Monthly Archives: פברואר 2014

:מיין לפי תאריך | (מומלץ) שם | צפיות | | תגובות | מעורבב Sort Ascending
:בחר את מצב תצוגת השיעורים

039- דף היומי בתע"ס – חלק ז' הסתכלות פנימית – תקס"ד-תקס"ה

84 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי – זוהר הסולם בראשית – רסג-רסד למתקדמים

27 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams מאמר וְהָאָרֶץ, הָיְתָה תֹהוּ וּמִבְּשָׂרִי אֶחֱזֶה אֱלוֹהַּ. החקיקה שיש בבריאה שהיא תבנית הרצון האלוקי. מהחסרונות שבי אוכל ללמוד ולחקות את...

הדף היומי – זוהר הסולם בראשית – רסג-רסד

41 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams מאמר וְהָאָרֶץ, הָיְתָה תֹהוּ וּמִבְּשָׂרִי אֶחֱזֶה אֱלוֹהַּ. החקיקה שיש בבריאה שהיא תבנית הרצון האלוקי. מהחסרונות שבי אוכל ללמוד ולחקות את...

הדף היומי – זוהר הסולם בראשית – רסא-רסב

43 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams מאמר וְהָאָרֶץ הָיְתָה תֹהוּ בכדי להיות אדם אמיתי שיכול לקבל את הטבת הבורא, יש להנפיק מהדברים המופשטים פרקטיקה! על האדם ללמוד כיצד לחקוק ב...

הדף היומי – זוהר הסולם בראשית – רסא-רסב למתקדמים

28 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams מאמר וְהָאָרֶץ הָיְתָה תֹהוּ בכדי להיות אדם אמיתי שיכול לקבל את הטבת הבורא, יש להנפיק מהדברים המופשטים פרקטיקה! על האדם ללמוד כיצד לחקוק ב...

038- דף היומי בתע"ס – חלק ז' הסתכלות פנימית – תקס"ב-תקס"ג

80 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הרב קוק – אורות הקודש – הכמוס והגלוי מאור התורה – שער א' אות כ'

43 Views0 Comments

הסולם: http://hasulam.co.il בפייסבוק: http://facebook.com/hasulams הספר אורות הקודש השלם באתר ויקיטקסט:http://he.wikisource.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%A9_%D7%90 המאמר הנלמד מאורות הקודש מובא כאן: שפעת רוח הקודש המיוחדת לישראל היא רוממה הרבה במעלתה ומיוחדת במינה מכל מיני שפע של רוח הקודש, שכל אחד מבאי עולם זוכה לו על פי מעשיו. השפעה הישראלית היא נמשכת מפנימיותה של תורה. וההבהקה של החכמה המעשית, בתורה, ובכל הליכות החיים הפנימיים והחיצוניים, הנוגעים למפעלים, והרגשות, הקרובים לחוג הפעולות, הנה גם כן יוצאת בדרך ישרה מאורה של תורה. ועצמיות כחה העליון של זוהר התורה היא משפיעה על שני אלה הסוגים הרוחניים העליונים, סוג הרזי של רוח הקודש, וסוג הגילויי של אור התורה, שבהגבלה ומפעל, כלאה וכרחל אשר בנו שתיהם את בית ישראל. ותמיד אנו קרואים לתקן את שתי ההופעות הללו, הכמוסה והגלויה, שתהיינה פונות באורח ישרה לקבל את שפעת בהירותן מתוך אור עולם של אוצר החיים אשר באור ד', החופף על הוד יסודה של תורת אלהים חיים.

הרב קוק – אורות הקודש – יציאה מתלמוד לתלמוד – שער א' י"ט

72 Views0 Comments

הסולם: http://hasulam.co.il בפייסבוק: http://facebook.com/hasulams הספר אורות הקודש השלם באתר ויקיטקסט:http://he.wikisource.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%A9_%D7%90 המאמר הנלמד מאורות הקודש מובא כאן: עינוי גדול יש לנכנס מתוך הרחבה גדולה של עיונים טהורים, ממוזגים ברגש ושירה כלילת תפארת, אל תוך הקצובות ההלכותיות, שהן שחורות כעורב. אע"פ שזהו יפיו ועזוז קדשו, למשול בעולם המלא מחשכים, זוהמות, ותסיסות מהומיות. אבל בעל הנשמה, המפוארת בהדר קדשה, הוא מרגיש את ענותו הנוראה, את כל חבלי המאסר, בעת יציאה מתלמוד אל תלמוד. והוא צריך תמיד עצה והדרכה נכונה, איך לרפד את היצוע של התוכנים המעשיים לפרטיהם הקשים ברפידות רכות, מלאות יפעה של עדינות החיים. והדר הקודש הנוצץ בהוד החופש והטוהר השמימי, כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמים לטוהר.

דף היומי בזהר הסולם – בראשית רנט-רס למתקדמים

46 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams מאמר תיקון עולם תחתון מהעולם העליון. המחפש שליטה, יחפש על עצמו ולא על הזולת! את המילוי לחוסר השלמות באדם, יוכל להשיג על ידי שמתחקה על התודע...

037- דף היומי בתע"ס – חלק ז' הסתכלות פנימית – תק"ס-תקס"א

88 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

דף היומי בזהר הסולם – בראשית רנט-רס

51 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams מאמר תיקון עולם תחתון מהעולם העליון. המחפש שליטה, יחפש על עצמו ולא על הזולת! את המילוי לחוסר השלמות באדם, יוכל להשיג על ידי שמתחקה על התודע...

דף היומי בזהר הסולם – בראשית רנז-רנח

40 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams מאמר תיקון עולם תחתון מהעולם העליון. רק בעל חסד מקבל תשובה! מאידך גאוותן מחזיק בשאלתו בכוח, וחושב שהיא יותר חשובה מתשובת הזולת. מלמד כיצד ...

דף היומי בזהר הסולם – בראשית רנז-רנח למתקדמים

34 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams מאמר תיקון עולם תחתון מהעולם העליון. רק בעל חסד מקבל תשובה! מאידך גאוותן מחזיק בשאלתו בכוח, וחושב שהיא יותר חשובה מתשובת הזולת. מלמד כיצד ...

דף היומי בזהר הסולם – בראשית רנה-רנו

49 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams מאמר תיקון עולם תחתון מהעולם העליון. הלב צריך להשתוקק למחשבה נכונה! שלמות העולם העליון מלמדת על תבנית מבנה נפש האדם. לנברא ניתנו חסרונות שד...

דף היומי בזהר הסולם – בראשית רנה-רנו למתקדמים

44 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams מאמר תיקון עולם תחתון מהעולם העליון. הלב צריך להשתוקק למחשבה נכונה! שלמות העולם העליון מלמדת על תבנית מבנה נפש האדם. לנברא ניתנו חסרונות שד...

036- דף היומי בתע"ס – חלק ז' הסתכלות פנימית – תקנ"ו-תקנ"ז

66 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הרב קוק – אורות הקודש – איחוד הלכה והאגדה – שער א' אות י"ח

78 Views0 Comments

הסולם: http://hasulam.co.il בפייסבוק: http://facebook.com/hasulams הספר אורות הקודש השלם באתר ויקיטקסט:http://he.wikisource.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%A9_%D7%90 המאמר הנלמד מאורות הקודש מובא כאן:

דף היומי בזהר הסולם – בראשית רנג-רנד

28 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams מאמר תיקון עולם תחתון מהעולם העליון. אשרי מי שבניו זכרים, אוי לו למי שבניו נקבות בבא בתרא טז הנפש בנויה על פי חוקי העולם העליון, והתורה היא ...

דף היומי בזהר הסולם – בראשית רנג-רנד למתקדמים

41 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams מאמר תיקון עולם תחתון מהעולם העליון. אשרי מי שבניו זכרים, אוי לו למי שבניו נקבות בבא בתרא טז הנפש בנויה על פי חוקי העולם העליון, והתורה היא ...

הרב קוק – אורות הקודש – איחוד רוח הנבואה – שער א' אות י"ז

66 Views0 Comments

הסולם: http://hasulam.co.il בפייסבוק: http://facebook.com/hasulams הספר אורות הקודש השלם באתר ויקיטקסט:http://he.wikisource.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%A9_%D7%90 המאמר הנלמד מאורות הקודש מובא כאן: רוח הקודש של הנבואה, ביחוד של האספקלריא המאירה, שהיא נבואת התורה, נבואתו של אדון הנביאים, הוא משונה בצביונו מאותו רוח הקודש של תורה שבעל פה, בין אותו רוח הקודש שיוצר את ההלכות ההולכות ומתחדשות מעצמותה של תורה, בין אותו רוח הקודש הכללי, שעל פיו נאמרו ההלכות שלמשה מסיני, שהן אבני הפנה של תורה שבע"פ. רוח הנבואה הוא מלא תפארת אידיאלית, ורוח ההלכותי מלא גבורה מלכותית, מעשית. תיקון העולם הוא דוקא כשמתיחדים שני הרוחות יחד, והם משפיעים ומושפעים זה מזה. והסגנון הדבורי מוכרח הוא להיות אצל כל אחד על פי נשמתו המיוחדה, ולהתפעל מרוח חברו ג"כ ע"פ המיזוג וההתאחדות הראויה, להוציא כלי למעשהו, כלול בהדר תפארת, בגויה מעשית מחוטבה, מתהלכת עם הבריות. מוארה בנשמה אידיאלית, מרקיעה לשחקים.

035- דף היומי בתע"ס – חלק ז' הסתכלות פנימית – תקנ"ד-תקנ"ה

73 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הרב קוק – אורות הקודש – איחוד התורה והנבואה – שער א' אות ט"ז

67 Views0 Comments

הסולם: http://hasulam.co.il בפייסבוק: http://facebook.com/hasulams הספר אורות הקודש השלם באתר ויקיטקסט:http://he.wikisource.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%A9_%D7%90 המאמר הנלמד מאורות הקודש מובא כאן: נבואה ורוח הקודש באים, בדבר ד', לפנימיותו של אדם, ומתוכו הם נשפעים לכל מה שנוגע לעולם כולו. ומעין דוגמתם האגדה, הרי היא נובעת מהנפשיות של האדם, ומסדרת את עניניה גם כן ביחש החיצוני של העולם. אבל התורה, היא באה מתוך הארת האמת העליונה, שאין בה שום הבדל בין פנימיותו של אדם להעולמיות כולה ומקורה. מלמעלה למטה הכל נסקר ונודע. פה אל פה אדבר בו. ומראה ולא בחידות, ותמונת ד' יביט. רק נבואה זו יכולה לתן תורה. ומתוך כך נעלה היא התורה מכל נבואה, וחכמי תורה עדיפי מנביאים, מצד התוכן העליון, שממנו הם יונקים את החיים הרוחניים שלהם. מצד גאותן של ישראל שנטלה מהן ונתנה לאומות העולם, מתגבר כח של היפוך הסדר. והנביאים וכתובים, ושפעת רוח הקודש, משפיעים לפעמים בצורה יותר בולטת מהשפעת התורה, והאגדה מתגברת על ההלכה. ובאמת היא צרת גלות גדולה. וצריך הדור להיות חמוש בגבורה, בגדולי תורה, בעלי מסורת, בעלי תורה בהלכה, שכח האגדה. ונטית שפעת רוח הקודש, והידור הופעת קבלת רוח הנבואה לא יחסר להם. והם יגבירו את כח ישראל, להכשירו לגאולה, לרומם את התורה ע"י הנבואה ורוח הקודש, ואת ההלכה, והמעשה ותלמודה, ע"י האגדה, והמוסר ההגיוני. ותשוב בזה גאותן של ישראל למקומה, ופעמי גאולה ישמעו בעולם, ורוח ישראל הנרדם יחל לשוב לאיתנו, חמוש בכל טוב, בכל שפעת עושר רוחני ומעשי, עטור בעטרת הנבואה ורוח הקודש, מוסר והגיון. שירה ואגדה, ואזור בגבורתה של תורה בעוזה ומלחמתה, העומדת בראש כל.

בואי כלה – ויקהל תשע"ד

60 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

בואי כלה – ויקהל תשע"ד

54 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי – זוהר הסולם בראשית – רנא-רנב למתקדמים

47 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams מאמר תיקון עולם תחתון מהעולם העליון. עבודה נכונה היא במסגרת, קביעות - "מנעולא". השכלול בא בתוך מסגרת הקביעות. על האדם לבנות עצמו ע"י רכישת...

034- דף היומי בתע"ס – חלק ז' הסתכלות פנימית – תקנ"ב-תקנ"ג

68 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

עמוד 1 מתוך 41234