Monthly Archives: פברואר 2014

:מיין לפי תאריך | (מומלץ) שם | צפיות | | תגובות | מעורבב Sort Ascending
:בחר את מצב תצוגת השיעורים

הדף היומי – זוהר הסולם בראשית – רנא-רנב

74 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams מאמר תיקון עולם תחתון מהעולם העליון. עבודה נכונה היא במסגרת, קביעות - "מנעולא". השכלול בא בתוך מסגרת הקביעות. על האדם לבנות עצמו ע"י רכישת...

דף היומי – זוהר הסולם בראשית – רמט-רנ

57 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams מאמר תיקון עולם תחתון מהעולם העליון. כיצד ניתן לקבל תענוג אמיתי? בשלב ראשון חולם, מחשבה מופשטת, מבטל עצמו כקטן המקבל מהעליון. שורוק -- השלמת...

דף היומי – זוהר הסולם בראשית – רמט-רנ למתקדמים

76 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams מאמר תיקון עולם תחתון מהעולם העליון. כיצד ניתן לקבל תענוג אמיתי? בשלב ראשון חולם, מחשבה מופשטת, מבטל עצמו כקטן המקבל מהעליון. שורוק -- השלמת...

033- דף היומי בתע"ס – חלק ז' הסתכלות פנימית – תק"נ-תקנ"א

57 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הרב קוק – אורות הקודש – איחוד החבוי והגלוי – שער א' אות ט"ו

55 Views0 Comments

הסולם: http://hasulam.co.il בפייסבוק: http://facebook.com/hasulams הספר אורות הקודש השלם באתר ויקיטקסט:http://he.wikisource.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%A9_%D7%90 המאמר הנלמד מאורות הקודש מובא כאן: אחת מהצרות הגדולות של העולם הרוחני של האדם הוא מה שכל מקצע של מדע ושל רגש מעכב אצלו את ההופעה של המקצע האחר. ומתוך כך נשארים רוב בני אדם לקויים ובעלי גוון יחידי, ומגרעותיהם השליליות הולכות ומתרבות. ההחשכה שכל מקצע מחשיך על חברו גורמת היא גם כן להתיחש בניגוד מוחלט להמקצע הנסתר מעיני האדם, הנתון למקצע אחר, הרחוק ממנו בערכיו. חסרון זה לא יוכל להתמיד. והעתיד של האדם בא יבא, שיתפתח למעמד רוחני איתן כזה, שלא די שכל מקצע לא יסתיר את חברו, אלא שמכל מדע, ומכל רגש, יהיה נשקף כל הים המדעי, וכל התהום ההרגשי. כמו שהענין הזה הוא במציאות האמתית, שאי אפשר כלל לשום יצירה רוחנית בעולם, שתהיה עומדת בפני עצמה, אלא שהיא ספוגה מן הכל. אבל טמטום הלב גורם, שאי אפשר להביט על אלה החלקים המובלעים מכל הישות הרוחנית, הנמצאים בכל תוכן שהוא. אבל ברוממותו של האדם תפקחנה עיניו לראות נכוחה, אז תפקחנה עיני עורים ואזני חרשים תפתחנה, ומלאה הארץ דעה את ד' כמים לים מכסים.

הרב קוק – אורות הקודש – תביעת האיחוד הרוחני – שער א' אות י"ד

57 Views0 Comments

הסולם: http://hasulam.co.il בפייסבוק: http://facebook.com/hasulams הספר אורות הקודש השלם באתר ויקיטקסט:http://he.wikisource.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%A9_%D7%90 המאמר הנלמד מאורות הקודש מובא כאן: הננו נתבעים לאחד ולהתאים את מחשבותינו.יסורים אנו מרגישים מהעדר ההתאחדות, אבל מכאובים יותר נוראים מאי ההתאמה. וכל מה שאנו מתעלים אל הסכמת החפץ להתאים ולאחד את כל אברינו הרוחניים, כן מתגברים אצלנו הכחות העליונים, שהם באמת מאחדים ומתאימים את כל ישותנו. יותר מכל עם ולשון אין אנחנו יכולים לסבול את הסתירה, ואת אי האחדות הנפשית. סגולת עולמים היא בנו, השלום והאיחוד, בצורתם האידיאלית. ולכן כל פיזורנו הוא רק עראי, והננו עתידים להתאחד, ולהיות גוי אחד בארץ.

דף היומי – זוהר הסולם בראשית – רמז-רמח למתקדמים

52 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams "הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams מאמר תיקון עולם תחתון מהעולם העליון. בלי להקפיא את הרגשות, לא ניתן לת...

032- דף היומי בתע"ס – חלק ז' הסתכלות פנימית – תקמ"ח-תקמ"ט

95 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

דף היומי – זוהר הסולם בראשית – רמז-רמח

79 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams מאמר תיקון עולם תחתון מהעולם העליון. בלי להקפיא את הרגשות, לא ניתן לתפוס מהי האמת! אנשי השֹכל הקר והאמת גורמים למוות, כאשר הם מחזיקים באמת ו...

דף היומי בזהר הסולם – בראשית רמה-רמו

48 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams מאמר תיקון עולם תחתון מהעולם העליון. אל תאמר אני חושב משמע אני קיים, אלא אני רוצה משמע אני קיים! השותף השלישי באדם ובעולם -- בינה, כמו הב...

דף היומי בזהר הסולם – בראשית רמה-רמו למתקדמים

55 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams מאמר תיקון עולם תחתון מהעולם העליון. אל תאמר אני חושב משמע אני קיים, אלא אני רוצה משמע אני קיים! השותף השלישי באדם ובעולם -- בינה, כמו הב...

031- דף היומי בתע"ס – חלק ז' הסתכלות פנימית – תקמ"ו-תקמ"ז

77 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

דף היומי – זוהר הסולם בראשית – רמג-רמד

59 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams מאמר תיקון עולם תחתון מהעולם העליון. בכדי לתקן את האני, על התחתון להתנהג כפי העליון! בְּחָכְמָה יִבָּנֶה בָּיִת: את האני של האדם ניתן לתקן ר...

דף היומי – זוהר הסולם בראשית – רמג-רמד למתקדמים

46 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams מאמר תיקון עולם תחתון מהעולם העליון. בכדי לתקן את האני, על התחתון להתנהג כפי העליון! בְּחָכְמָה יִבָּנֶה בָּיִת: את האני של האדם ניתן לתקן ר...

030- דף היומי בתע"ס – חלק ז' עמודים תקמ"ג-תקמ"ה

65 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הרב קוק – אורות הקודש – יסוד כל המחשבות – שער א' אות י"ג

58 Views0 Comments

הסולם: http://hasulam.co.il בפייסבוק: http://facebook.com/hasulams הספר אורות הקודש השלם באתר ויקיטקסט:http://he.wikisource.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%A9_%D7%90 המאמר הנלמד מאורות הקודש מובא כאן: כל המחשבות הגיוניות הן, ובקשר סיסתמתי הן נקשרות. גם אותן שאין אנו מכירים בהן כ"א בצבוץ רעיוני לבד, כשנחתור יפה אחרי שרשן נמצא איך שהן משתלשלות ממקור ההגיון. כי כך היא תכונת המחשבה. וממילא יודעים אנו שאין שום מחשבה בטלה בעולם כלל, אין לך דבר שאין לו מקום, כי כולן ממקור החכמה הן יוצאות. ואם ישנן מחשבות של דופי או של ריקניות, זה הדופי והריקניות הוא רק בסגנונן החיצון, אבל כשיורדים עד פנימיותן מוצאים אנו בהן יסודי חיים, כי חכמה מקור חיים. וכל אדם מלאים הם אוצרות מחשבותיו המון חיים עליונים, שעתידים להיות מזדקקים ועומדים חיים וקימים בפאר מעלה, ליום אשר יבא העולם לתיקונו. וכל מה שיתעלה האדם יותר, כל מה ששייכותו היא יותר גדולה לתוכן הפנימי של ההויה והחיים, הרי הוא לוקח מכל מחשבה בין שהיא שלו, בין שהיא של אחרים, את גרעינה הנצחי, ההגיוני, הטוב, הנובע ממקור החכמה, והולך ומתעלה על ידן, והן מתעלות בו. איזהו חכם הלומד מכל אדם, בלא שיור כלל. ומה זה יפלא, כי חסידי עליון, ישרי לבב, באמת אין חשך ואין צלמות לפניהם, והם נוטלים מכל ענין ומכל תוכן, קרוב או רחוק, את הטוב, ואת הרעננות, את הקודש שבו, ומקרבים אותו אל הקודש, כמו שהוא באמת קרוב, ואחוד הכל ביסוד הקודש. ומעתה נדע כי כל כבדות שישנה בקליטה של כל מחשבה, ובהסתעפותה בצורה של שכלול מחשבתי הגון, גם במחשבות הטובות בטובן הגלוי, בין שהן של עצמו, בין שהן של אחרים, הלקוחות מפי השמועה, או מכל מיני הסתכלות שבעולם, הוא מפני שלא נתגלה בהן יסודן המפריא. ויסוד עולם זה הוא תלוי בהתגלות המקור של כללות הפרית המחשבות,יסוד החכמה, עבודת ההגיון בכל כחו המחדש. ולכן זאת היא עבודת העיון הקבועה לכל ישרי לב, להמשיך לכל מחשבה את חוט הגיונה המקורי, קו החיים, אות אמת שלה, ואז תשוב לאות חייה, ותחיה את בעליה.

דף היומי – זוהר הסולם בראשית – רמא-רמב

62 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams מאמר תקונא דעלמא תתאה מעלמא עלאה תיקון העולם התחתון מהעולם העליון. אסור להשתמש בפרטיות לפני שמעלים אותה להתכלל במידת ההשפעה! הנב...

דף היומי – זוהר הסולם בראשית – רמא-רמב למתקדמים

47 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams מאמר תקונא דעלמא תתאה מעלמא עלאה תיקון העולם התחתון מהעולם העליון. אסור להשתמש בפרטיות לפני שמעלים אותה להתכלל במידת ההשפעה! הנב...

029- דף היומי בתע"ס – חלק ז' עמודים תקמ"א-תקמ"ב

88 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הרב קוק – אורות הקודש – עצם המחשבות השונות – שער א' אות י"ב

85 Views0 Comments

הסולם: http://hasulam.co.il בפייסבוק: http://facebook.com/hasulams הספר אורות הקודש השלם באתר ויקיטקסט:http://he.wikisource.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%A9_%D7%90 המאמר הנלמד מאורות הקודש מובא כאן: המחשבות השונות אינן סותרות זו את זו בעצם, הכל אינו כי אם התגלות אחדותית, המתראה בניצוצים שונים. אמנם כשם שהגופים מטילים צל, ומעכבים את האור, ומלקים על ידי זה את המאורות, כן הצללים הרוחניים, מעכבים את ההבהקה האורית של חלקים, המקבילים להם.והצללים הם תולדות הדמיון, שלא הואר לגמרי בקרני השכל, או ההתפעלות, שהרגש מתפעל מיתר הרעיונות, שלא ידע איך לקשרם, ע"י השינוי הנמרץ של הופעה חדשה, בלתי מורגלת. וכל זה הוא בכלל מאותות השמים אל תחתו, כי יחתו הגוים מהמה, הגוים יחתו וישראל לא יחתו, הקשורים בחי העולמים, באור אין סוף, במקור הכל, באחדות השלם, שלפני אחד, המרומם מכל ברכה ותהלה, הם עומדים עדי עד על עמדם. יהמו יחמרו מימיו ירעשו הרים בגאותו סלה, נהר פלגיו ישמחו עיר אלהים קדוש משכני עליון, ד' צבאות עמנו משגב לנו אלהי יעקב סלה.

בואי כלה – כי תשא תשע"ד

79 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי – זוהר הסולם בראשית – רלט-רמ למתקדמים

36 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams מאמר הֶבֶל ומֹשֶׁה כשאדם הולך על ביטנו -- הרצון לקבל במקום על רגליו, הוא בדרך לאבדון. מלמד השוואה: כפי שאדם ראשון עבר על המצווה, כך משה לקח ...

הדף היומי – זוהר הסולם בראשית – רלט-רמ

70 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams מאמר הֶבֶל ומֹשֶׁה כשאדם הולך על ביטנו -- הרצון לקבל במקום על רגליו, הוא בדרך לאבדון. מלמד השוואה: כפי שאדם ראשון עבר על המצווה, כך משה לקח ...

028- דף היומי בתע"ס – חלק ז' עמודים תקל"ט-תק"מ

75 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

דף היומי בזהר הסולם – בראשית רלז-רלח למתקדמים

48 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams מאמר הֶבֶל ומֹשֶׁה וַתִּפָּקַחְנָה עֵינֵי שְׁנֵיהֶם וַיֵּדְעוּ כִּי עֵירֻמִּם הֵם. רומז ג"כ על ישראל. בסוף יפקחו עיניים ויגלו שהם ערומים מתו...

דף היומי בזהר הסולם – בראשית רלז-רלח

35 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams מאמר הֶבֶל ומֹשֶׁה וַתִּפָּקַחְנָה עֵינֵי שְׁנֵיהֶם וַיֵּדְעוּ כִּי עֵירֻמִּם הֵם. רומז ג"כ על ישראל. בסוף יפקחו עיניים ויגלו שהם ערומים מתו...

027- דף היומי בתע"ס – חלק ז' עמודים תקל"ז-תקל"ח

56 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – בראשית רלה-רלו למתקדמים

41 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams מאמר וַיִּבֶן יְהוָה אֱלֹהִים אֶת-הַצֵּלָע בזמן תיקון לא נותנים לאדם את בת זוגו האמיתית! מלמד כאן על הקשר בין זכר ונקבה, שקָשֶׁה זִוּוּגוֹ ...

עמוד 2 מתוך 41234