Monthly Archives: אפריל 2016

:מיין לפי תאריך | (מומלץ) שם | צפיות | | תגובות | מעורבב Sort Ascending
:בחר את מצב תצוגת השיעורים

הדף היומי בזוהר הסולם – בא – נה-נז מתקדמים

46 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – בא – נה-נז השקפה

57 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – בא – נב-נד השקפה

47 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – בא – נב-נד מתקדמים

24 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

סיום תלמוד עשר ספירות

41 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

מדוע סופרים ספירת העומר?

44 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – בא – מו-מח השקפה

32 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

לג בעומר- כוח הרציפות

48 Views0 Comments

הדף היומי בתע"ס – בית שער הכוונות – קלז-קלח

26 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – בא – מט-נא מתקדמים

48 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – בא – מו-מח השקפה

44 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – בא – מו-מח מתקדמים

52 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בתע"ס – בית שער הכוונות – קלה-קלו

52 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – בא – מג-מה למתקדמים

29 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון זהר בא מג-מה 1. מדוע לא אמר ריח הבגדים אלא ריח בני? 2. מה ההבדל בין הלבושים שהיו לעשו ולנמרד לבין הלבושים של אדם וחוה הנקראים כותנות אור? 3. מהיכן למד יצחק אבינו שריח גן עדן נכנס יחד עם יעקב? ב' שאל...

הדף היומי בזוהר הסולם – בא – מג-מה השקפה

48 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – בא – מ-מב למתקדמים

24 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון זהר בא מ-מב 1. מהי המחלוקת בין שתי המובאות יש צדיק אובד בצדקו ויש רשע מאריך ברעתו, והמובאה השנייה לתת לאיש כדרכיו וכפרי מעלליו? 2. מדוע צדיק מסתלק מהעולם בצדקו? מהו צדקו? 3. מה המסקנה לצדיק כדי שלא ...

הדף היומי בזוהר הסולם – בא – מ-מב השקפה

39 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בתע"ס – בית שער הכוונות – קלג-קלד

25 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בית שעה"כ קלג-קלד 1. הראה כיצד מפורש בדברי רח"ו בשער עקודים פרק ב' כיצד מערב ב' הצדדים מ"ה וב"ן שבפרצופים ביחד? 2. כיתד מבאר בדברים שבכאן את שאלה ד' ששאלנו לדעת מתי נבחנים הפרצופים שהם בקומה שווה ומ...

הדף היומי בתע"ס – בית שער הכוונות – קלא-קלב

58 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בית שעה"כ קלא-קלב 1. כיצד כל תחתון בעת עליתו מגיע ומרוויח גם את עלי עליונו? 2. מה מיוחד במ"ה דא"ק שראינו שהוא עולה בעליה אחת ב' מקומות בשונה משאר הפרצופים? 3. מהו הסדר המקובל של פרצופי אצילות מצד המ...

הדף היומי בזוהר הסולם – בא – לז-לט השקפה

47 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – בא – לז-לט למתקדמים

32 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון זהר בא לז-לט 1. מה תשובת רשב"י על מה ששאלו רבי ויוסי ורבי חייא מדוע לא היה הנס של מצרים ביום? 2. מה תפקיד הלילה ומה תפקיד היום בסדר הגאולה? 3. במה שבחו רבי ויוסי ורבי חייא את רשב"י? 4. מהי השאלה שע...

הדף היומי בתע"ס – בית שער הכוונות – קכט-קל

53 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בית שעה"כ קכט-קל 1. תאר את כל אחת מהעליות של פרצופי האצילות, הן ביחס לא"ק והן ביחס לעליון שלהם הן בקומת חכמה והן בקומת יחידה. 2. מהי הקושיה בה אין להקשות באות ל"ב? 3. מה הקשר בין או"א לעתיק כאשר או"...

הדף היומי בזוהר הסולם – בא – לד-לו למתקדמים

42 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון זהר בא לד-לו 1. מהיכן אנו לומדים שפעולות הקב"ה בלילה הם בחצי הלילה השני? 2. למה כיוון משה כשאמר הכה כל בכור? 3. מדוע כאשר הזכיר משה לפרעה בזאת תדע כי אני ה' כתוב ויפן פרעה? על איזו בחינה נפשית מלמד...

הדף היומי בזוהר הסולם – בא – לד-לו השקפה

45 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בתע"ס – בית שער הכוונות – קכז-קכח

37 Views0 Comments

שאלות לחזרה בית שעה"כ קכז-קכח 1. איזה בחינת ב"ן לוקח כל אחד מפרצופי המ"ה? 2. תאר את כל אחד מהעליות של פרצופי האצילות הן ביחס לאק הן ביחס לעליון שלהם בקומת נשמה?"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://faceboo...

פסח – שער הכוונות דרוש א שיעור ה

41 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

בואי כלה – מצורע תשע"ו

49 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – בא – לא-לג השקפה

48 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – בא – לא-לג למתקדמים

33 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון זהר בא לא-לג 1. מהו שכתוב ששמים וארץ יעמדו יחדיו ומה יחזיק אותם יחדיו? 2. כיצד ז"א משיג את השגותיו וכיצד זה מתבטא בפסוק "מי כה' אלוקינו המגביהי לשבת וגו'"? 3. מהי דעת? כיצד זה קשור לז"א ומה זה מלמדנ...

הדף היומי בתע"ס – בית שער הכוונות – קכה-קכו

30 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בית שעה"כ קכה-קכו 1. לאיזה פרצוף דא"ק מיוחס עתיק ולאיזה בחינה שבו ומדוע? 2. לאיזה פרצוף מיוחס א"א ביחס לעתיק ולאיזה ביחס לא"ק? 3. לאיזה פרצוף מיוחס או"א מצד א"א לאיזה מצד עתיק ולאיזה מצד א"ק? 4. מה...

עמוד 1 מתוך 3123