Monthly Archives: יוני 2018

:מיין לפי תאריך | (מומלץ) שם | צפיות | | תגובות | מעורבב Sort Ascending
:בחר את מצב תצוגת השיעורים

פרשת השבוע | בואי כלה – פרשת בלק תשע"ח

14 Views0 Comments

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/VAJgMz עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/cPLdsk התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps אתר הבית- http://hasulam.co.i...

הדף היומי בזוהר הסולם – אמור – ד-ו מתקדמים

10 Views0 Comments

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/VAJgMz עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/cPLdsk התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps אתר הבית- http://hasulam.co.i...

פרשת בלק: בדרך הקבלה והחסידות -רב"ש – על התורה

13 Views0 Comments

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/VAJgMz עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/cPLdsk התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps אתר הבית- http://hasulam.co.i...

דף היומי בזוהר הסולם – אמור – א-ג שיעור השקפה

8 Views0 Comments

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/VAJgMz עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/cPLdsk התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps אתר הבית- http://hasulam.co.i...

דף היומי בזוהר הסולם – אמור – ז-ט שיעור השקפה

8 Views0 Comments

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/VAJgMz עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/cPLdsk התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps אתר הבית- http://hasulam.co.i...

דף היומי בזוהר הסולם – אמור – ד-ו שיעור השקפה

7 Views0 Comments

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/VAJgMz עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/cPLdsk התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps אתר הבית- http://hasulam.co.i...

דף היומי בזוהר הסולם – אמור – א-ג למתקדמים

7 Views0 Comments

שאלות פרשת אמור א-ג 1. מדוע הסמיך את הכתוב איש או אשה וגו' אל הכתוב אמור אל הכהנים? 2. מהו תפקיד הכהן ומהו בנפש האדם? 3. אילו ב' אורות קיימים באופן כללי הנראים בכתוב מה רב טובך אשר צפנת ליראך פעלת לחוסים בך? 4. תאר א...

דף היומי בזוהר הסולם – קדושים – מג-מה למתקדמים

16 Views0 Comments

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/VAJgMz עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/cPLdsk התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps אתר הבית- http://hasulam.co.i...

דף היומי בזוהר הסולם – קדושים – מג-מה שיעור השקפה

16 Views0 Comments

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/VAJgMz עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/cPLdsk התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps אתר הבית- http://hasulam.co.i...

דף היומי בזוהר הסולם – קדושים – מ-מב שיעור השקפה

11 Views0 Comments

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/VAJgMz עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/cPLdsk התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps אתר הבית- http://hasulam.co.i...

דף היומי בזוהר הסולם – קדושים – מ-מב למתקדמים

8 Views0 Comments

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/VAJgMz שאלות חזרה בזוהר פרשת קדושים מ-מב 1. כיצד מוגדרת תורת אמת ובמה היא מבדילה את עם ישראל מכל העמים? 2. מה הם ג' הבחינות שהזוהר מביא לפנינו? 3. מה מחבר את הידי...

דף היומי בזוהר הסולם – קדושים – לז-לט שיעור השקפה

10 Views0 Comments

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/VAJgMz עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/cPLdsk התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps אתר הבית- http://hasulam.co.i...

דף היומי בזוהר הסולם – קדושים – לז-לט למתקדמים

9 Views0 Comments

שאלות חזרה בזוהר קדושים לז-לט 1. מה היה חטא עץ הדעת לפי אות קיב? 2. מהו שכתוב על אשת חיל ש"דרשה צמר ופשתים"? 3. למה מותר שעטנז בציצית? 4. מדוע הבל וקין לא הועילו לעולם? 5. מהיכן אתה לומד שישראל לא צריכים להתערב בגוים?...

דף היומי בזוהר הסולם – קדושים – לד-לו שיעור השקפה

6 Views0 Comments

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/VAJgMz עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/cPLdsk התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps אתר הבית- http://hasulam.co.i...

דף היומי בזוהר הסולם – קדושים – לד-לו למתקדמים

10 Views0 Comments

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/VAJgMz שאלות חזרה בזוהר קדושים לד-לו 1. כיצד נכון לאדם להוכיח את עמיתו? הבא אסמכתאות לכך? 2. מהיכן אנו למדים כי הקב"ה חס על כבוד כל אדם אפילו על רשעים? 3. מי הם ע...

הרב אדם סיני – פרשת השבוע – בואי כלה – פרשת חוקת תשע"ח

13 Views0 Comments

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/VAJgMz עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/cPLdsk התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps אתר הבית- http://hasulam.co.i...

פרשת חוקת: על התורה – הרב"ש – עבודה פנימית בדרך החסידות

9 Views0 Comments

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/VAJgMz עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/cPLdsk התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps אתר הבית- http://hasulam.co.i...

דף היומי בזוהר הסולם – קדושים – לא-לג למתקדמים

11 Views0 Comments

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/VAJgMz עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/cPLdsk התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps אתר הבית- http://hasulam.co.i...

דף היומי בזוהר הסולם – קדושים – לא-לג שיעור השקפה

10 Views0 Comments

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/VAJgMz עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/cPLdsk התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps אתר הבית- http://hasulam.co.i...

קבלה למתקדם: הקדמת פי חכם – חלק ב'

12 Views0 Comments

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/VAJgMz עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/cPLdsk התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps אתר הבית- http://hasulam.co.i...

דף היומי בזוהר הסולם – קדושים – כח-ל למתקדמים

8 Views0 Comments

שאלות חזרה – קדושים ח-ל 1. מדוע אסור להלין פעולת שכיר ומה העונש אם עושה כן? 2. האם רק את שכרו של העני אסור להלין? הסבר נמק. 3. באיזה תנאים מותר שהשכר של השכיר יהיה ביד האדון? ומה זה מורה על עבודת הנפש? 4. מדוע מי שמקל...

דף היומי בזוהר הסולם – קדושים – כח-ל שיעור השקפה

5 Views0 Comments

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/VAJgMz עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/cPLdsk התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps אתר הבית- http://hasulam.co.i...

מודעות שבועית: טעימה מהשיעור – התשובה על חטא העגל

7 Views0 Comments

✨מודעות שבועית: טעימה מהשיעור - התשובה על חטא העגל✨ שיעור מודעות שבועית- מסע רוחני על דרך הקבלה והחסידות בפרשת השבוע✨ הכניסה חופשית - זבוטינסקי 128 רמת גן. לפרטים: 050-314-1111 הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: ...

הדף היומי בזהר הסולם – אחרי מות כה-כז שיעור למתקדמים

3 Views0 Comments

שאלות חזרה 1. כתוב: "ויאמר ראה ריח בני כריח השדה אשר ברכו ה'" - כיצד גן עדן יכול לכנוס עם יעקב שבא ליצחק? 2. כתוב: "הארץ אשר אתה שוכב עליה לך אתננה" - כיצד זה אפשרי והרי ארץ ישראל היא ת' פרסה על ת' פרסה? 3. על מה לאדם...

הדף היומי בזהר הסולם – אחרי מות כה-כז שיעור השקפה

6 Views0 Comments

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/VAJgMz עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/cPLdsk התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps אתר הבית- http://hasulam.co.i...

דף היומי בזוהר הסולם – קדושים – כב-כד למתקדמים

6 Views0 Comments

זוהר כב-כד ש.ב א. מהו אלוקי מסכה לא תעשו לכם? ב. האם אדם וחווה נולדו דבוקים, אם כן למה כתוב שהיא ניצבת לבדה? נמק את תשובתך ג. מדוע אסור לאדם להסתכל ביופי האישה? ומה קורה אם כן מסתכל? ד. מי זה דוד שהוא יפה עיניים, אגב ...

דף היומי בזוהר הסולם – קדושים – כב-כד שיעור השקפה

6 Views0 Comments

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/VAJgMz עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/cPLdsk התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps אתר הבית- http://hasulam.co.i...

דף היומי בזוהר הסולם – קדושים – יט-כא שיעור השקפה

7 Views0 Comments

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/VAJgMz עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/cPLdsk התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps אתר הבית- http://hasulam.co.i...

דף היומי בזוהר הסולם – קדושים – יט-כא למתקדמים

9 Views0 Comments

שאלות חזרה בזוהר פרשת קדושים יט-כא 1. במי מתקיים בפעם הראשונה בעם ישראל "שום תשים עליך מלך" 2. מהו היחס בין המלך לשאר המונהגים על ידו 3. מה הטעם שמביא באות ס' לכך שצריך האדם ליראה מאביו ואמו ולכבד אותם 4. מהו שלא היה ...

קבלה למתחיל: הקדמה לפנים מאירות: אות יט – ענפי הס"א העליונה

6 Views0 Comments

קבלה למתחיל: הקדמה לפנים מאירות ומסבירות: אות יט - פרצופי הקליפות 🔹מתוך הקורס חכמת הקבלה בדור האחרון: מומלץ לראות את סידרת השיעורים כדי להבין את השיעור והמהלכים בלימוד: 🔹לתוכן המלא ולכל הקורס: https://goo.gl/eLEUWR 🔹...

עמוד 1 מתוך 41234