Monthly Archives: מרץ 2014

:מיין לפי תאריך | (מומלץ) שם | צפיות | | תגובות | מעורבב Sort Ascending
:בחר את מצב תצוגת השיעורים

דף היומי בזהר הסולם – בראשית שיג-שיד למתקדמים

37 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams יִשְׁרְצוּ הַמַּיִם אין גלגול נשמות בחיות ! גם הכתוב וְעוֹף יְעוֹפֵף עַל-הָאָרֶץ מהווה ראיה נוספת שאין מדברים על בעלי חיים, אלא זהו רק סימן. ...

דף היומי בזהר הסולם – בראשית שיג-שיד

53 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams יִשְׁרְצוּ הַמַּיִם אין גלגול נשמות בחיות ! גם הכתוב וְעוֹף יְעוֹפֵף עַל-הָאָרֶץ מהווה ראיה נוספת שאין מדברים על בעלי חיים, אלא זהו רק סימן. ...

פסח – מטרת העבודה – מאמרי שמעתי אות קצ"ו

42 Views0 Comments

מאמרים ששמע רבי ברוך שלום הלוי אשלג זצוק"ל מאת אביו בעל הסולם. הרב אדם סיני מלמד. המאמר הנלמד באות זו מובא כאן: מטרת העבודה שמעתי שנת תרח"צ הנה, בזמן ההכנה, כל העבודה היא בהלאוין. זאת אומרת, בה"לא", כמ"ש "וענו אות...

פסח – שמעתי – מטרת העבודה

96 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

דף היומי בזהר הסולם – בראשית שיא-שיב למתקדמים

28 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams יְהִי מְאֹרֹת כוח האמונה של האדם צריך להיות שומר השערים, כנגד שמחה שבאה מצד הפירוד: המדע, והגוף שמנסים בגאווה לגבור על הנשמה. זהו שכוח עין הרע...

דף היומי בזהר הסולם – בראשית שיא-שיב

41 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams יְהִי מְאֹרֹת כוח האמונה של האדם צריך להיות שומר השערים, כנגד שמחה שבאה מצד הפירוד: המדע, והגוף שמנסים בגאווה לגבור על הנשמה. זהו שכוח עין הרע...

פסח – מהו קטנות וגדלות באמונה – מאמרי שמעתי אות ר"ד

38 Views0 Comments

מאמרים ששמע רבי ברוך שלום הלוי אשלג זצוק"ל מאת אביו בעל הסולם. הרב אדם סיני מלמד. המאמר הנלמד באות זו מובא כאן: --- מהו קטנות וגדלות באמונה שמעתי מוצאיו"ט דפסח תש"ה הנה כתיב "ויאמינו בה' ובמשה עבדו". צריכים לדעת,...

022- דף היומי בתע"ס – חלק ח' עמודים תרל"ז-תרל"ח

92 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

021- דף היומי בתע"ס – חלק ח' עמודים תרל"ה-תרל"ו

60 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

בואי כלה – תזריע תשע"ד

60 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי – זוהר הסולם בראשית – שט-שי למתקדמים

57 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams יְהִי מְאֹרֹת על האדם הרוצה ללכת בדרך אמיתית, לקבל את חוקי הכוכבים כפי שמלמדת התורה בלבד! התורה מלמדת אותנו את צמצום ב' והחיבור הנכון בין הלב ...

020- דף היומי בתע"ס – חלק ח' עמודים תרל"ג-תרל"ד

77 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי – זוהר הסולם בראשית – שט-שי

42 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams יְהִי מְאֹרֹת על האדם הרוצה ללכת בדרך אמיתית, לקבל את חוקי הכוכבים כפי שמלמדת התורה בלבד! התורה מלמדת אותנו את צמצום ב' והחיבור הנכון בין הלב ...

דף היומי בזהר הסולם – בראשית שז-שח למתקדמים

38 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams יְהִי מְאֹרֹת הקשר בין זכר לנקבה הוא הבסיס החזק ביותר שקיים! כך בין נברא לבורא -- כאשר הכוונה היא הבסיס לחיבור. וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים יְהִי מְא...

דף היומי בזהר הסולם – בראשית שז-שח

33 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams יְהִי מְאֹרֹת הקשר בין זכר לנקבה הוא הבסיס החזק ביותר שקיים! כך בין נברא לבורא -- כאשר הכוונה היא הבסיס לחיבור. וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים יְהִי מְא...

פסח – ויבן ערי מסכנות (חלק 2) מאמרי שמעתי אות קצ"ז

37 Views0 Comments

המשך משיעור קודם: וזהו פירוש "ויבן ערי מסכנות", היינו שזה היה לישראל. זאת אומרת, שכל כמה שהיה עובדים בזמן גלות, הכל לקח פרעה לרשותו. וממילא היו עם ישראל עניים, שנקרא מסכנא, בחינת עני. ועוד יש לפרש מסכנות מלשון סכנה,...

פסח – שמעתי – ויבן ערי מסכנות 2

89 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

019- דף היומי בתע"ס – חלק ח' עמודים תרל"א-תרל"ב

74 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

018- דף היומי בתע"ס – חלק ח' עמודים תרכ"ט-תר"ל

75 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי – זוהר הסולם בראשית – שה-שו

54 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams יְהִי מְאֹרֹת אדם לא יכול להימנע מחולי בעולם זה! תמיד עליו להזין במעט את הקליפות. המחלה החלה ביעקב אבינו -- שבא לקו אמצע, ובא ללמד תיקון, הרגש...

הדף היומי – זוהר הסולם בראשית – שה-שו למתקדמים

47 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams יְהִי מְאֹרֹת אדם לא יכול להימנע מחולי בעולם זה! תמיד עליו להזין במעט את הקליפות. המחלה החלה ביעקב אבינו -- שבא לקו אמצע, ובא ללמד תיקון, הרגש...

הדף היומי – זוהר הסולם בראשית – שג-שד

32 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams מאמר המים הָרוּ וילדו אפלה יש בעיית קשב לעולם! האדם מפוזר ברצונותיו, בכל רגע וַיָּקָם מֶלֶךְ-חָדָשׁ שמוליך אותו לכיוון אחר, בכל רגע הוא מישהו ...

הדף היומי – זוהר הסולם בראשית – שג-שד למתקדמים

46 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams מאמר המים הָרוּ וילדו אפלה יש בעיית קשב לעולם! האדם מפוזר ברצונותיו, בכל רגע וַיָּקָם מֶלֶךְ-חָדָשׁ שמוליך אותו לכיוון אחר, בכל רגע הוא מישהו ...

017- דף היומי בתע"ס – חלק ח' עמודים תרכ"ז-תרכ"ח

64 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

דף היומי בזהר הסולם – בראשית שא-שב למתקדמים

30 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams מאמר המים הָרוּ וילדו אפלה מי שלא מקיים תו"מ לא יכול להיות אדם אוהב! מי שרחוק מהשם ולא עוזר לכלל -- בהכרח הוא פחות מתקן את נפשו, מאחר ואינו פו...

דף היומי בזהר הסולם – בראשית שא-שב

35 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams מאמר המים הָרוּ וילדו אפלה מי שלא מקיים תו"מ לא יכול להיות אדם אוהב! מי שרחוק מהשם ולא עוזר לכלל -- בהכרח הוא פחות מתקן את נפשו, מאחר ואינו פו...

פסח – ויבן ערי מסכנות (חלק 1) מאמרי שמעתי אות קצ"ז

34 Views0 Comments

ויבן ערי מסכנות שמעתי מאאמו"ר זצ"ל ג' שבט תש"א הנה הכתוב אומר "ויבן ערי מסכנות לפרעה, את פתום ואת רעמסס" (שמות א'). ויש לשאול, הלא פתום ורעמסס משמע שהם ערים יפים. וערי מסכנות משמע שהיא עניות ודלות. וגם מלשון סכנה. וכ...

פסח – שמעתי – ויבן ערי מסכנות

61 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

016- דף היומי בתע"ס – חלק ח' עמודים תרכ"ה-תרכ"ו

66 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

דף היומי בזהר הסולם – בראשית רצט-ש למתקדמים

41 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams מאמר המים הָרוּ וילדו אפלה אל תתלונן על הפירות -- ההבנות שלך, אלא בדוק מי מוליד אותם! מים זה חיוּת, וכאשר רואים שיש חיוּת בתורה צריך לדעת מה...

עמוד 1 מתוך 41234