הרב הלל גלבשטיין

 


כתוביות קבלה

שלום

וברכה כא
באדר יום פתירת רבי הלל גלבשטיין

היה
תלמיד מאוד מקורב ל הרבש היה מי שושלת חבד

דווקא מיוחס אבל בחר ללכת בדרכו של

הרבי היו לו מ תלמידים ש עברו דרכו
כשהתחילו אצל

הרבש
וגם לאחר פטירת הרבש למדו

איתו הרבה ראו אותו כסוג של ממשיך דרך של
הרבש

גם אני אגיד איזה דבר תורה ששמעתי מאיזה
שיעור מוקלט שלו

פעם אז ככה ואז אני אדבר טיפה ע מקורות
חייו

הקטע ששמעתי זה משיעור בפתיחה לחוכמת
הקבלה קצת קשה לשמוע את ההקלטות כי ה מאוד

ישנות אז אני אגיד את הרעיון שההוא אמר
ואז אני אסביר מה את ה ירחיב בזה

מעט אז הוא
אמר שיש את העניין של ספירת החוכמה בטלה

לאור כנר בפני האבוקה אז קודם כל מה זה
אומר אז הוא

הסביר ש היות ואיין בבחינה א'
חיסרון לכן זה נקרא שהיא בטלה כי בלי

חיסרון אי אפשר לקבל את התענוג דהיינו
הרגש החיסרון כי הרגש החיסרון השתוקקות

החיסרון היא באה רק
במלכות עוד הוא שאל

שאלה יפה זאת אומרת איך בגמר התיקון לא
תבטל

הכלי למה כי אז נקבל את כל כל
האור הרי בזמן תיקון

בעצם תמיד נשארים בחיסרון כי לא מקבלים את
כל האור אבל לכאורה בגמר תיקון אם אני

אקבל את כל האור אז לכאורה לא יהיה לי
חיסרון זה כמו שהייתי רעב אכלתי התמלאתי

אני לא רעב יותר לא יכול להנות מהסעודה

שזה הגשמיות בנוייה ככה בכוונה כי ה
מייצגת את הרצון לקבל המקולקל אז הוא שאל

איך בגמר התיקון לא יתבטל
הכלי

זה אומר דבר
יפה אמר חיסרון

להשפעה זה נגד
הטבע זה לא מבטל את הרצון אלא תמיד יש

תוספת בגדלות
הבורא מה זה

אומר
היות וזה הפוך מהטבע של הנברא שזה רצון

לקבל צד
ההשפעה אז תמיד יש לו

חיסרון לפעול את צד
ההשפעה זה תמיד חסר

לו לכן תמיד יש לו כלי לזה
השתוקקות הרגש כלי זה דבר

אחד מה זה שהוא אמר תמיד יש תוספת בגדלות
הבורא היות

ונברא כשהוא בא לפעול כדי להענות את הנותן
לשם

שמיים והיות שגדלות של הנותן היא אין
סופית אז תמיד יכול להיות חסר לו להשפיע

יותר על הבורא למה כי הבורא הוא באמת נצחי
אינסופי מעל הכל אבל אם זה בתוך גבולו של

הנברא ברצון לקבל לעצמו אז הכלי שלו מוגבל
מטבע

בריאתו אבל אם הוא מקבל כדי להשפיע אז
תמיד יהיה חסר לו למה כי תמיד אתה יכול

להשפיע יותר לבורא כי תמיד יש להוסיף
בגדלות הבורא זה דבר מאוד עמוק

וזה זה כמו גם כ ההבדל בין תאווה לאהבה
למה אהבה יותר מחברת ומאחדת כי זה לא נגמר

בתוכך זה משהו
שמתפשט עם

זאת

הבורא לא
רוצה כלום זאת אומרת מצד אין לנו השגה

בבורא אז זאת אומרת אין לו רצון במובן של
נברא של רצון לקבל אז איך אני יכול להשפיע

לו
אז זה הסברנו בהרחבה במקומות המתאימים שזה

נקרא בסוד וביד נביאים הדמה תראו איזה
בקורס קבל למתחיל קורס כבל למתקדם והספר

פי חכם הרחבנו בזה רבות אלא אנחנו מדברים
על התפעלות הכלי על ההשגחה של הבורא

ומבחינתנו כשמטרת הבריאה מתקיימת זה משפיע
נחת רוח לבורא כי זה וגם ככה הוא מראה לנו

פנים
שמחות הוא לא באמת משתנה אבל זה לא משנה

כי ממלא אין לנו השגה בבורא יש לנו השגה
בקשר המשותף בינינו זה נקרא מחשבת הבריאה

האינסוף עולם האצילות זה נקודת

הקשר לכן אנחנו צריכים
לפעול כדי להשפיע על הבורא זה צריך להיות

הכוונה שלנו זה שהוא לא צריך את זה באמת
כי זה לא חסר לו כלום והוא שלם זה לא משנה

לנו
למה כי ברגע שאנחנו פועלים ככה אנחנו

קיימים את מטרת הבריאה ואז מתגלה לנו קשר
האהבה לבורא והאהבה הזאת עצם האהבה היא

אמיתית זאת האמת שלנו
כנעים

לכן באמת הבורא לא צריך
שנשפוט יקבל כמו שאומר בעל הסלם אבל זה לא

משנה והרחבנו בזה זה נושא באמת עמוק כי
הוא לא נברא הוא לא רוצה לקבל לא פועל

מתוך חיסרון אז אנחנו גם לא אמורים להבין
את זה אנחנו נבראים אנחנו לא בורא

אנחנו רק אמורים להבין שזה החוק זאת
המציאות שדרך אהבה אפשר להתחבר ולא דרך

קבלה עצמית שזה הטבע הרגיל שלנו עכשיו מה
קורה

בגשמיות היא
בנוייה על גם תודעה הגשמית וגם הדמייה

הגשמית היא בנוייה על זה של מילוי הרצון
לקבל לעצמו אבל ברגע שהתמלא אתי אני רק

למה כי הכלי שלי
נסתם זה נמשך מהעניין הרוחני הזה וכמובן

יש גם קצת צמצום ועוד עניינים אבל
בעצם זה דבר דק ועמוק

ש אני עכשיו מרחיב כבר את הדברים שהוא
אמר כדי

להבין בעצם הבאתי ציתות
ממנו אין ספרים או משהו אז ציתות שהוא אמר

בשיעור ואנחנו מרחיבים את
זה

אה זה הסוד של השנה
הבוער שמשה רבנו לא הבין יש מאמר של הרבה

של זה לימדנו את זה פעם נמצא בדרגות הסולם
או

שמעתי שהוא
אומר שהרצון לקבל השנה השנה זה גם מלשון

שנאה שנאת הרע
אגב למרות שהוא משתוקק והוא מקבל את האור

זה לא מכבה אותו
אבל זה באמת נס פלא למה כי זה בחינת מקבל

על מנת להשפיע אבל אם אני מקבל לעצמי אז
ברגע ש התמלאתי סתמתי זה זה כאילו החוק

אפילו מבחינת הפיזיקה של הרצון לקבל ככה
זה

עובד לכן כל הסוד הזה של המקבל על מנת
להשפיע זה דבר מאוד מאוד עמוק שהבורא בערה

ככה ויצר את המערכת לאנו דווקא יש תובנות
אחרות תן לי לקבל על מנת תקבל ותעזוב אותי

בשקט אבל באמת לא מתמלאים
ככה הגשמיות ההדמיה הגשמית היא בנוייה על

הסימולציה של הרצון לקבל לעצמו לכן אין
אדם מת וחציית אהבתו בידו כי הוא אף פעם

לא מתמלא למה כי המילוי סותם אותו ואז הוא
צריך לחפש חיסרון חדש איזה יותר כסף אבל

גם זה לא ממלא אותו למה כי זה סותם לו את
הרצון יש גם עוד עניינים אני מדבר כרגע על

הציתות על פי הקוו של הציתות יש גם אפשר
עוד הרבה הסברים לתת לזה אז זה באמת הסבר

יסודי אבל ברוחניות אם אני מקבל ואני לא
הסיבת קבלה אלא הבורא או מה שמחוץ לי אז

תמיד יש לי חיסרון להשפיע למה כי תמיד יש
יותר תוספת בלשון רבי אלל גלבשטיין תוספת

בגדלות הבורא למה כי הבורא הוא אינסופי אז
תמיד אני יכול לראות בו עוד גדלות ועוד

גדלות זה זה לא
ייגמר ותמיד יש תנועה והכלי לא מתבטל לכן

זה באמת עונה בצורה מאוד מיוחדת איך בגמר
תיכון לא תקבל לא יתבטל

הכלי כי בחוכמה הכלי בטל למה כי אין לו
חיסרון אין לו הרגש עצמי עוד לא היה נפרד

מהאור ואז הוא עובר את התהליך ובמלכות
מה ההסבר מצד העולמות כי הוא לא מתמלא

לגמרי בגלל הצמצום אז תמיד חסר לו אבל
בגמר תיקון שיהיה

את כל האור על כל
הרצון מה אמנה מגמר תיקון לא לחזור לבחינת

חוכמה מה הואילו חכמים בתקנתם הרי אם אני
אתמלה בכל האור אז לכאורה

המלכות תהיה כמו
חוכמה אז יש הסבר בחוכמה שהכלי קודם

לאור
לכן הוא לא סתם ולפני זה האור היה קודם

לכלי זאת אומרת שהוא שותף אבל זה עדיין לא
פותר לגמרי את העניין כי ברגע שהרצון

מתמלא אז אין לו חיסרון ואם אין חיסרון
אין הרגש אבל אם הוא פועל לשם שמיים אז

בצורה תמיד יש לו חיסרון ואז הוא בתנועה
איין סופית של רצו השוב למה כי קיבלתי

עכשיו כדי להשפיע על הבורא נהניתי הנאה
עצומה אבל לא נכבה לי החיסרון למה כי אני

רוצה עוד להשפיע על הבורא אומנם איך אני
משפיע לו במצב ה שלם על ידי שאני מקבל את

התענוג על ידי שאני נהנה אבל אני כמו
צינור מה שאומר הארי הפוך רצון תמצא

צינור ואז גם יש את ההשתוקקות
הגדולה צדיקים ירשו

משנה ורשעים משני שברון שברה משהו כזה גם
יש את ההשתוקקות

הגדולה אבל גם הייא לא נכבת למה כי היא
תמיד פועלת כדי להתקרב לבורא

זה גם מה שהסברתי פעם באחד השיעורים למה
החלקיקים תמיד בתנועה בקורס קבלה על

המתקדם גם דיברתי מ
זה אם תמיד בתנועה גם הגר הינטון בתנועה

בתוכו זה הכל

א ואם הם לא יהיו בתנועה לא תהיה להם
מציאות למה כי התנועה זה מייצג את

הצורה והצורה מייצגת את ה פעולה של הרצון
כלפי הדבקות

בבורא זה הסיבה שיש תנועה תמיד והתנועה
היא גם חיים זה נקרא התלבשות אור בכלי למה

אנחנו לא משיגים את הרוחניות כי יהיה לנו
תנועה רוחנית ברגע שנשיג את

הרוחניות ברגע שתהייה לנו תנועה רוחנית אז
נשיג את הרוחניות

בעצם אם נדבר ממעלה למטה או ממטה למעלה אז
זה דבר עמוק

אה
שתמיד יש תוספת בגדלות

הבורא שזה נקרא הסנה בוער ואיננו הוא קל
דהיינו הוא לא מכלה את עצמו כי הוא פועל

לשם שמיים עכשיו אני אקרא קצת על רבי הלל
גלבשטיין מהספר של הרב גוטליב זה

ספר היום זה נקרא בלבב שלם יש את הגרסה
מלפני 20 ומשהו שנה

יכול להיות אולי יש טיפה שינויים אבל אני

מהזקנים אז נקרא

אוקיי קורות
חיים כדי ש נתקלל

בו
זה יוצא ביום שישי אני לא אספיק חא באדר

אני לא אספיק להקליט את זה אז אני עכשיו
מקליט את זה

בעצם הרב החסיד רבי הלאל אברהם גלבשטיין
זצל תלמיד כבוד קדושת האדמור הרבס ה צוקל

בטל הוא מבוטל
לרבו כן

רגע
רבי אלאל נולד בשנת תרת

בירושלים
לאביו רבי שמעון צבי חיים יקר

ירושלים נכד בעל
הניה והחסיד

הנודע רבי הלל משיל גלבשטיין זצוקל כאן
הוא

מפורסם שהיה מחסידיו הגדולים ביותר של
האדמור מקוצק זיה ושל בעל הצמח צדק

מלובביץ' בגיל רך מאוד ביתו בן חמש שנים
התייתם

מעמו הוא למד בתור בחור בישיבת חיי העולם
אשר בעיר העתיקה

בירושלים יום שישי אחד נזדמן רבי הלל שהיה
אברך צעיר לימים למקווה בירושלים כמנהגו

לטבול לפני שבת
קודש באותה

עת שהיו שם האדמור זצוקל ורבי מרדכי כלר
זצל אמר אז האדמור זצוקל בלחישה לרבי

מרדכי רואה אתה אברך זה אני חפץ מאוד
שיבוא אצלי הרבש לא אומר דברים כאלה סתם

כנראה ראה משהו בנשמה תחבר רבי מרדכי לאחר
מכן לרבי

הלל והחל ללמוד עמו חלק א' של תלמוד 10
הספירות אולם סרב לגלות לו מי הוא מחבר

הספר התלהבותו של רבי הלל הלכה וגברה
והוא הפציר מאוד ברבי

מרדכי שיגלה לו מי הוא מחבר הספר ואכן
לאחר שסיימו לללמוד חלק א' גילה לו רבי

מרדכי
והמחבר ומרן בעל הסולם

זצוקל והביאו אל בנו אדמור הרב ברוך שלום
זיה מנז נתחבר רבי הלל לאדמור ולא מה שידו

מתוך ידו ויטר על כל חייו על בריאות
ופרנסה ושנה

ואכילה ונבט בפני האדמור זצוקל לה התבטלות
מוחלטת ללא שיעור וללא מצרים ביום ובלילה

בעיתות משבר ובעיתות שמחה יחיד במינו היה

בהתבטאויות יפה
מאוד אז הוא באמת יכל להיות גם אדמור גדול

בחבד הוא היה מאוד מיוחס אבל הוא בחר ללכת
בדרך הפנימיות של בעל הסולם ובנו הרבע

ממש לא ככה בוחר תלמידים בקלות אז יש פה
עניין מיוחד אגב זה

הזדמנות לשבח ולהודות לרב

גוטליב על הספר הזה הוא עשה עבודה מאוד
מאוד רצינית

ויסודית לגבי קורות חייו של בעל
הסולם

והרב בנו של בעל הסולם
ומתלמידי אז ישר כוח גדול על כל

העבודה מביא פה רב גוטליב בספר עניין
ההתבטלות בפני רב מופיע בדברי חזל בלשון

סה לך

רב
לה ואמר בעל הסולם זיכו להגן עלינו אין

הכוונה לרב מורה הלכה שיפתור שאלות של
איסור והתר דזה הוא עניין

פשוט ואיין בכך שום עבודה מצד
האדם אלא בכל מקום שמופיע בתורה ו בחז

המושג עשייה משמעותו עשייה בלבד ללא שכל
דהיינו עשייה למעלה מהדעת לפי זה העניין

הגדול של השלך הרב הוא אמונה למעלה מהדת
בגדלותו ובמותו של

הרב ממושה של האמונה הזאת צריך להיות
כמובן בפועל וככל שחשיבותו של הרב גדולה

יותר הרי הדבר מחייב בפועל התנהגות כיבוד
מתאימים כלפיו הדבר מחייב בפועל ציוד

והכנעה לבקשותיו

ולהוראות ובאמת זה לא דבר פשוט בדרך האמת
בדרך החיצוניות זה מאוד פשוט על פניו למה

אם אני מקשיב לרב אני אקבל ברכה סגולות
אושר בריאות שפע דמיונות עולם הזה עולם

הבא אני אקבל עונש תפיסה חיצונית מאוד
בדרך

האמת זה כבר עסק
אחר זה הרבה יותר קשה זה הרבה יותר מורכב

וגם שהאדם מבין מעצמו
דברים זה לא פשוט העסק

הכזה במיוחד אצל אנשים גדולים כי כל אחד
יש לו את הייחודיות שלו אז מה הוא צריך

עכשיו ללכת אחרי מישהו אחר ולוותר על מה
שהוא

מבין זה דבר מורכב
מאוד אבל כתוב

איך
כתוב

כתוב כות אומר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל
כמו שאומר

הרבי תאמר זה אמירה רכה תגיד זה מלשון
גידים אמירה קשה דיינו לשמה ולא לשמה אז

כל אחד בדרגתו ומקומו
כמובן בזה הובן מה שכתב רן בעל הסולם וכבר

אמרו זל מורה רבך כמורה שמיים אם כן איפה
יהיה שיעור הרוממות שאיש כזה משיג בקדושתו

יתברך אשר בשום פנים לא ייעלה רוממותו
יתברך למעלה מרוממות רבו וזה שהתפר ארזי

נער
זל כי זכה למדרגה גדולה מכל חכמי דורו

בעבור שקנה אמונת חכמים ביותר מכל בני

דורו וצריכים להבין שהאמונה אינה על צד
השאלה כי אמונה כזו יכולים קנות גם

הפירטים בני ו
שנה אלא על צד הרגש על צד הרגש הרוממות

וההתפעלות
נפשנו מחוכמת חכמים אשר חלק מחוכמתו יתברך

לירב שמובא בפרי חכם חלק
ב'

לכן ה אמונת חכם פעמים זה סוד מאוד גדול
הסברנו את זה גם במקומות נוספים אני לא

אאריך
כאן אז האמונה האמיתית היא שאתה בא לעבוד

לשם שמיים לא בשביל הרצון לקבל ואז
האמונה מתחילה באמת יש גם עניין שאדם עובד

באמת ורוצה לצאת ממצרים שמים אותו גם
בהסתרה לוקחים לו את כל ההרגשות או ההשגות

או הדברים שהוא חושב שהוא מקבל מרבו ואז
הוא צריך ללכת

במדבר ואז זה לא פשוט בכלל בכלל אבל זאת
העבודה רוב האנשים מסכים יש להם רב אבל מה

הרב שלהם שהוא מסכים איתם על
הכל הוא הרב שלי כי הוא מסכים איתי לא כי

הוא כי אני צריך להסכים איתו על מה שאני
לא חושב כמוהו אז זה לא רב

באמת ללכן רב אמיתי זה לא דבר פשוט

בכלל ובנקודה הנפלאה הזא אפשר לציין את
רבי הלל זצל כחד ויחיד כי ביטולו כלפי

האדמור זצוקל היה ממש למעלה מן הכוח
האנושי ושמענו מפיו שאמר כדאי לאדם לעבוד

כל 70 שנותיו בהתאמצות ובהגיע רבה כדי
שיזכה פעם אחת בלבד ללכת באמונה למעלה

מהדעת ללמדך עד הכאן מגיעה חשיבותה של
מדרגה

זו
העבודה לאהבת

חברים מאוחר יותר עבר רבי הלל זצל
מירושלים והתגורר בשכונת שבזי אשר בגבול

יאפו תל אביב רבי הלל היה מחובר מאוד עם
רבי יצחק

אגסי ו בתקופת שרותו של האדמור זצוקל בחול
לאחר פטירת בעל הסולם היה בא לילה לילה

לבני ברק ללמוד עם רבי
יצחק הם היו קשורים ביניהם מאוד ועבדו

קשות לרכוש ולרכוש אהבה זה

לזה דניין ואהבת להרח כמוך לא מושג בקלות
ומי שסבור אחרת אות הוא שלא ניסה אף פעם

בצורה אמיתית לבוא למצב שתהייה בליבו אהבת
הזולת כן כי אהבת הזולת כשאני מקבל בחזרה

או שאני רוצה לעשות עולם הבא או שכי אני
מפחד

מעונשים זה גם מדרגה אבל זה לא חוכמה בכלל
כשאדם בא לעבוד על אהבת הזולת אהבה שלא

תלוייה בדבר לא רק בעולם הזה גם בעולם הבא
ובתודעה מרים לו שזה ככה לוקחים לו את כל

הרגש כדי שהתאמן אז זה מאוד קשה עוד מהש
יש בזה המון המון מדרגות רוב האנשים הם

כאילו עובדים על מדרגה מאוד קטנה ונשארים
בה רוב ימי חייהם אני מדבר ביחס למציאות

הרוחנית אבל שאדם עובד על דרך האמת אז כל
פעם נותנים לו חתיכה מהפאזל הנשמתי שלו

לתקן ואז זה הרבה יותר קשה כי הוא עובד על
וביות יותר קשה נותנים לו עוד קליפה לתקן

אבל אדם שלא עובד הוא נשאר עם אותם קליפות
פחות או יותר רוב ימיו והוא לא מתקדם

באמת כמובן הכל מתוקן לסעודה והכל חלק
מהתיקון אנחנו מדברים כרגע בדרך עבודה

וצדיקים או מי שעושה עבודה יכול לעבור
מאות גלגולים בחיים ב-70 שנה ואדם שלא

עובד בפנימיות ובדרך האמת יכול לעבור
בקושי גלגול אחד ב במ

שנה לכן בדרך האמת מזרזים מאוד את
התיקון כי אתה מקבל חלקי פאזל מהנשמה שלך

בצורה הרבה יותר מהירה כדי לתקן אותם אבל
כל גילוי של רע איך אומר רבי נחמן בשם

הזוהר כל ההתחלות קשות למה כי ההתחלה היא
בהכרת הרע בגילוי הקלקול וזה דבר שהוא

קשה לכן אומר יפה הרב גולי פה ואהבתך כמוך
זה בכלל לא פשוט כבאים לעשות את זה באמת

לא שבאים בשביל כבוד אזה לא נקרא זה גם
ברמת הדומם דומם אבל ואהבת את הכבוד כמוך

הה לא חוכמה להשפיע לכולם שאתה מצלם את
עצמך וכולם רואים זה לא אומר שצריך לגור

במערה בודקים את התודעה של האדם זה מאוד
פשוט מלמעלה

זה יותר טוב מהשבי של צו כי רואים את ה אי
אפשר לזייף

ברוחניות רבי יצחק ורבי הלאל היו כאחד
באותה תקופה קיצר היו חברות הטובה ננדו

יחדיו וישבו ישיבות חברים יחדיו וסעדו
סדות יחדיו עוד בית שותפים היו מחוברים

לדרך הקודש שלהם רבי מרדכי קלר ורבי אברהם
אשכנזי מטבריה פעמים רבות נסאו רבי יצחק

רבי הלל ורבי מרדכי לטבריה בכדי לשבת
בישיבת חברים וללמוד בת סבתא עם רבי אברהם

אשכנזי בית המדרש בבני ברק כאשר חזר
האדמור זצוקל מחול והקים את בית מדרשו

בתוך דירתו הקטנה ברחוב מינץ בבני ברק עבר
באופן טבעי מקום

הלימוד לבית מדרשו של האדמור
זצוקל רבי הלל היה נוסע כל לילה באוטובוס

האחרון מתל אביב לכיוון בני ברק לבית
מדרשו של האדמור זצוקל ואם לא הזדמן לו

האוטובוס הלך ברגליו לבני
ברק בשעה אחת אחר חצות כבר ישב ולמד עם

האדמור
זצוקל וכך התמיד שנים רבות בחיבורו לאדמור

זצוקל וענק ממנו את כל תורתו
וד ודרכו ודרכו בעבודת השם פעמים רבות אף

הגיע בשבתות לבני ברק לאחר הליכה ממושכת
ללולאות אחר כך עבר רבי הלל הגור בבני ברק

בכדי להיות סמוך יותר לאדמור ז סוקל באותה
התקופה היה פונה לביתו בליל שבת לאחר

התפילה ואוכל בחיפזון מיד היה חוזר לבית
האדמור ז סוקל שהיה ממתין לו ורק כשהגיע

היה פותח בשלום

עליכם אז הוא הה מעין יד
ימינו אני חושב שהרב הרב

לייטמן דוקטור לייטמן כל אחד שיבחר את
הניסוח וכל תלמיד שעשה עבודה כבודו

במקומו

א אניז אני חושב שפעם קראתי שהוא
היה כשהוא התחיל אז הוא גם עבר דרך רבי ה

גלבשטיין
הרבה הרבה תלמידים עברו דרכו

גם רבי הלל היה קרוב מאוד לאדמור רבי
ברוך שלום דיינו הרבש הם יושבים

ולומדים יחדיו לפנות בוקר הרבה לפני
שהגיעו שאר

התלמידים בימות החורף הקרים היו מתועדים
פעמים רבות גם באמצע

היום כשרבי הללו היה בעבודה ולומדים בסבתא
בספר תלמוד 10 הספירות כאשר למדו חדיו

היייתה שפתם שפת רמיזה הם לא היו זקוקים
ים ארוכים כי שניהם היו גאונים עצומים וכל

חוכמת הקבלה היייתה כ מונחת בקופסה אצלם
לא פשוט דבר

כזה גאון לימוד קבלה כנין ונכד לבעל
התניה זכרו יגן

עלינו ול הגאון רבי הלל משיל גלבשטיין
צוקל ניחן רבי הלל ברצון אז ותשוקה

אינסופית לפנימיות התורה עובר ליפה אחר
קניית האמת ללא פשרות על כן בחר להסתפח

לבית מדרשו האלמוני של האדמור זצוקל וללכת
בארץ לא זרועה מתוך רצון ובחירה להתבטל

בפניו בפני האמת הצרופה של דרך בעל הסלם
זצוקל למה כי הדרכים האחרות גם יש מיליון

חסידים מאות אלפים נגיד ופה המים היו 15
תלמידים

בזמנו אבל הלך לפי איכות ואמת ולא
כמות ובאמת צריך להגיד שכל תלמיד אפילו

התלמידים הזוטרים כמוני וכמו כמו המון
אחרים

שקיימים זה לא לא קונים דרך האמת בחינם
או יש הרבה עבודה והרבה תיקונים אין

הנחות מתוך רצון ובחירה להתבטל בפניו בפני
האמת הצרופה אמנם התבטלות זו זיקתה אותו

בהבנה מעמיקה בעבודת השם ובידיעה גאונית
ועצומה בלימוד חוכמת האמת על דרך שישת בעל

הסולם זה צוקל כי כתוב כל מי ש מתיירא
אותי ועושה דברי

תורה כל התורה וכל החוכמה בליבו זאת אומרת
יש משהו שלא העניין של

השכל אתה חייב לפעול בשכל ולעשות את ההגיה
והכל וזה נכון אבל נתינת חוכמה היא משהו

שהוא מעבר לשכל רואים המדענים מאוד חכמים
והם יש הרבה גאונים והם לא לא בדיוק

מאמינים בבורא כי זה משהו שניתן גם מלמעלה
יש בזה המון מדרגות לכן מחשבים את האמונה

והתבטלות כדבר
גדול א כמו שאמרתי להתבטל באמת זה לא דבר

פשוט בדרך
האמת להתבטל שאני מסכים עם הרב איפה שהוא

מסכים איתי זה לא נקרא
להתבטל לאחר יציאתו לגמלאות מן

החברה קדיש ה בעבד לימד ללא הפוגה יום
ולילה שיעוריו היו מתחילים בשתיים לפני

בוקר ונמשכים לאורך כל הממה עד שות
הערב גאוניותו

ובקיאותו היו לשם דבר בין תלמידי האדמור
זצוקל רבי לאל היה מוכן ללמוד בכל שעות

הממה בין ביום ובין בלילה וכך אמר ל מחבר
הספר

באיזה שעה שאתה רוצה ללמוד תתקשר אלי מחבר
הספר דיינו לרב גליב ובאמת שנתו הייתה

מועטה ביותר זה היה קם כל ימיו לפני שתיים
בלילה ולומד ומלמד גם אזונה היה מועד

ביותר ממש היה ניכר ששנה ואכילה הם כלל לא
מעניינו אלא מה לפעמים הגוף טבה את שלו על

כן היה נרדם לעתים תוך כדי דיבור ומיד
מתעורר ממשיך בלימודו בדרך האמת זה באמת

יפה
לראות עבודה שאחרים

עשו כדי לקבל מהמהם השראה קצת והכוונה
לראות כמה אנחנו

מפונקים שהייתי ילד אז נער לא ילד קראתי
שבעל הסולם מיה שם את הרגליים בקרח כדי

להתעורר
מהלימוד ככה ניסיתי הייתי נער אמרתי ננסה

אבל אולי זה עובד עבד בהתחלה אני יודע אבל
לא המשכתי עם

זה עשיתי את בקטע תמים
כאילו בדרך כלל אם עושים את זה זה מגאווה

בקטע כאילו היה שם גאבה גם אבל בקטע תמים
כזה רציתי להדמות לבעל הס אמרתי זה היה

מצחיק היינו צעירים
פעם רגע יש פה שערות לבנות או שזה השאר של

ההגדרות מצלמה אולי זה
מבלבל אני צוחק

אגב שערה לבנה בגשמיות זה כללה לאנשים אבל
ברוחניות זה ברכה כי זה עובד הפוך

חוק רבי הלל
כן צדיק עוזר והקדוש ברוך הוא מקיים

באחרית ימיו אושפז רבי הלל בבית החולים
בלינסון מחמת שחש מאוד גרוע רגע היה צדיק

למה לא לא היה לו בריאות תראו את זה
בקורסים המתאימים הרופאים עשו לו צילומים

מיוחדים ומצאו גידול
בראשו אוהו

סיפר רבי הלל שוחררתי לביתי לאחר שקיבלתי
תרופות וזמנם לתאריך מאוחר יותר בכדי

לבדוק את מהותו של
הגידול אושפזתי שוב בתאריך שנקבע ושוב עשו

לי את הצילומים המיוחדים הגידול נראה
בבירור לאחר כמה ימים של אשפוז בא כבוד

קדושת האדמור לבקרני בבית החולים דהיינו
הרבש סיפרתי לו על דבר הגידול בראשי

והוא הגיב מידית שטויות אין לך שום בעיה
רצינית לאחר שהלך עשאו הרופאים צילום בפעם

השלישית ולת אדמתם הגידול בראשי נעלם אין
לי שום צל צילו של ספק שכבות קדושת האדמור

הוא שפע זת צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא
מקיים לא להתלהב מסיפורים גשמיים אבל אני

כן אסביר קצת כתוב אותות ומופנים בדנת בני
חם

מעניין מה שקרה
פה אז למה לבעל הסולם כאבו האצבעות אם הוא

היה צדיק הסברתי את זה בהקדמת פי חכם ב
פרי

הקדמת פי חכם
הקדמה לפרי חכם או לפרי חכם אני כבר לא

זוכר כי לימדנו את כל ההקדמות הקדמה שנייה
לפרי חכם הסברנו את זה

שמה רוצת בעל הסולם תראו את זה
שמה בכל מקרה נתייחס למה שהובא פה

בספר זאת
אומרת אני אתן משל זה כמו רפואה קוונטית

אבל לא משתמשים בזה כמעט כי כולם יקחו את
זה לאגואיזם

וגם צדיקים הם הגשמיות מוסה בעיניהם אז הם
לא משתמשים

בזה אבל יתכן שהיה פה עניין של רפואה
גנטית מה זאת אומרת הוא הלך באמונת

חכמים והוא התרפא זה דומה אני אתן משל
להבנת העניין כמו חלקיק וגל כל עוד זה

נסתר מהעין הברכה מצוייה ברגע שבאים
המדענים למדוד את הגל את הנס הזה את הפלא

הוא מתפרק הוא נהפך לחלקיק למה כי הם ירבו
את עצמם יותר

מדי אז יכול להיות היה פה משהו דומה
בבחינת רפואה קוונטית שהוא כל כך האמין

לרבי שלו שאמר לו שהוא בריא הוא הפך את זה
למציאות אבל זה דברים נדירים זה לא נהוג

כמעט לא לשים את הדברים האלה אבל זה
הסיפור המובא פה אז אני זורם עם הסיפור

והסברתי
אותו מה זה בפנימיות צדיק גוזר והקדוש

ברוך הוא מקיים שהוא גוזר את הרצון לקבל
לעצמו והקדוש ברוך הוא מקיים בידו את מטרת

הבריאה אוקיי בעל ייסורים
וואלה אז אולי יש לנו גם תקווה אגב השיעור

ובכלל כל השיעורים כרגע לעילוי נשמת מידה
בתחנה סבתי לרפואה מהירה לארון בן מזל זה

אני ולהשבת החטופים הביתה לשלום בגוף ונפש
לרפואת הפצועים ולעילוי נשמת הנרצחים השם

יקום דמם א ליסורים רבי אלל זכר הצדיק
לברכה שהיה משרידי דור דעה עובדי השים

אמיתיים גם יש לו שושלת מכובדת כמו שאמרנו
מחבד היה בעל ייסורים גדול ברבר מינן לא

היייתה מחלה ו מיכוש כמעט שלא סבל מהמהם
לא היה איבר אחד בגופו שלא גרם לו כאבים

בזמן זה או אחר
מעניין והנה למרות כל זות ולמרות צרות

וקשיים כבירים שליוו אותו כל
חייו היה שקוע

בלימודו והיה מלא שמחה וחדווה ממש ראו
בחור שהוא פוסע מעל כל צרותיו וכאילו שאין

הדברים נוגעים לו כלל
ועיקר ועליו נאמר וכובע השם יחלפו כוח

יעלו בר כן שרים ירוצו ולא יגעו ילכו ולא
ייעפו

יפה אולי נסביר טיפה יוד אם האדם מחובר
באמת לנשמה לתודעה הרוחנית אז גם אם הגוף

כואב לו אבל הוא התודעה שלו במקום
אחר אגב טכנית הכאב הוא במוח הוא לא באמת

בגוף זה רק
הקרנה של מערכת העצבים של המוח אבל אם

האדם ילך כאילו בעצם למשהו יותר עליון
שהוא מעל

הכאב אז בעצם הוא ירה גם שאין כאב במוח
אבל עם זאת לא נותנים לנו לעשות את זה כי

אנחנו צריכים להיות מחוברים לתודעה הגשמית
והסברתי את זה בקורס כבלה למתחיל ומתקדם

לא המקום להיכנס לזה כאן אני נגיד יש לי
כאבים קשים לא יודע משהו בעצב לא ברור לי

כרגע עדיין מה מאוד מאוד כואב לי ברמות
רוב הזמן לא יודע ביפה נחת עליי בכלל בסדר

עושים את ההשתדלות מנסים להתחזק תתפללו

עליי

הרבי חי איתנו לאחר פטירת הרבש היה רבי
הלל כאדם נדם שעבד אהובו ולם הוא המשיך

ללמוד וללמד אלא הפוגה כאשר היה מדבר
עודות האדמור הרבה שהיה מדבר בפחד גדול

וביראה וכולו מלא דרך ארץ וכבוד וכך אמר
בסעודה שנערכה בשבת בביתו של

המחבר לאחר מלאות שנה להסתלקות האדמור רבי
ברוך

שלום
השבת הוא היור צייט של האדמור אינני רוצה

אפילו לומר זכרונו לברכה ייהוד והרבי חי
איתנו והוא ממש נמצא איתנו דיני מצד אחד

הלך מאיתנו אבל מצד שני רק גופו שהלך אבל
הוא עצמו נשאר אמנו וכל חיבוריו וספריו

שכתב בעבודת השם יתברך ו בחוכמת הקבלה הלא
נשארו עמנו והם הם תמצית רוחו

ונשמתו על עלינו להמשיך דרכיו ורצונותיו
בכל יכולתנו כל אחד לפום דרגת

דילה דבר חזק מאוד
אמר ואמת

לאמיתה באופן רגיל היות ואנחנו גשמיים
לגמרי אז אנחנו מתפעלים רק ממה שקורה

בחושים אז אם אדם נפטר אנחנו מתפרקים אל
באמת אם מחוברים איתו בהשוואת צורה רוחנית

אז הוא לא נהדר והתודעה שלו הנשמה שלו היא
איתנו

והשוואת הצורה מקרבת הרוחניים אז דבר מאוד
חזק אמר באופן רגיל אנחנו לא מרגישים את

זה זה נכון כי אנחנו מאוד
חיצוניים אבל לשם צריך להגיע לצאת מהזמן

והמקום אומנם המציאו טלפון גשמי פלאפון שם
טוב דווקא אבל יש גם פלאפון רוחני ישנם

חסידים שביום הפטירה עוללים לתורה בית
פעמים ויש שומרים את כל ספר התהילים ויש

אומרים קדיש ומשניות ועולים לקבר בוכים
צועקים ואני אומר שאנו נציין יום זה על

ידי שמחה דנה ידוע שאין הרור מתדבק בברוך
מכיוון שרבנו קראו ברוך על כן רק על ידי

שמחה אפשר להידבק בו ולא על ידי עצבות עד
כאן לשון קודשו יפה

מאוד וכשכל קהל התלמידים שמו דברים נפלאים
אלו מיד פרצו בשמחה ובריקודים עד כלות

הנפש נפטר בכא באדר
תשנד מגניב אהבתי דברים

חזקים יופי אני שמח

שלמה הוא לא הרבי שלי
אבל אני שמח שאנחנו גם נתחיל ללמד על כוד

צדיק נפשות רגל אני לא מדבר על הלו אני
מדבר על צדיקים

בכללי
אבל היות

ו ראיתי גם הרבה תלמידי שבו דרכו והרבה

סיפורים
ו על המסירות נפש שלו את הקטע הזה קרתי

לפני 20 שנה אני לא קא בספר הזה כל יום
אני בכ ש קורא שניים מקר חד תרגום אבל אני

זוכר את זה בתת מודה אמרתי נחפש אולי יש
עליו משהו

בספר
יפה ברוך השם

שלמדנו אז שנזכה
ללמוד

מהמסורות נפש שלו לעבודת השם ולפני מיות
אומרים גם שהוא היה מאוד מדויק

בלימוד מאוד

ענייני יש בטח גם קלטות שלו
איפהשהו אצל חלק מהתלמידים

א האמת רציתי ללמוד פעם את הפתיחה שלו אבל
אני גם עצלן וגם הלשון קשה כאילו באופן

יסודי אני מתכוון מהקלטות אבל יש לי כל כך
הרבה להשלים בעזרת השם ביום הורסט אני

אנסה ככה לשמוע כמה שיעורים כדי להתחבר
להתקל

בו מישהו מישהו רוצה את השיעור
הראשון או קטע מהשיעור שיכתוב לי

בתגובות ואני אעביר לו

א בעזרת השם נעשה ונצליח
ו שנזכה איך הוא אמר פה בציטוט

אמר אינני רוצה אפילו לומר זכרונו לברכה
היות והרבי חי איתנו והוא ממש נמצא איתנו

דהיינו לא הגוף שלו חי הגוף הרוחני כן חי
לא הדמיה של הגוף הגשמי אלא הנשמה שלו חיה

נצח ישראל לא
ישקר שנזכה לקבל אור מקיף בעבודת השם

ולהתחזק בתוספת גדלות הבורא דחוף שיהיה
לנו חיסרון לזה גם כן ולא לבמבה תודה רבה

בשרות טובות
א נתרמת מהתוכן אתם מוזמנים להצטרף כחברי

מועדון
לערוץ א על מנת לתמוך ולסייע בהפצת השיעור

אתם מוזמנים ללחוץ על כפתור התודה
ולתרום לפרסום והפצת השיעור לזיכוי

הרבים ולזכות רבי אלל גלבשטיין זכות תגן
עלינו בעזרת השם נעשה ונצליח תודה רבה

בשורות טובות