Details

סיכום קצר מהשיעור, סוכם על ידי אחד התלמידים:

דף היומי בזוהר הקדוש, פרשת לך לך, עמודים כח – ל. ה' בתשרי.

אברהם אבינו עושה תהליך.

אברהם אבינו היא מדרגת החסד שבאדם.

האבות הקדושים הם היסוד שמעביר אותנו לקדושה, ולכן אנו רוצים לראות כיצד נוהגים השורשים באופן הראוי כדי לדעת גם כן כדי לעשות את התהליך.

אומר רבי ייסא –
כתוב "ויעבור אברם בארץ", וכתוב שאומר ה' אל משה "אני אעביר כל טובי אל פניך".

מכך לומד רבי ייסא גזרה שווה מפסוק לפסוק. כמו ש"כל טובי" היינו מדרגת בינה כך גם כשאברהם "עובר" בארץ היינו מדרגת הבינה.

אברהם הולך למקום שכם.
שכם היינו מיעוט מהארת השלימות, "משכמו ומטה", היינו שירד משלימות לחוסר שלימות.
שכם הוא צד צפון. שהוא בחינת שמאל.

לאחר מכן הלך אברהם לאילון מורה, שהוא בצד מזרח. הוא בחינת קו אמצעי, תפארת.

כך עבר אברהם בארץ, מדרגת בינה, הלך לשכם שהוא צפון ובחינת שמאל, ומשם אל אילון מורה שבמזרח, שהוא בחינת קו אמצעי.

כך סרה הקללה מהארץ, שהיא המלכות, ומאירים בהם ב' הקוים ע"י הקו האמצעי.

היות ואברהם שהוא מדת החסד בא למדת קו אמצעי, אילון מורה, לכן התגבר על הנחש, הסטרא אחרא, משום שהנחש שולט רק כאשר ישנם ב' קוים.

לאחר מכן כתוב שבנה אברהם ב' מזבחות. באחד כתוב "לה' הנראה אליו" לעומת מה שכתוב אחר כך שבנה לה' ולא כתוב "הנראה אליו".

מכאן אומר הזוהר הקדוש שישנם ב' מדרגות – מחזה ולמעלה, ששם יש בחינת מנעולא שהיא שמירה של חסדים מכוסים, ולמטה מחזה יש בחינת מפתחא שהיא גילוי חכמה.

לכן כאשר מדובר על מחזה ולמטה ששם יש גילוי של הארת חכמה – כתוב שה' נגלה אליו, ולמעלה מחזה, שלשם חזר אחר כך, שזה טבעו – בעל חסד, שמה אין גילוי לחכמה ולכן לא כתוב שה' נגלה אליו.

זוהי רק טעימה קטנה, כדאי לשמוע את השיעור המלא…


"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

Category:

לך לך

Leave a Reply