Details

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams
קלג-קלה
1. מה הקשר בין הסרת המלכות למקרה בת-שבע ולמקרה עם אבשלום?
2. מדוע אומר הזהר הקדוש באות ת' שב"זאת" הוא אות ברית? והרי ולמדנו שברית היא יסוד, וזאת היא מלכות.
3. מדוע חשש דוד המלך להימסר בידי דומה?
4. כיצד ומדוע אדם יכול להתנתק משליטת הדינים הרעים?
5. מהו המושג "אותו" במה שכתוב "והראני אותו ואת נוהו"? הסבר ונמק.
6. מהו "מבשרי אחזה אלוקה"? מדוע לא כתוב מעצמי?

Category:

לך לך

Leave a Reply