Category: חלק ב'

:מיין לפי תאריך | (מומלץ) שם | צפיות | | תגובות | מעורבב Sort Ascending
:בחר את מצב תצוגת השיעורים

דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד ס"ב

63 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams בעמוד ס"ב אנו ממשיכים בפרוט של מה שלמדנו אתמול שכל בחינה מד' הבחינות שברצון מחולקת לשתי הבחנות: א) החומר שהגי...

דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד פ'

76 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams בעמוד פ' אנו ממשיכים בפירוט של התכללות הספירות זו מזו על ידי האור ישר ועל ידי האור חוזר. האור ישר נותן את צד ה...

דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד נ'

94 Views0 Comments

‎ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams עמוד נ' לאחר שאתמול הסברנו על האור הפנימי והאור המקיף היום אנו מסבירים על הכלי הפנימי והכלי החיצון, ואנו אומר...

דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד מ"א

65 Views0 Comments

בעמוד מ"א אנו מעמיקים יותר בהבחנה של עשר הספירות הנקראות כתר חכמה בינה תפארת ומלכות. אתמול למדנו שהם הרשימות של האורות שהיו בא"ס. כלומר הזיכרון ממה שהיה לכל ספירה בא"ס וכעת חסר לה. ולכן היום בעל הסולם אומר שכל רצון שנ...

דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד ע'

54 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams בעמוד ע' אנו לומדים שהיות והמלכות היא המעלה אור חוזר, על כן, גם האור החוזר נחלק לעשר ספירות מכיוון שהוא מלביש ...

דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד ס"א

75 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams בעמוד ס"א מתחילים את פרק ג' העוסק בחומר שבכלים. ישנם ג' הבחנות בכלים: חומר הכלי, כח הצמצום שבכלי והמסך שבו, ו...

דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד ע"ז

72 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams עמוד ע"ז אנו ממשיכים ללמוד את סדר ההתכללות של הספירות זו מזו, ולאחר שלמדנו על ההתכללות הנוצרת על ידי האור ישר ...

דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד מ"ט

59 Views0 Comments

בעמוד מ"ט אנו אומרים, שלא רק הקו בנוי מעשר ספירות כמו שלמדנו אתמול, אלא כל מהות בכל העולמות בנויה מעשר ספירות, כלומר מהחומר של ד' בחינות ושורש הידועים. עוד למדנו שכמו שבעשר הספירות שבעיגולים חילקנו מצד האורות בין אור...

דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד מ'

78 Views0 Comments

ישנם ב' הארות מהא"ס שהם או"מ ואו"פ. לאחר הצמצום נשאר מצב של כלים דעיגולים, כלים אלו יכולים לקבל אור פנימי ואור מקיף. את האור הפנימי הם יכולים לקבל רק ע"י מסך, (וכבר אינם כלים דעיגולים אלא בעצם כלים חדשים של קו שבהם י...

דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד ע"ח

90 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams בעמוד ע"ח לומדים שעל ידי ההתככלות של כל ספירה בתוכה גם מבחינות האור ישר וגם מבחינות האור חוזר יש לכל ספירה עשר...

דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד נ"ט

72 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams בעמוד נ"ט אנו אומרים שכיוון שהבחינה הד' היא עיקר כלי הקבלה וג' הבחינות הקודמות לה אינם כלי קבלה על כן בצמצום...

דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד ע"ג

63 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams היום התחלנו את פרק ח' בהסתכלות פנימית, בו אנו הולכים ללמוד ג' עניינים: א) בהמשכת האורות - כל העב גדול, ובהת...

דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד מ"ח

71 Views0 Comments

עמוד מ"ח התחלנו בסיעתא דשמיא פרק ב' של חלק ב'. לאחר שבפרק א' ביארנו בעיקר על יציאת עשר ספירות דעיגולים, בפרק ב' אנו רוצים לבאר על עשר ספירות דיושר (הקו הוא המתפשט "ביושר ובצדק", כלומר לפי החוקים של הצמצום). כמו שלמ...

דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד ל"ט

73 Views0 Comments

דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד נ"ח

83 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams בעמוד נ"ח אנו ממשיכים בעניין ההבחן שבין ה' העולמות שהוא על פי העוביות שבמסך כפי שהסברנו אתמול. א"ק -- עוביות ש...

דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד ע"ה

71 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams בעמוד ע"ה אנו מתחילים בעזרת ה' את פרק ט' המבאר למה כל ספירה שבכל עולם כלולה מעשר ספירות, וכל ספירה שבתוכה כלול...

דף היומי בתע"ס -חלק ב' עמודים מ"ו-מ"ז

61 Views0 Comments

בעמוד מ"ו אנו לומדים על "חוק ההתכללות" הנובע מהחוק ש"אין העדר ברוחני". ולכן כל אור שעובר ממקום למקום נשאר קבוע גם במקום שעבר דרכו. מתוך כך שכל ספירה תחתונה נאצלת על ידי הספירה העליונה שלה ולכן האור המגיע אל הספירה התח...

דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד ל"ח

75 Views0 Comments

בעמוד ל"ח אנו ממשיכים ללמוד על התפשטות הקו ואומרים שהקו הוא קו אחד (ולא ג' קוים) ובעיקר מדגישים כמה דברים. דבר ראשון, האור המתפשט בקו כרגע הוא פחות מהאור שהתקבל במלכות בא"ס. ולכן הוא נבחן "למים". עוד למדנו שהקו מתפשט ...

דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד נ"ז

69 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams בעמוד נ"ז אנו מרחיבים יותר ואומרים שכל הזך יותר שהוא החיצוני יותר הוא גם הקרוב יותר למאציל ולכן הוא המעולה יות...

דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד ע"ד

59 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams בעמוד ע"ד אנו ממשיכים את מה שלמדנו אתמול שאמנם הנאצל מושך את האור על ידי המסך בכלים העבים יותר אבל האור הגדול ...

דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד מ"ה

52 Views0 Comments

בעמוד מ"ה אנו ממשיכים ללמוד על כך שכל אור מגיע מא"ס ועובר דרך הקו והוא גם המחבר בין העיגולים ודרכו עובר האור שלהם. כל אור המתפשט מא"ס עובר ויורד ונמשך מעיגול עליון לבא אחריו עד שמגיע לעיגול הצריך לקבל את אותו אור, ולא...

דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד ל"ז

84 Views0 Comments

דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד נ"ו

43 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams בעמוד נ"ו אנו מדברים על ב' דרכים בקבלת הכלי: קבלה דרך חיצוניות -- שהכלי מקבל מכוח העליון ללא הבחנה עצמית. כמו ...

דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד ע"ו

80 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams בעמוד ע"ו אנו ממשיכים ללמוד את סדר ההתכללות הנוצר על ידי כך שכל אור שבא מלמעלה משאיר רושם קבוע בספירות שעבר ד...

דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד מ"ד

67 Views0 Comments

דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד מ"ב

66 Views0 Comments

סיכום עמוד מ"ב בעל הסולם מסביר את הטעם למה שלמדנו בסוף העמוד הקודם. למדנו שכל עיגול מלביש על ג' ראשונות של הקו, ולא על ז' תחתונות של הקו. הטעם הוא שבעיגול אין מסך וגם בג' ראשונות של הקו אין מסך, ולכן הם דומות לגמרי, ו...

דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד נ'ה

53 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams סיכום אות נה' בעמוד נ"ה אנו מתחילים בעזרת ה' את הסתכלות פנימית של חלק ב', בה בעל הסולם חוזר, מוסיף ומרחיב ב...

דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד ס"ו

73 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams בעמוד ס"ה אנו מתחילים בע"ה את פרק ה' שבו נעסוק בענייני הצמצום והמסך. ד' הבחינות שברצון היו במציאות של א"ס בה...

דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד מ"ג

91 Views0 Comments

בשיעור הזה ביאר בעה''ס את כל שמות הספירות והוראתם כתר- מסבב ומכתר את הספירות כולם חכמה- הוא כלל ההתפשטות הצריך להתגלות ע''י הפירוט שיעשו התחתונים בינה- הפרטים המובילים לתוצאות ז''א - לא ביאר כאן מלכות - בחינת השל...

דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד ס"ה

80 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams בעמוד ס"ה ממשיכים את הנלמד אתמול על הסבר ד' הבחינות על פי ה"אפשר וקמכיון" שבגמרא. אתמול למדנו על חכמה ובינה, ש...

עמוד 1 מתוך 212