Monthly Archives: יוני 2016

:מיין לפי תאריך | (מומלץ) שם | צפיות | | תגובות | מעורבב Sort Ascending
:בחר את מצב תצוגת השיעורים

הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – טז-יח למתקדמים

44 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזהר יתרו טז-יח 1. מה יהיה היחס של עמים רבים שירצו לבוא תחת כנפי השכינה? 2. מה הפירוש שההר שעליו בית המקדש נקרא הפקר? מה זה אומר לגבי השלום העולמי? 3. מדוע כתוב על ביאת יתרו למשה "אל המדבר"? שהרי ב...

הזמנה לקורס התבוננות יהודית

33 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – בשלח – פח-צ השקפה

29 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – בשלח – פח-צ למתקדמים

48 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בשלח פח-צ 1. מדוע הזדעזע משה כאשר אמר לו ה' ית' "לך רד כי שחת עמך"? 2. ממה הבריקו וקרנו פניו של משה? 3. מדוע נתפזרו ישראל בין האומות? 4. מהו "הקול קול יעקב והידיים ידי עשו"? 5. הסבר את הכתוב "וברב ג...

שבועות – הכנה לקבלת התורה מהי? שיעור ב'

51 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

סעודת ראש חודש סיוון ה'תשע"ו

38 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – בשלח – צא-צג השקפה

33 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – בשלח – צא-צג למתקדמים

35 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בשלח צא-צג 1. מיהו האילן החזק שבו ניזונים עליונים ותחתונים? 2. מה קורה כשמגיע עת הממשלה לכל ענף וענף? מה קורה כשמגיעה הממשלה של גוף האילן? 3. כיצד מתיישבת הסתירה שמצד אחד כתוב שכל המעשים הם מהבל ורע...

תע"ס – חלק ב – לוח התשובות ל-לא

54 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

שבועות – הכנה לקבלת התורה מהי? שיעור ג'

57 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הלכות שבועות בפנימיות – הרב אדם סיני

55 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – בשלח – צד-צו השקפה

48 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – בשלח – צד-צו למתקדמים

25 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בשלח צד-צו 1. מה דעתו רבי יצחק בשונה מרבי אלעזר על הכתוב "נטית ימינך" ועל פי זה מהו "תבלעמו ארץ"? אגב כך הסבר מה הטעם לקבור המת בארץ ולא להשליכו לים? 2. מדוע כתוב אימתה בפסוק "תפול עליהם אימתה ופחד"...

תע"ס – חלק ב – לוח התשובות לב-מב

50 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – בשלח – פה-פז למתקדמים

37 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בשלח פה-פז 1. מדוע משה עולה בענן ולא באופן גלוי לקבל את התורה? 2. אילו ג' מדרגות של גדלות צריך לעבור משה כדי לקבל את התורה בשלמותה? 3. מה תפקיד המלאכים ומי היו אותם המלאכים שאתגרו ובכך העוליו למשה ב...

הדף היומי בזוהר הסולם – בשלח – פה-פז השקפה

45 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

שבועות – הכנה לקבלת התורה מהי?

40 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – בשלח – עג-עה השקפה

26 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – בשלח – עג-עה למתקדמים

28 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזהר בשלח ע-עב 1. מהו "ספר מלחמות ה'", ומה זה אומר לאדם על מקום מציאות האהבה? 2. מדוע כתוב "ספר מלחמות ה'" ולא "תורת מלחמות ה'"? 3. כיצד קשורה העלוקה לכך שכתוב "את והב בסופה"? 4. כיצד יש לפרש את המי...

הדף היומי בזוהר הסולם – בשלח – עו-עח השקפה

42 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – בשלח – עו-עח למתקדמים

27 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון זהר בשלח עו-עח 1. מדוע כל הכוחות נמסרו בידיה של דין המלכות שנקראת הים הגדול? ומה קרה עם כל הכוחות האלו בים? 2. באיזה הקשר מספר לנו את המלחמה בכל כוחות הטומאה? לשם מה מה עלינו לדעת אותם ומה ה' נלחם ל...

תע"ס – חלק ב – לוח התשובות יח-כב

38 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

עיונים בפרשה – פתוחי חותם – במדבר

54 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – בשלח – עט-פא השקפה

41 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – בשלח – עט-פא למתקדמים

21 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בשלח עט-פא 1. מה התנאי ומדוע שבשעה שמאיר הבוקר מושכים על האדם חוט של חסד? 2. מהו בוקר בפנימיות האדם? כיצד צריך להכין עצמו לבוקר זה? מה קורה מצד הקיום ומה מצד השכלול? 3. מתי הכל מפחדים מהאדם ומדוע? 4...

הדף היומי בזוהר הסולם – בשלח – פב-פד השקפה

18 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – בשלח – פב-פד למתקדמים

25 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בשלח פב-פד 1. מהו נאדרי ולא נאדר? 2. מהו הטעם של הפירוד, למשל בין בני-זוג שהיו מאוחדים בעולם העליון ויורדים לעולם התחתון מפורדים? ואם הטעם הוא שיתאחדו חזרה אם כך "מה הועילו חכמים בתקנתם" למה להפריד...

עיונים בפרשה – הנעם אלימלך – במדבר

49 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

בואי כלה – במדבר תשע"ו

48 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

תע"ס – חלק ב – לוח התשובות כג-כט

43 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

עמוד 1 מתוך 41234