Monthly Archives: ספטמבר 2015

:מיין לפי תאריך | (מומלץ) שם | צפיות | | תגובות | מעורבב Sort Ascending
:בחר את מצב תצוגת השיעורים

אושפזין יעקב- דברי הרב בסעודה

47 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

סעודת בוקר אושפיזין יצחק – סוכות תשע"ו

49 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – ויגש – לד-לו (שיעור השקפה)

50 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – ויגש – לד-לו (למתקדמים)

26 Views0 Comments

שאלות חזרה ויגש לד-לו 1. מדוע קורא אלוקים צבאות לבכי ומספד ולקרחה ולחגור שק בזמן הגלות? 2. מדוע גם שאר בריות העולם כמו השמיים והארץ וכו' התאבלו? מה להם ובית המקדש? 3. מה ההבדל בין קץ הימין לקץ השמאל? 4. מדוע רק המתאב...

הדף היומי בזוהר הסולם – ויגש – לא-לג (למתקדמים)

11 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – ויגש – לא-לג (שיעור השקפה)

22 Views0 Comments

שאלות חזרה ויגש לא-לג 1. מהן ב' הבבחינות של קל שאינו נשמע? 2. מה תפקיד התפילה? 3. מדוע התפילה חייבת להיות בלחש אחרת אינה מתקבלת? 4. מדוע הקל שאינו נשמע תלוי בקול הנשמע? 5. מהיכן נלקח הקל שאינו נשמע ומהי הבחינה הזאת ומ...

אושפזין יצחק- דברי הרב בסעודה

53 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – ויגש – כח-ל (למתקדמים)

33 Views0 Comments

שאלות חזרה ויגש כח-ל 1. על מה בכה יוסף על צוארי בנימין? 2. היכן היא הבחירה של האדם אם היה ידוע מראש שבתי המקדש יחרבו? 3. הסבר מהו "מגדל עז שם ה' בו ירוץ צדיק ונשגב"? 4. מדוע הצואר הוא היופי של הגוף? 5. מדוע בית המקדש...

הדף היומי בזוהר הסולם – ויגש – כח-ל (שיעור השקפה)

53 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

בואי כלה – האזינו תשע"ו

42 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בתע"ס – חלק ט"ו – א'תשסה-א'תשסו

42 Views0 Comments

שאלות חזרה א'תשסה-א'תשסו 1. מהם ג' השלבים שיש מבחינת הב"ן ומה ג' השלבים שיש מבחינת המ"ה? 2. סדר את המושגים והסבר כל אחד מהם: מ"ה, פנים, כלים, אחוריים, ב"ן, אורות. 3. מה קורה עם השלמת כלים לאחר שעוברת המלכות לעיבור דאו...

הדף היומי בזוהר הסולם – ויגש – כה-כז (שיעור השקפה)

38 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – ויגש – כה-כז (למתקדמים)

25 Views0 Comments

שאלות חזרה ויגש כה-כז 1. מדוע משה ואליהו אמרו "למה הרעות"? שהרי ודאי שלא אמרו זאת ישירות על הבורא שהוא בחינת ההטבה השלמה. 2. באיזה מקרה ומדוע שמירתו של הקב"ה על האדם נמצאת תמיד? 3. באיזה מקרה נתן רשות לס"א ליטול נשמתו...

יארצייט בעל הסולם – תשע"ו

50 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – ויגש – כב-כד (למתקדמים)

47 Views0 Comments

שאלות חזרה ויגש כב-כד 1. מי הם גבאי צדקה ומה תפקידם? 2. מהו "ולא עמד איש אתו בהתודע יוסף אל אחיו"? 3. מה מיוחד בשמיני עצרת לגבי הזיווג בין הקב"ה לכנסת ישראל? 4. מהו הפירוש הנוסף באות ס"ח ל-"ולא עמד איש אתו"? 5. מהו "ה...

הדף היומי בזוהר הסולם – ויגש – כב-כד (שיעור השפקה)

65 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

סעודת היסוד – תשע"ו

38 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בתע"ס – חלק ט"ו – א'תשסג-א'תשסד

42 Views0 Comments

שאלות חזרה א'תשסג-א'תשסד 1. מהו צד המ"ה ומהו צד הב"ן שבאו"א במצבם הקבוע? 2. מה הקושי שאו"א יתנו מוחין דנשמה לז"א ונוקבא שבגופו במצבו? 3. מה הפתרון לשאלה ב'? 4. מה ההבדל בין מצב יציאת המוחין למצב של התחלפות המוחין וכיצ...

הדף היומי בזוהר הסולם – ויגש – יט-כא (למתקדמים)

32 Views0 Comments

שאלות חזרה ויגש יט-כא 1. מהם ב' ההפכים בקריעת ים סוף הצריכים להכיל את המצרי ואת הישראלי? 2. כיצד הקושי של קריעת ים סוף קשור לנתינת מזונות לנשמות הצדיקים וכן לזיווגים? 3. מדוע צריך להראות רעב אל הס"א כאשר היא שולטת בעו...

הדף היומי בזוהר הסולם – ויגש – יט-כא (שיעור השקפה)

22 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – ויגש – טז-יח (למתקדמים)

29 Views0 Comments

שאלות חזרה טז-יח 1. הסבר את השאלה באות נג. 2. מדוע קשים מזונותיו של אדם בפני הקב"ה כקריעת ים סוף? 3. מיהו מזלא שבו תלוי מזונות חיים ובנים? 4. במה מתנחמת הנוקבא על שמיעטה את עצמה לצורך מזונות? 5. מדוע קשים לפניו הזיווג...

הדף היומי בזוהר הסולם – ויגש – יג-טו (שיעור השקפה)

44 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – ויגש – טז-יח (שיעור השקפה)

48 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בתע"ס – חלק ט"ו – א'תשסא-א'תשסב

29 Views0 Comments

שאלות חזרה א'תשסא-א'תשסב 1. מה זה נקרא "ויבן ה' אלוקים את הצלע"? 2. מהו שקבלה מאמא עצמה שלא ע"י ז"א והרי מדובר לאחר תקיעת שופר. 3. מה ההבדל ומה הם ב' המצבים שמזדווג עמה, בביתו או בביתה? "הסולם"- http://hasulam.co.il....

הדף היומי בתע"ס – חלק ט"ו – א'תשנט-א'תשס

15 Views0 Comments

שאלות חזרה א'תשנט-א'תשס 1. מהו שמאלו תחת לראשי וממתי מתחיל מצב זה? 2. מהו מצב של שינה וכיצד זה קורה כאן לז"א? 3. הסבר את המושג שדינין מתמתקים בשורשם. הן בכללות והן בפרטות. 4. אילו ג' גבורות (בחינות) דאורות דב"ן נמצאים...

בואי כלה – וילך תשע"ו

44 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

יארצייט הרב"ש זצוק"ל – תשע"ו

36 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – ויגש – יג-טו (למתקדמים)

27 Views0 Comments

שאלות חזרה ויגש יג-טו 1. מהי יקיצת העולם וכיצד היא קשורה ליקיצת האדם? 2. מה התירוץ לכך שאומר באות מ"א שהעולם קדם לתורה? והרי למדנו ההפך. 3. מדוע יעקב נחשב ליקיצה והתבטאותו דרך יוסף? 4. מה הוסיף ר"א על דברי חזקיה? כיצד...

הדף היומי בתע"ס – חלק ט"ו – א'תשנז-א'תשנח

39 Views0 Comments

שאלות חזרה א'תשנז-א'תשנח 1. מה ההבדל במקור נתינת הגבורות ביום ה-א' לשאר הימים ומדוע קיים הבדל זה? 2. מה היתה יכולה להיות ההווה אמינא הנובעת מתקיעות שופר ביום ה-ב' וכיצד היא נסתרת? דהיינו לשם מה צריך תקיעת שופר ביום ה-...

הדף היומי בזוהר הסולם – ויגש – י-יב (השקפה)

40 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

עמוד 1 מתוך 3123