Category: חלק ב'

:מיין לפי תאריך | (מומלץ) שם | צפיות | | תגובות | מעורבב Sort Ascending
:בחר את מצב תצוגת השיעורים

דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד ע"ב

61 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams בעמוד ע"ב אנו ממשיכים בעניין "הזדככות המסך". לאחר שיצאה בהתחלה קומת כתר על זיווג דהכאה שעשה המסך שבבחינה הד' ע...

דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד מ"א

64 Views0 Comments

בעמוד מ"א אנו מעמיקים יותר בהבחנה של עשר הספירות הנקראות כתר חכמה בינה תפארת ומלכות. אתמול למדנו שהם הרשימות של האורות שהיו בא"ס. כלומר הזיכרון ממה שהיה לכל ספירה בא"ס וכעת חסר לה. ולכן היום בעל הסולם אומר שכל רצון שנ...

דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד ל"ט

71 Views0 Comments

דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד ע"א

75 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams בעמוד ע"א אנו ממשיכים לדבר על עניין "הזדככות המסך" שנגרם בעקבות האור המקיף. ההזדככות נעשית על סדר המדרגה. כלו...

דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד ע"ט

76 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams בעמוד ע"ט אנו ממשיכים לעסוק בעניין התכללות הספירות כך שכל ספירה, תהיה במקום שתהיה, מתחלקת לעשר ספירות, וכן כל ...

דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד מ"ב

64 Views0 Comments

סיכום עמוד מ"ב בעל הסולם מסביר את הטעם למה שלמדנו בסוף העמוד הקודם. למדנו שכל עיגול מלביש על ג' ראשונות של הקו, ולא על ז' תחתונות של הקו. הטעם הוא שבעיגול אין מסך וגם בג' ראשונות של הקו אין מסך, ולכן הם דומות לגמרי, ו...

דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד ע"ה

67 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams בעמוד ע"ה אנו מתחילים בעזרת ה' את פרק ט' המבאר למה כל ספירה שבכל עולם כלולה מעשר ספירות, וכל ספירה שבתוכה כלול...

דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד ס"ג

54 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams עמוד ס"ג התחלנו ללמוד את פרק ד' שבו בעל הסולם מבאר לנו את ד' הבחינות דעוביות על פי המובא בגמרא במסכת פסחים. ...

דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד נ'

91 Views0 Comments

‎ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams עמוד נ' לאחר שאתמול הסברנו על האור הפנימי והאור המקיף היום אנו מסבירים על הכלי הפנימי והכלי החיצון, ואנו אומר...

דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד מ"ח

71 Views0 Comments

עמוד מ"ח התחלנו בסיעתא דשמיא פרק ב' של חלק ב'. לאחר שבפרק א' ביארנו בעיקר על יציאת עשר ספירות דעיגולים, בפרק ב' אנו רוצים לבאר על עשר ספירות דיושר (הקו הוא המתפשט "ביושר ובצדק", כלומר לפי החוקים של הצמצום). כמו שלמ...

דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד ס"ט

63 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams בעמוד ס"ט מתחילים את פרק ו' העוסק בגודלו של האור החוזר, וביחס בין ספירות האור ישר לספירות האור חוזר. למדנו שב...

דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד נ"ז

68 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams בעמוד נ"ז אנו מרחיבים יותר ואומרים שכל הזך יותר שהוא החיצוני יותר הוא גם הקרוב יותר למאציל ולכן הוא המעולה יות...

דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד ע"ד

59 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams בעמוד ע"ד אנו ממשיכים את מה שלמדנו אתמול שאמנם הנאצל מושך את האור על ידי המסך בכלים העבים יותר אבל האור הגדול ...

דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד נ"ו

41 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams בעמוד נ"ו אנו מדברים על ב' דרכים בקבלת הכלי: קבלה דרך חיצוניות -- שהכלי מקבל מכוח העליון ללא הבחנה עצמית. כמו ...

דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד ס"א

75 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams בעמוד ס"א מתחילים את פרק ג' העוסק בחומר שבכלים. ישנם ג' הבחנות בכלים: חומר הכלי, כח הצמצום שבכלי והמסך שבו, ו...

דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד נ"ד

62 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams סיכום אות נד' עמוד נ"ד (לאחר שלמדנו אתמול על עולם א"ק שבו מתפשט הקו) אנו מדגישים ואומרים שאף על פי שהקו יותר ח...

דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד נ"א

36 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams בעמוד נ"א אנו מדברים על ההבדל בין האורות שמקבלים בעיגולים לאורות שמקבלים ביושר, ואומרים שכל הספירות שביכולתן ר...

דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמודים פ"א-פ"ב

75 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams בעמודים פ"א ופ"ב אנו מתחילים את פרק י' העוסק בעניין הזיווג דהכאה. המושג זיווג דהכאה לכאורה אינו הגיוני. כי זי...

דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד ס"ז

56 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams בעמוד ס"ז,‏ לאחר שלמדנו על ד' הבחינות ועל כך שהצמצום היה מטעם שבחרה המלכות בייתר דבקות,‏ אנו לומדים על הצורה ה...

דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד ע"ז

70 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams עמוד ע"ז אנו ממשיכים ללמוד את סדר ההתכללות של הספירות זו מזו, ולאחר שלמדנו על ההתכללות הנוצרת על ידי האור ישר ...

דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד ע"ג

55 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams היום התחלנו את פרק ח' בהסתכלות פנימית, בו אנו הולכים ללמוד ג' עניינים: א) בהמשכת האורות - כל העב גדול, ובהת...

דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד מ"ד

64 Views0 Comments

דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד ס"ו

63 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams בעמוד ס"ה אנו מתחילים בע"ה את פרק ה' שבו נעסוק בענייני הצמצום והמסך. ד' הבחינות שברצון היו במציאות של א"ס בה...

דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד פ'

73 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams בעמוד פ' אנו ממשיכים בפירוט של התכללות הספירות זו מזו על ידי האור ישר ועל ידי האור חוזר. האור ישר נותן את צד ה...

דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד נ"ט

70 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams בעמוד נ"ט אנו אומרים שכיוון שהבחינה הד' היא עיקר כלי הקבלה וג' הבחינות הקודמות לה אינם כלי קבלה על כן בצמצום...

דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד ל"ז

84 Views0 Comments

דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד ס'

76 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams בעמוד ס' אנו עונים על מה שהקשינו בעמוד הקודם: כיצד ג' הבחינות שבקו מקבלות אור אם רק הבחינה הד' היא כלי הקבלה? ...

דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד מ"ה

49 Views0 Comments

בעמוד מ"ה אנו ממשיכים ללמוד על כך שכל אור מגיע מא"ס ועובר דרך הקו והוא גם המחבר בין העיגולים ודרכו עובר האור שלהם. כל אור המתפשט מא"ס עובר ויורד ונמשך מעיגול עליון לבא אחריו עד שמגיע לעיגול הצריך לקבל את אותו אור, ולא...

דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד ס"ב

61 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams בעמוד ס"ב אנו ממשיכים בפרוט של מה שלמדנו אתמול שכל בחינה מד' הבחינות שברצון מחולקת לשתי הבחנות: א) החומר שהגי...

דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד נ'ה

49 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams סיכום אות נה' בעמוד נ"ה אנו מתחילים בעזרת ה' את הסתכלות פנימית של חלק ב', בה בעל הסולם חוזר, מוסיף ומרחיב ב...

עמוד 1 מתוך 212