Monthly Archives: מאי 2016

:מיין לפי תאריך | (מומלץ) שם | צפיות | | תגובות | מעורבב Sort Ascending
:בחר את מצב תצוגת השיעורים

ברכת שלום מאמרים – תשנ"א – מאמר ט 2

54 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

תע"ס – חלק ב – לוח התשובות יג-יז

49 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – בשלח – ע-עב השקפה

24 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – בשלח – ע-עב למתקדמים

43 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בשלח ע-עב 1. הסבר מהו "זה אלי ואנוהו" עפ"י אות ר"מ? 2. מהם דברי רבי יצחק על הכתוב "ויהי לי לישועה" מיהו לי ומהיכן מוכיח? 3. מהיכן אנו לומדים שיראל נקראים אחים ורעים להקב"ה? ומהו "אח לצרה יולד" הן לד...

ברכת שלום מאמרים – תשנ"א – מאמר ט

53 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – בשלח – סז-סט למתקדמים

25 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בשלח סז-סט 1. כיצד מתאר הזהר הקדוש באות רל את היחס בין אדה"ר לשאר הבריות 2. מה מספר לנו שבא בסדר של חנוך? 3. הראה את דעותיהם לגבי אדה"ר של רבי יצחק, רבי חייא ורבי יהודה? 4. במה הוסיף רבי אבא על קודמ...

הדף היומי בזוהר הסולם – בשלח – סז-סט השקפה

46 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

ברכת שלום מאמרים – תשנ"א – מאמר ח 2

20 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

בואי כלה – בחקותי תשע"ו

22 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

תע"ס – חלק ב – לוח התשובות ה-יב

42 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

ברכת שלום מאמרים – תשנ"א – מאמר ח

46 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – בשלח – סד-סו למתקדמים

35 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון זהר בשלח סד-סו 1. על מה מצביעה לנו המילה אז בשירת הים? 2. מדוע כ' ישיר משה ולא שר משה? מה זה מורה לנו על הצדיקים הראשונים? 3. מהיכן למדנו שצדיקים נקראים שיריים ומה הרעותא בכך? 4. מה דרך המחשבה שצריכ...

הדף היומי בזוהר הסולם – בשלח – סד-סו השקפה

44 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – בשלח – סא-סג למתקדמים

40 Views0 Comments

שאלות חזרה - הדף היומי - בשלח - אותיות סא-סג 1. מה הכוונה שהקב"ה אוהב את ישראל יותר מכל אוה"ע, הרי כולם בניו? 2. מה אנו לומדים בדרכי העבודה מהכתוב באות רז "ומרוב האהבה שאהב אותם הקים להם נביא אמת ורועה נאמן"? 3. הסבר ...

הדף היומי בזוהר הסולם – בשלח – סא-סג השקפה

51 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

דברי הרב בסעודת ל"ג בעומר – תשע"ו

24 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – בשלח – נח-ס השקפה

34 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – בשלח – נח-ס למתקדמים

28 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בשלח נח-ס 1. מהי המחלוקת בין רבי יצחק, רבי חזקיה, רבי אבא רבי אלעזר ורבי שמעון? מה דעתו של כל אחד? כיצד רשב"י ורבי אלעזר מסדרים כל המחלוקת? 2. מהי הכוונה שבחינת ג"ר נוטלת יד ימין מהתכללות בקו שמאל? ...

ל"ג בעומר – מאור ושמש

67 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – בשלח – נה-נז השקפה

46 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – בשלח – נה-נז למתקדמים

27 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בשלח נה-נז 1. כיצד אומר שנשלם יד השמאל שהוא גבורה מתוך שכתוב וירא ישראל את היד הגדולה והרי הגדולה היא חסד? 2. מה ההבדל בין פרעה שחיזק את ליבו לבין סיחון ועוג שחיזקו אף הם את ליבם? 3. מהו הכח שגרם לפ...

ברכת שלום מאמרים – תשנ"א – מאמר ז 3

56 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

תע"ס – חלק ב – לוח התשובות א-ד

51 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

ברכת שלום מאמרים – תשנ"א – מאמר ז 2

41 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – בשלח – מט-נד למתקדמים

26 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בשלח מט-נד 1. מה דרכו של המלך וכיצד מסתכל על דרכו הטפש וכיצד החכם? 2. מה התשובה בק"ע על השאלה למה לא נרשמו ע"ב אותיות בקו אמצעי, מחציתם ביושר ומחציתם למפרע? 3. כיצד בנוייים ע"ב השמות? הסבר הטבלה בעמ...

הדף היומי בזוהר הסולם – בשלח – מט-נד השקפה

55 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

סעודת פסח שני – תשע"ו

30 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – בשלח – מו-מח למתקדמים

48 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בשלח מו-מח 1. על מה מצביעים האותיות בפס' ויסע? ומה בפס' ויבא ומה בפס' ויט? מה יוצר הצירוף של הפסוקים? 2. אם השמות הקדושים נובעים מהז"ת דבינה היו צריכים להיות ע' ומדוע אומר שהם ע"ב? 3. מהם ב' סופרים?...

הדף היומי בזוהר הסולם – בשלח – מו-מח השקפה

29 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

ברכת שלום מאמרים – תשנ"א – מאמר ז

50 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

עמוד 1 מתוך 41234