Monthly Archives: דצמבר 2016

:מיין לפי תאריך | (מומלץ) שם | צפיות | | תגובות | מעורבב Sort Ascending
:בחר את מצב תצוגת השיעורים

הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – צד-צו השקפה

26 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – צז-צט למתקדמים

30 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזהר תרומה צז-צט 1. מה קורה בליל האחרון של חג הסוכות, דהיינו בהושענא רבה? 2. מיהו המלאך ידו-מי-עם? 3. מה מכרזת הנפש שיודעת מי שעתיד למות? מה היא מכריזה לשאר המתים? 4. מה קורה לנפש שאין לה מנוחה? 5. ...

הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – צז-צט השקפה

14 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

זאת חנוכה – מועדי ישראל, האדם ומה שביניהם

31 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

ספר התניא – פרק לג 2

7 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בתניא לג 2 1. במה משל של המלך המתאכסן אצל אדם רגיל שונה בבורא ית' ששם דירתו בתח'? 2. מהי ירושתנו הגדולה שירשנו מאבותינו ובמה היא פותרת את הבנת המשל בשאלה הקודמת? 3. על מה עומדות כל תרי"ג המצוות ומה ...

הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – צד-צו למתקדמים

10 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזהר תרומה צד-צו 1. מהו השם הכללי לנר"ן ומדוע נבחר שם זה? 2. כיצד היא ההתנהלות של הנר"ן בעת פטירת האדם במצב האופטימלי? 3. הסבר את הקשר המוכרח בין הנר"ן. 4. מה קורה לרוח והנפש כשהנשמה מתעכבת מלעלות ל...

הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – צא-צג למתקדמים

29 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזהר תרומה צא-צג 1. כיצד היא ההתנהגות של העשן העולה מהאברים ופדרים הנשרפים בלילה ומה זה מסמן עליו? 2. כיצד מתנהג העשן של קורבנות העולה ביום? 3. מה ההבדל בין גופיהם של הצדיקים לגוף של הרשעים? 4. כיצד...

הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – צא-צג השקפה

24 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

ספר התניא – פרק לג

24 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בתניא פרק לג 1. אם איזה אמצעים יפעל האדם כדי להעמיק ולהגדיל את ענין יחודו ית'? 2. מה המשל שמבאר לנו את צורת היחס הנכונה בין הנברא לבורא? 3. כיצד נכון לפרש את המושג "להיות לו דירה בתחתונים"? אתר הבי...

הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – פח-צ למתקדמים

6 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזהר תרומה פח-צ 1. מה היחס בין זמן החורבן למעט אחריו? הסבר זה ע"י הכתוב "רגע באפו חיים ברצונו". 2. מהי הפתיחה בקליפה בארץ בקדושה ומהי בגוף אחד? 3. מהי השליטה ועד כמה היא של הקליפה בארץ הקד' בעת שנשמ...

הדלקת נר שלישי – חנוכה תשע"ז

19 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – פח-צ השקפה

20 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – פה-פז למתקדמים

10 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזהר תרומה פה-פז 1. מהו הסוד של אשחרך? 2. מדוע כתוב ימצאנני עם שני יודים? 3. מהו הנקרא מדבר ומדוע? 4. אם הקב"ה נתן למשה בלבד את התרומה מדוע אמר שלבני ישראל יקחו תרומה זו? הסבר את המשל באות רס"ג. 5. ...

הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – פה-פז השקפה

27 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – פב-פד למתקדמים

10 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזהר תרומה פב-פד 1. מהי ברכתו של רשב"י לרבי אלעזר בנו? 2. מהיכן היא ההתחלה של כל סוד האמונה, זו המלכות? 3. מי היא מדרגת "צדק " ומתי ראוי שתשלוט ותאיר לעולם? 4. מהו השבח השונה שכל שאר השבחים במזמור ל...

הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – פב-פד השקפה

23 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – עט-פא למתקדמים

8 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזהר תרומה עט-פא 1. מהו "מזבח אדמה תעשה לי"? 2. כאשר אנו מורידים את ה"נון" מהנחושת מקבלים את אותיות תח"ש שהן משמשות כעורות תחשים למשכן, הסבר מדוע מותר להשתמש עם בחינה זו בקדושה והרי הן כנגד קליפות ...

הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – עט-פא השקפה

24 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – עו-עח למתקדמים

13 Views0 Comments

שאלות חזרה ושינון בזהר תרומה עו-עח 1. מהי תרומה? ומאיזה בחינות מביאים את התרומה? 2. מהם בחינות זהב וכסף וכיצד הם קשורים ומתבארים בכוס של ברכה? 3. מה מיוחד בנחושת ומדוע מזבח הנחושת נקרא קטן? והרי הוא גדול ממזבח הפנימי...

הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – עו-עח השקפה

21 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – עג-עה למתקדמים

10 Views0 Comments

שאלות חזרה ושינון בזהר תרומה עג-עה 1. מיהו חי העולמים ולמי הוא נותן נשמות בפסוק נשמת כל חי וגו'? 2. מהם המדרגות הנרמזות בחשבון מ"ה מ"י ומאה, וכיצד זה משפיע על עליית המלכות ביום השבת? 3. מה היתה כוונת דוד המלך באמרו את...

הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – עג-עה השקפה

24 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – ע-עב למתקדמים

28 Views0 Comments

שאלות חזרה ושינון בזהר תרומה ע-עב 1. למה מכוון המזמור "רננו צדיקים"? 2. למה מכוון המזמור "מאמר לדוד בשנותו את טעמו" ? 3. למה מכוון מאמר תפילה למשה איש האלוקים"? הסבר ונמק. 4. מה מציינת המילה "חדש" במזמור "שירו לה' שי...

הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – ע-עב השקפה

25 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – סז-סט למתקדמים

13 Views0 Comments

שאלות לזרה ושינון בזהר תרומה סז-סט 1. לאחר שלמדנו בסוד הדעת שהוא הזיווג בליל שבת מהו "בכל הארץ יצא קום"? 2. מהו "ובקצה תבל מליהם"? כיצד זה מצביע על התפשטות חכמת הקבלה שהיא בחינת השבת? 3. מדוע קורא לשמש אהל בפסוק "ולש...

הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – סז-סט השקפה

23 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הזמנה לסדנת זוגיות – הרב אדם סיני

30 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – סד-סו למתקדמים

20 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזהר תרומה סד-סו 1. הסבר לפרטיו את הפסוק "השמים מספרים כבוד א"ל ומעשי ידיו מגיד הרקיע". 2. מדוע אומר שההארה היא שמחה והרי מדובר על יום השבת שאמורים לדבר מענג? 3. מהו "יום ליום יביע אמר" כיצד זה קשור...

הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – סד-סו השקפה

25 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – סא-סג למתקדמים

30 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזהר תרומה סא-בג 1. האם ג"ע התחתון נשאר ריק היות ונשמות ממנו עולים לג"ע העליון? באר ופרט. 2. מה קורה בג"ע התחתון כאשר חוזרות הנשמות מג"ע העליון ביום החול? כיצד יש מקום לנשמות שהתגדלו ממקום זה? 3. מה...

עמוד 1 מתוך 3123