Monthly Archives: מאי 2018

:מיין לפי תאריך | (מומלץ) שם | צפיות | | תגובות | מעורבב Sort Ascending
:בחר את מצב תצוגת השיעורים

דף היומי בזוהר הסולם – אחרי מות – ק-קב למתקדמים

3 Views0 Comments

שאלות חזרה בזוהר פרשת אחרי מות ק-קב 1. מהו מעשה מצרים שכל כך שנוא ואינו רצוי להקב"ה, ומוזהרים ישראל שלא לעשותו? 2. כיצד יטהר הקב"ה לעתיד לבוא את א"י 3. מה ההבדל ביחס בין חוץ לארץ לא"י למי שחי את חייו או מי שרק נקבל או...

דף היומי בזוהר הסולם – אחרי מות – ק-קב שיעור השקפה

9 Views0 Comments

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/gZKcpW עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/Ki4gQE התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps אתר הבית- http://hasulam.co.il ...

דף היומי בזוהר הסולם – אחרי מות – צז-צט שיעור השקפה

11 Views0 Comments

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/gZKcpW עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/Ki4gQE התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps אתר הבית- http://hasulam.co.il ...

דף היומי בזוהר הסולם – אחרי מות – צז-צט למתקדמים

5 Views0 Comments

שאלות חזרה בזוהר פרשת אחרי מות צז-צט 1. כיצד תמר ושורש נשמת המשיח קשורים זה בזה? 2. מה הקשר בין מלכות לכך שתמר התגלתה כאשה זונה? 3. מהו התיקון ש"תמר יושבת פתח עינים"? 4. הם בכתוב "וירד יהודה" יש לומר שירד ממדרגותיו? ...

דף היומי בזוהר הסולם – אחרי מות – צד-צו שיעור השקפה

11 Views0 Comments

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/gZKcpW עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/Ki4gQE התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps אתר הבית- http://hasulam.co.il ...

דף היומי בזוהר הסולם – אחרי מות – צד-צו למתקדמים

21 Views0 Comments

שאלות חזרה בזוהר פרשת אחרי מות צד-צו 1. מהיכן אנו לומדים שהתורה היא סתומה ומגולה? 2. מהו "פתח עינים" ומהיכן לומדים זאת? 3. מהו "תמנתה" ששם ישבה תמר ועל איזה תיקון השם "תמנתה" מצביע? 4. מה הפירוש לכך שתמר היא כלתו של ...

דף היומי בזוהר הסולם – אחרי מות – צד-צו למתקדמים

10 Views0 Comments

שאלות חזרה בזוהר פרשת אחרי מות צד-צו 1. מהיכן אנו לומדים שהתורה היא סתומה ומגולה? 2. מהו "פתח עינים" ומהיכן לומדים זאת? 3. מהו "תמנתה" ששם ישבה תמר ועל איזה תיקון השם "תמנתה" מצביע? 4. מה הפירוש לכך שתמר היא כלתו של ...

דף היומי בזוהר הסולם – אחרי מות – צא-צג למתקדמים

7 Views0 Comments

שאלות חזרה 1. מה המקרה שקרה לרבי חזקיה ור' יסא בבית העלמין מה למדנו מכך? 2. מה עונה ר' חזקיה לר' יסא על שאלתו למה הולכים למתים להתפלל באמרו שאהרי אסור להתפלל אל המתים. 3. מדוע משתמש הכתוב במילה נפש בפסוק "והייתה נפש א...

דף היומי בזוהר הסולם – אחרי מות – צא-צג שיעור השקפה

9 Views0 Comments

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/gZKcpW עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/Ki4gQE התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps אתר הבית- http://hasulam.co.il ...

הדף היומי בזהר הסולם – אחרי מות פח-צ שיעור מתקדמים

6 Views0 Comments

שאלות חזרה בזוהר פרשת אחרי מות פח-צ 1. מה היחס בין הגוף הנפש הרוח והנשמה באדם? 2. מה זה "משבח אני את המתים שכבר מתו"? כיון שכתוב "את המתים", מדוע אומר עוד פעם "שכבר מתו"? 3. מה הם ג' המדורים שעשה הקב"ה לצדיקים כנגד נר...

הדף היומי בזהר הסולם – אחרי מות פח-צ שיעור השקפה

6 Views0 Comments

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/gZKcpW עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/Ki4gQE התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps אתר הבית- http://hasulam.co.il ...

הדף היומי בזהר הסולם – אחרי מות פה-פז שיעור השקפה

4 Views0 Comments

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/gZKcpW עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/Ki4gQE התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps אתר הבית- http://hasulam.co.il ...

הדף היומי בזהר הסולם – אחרי מות פה-פז שיעור מתקדמים

4 Views0 Comments

שאלות חזרה בזוהר פרשת אחרי מות פה-פז 1. כיצד נטהר האדם הבא ג' דעות לפי רבי יהודה רבי יצחק ורבי אבא? 2. היכן נמצאים עשרה מיני הקליפות שירדו לעולם ומדוע דווקא שם? 3. כיצד היו עושים המצרים את כישופהם ומה האזהרה שניתנה לב...

פרשת נשא – על התורה – הרב"ש

4 Views0 Comments

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/gZKcpW עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/Ki4gQE התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps אתר הבית- http://hasulam.co.il ...

הדף היומי בזהר הסולם – אחרי מות פב-פד שיעור מתקדמים

6 Views0 Comments

פב-פד אחרי מות שב א. מדוע דווקא בעשור לחודש נצטווינו לענות את נפשותינו? ב. מה תפקיד האכילה והשתיה ביום התשיעי שבו צריך להרבות באכילה ושתיה ג. במי תלויה תשובה, כיצד מייצרים תשובה זאת? ד. כתוב אך בעשור, את מה בא למעט המ...

הדף היומי בזהר הסולם – אחרי מות פב-פד שיעור השקפה

7 Views0 Comments

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/gZKcpW עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/Ki4gQE התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps אתר הבית- http://hasulam.co.il ...

הדף היומי בזהר הסולם – אחרי מות עט-פא שיעור מתקדמים

9 Views0 Comments

שאלות חזרה בזוהר פרשת אחרי מות עט-פא 1. מי היא "עיר קטנה" ומהו "אנשים בה מעט"? וכיצד זה נוהג באדם אחד? 2. מה מצוי בעיר הקדש וכיצד הקב"ה מגן עליה? היכן חווית בנפשך ביקור במקום זה? 3. מיהו "איש מסכן וחכם"? במה ניכרת חכמ...

הדף היומי בזהר הסולם – אחרי מות עט-פא שיעור השקפה

7 Views0 Comments

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/gZKcpW עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/Ki4gQE התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps אתר הבית- http://hasulam.co.il ...

פרשת השבוע בקבלה – נשא

9 Views0 Comments

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/gZKcpW עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/Ki4gQE התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps אתר הבית- http://hasulam.co.il ...

סיפורי חסידים בפנימיות: קוצק – עין הרע

5 Views0 Comments

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/gZKcpW עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/Ki4gQE התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps אתר הבית- http://hasulam.co.il ...

קבלה למתקדם : מאמר בליליא דכלה

7 Views0 Comments

לימוד הנהוג בליל שבועות מאמר לילה דכלה מהקדמת ספר הזוהר. לימוד רצוף ומהיר לרוחב על מנת להתכלל קצת בדברים ובכוח המיוחד שהיה בשבועות בבחינת אור מקיף. לכל המעוניין להתחבר קצת לדברים. ללימוד בעיון הצטרפו לדף היומי בזוהר....

הדף היומי בזהר הסולם – אחרי מות עו-עח למתקדמים

9 Views0 Comments

שאלות חזרה בזוהר פרשת אחרי מות עו-עח 1. מה היא העבודה שהאדם צריך לעשות וכיצד היא צריכה להתבטא על פי אות רי'ז ומה תוצאת העבודה 2. מה מיוחד בנשמת אליהו במה שכתוב ,אשר עמדתי לפניו" כיצד זה פועל בגוף אחד 3. מה ההבדל בי...

הדף היומי בזהר הסולם – אחרי מות עו-עח שיעור השקפה

5 Views0 Comments

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/gZKcpW עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/Ki4gQE התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps אתר הבית- http://hasulam.co.il ...

הדף היומי בזהר הסולם – אחרי מות עג-עה למתקדמים

7 Views0 Comments

זוהר עג-עד א. מדוע כתוב יחולל איילות בכתיב חסר, דהיינו אילת? ב. מהו ויחשוף יערות וכיצד זה מתאר תהליך של קו אמצעי? ג. הסבר על מי נאמר כאייל תארוג על אפיקי מים ומה התוצאה מארגה זו? ד. איזה מזמור מסוגל ללידה? לפי אות רי...

הדף היומי בזהר הסולם – אחרי מות עג-עה שיעור השקפה

5 Views0 Comments

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/gZKcpW עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/Ki4gQE התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps אתר הבית- http://hasulam.co.il ...

הדף היומי בזהר הסולם – אחרי מות עג-עה שיעור השקפה

7 Views0 Comments

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/gZKcpW עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/Ki4gQE התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps אתר הבית- http://hasulam.co.il ...

הדף היומי בזהר הסולם – אחרי מות סז-סט שיעור השקפה

5 Views0 Comments

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/gZKcpW עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/Ki4gQE התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps אתר הבית- http://hasulam.co.il ...

הדף היומי בזהר הסולם – אחרי מות ע-עב השקפה

4 Views0 Comments

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/gZKcpW עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/Ki4gQE התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps אתר הבית- http://hasulam.co.il ...

הדף היומי בזהר הסולם – אחרי מות ע-עב למתקדמים

9 Views0 Comments

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/gZKcpW עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/Ki4gQE התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps אתר הבית- http://hasulam.co.il ...

הדף היומי בזהר הסולם – אחרי מות סז-סט למתקדמים

7 Views0 Comments

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/gZKcpW עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/Ki4gQE התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps אתר הבית- http://hasulam.co.il ...

עמוד 1 מתוך 6123456