Details

כ"ו שאלות על קבלה
מדוע המדע תינוק? מה גיל העולם? מהו סוד הזמן האמיתי? מה גיל העולם? מה יעשו פשוטי העם? מדוע אמר שמואל ששבילי הרקיע ברורים לו כמו שבילי נערדעא העיר שגר בה?, הרי לא היה טלסקופים בזמן הגמרא?! מה ההבדל בין התפיסה הרוחנית לתפיסה המדעית? מדוע המדע התפתח באמת רק במאות האחרונות? מה סוד תורת הקוונטים? מהו סוד החלקיק האלוקי על פי הקבלה?
מדוע המדע מצחיק את הקבלה? מדוע המדען משפיע על הניסוי? מדוע החוקים שונים בחלקיקים תת אטומים? מדוע היקום המדהים פג תוקף? כיצד נברא העולם? מדוע לא כדאי להשתמש בחומרי דלק שמזהמים את הנפש ואת הסביבה? מה נחשב דלק משובח ללב, ללא זיהום אוויר? מה ההבדל בין יש מיש ליש מאין? מדוע האישה מתקדשת בשווה פרוטה? מה אהבה לא שווה יותר מפרוטה? מה הטריק לפשוטי העם שלא בדרגת הצדיקים להחזיק מעמד בדרך ה'? מדוע יום כיפור דוחה שבת?!

Category:

כללי

Leave a Reply