Monthly Archives: ספטמבר 2016

:מיין לפי תאריך | (מומלץ) שם | צפיות | | תגובות | מעורבב Sort Ascending
:בחר את מצב תצוגת השיעורים

הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – עט-פא למתקדמים

11 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזהר משפטים עט-פא 1. מהו שכתוב יצא יצוא שתי פעמים לגבי שמעי בן גרא שיצא לקלל את דוד ומה למד מזה שלמה המלך? 2. מהי השבועה שנשבע דוד בחרב? 3. מדוע אנו למדים ששלמה המלך הרגו בשם המפורש? 4. מהי עבודת ד...

הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – עט-פא השקפה

24 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – עו-עח למתקדמים

8 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזהר משפטים עו-עח 1. האם עיניים זה לשון זכר או נקבא? הסבר. 2. מהו שאומר דוד "הרע בעיניך עשיתי" מדוע לא לפני עיניך? ואיך שזה קשור לבת שבע? 3. מה היתה הבדחנות של דוד המלך ומדוע התבדח עם הקב"ה? 4. מה ה...

הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – עו-עח השקפה

33 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

מועדי ישראל, האדם ומה שביניהם – ר"ה – שער הכוונות (406-408)

19 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

מועדי ישראל, האדם ומה שביניהם – ר"ה – שער הכוונות (408-409)

12 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

כ"ה באלול – יום בריאת העולם

38 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

מודעות שבועית: – מהו סוד התרועה?

21 Views0 Comments

מרצה: דוד היימן אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il קב...

צורבא מרבנן – שבת – הבדלה

18 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – עג-עה למתקדמים

21 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזהר משפטים עג-עה 1. כיצד ניתן לפרש האם מדובר על אותו אחד שנגרש וצריך לבוא לעולם, ואם שב בתשובה נותן לו הקב"ה אישה, האם מדובר בחיים או במתים? הבא הפסוקים והסבר אותם. 2. מי הם שני המלאכים שנותן הקב"ה...

הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – עג-עה השקפה

26 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – ע-עב למתקדמים

7 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזהר משפטים ע-עב 1. מה קורה אם אותו אחד שמכיוון שלא התאמץ לישא אישה וללדת בנים בא יחידי לעולם ללא נקבא ואדונו מרחם עליו ונותן לו אישה? מה קורה עם הבנים שילדה ומדוע? 2. מדוע שכתוב "האישה וילדיה תהיה ...

הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – ע-עב השקפה

17 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

תע"ס – חלק ג – פרק ב אות ב או"פ ד-ז

16 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בתע"ס חלק ג פרק ב אות ב או"פ ד-ז 1. הסבר את המושג התנוצצות במובן רחב יותר מאשר או"ח. 2. היכן יש מסך גם בעולם הבריאה ומה ההבדל בין המסך של עולם הבריאה למסך של עולם אצילות? 3. אם ישנם אותם חוקים בכל...

הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – סז-סט למתקדמים

10 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזהר משפטים סז-סט 1. כתוב "ורבים מישני אדמת עפר יקיצו" מהו אדמ"ת עפ"ר? 2. מה יהיה עם אלו שלא זכו להיתקן? ומי גרם לזה? 3. מהם שלבי הקלקול מהיות האדם זכר עד היותו בכף הקלע? דהיינו רדוף ורצוץ כל הימים....

הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – סז-סט השקפה

29 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

בואי כלה – כי תבוא תשע"ו

33 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

תע"ס – חלק ג – פרק ב אות ב או"פ ב-ג

20 Views0 Comments

שאלות בתע"ס חלק פרק ב אות ב או"פ ב-ג 1.מה ההבדל המהותי בין עולם אצילות לעולמות בי"ע? 2. מהיכן נמשכות כל האורות שיש בעולמות? כיצד זה אפשרי אם היה צ"א? 3. מה עובר לעולם בריאה מעולם אצילות וכיצד? 4. עפ"י איזה חוק התחתון ...

הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – סד-סו השקפה

25 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – סד-סו למתקדמים

21 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזהר משפטים סד-סו 1. מדוע כתוב "מי אלה כעב תעופינה" ולא "מי ואלה"? 2. הסבר את סוד הקדיש והתייחס להבנות אלה: מדוע הקדיש בארמית? מדוע יש בו ז' ווים ומדוע השם אלוקים הוא המתגדל בו ומדוע צריך לומר אותו ...

הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – סא-סג למתקדמים

36 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזהר משפטים סא-סג 1. מדוע האח מייבם ולא איש זר? 2. כיצד מחולקים השבטים לחג"ת נה"י? 3. כיצד ישראל קיבלו את האחריות להחזיק את השם אלוקים בעולם ולהשאיר את האדם לבחינת גדלות שלא ירד חס ושלום למדרגת בהמה...

הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – סא-סג השקפה

28 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – נח-ס למתקדמים

24 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזהר משפטים נח-ס 1. הסבר מהו השם אתה שמיוחס לכהן? 2. מהי התזכורת והפירוש שמבקש הסבא להזכיר לרשב"י "יום השלג, כשזרענו פולין לחמשים ושנים גוונים? 3. במה שונה ייבומו של יהודה מכל הייבומים האחרים? 4. כ...

הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – נח-ס השקפה

16 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

סליחות – "גונב העבירות של ישראל" – הרב דוד היימן

25 Views0 Comments

הקטע נלמד מתוך ספרו של הרב אדם סיני שילט"א - מועדי ישראל, האדם ומה שביניהם. אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: h...

מועדי ישראל, האדם ומה שביניהם – ראש השנה – שער הכוונות

28 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

צורבא מרבנן – שבת – מוצאי שבת והבדלה

27 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – נה-נז למתקדמים

18 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזהר משפטים נה-נז 1. עפ"י איזה חוק מתגלה האמת בתחילה במישהו שצריך להתגלגל אח"כ ולגלות את הטוב, כפי שראינו בישי, בועז, פרץ ובדוד המלך? 2. לאיזה ספירות מיוחסים ראובן, שמעון, לוי ויהודה? בעיקר הסבר את...

הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – נה-נז השקפה

26 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – נב-נד למתקדמים

40 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

עמוד 1 מתוך 3123