ספר הזהר לפי פרשת השבוע

בראשית

בראשית א
בראשית ב
אלא תולדות נוח
לך לך
וירא
חיי שרה
ואלא תולדות יצחק
ויצא יעקב
וישלח
וישב יעקב
ויהי מקץ
ויגש אליו

שמות

שמות
וארא
בא
בשלח
יתרו
משפטים
ספרא דצניעותא
ואתה תצוה
כי תשא
ויקהל
אלא פקודי

ויקרא

ויקרא
צו
שמיני
אשה כי תזריע
מצורע
אחרי מות
קדושים
אמור
בהר
בחוקותי

במדבר

במדבר
נשא את ראש
בהעלותך
שלח לך
קרח
חקת
בלק
פנחס
ראשי המטות

דברים

ואתחנן
והיה עקב
שופטים
כי תצא
וילך
ואזינו

זהר חדש

נח יתרו בלק
לך לך תרומה מטות
וירא כי תשא ואתחנן
תולדות צו כי תצא
ויצא בהר כי תבא
וישב נשא
בשלח חקת

ספר הזהר לפי כרכים

זהר (א-י)

הקדמות
בראשית א'
בראשית ב', נח
לך לך, וירא
חיי שרה, תולדות, ויצא
וישלח, וישב, מקץ, ויגש
ויחי
שמות, וארא, בא, בשלח
יתרו, משפטים
תרומה

זהר (יא-כ)

ספרא דצניעותא, ואתה תצוה, כי תשא, ויקהל
פקודי
ויקרא, צו, שמיני, תזריע, מצורע
אחרי מות, קדושים, אמור, בהר, בחוקותי
במדבר, נשא, בהעלותך
שלח, קרח, פנחס, בלק
פנחס, מטות
ואתחנן, עקב, שופטים, כי תצא, וילך, האזינו, האדרא זוטא
בראשית עד בשלח
מפרשת יתרו עד האזינו

משנה תורה להרמב"ם בבניה

ספר מדע

הלכות יסודי התורה
הלכות דעות
ו הלכות תלמוד תורה
הלכות עבודה זרה וחוקות הגויים
הלכות תשובה

ספר אהבה

הלכות קרית שמע
הלכות תפילה וברכת כוהנים
הלכות תפילין ומזוזה וספר תורה
הלכות ציצית
הלכות ברכות
הלכות מילה
סדר התפילה

ספר נשים

הלכות אישות
הלכות גירושין
הלכות ייבום וחליצה
הלכות נערה בתולה
הלכות סוטה

ספר קדושה

הלכות איסורי ביאה
הלכות מאכלות אסורות
הלכות שחיטה

ספר הפלאה

הלכות שבועות
הלכות נדרים
הלכות נזירות
הלכות ערכים וחרמים

ספר זרעים

הלכות כלאיים
הלכות מתנות עניים
הלכות תרומות
הלכות מעשרות
הלכות מעשר שני ונטע רבעי
הלכות ביכורים ושאר מתנות כהונה שבגבולין
הלכות שמיטה ויובל

ספר עבודה

הלכות בית הבחירה
הלכות כלי המקדש והעובדים בו
הלכות ביאת המקדש
הלכות איסורי מזבח
הלכות מעשה הקרבנות
הלכות תמידין ומוספין,
הלכות פסולי המוקדשין
הלכות עבודת יום הכיפורים
הלכות מעילה

ספר קרבנות

הלכות קרבן פסח
הלכות חגיגה
הלכות בכורות
הלכות שגגות
הלכות מחוסרי כפרה
הלכות תמורה

ספר טהרה

הלכות טומאת מת
הלכות פרה אדומה
הלכות טומאת צרעת
הלכות מטמאי משכב ומושב
הלכות שאר אבות הטמאות
הלכות טומאת אוכלין
הלכות כלים
הלכות מקוות

ספר נזקים

הלכות נזקי ממון
הלכות גניבה
הלכות גזילה ואבידה
הלכות חובל ומזיק
הלכות רוצח ושמירת נפש

ספר קניין

הלכות מכירה
הלכות זכייה ומתנה
הלכות שכנים
הלכות שלוחין ושותפין
הלכות עבדים

ספר משפטים

הלכות שכירות
הלכות שאלה ופיקדון
הלכות מלווה ולווה
הלכות טוען ונטען
הלכות נחלות

ספר שופטים

הלכות סנהדרין
הלכות עדות
הלכות ממרים
הלכות אבל ושלוחין
הלכות מלכים ומלחמות

ספר זמנים

הלכות שבת
הלכות עירובין
הלכות שביתת עשור
הלכות שביתת יום טוב
הלכות חמץ ומצה
הלכות שופר וסוכה ולולב
הלכות שקלים
הלכות קידוש החודש
הלכות תענייות
הלכות מגילה וחנוכה