Details

דוע אברהם ירד למצרים?
2. כיצד מתחלקים ב' האבות הראשונים ונשותיהם עפ"י ד' בחינות דאו"י?
3. אילו עוד חלוקות מביא הזהר כאן ומה מיוחד במדרגת הנשמה?

Category:

לך לך

Leave a Reply