Monthly Archives: אוקטובר 2016

:מיין לפי תאריך | (מומלץ) שם | צפיות | | תגובות | מעורבב Sort Ascending
:בחר את מצב תצוגת השיעורים

ספר התניא – פרק יח 2

31 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – קל-קלב למתקדמים

8 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזהר משפטים קל-קלב 1. מה ההבדל ביו גורן ליקב ומדוע מהם עושים אמונה בסוכות? 2. מה ההבדל בין דינים דדכורא לדינים דנוקבא? הבא ג' דוגמאות מחייך. 3. מהם ראשי תיבות יק"ב וכיצד זה קשור לכך שאדם הבקי בהלכה ...

הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – קל-קלב השקפה

29 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

תע"ס – חלק ג – פרק ד אות א או"פ א

21 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – קכז-קכט השקפה

24 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

ספר התניא – פרק יח

16 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – קכז-קכט למתקדמים

16 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

תע"ס – חלק ג – פרק ג אות ה או"פ ו-ח

32 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בתעס חלק ג אות ה או"פ ו-ח 1. מה ההבדל בין העובדה שעולם הבריאה מקבל מבינה דאצילות לעומת שמקבל ממלכות שבקומת בינה דאצילות? מה נכון ומדוע? 2. הסבר את היחס בין ראש לגוף לבין עולם עליון לעולם תחתון? 3. כ...

בואי כלה – בראשית תשע"ז

19 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – קכד-קכו למתקדמים

9 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזהר משפטים קכד-קכו 1. מהי המצוה של לפדות עבד עברי ואמה עבריה מבחינה פנימית? 2. כיצד ניתן לגאול עבד עברי נרצה וכיצד עבד עברי רגיל? 3. הסבר מהו "אם אין אני לי מי לי" עפ"י אות שצ"ז. 4. כיצד מתבאר שרעי...

הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – קכד-קכו השקפה

22 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – קיב-קיד השקפה

32 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – קיב-קיד מתקדמים

34 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – קכא-קכג למתקדמים

20 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזהר משפטים קכא-קכג 1. מהיכן אנו למדים שעבד ה' זו מדרגה שצריך לעשות עליה תשובה? 2. מה הקשר בין התיקון של "לא יתן לעולם מוט לצדיק" לבין קריאת שמע? 3. מה תפקיד ה-א' בהשלמת המ"ט לשלמות המאפשרת להתגבר ע...

הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – קכא-קכג השקפה

14 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – קיח-קכ למתקדמים

10 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בתע"ס חלק ג אות ד או"פ ג-ה 1. כיצד עוד ניתן לפרש את הרעיון שא"ס מתלבש בחכמה באצילות בלי לומר שמדובר רק בא"א אלא גם בעיבור ויניקה? ולמרות הפירוש הנוסף, מדוע בפירוש זה המופיע באות ג' בחר בעה"ס? 2. מי ...

הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – קיח-קכ השקפה

16 Views0 Comments

א. מהו כי נצו האנשים ונגפו אישה רעה ויצאו ילדיה ענוש יענש, מה את לומד מהזוהר על תפיסת התורה? ב. מה אומר רבי שמעון למשה רבנו בעניין השבת האבדה? ג. מהו לך רד? ד. מדוע רד שהיא הגלות הרביעית לוקחת הרבה זמן- הסבר ברוחניות....

ברכת שלום מאמרים – תש"נ – מאמר ג' 2

15 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

תע"ס – חלק ג – פרק ג אות ה או"פ ג-ה

18 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

ברכת שלום מאמרים – תש"נ – מאמר ג'

41 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

תע"ס – חלק ג – פרק ג אותיות ג-ד

24 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – קטו-קיז למתקדמים

19 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזהר משפטים עמודים קטו-קיז 1. מהם המים שלקח מהם והשקה אותם עד שנשקע האוקיינוס, כיצד מוכיח זאת משס"ג? 2. מהי חירות ומהי שורשיה? 3. על מה מרמז שכתוב "המה" על הלוחות, ולא רק "הם"? 4. מהו שביקש רבי חייא...

הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – קטו-קיז השקפה

13 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

אסרו חג שמיני עצרת – תשע"ז

33 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

תע"ס – חלק ג – פרק ג אות א או"פ א-ב

12 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בתע"ס חלק ג פרק ג אות א או"פ א 1. מה ההבדל בין ה' הבחנות שבמסך ל-ד' בחינות דאור ישר ושורש? 2. אם בכל מקרה האור מתקבל כאשר יש כלי כיצד מתבצעת ההשגחה הפרטית של הבורא ית'? 3. מה אתה מבין מהעובדה שאומר ...

הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – קו-קח השקפה

19 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – קו-קח מתקדמים

23 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – קג-קה השקפה

18 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – קג-קה מתקדמים

15 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – ק-קב למתקדמים

31 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזהר משפטים ק-קב 1. מהי דרך הלידה ומדוע בדרך זו יש איזשהי התדבקות לנחש? 2. מה ניתן לס"א במקום התיקון שהקדושה עשתה ע"י שמואל? 3. כיצד זכתה הס"א לביחנת ירך יעקב שהוא בחינת נצח? 4. מדוע ישנה נטירת שנא...

עמוד 1 מתוך 212