Monthly Archives: מאי 2017

:מיין לפי תאריך | (מומלץ) שם | צפיות | | תגובות | מעורבב Sort Ascending
:בחר את מצב תצוגת השיעורים

שבועות – מועדי ישראל האדם ומה שביניהם – שער הכוונות תשע"ז

29 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – ויקהל – ד-ו למתקדמים

13 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזהר ויקהל ד-ו 1. כתוב וישמע יהושע את כל העם ברעה. מדוע יהושע שמע ולא משה? 2. מדוע נשברו ב' לוחות האבנים הראשונים ומה אתה לומד מכך לעבודת ה' שלך? 3. אילו קולות יש ב-ד' תקופות השנה ואיזה כל חסר בהם?...

הדף היומי בזוהר הסולם – ויקהל – ד-ו השקפה

28 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

דבר תורה- סיום זוהר כי תשא

40 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – ויקהל – א-ג למתקדמים

16 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזהר ויקהל א-ג 1. מדוע קשה לפני הקב"ה מלחמה זו של עמלק יותר ממלחמות שאר העמים שעשו עם ישראל? 2. מהי פרשת הדרכים ששם הנחש וכן עמלק היה עורב לישראל? 3. מה אתה למד על דרך חייך מהגזרה שווה 'אשר קרך' ו'מ...

הדף היומי בזוהר הסולם – ויקהל – א-ג השקפה

25 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – כי תשא – סיום

36 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – כי תשא – לד-לח למתקדמים

20 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזהר כי תשא לד-לו 1. כיצד קשור חטא העגל לחטא עץ הדעת? 2. איזו מדרגה נעברה מעם ישראל כתוצאה מחטא העגל? 3. מהיכן אנו לומדים שראייתם של עם ישראל נפגמה? 4. מדוע משה רבנו העביר את אוהל מועד הרחק מן המחנה...

הדף היומי בזוהר הסולם – כי תשא – לד-לח השקפה

21 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

בואי כלה – במדבר תשע"ז

20 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – כי תשא – לא-לג למתקדמים

24 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזהר כי תשא לא-לג 1. האם המזבח שעשה אהרון היה לצורך ע"ז? הסבר, נמק והבא ראיות מהכתוב. 2. מה אנו למדים מהכתוב "ויקריבו לפני ה' אש זרה", שכתוב בנדב ואביהו. 3. באילו 3 דינים מוזנים העם ע"י אהרון בזה שא...

הדף היומי בזוהר הסולם – כי תשא – לא-לג השקפה

18 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

סעודת ראש חודש סיון – תשע"ז

20 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – כי תשא – כה-כז השקפה

26 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – כי תשא – כה-כז למתקדמים

17 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזהר כי תשא כה-כז 1. מדוע חילקו יונוס וימברוס שאחד לקח שליש ואחד שני שלישים? 2. מדוע לא נכון היה שאהרון יקבל מידם את הזהב ומה היה לו לעשות אם כן קיבל? 3. מדוע רצו יונוס וימברוס דווקא באהרון כדי להתכ...

הדף היומי בזוהר הסולם – כי תשא – כח-ל השקפה

34 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – כי תשא – כח-ל למתקדמים

16 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזהר כי תשא כח-ל 1. היכן אנו רואים שהערב רב המשיכו מכל ג' העולמות בי"ע? 2. מהיכן אנו לומדים שלא אהרון עשה את העגל? שהרי כתוב "ויעשהו עגל מסכה". 3. אילו ב' רוחין של זכר ונקבה משכו מהס"א ליצור עגל הזה...

ברכת שלום מכתבים – ט 2

44 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – כי תשא – כב-כד למתקדמים

16 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזהר כי תשא כב-כד 1. מה מלמדת אותנו העובדה שמשה הזכיר רק את שם הוי"ה במצרים ואילו עתה הערב רב מזכירים דווקא את שם אלוקים כפי שאמרו "קום עשה לנו אלוקים"? 2. מה הקשר או החטא בכך שאדם מבקש מי שיוליך או...

הדף היומי בזוהר הסולם – כי תשא – כב-כד השקפה

18 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

ברכת שלום מכתבים – ט

22 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – כי תשא – יט-כא למתקדמים

12 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזהר כי תשא יט-כא 1. מה אומר רבי שמעון באות נ"ו על השאלה מאות נ"ג, דהיינו מדוע החליפו שם בתפקיד השכינה? 2. מהי תבנית השור ומדוע הוא הראשון למזיקי העולם ומה הסימן שהוא אוכל עשו? 3. מהו העצה שנתן הקב"...

הדף היומי בזוהר הסולם – כי תשא – יט-כא השקפה

29 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – כי תשא – טז-יח למתקדמים

15 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזהר כי תשא טז-יח 1. מהיכן אנו לומדים שאף על פי שישראל חוטאים לפני הקב"ה, אינו רוצה שיאמר להם מלשינות? 2. מה היתה טענתו של אליהו כלפי הקב"ה ומה השיבו הקב"ה? 3. מהו התיקון של אליהו שצריך בשל כך להיות...

הדף היומי בזוהר הסולם – כי תשא – טז-יח השקפה

25 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

בואי כלה – בהר בחוקותי תשע"ז

23 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – כי תשא – יג-טו למתקדמים

14 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזהר תצוה יג-טו 1. מהו באחרית הימים ומיהו ראש ההרים ומדוע? 2. מדוע כוס של ברכה צריך להיות נשא מן השולחן זרת? מה הסימן של המילה זרת? 3. מה פירוש "ונשא מגבעות ונהרו אליו כל הגויים"? 4. כיצד יש לדייק ב...

הדף היומי בזוהר הסולם – כי תשא – יג-טו השקפה

21 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – כי תשא – י-יב למתקדמים

12 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזהר כי תשא י-יב 1. מדוע לא מחזיר המלך את בנו מגלות בבל חזרה לבית המלך בכבוד אלא שחזרו בעניות? הראה את זה במשל ובנמשל. 2. מדוע בגלות שני הוריד גם את אמו עמו, עם עם ישראל לגלות? לצורך מה זה נעשה? הרא...

הדף היומי בזוהר הסולם – כי תשא – י-יב השקפה

23 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

עמוד 1 מתוך 3123