Details

בשיעור זה למדנו אודות התפקיד שנוצר לאדם בעולם בעקבות הצמצום, למדנו גם מהו השורש לכל הקלקולים שישנם בעולמות, ומה ההבדל בין העולמות של הקליפה, ובין הצד של הקדושה. בשיעור הרב דיבר גם על "יש מיש" ו"יש מאין" וההבדלים ביניהם כפי שהם מופיעים במציאות.

Category:

חלק א'

Leave a Reply