Monthly Archives: ינואר 2017

:מיין לפי תאריך | (מומלץ) שם | צפיות | | תגובות | מעורבב Sort Ascending
:בחר את מצב תצוגת השיעורים

הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – קעה-קעז למתקדמים

13 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזהר תרומה קעה-קעז 1. את מי מייצג בעל החמורים שמחמר אחר רבי יוסי ורבי חיייא ומהו שהוא דוקר עם עץ את החמורים שימהרו ללכת? 2. מהו פירושו של רבי חייא על "עת לעשות לה' הפרו תורתך"? 3. מהם שלושת השאלות ש...

הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – קעה-קעז השקפה

20 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

ספר התניא – פרק לט

12 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בתניא פרק לט 1. מהיכן לומד בעל התניא שהמלאכים עובדים מצד הנפש הטבעית ולא הנפש האלוקית? 2. מה ההבדל המקורי בין הנשמות ובין המלאכים מצד התכונה המכריעה? 3. מה מקור המלאכים בעולמות ומה המקור לכך? 4. מה ...

הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – קעב-קעד למתקדמים

9 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזהר תרומה קעב-קעד 1. מהיכן אנו לומדים שנתן ה' ית' תיקון באדם שיהיה בארץ כגון כבוד ההוא העליון שהוא בינה? 2. היתכן שאדם התח' ישפיע נר"ן למלכות העליונה שממנה הוא יונק הסבר נמק והדגם. 3. מאין לנו שבכב...

הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – קעב-קעד השקפה

16 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

ספר התניא – פרק לח 4

5 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בתניא פרק לח 4 1. אילו 4 מדרגות מחולקות למצוות? 2. מה ההבדל בין מצוות מעשיות ממש לבין מצוות התלויות בדיבור ומחשבה? 3. מה ההבדל בכוונת המצווה בין חי ומדבר? 4. אילו תנאים ותכונות אנו רואים במי שדעתו י...

הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – קסט-קעא למתקדמים

5 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזהר תרומה קכט-קעא 1. מהו הסימן שאדם צריך לפנות את עצמו תחילה מטרם שיאכל המזון של השולחן הטהור? 2. מה תפקיד המים האחרונים ומדוע הם חובה? 3. מיהו השולחן של האדם ומדוע צריך לאכול עליו בטהרה שהיא נקיות...

הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – קסט-קעא השקפה

25 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

עיונים בפרשה – ברכת שלום על התורה – וארא

24 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – קסו-קסח למתקדמים

12 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזהר תרומה קסו-קסח 1. מדוע רבי אבא היה מכסה את השולחן שהיו מסלקים אותו לפניו? 2. מה הפליאה מכך ששאול בנביאים? 3. מה ההבדל בין שאול, שמואל ומשה רבנו? 4. אם שאול הוא מלך כיצד התנבא? 5. מי חשוב ממי, הל...

הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – קסו-קסח השקפה

29 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

למה יהודי נקבע על פי האמא ולא האבא?

34 Views0 Comments

דברי הרב בברית מילה תשע"ז

הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – קסג-קסה למתקדמים

17 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזהר תרומה קסג-קסה 1. מהו שכתוב "ואכלת ושבעת וברכת"? מהי השביעה שעליה צריכה לחול הברכה? 2. מדוע לשיכור מותר לברך ברכת המזון אך להתפלל אסור לו? 3. מהו הפירוש "ושבעת" לפי תק"ב והאם מכאן שחייב יין בסעו...

הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – קסג-קסה השקפה

24 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

ספר התניא – פרק לח 3

7 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בתניא פרק לח 3 1. מה שונה ומה שווה בין מצוות שתלויות במחשבה ושכל האדם וכן אלו התלויות במעשה? 2. מה ההבדל בין צמצום על הצורה ובין צמצום של התפשטות והסתלקות האור? 3. מה ההבדל בין התהוות הכלים מצד הבור...

תע"ס – חלק ג – פרק ט אות א או"פ א-ב

10 Views0 Comments

תע"ס חלק ג פרק ט אות או"פ א-ב 1. כיצד מחולקים העולמות עפ"י ד' בחינות דאור ישר ושורש? 2. עפ"י מה חושבים כל אחת מהבחינות הפרטיות של כל קומה וקומה? 3. כיצד נדע למה מתכוון כשאומר כתר או חכמה וכד' אם השפה היא קצרה? הבא דוג...

הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – קס-קסב למתקדמים

28 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזהר תרומה קס-קסב 1. מה שואל רבי ייסא את רבי חייא באות תצא? 2. מה ראה דוד שסיים הלל הגדול ב"נותן לחם לכל בשר כי לעולם חסדו"? 3. מה הסדר של מוח, לב וכליות מלמעלה למטה ומלמטה למעלה? 4. כיצד אפשרי לאדם...

הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – קס-קסב השקפה

18 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – קנז-קנט השקפה

19 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

לע"נ ניסון בן צביו ז"ל – תשע"ז

13 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – קנז-קנט למתקדמים

16 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזהר תרומה קנז-קנט 1. מדוע כל הרואה תכלת בחלומו סימן רע לו? 2. באיזה מצב של האדם התכלת מראה את כל חסדיה ותיקונה השלם כמו בבית המקדש? 3. מה תפקיד השולחן? 4. מדוע נותן הקב"ה מזון לכל שאר אומות העולם?...

ספר התניא – פרק לח 2

20 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בתניא פרק לח 2 1. כיצד ניתן להבין שאור וחיות המאיר בגוף וזה המאיר בנשמה הוא אור אחד שווה בבחינת הסתר פנים? 2. מיהי הבחינה הממצועת המהווה את האמצעי והלבוש דרכו מתקבלת ההארה לכל הבחינות המתראות העולם ...

הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – קנד-קנו השקפה

15 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – קנד-קנו למתקדמים

11 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזהר תרומה קנד-קנו 1. מדוע בית המקדש לא נבנה במקום האות ט'? 2. להיכן נותנת ה-ט' חיים ולהיכן אינה נותנת וכיצד זה קשור לבית המקדש? 3. במה שונה האות ק' מהאות- ה' ועל מה מצביע שינוי זה? 4. למי נותנת הא...

ספר התניא – פרק לח

13 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בתניא פרק לח 1. האם אדם יוצא ידי חובתו אם קרא ק"ש או התפלל או ברך ברכת המזון רק בלבו ובכל כח כוונתו? 2. האם אדם יצא ידי חובתו אם הוציא בשפתיו ולא כיוון בליבו? פרט לפסוק ראשון של ק"ש? 3. מה אתה למד מ...

בואי כלה – שמות תשע"ז

21 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – קנא-קנג למתקדמים

12 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזהר תרומה קנא-קנג 1. אומר הזהר הק' שיש מקום שמלאך המות אינו יכול להיכנס שם ולהרוג ב"א, מהם ג' הטעמים שמביא הזה"ק ודוחה אותם? 2. מהו הטעם הכללי של רשב"י ומהו ההסבר המפורט של בעה"ס לכך? 3. מהו סוד ב...

הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – קנא-קנג השקפה

22 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

עיונים בפרשה – ליקוטי תורה להאר"י – שמות

21 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – קמח-קנ למתקדמים

12 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזהר תרומה קנח-קנ 1. על מי נאמר "אוי לו,טוב לו שלא היה נברא" באות תנ"ד? 2. מדוע החוטאים בשבת צריכים להיענש באש הגיהנם? 3. מה הקשר בין ריקבון הגוף לעונש - לתיקון שמקבל את הרוח בגיהנם? 4. מה קורה למי ...

עמוד 1 מתוך 3123