:מיין לפי תאריך | (מומלץ) שם | צפיות | | תגובות | מעורבב Sort Ascending
:בחר את מצב תצוגת השיעורים

המלחמה על הזהות של העם היהודי

251 Views0 Comments

התורה האדם ומה שביניהם – השקה

137 Views0 Comments

התייחסות הרב אדם סיני שליט"א לרצח בנינו הי"ד

208 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

דף היומי בזוהר הסולם – שמות – קיח-קכ השקפה

5 Views0 Comments

יצרתי את הסרטון הזה בעזרת עורך הסרטונים של YouTube (https://www.youtube.com/editor)

דף היומי בזוהר הסולם – שמות – קיח-קכ השקפה

6 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בתע"ס – בית שעה"כ – סה-סו

2 Views0 Comments

1. הגדר את המושג "עץ הדעת". 2. מיהו יסוד הקטנות המדובר באות קכ"ט? 3. מדוע אומר שיסוד דקטנות נמצא בת"ת בגדלות דנשמה? והרי כבר עלה לדעת דנשמה. 4. הסבר את המעבר של יסוד דקטנות בבחינת דעת דחיה, במעבר בין קומת נשמה לקומת ח...

HadafHayomi Zohar Shmot p112 114

0 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

HadafHayomi Zohar Shmot p112 114start

0 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בתע"ס – בית שעה"כ – סג-סד

1 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בית שעה"כ סג-סד 1. מדוע העוונות גורמים לכך שקל' נגה תהפוך להיות מטוב לרע? 2. מה התפקיד של עור דבינה לשמירה על אדה"ר ועל זו"ן דאצילות וכיצד זה דומה לעיזקא דכיא? 3. מדוע חשב אדה"ר שיכול לבטל את הפרסא ...

דף היומי בזוהר הסולם – שמות – קטו-קיז למתקדמים

3 Views0 Comments

שאלות חזרה שמות קטו-קיז 1. כיצד הסתכל רבי יוסי על מעשיו של ר' אבא שקטף ורד ולאחר מכן הריח בו? מה הנך למד מכך על צורת ההתנהגות שלך כלפי גדולי ישראל? 2. מהו שאין העולם מתקיים אלא על הריח? הסבר זאת הן מצד ריח ההדס, הן מצ...

דף היומי בזוהר הסולם – שמות – קטו-קיז השקפה

6 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בתע"ס – בית שעה"כ – סא-סב

0 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון חלק ב אותיות סט-ע 1. מה ההבדל ומה המדרג בד' בחינות דאו"ח? 2. מתי פועל הכלל "כי כל העב יותר הוא חשוב יותר וכל הזך יותר הוא שפל יותר" ומתי פועל הכלל ההפוך, דהיינו שכל הזך יותר הוא חשוב יותר וכו'? 3. מ...

תע"ס – חלק ב – הסתכלות פנימית אותיות סו-סח – חזרה

2 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

תע"ס – חלק ב – הסתכלות פנימית אותיות סט-ע

0 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון חלק ב אותיות סט-ע 1. מה ההבדל ומה המדרג בד' בחינות דאו"ח? 2. מתי פועל הכלל "כי כל העב יותר הוא חשוב יותר וכל הזך יותר הוא שפל יותר" ומתי פועל הכלל ההפוך, דהיינו שכל הזך יותר הוא חשוב יותר וכו'? 3. מ...

דף היומי בזוהר הסולם – שמות – קט-קיא למתקדמים

2 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

דף היומי בזוהר הסולם – שמות – ק-קיא השקפה

4 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בתע"ס – בית שעה"כ – נט-ס

1 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בית שעה"כ נט-ס 1. אילו ג' גופים ישנם לז"א? מה ההבדל בין כל אחד מהם ומהיכן הוא נובע? 2. היכן עיקר הבירורים - באיזה גוף ומדוע שם דווקא? 3. מה עומד בין כלי דמסך דז"א ובין נפש הפנימי דז"א? וכן בכל מדרגה...

דף היומי בזוהר הסולם – שמות – קו-קח השקפה

3 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

דף היומי בזוהר הסולם – שמות – קו-קח למתקדמים

0 Views0 Comments

א. מה הם ב הדעות על וילך איש ב. במה זכה משה ובמה זכה עמרם? ג. מהו ותרא אותו כי טוב- מה היא הראיה שטוב הוא שמו של הקבה ולאיזה שם הכוונה? ד. מהו השיעבוד למלך מצריים ומדוע אין התפילה עולה כאשר משועבדים לו? ה. מה נחשב...

הדף היומי בתע"ס – בית שעה"כ – נז-נח

0 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

תע"ס – חלק ב – הסתכלות פנימית אותיות סד-סה – חזרה

0 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

תע"ס – חלק ב – הסתכלות פנימית אותיות סו-סח

0 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון חלק ב סו-סח 1. אלו ב' בחינות של ע"ס ישנן בכל נאצל ומהם הערכים שבכ"א מהם? 2. מהי עבודת הנפש שיש לעשות באו"ח הנדחה ומהי העבודה שיש לעשות בע"ס דאו"י? כיצד נכון לשלב אותן יחד? 3. מה המשמעות החברתית לעוב...

דף היומי בזוהר הסולם – שמות – קג-קה השקפה

0 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

דף היומי בזוהר הסולם – שמות – קג-קה למתקדמים

4 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון שמות קג-קה 1. מהי החלוקה לימין ושמאל של כל הבחינות המביא בשכ"ד ומה הקשר ביניהן? 2. מהיכן למדנו שלילה הוא דין? אגב כך מה מתקנה? 3. הסבר את הפסוק "יומם יצוה ה' חסדו ובלילה שירו עימי"? 4. איזו מדרגה הי...

הדף היומי בתע"ס – בית שעה"כ – נה-נו

0 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בית שער הכוונות נה-נו 1. מאיזה בחינה בזו"ן דאצילות נולד אדה"ר? 2. מדוע צריכים זו"ן דאצילות לעלות לאו"א כדי להוליד את אדה"ר? 3. מהיכן יש לאדה"ר כתר חכמה בינה אם הוא נולד רק מזו"ן? 4. מדוע ששה כלים מע...

תע"ס – חלק ב – הסתכלות פנימית אותיות סד-סה

1 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון חלק ב סד-סה 1. מה נעשה אור חוזר? האם זו בריאה חדשה? הסבר, נמק והדגם. 2. מדוע לא די באו"ח הנדחה להיות כלי דאו"ח? מה עוד צריך וכיצד בונים אותו? 3. מה היחס בין האגו של האדם לתפקידו בחיים? 4. מדוע בחינ"...

הדף היומי בתע"ס – בית שעה"כ – נג-נד

0 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בית שעה"כ נג-נד 1. כיצד ניתן לתקן את קליפת נגה בהיותה כלי הרביעי? 2. היות ואור חכמה אינו מגיע לעולמות בי",ע אולם בשבת מאיר הוא בעולם אצילות, מדוע אין בירור שלם לכל בחינת הבשר אלא נקרא רק חשמ"ל? 3. ...

דף היומי בזוהר הסולם – שמות – ק-קב למתקדמים

0 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון שמות ק-קב 1. מהו הבה נתחכמה לפי רבי יוסי ומהו לפי רבי יוחנן? 2. על מי כתוב "ויקוצו מפני בנ"י"? 3. מדוע רצו המצרים למנוע פריה ורביה מבנ"י? 4. מי היה אלוהה של מצרים ולמה הוא נתמנה? מה הוסיף על כך רבי ...

דף היומי בזוהר הסולם – שמות – ק-קב השקפה

1 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

בואי כלה – כי תשא תשע"ו

1 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

הדף היומי בתע"ס – בית שעה"כ – נא-נב

1 Views0 Comments

שאלות חזרה ושינון בית שעה"כ נא-נב 1. אילו בחינות נפלו לקליפות בעקבות חטא אדה"ר בעץ הדעת? 2. מה קרה עם בחינת נשמה (מתוך שנגל"ה) של אדה"ר? 3. מהו הדבר שהתווסף בתערובת של הקליפות אשר מקודם החטא היה כולו טוב ונברר לגמרי? ...

דף היומי בזוהר הסולם – שמות – צז-צט למתקדמים

5 Views0 Comments

שאלות חזרה ושינון זהר שמות צז-צט 1. מהו חוסך שבטו שונא בנו, כיצד זה קשור ליחס בין הקב"ה ליעקב ועשיו? 2. מה אתה לומד מסיפורו של ר' יצחק שראה איש אחד בוכה תחת האילן באות ש"ט? 3. מהו עבד כי ימלוך בנפש האדם? 4. מהו אראלים...

דף היומי בזוהר הסולם – שמות – צז-צט השקפה

0 Views0 Comments

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

עמוד 1 מתוך 2141234567...203040...לסוף »