Monthly Archives: פברואר 2017

:מיין לפי תאריך | (מומלץ) שם | צפיות | | תגובות | מעורבב Sort Ascending
:בחר את מצב תצוגת השיעורים

פורים תשע"ז – תיקוני הזהר – תיקון ה-כ"א 2

13 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

פורים תשע"ז – תיקוני הזהר – תיקון ה-כ"א

20 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – רמז-רמט למתקדמים

27 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזהר תרומה רמז-רמט 1. ממה נעשים הפסולת שהוא המקטרג לכל העולם? 2. מדוע כתוב "יהי מארת" בלי ואו ואח"כ כתוב "יהי מאורות" עם ואו? 3. מהי הנקבה שמולידה את אדה"ר? מהן ב' התשובות של בעלי הזהר ופוסלם? ומהי ...

הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – רמז-רמט השקפה

25 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

סעודת ראש חודש אדר – ה'תשע"ז

19 Views0 Comments

דברי הרב בסעודה

הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – רמד-רמו למתקדמים

10 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזהר תרומה רמד-רמו 1. מה הסימן של אור חיים ומדוע? 2. מה ההבדל בין הכתוב "יהי אור" ל"ויהי אור" ומדוע נצטרכו שניהם? 3. מהיכן אנו לומדים את הקשר בין עשו ל"ויהי" ומה זה מצביע על תכונת עשו? 4. מה מחבר בי...

הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – רמד-רמו השקפה

33 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

בואי כלה – משפטים תשע"ז

16 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – רמא-רמג למתקדמים

9 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזהר תרומה רמא-רמג 1. הסבר מהו "מנחיל לאוהבי ש"י ואוצרותיהם אמלא" אגב כך הסבר כיצג ש"י מורכב מר"ז וק"ג. 2. מיהו אור הראשון ומיהו אור החשוך ומהו היחס ביניהם? 3. מה ההבדל בין אור שנזר ע"י האור של הגנ...

הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – רמא-רמג השקפה

19 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

עיונים בפרשה – ברכת שלום על התורה – משפטים

34 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – רלח-רמ למתקדמים

11 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזהר תרומה רלח-רמ 1. כיצד מפרש רבי יוסי את הפס' "כי נר מצוה ותרוה אור"? 2. מהי דרך חיים ומהן תוכחות מוסר? כיצד על האדם להיתייחס אליהן? 3. מדוע דווקא הנשים זוכות בנר של שבת ומהיכן הן לוקחות את הכח לה...

הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – רלח-רמ השקפה

22 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – רלה-רלז למתקדמים

12 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזהר תרומה רלה-רלז 1. מדוע לא כתוב סולו לרוכב על הערבות אלא בערבות? וכן מדוע כתוב בי"ה שמו ולא בי"ה הוא? 2. מיהו שמו הגדול ומדוע הוא גדול משם הוי"ה? 3. למי אנו צריכים לכוון כשאנחנו אומרים "אמן יהא ש...

הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – רלה-רלז השקפה

18 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – רלב-רלד השקפה

15 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – רלב-רלד למתקדמים

24 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזהר תרומה רלב-רלד 1. מי הוא הרוכב? ומהו בערבות? 2. כיצד מתיישבת הסתירה, לכאורה, שמצד אחד ערבות הוא חסד ומצד שני בלולב הם נצח והוד? 3. מדוע כתוב ועלזו לפניו ולא מלפניו ? 4. מה התנאי הנפשי לכניסת כה"...

הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – רכט-רלא למתקדמים

18 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזהר תרומה רכט-רלא 1. מה מרמז לנו שכתוב עשר יריעות ולא עשרה במשכן? 2. מהו כל המוסיף גורע ביחס בין הס"א לקדושה? 3. כיצד שיתף הקב"ה את האור והחושך? אגב כך הסבר מהו שמים? 4. מהו אותו רקיע גנוז שאינו עו...

הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – רכט-רלא השקפה

26 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – רכו-רכח למתקדמים

10 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזהר תרומה רכו-רכח 1. מהיכן למדנו שאין שמירת המשכן אלא בנער? 2. מה ההבדל בין שמירת המשכן לשמירת המקדש עפ"י הבדלי המדרגות שבהם? 3. מה השבח שנתנו חבריו של רבי אלעזר שליוו אותו ג' מילין? איך זה קשור לי...

הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – רכו-רכח השקפה

25 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

בואי כלה – יתרו תשע"ז

16 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – רכג-רכה למתקדמים

19 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזהר תרומה רכג-רכה 1. מדוע הצדיקים נקראים פני השכינה? 2. כיצד ידע יעקב שנלחם עם המלאך שהוא מלאכו של עשו? 3. מדוע כתוב מפחד בלילות בלשון רבים? 4. מתי שולט מלאכו של עשו ומה אתה למד מזה לעבודת האדם וע...

הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – רכג-רכה השקפה

16 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

עיונים בפרשה – ברכת שלום על התורה – יתרו

18 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – רכ-רכב למתקדמים

18 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזהר תרומה רכ-רכב 1. מה תשובתו של רבי אלעזר לשאלת רבי יצחק, מדוע כתוב בכל לבבך ואח"כ גם בכל נפשך אם עיקר האהבה היא בלב ולא בנפש? 2. מה מציינת המילה "בכל" הן בכל לבך והן בכל נפשך? 3. בכל לבבך בלשון ר...

הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – רכ-רכב השקפה

17 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – ריד-רטז השקפה

20 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – ריז-ריט השקפה

30 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – ריז-ריט למתקדמים

7 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

עמוד 1 מתוך 3123