Monthly Archives: יוני 2016

:מיין לפי תאריך | (מומלץ) שם | צפיות | | תגובות | מעורבב Sort Ascending
:בחר את מצב תצוגת השיעורים

הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – טז-יח למתקדמים

43 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזהר יתרו טז-יח 1. מה יהיה היחס של עמים רבים שירצו לבוא תחת כנפי השכינה? 2. מה הפירוש שההר שעליו בית המקדש נקרא הפקר? מה זה אומר לגבי השלום העולמי? 3. מדוע כתוב על ביאת יתרו למשה "אל המדבר"? שהרי ב...

הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – טז-יח השקפה

40 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

תע"ס – חלק ב – לוח התשובות צ-צא

32 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

עיונים בפרשה – קדושת הלוי – קרח

33 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – יג-טו השקפה

42 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – יג-טו למתקדמים

26 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

עיונים בפרשה – הנועם אלימלך – קרח

35 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – י-יב למתקדמים

28 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזהר יתרו י-יב 1. כיצד מתאר בהמשך התוספתא את הסדר של פרצופי אצילות? 2. כיצד מתייקר שמו של הקב"ה מצד שאר העמים? אם כל מה שהוא מתייקר בעולם זה בשביל ישראל? 3. מי היו שלושת החכמים שהיו לפרעה? מה היה הת...

הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – י-יב השקפה

42 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

תע"ס – חלק ב – לוח התשובות פד-פט

39 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

עיונים בפרשה – פתוחי חותם – קרח

38 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – ז-ט למתקדמים

34 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון זהר יתרו 1. מה שמע יתרו? הבא ד' תשבות. 2. מה ההבדל בין שמיעת יתרו שעליו כתוב "ישמע יתרו" לבין שמיעת שאר עמים שעליהם כתוב "ישמעו עמים"? 3. מדוע אין דבר בעולם שהאדם צריך לדחותו ולנהוג בו בזיון? הדגם ד...

הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – ז-ט השקפה

53 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

ברכת שלום מאמרים – תשנ"א – מאמר לו 2

37 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – ד-ו למתקדמים

38 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון זהר יתרו ד-ו 1. מדוע שיבר הקב"ה את פרעה הנקרא מלך זקן וכסיל? 2. מדוע רוצה הקב"ה להתייקר גם ע"י פרעה וגם ע"י יתרו? 3. מה אתה למד מכך שבשל העובדה שהודו לפניו פרעה ויתרו על גדלות ה' בעולם, קיבלו עם יש...

הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – ד-ו השקפה

54 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

ברכת שלום מאמרים – תשנ"א – מאמר לו

63 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

תע"ס – חלק ב – לוח התשובות עח-פג

40 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

בואי כלה – שלח תשע"ו

48 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – א-ג השקפה

54 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – א-ג למתקדמים

58 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

עיונים בפרשה – קדושת הלוי – שלח

58 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – בשלח – קל-קלג סיום

40 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

עיונים בפרשה – הנועם אלימלך – שלח

48 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

תע"ס – חלק ב – לוח התשובות עא-עז

35 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

עיונים בפרשה – פתוחי חותם – שלח

56 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – בשלח – קכז-קכט למתקדמים

34 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון זהר בשלח קכז-קכט 1. מדוע לקח משה את יהושע להילחם בעמלק אם היו גיבורים אחרים גדולים ממנו בעם ישראל? 2. איזו מלחמה עשה משה ואיזו מלחמה עשה יהושע ומדוע הם משלימים זה את זה? 3. מיה הם אהרון וחור בנפש הא...

הדף היומי בזוהר הסולם – בשלח – קכד-קכו למתקדמים

29 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון זהר בשלח קכד-קכו 1. מהי חולה רעה ומה הדוגמא על הקמצן שנותן לנו הזוהר הקדוש? 2. מהו שכתוב "אשר יתן לו האלוקים אושר נכסים וכבוד... ולא ישליטנו האלקים לאכול ממנו" אם כך למה נתן לו? 3. אושר שמור לבעליו...

הדף היומי בזוהר הסולם – בשלח – קכז-קכט השקפה

36 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – בשלח – קכד-קכו השקפה

38 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

עמוד 1 מתוך 41234