Details

מהנלמד בשיעור – מחשבת הבריאה מחייבת כל הפרטים שבמציאות לצאת זה מזה עד לגמר התקון. למדנו גם שמלכות דא"ס, פירושה, שהמלכות איננה עושה שם בחינת סוף, ולבסוף למדנו שאי אפשר שהרצון לקבל יהיה נגלה באיזו מהות, זולת בד' בחינות, וה"ס ד' אותיות הויה.

Category:

חלק א'

Leave a Reply