Category: בראשית ב'

:מיין לפי תאריך | (מומלץ) שם | צפיות | | תגובות | מעורבב Sort Ascending
:בחר את מצב תצוגת השיעורים

דף היומי בזהר הסולם – בראשית ב' רכו-רכח השקפה

75 Views0 Comments

רכו, רכז, רכח – סיום פרשת בראשית! אנו רוצים ללמוד – מהי הדרך שעל האדם להלך בה? לאחר שאדם בחר ללכת בדרך ה' – נותן לו רבי שמעון בר יוחאי דרך כיצד ללכת בדרך ה'. וודאי כל יהודי מבין שרבי שמעון בר יוחאי ראה את האור הגנוז...

דף היומי בזהר הסולם – בראשית ב' רכז-רכח למתקדמים

36 Views0 Comments

רכו, רכז, רכח – סיום פרשת בראשית! אנו רוצים ללמוד – מהי הדרך שעל האדם להלך בה? לאחר שאדם בחר ללכת בדרך ה' – נותן לו רבי שמעון בר יוחאי דרך כיצד ללכת בדרך ה'. וודאי כל יהודי מבין שרבי שמעון בר יוחאי ראה את האור הגנוז...

דף היומי בזהר הסולם – בראשית ב' רכג-רכה השקפה

87 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

דף היומי בזהר הסולם – בראשית ב' רכג-רכה למתקדמים

102 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

דף היומי בזהר הסולם – בראשית ב' רכ-רכב השקפה

105 Views0 Comments

אנו לומדים מאמר חדש - "לא ידון רוחי" (מתוך הפסוק בפרשת בראשית: "לא ידון רוחי באדם לעלם בשגם ובשר והיו ימיו מאה ועשרים שנה"). בפסוק כתוב "עולם" ללא ו', כלומר - "עלם". מדוע? עונה הזוהר - משום שבא להורות על הפסק האור, ש...

דף היומי בזהר הסולם – בראשית ב' רכ-רכב למתקדמים

82 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

דף היומי בזהר הסולם – בראשית ב' ריז-ריט השקפה

75 Views0 Comments

אנו ממשיכים את המאמר "וינחם ה' כי עשה את האדם בארץ ויתעצב אל ליבו". אנו יודעים שתפקידו של האדם הוא להדבק בה'. איך מגיעים לדבקות בה'? על ידי שאדם מזכך את עצמו. מה מזכך את האדם? אומר רבי חנניא בן עקשיא - הקב"ה רצה לזכות...

דף היומי בזהר הסולם – בראשית ב' ריז-ריט למתקדמים

72 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

דף היומי בזהר הסולם – בראשית ב רי"ד-רט"ז השקפה

80 Views0 Comments

1. מהו "משכי העוון בחבלי שווא" שלאחר מכן נעשים כעבוות העגלה חטאה? 2. מה הפירוש של ויתעצב אל ליבו? שהרי ודאי לא ניתן לומר כך על הבורא ית'? 3. הסבר את התוספת של ר' יצחק על ר' יוסי בעניין העצבות. 4. מהי המחלוקת בין ר' יי...

דף היומי בזהר הסולם – בראשית ב – רי"ד-רט"ז למתקדמים

91 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר – בראשית ב – רי"א-רי"ג השקפה

185 Views0 Comments

בשיעור זה אנו לומדים שני מאמרים: מאמר "והתהלך חנוך את האלוקים", ומאמר "וירא כי רבה רעת האדם". במאמר ראשון אנו רוצים לדון בשאלה -- מדוע יש שעושים מעשים טובים והקב"ה לוקח אותם טרם זמנם, ויחד עם זאת רשעים שמאריך ימיהם? א...

הדף היומי בזוהר – בראשית ב – רי"א-רי"ג למתקדמים

97 Views0 Comments

שאלות חזרה - זוהר בראשית ב - ריא-ריג 1. מדוע ישנם מצבים שבהם הקב"ה לוקח את הנשמה טרם זמנה, בעוד שישנם רשעים שמאריך זמנם על הארץ? 2. מהם סתרי חקיקות להם זכה חנוך? 3. מה הבדל בין רע לרשע? מהיכן לומדים זה? מה עוון הנגרם...

דף היומי בזהר הסולם – בראשית ב' רח-רי השקפה

84 Views0 Comments

בדור אנוש התחילה להיות רדיפה אחר העצמה. כשאומרים לך "תהיה אנושי" אומרים לך - תחפש עצמה... צריך לומר בחזרה - "אני רוצה להיות אדם!" אנוש עצמו גילה את כוחות הטבע העצומים והאנשים הבאים אחריו בחרו בצד העצמה שהוא ייצג כלפי...

דף היומי בזהר הסולם – בראשית ב' רח-רי למתקדמים

72 Views0 Comments

שאלות חזרה לשיעור: רח-רי 1. מה תפקיד ה-י' בין ש' ל- ת' וכיצד זה מרומז בתורה ובראיית התורה? 2. מה אנו למדים מכך שאדה"ר קרא לבנו שת ולא שית? 3. מהי הברית שהתגלתה במעמד הר סיני? 4. הצג את דעותיהם של רבי יוסי, רבי יהודה,...

דף היומי בזהר הסולם – בראשית ב' רה-רז למתקדמים

102 Views0 Comments

רה-רז 1. מה לומדים מגזרה שווה ממה שכתוב "תולדות" בשמים וארץ וגם באדם? 2. מהו התנאי שתהיה צורה בנברא כראוי? 3. מהיכן מדיר הקב"ה את רגליו ובגין כך הברכות אינן מצויות שם? ומה התיקון הנצרך כדי שישתנה מצב זה? 4. מה הרמז שמ...

דף היומי בזהר הסולם – בראשית ב' רה-רז השקפה

86 Views0 Comments

בשיעור זה אנו מתחילים מאמר חדש "זכר ונקבה בראם". היום נלמד את הקשר בין זכר ונקבה לבין שמים וארץ, נלמד מהי חשיבות של היחד ואיך זה קשור לכך שהעולם מושתת על שת. כל זה נלמד ונראה את החשיבות של הברית לקשר בין זכר לנקבה. ד...

דף היומי בזהר הסולם – בראשית ב' רב-רד למתקדמים

97 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

דף היומי בזהר הסולם – בראשית ב' רב-רד השקפה

89 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

דף היומי בזהר הסולם – בראשית ב' קצט-רא השקפה

68 Views0 Comments

זוהר דף היומי, שיעור השקפה, עמודים קצט-ר-רא אנו ממשיכים במאמר "דקטיל קין להבל". קין והבל מציינים ב' קוים -- ימין (הבל) ושמאל (קין). אדם לא יכול לבנות את עצמו על ב' קוים אלא על קו אמצעי, ועל בחינה זו של קו אמצעי אפשר ל...

דף היומי בזהר הסולם – בראשית ב' קצו-קצח השקפה

85 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

דף היומי בזהר הסולם – בראשית ב' קצו-קצח למתקדמים

98 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

דף היומי בזהר הסולם – בראשית ב' קצג-קצה – השקפה

73 Views0 Comments

הרב דוד היימן כותב: שיעור 364. כ"ב תמוז. הזוהר הקדוש בראשית ב' עמודים קצ"ג-קצ"ה שאלה: במה חטא קין, וכיצד נכון לפעול עם הפרטיות? הבל וקין מייצגים את הימין והשמאל, בהתאמה. הימין - טבעו השפעה ואמונה. השמאל - טבעו קבלה ...

דף היומי בזהר הסולם – בראשית ב' קצג-קצה – למתקדמים

53 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

דף היומי בזהר הסולם – בראשית ב' קצ-קצב – השקפה

55 Views0 Comments

סיכום יומי שנכתב ע"י הרב אלירן שדה שיעור 363 - כ' בתמוז, דף היומי בזוהר בראשית ב' - עמודים ק"צ-קצ"ב מתוך שיעורו של הרב אדם סיני שליט״א מהו מה שכתוב שרוח האדם עולה למעלה ורוח הבהמה יורדת למטה? מהו קרבן בפנימיות? ל...

דף היומי בזהר הסולם – בראשית ב' קצ-קצב למתקדמים

80 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

דף היומי בזוהר הסולם – בראשית ב' עמודים קפז-קפט – השקפה

56 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

דף היומי בזוהר הסולם – בראשית ב' עמודים קפז-קפט – למתקדמים

81 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

דף היומי בזהר הסולם – בראשית ב' קפד-קפו השקפה

60 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

דף היומי בזהר הסולם – בראשית ב' קפד-קפו למתקדמים

64 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

דף היומי בזהר הסולם – בראשית ב' קפא-קפג – השקפה

67 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

עמוד 1 מתוך 512345