Category: חלק ב'

:מיין לפי תאריך | (מומלץ) שם | צפיות | | תגובות | מעורבב Sort Descending
:בחר את מצב תצוגת השיעורים

דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד ל"ז

84 Views0 Comments

דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד ל"ח

75 Views0 Comments

בעמוד ל"ח אנו ממשיכים ללמוד על התפשטות הקו ואומרים שהקו הוא קו אחד (ולא ג' קוים) ובעיקר מדגישים כמה דברים. דבר ראשון, האור המתפשט בקו כרגע הוא פחות מהאור שהתקבל במלכות בא"ס. ולכן הוא נבחן "למים". עוד למדנו שהקו מתפשט ...

דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד ל"ט

73 Views0 Comments

דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד מ'

78 Views0 Comments

ישנם ב' הארות מהא"ס שהם או"מ ואו"פ. לאחר הצמצום נשאר מצב של כלים דעיגולים, כלים אלו יכולים לקבל אור פנימי ואור מקיף. את האור הפנימי הם יכולים לקבל רק ע"י מסך, (וכבר אינם כלים דעיגולים אלא בעצם כלים חדשים של קו שבהם י...

דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד מ"א

65 Views0 Comments

בעמוד מ"א אנו מעמיקים יותר בהבחנה של עשר הספירות הנקראות כתר חכמה בינה תפארת ומלכות. אתמול למדנו שהם הרשימות של האורות שהיו בא"ס. כלומר הזיכרון ממה שהיה לכל ספירה בא"ס וכעת חסר לה. ולכן היום בעל הסולם אומר שכל רצון שנ...

דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד מ"ב

66 Views0 Comments

סיכום עמוד מ"ב בעל הסולם מסביר את הטעם למה שלמדנו בסוף העמוד הקודם. למדנו שכל עיגול מלביש על ג' ראשונות של הקו, ולא על ז' תחתונות של הקו. הטעם הוא שבעיגול אין מסך וגם בג' ראשונות של הקו אין מסך, ולכן הם דומות לגמרי, ו...

דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד מ"ג

91 Views0 Comments

בשיעור הזה ביאר בעה''ס את כל שמות הספירות והוראתם כתר- מסבב ומכתר את הספירות כולם חכמה- הוא כלל ההתפשטות הצריך להתגלות ע''י הפירוט שיעשו התחתונים בינה- הפרטים המובילים לתוצאות ז''א - לא ביאר כאן מלכות - בחינת השל...

דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד מ"ד

67 Views0 Comments

דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד מ"ה

52 Views0 Comments

בעמוד מ"ה אנו ממשיכים ללמוד על כך שכל אור מגיע מא"ס ועובר דרך הקו והוא גם המחבר בין העיגולים ודרכו עובר האור שלהם. כל אור המתפשט מא"ס עובר ויורד ונמשך מעיגול עליון לבא אחריו עד שמגיע לעיגול הצריך לקבל את אותו אור, ולא...

דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד מ"ח

71 Views0 Comments

עמוד מ"ח התחלנו בסיעתא דשמיא פרק ב' של חלק ב'. לאחר שבפרק א' ביארנו בעיקר על יציאת עשר ספירות דעיגולים, בפרק ב' אנו רוצים לבאר על עשר ספירות דיושר (הקו הוא המתפשט "ביושר ובצדק", כלומר לפי החוקים של הצמצום). כמו שלמ...

דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד מ"ט

59 Views0 Comments

בעמוד מ"ט אנו אומרים, שלא רק הקו בנוי מעשר ספירות כמו שלמדנו אתמול, אלא כל מהות בכל העולמות בנויה מעשר ספירות, כלומר מהחומר של ד' בחינות ושורש הידועים. עוד למדנו שכמו שבעשר הספירות שבעיגולים חילקנו מצד האורות בין אור...

דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד נ'

94 Views0 Comments

‎ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams עמוד נ' לאחר שאתמול הסברנו על האור הפנימי והאור המקיף היום אנו מסבירים על הכלי הפנימי והכלי החיצון, ואנו אומר...

דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד נ'ה

53 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams סיכום אות נה' בעמוד נ"ה אנו מתחילים בעזרת ה' את הסתכלות פנימית של חלק ב', בה בעל הסולם חוזר, מוסיף ומרחיב ב...

דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד נ"א

39 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams בעמוד נ"א אנו מדברים על ההבדל בין האורות שמקבלים בעיגולים לאורות שמקבלים ביושר, ואומרים שכל הספירות שביכולתן ר...

דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד נ"ב

41 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams בעמוד נ"ב, לאחר שאתמול למדנו שההבחן של מעלה ומטה שאנו רואים בעיגולים זה רק בגלל אור הקו שהם מקבלים, היום אנו...

דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד נ"ג

66 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams בעמוד נ"ג אנו ממשיכים ואומרים שהעיגול מעביר אור לעיגול שתחתון ממנו דרך "חלון", וכיוון שאין מסך שיעשה עליהם זיו...

דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד נ"ד

64 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams סיכום אות נד' עמוד נ"ד (לאחר שלמדנו אתמול על עולם א"ק שבו מתפשט הקו) אנו מדגישים ואומרים שאף על פי שהקו יותר ח...

דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד נ"ו

43 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams בעמוד נ"ו אנו מדברים על ב' דרכים בקבלת הכלי: קבלה דרך חיצוניות -- שהכלי מקבל מכוח העליון ללא הבחנה עצמית. כמו ...

דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד נ"ז

69 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams בעמוד נ"ז אנו מרחיבים יותר ואומרים שכל הזך יותר שהוא החיצוני יותר הוא גם הקרוב יותר למאציל ולכן הוא המעולה יות...

דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד נ"ח

83 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams בעמוד נ"ח אנו ממשיכים בעניין ההבחן שבין ה' העולמות שהוא על פי העוביות שבמסך כפי שהסברנו אתמול. א"ק -- עוביות ש...

דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד נ"ט

72 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams בעמוד נ"ט אנו אומרים שכיוון שהבחינה הד' היא עיקר כלי הקבלה וג' הבחינות הקודמות לה אינם כלי קבלה על כן בצמצום...

דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד ס'

80 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams בעמוד ס' אנו עונים על מה שהקשינו בעמוד הקודם: כיצד ג' הבחינות שבקו מקבלות אור אם רק הבחינה הד' היא כלי הקבלה? ...

דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד ס"א

75 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams בעמוד ס"א מתחילים את פרק ג' העוסק בחומר שבכלים. ישנם ג' הבחנות בכלים: חומר הכלי, כח הצמצום שבכלי והמסך שבו, ו...

דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד ס"ב

63 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams בעמוד ס"ב אנו ממשיכים בפרוט של מה שלמדנו אתמול שכל בחינה מד' הבחינות שברצון מחולקת לשתי הבחנות: א) החומר שהגי...

דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד ס"ג

57 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams עמוד ס"ג התחלנו ללמוד את פרק ד' שבו בעל הסולם מבאר לנו את ד' הבחינות דעוביות על פי המובא בגמרא במסכת פסחים. ...

דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד ס"ד

63 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams בעמוד ס"ד משלבים את הלימוד שלמדנו אתמול על "אפשר וקמכיון" עם הלימוד שלמדנו על ב' ההבחנות שבכל כלי: א) החומר שב...

דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד ס"ה

80 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams בעמוד ס"ה ממשיכים את הנלמד אתמול על הסבר ד' הבחינות על פי ה"אפשר וקמכיון" שבגמרא. אתמול למדנו על חכמה ובינה, ש...

דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד ס"ו

73 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams בעמוד ס"ה אנו מתחילים בע"ה את פרק ה' שבו נעסוק בענייני הצמצום והמסך. ד' הבחינות שברצון היו במציאות של א"ס בה...

דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד ס"ז

58 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams בעמוד ס"ז,‏ לאחר שלמדנו על ד' הבחינות ועל כך שהצמצום היה מטעם שבחרה המלכות בייתר דבקות,‏ אנו לומדים על הצורה ה...

דף היומי בתע"ס – חלק ב' עמוד ס"ח

77 Views0 Comments

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם - http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams בעמוד סח מרחיבים ואומרים שמלכות המצומצמת היא המלכות שבספירות דעיגולים, ומלכות שיש בה מסך היא המלכות שבספירות ד...

עמוד 1 מתוך 212