ומוראכם וחתכם – זוהר נח – 77 – אות רנ"ו – הרב גוטליב