Monthly Archives: יוני 2017

:מיין לפי תאריך | (מומלץ) שם | צפיות | | תגובות | מעורבב Sort Ascending
:בחר את מצב תצוגת השיעורים

הדף היומי בזוהר הסולם – ויקהל – פב-פד למתקדמים

17 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזהר ויקהל פב-פד 1. מדוע צריך במוצ"ש להבדיל בין קודש לוחול? 2. מה ההבדל בין אש של יום השבת לכל סוגי האש האחרים של יום חול? 3. מהו היחס בין אש מתוקנת לשאינה מתוקנת ואיך זה מתבטא בגשמיות? 4. על מה אנו...

הדף היומי בזוהר הסולם – ויקהל – פב-פד השקפה

15 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – ויקהל – עט-פא למתקדמים

22 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזהר ויקהל עט-פא 1. מדוע צריכים ישראל להוסיף במוצ"ש מחול על קודש, דהיינו לאחר את יציאת השבת? 2. במה עוזרת לעם ישראל האמירה של "ויהי נועם" לפני צאת השבת? 3. מה דינו של מי ששורה בתענית של שבת? מהו תיק...

הדף היומי בזוהר הסולם – ויקהל – עט-פא השקפה

22 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – ויקהל – עו-עח למתקדמים

17 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזהר ויקהל עו-עח א. באילו ב' זמנים קוראים בתורה בשבת ומדוע? ב. הקריאה בשבת במנחה היא בחינת דין וחלקיות ואין קוראים פרשה שלמה כיצד משלימים את הבחינות של קריאה זו, וכיצד נעשית ההשלמה? ג. אם מנחה תיקון...

הדף היומי בזוהר הסולם – ויקהל – עו-עח השקפה

16 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

ברכת שלום מכתבים – יז

27 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – ויקהל – עג-עה למתקדמים

12 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזהר ויקהל עג-עה 1. מדוע לדעתך נפתחים שערי שמיים לרחמים כאשר מוציאים את ספר התורה לקרוא? 2. הסבר את הברכה הנאמרת בהוצאת ספר התורה (בריך שמיה דמארי עלמא)? 3. מדוע צריך לקרוא רק אחד בספה"ת? 4. הראה בע...

הדף היומי בזוהר הסולם – ויקהל – עג-עה השקפה

25 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

ברכת שלום מכתבים – טז

22 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – ויקהל – ע-עב למתקדמים

11 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזהר ויקהל ע-עב 1. אם התורה נמסרה למשה בכל הדיוקים למה אין התורה כתובה עם כל הסימנים והניקוד ושאר התיקונים? 2. מהי תורה שהיא שטוקית ומהי תורה שהיא אסופית? 3. כמה אנשים עולים לתורה בשבת, יום הכיפורים...

הדף היומי בזוהר הסולם – ויקהל – ע-עב השקפה

15 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

איך לגלות את עומק הנשמה ולנהל רגשות שליליים? הרב עדיאל רוזנפלד

22 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – ויקהל – סז-סט למתקדמים

13 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזהר ויקהל סז-זט 1. האם צריכים להתפלל על שמירה ביום השבת? הסבר ונמק. 2. למדנו שלא יצא אדם יחידי לא ביום ד ולא בליל שבת, מהו ההסבר לסכנות בימים אלו וכיצד זה מתיישב עם כך שאמר שישראל שמורים ברוח ההוא?...

הדף היומי בזוהר הסולם – ויקהל – סז-סט השקפה

14 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

בואי כלה – קרח תשע"ז

13 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – ויקהל – סד-סו למתקדמים

17 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – ויקהל – סד-סו השקפה

16 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – ויקהל – נח-ס למתקדמים

19 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזהר ויקהל נח-ס 1. מי פיתה את חווה האם קליפת נגה או ענן גדול ? הסבר ונמק. 2. באיזה עוד צורה פיתתה הקליפה את חווה ומה עלינו ללמוד מכך? ומדוע מופיע ש"סחטה ענבים"? 3. במה מתבטא שקליפת נגה חציה קדוש...

הדף היומי בזוהר הסולם – ויקהל – נח-ס השקפה

22 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – ויקהל – סא-סג השקפה

19 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – ויקהל – סא-סג למתקדמים

17 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזהר ויקהל סא-סג 1. מהו שבת ומדוע היא נקראת ככה? 2. מהם ב' המצבים בהם מקבלת המלכות חכמה ומדוע רק במצב ה- ב' נקראת שבת? 3. מה ההבדל ומה הדימיון בכך שגם בינה - שבת הגדול, נקראת שבת כמו המלכות? 4. מהי ...

ברכת שלום מכתבים – טו

15 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – ויקהל – נה-נז למתקדמים

25 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזהר ויקהל נה-נז 1. כנגד מה היא קליפת ענן גדול? במה שונה מרוח סערה הקודמת לה? למה זה שמה ולמה גדול? 2. מהי קליפת אש מתלקחת? האם צריך לבזותה או לכבדה? הבא את דעותיהם של רבי יוסי ורב המנונא סבא. 3. כנ...

הדף היומי בזוהר הסולם – ויקהל – נה-נז השקפה

22 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

ברכת שלום מכתבים – יד

28 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – ויקהל – נב-נד למתקדמים

13 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזהר ויקהל נב-נד 1. אמר לנו ששש מצוות העומדות בתפילה עולות נכנג 600 מצוות התורה, והרי יש תרי"ג מצוות בתורה. היכן עוד י"ג? 2. מדוע הקהיל משה את העם מיד אחרי חטא העגל וכיצד זה קשור לשבת והערב רב? 3. ת...

הדף היומי בזוהר הסולם – ויקהל – נב-נד השקפה

21 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – ויקהל – מט-נא למתקדמים

11 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזהר ויקהלמט-נא 1. מדוע הממונה ברקיע השלישי צריך להשתחוות אל התפילה? 2. מדוע התעקשו אותם מלאכים, אותם חיילות אותם שע"ה חיילות למאן ולעכב שלא תרד תורה לארץ? 3. מתי יוצאים חיילות אלו וכיצד ומה הם אומר...

הדף היומי בזוהר הסולם – ויקהל – מט-נא השקפה

26 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

עמוד 1 מתוך 3123