Category: כתבי מקובלים

:מיין לפי תאריך | (מומלץ) שם | צפיות | | תגובות | מעורבב Sort Ascending
:בחר את מצב תצוגת השיעורים

חלק ט'

153 Views0 Comments

חלק תשיעי זווגי הספירות * א) בפעם הראשונה של כל זווג וזווג מכל בחינת הזווגים שיש בכל האצילות, מן העתיק ועד או"א, עדיין לא היה מעורר להעלות מיין נוקבין, שהם הבירורים של המלכים, לתקנם. ואמנם הזכר לבדו היה מתעורר ...

חלק ח'

106 Views0 Comments

תלמוד עשר ספירות תקצט חלק שמיני עשר הספירות של עולם האצילות * א) כאשר עלה ברצון המאציל להחיות את המתים, ולתקן את המלכים האלו הנשברים והנפולים בעולם הבריאה, גזר והעלה מ"ן מתתא לעילא, ועל ידי כך היה זווג ע...

חלק ז'

106 Views0 Comments

תלמוד עשר ספירות תפה ח ל ק ש ב י ע י עשר הספירות דז' מלכין קדמאין דמיתו * א) דע, כי אלו המלכים, שרשם הוא, שם ב"ן הראשון, שיצא מן הארת העינים של א"ק הנקרא עולם הנקודים. וכל בחינת המלכות שיש בכל...

חלק ו'

85 Views0 Comments

חלק ששי עשר הספירות של עולם הנקודים * א) א"ק כולל ע"ב ס"ג מ"ה ב"ן, בעצמותו. וכל אחד מאלו הד' נכללו מארבעתן, ויוצאים ממנו גם כן אורות לחוץ שהם ענפיו. והע''ב הוא במוחין דיליה, נגד א"א ואבא דאצילות. ולעילא מגלג...

חלק ה'

74 Views0 Comments

ספר תלמוד עשר הספירות מרבנו יהודה ליב הלוי אשלג זצ"ל (מחבר פירוש "סולם" לספר הזוהר) על עקרי חכמת הקבלה מהאר"י זצ"ל מן הספרים: עץ חיים, מבוא שערים; ומשמונה השערים: שער הקדמות, שער מרשב"י, שער הכוונות וכו'. מ...

חלק ד'

74 Views0 Comments

חלק רביעי עשר הספירות של עקודים כולל ו' פרקים פרק א' מבאר ראש וגוף דאדם קדמון עד הטבור, אשר בע"ס דראש אין עוד מציאות כלי, ובע"ס דגוף ישנה מציאות כלי א' שנקרא כתר, ועה"ס נבחנות בכלי זה ע"פ התרחקותן מבחינה ד...

חלק ג'

71 Views0 Comments

                          תלמוד עשר הספירות                                 קא   חלק שלישי אור ישר ואור חוזר, כולל חמשה עשר פרקים   פרק א' מבאר ד' בחינות שבעביות שהן סוד ד' כלים, ושורשם. ובו ...

חלק ב'

79 Views0 Comments

תלמוד עשר הספירות                       לז חלק שני עגולים ויושר כולל ב' פרקים פרק א' מבאר ע"ס דעגולים שנתגלו אחר הצמצום, ואור אין סוף מקיפם, וכל אור של ספירות העגולים מושפע להם ע"י הקו, ובו י"א ענינים: א. הקו ...

חלק א'

114 Views0 Comments

מד             הקדמה לתלמוד עשר הספירות לפיכך לקחתי לי עתה דרך אחרת, ע"ד תפשת מועט תפשת, והוא הספר הזה "תלמוד עשר הספירות להאריז"ל", שבו אני מקבץ מספרי האריז"ל, וביחוד מספר עץ חיים שלו, כל המאמרים העיקריים ...

הקדמת פי חכם

64 Views0 Comments

הקדמת פי חכם הנה נודע מפי סופרים ופי ספרים אשר לימוד חכמת הקבלה הוא מחויב בהחלט לכל אדם מישראל, ולו למד אדם כל התורה כולה, ובקי בש"ס ופוסקים בע"פ, גם ממולא במידות ובמעשם טובים יותר מכל בני דורו ולא למד חכמת הקבלה, הו...

פתיחה כוללת לספר פנים מאירות ומסבירות

88 Views0 Comments

פתיחה כוללת לספר פנים מאירות ומסבירות פתיחה כוללת להבקיאים בע"ח, וגם שוה לכל נפש, ע"ד מתחילה למגמר והדר למיסבר: אמרו ז"ל, אין לך כל עשב מלמטה, שאין עליה מלאך מלמעל...

פתיחה לפירוש הסולם

119 Views0 Comments

פתיחה לפירוש הסולם עשר ספירות תחילה יש לדעת את שמות עשר הספירות. שהן, כח"ב, חג"ת, נהי"מ. שהן ראשי תיבות, כתר, חכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות. והן בחינות עשרת הכיסו...

מבוא לספר הזוהר

85 Views0 Comments

מבוא לספר הזהר א) היות, שעומק החכמה שבספר הזהר הקדוש סגור ומסוגר באלף מפתחות, ושפתנו האנושית דלה ביותר מלהמציא לנו ביטוי נאמן ומספיק כדי לפרש דבר אחד שבספר הזה עד סופו, והביאור שעשיתי, אינו אלא סולם לעזור ...

הקדמה לפתיחה לחכמת הקבלה

81 Views0 Comments

הקדמה איתא בזוהר ויקרא פרשת תזריע דף מ' תא חזי דכל מה די בעלמא לא הוי אלא בגיניה דאדם, וכלהו בגיניה מתקיימי וכו', הדא הוא דכתיב וייצר ה' אלקים את האדם, בשם מלא, כמה דאוקימנא, דאיה...