Monthly Archives: אוגוסט 2016

:מיין לפי תאריך | (מומלץ) שם | צפיות | | תגובות | מעורבב Sort Ascending
:בחר את מצב תצוגת השיעורים

הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – א-ג מתקדמים

11 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזהר משפטים א-ג 1. מהו הפירוש של "ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם" עפ"י התרגום? 2. על מה מצביע הסימן שגלגול הוא בגימטריה חסד? 3. מדוע זה חסד עם הנשמה שהיא מתגלגלת לפי עונשה? 4. מה ההבדל בין נשמה שעליה ...

הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – א-ג השקפה

20 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

צורבא מרבנן – שבת – דיני קידוש

29 Views0 Comments

שיעור 8- דיני קידוש א. חובת הקידוש. ב. החייבים בקידוש. ג. זמן הקידוש. ד. קידושא רבא. אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net את...

ספר התניא – פרק יג 2

23 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – סיום (קמב-קמד)

21 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – קמב-קמד השקפה

19 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

ספר התניא – פרק יג

26 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

צורבא מרבנן – שבת – שניים מקרא ואחד תרגום

45 Views0 Comments

שיעור 7- קריאת התורה ושניים מקרא ואחד תרגום א. שניים מקרא ואחד תרגום. ב. קריאת התורה. ג. מפטיר והפטרה. אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http:...

הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – קמב-קמד למתקדמים

16 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזהר יתרו קמב-קמד 1. כיצד צריך לכבד את אביו ואת אימו ומדוע? 2. מהי עניות? ומהו העושר של האדם? 3. כיצד קשור כיבוד אב ואם לכבוד ה'? 4. מהן ההשלכות מכך שאין האדם מלמד את בנו תורה אעפ"י שחייב הוא בכך? 5...

תע"ס – חלק ג – או"פ א-ו

22 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

ספר התניא – פרק יב 2

23 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – קלט-קמא למתקדמים

11 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזהר יתרו קלט-קמא 1. כיצד הזיווג של ת' ו-ש' ו-א' ו-ב' מייצג את כ"ב אותיות התורה במרגלא העליונה? 2 כיצד מושגת החכמה ברגל העליונה? כיצד היא מתפשטת גם לרגל התחתונה? 3. הסבר בפסוק "זכור את יום השבת לקדש...

הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – קלט-קמא השקפה

27 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

ספר התניא – פרק יב

27 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

תע"ס – חלק ב – לוח התשובות קעב – סיום

28 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

בואי כלה – ואתחנן תשע"ו

8 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

ספר התניא – פרק יא

21 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – קלו-קלח למתקדמים

17 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזהר יתרו קלו-קלח 1. מי הן שתי המרגליות שמזכיר באות תקל'ב? 2. מה הם ג' הזיווגים בין אהי"ה ליה"ו העולים אליהם כדי לבסס את ג' הקוים? 3. מי הם ב' השמות מצפ"ץ מצפ"ץ? 4. מה תפקידה של ה- ה' שנשארה מהשם אה...

הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – קלו-קלח השקפה

11 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – קלג-קלה למתקדמים

13 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזהר יתרו קלג-קלה 1. מהו אותו צרור הנמצא בתהומות ששומר על העולם וכיצד עושה זאת? 2. מהי שבועה ומדוע כל כל חמור להישבע לשקר? 3. למה גורמת שבועת אמת? 4. מה ההבדל בין נדר ושבועה? 5. אומר שקיום השבת הוא...

הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – קלג-קלה השקפה

18 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

ט"ו באב ה'תשע"ו – דברי הרב בסעודה

13 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

ט"ו באב – שיעור מיוחד על שידוכים :)

50 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

ספר התניא – פרק י 2

24 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – קל-קלב למתקדמים

37 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – קל-קלב השקפה

53 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

ספר התניא – פרק י

41 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – קכז-קכט השקפה

51 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – קכז-קכט למתקדמים

26 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

צורבא מרבנן – שבת – תפילות שבת חלק ב'

45 Views0 Comments

שיעור 6- תפילות שבת חלק ב' א. תפילת מוסף. ב. תפילת מנחה. ג. ערבית של מוצאי שבת. ד. הטועה בתפילות שבת. אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http:/...

עמוד 1 מתוך 3123