Monthly Archives: מרץ 2017

:מיין לפי תאריך | (מומלץ) שם | צפיות | | תגובות | מעורבב Sort Ascending
:בחר את מצב תצוגת השיעורים

הדף היומי בזוהר הסולם – ספרא דצניעותא – י-יא למתקדמים

20 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזהר ספרא דצניעותא י-יא 1. מה תפקיד הלשון בפתיחת ה-ם סתומה שבאמא? 2. מהיכן זוכה ז"א ל-ג' קוים שאותם יכול להאיר למלכות? 3. מדוע אסור לפתוח את החכמה לפני שיש את התיקון של ג' קוים? 4. מהו סוד אחים בכור...

הדף היומי בזוהר הסולם – ספרא דצניעותא – י-יא השקפה

31 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

עיונים בפרשה – ברכת שלום על התורה – ויקרא

26 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – ספרא דצניעותא – ח-ט למתקדמים

30 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזהר ספרא דצניעותא ח-ט 1. סכם את המשל באות ט' ואת הנמשל. 2. מדוע הרג את נקבת הלויתן ואילו לזכר רצץ את ראשו? מה הכוונה בכל אחד מהפרטים? 3. מה ההבדל בין יהי אור לויהי אור? אתר הבית- http://hasulam.c...

הדף היומי בזוהר הסולם – ספרא דצניעותא – ח-ט השקפה

20 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

פסח – שער הכוונות דרוש ד 2 (תשע"ז)

25 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

סעודת ראש חודש ניסן – תשע"ז

35 Views0 Comments

דברי הרב בסעודה

פסח – שער הכוונות דרוש ד (תשע"ז)

29 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – ספרא דצניעותא – ו-ז למתקדמים

26 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזהר ספרא דצניעותא ו-ז 1. מהם שבעת התיקונים שעתיק מתקן את ראש א"א? 2. במה שונה תיקון ב' נוקבי דפרדשקה משאר התיקונים? 3. מה מתארים התיבות בפסוק הראשו "בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ" מה מיוחד ...

הדף היומי בזוהר הסולם – ספרא דצניעותא – ו-ז השקפה

23 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

פסח – שער הכוונות דרוש ג 2 (תשע"ז)

24 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – ספרא דצניעותא – ד-ה למתקדמים

34 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזהר ספרא דצניעותא ד-ה 1. היכן תלויים המואזניים של כל ראש דא"א? וכיצד זה שומר שלא תהיה שבירה? 2. הסבר מה הכוונה שהמאזניים התלויים בראש המדרגה לא היו, היו ויהיו. 3. מי נותן את 7 התיקונים לראש דא"א ומ...

הדף היומי בזוהר הסולם – ספרא דצניעותא – ד-ה השקפה

27 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

בואי כלה – ויקהל-פקודי תשע"ז

22 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

עיונים בפרשה – ברכת שלום על התורה – ויקהל

34 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – ספרא דצניעותא – א-ג למתקדמים

16 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזהר ספרא דצניעותא א-ג 1. מהו ספרא דצניעותא? 2. מה עונה רשב"י לרבי היודה על שאלתו? שאם ספרא דצניעותא על חמש הפרקים שלו הוא הכלל אין מה ללמוד שאר התורה אלא רק את זה? 3. הסבר את המשל של אותו יהודי שדי...

הדף היומי בזוהר הסולם – ספרא דצניעותא – א-ג השקפה

20 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – שא-שב סיום

23 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

פסח – שער הכוונות דרוש ג (תשע"ז)

28 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – רחצ-ש למתקדמים

16 Views0 Comments

שאלות חזרה ושינון בזהר תרומה רחצ-ש 1. כיצד היה זיווג של החכמה בשבילים שלה? 2. מדוע שם מ"ב מאיר בג"ר ואז בז"ת? 3. מה ההבדל בין יעקב וישראל וכיצד זה קשור לדוד ובן ישי? 4. מהיכן התחילו חקיקות ומה זה מלמדנו על התיקון? אתר...

הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – רחצ-ש השקפה

38 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – רצה-רצז למתקדמים

30 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזהר תרומה רצה-רצז 1. מדוע חזר מרודך בלאדן ג' צעדים ומה הבטיח לו הקב"ה בעקבות כך? 2. מדוע נבוכדנצר עשה פסל שכולו זהב כולל מעיו, ומה עשה כדי שפסל זה ידבר? 3. כיצד דניאל התגבר על פסל זה וגרם לו ליפול,...

הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – רצה-רצז השקפה

26 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

פסח – שער הכוונות דרוש ב 3 (תשע"ז)

37 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

פסח – שער הכוונות דרוש ב 2 (תשע"ז)

23 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

פסח – שער הכוונות דרוש ב (תשע"ז)

11 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – רצב-רצד למתקדמים

16 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזהר תרומה רצב-רצד 1. כיצד מפרש רשב"י שמשה לא מת והרי כתוב וימת שם משה. 2. כיצד ע"י השם ישראל מפרש רשב"י שגם יעקב לא מת? 3. כיצד אנו לומדים מדברי רשב"י את פירושו של רבי אבא על כך שיעקב לא מת? 4. כיצ...

הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – רצב-רצד השקפה

24 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

בואי כלה – כי תשא תשע"ז

29 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

פסח – שער הכוונות דרוש א-3 (תשע"ז)

20 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

עמוד 1 מתוך 3123