Details

איך אפשר שהאבל על בית המקדש לא יהיה רק בצד של עצבות אלא בצד של צער והתקדמות?
במה צריך אדם לתלות דבר שלילי שקורה ביחס לעצמו, האם בעצמו או בנסיבות?
למדנו שכל דבר מצד האמת מבוטא ע"י עולם שנה נפש. מדוע ביהמ"ק מבוטא ע"י בחי' מקום?
מהי הכוונה באמירה שביהמ"ק ירד בשלמותו מהשמים?
על מה בא להראות הסימן שמבכים בחצות לילה על החורבן?
איך אמורים להתיחס לתהפוכות שקורות בעולם, בסוריה, במצרים?

Category:

כללי

Leave a Reply