Monthly Archives: יולי 2016

:מיין לפי תאריך | (מומלץ) שם | צפיות | | תגובות | מעורבב Sort Ascending
:בחר את מצב תצוגת השיעורים

ספר התניא – פרק ד 3

38 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – פה-פז למתקדמים

41 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – פה-פז השקפה

36 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

תע"ס – חלק ב – לוח התשובות קלה-קלט

50 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

בואי כלה – מטות תשע"ו

44 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

ספר התניא – פרק ד 2

46 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – פב-פד למתקדמים

22 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזהר יתרו פב-פד 1. מהן 5 המדרגות מימין ומהן משמאל במעמד הר סיני כפי שמביא באות שט'ז? 2. מדוע צריך להזכיר לנו את כל המדרגות שהיו במעמד הר סיני? 3. מה ההבדל בין עששית לבין האור המתגלה ממנה? אגב כך מה...

הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – פב-פד השקפה

41 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – עט-פא למתקדמים

41 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזהר יתרו עט-פא 1. מהו הנקרא שופר? 2. מהי בחינת הדממה וכיצד היא משתלבת עם השופר? 3. מהו הסדר ולמה משוייכת כל אחת מג' הקליפות: ענן גדול, רוח סערה ואש מתלקחת? 4. הסבר מהו סוד החשמל ומה היחס שלו לנגה? ...

הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – עט-פא השקפה

43 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

תע"ס – חלק ב – לוח התשובות קל-קלד

50 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

ספר התניא – פרק ד

36 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

ספר התניא – פרק ג 2

35 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – עו-עח למתקדמים

43 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזהר יתרו עו-עח 1. הבא מספר פירושים מדוע כתוב קלת חסר ו'? 2. מהו מקור כל הקולות שעליו כתוב "קול גדול ולא יסף"? 3. מהו "רואים את הקולות"? 4. מדוע לא כתוב קול בשופר אלא קול השופר? אתר הבית- http:/...

צורבא מרבנן – שבת – הדלקת נרות שבת חלק ב

35 Views0 Comments

שיעור 3- דיני הדלקת נרות חלק ב' א. החייבים בהדלקה. ב. קבלת שבת בהדלקה וברכה. אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס:...

הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – עג-עה השקפה

42 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – עג-עה למתקדמים

32 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזהר יתרו עג-עה 1. מהו כנפי נשרים ומהיכן אנו לומדים זאת? 2. מהו פני אדם במרכבת יחזקאל? 3. מדוע נקראת השכינה הקדושה אחות לז"א ומדוע קורא לה קטנה? 4. הסבר מהו שאין יופי לאישה אלא השדים מדוע לא עיניי...

הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – עו-עח השקפה

27 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

תע"ס – חלק ב – לוח התשובות קכז-קכט

55 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

ספר התניא – פרק ג

46 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

ספר התניא – פרק ב

45 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – ע-עב למתקדמים

34 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזהר יתרו ע-עב 1. עם איזה פסוק הוכיח רבי יוסי את דברי האיש שפגשו שאמר "כל אדם צריך לדבר עם אדם אחר כפי דרכיו"? 2. מהו הנקרא להיות חכם בעשבים? 3. מהו כוחו של עשב ביודענו שהרשעים משולים לעשב? 4. מדוע...

הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – ע-עב השקפה

38 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

סעודת צאת צום י"ז בתמוז – תשע"ו

29 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – סז-סט למתקדמים

33 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזהר יתרו סז-סט 1. מה שכרו של מי שהבורא ית' רוצה בו לקבלו לעבודתו? 2. במה ראינו אצל משה רבנו שזכה לעבור בכל השערים של מעלה ואין מוחה בידו? 3. על מה מצביעה המילה "כה" עפ"י אות רס'א? 4. מה ההבדל בין מ...

הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – סז-סט השקפה

33 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

תע"ס – חלק ב – לוח התשובות קכא-קכו

39 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

צום י"ז בתמוז – תשע"ו

67 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

בואי כלה – פינחס תשע"ו

37 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

צורבא מרבנן – שבת – הדלקת נרות שבת חלק א

42 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

עמוד 1 מתוך 3123