Details

שאלות חזרה מקץ לד-לו
1. מי הם אלה שמפחדים ואינם יודעים ממה הם מפחדים? ומדוע זה קורה?
2. מה הם מימי רע? מי הם וכיצד הם פועלים על הצדיקים?
3. הסבר סוד נטילת ידיים בהקשר הכתוב באותיות קיז-קיח.
4. מה ההבדל בין שליטת הימין על השמאל ולשמאל על הימין בענין הצדיקים.
5. מה הן דרכי ההתייחסות לעבירות וכיצד הן מופיעות בדוד המלך ומלכי יהודה?
6. מה קורה לאדם שהוא בעל דין קשה ויש לו עוונות? מה יעשו לאנשים בשעה שהם נופלים בעבירה?
7. מה קורה לאדם שלא רוצה בגלל גאוותו הנקראת חבלי שוא לתקן את העבירות?
"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

Category:

כללי

Leave a Reply