Category: לך לך

:מיין לפי תאריך | (מומלץ) שם | צפיות | | תגובות | מעורבב Sort Ascending
:בחר את מצב תצוגת השיעורים

דף היומי בזהר הסולם – וירא יג-טו (למתקדמים)

125 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams שאלות חזרה יג-טו 1. אילו דברים לימד ר' אליעזר את ר' עקיבא ומדוע געה דווקא ב"כי חולת אהבה אני"? 2. מדוע השביע את ר' עקיבא שלא ישתמש בסודות שגילה ...

דף היומי בזהר הסולם – וירא י-יב (למתקדמים)

80 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams שאלות חזרה י-יב 1. מהו הדרך שמצייר ר' יוחנן בן זכאי במהלך האדם? 2. מהו שלום? (דרך ספירות וזיווגים) 3. מהן עלמות ומדוע הנשמות אוהבים אותם ביותר? ...

דף היומי בזהר הסולם – וירא י-יב (שיעור השקפה)

87 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

דף היומי בזהר הסולם – וירא ז-ט (שיעור השקפה)

64 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

דף היומי בזהר הסולם – וירא ז-ט (למתקדמים)

65 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams שאלות חזרה א'קמא-א'קמב 1. מהיכן מגיע החלב שבאשה כדי להניק את הולד? 2. מה ההבדל בין הדם הנמצא באמא לדם הנמצא בז"א שבא מהחלב שנוצר מהדם דאמא? 3. מ...

דף היומי בזהר הסולם – וירא ד-ו (למתקדמים)

43 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams שאלות חזרה ד-ו 1. על מה מצביע הכתוב "וירא אליו ה'"? ולא מזכיר את השם אברהם? 2. מיהו היושב פתח האהל? 3. מי הם שלשת האנשים שנצבים עליו ועל מי הם נ...

דף היומי בזהר הסולם – וירא ד-ו (שיעור השקפה)

65 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

דף היומי בזהר הסולם – לך לך קנא-קנד (למתקדמים)

65 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

דף היומי בזהר הסולם – וירא א-ג (למתקדמים)

60 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams שאלות חזרה א-ג 1. מהו הניצנים נראו בארץ בהקשר לאדה"ר? 2. מדוע נסתלק הכל מהעולם ומהארץ מבחינה נפשית? 3. מה התיקון שעשה נח ומדוע הוא התקלקל? 4. מה...

דף היומי בזהר הסולם – וירא א-ג (שיעור השקפה)

55 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

דף היומי בזהר הסולם – לך לך קמח-קנ (למתקדמים)

43 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams שאלות חזרה קמח-קנ 1. מהיכן מקבל אברהם את שלמותו ומדוע? 2. האם היתה שלמות לאברהם ללא יצחק? אם כן מה התוספת המיוחדת שהוסיפה לו שלמותו של יצחק? 3. ...

דף היומי בזהר הסולם – לך לך קמח-קנ (שיעור השקפה)

55 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

דף היומי בזהר הסולם – לך לך קמה-קמז (למתקדמים)

43 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams שאלות חזרה קמה-קמז 1. מה ההבדל בין בן חורין לבין חירות? ומדוע זו זכות יותר גדולה להיות בן חורין? 2. מה ההבדל בין ארץ שמלכה בן חורין לבין ארץ שמל...

דף היומי בזהר הסולם – לך לך קמה-קמז (שיעור השקפה)

51 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – לך לך – עמודים קמב-קמד (שיעור השקפה)

73 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בזוהר הסולם – לך לך – עמודים קמב-קמד (למתקדמים)

53 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

דף היומי בזהר הסולם – לך לך קלט-קמא (למתקדמים)

41 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams קלט-קמא 1. אילו מילים צריך להגיד בברית ומדוע הן חשובות ומי צריך לאמרן? 2. מדוע תחילה יבקש אדם רחמים על עצמו ואח"כ על חברו? 3. למה מקביל קרבן של ...

דף היומי בזהר הסולם – לך לך קלט-קמא (שיעור השקפה)

62 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

דף היומי בזהר הסולם – לך לך קלו-קלח (למתקדמים)

44 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams קלו-קלח 1. סכם את דברי החבר "ומבשרי אחזה אלוקה". 2. הסבר את המילה אלוקה לחלקיה. 3. מהי תשובת החברים על שאלותו של רבי אבא, מדוע עדין יושבים במקום ...

דף היומי בזהר הסולם – לך לך קלו-קלח (שיעור השקפה)

57 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

דף היומי בזהר הסולם – לך לך קלג-קלה (למתקדמים)

54 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

דף היומי בזהר הסולם – לך לך קלג-קלה (שיעור השקפה)

44 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams קלג-קלה 1. מה הקשר בין הסרת המלכות למקרה בת-שבע ולמקרה עם אבשלום? 2. מדוע אומר הזהר הקדוש באות ת' שב"זאת" הוא אות ברית? והרי ולמדנו שברית היא יסו...

דף היומי בזהר הסולם – לך לך קל-קלב (למתקדמים)

53 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams קל-קלב 1. מדוע הסכים רבי אבא להישאר אצל המארח? מה ענין בקשת אישתו של המארח? 2. מה אנו לומדים על ברית יצחק עד כה מהמאמר? 3. רשם בקצרה את דברו של ה...

דף היומי בזהר הסולם – לך לך קל-קלב (שיעור השקפה)

74 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

דף היומי בזהר הסולם – לך לך קכד-קכו (שיעור השקפה)

40 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

דף היומי בזהר הסולם – לך לך קכז-קכט (למתקדמים)

56 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams קכז-קכט 1. מה השוני והתוספת של ה' שניתנה לאברהם ומהם ב' הפירושים שמציג כאן? 2. מדוע ה' נכתבת לעיתים קטנה ולעיתים גדולה? 3. איזה קשר יש בין הקב"ה ...

דף היומי בזהר הסולם – לך לך קכז-קכט (שיעור השקפה)

44 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

דף היומי בזהר הסולם – לך לך קכא-קכג (השקפה)

50 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

דף היומי בזהר הסולם – לך לך קכד-קכו (למתקדמים)

39 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams קכד-קכו 1. כיצד מוסבר הענין שמי שעוסק בחצות לילה בתורה יש לו חיים לעולם הבא? והרי המוחין נמשכים מישסו"ת שיש לו זיווג לא תדיר. 2. מדוע עסק התורה ב...

דף היומי בזהר הסולם – לך לך קכא-קכג (למתקדמים)

46 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams ק"כא-קכ"ג 1. מה הכוונה שאין דבר בעולם שאין לו קול? 2. באיזה תנאי הקול העולה הופך לסנגור לפני הקב"ה, ובאיזה מקרה קטגור? 3. מה תפקידו של עוף בעל הכ...

עמוד 1 מתוך 41234