Monthly Archives: אוגוסט 2015

:מיין לפי תאריך | (מומלץ) שם | צפיות | | תגובות | מעורבב Sort Ascending
:בחר את מצב תצוגת השיעורים

הדף היומי בזוהר הסולם – מקץ – מט-נא (שיעור השקפה)

23 Views0 Comments

שאלות חזרה מקץ מט-נא 1. באיזה תנאי היו בני יעקב שלמים? 2. מה ההבדל בין דין רפה בישראל ודין רפה בעכו"ם? 3. מה ההבדל בין צדיק לרשע שעוברת נשמתם בנהר דינור ומדוע? 4. למה נועדו סיפורי התורה עפ"י אות קע"ז? 5. מה קורה כשאדם...

הדף היומי בתע"ס – חלק ט"ו – א'תשלג-א'תשלד

29 Views0 Comments

שאלות חזרה א'תשלג-א'תשלד 1. מהי נקודת הקשר בין ז"א ונוקבא לאו"א וישסו"ת? 2. באיזה מדרגה נפרדת נוקבא מהז"א? 3. מאיזה בחינה בז"א מקבלת הנוקבא את בחינותיה? 4. מה קורה לזו"ן הקטנים וזו"ן הגדולים בזמן נסירת המלכות מז"א? 5....

הדף היומי בזוהר הסולם – מקץ – נב-נג (שיעור השקפה)

21 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – מקץ – נב-נג (למתקדמים)

22 Views0 Comments

שאלות חזרה מקץ נב-נד 1. הסבר בצורה נוספת את הפסוק "מים עמוקים עצה בלב איש ואיש תבונה ידלנה". 2. הסבר את הסיפור שמביא רבי אבא בקפ"ו בפנימיות, בנפש האדם. 3. במה אותו יהודי שבסיפור גדול מיוסף עפ"י רבי אבא? 4. מדוע אדם שע...

הדף היומי בזוהר הסולם – מקץ – מט-נא (שיעור השקפה)

23 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בתע"ס – חלק ט"ו – א'תשלא-א'תשלב

18 Views0 Comments

שאלות חזרה א'תשלא-א'תשלב 1. מדוע אנו מקישים לגבי הזו"ן מאו"א וישסו"ת? 2. באיזה מדרגה מתחלקים או"א וישסו"ת ומהי סיבת חלוקתם? 3. מדוע במדרגת חיה מתאחדים או"א וישסו"ת לפרצוף אחד? 4. כיצד ובאיזה מדרגה מתחלק ז"א? 5. היכן ...

בואי כלה – כי תצא תשע"ה

43 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בתע"ס – חלק ט"ו – א'תשכט-א'תשל

34 Views0 Comments

שאלות חזרה א'תשכט-א'תשל 1. הסבר בהרחבה מדוע אין עיבור ויניקה כשאר הפרצופים. 2. הסבר את השלבים בנקבא ביחס לשלבים של ז"א. 3. מדוע משווה בעה"ס בין היחסים של או"א וישסו"ת ובין היחסים של זו"ן? "הסולם"- http://hasulam.co....

הדף היומי בזוהר הסולם – מקץ – מו-מח (למתקדמים)

31 Views0 Comments

שאלות חזרה מקץ מו-מח 1. מהו ויאסוף אותם אל המשמר שלושת ימים אלו שלושת ימים למה הם? 2. מהו "זאת עשו וחיו" ממה הם אותם חיים? 3. מיהו איש ומיהו אינו בכתוב "ויאמרו איש אל אחיו" ומהי התשובה שאנו לומדים ממקום זה אצל שמעון? ...

הדף היומי בזוהר הסולם – מקץ – מו-מח (שיעור השקפה)

69 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – מקץ – מג-מה (למתקדמים)

32 Views0 Comments

שאלות חזרה מקץ מג-מה 1. מה הכלל לגבי חלום שהוא אמת לעומת חלום שהוא שקר? 2. היות וידוע שדוד המלך לא ראה חלום טוב, כיצד זה מתפרש אם ידוע כי היה צדיק? דהיינו מהו חלום רע שרואה צדיק? 3. מה היחזס בין המחשבה למילה היוצאת מפ...

הדף היומי בזוהר הסולם – מקץ – מג-מה (שיעור השקפה)

46 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בתע"ס – חלק ט"ו – א'תשכז-א'תשכח

16 Views0 Comments

שאלות חזרה א'תשכז-א'תשכח 1. מה המקור של נוקבא הנפרדת? 2. מדוע מלכות הנפרדת לא יכלה לשמש בא"ק? 3. מתי פעם ראשונה מתגלית מלכות הנפרדת? 4. איזה כלים ירשה מז"א ובאיזה תהליך? 5. מה ההבדל בין מלכות דקטנות למלכות דטומאה? "הס...

הדף היומי בתע"ס – חלק ט"ו – א'תשכה-א'תשכו

42 Views0 Comments

שאלות חזרה א'תשכה-א'תשכו 1. איזו בחינת גבורות נותן הז"א למלכות ובאיזה שלב? 2. הסבר מה התפקיד של הנוקבא שעתה בהשלמת כלים מכין אותה הז"א ע"י נתינת גבורות כיצד זה יתבטא בזיווג פב"פ? 3. מדוע חייב לתת לנקבא חופש ועצמאות לל...

הדף היומי בזוהר הסולם – מקץ – מ-מב (למתקדמים)

31 Views0 Comments

שאלות חזרה מקץ מ-מב 1. מה הוסיף היהודי על דברי ר"י בענין הצדקה שהסכים לו ר"י? 2. כיצד אמר שלמה המלך שאדם ישתדל לעבוד אדמה ויניח לכאורה את התורה? 3. מהו לעובדה ולשמרה - כיצד מתקיימת השמירה האמיתית ומהו הזכרון האמיתי? 4...

הדף היומי בזוהר הסולם – מקץ – מ-מב (שיעור השקפה)

39 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בתע"ס – חלק ט"ו – א'תשכג-א'תשכד

28 Views0 Comments

חלק טו א'תשכג-א'תשכד 1. מה היחס בין מעבר מקטנות לגדלות דז"א לנסירה? 2. הסבר את החלוקה של ה' בחינות ל-י' ספירות. והסבר כיצד זה פועל בפרצופים דאצילות? 3. מהו עצם התפקיד של ז"א ומהו של הנוקבא? ואגב כך מהן ב' מיני ההתכל...

הדף היומי בזוהר הסולם – מקץ – לז-לט (שיעור השקפה)

60 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – מקץ – לז-לט (למתקדמים)

26 Views0 Comments

שאלות חזרה מקץ לז-לט 1. מדוע בנפול האויב אסור לשמוח? 2. מה יעשה אדם שאינו יודע מה חפץ ה' ית' והרי הוא רצה לעשות רצונו ומהיכן לומדים זאת? 3. מדוע נפרדה מלכות שלמה לאחר פטירתו ומה אנו למדים מכך לגבי שמירת התורה? 4. האם ...

הדף היומי בזוהר הסולם – מקץ – לד-לו (למתקדמים)

27 Views0 Comments

שאלות חזרה מקץ לד-לו 1. מי הם אלה שמפחדים ואינם יודעים ממה הם מפחדים? ומדוע זה קורה? 2. מה הם מימי רע? מי הם וכיצד הם פועלים על הצדיקים? 3. הסבר סוד נטילת ידיים בהקשר הכתוב באותיות קיז-קיח. 4. מה ההבדל בין שליטת הימין...

הדף היומי בזוהר הסולם – מקץ – לד-לו (שיעור השקפה)

68 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בתע"ס – חלק ט"ו – א'תשכא-א'תשכב

39 Views0 Comments

שאלות חזרה א'תשכא-א'תשכב 1. מהן ב' ההגדרות שמצאנו כאן בלמוד של ב"ן ומ"ה? 2. אילו ב' בחינות של השלמת כלים מקבלת הנוקבא וכיצד נקראת השלמת כלים? 3. כיצד נקראים קבלת אורות? 4. מדוע לדעתך צריך לתת לנוקבא שלמות ועצמאות מציד...

הדף היומי בזוהר הסולם – מקץ – לא-לב (למתקדמים)

36 Views0 Comments

שאלות חזרה מקץ לא-לג 1. מהו שלום בית וכיצד מנעולא ומפתחא דואגים לשלום זה? 2. הסבר את הכתוב "וכל נתיבותיה שלום". 3. הסבר שלושה פירושים על הפסוק "ויאמר יעקב לבניו למה תתראו". 4. מהו שבר במצרים? 5. אילו שתי דוגמאות מביא ...

הדף היומי בזוהר הסולם – מקץ – לא-לב (שיעור השקפה)

27 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

בואי כלה – שופטים תשע"ה

51 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בתע"ס – סבב ראשון – חלק א' – עמוד יז'

64 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בתע"ס – סבב ראשון – חלק א' – עמוד כא'

50 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בתע"ס – סבב ראשון – חלק א' – עמוד כב'

57 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בתע"ס – סבב ראשון – חלק א' – עמוד כה'

48 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בתע"ס – סבב ראשון – חלק א' – עמוד טו'

51 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

עמוד 1 מתוך 41234