קיצור ליקוטי מוהר"ן

שיעורים בליקוטי מוהר"ן

קצור לקוטי מוהר"ן השלם
א – אשרי תמימי דרך ב – אמר אל הכהנים ג – אקרוקתא ד – אנכי ה אלהיך ה – בחצוצרות וקול שופר ו – קרא את יהושע ז – ואלה המשפטים ח – ראיתי מנורת זהב ט – תהמת יכסימו י – ואלה המשפטים יא – אני ה הוא שמי יב – תהלה לדוד יג – להמשיך השגחה שלמה יד – להמשיך שלום בעולם טו – מי שרוצה לטעם טעם אור הגנוז טז – האי כורא דאפיק רישה ממיא יז – ויהי הם מריקים שקיהם יח – קרטליתא יט – תפלה לחבקוק כ – תשעה תקונין יקירין כא – עתיקא טמיר וסתים כב – חותם בתוך חותם כג – הוי לן כדניתא וילדה כד – אמצעותא דעלמא היכא כה – אחוי לן מנא דלא שויא לחבלא כו – רציצא דמית בביעותה כז – רציצא דמית בביעותה כח – בני לן ביתא באוירא דעלמא כט – האי גברא דאזל בעי אתתא ולא קיהבי לה ל – מישרא דסכינא לא – אית לן בירא בדברא לב – אדני שפתי תפתח לג – מי האיש החפץ חיים לד – ואתם תהיו לי ממלכת כהנים לה – אשרי העם ידעי תרועה לו – בקרב עלי מרעים לאכל את בשרי לז – דרשו יי ועזו בקשו פניו תמיד לח – מרכבת פרעה לט – ונתתי עשב בשדך לבהמתך מ – אלה מסעי בני ישראל מא – רקודין מב – וירא בצר להם בשמעו את רנתם מג – הדבורים של הרשע מולידים נאוף בהשומע מד – מה שמכין כף אל כף בשעת התפלה מה – מחאת כפים בתפלה מו – מחאת כף בשעת התפלה מז – ואכלתם אכול ושבוע מח – על אשר מעלתם בי מט – לשמש שם אהל בהם והוא כחתן יצא מחפתו וכו נ – כל הפוגם בברית, אין יכול להתפלל נא – כשאתם מגיעין לאבני שיש טהור נב – הנעור בלילה והמהלך בדרך יחידי נג – עקר הולדה תלוי בה"א נד – ויהי מקץ שנתים ימים נה – אבא שאול אומר קובר מתים הייתי נו – וביום הבכורים נז – אימתי יבוא בן דוד נח – באר וענן ומן, כלם חזרו בזכות משה נט – מי שמשתדל תמיד לקרב בני אדם לעבודת השם יתברך ס – דע שיש שבילי התורה, שיש בהם התבוננות גדול סא – על ידי אמונת חכמים סב – על ידי אכילתם של ישראל, נעשה יחוד סג – סוד כונת המילה סד – ויאמר ה אל משה בא אל פרעה סה – ויאמר בעז אל רות סו – ויהי נא פי שנים ברוחך אלי סז – ויבן ה אלקים את הצלע אשר לקח סח – כל הנפשות תאבים ומתאוים לממון סט – הגוזל את חברו ממון, בזה הוא גוזל ממנו בנים ע – ויהי ביום השמיני קרא משה עא – קשה מאד להיות מפרסם עב – לפעמים בא לאדם הרהור תשובה עג – כי תעבר במים אתך אני עד – רומה על השמים אלהים על כל הארץ כבודך עה – יברכנו אלקים וייראו אתו כל אפסי ארץ עו – והאלהים נסה את אברהם עז – והיה ה למלך על כל הארץ עח – ויתן עז למלכו וירם קרן משיחו עט – בטח בה ועשה טוב פ – ה עז לעמו יתן ה יברך את עמו בשלום פא – עלו זה בנגב ועליתם את ההר פב – הנעלבים ואינם עולבים פג – מתן בסתר יכפה אף פד – במה הארכת ימים, אמר לו ותרן הייתי בממוני פה – פוסעים בו פסיעה קטנה פו – פוסעים בו פסיעה קטנה פז – תכף כשאדם רוצה לילך בדרך הישר פח – המכסה שמים בעבים המכין לארץ מטר פט – ותחסרהו מעט מאלקים וכבוד והדר תעטרהו צ – אנכי אשמח בה יתמו חטאים מן הארץ צא – ויהי ידיו אמונה עד בא השמש צב – על ידי מה שאדם נע ונד בתוך ביתו צג – כל העושה משא ומתן באמונה צד – זכר חסדו ואמונתו לבית ישראל צה – כשפרנסי הדור ומנהיגי הדור נתגאים צו – זמם רשע לצדיק צז – אלקים אל דמי לך אל תחרש ואל תשקט אל צח – נתן בו עיניו ונעשה גל של עצמות צט – ואתחנן אל ה בעת ההיא לאמר ק – צדיקים אשר מזגם וטבעם קא – בקרוב עלי מרעים קב – אתה תהיה על ביתי קג – כל המונע הלכה מפי תלמיד כאלו גוזלו מנחלת אבות קד – בשביל שאמר משה לבני גד תרבות אנשים חטאים קה – עזי וזמרת יה ויהי לי לישועה קו – אשרי משכיל אל דל קז – כי תצא למלחמה על איביך וכו ושבית שביו קח – זבחי אלקים רוח נשברה קט – יש הבל אשר נעשה על הארץ קי – לא ימוש ספר התורה הזה מפיך קיא – ראשי תבות רבי קיב – צהר תעשה לתבה קיג – ונפרעין מן האדם מדעתו ושלא מדעתו קיד – המכסה שמים בעבים המכין לארץ מטר וכו קטו – ויעמד העם מרחק ומשה נגש אל הערפל קטז – הנותן צדקה נצול מעברות קיז – הענין שקשה לישן במוצאי שבת קיח – כשלומד איזה דבר, טוב לפרש הדבר קיט – הנכנס לבקר את החולה בשבת קכ – הענין מה שצריכין לנסע להצדיק, ולא די בספרי מוסר קכא – הנה באתי במגלת ספר כתוב עלי קכב – וגם נצח ישראל לא ישקר קכג – לקשר עצמו להצדיק שבדור קכד – שיר מזמור למנצח, זמרו למי שמנצחין אותו ושמח קכה – ויאמר משה אכלוהו היום כי שבת היום לה קכו – ששבחו החבריא את רבי שמעון בן יוחאי קכז – הבגדים הם בסוד החשמ"ל, שהוא שמירה קכח – כחלינהו לעינה ושבקוהו קכט – ארץ אכלת יושביה קל – כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו קלא – צריך להתירא ולפחד מן הכבוד קלב – יש צדיק שהוא מפרסם גדול במדינה אחת קלג – וארח צדיקים כאור נגה קלד – עבודה גדולה לומר תורה אפלו ליחיד, כל שכן לרבים קלה – כי אקח מועד קלו – אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו קלז – חלקי ה אמרתי לשמר דבריך קלח – לך אמר לבי בקשו פני קלט – צדק לפניו יהלך וישם לדרך פעמיו קמ – ביד כל אדם יחתום לדעת כל אנשי מעשהו קמא – אם יזכה שירגיש באמת כאב חטאיו קמב – מי שאי אפשר לו ללמד כלל קמג – מעלת המקבל עצה מחכמי הדור קמד – אין אדם מת וחצי תאותו בידו קמה – אין אדם מת וחצי וכו קמו – עדות ה נאמנה קמז – כשם שמי שהוא עזות פנים אין לו חלק בתורה קמח – מדת היראה בעצמה היא יראה מהשם יתברך קמט – חצות לילה אקום להודות לך על משפטי צדקך קנ – דמות דיוקנו של אביו ראה קנא – סגלה לזרע של קימא קנב – כשבא נשמה קדושה לעולם עם הענפים השיכים לה קנג – ענין קבלת פני תלמיד חכם קנד – דע כי יש יראות נפולות קנה – עצבות הוא מדה רעה מאד קנו – מה שמדברים בינו לבין קונו הוא בחינת רוח הקדש קנז – אם יתדבק עצמו לדברי התורה היוצאים מפי הצדיק קנח – ראו לפעמים אש בוער מרחוק קנט – דע שיש אמצעי והיא השכינה קס – הדפק דופק ונוקש באדם קסא – המחלקת מגביה ומרים את האדם קסב – בימי המגיד, היה איש עשיר ומיחס קסג – לפעמים מנח הדבור ומוכן לצאת קסד – לענין ספורי דברים של הצדיק האמת קסה – ואהבת לרעך כמוך אני ה קסו – כשהעולם אצל הצדיק אז יש לו ממשלה קסז – השבתים ששובתים אצל התלמיד חכם האמת קסח – כשבא לאדם גדלות, סימן שיבוא לו צרה חס ושלום קסט – והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה קע – ה מה רבו צרי רבים וכו קעא – ורבים מישני אדמת עפר יקיצו קעב – כל החסרונות שיש לאדם קעג – על ידי הכתב יכול הצדיק האמת להכיר הנפש קעד – כשהדינין, חס ושלום, גוברים על האדם קעה – מעלת הבכיה הוא כשהיא מחמת שמחה וחדוה קעו – צריך האדם למהר מאד לגרש מקרבו הרוח שטות קעז – ויאמר י"י סלחתי כדבריך קעח – צריך דוקא ודוי דברים קעט – כנגד כל מיני מחלקת הן בגשמיות הן ברוחניות קפ – בענין סגלת הפדיון קפא – כשמתקשרים בקשר איזה אנשים על איש אחד קפב – מה שהעולם מדברים בספירה קפג – הצדיקים שבדור הם יושבין בעגול קפד – כשאחד מדבר עם חברו ביראת שמים קפה – עקר השלמות היא היראה קפו – מה שמספרין מופתים מהצדיקים קפז – ולך ה החסד כי אתה תשלם לאיש כמעשהו קפח – צריך לנסע להצדיק לחזר על אבדתו קפט – צריך לזהר מאד מעצבות ועצלות קצ – ויגד משה את דברי העם אל ה קצא – דע שאפשר שישב אחד אצל חברו במקום אחד בגן עדן קצב – דבור אמת שיוצא מפי הצדיק האמת קצג – המחשבה יש לה תקף גדול קצד – מי שרוצה כבוד הוא שוטה קצה – בצר הרחבת לי קצו – אל תעשה תפלתך קבע אלא רחמים ותחנונים קצז – לשון הרע של העולם מזיק ופוגם את העניוות קצח – כשאחד צועק להשם יתברך קצט – דע שיש המתקה להנצל מענש של אלמן ר – הטעם שהצדיקים שבזמן הזה הם עשירים רא – בפסח צועקין בהתפלה רב – כל מי ששכלו קטן ביותר, צריך לחלק לו כבוד ביותר רג – מספורי דברים של הנשים יכולים לידע מעמד השכינה רד – המעות שנותנין לתלמיד חכם הוא בחינת תורה רה – תקון למקרה לילה רו – תעיתי כשה אבד בקש עבדך רז – כל הדבורים הם בחינת גבורות רח – צופה רשע לצדיק ומבקש רט – תפלות כנגד תמידין תקנום רי – על ידי משא ומתן באמונה הוא מקים "ואהבת" ריא – מה שהעולם נוסעין על ראש השנה לצדיקים ריב – זה בחינת מחאת כף אל כף ריג – כשהקדוש ברוך הוא רוצה להסתיר ולכסות את האדם ריד – בדורות הראשונים כשהיו יודעים יום מיתתם רטו – דע שיש עשרים וארבעה מיני פדיונות רטז – הפילוסופים קורים להטבע "אם כל חי" ריז – זכרו תורת משה ריח – לפעמים כשנגזר על האדם ריט – בצע אמרתו רכ – יש כמה דברים יקרים בעולם רכא – על ידי שנותנין מעשר נצול משונאים רכב – צריך להיות תמיד בשמחה ולעבד ה בשמחה רכג – כשהצדיק צריך לבקש מאת השם יתברך רכד – אפלו הרחוקים מן הצדיק רכה – כשהראה בשלמות על ידי זה הבטחון בשלמות רכו – נגונים של יללה ועצבות רכז – מה שאומרים כשעוברין על הקוצרים ה יעזר רכח – כשהקדוש ברוך הוא מסתכל בנשמה רכט – דע שיש עצים שכשעושין מהם מטה רל – מי שיש לו עינים לראות רלא – וצבא השמים לך משתחוים רלב – הללו את ה מן השמים וכו רלג – כשמתגברים על האדם מחשבות רעות והרהורים רלד – ספורי מעשיות מצדיקים הוא דבר גדול מאד רלה – מי שהולך ונחלק ונופל רלו – מי שנוהג רבנות בכשרות ובתמימות כראוי רלז – עקר הנגון והכלי שיר, הביא לוי לעולם רלח – כששני אנשים מחלקים ביניהם על איזה ענין רלט – על ידי מחלקת אי אפשר לדבר רמ – כל ההשפעות וכל הדברים הם באים רק מהצדיק האמת רמא – כשיש דינים, חס ושלום רמב – יש בחינת אריך אנפין בקלפה רמג – יש צדיק גדול מאד, שאין העולם יכול לסבל קדשתו רמד – מי שהוא מערב בין העכו"ם רמה – דע שיש חדרי תורה רמו – לפעמים צריך האדם שיהיה לו גדלות רמז – "תיקו" – הוא בחינת מחסר תקון רמח – ספורי מעשיות מצדיקים, הוא דבר גדול מאד רמט – עקר הגבורה בהלב רנ – כל מיני צער וכל היסורים אינם רק מחסרון הדעת רנא – על ידי מלחמות הינו מחלקת רנב – כשיש אחדות בין הצדיקים, אין הצדקה מזקת רנג – מעוט שנה, הוא ממעט תאות נאוף רנד – עינים הם דברים עליונים וגבוהים מאד רנה – כשהאדם הוא מאמין בהצדיק בלי שום דעת רנו – שם אתה מסגל על הים רנח – כשיש מחלקת על האדם רנט – כשאדם מתבודד ומפרש שיחתו רס – השם הוא הנפש רסא – כשנופל אדם ממדרגתו ידע שמן השמים הוא רסב – על ידי התחדשות התורה נעשה נהרות רסג – חלי הקדחת – בא על ידי מה שאדם אוכל אכילה יתרה רסד – צדקה היא תקון הברית רסה – טעם על שבירת כלי חרס בשעת התקשרות השדוך רסו – מיתות בהמות וחיות בלא זמנן רסז – שבועות הוא רפואה להראה רסח – כשאין האדם מסתכל על התכלית, למה לו חיים רסט – מדירת הצדיק נכר מעשה הדור רע – כמו שיש התעוררות מאדם לחברו רעא – צריך שיהיה להאדם עזות דקדשה רעב – היום אם בקולו תשמעו רעג – יש בני עליה גדולים מאד שמולידים נשמות רעד – יש רשעים שעובדים ויגעים כל ימיהם רעה – כל מצוה ומצוה שעושין, נעשה ממנה נר אחד רעו – אכילת שבת אינה בשביל שביעה כלל רעז – כשיש מחלקת על האדם, אין לעמד עצמו כנגד השונאים רעח – דע שעל חליף [סכין שחיטה] טוב רעט – יש שאומרים תורה מלמטה למעלה רפ – מי שצריך לדון לפני דינים בדין תורה רפא – אם ישב עצמו על הספר יכול לראות חדשות ונפלאות רפב – צריך לדון את כל אדם לכף זכות רפג – יש שני צדיקים שהם משרש אחד רפד – הוכיח את אחד שאמר לו, שאין לו פנאי ללמד רפה – טעמה כי טוב סחרה רפו – יש גן עדן, והם שני בחינות: גן ועדן השמטה

קיצור ליקוטי מוהר"ן השלם תנינא
א – תקעו בחדש שופר בכסא ליום חגנו ב – ימי חנכה הם ימי הודאה ג – כשחלה רבי אליעזר הגדול ד – וביום הבכורים ה – תקעו בחדש שופר, העקר הוא האמונה ו – על ידי זעה טובה, על ידי זה נעשה שמחה ז – ויהי מקץ – כי מרחמם ינהגם ח – תקעו בחדש שופר ט – אל אשר יהיה שמה הרוח ללכת ילכו י – העולם רחוקים מהשם יתברך, מחמת שאין להם ישוב הדעת יא – כשאדם מתפלל בשדה יב – כשאדם הולך אחר שכלו וחכמתו יג – כל מה שחולקין עליו יותר, מקרבין אותו יותר להשם יתברך יד – רבים לוחמים לי מרום טו – אלו המתפארין עצמן בשקר בגדולות ונפלאות טז – מפני מה כשהאדם מבקש פרנסה יז – צריך לזהר מאד להיות שמח וטוב לב בשבת יח – סכנה גדולה להיות מפרסם ולהנהיג העולם יט – עקר התכלית והשלמות הוא רק לעבד השם בתמימות גמור כ – על ידי המחלקת שיש בעולם, נעשין מפרסמים קדם זמנם כא – כשמחדשין חדושי תורה כב – בענין ההכנעה, טועים העולם הרבה כג – בענין השמחה כד – מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד כה – ההתבודדות הוא מעלה עליונה וגדולה מן הכל כו – צריך להרחיק משכרות כז – מי שהוא פרנס חדש או מנהיג כח – יש חלוקים בין התורות כט – כשארע שאלה בבית האדם על ידי תערבת אסור בהתר ל – כשבא ספר חדש לעולם לא – על ידי הנגינה אדם נכר לב – יש צדיקים גנוזים לג – ויחד יתרו על כל הטובה לה – לומדי תורה ראוי להם לידע עתידות לו – תכף שנעשה ספר מן התורות הגבוהות והנפלאות לז – עקר התכלית הוא רק לעבד ולילך בדרכי ה לשמו יתברך לח – לפעמים הגדול הולך ונוסע להקטן, ולפעמים להפך מא – לפעמים השם יתברך עושה מופתים מב – כי אני יי רפאך מג – על ידי חלישות הלב נופלים פחדים עליו מד – האמונה תולה בפה של אדם מה – בענין בני אדם שרוצים לנסע לצדיק האמת מו – מסירת נפש יש לכל אחד ואחד מישראל בכל יום ובכל שעה מז – סכנה גדולה לומר תורה מח – כשאדם נכנס בעבודת השם, אזי מראין לו התרחקות מט – לפי גדלות השם יתברך ועצם רוממותו יתברך נ – המחשבה ביד האדם להטותה כרצונו נא – היצר הרע נוקש באדם בכל פעם נב – מה שקשה קשיות על הצדיקים נג – גדל יקרת המחשבה נד – הבחירה ביד האדם לעשות כרצונו נה – רוח העולם הזה אין לשער נו – כשיש להאדם לב, אין שיך אצלו מקום כלל נז – כשצדיק גדול אמתי מגלה תורה נח – יש בני אדם שאומרים, שכשהצדיק גדול במעלה נט – יש זריז ונשכר, זריז ונפסד ס – כשיש מלחמות בעולם, השכל מחיב שיהיה יקרות סא – השם יתברך הוא למעלה מהזמן סב – אלה מסעי בני ישראל סג – יעקב אבינו, כששלח את בניו סד – כל הנגידים הגדולים, כמעט כלם, הם משגעים ממש סה – כשמקנאין קנאת ה צבאות, נחשב כמו צדקה סו – הצדיק הוא מכרח לעשות תשובה בעד ישראל סז – בראשית לעיני כל ישראל סח – עקר שלמות הצדיק שיוכל להיות למעלה ולמטה סט – מה שנוהגים לתן ברכה ע – מי שגדול יותר, צריך לבקש מבקשו ברחוק מקום יותר עא – יש מחין של ארץ ישראל ויש מחין של חוץ לארץ עב – לראות את עצמו עם הצדיק האמת עג – מי שרוצה לזכות לתשובה, יהיה רגיל באמירת תהלים עד – אחר פורים קורין פרשת פרה עה – הסתכלות פני הצדיקים לבד הוא גם כן דבר גדול מאד עו – ישראל הם נעשים אדונים לבעליהם עז – דע, שכל אחד מישראל, צריך שיהיה לו איזה צער בכל יום עח – בענין הנהגת הפשיטות של הצדיק האמת עט – הקול קול יעקב פ – בראשונה כל מי שרצה לתרם תרומת הדשן תורם וכו פא – כשאדם משמח עצמו בשמחה של מצוה פה – אגוזים הנקראים לוזים פו – על ידי שהעולם הם מקטני אמנה פז – כונת אלול הם תקון לפגם הברית פח – שלא לאכל פרי, שלא נתבשלה כל צרכה פט – הדעת משדך כל השדוכים צ – טעם על שבירת כלי חרס בשעת השדוך צא – וידבר אלקים את כל הדברים האלה לאמר צב – תקון למקרה לילה קז – מענין מאוס והרחקת התאוה הכללית קו – ראוי להרהר בדברי תורה בשעת זווג קכה – מענין אמירת תהלים

תוספת ומלואים להספר קצור לקוטי מוהר"ן השלם
לסימן א' אות ה' לסימן ב' אות א' לסימן ב' אות ב' לסימן ג' אות א' לסימן ד' אות א' לסימן ד' אות ב' לסימן ה' אות א' לסימן ו' אות א' לסימן ו' אות ו' לסימן ח' אות ח' לסימן ט' אות ז' – דרך שער השיך לשבטו לסימן י"ב אות ג' – בלא דעת לאות ד' – מחלוקת על צדיקים לסימן י"ג אות י"ב לסימן י"ד אות ח' – שלום בעצמיו לסימן י"ד אות י"ב לסימן י"ח אות ד' לסימן י"ט אות ז' את הרוח הקודש. שהוא לשון הקדש לסימן י"ט אות ח' – תרגום שיש בו טוב ורע לסימן י"ט אות י"א לסימן כ"ב אות ב' – על-ידי אמונה לסימן כ"ב אות ג' – ממשיכים הם להדור לסימן כ"ב אות ה' – שהיא משגת לסימן כ"ב אות י"א לסימן כ"ג אות ו' – תשוקת הממון לסימן כ"ח אות א' לסימן כ"ח אות ג – זוכין לחסד. לסימן ל' אות ד' לסימן ל' אות י"ג לסימן ל"א אות ט' לסימן ל"א אות כ"א בנטיעות. לסימן ל"ב – להכלה. לסימן ל"ג אות ו' לסימן ל"ז אות ז' לסימן ל"ח אות ט' לסימן ל"ח אות יוד – נקרא ארז לסימן ל"ט אות א' לסימן מ' לסימן מ"א אות ב' לסימן מ"א אות ג' לסימן מ"ז אחר אות ה' לסימן מ"ט אות ט' לסימן נ"ד אות ה' לסימן נ"ד אות ו' לסימן נ"ד אות י"ב לסימן נ"ד אות י"ד לסימן נ"ה אות ו' לסימן נ"ו אות א' לסימן נ"ו אות ה' לסימן נ"ו אות י"א לסימן נ"ו אחר אות י"ג לסימן נ"ז אחר אות א' לסימן נ"ז אות ב' לסימן נ"ז אות ב' לסימן נ"ז אות ח' לסימן נ"ח אחר אות ג' ~לסימן ס"ד אות ד' – אי אפשר להבין בשכל. לסימן פ"ז אות ב' לסימן צ"ב לסימן צ"ד לסימן ק"ג לסימן ק"ד לסימן ק"ט לסימן קי"א לסימן קי"ב לסימן קי"ג לסימן קכ"ב לסימן קכט אות ג לסימן קמ"ב לסימן קמ"ד לסימן קצ"ב לסימן ר"ז – להמתיק הגבורות. לסימן ר"ז אות ב לסימן רי"ט לסימן רל"ד לסימן רמ"ו

לסימן ה' אות יוד – שהוא בחינת החתים בשרו לסימן ז' אות י"ב לסימן ח' אות א' לסימן מ' אחר אות ב' לסימן ע"ז נשמט מסימן ב' סוף אות ב'

הקדמות

הקדמת המביא לבית הדפוס
אָמַר הַמַּעְתִּיק, כְּבָר מְבאָר בְּהַקְדָּמַת סֵפֶר 'קִצּוּר לִקּוּטֵי מוֹהֲרַ"ן הַיָּשָׁן' שֶׁחִבֵּר אוֹתוֹ מוֹרֵנוּ הָרַב הַצַּדִּיק וְהַקָּדוֹשׁ רַבִּי נָתָן זֵכֶר צַדִּיק וְקָדוֹשׁ לִבְרָכָה, מָה רָאָה עַל כָּכָה לְחַבֵּר אֶת הַסֵּפֶר 'קִצּוּר לִקּוּטֵי מוֹהֲרַ"ן'. כִּי פְּקֻדַּת אֲדוֹנֵנוּ מוֹרֵנוּ וְרַבֵּנוּ הַקָּדוֹשׁ אוֹר הַגָּנוּז וְהַצָּפוּן מוֹרֵנוּ הָרַב רַבִּי נַחְמָן זֵכֶר צַדִּיק וְקָדוֹשׁ לִבְרָכָה הָיְתָה עָלָיו לְלַקֵּט מִתּוֹרוֹתָיו וּמִמַּאֲמָרָיו קִצּוּר הַדְּבָרִים הַנּוֹגְעִים לְמַעֲשֶׂה. כִּי כָּל כַּוָּנָתוֹ בְּכָל הַתּוֹרוֹת וְהַמַּאֲמָרִים שֶׁגִּלָּה לְעַם סְגֻלָּה הָיְתָה רַק כְּדֵי לְהָבִיא אֶת הָאֲנָשִׁים לִידֵי מַעֲשֶׂה יְשָׁרָה. וְעַל כֵּן הִשְׁתַּדֵּל מוֹרֵנוּ הָרַב רַבִּי נָתָן זֵכֶר צַדִּיק וְקָדוֹשׁ לִבְרָכָה וּפָעַל וְעָשָׂה מֵהַתּוֹרוֹת וְהַמַּאֲמָרִים הַקְּדוֹשִׁים שֶׁל אֲדוֹנֵנוּ מוֹרֵנוּ וְרַבֵּנוּ זֵכֶר צַדִּיק וְקָדוֹשׁ לִבְרָכָה, קִצּוּר נִפְלָא הוּא הַסֵּפֶר 'קִצּוּר לִקּוּטֵי מוֹהֲרַ"ן הַיָּשָׁן'. וְתֵכֶף בַּשָּׁנָה הָרִאשׁוֹנָה אַחַר פְּטִירַת אֲדוֹנֵנוּ מוֹרֵנוּ וְרַבֵּנוּ הַקָּדוֹשׁ זֵכֶר צַדִּיק לִבְרָכָה הִשְׁתַּדֵּל בִּיגִיעוֹת עֲצוּמוֹת לְהַדְפִּיסוֹ כַּמְבֹאָר בְּסֵפֶר 'יְמֵי מוֹהֲרַנַ"ת', וַה' עֲזָרוֹ לְהוֹצִיא לַפֹּעַל הַדְפָּסַת הַקִּצּוּר בַּשָּׁנָה הָרִאשׁוֹנָה אַחַר הִסְתַּלְּקוּתוֹ. גַּם כָּתַב בְּסֵפֶר 'יְמֵי מוֹהֲרַנַ"ת' שֶׁרֹב דִּבְרֵי הַסֵּפֶר 'קִצּוּר לִקּוּטֵי מוֹהֲרַ"ן' הָיוּ לְמַרְאֵה עֵינֵי אֲדוֹנֵנוּ מוֹרֵנוּ וְרַבֵּנוּ הַקָּדוֹשׁ זֵכֶר צַדִּיק וְקָדוֹשׁ לִבְרָכָה, וּכְשֶׁקָּרָא בּוֹ נִעְנַע בְּראשׁוֹ וְאָמַר בְּזוֹ הַלָּשׁוֹן (אַ שֵׁיין צֶעטִיל) (פֶּתֶּק יָפֶה) וְהוּטְבוּ בְּעֵינָיו מְאֹד הַדְּבָרִים הַנֶּאֱמָרִים שָׁם וְהָיָה כּוֹסֵף מְאֹד שֶׁנִּזְכֶּה לְקַיְּמָם עַיֵּן שָׁם:
וְהִנֵּה מוֹרֵנוּ הָרַב הַצַּדִּיק מוֹרֵנוּ הָרַב רַבִּי נָתָן זֵכֶר צַדִּיק לִבְרָכָה כָּתַב בְּעַצְמוֹ בְּהַקְדָּמַת הַסֵּפֶר 'קִצּוּר לִקּוּטֵי מוֹהֲרַ"ן', שֶׁלֹּא סִדֵּר שָׁם רַק רֹב הַדְּבָרִים הַיּוֹצְאִים מִדִּבְרֵי אֲדוֹנֵנוּ מוֹרֵנוּ וְרַבֵּנוּ הַקָּדוֹשׁ מוֹרֵנוּ הָרַב רַבִּי נַחְמָן זֵכֶר צַדִּיק וְקָדוֹשׁ לִבְרָכָה, וְנוֹתֵן רְשׁוּת בְּהַקְדָּמַת הַסֵּפֶר לְכָל הָרוֹצֶה לְהוֹסִיף שֶׁיָּבוֹא וְיוֹסִיף. וְכוֹתֵב שָׁם בְּפֵרוּשׁ כִּי יְכוֹלִים לִמְצֹא עוֹד דְּבָרִים רַבִּים כָּהֵנָּה וְכָהֵנָּה בְּכָל תּוֹרָה וּמַאֲמָר שֶׁגִּלָּה אֲדוֹנֵנוּ מוֹרֵנוּ וְרַבֵּנוּ הַקָּדוֹשׁ מוֹרֵנוּ הָרַב רַבִּי נַחְמָן זֵכֶר צַדִּיק לִבְרָכָה, כִּי מְאֹד עָמְקוּ דִּבְרֵי תּוֹרָתוֹ וּמַאֲמָרָיו וְכֻלָּם מְלֵאִים עֵצוֹת וְהִתְעוֹרְרוּת נִפְלָא לַעֲבוֹדָתוֹ יִתְבָּרַךְ. אַךְ כַּאֲשֶׁר מוֹרֵנוּ הָרַב רַבִּי נָתָן זֵכֶר צַדִּיק לִבְרָכָה רָאָה אֲשֶׁר אֵין מִי שֶׁיִּשְׁתַּדֵּל בָּזֶה כְּמוֹתוֹ לְלַקֵּט מִתּוֹרוֹתָיו עוֹד שׁוֹשַׁנִּים נוֹרָאִים סְגֻלּוֹת יְקָרוֹת וּרְפוּאוֹת נִצְחִיּוֹת כְּדֵי לִזְכּוֹת עַל יָדָם לְחַיִּים נִצְחִיִּים, אֲשֶׁר יָדַע כִּי רַק לָזֶה הָיָה כָּל תְּשׁוּקַת אֲדוֹנֵנוּ מוֹרֵנוּ וְרַבֵּנוּ הַקָּדוֹשׁ זֵכֶר צַדִּיק וְקָדוֹשׁ לִבְרָכָה. עַל-כֵּן נִתְעוֹרֵר בְּעַצְמוֹ לְחַבֵּר עוֹד קִצּוּר נִפְלָא מִתּוֹרוֹתָיו הַקְּדוֹשׁוֹת הוּא הַסֵּפֶר 'לִקּוּטֵי עֵצוֹת' שֶׁמְּסֻדָּר עַל-פִּי אָלֶף-בֵּית בְּלָשׁוֹן קָצָר וְצַח מְאֹד, וְשָׁם הוֹסִיף לְלַקֵּט עוֹד עֵצוֹת נִפְלָאוֹת מִתּוֹרוֹת שְׁלֵמוֹת, אֲשֶׁר מִסִּבּוֹת שֶׁלֹּא יְדַעְנוּם לא נִזְכְּרוּ כְּלָל בְּ'קִצּוּר לִקּוּטֵי מוֹהֲרַ"ן', כְּמוֹ הַתּוֹרָה הָרִאשׁוֹנָה אַשְׁרֵי תְמִימֵי דָרֶךְ, וְהַתּוֹרָה הַשְּׁלִישִׁית עַל מַאֲמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה מִסִּפּוּר הָאַקְרוּקְתָּא, וְכֵן עוֹד כַּמָּה תּוֹרוֹת. וְגַם אֲפִלּוּ בְּהַתּוֹרוֹת שֶׁנִּדְפְּסוּ מֵהֶם בְּהַ'קִּצּוּר לִקּוּטֵי מוֹהֲרַ"ן' הוֹסִיף לְלַקֵּט מֵהֶם עוֹד עֵצוֹת נִפְלָאוֹת בְּהַ'לִּקּוּטֵי עֵצוֹת' הַנַּ"ל, שֶׁלֹּא נִזְכְּרוּ כְּלָל בְּהַ'קִּצּוּר לִקּוּטֵי מוֹהֲרַ"ן'. וְשָׁם בְּהַ'לִּקּוּטֵי עֵצוֹת' כְּלוּלִים כִּמְעַט כָּל הָעֵצוֹת הַקְּדוֹשׁוֹת הַיּוֹצְאִים מִתּוֹךְ תּוֹרוֹתָיו שֶׁל אֲדוֹנֵנוּ מוֹרֵנוּ וְרַבֵּנוּ זֵכֶר צַדִּיק לִבְרָכָה. וְהַסֵּפֶר הַזֶּה הָיָה יָקָר מְאֹד בְּעֵינֵי מוֹרֵנוּ הָרַב הַצַּדִּיק רַבִּי נָתָן זֵכֶר צַדִּיק לִבְרָכָה, וּפָקַד וְצִוָּה לְכָל אֲנָשָׁיו לַעֲסֹק וְלִלְמֹד בּוֹ בְּכָל יוֹם. אֲבָל כְּבָר אָמְרוּ חֲכָמֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה, מַה שָּׁדַיִם הַלָּלוּ כָּל זְמַן שֶׁהַתִּינוֹק מְמַשְׁמֵשׁ בָּהֶם מוֹצֵא בָּהֶם טַעַם חָלָב, אַף דִּבְרֵי תּוֹרָה כֵּן. וְעַל כֵּן נִתְעוֹרֵר הָרַב הַצַּדִּיק רַבִּי נַחְמָן זֵכֶר צַדִּיק לִבְרָכָה מִטְּשֶׁערִין בְּתָמְכוֹ עַל יְסוֹד דִּבְרֵי מוֹרֵנוּ הָרַב רַבִּי נָתָן זֵכֶר צַדִּיק לִבְרָכָה בְּהַקְדָּמַת הַקִּצּוּר שֶׁלּוֹ, שֶׁכָּתַב וְהָרוֹצֶה לְהוֹסִיף יָבוֹא וְיוֹסִיף כַּנַּ"ל וְלִקֵּט וְחִפֵּשׂ וּמָצָא בְּתוֹרוֹתָיו הַקְּדוֹשׁוֹת עוֹד דְּבָרִים נִפְלָאִים וְנוֹרָאִים שֶׁלֹּא הוּבְאוּ גַּם בְּהַסֵּפֶר 'לִקּוּטֵי עֵצוֹת' הָרִאשׁוֹן, וְסִדְּרָם גַּם כֵּן עַל-פִּי אָלֶף-בֵּית וּקְרָאָם בְּשֵׁם 'לִקּוּטֵי עֵצוֹת מַהֲדוּרָא בַּתְרָא':
וְהִנֵּה אֲנַחְנוּ בְּדוֹרוֹתֵינוּ אֵלֶּה בְּעוּקְּבְתָא דִּמְשִׁיחָא בְּהִתְפַּשְּׁטוּת הַחֹשֶׁךְ הֶעָצוּם וְהַנּוֹרָא מְאֹד כָּפוּל וּמְכֻפָּל. וְנִתְקַיֵּם בָּנוּ בַּעֲווֹנוֹתֵינוּ הָרַבִּים: "וְהָאָרֶץ הָיְתָה תֹהוּ וָבהוּ וְחֹשֶׁךְ עַל פְּנֵי תְהוֹם". וְאַף שֶׁכְּבָר זָכוּ הָעוֹלָם שֶׁיֻּדְפְּסוּ וְיִתְפַּשְּׁטוּ כָּל הַשְּׁלֹשָׁה קִצּוּרִים הַנַּ"ל, הַיְנוּ הַ'קִּצּוּר לִקּוּטֵי מוֹהֲרַ"ן הַיָּשָׁן' וְהַסֵּפֶר 'לִקּוּטֵי עֵצוֹת' מִמּוֹרֵנוּ הָרַב הַצַּדִּיק רַבִּי נָתָן זֵכֶר צַדִּיק לִבְרָכָה וְהַ'לִּקּוּטֵי עֵצוֹת מַהֲדוּרָא בַּתְרָא' מֵהָרַב הַקָּדוֹשׁ מִטְּשֶׁערִין זֵכֶר צַדִּיק לִבְרָכָה, אֲשֶׁר כָּל אֶחָד מֵהֶם בְּוַדַּאי אוֹר נִפְלָא וְנוֹרָא לְהָאִיר לְכָל אָדָם בְּחֶשְׁכַת אֲפֵלתוֹ לְכָל הָאֲסוּרִים בְּמַאֲסַר הַתַּאֲווֹת וְהַלְּכוּדִים בְּרִשְׁתֵי הַהֲבָלִים, לִמְצֹא עַל יָדוֹ פֶּתַח לָצֵאת מֵחֶשְׁכַת אֲפֵלָתוֹ וּלְהַגִּיעַ לְדֶרֶךְ יְשָׁרָה לָלֶכֶת בְּדֶרֶךְ מַלְכּוֹ שֶׁל עוֹלָם. אֲבָל הֲלֹא נוֹדָע לְכָל אִישׁ כִּי אֵינוֹ דּוֹמֶה אוֹר שֶׁל נֵר אֶחָד לְאוֹר הָאֲבוּקָה מִשְּׁלֹשָׁה נֵרוֹת קְלוּעִים בְּיַחַד הַנְּחוּצָה עַתָּה מְאֹד, שֶׁתָּאִיר גַּם בְּהִתְפַּשְּׁטוּת הַחֹשֶׁךְ שֶׁבְּיָמֵינוּ אֵלֶּה. לָזֹאת רָאִינוּ לְחַבֵּר הַסֵּפֶר הַזֶּה אֲשֶׁר בּוֹ נְקַבֵּץ הָעֵצוֹת שֶׁבְּסֵפֶר 'קִצּוּר לִקּוּטֵי מוֹהֲרַ"ן הַיָּשָׁן' וְגַם הָעֵצוֹת שֶׁבְּסֵפֶר 'לִקּוּטֵי עֵצוֹת' הָרִאשׁוֹן וְשֶׁבְּסֵפֶר 'לִקּוּטֵי עֵצוֹת מַהֲדוּרָא בַּתְרָא' וּלְחַבְּרָם יַחַד עַל פִּי סֵדֶר סִימָנֵי הַתּוֹרוֹת שֶׁבְּסֵפֶר 'לִקּוּטֵי מוֹהֲרַ"ן' הַגָּדוֹל, בִּכְדֵי אֲשֶׁר מִי שֶׁיִּלְמוֹד אֵיזֶה תּוֹרָה בַּסֵּפֶר 'לִקּוּטֵי מוֹהֲרַ"ן' וְיִרְצֶה לְקַיֵּם לֹא הַמִּדְרָשׁ הוּא הָעִקָּר אֶלָּא הַמַּעֲשֶׂה. יְעַיֵּן תֵּכֶף אַחַר-כָּךְ בַּסֵּפֶר הַזֶּה וְתָאִיר לוֹ אֲבוּקַת דִּבְרֵי הַסֵּפֶר הַזֶּה גַּם בְּתֹקֶף חֶשְׁכַת אֲפֵלָתוֹ. לָדַעַת אֶת הַמַּעֲשֶׂה אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה הָאָדָם וְחַי בָּהֶם. וּבֶטַח יִמְצָא עַל-יְדֵי הַחִבּוּר הַזֶּה מַרְגּוֹעַ לְנַפְשׁוֹ. כִּי עַל-פִּי רֹב יוּכַל לְהָבִין עַל-יְדֵי הָעֵצוֹת הָאֵלֶּה שֶׁנִּקְבְּצוּ בַּסֵּפֶר הַזֶּה גַּם פֵּרוּשׁ הַפָּשׁוּט בְּדִבְרֵי תּוֹרָתוֹ הַקְּדוֹשִׁים שֶׁבְּסֵפֶר 'לִקּוּטֵי מוֹהֲרַ"ן' הַגָּדוֹל. גַּם יָבִין מָשָׁל וּמְלִיצָה דָּבָר מִתּוֹךְ דָּבָר אֵיךְ לְהִתְחַזֵּק נֶגֶד הִתְגַּבְּרוּת הַיֵּצֶר:
גַּם לִפְעָמִים בִּמְקוֹמוֹת מֻעָטִים הִצַּגְנוּ פֹּה מַרְאֵה מְקוֹמוֹת לְהַרְאוֹת לְהַקּוֹרֵא שֶׁדִּבְרֵי תּוֹרָתוֹ הַקְּדוֹשִׁים יֵשׁ לָהֶם יְסוֹד בְּדִבְרֵי רַבּוֹתֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה בַּתּוֹרָה שֶׁבִּכְתָב וּבְעַל-פֶּה, לְהָאִיר עֵינֵי הַקּוֹרֵא, כִּי כָּל דִּבְרֵי הַסֵּפֶר הַזֶּה מִמָּקוֹם קָדוֹשׁ יְהַלֵּכוּ. וְיֶתֶר מַעֲלוֹת דִּבְרֵי הַסֵּפֶר הַזֶּה יָבִין הַקּוֹרֵא בְּעַצְמוֹ כַּאֲשֶׁר יִלְמוֹד אֵיזֶה תּוֹרָה וּמַאֲמָר בְּסֵפֶר 'לִקּוּטֵי מוֹהֲרַ"ן' הַגָּדוֹל וְיָשִׂים אַחַר-כָּךְ עֵין עִיּוּנוֹ עָלָיו בַּסֵּפֶר הַזֶּה. וְקָרָאנוּ שֵׁם הַסֵּפֶר הַזֶּה 'קִצּוּר לִקּוּטֵי מוֹהֲרַ"ן הַשָּׁלֵם' כִּי בֶּאֱמֶת שָׁלֵם הוּא בִּשְׁלֵמוּת נִפְלָא. יַעַן כִּי כָּלוּל הוּא מִשְּׁנֵי הַקִּצּוּרִים הַנִּפְלָאִים שֶׁפָּעַל וְעָשָׂה מוֹרֵנוּ הָרַב רַבִּי נָתָן זֵכֶר צַדִּיק לִבְרָכָה, הֲלֹא הֵמָּה הַ'קִּצּוּר לִקּוּטֵי מוֹהֲרַ"ן היָשָׁן' וְ'לִקּוּטֵי עֵצוֹת' הרִאשׁוֹן וְגַם מִה'לִּקּוּטֵי עֵצוֹת מַהֲדוּרָא בַּתְרָא', וְעַיֵּן נָא גַּם בִּשְׁנֵי הַהַקְדָּמוֹת הַנִּדְפָּסִים פֹּה הֲלֹא הֵמָּה הַקְדָּמַת הַסֵּפֶר 'לִקּוּטֵי עֵצוֹת' הָרִאשׁוֹן וְהַקְדָּמַת הַ'קִּצּוּר לִקּוּטֵי מוֹהֲרַ"ן הַיָּשָׁן'. לֶךְ נָא רְאֵה שָׁמָּה: וִיהִי רָצוֹן שֶׁנִּזְכֶּה לֵילֵךְ בְּכָל הַדְּרָכִים הַקְּדוֹשִׁים וְהָעֵצוֹת הַקְּדוֹשׁוֹת הַמְבֹאָרִים פֹּה. וַה' יַנְחֵנוּ בְּמַעְגְּלֵי צֶדֶק לְמַעַן שְׁמוֹ וְיִטַּע בְּלִבֵּנוּ אַהֲבָתוֹ וְיִרְאָתוֹ לַעֲשׂוֹת רְצוֹנוֹ וּלְעָבְדוֹ בְּלֵבָב שָׁלֵם אָמֵן:

הקדמת הספר קיצור ליקוטי מוהר"ן הישן
בְּזֶה הַכֶּרֶךְ מְלֻקָּט וּמְסֻדָּר קִצּוּר הַדְּבָרִים הַנּוֹגְעִים לְמַעֲשֶׂה מַה שֶּׁלִּקַּטְנוּ מִתּוֹךְ הַסֵּפֶר 'לִקּוּטֵי מוֹהֲרַ"ן' הַיּוֹצֵא בִּקְדֻשָּׁה וּבְטָהֳרָה מִפִּי רַבֵּנוּ הַגָּדוֹל וְהַקָּדוֹשׁ אוֹר הַגָּנוּז וְהַנֶּעְלָם מוֹהֲרַ"ן מִבְּרֶסְלָב זֵכֶר צַדִּיק וְקָדוֹשׁ לִבְרָכָה, כִּי הוּא צִוָּה עָלַי לְחַבֵּר זֶה הַכֶּרֶךְ בִּהְיוֹת כָּל עִקַּר כַּוָּנָתוֹ הַקְּדוֹשָׁה בְּכָל הַמַּאֲמָרִים וּבְכָל הַדְּרוּשִׁים הַנִּפְלָאִים וְהַנּוֹרָאִים אֲשֶׁר גִּלָּה לְעַם סְגֻלָּה לֹא הָיְתָה כִּי אִם בִּשְׁבִיל הַמַּעֲשֶׂה, כִּי לֹא הַמִּדְרָשׁ הוּא הָעִקָּר וְכוּ'. וְכַאֲשֶׁר נִרְאֶה בַּעֲלִיל לְכָל אֲשֶׁר זָכוּ לַחֲסוֹת בְּצִלּוֹ הַקָּדוֹש אֲשֶׁר כָּל תְּשׁוּקָתוֹ וּמְגַמַּת חֶפְצוֹ הָיְתָה לְהָבִיא אֲנָשִׁים לִידֵי מַעֲשֶׂה יְשָׁרָה, לִפְקֹחַ עֵינַיִם עִוְרוֹת וּלְהוֹצִיא אֲסִירִים בַּכּוֹשָׁרוֹת לֵאמֹר לָאֲסוּרִים צְאוּ, לְהוֹצִיא מִמַּסְגֵּר אַסִּיר הָאֲסוּרִים בְּמַאֲסַר הַתַּאֲווֹת הַלְּכוּדִים בְּרִשְׁתֵי הַהֲבָלִים, לְהוֹרוֹת לָהֶם הַדֶּרֶךְ אֲשֶׁר יֵלְכוּ בָּהּ וְאֶת הַמַּעֲשֶׂה אֲשֶׁר יַעֲשּׂוּן אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה הָאָדָם וָחַי בָּהֶם חַיֵּי עוֹלָם. וְזֹאת הָיְתָה כַּוָּנָתוֹ בְּכָל הַדְּרוּשִׁים וְהַמַּאֲמָרִים שֶׁגִּלָּה וְכָל הַשִׂיחוֹת וְהַסִּפּוּרִים וְכָל הַדִּבּוּרִים שֶׁהָיָה מְדַבֵּר עִם בְּנֵי אָדָם הַכֹּל כַּאֲשֶׁר לַכֹּל לֹא הָיָה כִּי אִם בִּשְׁבִיל כַּוָּנָה זוֹ. גְּלַל כֵּן הָיְתָה פְּקֻדָּתוֹ עָלַי לְלַקֵּט מִמַּאֲמָרָיו וּדְרוּשָׁיו קִצּוּר הַדְּבָרִים הַנּוֹגְעִים לְמַעֲשֶׂה וְלִרְשֹׁם עַל הַסֵּפֶר. כְּדֵי שֶׁנִּזְכֶּה לִשְׁמֹר וְלַעֲשׂוֹת וּלְקַיֵּם כְּכָל הַיּוֹצֵא מִפִּיו. כִּי כָּל מַאֲמָרָיו וּדְרוּשָׁיו הַנִּפְלָאִים הֵם עִנְיָנִים עֲמֻקִּים וּרְחָבִים מְאֹד מְאֹד וְהֵם מְלֵאִים עֵצוֹת נִפְלָאוֹת וְהַנְהָגוֹת יְשָׁרוֹת. וְאֵין שׁוּם דְּבַר עֵצָה בָּעוֹלָם אֲשֶׁר לֹא יוּכַל לִמְצֹא בְּתוֹךְ דִּבְרֵי קָדְשׁוֹ שֶׁל רַבֵּנוּ זֵכֶר צַדִּיק וְקָדוֹשׁ לִבְרָכָה. כִּי כָּל דְּבָרָיו הֵם כְּלָלִיּוֹת גְּדוֹלוֹת מְאֹד מְאֹד וּמַשְׂכִּיל עַל דָּבָר יוּכַל לְהוֹצִיא מִדְּבָרָיו הַנְהָגוֹת יְשָׁרוֹת וְעֵצוֹת נְכוֹנוֹת, לְכָל אֲשֶׁר יִצְטָרֵךְ וְכָל אֲשֶׁר תִּשְׁאָלֵהוּ נַפְשׁוֹ לֹא יַאַצְלוּ מִמֶּנּוּ דְּבָרָיו זֵכֶר צַדִּיק וְקָדוֹשׁ לִבְרָכָה הָעֲמֻקִּים וּרְחָבִים מִנִּי יָם. אוּלָם לָאו כָּל אַפִּין שָׁוִין וְלָאו כָּל אָדָם יָכוֹל לַעֲסֹק בָּזֶה עַל-כֵּן נִסְדַּר פֹּה רֹב הַדְּבָרִים הַיּוֹצְאִים מִדִּבְרֵי רַבֵּנוּ זֵכֶר צַדִּיק לִבְרָכָה לְמַעֲשֶׂה לְפִי פְּשׁוּטָן שֶׁל דְּבָרִים וְעַל-כֵּן נִרְשַׁם בִּתְחִלַּת כָּל מַאֲמָר נוֹשֵׂא הַדְּרוּשׁ אֲשֶׁר הַמְחַבֵּר זֵכֶר צַדִּיק וְקָדוֹשׁ לִבְרָכָה בָּנָה עָלָיו יְסוֹד דְּרוּשׁוֹ בְּסֵפֶר 'לִקּוּטֵי מוֹהֲרַ"ן' הַגָּדוֹל הֵן מִמִּקְרָאֵי קֹדֶשׁ אוֹ מִמַּאַמְרֵי חֲזַ"ל וּמִמָּקוֹם קָדוֹשׁ יִתְהַלָּכוּ וּמִמְּקוֹר מַיִם חַיִּים נוֹבְעִים. וְהָרוֹצֶה לְהוֹסִיף יָבוֹא וְיוֹסִיף, כִּי מִי שֶׁדַּעְתּוֹ שְׁלֵמָה יוּכַל לִמְצֹא דְּבָרִים רַבִּים כָּהֵנָּה וְכָהֵנָּה בְּכָל מַאֲמָר וּדְרוּשׁ שֶׁל הַסֵּפֶר הַגָּדוֹל. כִּי מְאֹד עָמְקוּ דִּבְרֵי הַסֵּפֶר הַזֶּה וְכָל מַאֲמָר מִתְחַלֵּק לְכַמָּה טְעָמִים וְעִנְיָנִים נִפְלָאִים וְנוֹרָאִים וְהוּא מָלֵא עֵצוֹת וְהַנְהָגוֹת יְשָׁרוֹת וְהִתְעוֹרְרוּת נִפְלָא וְנוֹרָא מְאֹד לַעֲבוֹדָתוֹ יִתְבָּרַךְ. וְזֹאת לָדַעַת כִּי רֹב דִּבְרֵי הַכֶּרֶךְ הַזֶּה הָיוּ לְמַרְאֵה עֵינֵי רַבֵּנוּ זֵכֶר צַדִּיק וְקָדוֹשׁ לִבְרָכָה וְהוּטְבוּ בְּעֵינָיו. וּבִהְיוֹת לֹא נֶעֱלָם מֵעֵינֵי כָּל יִשְׂרָאֵל וּמֵעֵינֵינוּ כִּי הָאֱמֶת נַעֲשֶׂה עֲדָרִים בַּעֲווֹנוֹתֵינוּ אָז יֵחָלֵק הָעָם וְדִבְרֵי רִיבוֹת בִּשְׁעָרֵינוּ לֹא יֵשׁ בֵּינֵינוּ מוֹכִיחַ יָשֶׁת יָדוֹ עַל שְׁנֵינוּ עַד יָבוֹא מוֹרֵה צֶדֶק לַעֲדָתֵנוּ, לָזֹאת אָמַרְנוּ נִשְׁמֹר לְפִינוּ מַחְסוֹם, נִשָׂא בְּשָׂרֵנוּ בְּשִׁנֵּינוּ וְנַפְשֵׁנוּ נָשִׂים בְּכַפֵּינוּ, עַד יֵעָרֶה רוּחַ מִמָּרוֹם עָלֵינוּ לְחַדֵּשׁ כַּנֶּשֶׁר יָמֵינוּ וְנֵדְעָה נִרְפְּדָה לָדַעַת אֶת ה' בֶּאֱמֶת וּבְתָמִים כַּאֲשֶׁר עִם לְבָבֵנוּ. עַד כִּי יָבוֹא שִׁילֹה לְקַבֵּץ נְפוּצוֹתֵינוּ בִּמְהֵרָה בְּיָמֵינוּ אָמֵן:
הֲלֹא כֹּה דִּבְרֵי הַמְצַפֶּה לִישׁוּעָה הַקָּטָן נָתָן בֶּן אֲדוֹנִי אָבִי מוֹרֵנוּ הָרַב רַבִּי נַפְתָּלִי הִירְץ יַצִּ"ו מִנֶּעמְרָאב רַבָּתִי חֲתַן הָרַב הַגָּאוֹן הַמְפֻרְסָם מוֹרֵנוּ הָרַב דָּוִד צְבִי זֵכֶר צַדִּיק לִבְרָכָה לְחַיֵּי הָעוֹלָם הַבָּא:

הקדמת הספר ליקוטי עצות הראשון
מִי הָאִישׁ הֶחָפֵץ חַיִּים; מִי הַבּוֹחֵר בְּחַיִּים נִצְחִיִּים; מִי הֶחָס עַל נַפְשׁוֹ בֶּאֱמֶת; מִי לַה', יָשִׂים לִבּוֹ אֶל הַחִבּוּר הַקָּטָן הַזֶּה, מְעַט הַכַּמּוּת וְרַב הָאֵיכוּת. הַבִּיטוּ וּרְאוּ וְהִתְמְהוּ תִּמְהוּ. כִּי פֹּעַל פָּעַל בִּימֵיכֶם אֲשֶׁר נִתְגַּלּוּ דְּרָכִים וְעֵצוֹת נִפְלָאוֹת וְנוֹרָאוֹת. חֲדָשִׁים גַּם יְשָׁנִים. מְיֻסָּדִים עַל אַדְנֵי פָּז. שְׁתוּלִים עַל פַּלְגֵי מַיִם. נוֹבְעִין מִמַּעְיָן הַיּוֹצֵא מִבֵּית ה'. מַיִם עֲמֻקִּים עֵצָה בְּלֶב אִישׁ. אֲשֶׁר הִדְלָם אִישׁ תְּבוּנוֹת. לְכוּ חֲזוּ מִפְעֲלוֹת ה'. שִׂימוּ לְבַבְכֶם לַדְּבָרִים הָאֵלֶּה. כִּי הֵם דְּבָרִים הָעוֹמְדִים בְּרוּמוֹ שֶׁל עוֹלָם. דִּבְרֵי אֱלֹקִים חַיִּים וּמֶלֶךְ עוֹלָם. דְּבָרִים הַמְחַיִּין אֶת כָּל הַנְּפָשׁוֹת מִקטן וְעַד גָּדוֹל מֵרוּם כָּל דַּרְגִּין עַד תַּכְלִית מַדְרֵגָה הַתַּחְתּוֹנָה. אֵין דְּבַר עֵצָה קְדוֹשָׁה נֶעְלָם מִמְּךָ אֲשֶׁר לֹא תִּמְצָאֵהוּ בַּסֵּפֶר הַזֶּה, וְכָל אֲשֶׁר תִּשְׁאָלְךָ נַפְשְׁךָ לֹא יֶאֱצַל מִמְּךָ הַכֶּרֶךְ הַקָּטָן הַזֶּה. הַט אָזְנְךָ וּשְׁמָע פְּקַח עֵינֶיךָ וּרְאֵה. וְהָבֵן וְהַבֵּט הָאֱמֶת לַאֲמִתּוֹ. הָסֵר מִמְּךָ עִקְּשׁוּת לֵב. וְדַרְכֵי לֵיצָנוּת וּשְׁקָרִים וְחָכְמוֹת שֶׁל הֶבֶל הַרְחֵק מִמְּךָ. חוּסָה עַל נַפְשְׁךָ וְהַטֵּה דַּעְתְּךָ וּמַחֲשַׁבְתְּךָ אֶל הָאֱמֶת לַאֲמִתּוֹ. כִּי אִם חַס וְשָׁלוֹם תּטֶּה מִן הָאֱמֶת, אֶת מִי תַּטְעֶה. הֲלֹא לֹא תַּטְעֶה כִּי אִם אֶת עַצְמְךָ. אַיְתֵי סֵפֶר הַזֶּה וַחֲזֵה בּוֹ. הֲיֵשׁ בִּלְשׁוֹנוֹ עַוְלָה חַס וְשָׁלוֹם. אִם הִטָּה אַשּׁוּרוֹ מִנִּי דֶּרֶךְ הַיָּשָׁר וְהָאֱמֶת אֲשֶׁר דָּרְכוּ בּוֹ אֲבוֹתֵינוּ מֵעוֹלָם. בַּה' בָּטַחְתִּי אַל אֵבוֹשׁ בַּדְּבָרִים הָאֵלֶּה, לָא בְּעָלְמָא הָדֵין וְלָא בְּעָלְמָא דְּאָתֵי. אוֹדֶה ה' מְאֹד בְּפִי וּבְתוֹךְ רַבִּים אַהֲלְלֶנּוּ. אֲשֶׁר עָמַד לִימִין אֶבְיוֹן כָּמוֹנִי. וְחִזְּקַנִי וְאִמְּצַנִי לְלַקֵּט שׁוֹשַׁנִּים נוֹרָאִים כָּאֵלֶּה. סְגֻלּוֹת יְקָרוֹת וּרְפוּאוֹת נִצְחִיּוֹת כָּאֵלֶּה. חַיֵּי נְפָשׁוֹת כָּאֵלֶּה מִבְּאֵרוֹת מַיִם חַיִּים מִמַּעַיְנֵי הַיְשׁוּעָה. אֲשֶׁר כָּל הַנּוֹבֵעַ מֵהֶם. כֻּלָּם מְיֻסָּדִים עַל דִּבְרֵי אֲבוֹתֵינוּ וְרַבּוֹתֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה בַּתּוֹרָה שֶׁבִּכְתָב וּבְעַל פֶּה בְּתַּנַ"ךְ וְתַלְמוּד בַּבְלִי וִירוּשַׁלְמִי וּמִדְרָשִׁים וְסִפְרֵי הַזֹּהַר הַקָּדוֹשׁ וְסִפְרֵי הָאֲרִ"י זִכְרוֹנוֹ לִבְרָכָה. עֲלֵיהֶם בְּנוּיִים וּמְיֻסָּדִים כָּל הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה הַמּוּבָאִים בַּכֶּרֶךְ הַנּוֹרָא הַזֶּה. וּלְהַרְחִיב בְּשֶׁבַח מַעֲלָתָם. יִקְצְרוּ הֲמוֹן יְרִיעוֹת. אַךְ הַמִּסְתַּכֵּל בָּהֶם בְּעֵין הָאֱמֶת. יִרְאֶה בְּעַצְמוֹ אֶת יְקָר תִּפְאֶרֶת גְּדֻלָּתָם וְהָאֱמֶת יָעִיד עַל עַצְמוֹ. וַה' אֱלֹקִים אֱמֶת יִתֵּן לְיַעֲקֹב אֱמֶת וְיִשְׁלַח אוֹרוֹ וַאֲמִתּוֹ וְיַנְחֵנוּ תָּמִיד בְּדֶרֶךְ הָאֱמֶת. וְיַטֶּה שִׁכְמֵנוּ לְעָבְדוֹ כָּל יְמֵי חַיֵּינוּ בֶּאֱמֶת וְלֶאֱהֹב הַשָּׁלוֹם וְהָאֱמֶת. עַד יִכּוֹן בְּחֶסֶד כִּסֵּא דָּוִד וְיֵשֵׁב עָלָיו בֶּאֱמֶת. בִּמְהֵרָה בְּיָמֵינוּ אָמֵן:

התגלות נפלא מסוד גדלת התנא רשב"י ז"ל
רשב"י הִבְטִיחַ שֶׁלֹּא תִּשְׁתַּכַּח תּוֹרָה מִיִּשְׂרָאֵל עַל יָדוֹ. כַּמּוּבָא בְּדִבְרֵי רַבּוֹתֵינוּ, זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה (שַׁבָּת קלח:): 'כְּשֶׁנִּכְנְסוּ רַבּוֹתֵינוּ לַכֶּרֶם בְּיַבְנֶה אָמְרוּ: עֲתִידָה תּוֹרָה שֶׁתִּשְׁתַּכַּח מִיִּשְׂרָאֵל וְאָמַר רַשב"י שֶׁלֹּא תִּשְׁתַּכַּח. שֶׁנֶּאֱמַר: "כִּי לא תִשָּׁכַח מִפִּי זַרְעוֹ". וְכַמְבֹאָר בַּזֹּהַר (נָשׂא קכד:): 'בְּהַאי חִבּוּרָא דְּאִיהוּ סֵפֶר הַזֹּהַר יִפְקוּן בֵּהּ מִן גָּלוּתָא', והבן הסוד הזה. כִּי עַל כֵּן סָמַךְ את עַצְמוֹ רשב"י על הפסוק הזה הנ"ל. כִּי סוֹפֵי תֵּבוֹת של כִּי לֹּא תִשָּׁכַח מִפִּי זַרְעוּ הֵם אוֹתִיּוֹת יוֹחַאי. הַיְנוּ על-ידי זַרְעוֹ שֶׁל זֶה לֹא תִשָּׁכַח הַתּוֹרָה כנ"ל, וְדַע שֶׁסּוֹד רַבִּי שִׁמְעוֹן בְּעַצְמוֹ מְרֻמָּז בְּפָסוּק (דָּנִיֵּאל ד): עִיר וְקַדִּישׁ מִן שְׁמַיָּא נָחִית רָאשֵׁי-תֵּבוֹת שִׁמְעוֹן ועכשיו וְכוּ':

קצור לקוטי מוהר"ן השלם

א – אשרי תמימי דרך
א. עַל-יְדֵי לִמּוּד הַתּוֹרָה נִתְקַבְּלִים כָּל הַתְּפִלּוֹת וְכָל הַבַּקָּשׁוֹת. וְהַחֵן וְהַחֲשִׁיבוּת שֶׁל יִשְׂרָאֵל נִתְעַלֶּה וְנִתְרוֹמֵם בִּפְנֵי כָּל מִי שֶׁצְּרִיכִין בְּגַשְׁמִיּוּת וְרוּחָנִיּוּת:
ב. עַל-יְדֵי עֵסֶק הַתּוֹרָה בְּכֹחַ נוֹתֵן כֹּחַ לַמַּלְכוּת דִּקְדֻשָּׁה שֶׁתִּתְגַּבֵּר. וּמַגְבִּיר הַיֵּצֶר טוֹב עַל הַיֵּצֶר הָרָע:
ג. עַל-יְדֵי עֵסֶק הַתּוֹרָה יָכוֹל לִזְכּוֹת לְהָבִין הָרְמָזִים מִכָּל הַדְּבָרִים שֶׁבָּעוֹלָם להתקשר עַל יָדָם לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ. וַאֲפִלּוּ בִּמְקוֹם חֹשֶׁךְ וָאֹפֶל שֶׁנִּדְמֶה לִכְאוֹרָה שֶׁשָּׁם קָשֶׁה לְהִתְקָרֵב לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ גַּם שָׁם יָאִיר לוֹ הַשֵׂכֶל הָאֱמֶת לִמְצֹא גַּם שָׁם אֶת הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ וּלְהִתְקָרֵב מִשָּׁם דַּיְקָא לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ:
ד. אֵין אָדָם עוֹבֵר עֲבֵרָה אֶלָּא אִם כֵּן נִכְנָס בּוֹ רוּחַ שְׁטוּת: עַל כֵּן כָּל אֶחָד כְּפִי הָעֲבֵרוֹת וְהַפְּגָמִים שֶׁעָבַר וּפָגַם. כְּמוֹ כֵן הוּא מְשֻׁגָּע מַמָּשׁ. עַל כֵּן נִמְצָאִים כַּמָּה מִינֵי שִׁגָּעוֹן בְּרֹב בְּנֵי אָדָם. וְהַתִּקּוּן לָזֶה הוּא עֵסֶק הַתּוֹרָה. כִּי הַתּוֹרָה הִיא כֻּלָּהּ שְׁמוֹתָיו שֶׁל הַקָּדוֹשׁ-בָּרוּךְ-הוּא שֶׁבָּזֶה מַכְנִיעִין הַיֵּצֶר הָרָע וּמְגָרְשִׁין הַשִּׁגָּעוֹן וְהָרוּחַ שְׁטוּת שֶׁנִּדְבָּק בָּאָדָם עַל-יְדֵי עֲווֹנוֹתָיו:
ה. גַּם זוֹכִין עַל-יְדֵי עֵסֶק הַתּוֹרָה לְהִנָּצֵל מִנִּכְלֵי עַרְמוּמִיּוּת שֶׁל הַיֵּצֶר הָרָע מַה שֶּׁעַל-פִּי רוֹב אֵינוֹ מֵסִית אֶת הָאָדָם לַעֲבֵרָה תֵּכֶף. רַק בַּתְּחִלָּה מִתְלַבֵּשׁ אֶת עַצְמוֹ בְּמִצְווֹת וְכוּ'. וְעַל-יְדֵי עֵסֶק הַתּוֹרָה זוֹכִין לְשֵׂכֶל אֲמִתִּי וּלְהִנָּצֵל מִכָּל זֶה:
ו. עִקַּר מַה שֶּׁאֵין מִתְקַבְּלִים הַתְּפִלּוֹת הוּא מֵחֲמַת שֶׁאֵין לְהַדְּבָרִים חֵן. עַל כֵּן צָרִיךְ כָּל אָדָם לְהִשְׁתַּדֵּל שֶׁיִּהְיוּ דְּבָרָיו דִּבְרֵי חֵן בֶּאֱמֶת. וְזֶה זוֹכִין עַל-יְדֵי עֵסֶק הַתּוֹרָה וְאָז יִתְקַבֵּל תְּפִלָּתוֹ:
ז. אִישׁ הַיִּשְׂרְאֵלִי צָרִיךְ תָּמִיד לְהִסְתַּכֵּל בְּהַשֵׂכֶל שֶׁל כָּל דָּבָר וּלְקַשֵּׁר עַצְמוֹ אֶל הַחָכְמָה וְהַשֵׂכֶל שֶׁיֵּשׁ בְּכָל דָּבָר, בִּכְּדֵי שֶׁיָּאִיר לוֹ הַשֵׂכֶל שֶׁיֵּשׁ בְּכָל דָּבָר לְהִתְקָרֵב לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ עַל-יְדֵי אוֹתוֹ הַדָּבָר, כִּי עִקַּר הַחִיּוּת שֶׁיֵּשׁ בְּכָל דָּבָר הוּא רַק הַשֵׂכֶל וְהַחָכְמָה. כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב: הַחָכְמָה תְּחַיֶּה וְכוּ' (קֹהֶלֶת ז' יב). וְהַשֵׂכֶל הוּא אוֹר גָּדוֹל וּמֵאִיר לְהָאָדָם בְּכָל דְּרָכָיו כְּמוֹ הַשֶּׁמֶשׁ. וַאֲפִלּוּ כְּשֶׁבָּא הָאָדָם לִפְעָמִים לְמָקוֹם שֶׁהוּא אָפֵל וָחֹשֶׁךְ חַס וְשָׁלוֹם אַף-עַל-פִּי-כֵן כְּשֶׁזּוֹכֶה לְהִסְתַּכֵּל עַל הַשֵׂכֶל וְהַחִיּוּת שֶׁיֵּשׁ בְּכָל דָּבָר אֲזַי מֵאִיר לוֹ הַשֵׂכֶל וּמְקָרֵב אוֹתוֹ לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ שֶׁזֶּה בְּחִינַת מַה שֶּׁזָּכָה יוֹסֵף לַעֲמֹד בְּנִסְיוֹנוֹ עַל-יְדֵי שֶׁהִסְתַּכֵּל עַל הַשֵׂכֶל שֶׁיֵּשׁ בְּכָל דָּבָר:
ח. אִי אֶפְשָׁר לִזְכּוֹת אֶל אוֹר הַשֵׂכֶל הַנַּ"ל כִּי אִם עַל-יְדֵי בְּחִינַת מַלְכוּת. דְּהַיְנוּ שֶׁיְּקַבֵּל עָלָיו מַלְכוּת שָׁמַיִם בֶּאֱמֶת וּבֶאֱמוּנָה שְׁלֵמָה וִיצַמְצֵם דַּעְתּוֹ וִיסַלֵּק כָּל חָכְמָתוֹ לְגַמְרֵי כְּאִלּוּ אֵין לוֹ שׁוּם שֵׂכֶל עַצְמוֹ כְּלָל וְיִמְאַס בְּכָל הַחָכְמוֹת וְהַשִׂכְלִיּוֹת חִיצוֹנִיּוֹת, וִיצַפֶּה וְיִכְסֹף וְיִשְׁתּוֹקֵק רַק לְקַבֵּל אוֹר וְחִיּוּת מֵהַשֵׂכֶל וְהַחָכְמָה אֲמִתִּיּוֹת שֶׁהוּא בְּחִינַת הַשֵׂכֶל הָעֶלְיוֹן דִּקְדֻשָּׁה שֶׁהוּא עִקַּר הַחִיּוּת דִּקְדֻשָּׁה שֶׁיֵּשׁ בְּכָל דָּבָר כַּנַּ"ל:
ט. עִקַּר הַמִּלְחָמָה שֶׁבֵּין הַיֵּצֶר טוֹב וְהַיֵּצֶר הָרָע הוּא רַק בָּזֶה כִּי הַיֵּצֶר טוֹב מֵסִית אֶת הָאָדָם לִמְאוֹס בְּכָל הַחָכְמוֹת וְשִׂכְלִיּוֹת חִיצוֹנִיּוֹת וּבְכָל הַתַּאֲווֹת שֶׁהֵם כְּסִילוּת גָּמוּר וְרוּחַ שְׁטוּת בֶּאֱמֶת וּלְקַשֵּׁר עַצְמוֹ רַק אֶל אוֹר הַשֵׂכֶל דִּקְדֻשָּׁה. וְהַיֵּצֶר הָרָע מֵסִית אֶת הָאָדָם להיפך בִּבְחִינַת "לֹא יַחְפֹּץ כְּסִיל בִּתְבוּנָה" (מִשְׁלֵי י"ח ב) שֶׁזֶּה בְּחִינַת עֵשָׂו שֶׁבִּזָּה אֶת הַבְּכוֹרָה שֶׁהוּא בְּחִינַת הַחָכְמָה וְהַשֵׂכֶל דִּקְדֻשָּׁה. וְצָרִיךְ כָּל אֶחָד לִתֵּן כֹּחַ לְהַיֵּצֶר טוֹב לְהִתְגַּבֵּר עַל הַיֵּצֶר הָרָע וּכְמוֹ שֶׁאָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זַ"ל (בְּרָכוֹת ה.): 'לְעוֹלָם יַרְגִּיז אָדָם יֵצֶר טוֹב עַל יֵצֶר הָרָע' וְזֶה זוֹכִין עַל-יְדֵי שֶׁעוֹסְקִין בַּתּוֹרָה בְּכֹחַ:
י. כְּשֶׁזּוֹכִין לְכָל הַנַּ"ל, אֲזַי נַעֲשֶׂה יִחוּד גָּדוֹל בְּכָל הָעוֹלָמוֹת וְנַעֲשֶׂה אוֹר הַלְּבָנָה כְּאוֹר הַחַמָּה וְזוֹכִין לְחֵן וְעַל-יְדֵי-זֶה נִתְקַבְּלִין כָּל הַתְּפִלּוֹת וְכָל הַבַּקָּשׁוֹת:
יא. הַיֵּצֶר הָרָע הוּא רוֹצֶה לַעֲשׂוֹת אֶת הָאָדָם מְשֻׁגָּע מַמָּשׁ חַס וְשָׁלוֹם, כִּי בַּעַל עֲבֵרָה הוּא מְשֻׁגָּע. כְּמוֹ שֶׁאָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה: 'אֵין אָדָם עוֹבֵר עֲבֵרָה אֶלָּא אִם כֵּן נִכְנָס בּוֹ רוּחַ שְׁטוּת'. אַךְ אֵיךְ יָבוֹא לְהָאָדָם וְיַעֲשֶׂנּוּ פִּתְאוֹם מְשֻׁגָּע חַס וְשָׁלוֹם. עַל כֵּן דֶּרֶךְ הַיֵּצֶר הָרָע לְהִתְלַבֵּשׁ תְּחִלָּה בְּמִצְווֹת וּמַטְעֶה אֶת הָאָדָם כְּאִלּוּ מְסִיתוֹ לַעֲשׂוֹת מִצְוָה וְאַחַר-כָּךְ הוּא מַטְעֵהוּ וּמְסִיתוֹ עוֹד יוֹתֵר, עַד שֶׁבָּא לַעֲבֵרוֹת גְּמוּרוֹת בְּזָדוֹן חַס וְשָׁלוֹם. וְזֶה מַמָּשׁ כְּמוֹ בְּחִינַת הַשִּׁגָּעוֹן שֶׁל הַמְשֻׁגָּע שֶׁנִּתְבַּלְבֵּל וְנִטְרָף דַּעְתּוֹ עַד שֶׁאוֹמֵר לָרַע טוֹב וְכוּ' אַךְ אַף-עַל-פִּי-כֵן עֲדַיִן יֵשׁ בּוֹ אֵיזֶה נִיצוֹצֵי הַשֵׂכֶל וְהַדַּעַת מַה שֶּׁאֲפִלּוּ לְפִי שְׁטוּת וְחֶסְרוֹן דַּעְתּוֹ הוּא מֵבִין וְיוֹדֵעַ גַּם כֵּן שֶׁאֵין לַעֲשׂוֹת דְּבָרִים כָּאֵלּוּ, וְאַף-עַל-פִּי-כֵן הוּא עוֹשֶׂה אוֹתָם עַד שֶׁמֵּחֲמַת זֶה צְרִיכִים שְׁתֵּי תַּחְבּוּלוֹת לִרְפוּאַת הַמְשֻׁגָּעִים, הַיְנוּ לְהַכּוֹתָם בִּכְדֵי לְהַכְנִיעַ רִשְׁעַת זְדוֹנָם שֶׁלֹּא יִהְיֶה נוּחָה לָהֶם עַל כָּל פָּנִים בְּשִׁגְיוֹנוּתָם וְלֹא יַעֲשּׂו עַל כָּל פָּנִים הַדְּבָרִים שֶׁהֵם בְּעַצְמָם מְבִינִים גַּם כֵּן שֶׁהֵם שִׁגָּעוֹן וּשְׁטוּת. וְגַם צְרִיכִין לָשּׂוּם עֲלֵיהֶם שֵׁמוֹת וּקְמֵיעוֹת בִּכְדֵי לְגָרֵשׁ מֵהֶם הָרוּחַ רָעָה שֶׁמְּבַלְבֵּל וּמַטְרִיף דַּעְתָּם חַס וְשָׁלוֹם עַד שֶׁמְּהַפְּכִין אָרְחוֹת יוֹשֶׁר וְאוֹמְרִים לָרַע טוֹב וְכוּ'. וּכְמוֹ כֵן לְעִנְיַן רְפוּאַת הָאָדָם מִשִּׁגְעוֹנֵי הַיֵּצֶר הָרָע הוּא צָרִיךְ גַּם כֵּן לִשְׁתֵּי בְּחִינוֹת הַנַּ"ל. הַיְנוּ לְהַכְנִיעַ תְּחִלָּה רִשְׁעָתוֹ וּזְדוֹנוֹ שֶׁלּא יַעֲשֶׂה עַל כָּל פָּנִים מַה שֶּׁהוּא בְּעַצְמוֹ מֵבִין וְיוֹדֵעַ שֶׁהוּא רַע וַעֲבֵרָה גְּמוּרָה חַס וְשָׁלוֹם, וְגַם צְרִיכִין עוֹד לְגָרֵשׁ מִמֶּנּוּ הָרוּחַ רָעָה רוּחַ שְׁטוּת שֶׁמִּתְלַבֵּשׁ עַצְמוֹ בְּמִצְווֹת וּמַטְעֶה אוֹתוֹ כְּאִלּוּ מְסִיתוֹ לַעֲשׂוֹת מִצְוָה כַּנַּ"ל. וְכָל זֶה זוֹכִין בִּשְׁלֵמוּת רַק עַל-יְדֵי עֵסֶק הַתּוֹרָה שֶׁכְּלוּלָה מִשְּׁתֵּי מִינֵי תַּחְבּוּלוֹת הַנַּ"ל:
יב. עִקַּר הִתְקַשְּׁרוּת אֶל הַשֵׂכֶל דִּקְדֻשָּׁה הַנַּ"ל הוּא עַל יְדֵי תְּמִימוּת שֶׁזֶּה בְּחִינַת: "וְיַעֲקֹב אִישׁ תָּם", כִּי יַעֲקֹב זָכָה לְאוֹר הַשֵׂכֶל הַנַּ"ל בִּשְׁלֵמוּת:

ב – אמר אל הכהנים
א. עִקַּר הַכְּלֵי זַיִן שֶׁל אִישׁ הַיִּשְׂרְאֵלִי הוּא הַתְּפִלָּה וְכָל הַמִּלְחָמוֹת שֶׁצָּרִיךְ הָאָדָם לִכְבֹּשׁ, הֵן מִלְחֲמוֹת הַיֵּצֶר הָרָע הֵן שְׁאָרֵי מִלְחָמוֹת עִם הַמּוֹנְעִים וְהַחוֹלְקִים הַכֹּל עַל-יְדֵי תְּפִלָּה וּמִשָּׁם כָּל חִיּוּתוֹ. עַל כֵּן מִי שֶׁרוֹצֶה לִזְכּוֹת לִקְדֻשַּׁת יִשְׂרָאֵל בֶּאֱמֶת, צָרִיךְ לְהַרְבּוֹת בִּתְפִלּוֹת וּבַקָּשׁוֹת וְשִׂיחוֹת בֵּינוֹ לְבֵין קוֹנוֹ כִּי זֶה עִקַּר הַכְּלֵי זַיִן לְנַצֵּחַ הַמִּלְחָמָה:
ב. מִי שֶׁשּׁוֹמֵר אֶת הַבְּרִית זוֹכֶה לִתְפִלָּה, וְכֵן הַפּוֹגֵם בַּבְּרִית נוֹטְלִין מִמֶּנּוּ הַתְּפִלָּה:
ג. צָרִיךְ לְהַפְרִישׁ צְדָקָה קֹדֶם הַתְּפִלָּה וְעַל-יְדֵי-זֶה תְּפִלָּתוֹ שְׁגוּרָה בְּפִיו. גַּם עַל-יְדֵי הַצְּדָקָה נִיצּוֹל מִמַּחֲשָׁבוֹת זָרוֹת שֶׁבַּתְּפִלָּה. וְיוּכַל לְהִתְפַּלֵּל כָּרָאוּי שֶׁלֹּא יִטֶּה מִן הַצַּד לֹא לְיָמִין וְלֹא לִשְׂמאל, רַק יְכַלְכֵּל כָּל דְּבָרָיו בַּמִּשְׁפָּט:
ד. אִי אֶפְשָׁר לִזְכּוֹת לִתְפִלָּה בִּשְׁלֵמוּת כִּי אִם עַל-יְדֵי שְׁמִירַת הַבְּרִית בִּשְׁלֵמוּת עַל כֵּן צָרִיךְ כָּל אֶחָד לְקַשֵּׁר תְּפִלָּתוֹ לְצַדִּיקֵי הַדּוֹר הָאֲמִתִּיִּים, כִּי הֵם יוֹדְעִים לְהַעֲלוֹת כָּל תְּפִלָּה וּתְפִלָּה לַמָּקוֹם הַצָּרִיךְ לָהּ וּבוֹנִים מֵהֶם קוֹמַת הַשְּׁכִינָה וְעַל-יְדֵי-זֶה יִתְקָרֵב בִּיאַת הַמָּשִׁיחַ:
ה. תּוֹרָה וּתְפִלָּה הֵם מחזקין זֶה אֶת זֶה וּמְאִירִין זֶה לָזֶה. עַל כֵּן צְרִיכִין לַעֲסֹק בִּשְׁנֵיהֶם דַּיְקָא וְכָל הַתּוֹרָה שֶׁאָדָם לוֹמֵד לִשְׁמֹר וְלַעֲשׂות, כָּל הָאוֹתִיּוֹת הֵם נִיצוֹצֵי נְשָׁמוֹת וְהֵם נִתְלַבְּשִׁין בְּתוֹךְ הַתְּפִלָּה וְנִתְחַדְּשִׁים שָׁם בִּבְחִינַת עִבּוּר וְעַל-יְדֵי-זֶה נִשְׁלָם גַּם אוֹר הַתְּפִלָּה בְּיוֹתֵר, אַךְ עִקַּר הַשְּׁלֵמוּת הוּא עַל-יְדֵי שֶׁמְּקַשְּׁרִין וּמְבִיאִין אֶת הַתְּפִלָּה לְהַצַּדִּיק שֶׁבַּדּוֹר:
ו. אִם הָאָדָם מַרְבֶּה בִּתְפִלָּה וְהִתְבּוֹדְדוּת יָמִים וְשָׁנִים הַרְבֵּה, וְאַף-עַל-פִּי-כֵן הוּא רוֹאֶה בְּעַצְמוֹ שֶׁעֲדַיִן הוּא רָחוֹק מְאד מֵהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ וְנִדְמֶה לוֹ שֶׁהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ כְּמַסְתִּיר פָּנִים מִמֶּנּוּ חַס וְשָׁלוֹם. אַל יִטְעֶה חַס וְשָׁלוֹם שֶׁהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ אֵינוֹ שׁוֹמֵעַ תְּפִלּוֹתָיו וְשִׂיחוֹתָיו כְּלָל, רַק יַאֲמִין בֶּאֱמוּנָה שְׁלֵמָה שֶׁהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ שׁוֹמֵעַ וּמַאֲזִין וּמַקְשִׁיב כָּל דִּבּוּר וְדִבּוּר שֶׁל כָּל תְּפִלָּה וּתְחִנָּה וְשִׂיחָה וְאֵין שׁוּם דִּבּוּר נֶאֱבָד חַס וְשָׁלוֹם. רַק כָּל דִּבּוּר וְדִבּוּר עוֹשֶׂה רֹשֶׁם לְמַעְלָה מְעַט מְעַט וּמְעוֹרֵר רַחֲמָיו יִתְבָּרַךְ בְּכָל פַּעַם אַךְ עֲדַיִן לֹא נִגְמַר הַבִּנְיָן דִּקְדֻשָּׁה שֶׁהוּא צָרִיךְ לִכְנֹס בּוֹ. וּבִרְבוֹת הַיָּמִים וְהַשָּׁנִים אִם לֹא יִהְיֶה טִפֵּשׁ וְלא יִפּוֹל בְּדַעְתּוֹ בְּשׁוּם אֹפֶן בָּעוֹלָם וְיִתְגַּבֵּר וְיִתְחַזֵּק וְיִתְאַמֵּץ בִּתְפִלָּה יוֹתֵר וְיוֹתֵר, אֲזַי עַל-יְדֵי רִבּוּי הַתְּפִלּוֹת יִכָּמְרוּ רַחֲמָיו יִתְבָּרַךְ, עַד שֶׁהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ יִפְנֶה אֵלָיו וְיָאִיר לוֹ פָּנָיו וְיִמָּלֵא חֶפְצוֹ וּרְצוֹנוֹ בְּכֹחַ הַצַּדִּיקִים הָאֲמִתִּיִּים, וִיקָרְבֵהוּ בְּרַחֲמִים וּבְחֶמְלָה גְּדוֹלָה:
ז. אֵין רָאוּי לַחֲשׁוֹב לְקַבֵּל שָׂכָר עַל שׁוּם דָּבָר, כִּי כָּל הַמַּעֲשִׂים טוֹבִים שֶׁלָּנוּ וְכָל הַתְּפִלּוֹת הַכּל מֵאִתּוֹ יִתְבָּרַךְ: עַל כֵּן אֲפִלּוּ אִם הָאָדָם זוֹכֶה לִפְעָמִים לְאֵיזֶה יְשׁוּעָה וְהִתְקָרְבוּת קְצָת, אַל יַחֲשֹׁב שֶׁזָּכָה לָזֶה עַל-יְדֵי תּוֹרָתוֹ וּתְפִלָּתוֹ וּמַעֲשָׂיו הַטּוֹבִים כִּי הַכּל מֵאִתּוֹ יִתְבָּרַךְ כַּנַּ"ל, וְלוּלֵא חַסְדּוֹ הַגָּדוֹל כְּבָר הָיָה נִטְבָּע חַס וְשָׁלוֹם בַּמֶּה שֶׁהָיָה נִטְבָּע רַחֲמָנָא לִצְלָן:
ח. עִקָּרָא דְּיִצְרָא בִּישָׁא הוּא עַל עֲרָיִין. וְהוּא עִקָּרָא דִּמְסָאֲבוּתָא: עַל כֵּן צְרִיכִין לֵידַע שֶׁעִקַּר הַנִּסָּיוֹן שֶׁל כָּל אָדָם בְּזֶה הָעוֹלָם הוּא בְּתַאֲוָה זֹאת אַשְׁרֵי הַזּוֹכֶה לְנַצֵּחַ הַמִּלְחָמָה:
ט. הַצַּדִּיק הָאֱמֶת שֶׁבַּדּוֹר הוּא בְּחִינַת מָאוֹר הַגָּדוֹל וְהוּא מַזְהִיר וּמֵאִיר אֶת הַתְּפִלָּה שֶׁהוּא בְּחִינַת מָאוֹר הַקָּטן:

ג – אקרוקתא
א. עַל-יְדֵי נְגִינָה דִּקְדֻשָּׁה מְקִימִין וּמַעֲלִין הַמַּלְכוּת דִּקְדֻשָּׁה וְזוֹכִין לְהִתְנַשְׂאוּת. וְכֵן לְהֵפֶךְ הַחַזָּנִים וְהַמְנַגְּנִים דְּסִטְרָא אַחֲרָא פּוֹגְמִין מַלְכוּת דִּקְדֻשָּׁה וּמַאֲרִיכִין אֶת הַגָּלוּת. וְעַל יָדָם נִכְשָׁלִים וְנוֹקְשִׁים בְּנֵי אָדָם כְּצִפֳּרִים הָאֲחוּזוֹת בַּפָּח. עַל כֵּן צָרִיךְ לִיזָּהֵר מְאֹד שֶׁלֹּא לִשְׁמֹעַ נְגִינָה מִמְּנַגֵּן דְּסִטְרָא אַחֲרָא שֶׁאֵין כַּוָּנָתוֹ בְּנִגּוּנוֹ לְשֵׁם שָׁמַיִם כְּלָל רַק בִּשְׁבִיל מָמוֹן וְכָבוֹד וְהִתְפָּאֲרוּת כִּי שְׁמִיעַת קוֹל נְגִינָה שֶׁלּוֹ מַזִּיק לַעֲבוֹדַת הַבּוֹרֵא יִתְבָּרַךְ. וְכֵן לְהֵפֶךְ שְׁמִיעַת קוֹל נְגִינָה מִמְּנַגֵּן כָּשֵׁר וְהָגוּן טוֹב לַעֲבוֹדַת הַבּוֹרֵא יִתְבָּרַךְ:
ב. הַתִּקּוּן שֶׁלֹּא יַזִּיק לוֹ קוֹל נְגִינָה דְּסִטְרָא אַחֲרָא הוּא עַל-יְדֵי שֶׁיִּלְמוֹד גְּמָרָא בַּלַּיְלָה:
ג. עַל-יְדֵי נְגִינָה דִּקְדֻשָּׁה יְכוֹלִין לִזְכּוֹת לִבְחִינַת נְבוּאָה, כִּי עִקַּר הַדְּבֵקוּת לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ הוּא עַל-יְדֵי נְגִינָה. וְכַאֲשֶׁר יִתְבָּאֵר עוֹד לְקַמָּן:
ד. עַל-יְדֵי לִמּוּד גְּמָרָא בַּלַּיְלָה חוּט שֶׁל חֶסֶד נִמְשָׁךְ עָלָיו וְנִצּוֹל מִמַּחֲשָׁבוֹת שֶׁלֹּא לִשְׁמָהּ. וְעַל-יְדֵי-זֶה מְתַקֵּן קוֹל הַנְּגִינָה שֶׁלֹּא יַזִּיק לוֹ שְׁמִיעַת קוֹל נְגִינָה דְּסִטְרָא אַחֲרָא שֶׁמַּזֶּקֶת הַרְבֵּה מְאֹד לַעֲבוֹדַת הַבּוֹרֵא יִתְבָּרַךְ. וְזוֹכֶה לְהָקִים הַנְּגִינָה דִקְדֻשָּׁה שֶׁיּוּכַל לְדַבֵּק אֶת עַצְמוֹ לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ עַל-יְדֵי זְמִירוֹת וְנִגּוּנִים. וְעַל-יְדֵי-זֶה מְקִימִין וּמַעֲלִין מַלְכוּת דִּקְדֻשָּׁה וְזוֹכִין לְהִתְנַשְׂאוּת וְיוּכַל לִמְשֹׁל בְּכָל מַה שֶּׁיִּרְצֶה. גַּם יְכוֹלִין לִזְכּוֹת לִבְחִינַת נְבוּאָה:
ה. כְּשֶׁמְּתַקֵּן הַקּוֹל נְגִינָה וְזוֹכֶה לִבְחִינַת מַלְכוּת וּמֶמְשָׁלָה. וַאֲזַי יוּכַל לִמְשֹׁל בְּכָל מַה שֶּׁיִּרְצֶה. וְיוּכַל לְהָמִית לָזֶה וּלְהַחֲיוֹת לָזֶה. אֲבָל צָרִיךְ לִיזָּהֵר לָדוּן אֶת כָּל אָדָם לְכַף זְכוּת שֶׁלֹּא יַחֲרִיב אֶת הָעוֹלָם. כִּי הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ חָפֵץ חֶסֶד הוּא וְרוֹצֶה בְּקִיּוּם הָעוֹלָם:
ו. כְּשֶׁאָדָם שׁוֹמֵעַ קוֹל נִגּוּן שֶׁל שִׂמְחָה וּמְקַשֵּׁר עַצְמוֹ עַל-יְדֵי-זֶה לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ בְּלֵב נִשְׁבָּר, עַל-יְדֵי-זֶה יֵשׁ לְקוֹל הַנִּגּוּן עֲלִיָּה אַף-עַל-פִּי שֶׁהַמְנַגֵּן הוּא אָדָם שֶׁאֵינוֹ הָגוּן וְנִתְרוֹמֵם עַל-יְדֵי-זֶה הַמַּלְכוּת דִּקְדֻשָּׁה. וְלִזְכּוֹת לָזֶה בִּשְׁלֵמוּת הַתִּקּוּן הוּא עַל-יְדֵי שֶׁלּוֹמְדִין בַּלַּיְלָה תּוֹרָה שֶׁבְּעַל-פֶּה שֶׁהוּא גְּמָרָא (וְעַיֵּן בְּסִימָן רכו):

ד – אנכי ה אלהיך
א. רָאוּי לְהַדְּבֵקִים לְהַצַּדִּיק הָאֱמֶת לָדַעַת שֶׁכָּל מְאוֹרְעוֹתָיו הֵם לְטוֹבָתוֹ. וּכְשֶׁאָדָם יוֹדֵעַ זֹאת, זֹאת הַבְּחִינָה הוּא מֵעֵין עוֹלָם הַבָּא וְזֶה זוֹכִין עַל-יְדֵי וִדּוּי דְּבָרִים לִפְנֵי הַתַּלְמִיד-חָכָם. וְאָז יִזְכֶּה לֵידַע שֶׁכָּל מַה שֶּׁעוֹבֵר עָלָיו כָּל יְמֵי חַיָּיו הַכֹּל לְטוֹבָתוֹ, כִּי הַכֹּל מֵחֲמַת אַהֲבָה שֶׁהַקָּדוֹשׁ-בָּרוּךְ-הוּא אוֹהֵב אוֹתוֹ וְזֶה עִקַּר שְׁלֵמוּת הַדַּעַת שֶׁל הָאָדָם שֶׁלֹּא יְבַעֵט וְלֹא יִתְבַּלְבֵּל מֵהַהַרְפַּתְקָאוֹת שֶׁעוֹבְרִין עָלָיו, רַק יַאֲמִין שֶׁהַכֹּל לְטוֹבָתוֹ הַנִּצְחִיִית:
ב. עַל-יְדֵי וִדּוּי דְּבָרִים לִפְנֵי הַתַּלְמִיד-חָכָם הָאֱמֶת, עַל-יְדֵי-זֶה מַעֲלֶה בְּחִינַת מַלְכוּת דִּקְדֻשָּׁה לְשָׁרְשָׁהּ. וְעַל-יְדֵי-זֶה מְבַטֵּל מֶמְשֶׁלֶת עַכּוּ"ם וְעַל-יְדֵי-זֶה זוֹכֶה לֵידַע, שֶׁכָּל מְאוֹרְעוֹתָיו הֵם לְטוֹבָתוֹ וִיבָרֵךְ עַל הַכֹּל הַטּוֹב וְהַמֵּטִיב שֶׁזֹּאת הַבְּחִינָה הוּא מֵעֵין עוֹלָם הַבָּא:
ג. עִקַּר הַתִּקּוּן שֶׁל כָּל הָעֲווֹנוֹת הוּא עַל-יְדֵי הַצַּדִּיק הָאֱמֶת. וּמִי שֶׁרוֹצֶה לִזְכּוֹת לַאֲחֲרִית טוֹב לָנֶצַח. צָרִיךְ לְהִשְׁתַּדֵּל בְּכָל כֹּחוֹ לְהִתְקָרֵב לְצַדִּיקֵי אֱמֶת וְתַלְמִידֵיהֶם. וִיסַפֵּר לִפְנֵי הַצַּדִּיק כָּל לִבּוֹ הַיְנוּ וִדּוּי דְּבָרִים. וְעַל-יְדֵי- זֶה מוֹחֲלִין לוֹ כָּל עֲווֹנוֹתָיו, כִּי עֲווֹנוֹתָיו שֶׁל אָדָם חֲקוּקִים עַל עַצְמוֹתָיו. כִּי כָּל עֲבֵרָה יֵשׁ לָהּ צֵרוּף אוֹתִיּוֹת וּכְשֶׁעוֹבֵר אֵיזֶה עֲבֵרָה אֲזַי נֶחְקָק צֵרוּף רַע עַל עַצְמוֹתָיו כְּפִי אוֹתִיּוֹת הַלָּאו שֶׁעָבַר. וְעַל-יְדֵי-זֶה מַכְנִיס בְּחִינַת הַדִּבּוּר שֶׁל הַלָּאו הַזֶּה שֶׁעָבַר בְּתוֹךְ הַטֻּמְאָה. וְעַל-יְדֵי-זֶה מֵבִיא מַלְכוּת דִּקְדֻשָּׁה לְתוֹךְ גָּלוּת דְּסִטְרָא אַחֲרָא. וְזֶה הַצֵּרוּף הָרָע שֶׁנֶּחְקַק עַל עַצְמוֹתָיו נוֹקֵם בּוֹ. וְעַל-יְדֵי וִדּוּי דְּבָרִים לִפְנֵי הַתַּלְמִיד-חָכָם יוֹצֵא מֵעַצְמוֹתָיו הָאוֹתִיּוֹת הַחֲקוּקִים עֲלֵיהֶם וְנִתְתַּקֵּן הַכֹּל:
ד. עַל-יְדֵי גֹּדֶל הָעֲנָוָה שֶׁל צַדִּיקֵי אֱמֶת עַד שֶׁהוּא בִּבְחִינַת אַיִן עַל-יְדֵי-זֶה הוּא יָכוֹל לְכַפֵּר עֲווֹנוֹת:
ה. מִי שֶׁרוֹצֶה לֵילֵךְ בְּדֶרֶךְ הַקֹּדֶשׁ צָרִיךְ לְשַׁבֵּר כָּל הַמִּדּוֹת רָעוֹת שֶׁנִּמְשָׁכִין מֵהָאַרְבָּעָה יְסוֹדוֹת כַּמּוּבָא, וִיסַפֵּר לִפְנֵי הַתַּלְמִיד-חָכָם כָּל לִבּוֹ הַיְנוּ וִדּוּי דְּבָרִים. וְהַתַּלְמִיד-חָכָם יפריש וִיבָרֵר לוֹ דֶּרֶךְ לְפִי שֹׁרֶשׁ נִשְׁמָתוֹ:
ו. וְיֵשׁ שָׁלֹשׁ בְּחִינוֹת בְּהִתְקָרְבוּת לְצַדִּיקִים. שֶׁעַל-יְדֵי שָׁלֹשׁ בְּחִינוֹת אֵלּוּ נִתְתַּקֵּן הַכֹּל, וְאֵלּוּ הֵם הַבְּחִינָה הָרִאשׁוֹנָה כְּשֶׁרוֹאֶה אֶת הַצַּדִּיק, עַל-יְדֵי-זֶה מְבַטֵּל הַמִּדּוֹת רָעוֹת הַנִּמְשָׁכִין מִשְּׁנֵי הַיְסוֹדוֹת דּוֹמֵם צוֹמֵחַ, הַיְנוּ עַצְבוּת וְעַצְלוּת וְתוֹלְדוֹתֵיהֶן וְתַאֲווֹת רָעוֹת וְזוֹכִין לְשִׂמְחָה וּזְרִיזוּת:
ז. הַבְּחִינָה הַשְּׁנִיָּה הַצְּדָקָה שֶׁנּוֹתֵן לְתַלְמִיד-חָכָם. שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה נִצּוֹל מִמִּדּוֹת רָעוֹת שֶׁל שְׁנֵי הַיְסוֹדוֹת חַי מְדַבֵּר שֶׁהֵן דְּבָרִים בְּטֵלִים וְלָשׁוֹן הָרָע וְגַאֲוָה וְתוֹלְדוֹתֵיהֶן:
ח. הַבְּחִינָה השְּׁלִישִׁית כְּשֶׁמִּתְוַדֶּה וִדּוּי דְּבָרִים לִפְנֵי הַתַּלְמִיד-חָכָם. שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה הַתַּלְמִיד-חָכָם מַדְרִיךְ אוֹתוֹ לְדֶרֶךְ יָשָׁר לְפִי שֹׁרֶשׁ נִשְׁמָתוֹ. וְזֶה הָעִקָּר כִּי אָז נִצּוֹל מֵהַכֹּל:
ט. עַל-יְדֵי דְּבָרִים בְּטֵלִים וְלָשׁוֹן הָרָע בָּא עֲנִיּוּת וְגַם עַל-יְדֵי גַּאֲוָה בָּא עֲנִיּוּת. וְעַל-יְדֵי צְדָקָה לְתַלְמִיד-חָכָם מְתַקְּנִין זֹאת וְזוֹכִין לַעֲשִׁירוּת:
י. קֹדֶם שֶׁהִתְוַדָּה וְסִפֵּר כָּל לִבּוֹ לִפְנֵי הַתַּלְמִיד-חָכָם, אַף-עַל-פִּי שֶׁהָיָה אֵצֶל הַתַּלְמִיד-חָכָם וְנָתַן לוֹ מָמוֹן, עֲדַיִן אֵינוֹ יוֹדֵעַ בְּאֵיזֶה דֶּרֶךְ הוּא מְהַלֵּךְ, כִּי יֵשׁ דֶּרֶךְ יָשָׁר לִפְנֵי אִישׁ וְאַחֲרִיתָהּ דַּרְכֵי מָוֶת (מִשְׁלֵי י"ד יב). אֲבָל עַל-יְדֵי וִדּוּי דְּבָרִים לִפְנֵי הַתַּלְמִיד-חָכָם עַל-יְדֵי-זֶה הַתַּלְמִיד-חָכָם מַדְרִיךְ אוֹתוֹ בְּדֶרֶךְ הַיָּשָׁר לְפִי שֹׁרֶשׁ נִשְׁמָתוֹ וְנִתְתַּקֵּן הַכּל:
יא. בְּכָל פַּעַם שֶׁבָּא אֵצֶל התַּלְמִיד-חָכָם יְסַפֵּר לְפָנָיו כָּל לִבּוֹ. וְעַל-יְדֵי-זֶה אַתָּה נִכְלָל בְּהָאֵין סוֹף. וְעַל-יְדֵי-זֶה יִזְכֶּה לֵידַע שֶׁכָּל מְארְעוֹתָיו הֵם לְטוֹבָתוֹ וִיבָרֵךְ עַל הַכֹּל הַטּוֹב וְהַמֵּטִיב. וְזאת הַבְּחִינָה הוּא מֵעֵין עוֹלָם הַבָּא:
יב. עַל-יְדֵי עֲנָוָה זוֹכִין לְהִתְפַּשְּׁטוּת הַגַּשְׁמִיּוּת וְנִכְלָלִין בְּהָאֵין סוֹף. וְיוֹדְעִים שֶׁכָּל מְאֹרְעוֹתָיו הֵם לְטוֹבָתוֹ שֶׁזֹּאת הַבְּחִינָה הוּא מֵעֵין עוֹלָם הַבָּא:
יג. גְּדוֹלֵי הַצַּדִּיקִים הַמֻּבְחָרִים הֵם מַמְשִׁיכִין הִתְנוֹצְצוּת אוֹר הָאֵין-סוֹף עַל כָּל הַמִּתְקָרְבִים וְנִכְלָלִים בִּשְׁמָם. וְזֶה שֶׁאָנוּ רוֹאִים שֶׁלִּפְעָמִים נִתְלַהֵב הָאָדָם בְּתוֹךְ הַתְּפִלָּה וְאוֹמֵר כַּמָּה תֵּבוֹת בְּהִתְלַהֲבוּת גָּדוֹל. זֶה בְּחֶמְלַת ה' עָלָיו שֶׁנִּפְתַּח לוֹ אוֹר הָאֵין-סוֹף וְהֵאִיר לוֹ. וּכְשֶׁרוֹאֶה אָדָם הִתְנוֹצְצוּת הַזֹּאת אַף-עַל-גַּב דְּאִיהוּ לָא חָזֵי, מַזְלֵיהּ חָזֵי. ותֵּכֶף נִתְלַהֵב נִשְׁמָתוֹ לִדְבֵקוּת גָּדוֹל לְדַבֵּק אֶת עַצְמוֹ בְּאוֹר הָאֵין-סוֹף. וּכְשִׁעוּר הִתְגַּלּוּת הָאֵין סוֹף לְפִי מִנְיַן הַתֵּבוֹת שֶׁנִּפְתְּחוּ וְהִתְנוֹצְצוּ. כָּל אֵלּוּ הַתֵּבוֹת אוֹמֵר בִּדְבֵקוּת גדול וּבִמְסִירַת נַפְשׁוֹ וּבְבִטּוּל כֹּחוֹתָיו. וְכָל זֶה זוֹכִין עַל-יְדֵי גְּדוֹלֵי הַצַּדִּיקִים הָאֲמִתִּיִּים כִּי רַק הֵם יוֹדְעִים מִמֶּנּוּ יִתְבָּרַךְ מֵאוֹר הָאֵין-סוֹף וְרַק הֵם מְאִירִין בָּנוּ נְעִימַת הִתְנוֹצְצוּת הַזֹּאת לְכָל חַד כְּפִי מָה דִּמְשַׁעֵר בְּלִבֵּיהּ:
יד. בְּשָׁעָה שֶׁנִּתְבַּטֵּל לְגַבֵּי הָאֵין סוֹף כַּנַּ"ל אֲזַי הוּא בִּבְחִינַת וְלֹא יָדַע אִישׁ שֶׁאֲפִלּוּ הוּא בְּעַצְמוֹ אֵינוֹ יוֹדֵעַ מֵעַצְמוֹ. אֲבָל זֹאת הַבְּחִינָה צָרִיךְ לִהְיוֹת רָצוֹא וָשׁוֹב כְּדֵי שֶׁיִּתְקַיֵּם יֵשׁוּתוֹ שֶׁלֹּא יִסְתַּלֵּק קֹדֶם זְמַנּוֹ חַס וְשָׁלוֹם. כִּי הַקָּדוֹשׁ-בָּרוּךְ-הוּא רוֹצֶה בַּעֲבוֹדָתֵנוּ וּבִשְׁבִיל זֶה צָרִיךְ שֶׁלֹּא יִשָּׁאֵר כֵּן אֶלָּא עַד עֵת שֶׁיָּבוֹא הַקָּדוֹשׁ-בָּרוּךְ-הוּא בְּעַצְמוֹ וְיִטֹּל נִשְׁמָתוֹ אֲזַי יִתְבַּטֵּל בְּהָאֵין-סוֹף בְּתַכְלִית כְּפִי מַה שֶּׁיִּזְכֶּה:
טו. עַל-יְדֵי הַדְּבֵקוּת שֶׁל הָאָדָם בְּהָאֵין-סוֹף בְּרָצוֹא וָשׁוֹב כְּדֵי שֶׁלֹּא יִתְבַּטֵּל לְגַמְרֵי כַּנַּ"ל. אֲזַי אַחַר-כָּךְ כְּשֶׁהוּא בִּבְחִינַת וָשׁוֹב שֶׁשָּׁב לְדַעְתּוֹ לְיֵשׁוּתוֹ אֲזַי נִשְׁאָר בּוֹ הָרְשִׁימוּ מֵהָאוֹר הַנִּפְלָא שֶׁל הַדְּבֵקוּת הַזֹּאת. וַאֲזַי הָרְשִׁימוּ מַרְאֶה לָדַעַת אַחְדוּת הָאֵין סוֹף וְטוּבוֹ לֵידַע שֶׁכֻּלּוּ טוֹב וְכֻלּוֹ אֶחָד שֶׁזֹּאת הַבְּחִינָה הוא מֵעֵין עוֹלָם הַבָּא. וְכָל זֶה זוֹכִין עַל-יְדֵי וִדּוּי דְּבָרִים לִפְנֵי הַתַּלְמִיד-חָכָם הָאֲמִתִּי:
טז. עַל-יְדֵי שֶׁאִישׁ הַיִּשְׂרְאֵלִי נִתְעוֹרֵר בִּתְשׁוּבָה עַל-יְדֵי שֶׁהִרְגִּישׁ טֻמְאָה קְטַנָּה שֶׁמְּבַלְבֶּלֶת אוֹתוֹ בִּתְפִלָּתוֹ וַעֲבוֹדָתוֹ. עַל-יְדֵי תְּשׁוּבָתוֹ גּוֹרֵם שֶׁגַּם הָרְשָׁעִים הַגְּמוּרִים שֶׁיָּצְאוּ מִכְּלַל יִשְׂרָאֵל עַל-יְדֵי רִבּוּי מַעֲשֵׂיהֶם הָרָעִים. גַּם הֵם נַעֲשִׂים כִּסֵּא לַקְּדֻשָּׁה וְחוֹזְרִים בִּתְשׁוּבָה וְעוֹזְרִים גַּם הֵם לְעוֹבְדֵי הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ שֶׁיִּבְנוּ בִּנְיָנִים דִּקְדֻשָּׁה אָמֵן כֵּן יְהִי רָצוֹן:

ה – בחצוצרות וקול שופר
א. צָרִיךְ כָּל אָדָם לוֹמַר כָּל הָעוֹלָם לא נִבְרָא אֶלָּא בִּשְׁבִילִי (סַנְהֶדְרִין לז), עַל כֵּן צָרִיךְ כָּל אָדָם לִרְאוֹת וּלְעַיֵּן בְּכָל עֵת בְּתִקּוּן הָעוֹלָם וּלְמַלְּאוֹת חֶסְרוֹן הָעוֹלָם וּלְהִתְפַּלֵּל בַּעֲבוּרָם:
ב. צָרִיךְ לַעֲשׂוֹת הַמִּצְוָה בְּשִׂמְחָה גְּדוֹלָה כָּל כָּךְ עַד שֶׁלֹּא יִרְצֶה בְּשׁוּם שְׂכַר עוֹלָם הַבָּא בִּשְׁבִילָהּ, אֶלָּא שֶׁיַּזְמִין לוֹ הַקָּדוֹשׁ-בָּרוּךְ-הוּא מִצְוָה אַחֶרֶת בִּשְׂכַר מִצְוָה זֹאת. כִּי הוּא נֶהֱנֶה מֵהַמִּצְוָה בְּעַצְמָהּ. וְעַל-יְדֵי-זֶה יוּכַל לֵידַע מַה שֶּׁנִּגְזַר עַל הָעוֹלָם, וְאִם הוּא קֹדֶם גְּזַר דִּין אוֹ לְאַחַר גְּזַר דִּין, וְעַל מִי וָמִי נִגְזַר הַדִּין חַס וְשָׁלוֹם. וְיוֹדֵעַ אֵיךְ לְהִתְפַּלֵּל עֲבוּר הָעוֹלָם כִּי לְאַחַר גְּזַר דִּין צְרִיכִים הַצַּדִּיקִים לְהַלְבִּישׁ תְּפִלָּתָם בְּסִפּוּרִים. וְכָל זֶה זוֹכִין עַל-יְדֵי עֲשִׂיַּת הַמִּצְוָה בְּשִׂמְחָה גְּדוֹלָה מֵהַמִּצְוָה בְּעַצְמָהּ כַּנַּ"ל:
ג. עִקַּר הַשִׂמְחָה הוּא בַּלֵּב וְאִי אֶפְשָׁר לַלֵּב לִשְׂמֹחַ עַד שֶׁיָּסִיר עַקְמימִיּוּת שֶׁבְּלִבּוֹ שֶׁיְּהֵא לוֹ יַשְׁרוּת לֵב וְאָז יִזְכֶּה לְשִׂמְחָה. וְעַקְמימִיּוּת שֶׁבַּלֵּב מַפְשִׁיטִין עַל-יְדֵי רְעָמִים שֶׁהֵם בְּחִינַת תְּפִלָּה בְּכֹחַ וּבְיִרְאָה וְאַהֲבָה וּבְכַוָּנָה גְּדוֹלָה:
ד. לִזְכּוֹת לַשִׂמְחָה הַנַּ"ל הוּא עַל-יְדֵי שֶׁמִּתְפַּלְּלִין בְּכֹחוֹת וּבְיִרְאָה גְּדוֹלָה וּבְאַהֲבָה:
ה. צָרִיךְ לְהִתְפַּלֵּל עִם כָּל הַכֹּחוֹת וּלְהוֹצִיא אֶת הַקּוֹל בִּתְפִלָּתוֹ בְּכֹחַ גָּדוֹל וְעַל-יְדֵי-זֶה יִפְגַּע הַקּוֹל בַּמֹּחַ וְאָז יוּכַל לְכַוֵּן, הַיְנוּ שֶׁהַלֵּב יִשְׁמַע מַה שֶּׁהוּא מְדַבֵּר, וְעַל-יְדֵי-זֶה יִזְכֶּה שֶׁיִּתְפַּשֵּׁט עַקְמימִיּוּת שֶׁבְּלִבּוֹ וְיָבוֹא לְשִׂמְחָה עַד שֶׁיַּעֲשֶׂה הַמִּצְווֹת בְּשִׂמְחָה גְּדוֹלָה מֵהַמִּצְווֹת בְּעַצְמָן כַּנַּ"ל וְיִזְכֶּה שֶׁיּוּכַל לְהַלְבִּישׁ אֶת תְּפִלָּתוֹ בְּסִפּוּרֵי דְּבָרִים וּלְבַטֵּל כָּל הַגְּזֵרוֹת אֲפִלּוּ לְאַחַר גְּזַר דִּין:
ו. מִי שֶׁשּׁוֹמֵעַ תְּקִיעַת שׁוֹפָר בְּרֹאשׁ הַשָּׁנָה מֵאִישׁ יָרֵא וְחָרֵד בְּוַדַּאי לֹא יִדְאַג כָּל הַשָּׁנָה מֵרְעָמִים:
ז. לִזְכּוֹת בִּשְׁלֵמוּת לִבְחִינַת רְעָמִים הַנַּ"ל הוּא עַל-יְדֵי שֶׁמְּפַנִּין הַמֹּחַ מִכָּל מִינֵי חָכְמוֹת חִיצוֹנִיּוֹת וּמַחֲשָׁבוֹת זָרוֹת וְהִרְהוּרִים רָעִים:
ח. מְאֹד מְאֹד צְרִיכִין לִזָּהֵר לְפַנּוֹת אֶת הַמֹּחַ מֵחָכְמוֹת חִיצוֹנִיּוֹת וּמִמַּחֲשָׁבוֹת זָרוֹת. מֵחָמֵץ שֶׁלֹּא יַחְמִיץ אֶת חָכְמָתוֹ בְּחָכְמוֹת חִיצוֹנִיּוֹת וּבְתַאֲווֹת, כִּי הֵם מְטַמְטְמִין וּמְטַמְּאִין מֹחוֹ וְאִי אֶפְשָׁר לוֹ לְכַוֵּן בִּתְפִלָּתוֹ וְאִי אֶפְשָׁר לוֹ לִשְׂמֹחַ. גַּם צָרִיךְ לִשְׁמוֹר עַצְמוֹ מְאֹד שֶׁלֹּא יִהְיֶה לוֹ יִרְאָה חִיצוֹנִית. שֶׁלֹּא יִירָא מִשּׁוּם דָּבָר רַק מֵהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ לְבַד כִּי עַל-יְדֵי יִרְאוֹת חִיצוֹנִיּוֹת אִי אֶפְשָׁר לְכַוֵּן בִּתְפִלָּתוֹ וּמוֹנֵעַ הַשִׂמְחָה. וְהָעִקָּר לִשְׁמוֹר מֹחוֹ שֶׁלֹּא יַחְמִיץ שֶׁלֹּא יְהַרְהֵר בְּהִרְהוּרִים רָעִים וּבְתַאֲווֹת שֶׁהֵם בְּחִינַת חָמֵץ שֶׁהֵם סִטְרָא דְמוֹתָא. וְצָרִיךְ לִגְעוֹר בְּאֵלּוּ הַמַּחֲשָׁבוֹת שֶׁהֵם סִטְרָא דְּמוֹתָא סִטְרִין אַחֲרָנִין וּלְגָרְשָׁם מִדַּעְתּוֹ וּמַחֲשַׁבְתּוֹ, שֶׁלּא יִתְקָרְבוּ אֵלָיו, וְלִשְׁמֹר עַצְמוֹ מְאֹד שֶׁלֹּא יִכָּנְסוּ בְּמֹחוֹ אֵלּוּ הַמַּחֲשָׁבוֹת חַס וְשָׁלוֹם. גַּם צָרִיךְ לְשַׁתֵּף הָאַהֲבָה עִם הַיִּרְאָה וְאָז דַּיְקָא יוּכַל לְזַכֵּךְ מֹחוֹ שֶׁיִּתְפַּלֵּל בְּכַוָּנָה גְּדוֹלָה בְּכָל הַכֹּחוֹת עַד שֶׁתִּהְיֶה תְּפִלָּתוֹ בְּחִינַת רְעָמִים שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה זוֹכֶה לְשִׂמְחָה וְכוּ' כַּנַּ"ל:
ט. צָרִיךְ לִשְׁמֹר עַצְמוֹ מִיִּרְאוֹת חִיצוֹנִיּוֹת שֶׁלֹּא יִפּוֹל עָלָיו יִרְאָה מִשּׁוּם דָּבָר שֶׁבָּעוֹלָם. רַק כְּשֶׁבָּא עָלָיו אֵיזֶה יִרְאָה וָפַחַד יִזְכֹּר מִיָּד יִרְאַת הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ וּפַחְדּוֹ הַגָּדוֹל וְיַמְשִׁיךְ עַל עַצְמוֹ יִרְאַת ה' כָּל הַיּוֹם תָּמִיד. וְעַל-יְדֵי-זֶה יוּכַל לְהִתְפַּלֵּל עִם כֹּחוֹת לְהוֹצִיא בְּכֹחַ גָּדוֹל תְּפִלָּתוֹ וְיִהְיֶה תְּפִלָּתוֹ בִּבְחִינַת רְעָמִים וְיִזְכֶּה לִשְׁמוֹעַ הֵיטֵב מַה שֶּׁמּוֹצִיא בְּפִיו. וְעַל-יְדֵי-זֶה יִזְכֶּה לְשִׂמְחָה, לַעֲשׂוֹת כָּל הַמִּצְווֹת בְּשִׂמְחָה גְּדוֹלָה מֵהַמִּצְוָה בְּעַצְמָהּ. וְעַל-יְדֵי-זֶה יִזְכֶּה לֵידַע לְבַטֵּל כָּל הַגְּזֵרוֹת אֲפִלּוּ לְאַחַר גְּזַר דִּין חַס וְשָׁלוֹם:
י. גַּם צָרִיךְ לְשַׁתֵּף הָאַהֲבָה עִם הַיִּרְאָה כְּדֵי לִזְכּוֹת לְכָל הַנַּ"ל כִּי עִקַּר הַהִתְגַּבְּרוּת הוּא עַל-יְדֵי הָאַהֲבָה, אַךְ אַף-עַל-פִּי-כֵן צְרִיכִין לְהַקְדִּים אֶת הַיִּרְאָה:
יא. מִי שֶׁרוֹצֶה לָחוּס עַל חַיָּיו צָרִיךְ לְהִתְגַּבֵּר שֶׁלֹּא יִשְׁמַע וְיַשְׁגִּיחַ כְּלָל עַל הַמְּרִיבוֹת שֶׁבֵּין הַצַּדִּיקִים הַשְּׁלֵמִים רַק לְהַאֲמִין בְּכֻלָּם. וְאַדְּרַבָּא כְּשֶׁשּׁוֹמֵעַ הַמְּרִיבוֹת שֶׁבֵּין הַצַּדִּיקִים יִקַּח לְעַצְמוֹ מוּסָר וְיִסְתַּכֵּל עַל עַצְמוֹ הֵיכָן הוּא בָּעוֹלָם. כִּי בָּזֶה מוֹכִיחִין אוֹתוֹ עַל שֶׁפָּגַם בְּטִפֵּי מֹחוֹ. כִּי בְּוַדַּאי אִם לֹא הָיָה נִפְגָּם מֹחוֹ לֹא הָיָה נִשְׁמָע לוֹ הַמְּרִיבוֹת שֶׁבֵּין הַצַּדִּיקִים וְלֹא הָיָה נִכְנָס בְּלִבּוֹ שׁוּם קֻשְׁיָא עֲלֵיהֶם כְּלָל. וְעִקַּר הַמְּרִיבָה הִיא רַק בִּשְׁבִילוֹ, הַיְנוּ בִּשְׁבִיל זֶה בְּעַצְמוֹ הַנַּ"ל כְּדֵי שֶׁיָּבִין וְיִזְכּוֹר עַל-יְדֵי הַמְּרִיבָה שֶׁבֵּין הַצַּדִּיקִים הֵיכָן הוּא בָּעוֹלָם שֶׁרוֹצִים לְגָרְשׁוֹ מִן הַחַיִּים הָאֲמִתִּיִּים שֶׁהֵם הַצַּדִּיקִים אֲמִתִּיִּים עַל-יְדֵי הַמְּרִיבָה הַזֹּאת, מֵחֲמַת שֶׁפָּגַם בְּטִפֵּי מֹחוֹ שֶׁעָלָיו נֶאֱמַר: "כָּל בָּאֶיהָ לֹא יְשׁוּבוּן וְלֹא יַשִׂיגוּ אָרְחוֹת חַיִּים" (מִשְׁלֵי ב' יט). וּמִי שֶׁהוּא כְּסִיל וְאֵינוֹ מֵבִין אֶת זֹאת בֶּאֱמֶת נִתְרַחֵק עַל-יְדֵי-זֶה וְאוֹבֵד אֶת עוֹלָמוֹ. אֲבָל מִי שֶׁרוֹצֶה לָחוּס עַל עַצְמוֹ בֶּאֱמֶת אַדְּרַבָּא עַל-יְדֵי-זֶה דַּיְקָא נִתְעוֹרֵר וּמַזְכִּיר אֶת עַצְמוֹ הֵיכָן הוּא בָּעוֹלָם כַּנַּ"ל. וּמֵבִין שֶׁזֶּהוּ הַנִּסָּיוֹן שֶׁלּוֹ שֶׁצָּרִיךְ לַעֲמֹד בְּזֶה הַנִּסָּיוֹן שֶׁלֹּא יִשְׁמַע וְלֹא יִסְתַּכֵּל עַל הַמְּרִיבָה הַזֹּאת וְנִתְקָרֵב דַּיְקָא עַל-יְדֵי-זֶה לְצַדִּיקִים אֲמִתִּיִּים שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה עִקַּר תִּקּוּנוֹ לָנֶצַח. כִּי עִקַּר הַמְּרִיבָה שֶׁבֵּין הַצַּדִּיקִים הִיא בִּשְׁבִיל זֶה דַּיְקָא בִּשְׁבִיל נִסָּיוֹן זֶה שֶׁיִּתְרַחֵק הַמִּתְרַחֵק, כִּי רָאוּי לְרַחֲקוֹ מֵחֲמַת שֶׁפָּגַם בְּטִפֵּי מֹחוֹ. וְאִם יִרְצֶה לַעֲמֹד בְּנִסָּיוֹן זֶה לְהָבִין מִזֶּה בְּעַצְמוֹ גֹּדֶל פְּגָמוֹ וְלֹא יִסְתַּכֵּל עַל זֶה, יִתְקָרֵב עַל-יְדֵי-זֶה דַּיְקָא. כִּי מֵחֲמַת שֶׁפָּגַם כָּל-כָּךְ אִי אֶפְשָׁר לוֹ לְהִתְקָרֵב כִּי אִם עַל-יְדֵי נִסָּיוֹן זֶה דַּיְקָא וְהָבֵן. כִּי בֶּאֱמֶת הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ חָפֵץ חֶסֶד הוּא וְרוֹצֶה לְקָרֵב הַמְרֻחָקִים אַף-עַל-פִּי שֶׁאֵינָם רְאוּיִים לְקָרְבָם אֲבָל אֵין יְכוֹלִים לְהִתְקָרֵב כִּי אִם עַל-יְדֵי נִסָּיוֹן זֶה כַּנַּ"ל:
יב. הַמַּחֲשָׁבוֹת זָרוֹת וְהִרְהוּרִים רָעִים הֵם בְּחִינַת סִטְרָא דְמוֹתָא בְּחִינַת חָמֵץ, וּכְשֶׁהַמַּחֲשָׁבוֹת זָרוֹת הַנַּ"ל רוֹדְפִים אַחַר הַמֹּחַ לִיכָּנֵס בּוֹ וְהָאָדָם גּוֹעֵר בָּהֶם וְעוֹשֶׂה מַצָּה וּמְרִיבָה עִמָּהֶם וְאֵינוֹ מַנִּיחַ אוֹתָם לִכְנוֹס לְתוֹךְ הַמֹּחַ, עַל-יְדֵי-זֶה נִצּוֹל מִבְּחִינַת חָמֵץ סִטְרָא דְּמוֹתָא וְזוֹכֶה לְקַבֵּל מוֹחִין גְּדוֹלִים שֶׁהֵם בְּחִינַת מַצָּה בְּחִינַת חַיִּים (וּמִמֵּילָא מוּבָן שֶׁמִּצְוַת בִּעוּר חָמֵץ וַאֲכִילַת מַצָּה בְּפֶסַח מְסֻגָּל לִזְכּוֹת לְכָל הַנַּ"ל):
יג. הַמַּחֲלֹקֶת שֶׁיֵּשׁ בֵּין הַצַּדִּיקִים הַשְּׁלֵמִים הוּא גַּם כֵּן רַק בִּשְׁבִיל זֶה בִּכְדֵי לְגָרֵשׁ סִטְרִין אַחֲרָנִין דְּלָא יִתְקְרִיבוּ לְמַשְׁכְּנָא דִּקְדֻשָּׁא, וְעַל כֵּן זֶה הַמַּחֲלֹקֶת שֶׁבֵּינֵיהֶם הוּא בְּחִינַת מַצָּה הַנַּ"ל:

ו – קרא את יהושע
א. צָרִיךְ כָּל אָדָם לְמַעֵט בִּכְבוֹד עַצְמוֹ וּלְהַרְבּוֹת בִּכְבוֹד הַמָּקוֹם יִתְבָּרַךְ וְלא יִהְיֶה רוֹדֵף אַחַר הַכָּבוֹד רַק יִבְרַח מֵהַכָּבוֹד, וַאֲזַי הוּא זוֹכֶה לְכָבוֹד אֱלֹקִי וְאָז אֵין בְּנֵי אָדָם חוֹקְרִים עַל כְּבוֹדוֹ אִם הוּא רָאוּי אוֹ לָאו. אֲבָל מִי שֶׁרוֹדֵף אַחַר הַכָּבוֹד אֵינוֹ זוֹכֶה לְכָבוֹד אֱלֹקִי, וְעַל כֵּן אֲפִלּוּ כְּשֶׁיֵּשׁ לוֹ כָּבוֹד הַכֹּל חוֹקְרִים וְדוֹרְשִׁים אַחֲרָיו וְשׁוֹאֲלִים מִי הוּא זֶה וְאֵיזֶהוּ שֶׁחוֹלְקִים לוֹ כָּבוֹד הַזֶּה וְחוֹלְקִים עָלָיו, שֶׁאוֹמְרִים שֶׁאֵינוֹ רָאוּי לַכָּבוֹד הַזֶּה:
ב. עַל-יְדֵי עֲנָוָה זוֹכִים לִתְשׁוּבָה, כִּי עִקַּר הַתְּשׁוּבָה הִיא כְּשֶׁיִּשְׁמַע בִּזְיוֹנוֹ יִדֹּם וְיִשְׁתֹּק וְיִסְבּוֹל בִּזְיוֹנוֹת וּשְׁפִיכוּת דָּמִים עַל-יְדֵי שֶׁמַּרְגִּישׁ שִׁפְלוּתוֹ וְקַטְנוּתוֹ וּפְגָמָיו הַמְּרֻבִּים, וּמֵבִין שֶׁבְּוַדַּאי רָאוּי לוֹ לִסְבּוֹל הַבִּזְיוֹנוֹת הַבָּאִים עָלָיו. וּבָזֶה הוּא מְמַעֵט הַדָּם שֶׁבֶּחָלָל הַשְׂמָאלִי שֶׁבַּלֵּב וְזוֹבֵחַ יִצְרוֹ הָרָע וְעַל-יְדֵי-זֶה זוֹכֶה לְכָבוֹד אֱלֹקִי הַנַּ"ל:
ג. קֹדֶם הַתְּשׁוּבָה עֲדַיִן אֵין לוֹ הֲוָיָה כְּאִלּוּ עֲדַיִן לֹא נִתְהַוָּה בָּעוֹלָם כִּי טוֹב לוֹ שֶׁלֹּא נִבְרָא מִשֶּׁנִּבְרָא. וּכְשֶׁבָּא לְטַהֵר אֶת עַצְמוֹ וְלַעֲשׂוֹת תְּשׁוּבָה אָז מֵכִין אֶת עַצְמוֹ שֶׁיִּהְיֶה לוֹ הֲוָיָה בָּעוֹלָם. עַל כֵּן תְּשׁוּבָה הִיא בְּחִינַת אֶהְיֶה, הַיְנוּ אֲנָא זַמִּין לְמֶהֱוֵי כַּנַּ"ל:
ד. גַּם תְּשׁוּבָה הִיא בְּחִינַת כֶּתֶר כִּי כֶּתֶר לְשׁוֹן הַמְתָּנָה כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב: "כַּתַּר לִי זְעֵיר וַאֲחַוֶּךָּ" (אִיּוֹב ל"ו ב). וְזֶה בְּחִינַת תְּשׁוּבָה כְּמוֹ שֶׁאָמְרוּ חֲכָמֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה (יוּמָא לח: לט.): 'הַבָּא לִטָּהֵר מְסַיְּעִין לוֹ. מָשָׁל לְאֶחָד שֶׁבָּא לִקְנוֹת אֲפַרְסְמוֹן. אוֹמְרִים לוֹ הַמְתֵּן וְכוּ", הַיְנוּ כִּי צָרִיךְ לָדַעַת שֶׁכְּשֶׁבָּא לִטָּהֵר וְלַעֲשׂוֹת תְּשׁוּבָה אוֹמְרִים לוֹ הַמְתֵּן, הַיְנוּ אַף שֶׁהוּא צָרִיךְ לְמַהֵר מְאֹד לְהִמָּלֵט עַל נַפְשׁוֹ לִבְרֹחַ מִתּוֹךְ הַחֹשֶׁךְ וְאַף עַל פִּי כֵן אַל יְבַהֲלוּהוּ רַעְיוֹנָיו כְּשֶׁרוֹאֶה רִחוּקוֹ מִתְּפִלָּה וּמִכָּל הַדְּבָרִים שֶׁבִּקְדֻשָּׁה. כִּי הַהֶכְרֵחַ לְהַמְתִּין עַד שֶׁיִּזְכֶּה לְתִקּוּן גָּמוּר וְלֵילֵךְ בְּהַדְרָגָה כְּפִי אֲשֶׁר יוֹרֵהוּ הַצַּדִּיק הָאֱמֶת כִּי אִי אֶפְשָׁר לִכָּנֵס בְּפַעַם אַחַת אֶל הַקְּדֻשָּׁה:
ה. צָרִיךְ לֶאֱחֹז תָּמִיד בְּמִדַּת הַתְּשׁוּבָה כִּי אֲפִלּוּ בְּשָׁעָה שֶׁאָדָם אוֹמֵר חָטָאתִי עָוִיתִי פָּשַׁעְתִּי אֲפִלּוּ זֶה אִי אֶפְשָׁר לוֹ לוֹמַר בְּלִי פְּנִיָּה. נִמְצָא שֶׁצָּרִיךְ לַעֲשׂוֹת תְּשׁוּבָה עַל תְּשׁוּבָה הָרִאשׁוֹנָה הַיְנוּ עַל חָטָאתִי עָוִיתִי פָּשַׁעְתִּי שֶׁאָמַר:
ו. וַאֲפִלּוּ אִם יוֹדֵעַ הָאָדָם בְּעַצְמוֹ שֶׁעָשָׂה תְּשׁוּבָה שְׁלֵמָה אַף-עַל-פִּי-כֵן צָרִיךְ לַעֲשׂוֹת תְּשׁוּבָה עַל תְּשׁוּבָה הָרִאשׁוֹנָה, כִּי מִתְּחִלָּה כְּשֶׁעָשָׂה תְּשׁוּבָה עָשָׂה לְפִי הַשָׂגָתוֹ וְאַחַר כָּךְ בודאי כְּשֶׁעוֹשֶׂה תְּשׁוּבָה בְּוַדַּאי הוּא מַכִּיר וּמַשִׂיג יוֹתֵר אֶת הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ, נִמְצָא לְפִי הַשָׂגָתוֹ שֶׁמַּשִׂיג עַכְשָׁו בְּוַדַּאי הַשָׂגָתוֹ הָרִאשׁוֹנָה הִיא בִּבְחִי' גַּשְׁמִיּוּת, נִמְצָא שֶׁצָּרִיךְ לַעֲשׂוֹת תְּשׁוּבָה עַל שֶׁהִגְשִׁים אֶת רוֹמְמוּת אֱלהוּתוֹ יִתְבָּרַךְ, אַשְׁרֵי הַזּוֹכֶה לִתְשׁוּבָה כָּזֹאת:
ז. הַצַּדִּיק הָאֱמֶת הוּא כָּל יָמָיו בִּתְשׁוּבָה. כִּי אֲפִלּוּ כְּשֶׁיּוֹדֵעַ בְּעַצְמוֹ שֶׁעָשָׂה תְּשׁוּבָה שְׁלֵמָה עֲדַיִן הוּא עוֹשֶׂה תְּשׁוּבָה עַל הַשָׂגָתוֹ הָרִאשׁוֹנָה שֶׁהִיא נֶחֱשֶׁבֶת אֶצְלוֹ עַתָּה גַּשְׁמִיּוּת כְּפִי הַהַשָׂגָה שֶׁמַּשִׂיג עַכְשָׁו רוֹמְמוּת אֱלקוּתוֹ יִתְבָּרַךְ, וְכֵן הוּא נוֹהֵג כָּל יָמָיו שֶׁהוֹלֵךְ בְּכָל פַּעַם מֵהַשָׂגָה לְהַשָׂגָה וְעוֹשֶׂה תְּשׁוּבָה עַל הַהַשָׂגָה הָרִאשׁוֹנָה. וְזֶה בְּחִינַת עוֹלָם הַבָּא שֶׁיִּהְיֶה כֻּלּוֹ שַׁבָּת כֻּלּוֹ תְּשׁוּבָה, כִּי עִקַּר עוֹלָם הַבָּא הוּא הַשָׂגַת אֱלהוּתוֹ יִתְבָּרַךְ וּבְכָל עֵת שֶׁיַּשִׂיגוּ הַשָׂגָה יְתֵרָה יַעֲשּׂוּ תְּשׁוּבָה עַל הַהַשָׂגָה הָרִאשׁוֹנָה. וּמִי שֶׁיֵּשׁ לוֹ מֹחַ בְּקָדְקֳדוֹ יָכוֹל לְהָבִין עַל-יְדֵי-זֶה גְּדֻלַּת הַבּוֹרֵא יִתְבָּרַךְ וּגְדֻלַּת הַצַּדִּיקִים אַשְׁרֵי לָהֶם וּלְהַנִּלְוִים אֲלֵיהֶם:
ח. מִי שֶׁרוֹצֶה לָשׁוּב לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ צָרִיךְ לִהְיוֹת בָּקִי בַּהֲלָכָה מְאֹד שֶׁלֹּא יַפִּיל וְלֹא יְרַחֵק אוֹתוֹ שׁוּם דָּבָר בָּעוֹלָם בֵּין בַּעֲלִיָּה וּבֵין בִּיְרִידָה. וּבְכָל מַה שֶּׁיַּעֲבוֹר עָלָיו יְחַזֵּק אֶת עַצְמוֹ (שֶׁקּוֹרִין דֶּערהַאלְטְין זִיךְ) וִיקַיֵּם: "אִם אֶסַּק שָׁמַיִם שָׁם אַתָּה וְאַצִּיעָה שְּׁאוֹל הִנֶּךָּ" (תְּהִלִּים קל"ט ח), שֶׁגַּם בִּשְׁאוֹל תַּחְתִּיּוֹת יְכוֹלִין לְקָרֵב אֶת עַצְמוֹ לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ כִּי גַּם שָׁם הוּא יִתְבָּרַךְ נִמְצָא בִּבְחִינַת וְאַצִּיעָה שְּׁאוֹל הִנֶּךָּ:
ט. כְּשֶׁרוֹצֶה אָדָם לֵילֵךְ בְּדַרְכֵי הַתְּשׁוּבָה צָרִיךְ לִהְיוֹת בָּקִי בַּהֲלָכָה וְצָרִיךְ לִהְיוֹת לוֹ שְׁתֵּי בְּקִיאוּת, הַיְנוּ בָּקִי בְּרָצוֹא בָּקִי בְּשׁוֹב שֶׁזֶּהוּ בְּחִינַת עַיִּל וְנָפִיק בְּחִינַת "אִם אֶסַּק שָׁמַיִם שָׁם אָתָּה וְאַצִּיעָה שְּׁאוֹל הִנֶּךָּ". הַיְנוּ מִי שֶׁרוֹצֶה לָשׁוּב לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ צָרִיךְ לַחֲגּוֹר מָתְנָיו שֶׁיִּתְחַזֵּק עַצְמוֹ בְּדַרְכֵי הַשֵּׁם תָּמִיד בֵּין בַּעֲלִיָּה בֵּין בִּיְרִידָה שֶׁהֵם בְּחִינַת "אִם אֶסַּק שָׁמַיִם שָׁם אָתָּה וְאַצִּיעָה שְּׁאוֹל הִנֶּךָּ". הַיְנוּ בֵּין שֶׁיִּזְכֶּה לְאֵיזֶה עֲלִיָּה לְאֵיזֶה מַדְרֵגָה גְּדוֹלָה אוֹ קְטַנָּה. אַף-עַל-פִּי-כֵן אַל יַעֲמֹד שָׁם וְלֹא יִסְתַּפֵּק עַצְמוֹ בָּזֶה וְצָרִיךְ שֶׁיִּהְיֶה בָּקִי בָּזֶה מְאֹד לֵידַע וּלְהַאֲמִין שֶׁהוּא צָרִיךְ לֵילֵךְ יוֹתֵר וְיוֹתֵר וְכוּ' שֶׁזֶּהוּ בְּחִינַת בָּקִי בְּרָצוֹא וְכוּ'. וְכֵן לְהֵפֶךְ שֶׁאֲפִלּוּ אִם יִפֹּל חַס וְשָׁלוֹם לְמָקוֹם שֶׁיִּפֹּל. אֲפִלּוּ בִּשְׁאוֹל תַּחְתִּית חַס וְשָׁלוֹם גַּם שָׁם אַל יִתְיָאֵשׁ עַצְמוֹ לְעוֹלָם בְּשׁוּם אֹפֶן חַס וְשָׁלוֹם יִהְיֶה אֵיךְ שֶׁיִּהְיֶה, רַק יְחַפֵּשׂ וִיבַקֵּשׁ אֶת הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ וִיחַזֵּק עַצְמוֹ בְּכָל מָקוֹם שֶׁהוּא בְּכָל מַה שֶּׁיּוּכַל, כִּי גַּם בִּשְׁאוֹל תַּחְתִּיּת נִמְצָא הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ. וְגַם מִשָּׁם יְכוֹלִין לְדַבֵּק אֶת עַצְמוֹ אֵלָיו יִתְבָּרַךְ. וְזֶה בְּחִינַת: "וְאַצִּיעָה שְּׁאוֹל הִנֶּךָּ" בְּחִינַת בָּקִי בְּשׁוֹב. כִּי אִי אֶפְשָׁר לִזְכּוֹת לִתְשׁוּבָה כִּי אִם כְּשֶׁבָּקִי בִּב' בְּקִיאוּת אֵלּוּ. וּבֶאֱמֶת הִיא בְּקִיאוּת גָּדוֹל מְאֹד שֶׁיִּזְכֶּה לֵידַע שֶׁצְּרִיכִין לְיַגֵּעַ עַצְמוֹ וְלִטְרוֹחַ בַּעֲבוֹדַת הַשֵּׁם תָּמִיד וּלְצַפּוֹת בְּכָל עֵת לְהַגִּיעַ לְמַדְרֵגָה גבוה יוֹתֵר וְאַף-עַל-פִּי-כֵן אַל יִפֹּל מִשּׁוּם דָּבָר. וַאֲפִלּוּ אִם יִהְיֶה אֵיךְ שֶׁיִּהְיֶה חַס וְשָׁלוֹם אַף-עַל-פִּי-כֵן אַל יִפֹּל בְּדַעְתּוֹ כְּלָל וִיקַיֵּם "וְאַצִּיעָה שְּׁאוֹל הִנֶּךָּ" כַּנַּ"ל. וּכְשֶׁיֵּשׁ לוֹ ב' בְּקִיאוּת אֵלּוּ אֲזַי הוּא הוֹלֵךְ בְּדַרְכֵי הַתְּשׁוּבָה וְאָז יְמִין הַשֵּׁם פְּשׁוּטָה לְקַבֵּל תְּשׁוּבָתוֹ וְזוֹכֶה לִכְבוֹד הַשֵּׁם וְנַעֲשֶׂה עַל-יְדֵי-זֶה אָדָם לָשֶׁבֶת עַל הַכִּסֵּא אַשְׁרֵי לוֹ:
י. הַתְּשׁוּבָה צְרִיכָה לִהְיוֹת בשלש תְּנָאִים: שֶׁיִּרְאֶה בְּעֵינָיו וּבְאָזְנָיו יִשְׁמַע וּלְבָבוֹ יָבִין וָשָׁב, כִּי צָרִיךְ הָאָדָם לָשּׂוּם עֵינוֹ וְלִבּוֹ הֵיטֵב עַל דְּרָכָיו וּלְהִסְתַּכֵּל עַל תַּכְלִיתוֹ הַנִּצְחִי וּלְיַשֵּׁב אֶת עַצְמוֹ הֵיטֵב הֵיטֵב וְלִשְׁמֹעַ הֵיטֵב כָּל דִּבְרֵי רַבּוֹתֵינוּ הַקְּדוֹשִׁים וְאָז יִזְכֶּה לִתְשׁוּבָה בֶּאֱמֶת:
יא. עִקַּר הַתְּשׁוּבָה עַל-יְדֵי עֲנָוָה שֶׁהָאָדָם צָרִיךְ לָשּׂוּם עַצְמוֹ כְּאַיִן כַּמִּדְבָּר לָדוּשׁ וְלֹא יַשְׁגִּיחַ כְּלָל עַל הַמַּחֲלֹקֶת וּבִזְיוֹנוֹת שֶׁמְּבַזִּין אוֹתוֹ רַק יַחֲזִיק בְּמִדַּת הַשְּׁתִיקָה וְיִהְיֶה מִן הַשּׁוֹמְעִים חֶרְפָּתָם וְאֵינָם מְשִׁיבִים וְכַנַּ"ל, וְאָז נִקְרָא חָכָם בֶּאֱמֶת וְזוֹכֶה לִתְשׁוּבָה שֶׁהִיא בְּחִינַת כֶּתֶר. שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה זוֹכִין לְכָבוֹד אֲמִתִּי וְנִצְחִי שֶׁהוּא כְּבוֹד אֱלֹקִים כַּנַּ"ל וּלְחֵלֶק טוֹב לָעוֹלָם הַבָּא. וְזֶה עִקַּר תְּשׁוּבָתוֹ וְתִקּוּנוֹ עַל כָּל הָעֲווֹנוֹת וְיִזְכֶּה לְהִכָּלֵל בִּבְחִינַת אָדָם הַיּוֹשֵׁב עַל הַכִּסֵּא שֶׁמִּשָּׁם יוֹצֵא הַמִּשְׁפָּט עַל כָּל בָּאֵי עוֹלָם:
יב. צָרִיךְ לְהִשְׁתַּדֵּל לְחַפֵּשׂ תָּמִיד אַחַר כָּל זְכוּת וְדָבָר טוֹב שֶׁאֶפְשָׁר לִמְצֹא בְּיִשְׂרָאֵל וְלָדוּן אֶת כָּל אָדָם לְכַף זְכוּת אֲפִלּוּ הַחוֹלְקִים עָלָיו וְהַמְבַזִּין אוֹתוֹ, וְאָז יִהְיֶה נִצּוֹל תָּמִיד מִמַּחֲלֹקֶת וְעַל-יְדֵי-זֶה עוֹשֶׂה כֶּתֶר יָקָר לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ בְּכַמָּה מִינֵי אֲבָנִים טוֹבוֹת:

ז – ואלה המשפטים
א. עִקַּר הַגְּאֻלָּה תְּלוּיָה בֶּאֱמוּנָה. כִּי עִקַּר הַגָּלוּת אֵינוֹ אֶלָּא בִּשְׁבִיל חֶסְרוֹן אֱמוּנָה:
ב. הַתְּפִלָּה הִיא בִּבְחִינַת אֱמוּנָה שֶׁמַּאֲמִין שֶׁיֵּשׁ מְחַדֵּשׁ שֶׁבְּיָדוֹ לְחַדֵּשׁ דָּבָר כִּרְצוֹנוֹ. וְעַל כֵּן הוּא מִתְפַּלֵּל אֵלָיו יִתְבָּרַךְ שֶׁיַּעֲשֶׂה בַּקָּשָׁתוֹ וְעַל-יְדֵי-זֶה יָכוֹל לַעֲשׂוֹת נִסִּים לְמַעְלָה מֵהַטֶּבַע בָּעוֹלָם:
ג. עִקַּר אֱמוּנָה בְּחִינַת תְּפִלָּה בְּחִינַת נִסִּים אֵינוֹ אֶלָּא בְּאֶרֶץ-יִשְׂרָאֵל. וְשָׁם עִקַּר עֲלִיּוֹת הַתְּפִלּוֹת וְיָכוֹל לִפְעֹל בִּתְפִלָּתוֹ מַה שֶּׁצָּרִיךְ. וְלַעֲשׂוֹת נִסִּים וּמוֹפְתִים אֲמִתִּיִּים בָּעוֹלָם:
ד. אֱמוּנָה וּתְפִלָּה ונִסִים וְאֶרֶץ-יִשְׂרָאֵל הֵם בְּחִינָה אַחַת וְכֻלָּם תְּלוּיִים זֶה בָּזֶה:
ה. כְּשֶׁפּוֹגְמִין בְּאֶרֶץ-יִשְׂרָאֵל שֶׁהִיא בְּחִינַת אֱמוּנָה בְּחִינַת תְּפִלָּה אֲזַי יוֹרְדִין לְגָלוּת. וְעִקָּר שֶׁיּוֹרֶדֶת הַתְּפִלָּה לְגָלוּת וְאִי אֶפְשָׁר לְהִתְפַּלֵּל וְלַעֲשׂוֹת נִסִּים בָּעוֹלָם:
ו. יֵשׁ בְּנֵי אָדָם הַמְכַסִּים כָּל הַנִּסִּים בְּדֶרֶךְ הַטֶּבַע. וּכְשֶׁיִּכְלוּ אֵלּוּ הָאֶפִּיקוֹרְסִים שֶׁאֵין לָהֶם אֱמוּנָה בְּנִסִּים וְתִתְרַבֶּה אֱמוּנָה בָּעוֹלָם אֲזַי יָבוֹא מָשִׁיחַ, כִּי עִקַּר הַגְּאֻלָּה תָּלוּיה בָּזֶה הַיְנוּ בָּאֱמוּנָה:
ז. אִי אֶפְשָׁר לָבוֹא לֶאֱמוּנָה אֶלָּא עַל-יְדֵי אֱמֶת (הַיְנוּ כִּי עִקַּר הָאֱמוּנָה אֵינָהּ אֶלָּא בַּמֶּה שֶׁאֵין הַשֵׂכֶל מֵבִין. כִּי בְּמָקוֹם שֶׁהַשֵׂכֶל מֵבִין אֵין שַׁיָּךְ אֱמוּנָה. וְאִם כֵּן כְּשֶׁאֵין הַשֵׂכֶל מֵבִין, מֵהֵיכָן יָבוֹא לְהַאֲמִין בַּמֶּה שֶׁצָּרִיךְ לְהַאֲמִין. עַל כֵּן עִקַּר הָאֱמוּנָה תְּלוּיָה בָּאֱמֶת, שֶׁאִם יִרְצֶה הָאָדָם לְהִסְתַּכֵּל עַל הָאֱמֶת לַאֲמִתּוֹ יָבִין מֵאֵלָיו שֶׁצְּרִיכִין לְהַאֲמִין הָאֱמוּנָה הַקְּדוֹשָׁה בְּהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ וּבַצַּדִּיקִים הָאֲמִתִּיִּים וּבְתוֹרָתוֹ הַקְּדוֹשָׁה. אַף-עַל-פִּי שֶׁאִי אֶפְשָׁר לְהָבִין זֶה בְּשִׂכְלֵנוּ הַמְּגֻשָּׁם כְּמוֹ שֶׁצָּרִיךְ. כִּי עַל-יְדֵי הִסְתַּכְּלוּת עַל הָאֱמֶת בְּעֵין הָאֱמֶת יָבִין מֵרָחוֹק שֶׁהָאֱמֶת הוּא כָּךְ רַק שֶׁאִי אֶפְשָׁר לְהָבִין בַּשֵׂכֶל. וּצְרִיכִין רַק לְהִתְחַזֵּק בֶּאֱמוּנָה שְׁלֵמָה. וְהָבֵן הֵיטֵב):
ח. אִי אֶפְשָׁר לָבוֹא לֶאֱמֶת אֶלָּא עַל-יְדֵי הִתְקָרְבוּת לְצַדִּיקִים אֲמִתִּיִּים וְיֵלֵךְ בְּדֶרֶךְ עֲצָתָם, וְלֹא יִטֶּה לְיָמִין וְלִשְׂמֹאל מִדִּבְרֵיהֶם וְעַל-יְדֵי-זֶה נֶחְקָק בּוֹ אֱמֶת וְזוֹכֶה לֶאֱמוּנָה וְלִתְפִלָּה וּלְאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל וּלְנִסִּים וְעַל-יְדֵי-זֶה תָּבוֹא הַגְּאֻלָּה:
ט. הָעֵצוֹת שֶׁמְּקַבֵּל מֵהַצַּדִּיקִים הוּא בְּחִינַת נִשּׂוּאִין וְזִוּוּג דִּקְדֻשָּׁה. כִּי הוּא מְקַבֵּל טִפֵּי הַשֵׂכֶל שֶׁל הַצַּדִּיק עַל-יְדֵי עֵצָה שֶׁמְּקַבֵּל מִמֶּנּוּ. נִמְצָא שֶׁהוּא בְּחִינַת תִּקּוּן הַבְּרִית. וּלְהֵפֶךְ עֲצַת הַחוֹלְקִים וְהַמּוֹנְעִים וְדוֹמֵיהֶם הַמְדַבְּרִים חֲלַקְלַקּוֹת לְהָסִית וּלְהַדִּיחַ מִנְּקֻדַּת הָאֱמֶת הֵם בְּחִינַת פְּגַם הַבְּרִית. עַל כֵּן מִי שֶׁפָּגַם בִּבְרִיתוֹ צָרִיךְ לִשְׁמֹר עַצְמוֹ מְאֹד מֵהָעֵצוֹת הַהֲפוּכוֹת שֶׁל הַחוֹלְקִים עַל הָאֱמֶת כְּדֵי שֶׁלֹּא יְאַבֵּד עוֹלָמוֹ כְּרֶגַע חַס וְשָׁלוֹם:
י. צָרִיךְ לְהִתְרַחֵק מְאֹד מֵעֵצוֹת שֶׁל הַהֲמוֹן עַם שֶׁרֻבָּם כְּכוּלָּם הֵם עֵצוֹת רָעוֹת וּמְקֻלְקָלוֹת מְאֹד, מִכָּל-שֶׁכֵּן וְכָל שֶׁכֵּן עֲצַת רְשָׁעִים וְחוֹלְקִים וּמִתְנַגְּדִים עַל הָאֱמֶת שֶׁצְּרִיכִים לְהִתְרַחֵק מֵהֶם יוֹתֵר וְיוֹתֵר, כִּי מֵהֶם בָּאִים כָּל הַקִּלְקוּלִים וְהַפְּגָמִים רַחֲמָנָא לִצְלָן, כִּי עֲצָתָם הִיא בְּחִינַת עֲצַת הַנָּחָשׁ הַקַּדְמוֹנִי וּכְשֶׁמְּקַבֵּל עֲצָתָם חַס וְשָׁלוֹם הֵם מַטִּילִין בּוֹ זֻהֲמָא בִּבְחִינַת נִשֻּׂאִין בִּקְלִפָּה, כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב: "הַנָּחָשׁ הִשִּׁיאַנִי" (בְּרֵאשִׁית ג' יג). וְהֵם בְּחִינַת פְּגַם הַבְּרִית וּמַרְחִיקִים מֵהָאֱמֶת וְהָאֱמוּנָה הַקְּדוֹשָׁה וּמִלָּבוֹא לְאֶרֶץ-יִשְׂרָאֵל. עַל כֵּן צָרִיךְ לְהִתְרַחֵק מְאֹד מִלֵּילֵךְ אַחַר עֲצָתָם חַס וְשָׁלוֹם רַק לְדַבֵּק אֶת עַצְמוֹ בְּצַדִּיקֵי אֱמֶת וְאַנְשֵׁיהֶם הַהוֹלְכִים בְּדַרְכֵיהֶם שֶׁכָּל עֲצָתָם הֵם בְּחִינַת "כֻּלֹּה זֶרַע אֱמֶת" (יִרְמְיָה ב' כא). בְּחִינַת תִּקּוּן הַבְּרִית וְעַל-יְדֵי עֲצָתָם זוֹכֶה לְכָל טוּב לֶאֱמֶת וֶאֱמוּנָה וּתְפִלָּה וְאֶרֶץ-יִשְׂרָאֵל וְלַעֲשׂוֹת נִסִּים בָּעוֹלָם:
יא. עִקַּר הַנִּאוּף תָּלוּי בָּעֵינַיִם. וּמִצְוַת צִיצִית הִיא תִּקּוּן וּשְׁמִירָה לָזֶה וְעַל-יְדֵי-זֶה נִצּוֹלִין מֵעֵצוֹת רָעוֹת הַנַּ"ל. וְזוֹכִין לְקַבֵּל עֵצוֹת אֲמִתִּיּוֹת שֶׁל הַצַּדִּיקֵי אֱמֶת. עַל כֵּן צְרִיכִין לִזָּהֵר מְאֹד בְּמִצְוַת צִיצִית וּלְכַוֵּן בִּשְׁעַת עֲטִיפַת הַצִּיצִית הַקְּדוֹשִׁים וּבְבִרְכָתָן שֶׁיִּזְכֶּה לִשְׁמִירַת הַבְּרִית וּלְעֵצוֹת טוֹבוֹת וַאֲמִתִּיּוֹת, וְשֶׁיִּזְכֶּה עַל-יְדֵי-זֶה לֶאֱמוּנָה וּלְאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל וּלְקָרֵב אֶת הַגְּאֻלָּה. וְשֶׁיִּזְכֶּה לִתְפִלָּה וְלַעֲשׂוֹת נִסִּים וּמוֹפְתִים בָּעוֹלָם, וְשֶׁיִּזְכֶּה לְפַרְנָסָה עַל-יְדֵי הַמִּצְוָה הַקְּדוֹשָׁה הַזֹּאת כִּי עִקַּר הַפַּרְנָסָה תָּלוּיה בְּתִקּוּן הַבְּרִית וְעַל-יְדֵי-זֶה יִזְכֶּה גַּם כֵּן לְהָבִין הֵיטֵב בְּכָל מָקוֹם שֶׁיִּלְמוֹד וְיִתְגַּלּוּ לוֹ כָּל הַחָכְמוֹת כְּשֻׁלְחָן עָרוּךְ:
יב. הַתְּפִלָּה הִיא בְּחִינַת אֱמוּנָה וּמְסֻגָּל לְזִכָּרוֹן וְנִצּוֹל מִשִּׁכְחָה שֶׁהִיא תְּלוּיָה בִּפְגַם אֱמוּנָה:
יג. קֹדֶם שֶׁמְּקֹרָב לְהַצַּדִּיק אֲזַי הוּא בִּבְחִינַת "הַשְׁמֵן לֵב וְכוּ' וְאָזְנָיו וְכוּ' וְעֵינָיו וְכוּ"' (יְשַׁעְיָה ו' י) הַיְנוּ שֶׁלִּבּוֹ אָטוּם וְאָזְנָיו סְתוּמִים וְעֵינָיו עִוְרִים מִלִּרְאוֹת הָאֱמֶת וּלְהִתְעוֹרֵר לִתְשׁוּבָה. אֲבָל כְּשֶׁמְּדַבֵּק עַצְמוֹ לַצַּדִּיקִים וּמְקַבֵּל מֵהֶם עֵצָה אֲזַי נִפְתָּח לְבָבוֹ וְעֵינָיו וְאָזְנָיו בִּבְחִינַת "יִרְאֶה בְּעֵינָיו וְגוֹ"' שֶׁהֵן בְּחִינַת תְּלַת מוֹחִין, וָשָׁב וְרָפָא לוֹ שֶׁרוֹאֶה וְשׁוֹמֵעַ וּמֵבִין הָאֱמֶת וְזוֹכֶה לִתְשׁוּבָה:
יד. עַל-יְדֵי פְּגַם הַבְּרִית אֵין לוֹ פַּרְנָסָה:
טו. סְגֻלָּה לַחוֹלֶה לְהִסְתַּכֵּל עַל הַצִּיצִית:

ח – ראיתי מנורת זהב
א. אֲנָחָה וּגְנוּחִי שֶׁל אִישׁ הַיִּשְׂרְאֵלִי הִיא יְקָרָה מְאֹד כִּי הִיא שְׁלֵמוּת הַחֶסְרוֹנוֹת. הַיְנוּ כְּשֶׁיֵּשׁ לוֹ חִסָּרוֹן בְּאֵיזֶה דָּבָר כְּשֶׁמִּתְאַנֵּחַ עַל מַה שֶּׁנֶּחְסָר לוֹ עַל-יְדֵי-זֶה הוּא מַשְׁלִים הַחֶסְרוֹנוֹת:
ב. כָּל הַחֶסְרוֹנוֹת שֶׁיֵּשׁ לָאָדָם הֵן בְּפַרְנָסָה הֵן בִּבְרִיאוּת הַגּוּף וְכוּ' כֻּלָּם אִי אֶפְשָׁר לְהַשְׁלִימָם כִּי אִם עַל-יְדֵי הַצַּדִּיק וְהָרַב הָאֱמֶת שֶׁנִּלְוֶה אֵלָיו. כִּי שְׁלֵמוּת הַחֶסְרוֹנוֹת הוא עַל-יְדֵי אֲנָחָה וְכוּ' כַּנַּ"ל שֶׁעַל יָדָהּ מַמְשִׁיכִין הָרוּחַ חַיִּים לְהַשְׁלִים הַחִסָּרוֹן שֶׁמִּתְאַנֵּחַ עָלָיו. אֲבָל זֶה הָרוּחַ חַיִּים לְהַשְׁלִים הַחִסָּרוֹן מְקַבְּלִין רַק מֵהַצַּדִּיק וְהָרַב שֶׁבַּדּוֹר שֶׁדָּבוּק בַּתּוֹרָה שֶׁשָּׁם הָרוּחַ חַיִּים וְהַיְנוּ עַל-יְדֵי הִתְקַשְּׁרוּת לְהַצַּדִּיק:
ג. הַמִּתְנַגְּדִים וְהָרְשָׁעִים הַחוֹלְקִים עַל הַצַּדִּיקִים אֲמִתִּיִּים הֵם מְקַבְּלִים הָרוּחַ חַיִּים שֶׁלָּהֶם מֵהָרַב דִּקְלִפָּה. כִּי יֵשׁ רַב בַּקְלִפָּה וְסִטְרָא אַחֲרָא כְּנֶגֶד הָרַב דִּקְדֻשָּׁה, כִּי "אֶת זֶה לְעֻמַּת זֶה עָשָׂה הָאֱלֹהִים" (קהֶלֶת ז' יד). וְעַל כֵּן הֵם גְּדוֹלִים בִּשְׁעָתָם כִּי הָרוּחַ חַיִּים הַנִּמְשָׁךְ מֵהָרַב דִּקְלִפָּה הוּא בְּחִינַת רוּחַ סְעָרָה שֶׁהוּא גָּדוֹל בִּשְׁעָתוֹ, אֲבָל הוּא רַק לְפִי שָׁעָה וּלְבַסּוֹף כָּלֶה וְנֶאֱבָד וּמְסַעֵר גּוּפֵיהּ וְנִשְׁמָתֵיהּ שֶׁל הַנֶּאֱחָזִים בּוֹ, וְעַל כֵּן הָרְשָׁעִים וְהַחוֹלְקִים עַל צַדִּיקִים בְּחַיֵּיהֶם קְרוּיִים מֵתִים כִּי אֵין לָהֶם רוּחַ חַיִּים הָאֲמִתִּי דִּקְדֻשָּׁה שֶׁנִּמְשָׁךְ רַק עַל-יְדֵי צַדִּיקֵי אֱמֶת דַּיְקָא כַּנַּ"ל:
ד. הַצַּדִּיק הָאֲמִתִּי מְכַפֵּר עֲווֹנוֹת עַל-יְדֵי אֲנָחָה שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה מַמְשִׁיכִין מִמֶּנּוּ הָרוּחַ חַיִּים לְהַשְׁלִים הַחִסָּרוֹן כַּנַּ"ל, כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב: "וְאִישׁ חָכָם יְכַפְּרֶנָּה" (מִשְׁלֵי ט"ז יד):
ה. אָסוּר לְהִתְגָּרוֹת בִּרְשָׁעִים וְחוֹלְקִים. כִּי אִם מִי שֶׁהוּא צַדִּיק גָּמוּר דְּהַיְנוּ שֶׁכְּבָר הִפְרִישׁ וְגֵרֵשׁ לְגַמְרֵי כָּל הָרַע שֶׁל כָּל הָאַרְבָּעָה יְסוֹדוֹת שֶׁהֵם כְּלַל הַמִּדּוֹת. עַד שֶׁבָּטוּחַ שֶׁלּא יֶאֱרַע לוֹ שׁוּם מִכְשׁוֹל עֲבֵרָה. וְצַדִּיק כָּזֶה וְכָל הַנִּלְוִים אֵלָיו הֵם דַּיְקָא יְכוֹלִים לְהִתְגָּרוֹת בָּרְשָׁעִים. אֲבָל כָּל מִי שֶׁלֹּא בִּטֵּל הָרַע לְגַמְרֵי וְהָרַע עֲדַיִן בְּכֹחַ אַף שֶׁאֵין לוֹ שׁוּם עֲבֵרָה, אֵין זֶה צַדִּיק גָּמוּר וְאָסוּר לוֹ לְהִתְגָּרוֹת בָּרְשָׁעִים. כִּי יוּכַל לְהַזִּיק לוֹ חַס וְשָׁלוֹם אֲרִיכַת הָרוּחַ שֶׁלָּהֶם שֶׁמְּקַבְּלִין מֵהַסִּטְרָא אַחֲרָא שֶׁהוּא גָּדוֹל בִּשְׁעָתוֹ רַחֲמָנָא לִצְלָן. אֲבָל הַצַּדִּיק הַגָּמוּר הַנַּ"ל יָכוֹל לְהוֹרִיד אֶת עַצְמוֹ לְתוֹךְ הַצִּנּוֹר שֶׁדֶּרֶךְ שָׁם מְקַבְּלִין הָרְשָׁעִים הָרוּחַ חַיִּים שֶׁלָּהֶם וּלְשַׁבְּרוֹ וּלְהַכְנִיעוֹ וּלְהַשְׁפִּיל הָרְשָׁעִים עֲדֵי אָרֶץ:
ו. לָבוֹא לָזֶה לְהַפְרִישׁ הָרַע מֵהַטּוֹב הוּא עַל יְדֵי תּוֹרָה וּתְפִלָּה, דְּהַיְנוּ שֶׁעַל-יְדֵי לִמּוּד פּוֹסְקִים עַל-יְדֵי-זֶה מַפְרִישִׁין וּמְבָרְרִין הַטּוֹב מֵהָרַע עַל-יְדֵי שֶׁמְּבָרֵר הַפְּסַק הֲלָכָה. וּמְגָרְשִׁין וּמְבַטְּלִין הָרַע מִכָּל הָאַרְבָּעָה יְסוֹדוֹת שֶׁהֵם כְּלָל כָּל הַמִּדּוֹת שֶׁזֶּה עִקַּר תִּקּוּן הָאָדָם. וְלִזְכּוֹת לְבָרֵר הַפְּסַק הֲלָכָה הוּא עַל-יְדֵי תְּפִלָּה. וּכְשֶׁמִּתְפַּלֵּל עַל הַדָּבָר אַף שֶׁעַל-יְדֵי הַתְּפִלָּה נִתְמַלֵּא בַּקָּשָׁתוֹ עִם כָּל זֶה עֲדַיִן הַדְּבַר בַּקָּשָׁה בְּכֹחַ, וְעַל-יְדֵי הַלִּמּוּד בַּתּוֹרָה כַּנַּ"ל נִגְמָר וְיוֹצֵא מִכֹּחַ אֶל הַפּוֹעַל וַאֲזַי נַעֲשֶׂה רְצוֹנוֹ וְנִתְמַלֵּא בַּקָּשָׁתוֹ וְיִזְכֶּה לְהַשְׁפִּיל הַחוֹלְקִים וּמִתְנַגְּדִים עֲדֵי אָרֶץ:
ז. מַעְיַן חָכְמַת הַתּוֹרָה יוֹצֵא מֵהַתְּפִלָּה, עַל כֵּן עִקַּר בֵּרוּר פְּסַק הַהֲלָכָה זוֹכִין רַק עַל-יְדֵי הַתְּפִלָּה, וְנֶחֱשָׁב כְּאִלּוּ חִדֵּשׁ אֶת הָעוֹלָם וְזוֹכֶה לְבָרֵר הַטּוֹב מֵהָרַע שֶׁבְּכָל הָאַרְבָּעָה יְסוֹדוֹת שֶׁהוּא תִּקּוּן הַכּל, וְעַל-יְדֵי-זֶה זוֹכֶה לְהַשְׁפִּיל הַחוֹלְקִים עֲדֵי אָרֶץ:
ח. צִיצִית הֵם בְּחִינַת רוּחַ חַיִּים דִּקְדֻשָּׁה הַנַּ"ל וְעַל יָדָם מַשְׁלִימִים כָּל הַחֶסְרוֹנוֹת עַל-יְדֵי אֲנָחָה וּמַכְנִיעִין הָרוּחַ חַיִּים דִּקְלִפָּה רוּחַ סְעָרָה רוּחַ הַטֻּמְאָה וּמְגָרְשִׁים הָרַע מִן הַטּוֹב מִכָּל הַמִּדּוֹת, וְעַל-יְדֵי-זֶה מַכְנִיעִים הַחוֹלְקִים וְהָרְשָׁעִים וּמַשְׁפִּילִים אוֹתָם עֲדֵי אָרֶץ:
ט. הַצַּדִּיק שׁוֹמֵעַ כָּל הָאֲנָחוֹת שֶׁל הַדְּבוּקִים בּוֹ כִּי מִמֶּנּוּ תּוֹצְאוֹת חַיִּים לְכָל אֶחָד כִּי הוּא "אִישׁ אֲשֶׁר רוּחַ בּוֹ" (בַּמִדְבָּר כ"ז יח). כְּמוֹ שֶׁאָמְרוּ חֲכָמֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה שֶׁיּוֹדֵעַ לַהֲלֹךְ נֶגֶד רוּחוֹ שֶׁל כָּל אֱחָד וֶאֱחָד וּמַמְשִׁיךְ וּמַשְׁלִים הָרוּחַ חַיִּים שֶׁל כָּל אֶחָד וְאֶחָד:

ט – תהמת יכסימו
א. עִקַּר הַחִיּוּת מְקַבְּלִין מֵהַתְּפִלָּה וְעַל כֵּן צָרִיךְ לְהִתְפַּלֵּל בְּכָל כֹּחוֹ כְּדֵי לְהַכְנִיס כֹּחוֹ בְּאוֹתִיּוֹת הַתְּפִלָּה. וַאֲזַי נִתְחַדֵּשׁ כֹּחוֹ שָׁם וְעַל-יְדֵי-זֶה זוֹכִים לֶאֱמוּנָה:
ב. לְפִי מַעֲלַת תְּפִלָּתוֹ כֵּן זוֹכֶה לְזִוּוּגוֹ וְכֵן נוֹתְנִים לוֹ פַּרְנָסָתוֹ עַל כֵּן עַל-יְדֵי תְּפִלָּה בְּכֹחַ זוֹכֶה לְזִוּוּגוֹ וּלְפַרְנָסָה:
ג. עַל-יְדֵי תְּפִלָּה בִּשְׁלֵמוּת מַשְׁפִּיעַ חִיּוּת לְכָל שְׁלשָׁה חֶלְקֵי עוֹלָם שֶׁהֵם עוֹלָם הַשָּׁפָל וְעוֹלַם הַכּוֹכָבִים וְעוֹלַם הַמַּלְאָכִים:
ד. כְּשֶׁאָדָם עוֹמֵד לְהִתְפַּלֵּל אֲזַי בָּאִים מַחֲשָׁבוֹת זָרוֹת וּקְלִפּוֹת וּמְסַבְּבִין אוֹתוֹ וְנִשְׁאָר בַּחֹשֶךְ וְאֵינוֹ יָכוֹל לְהִתְפַּלֵּל. וְתַכְלִית הַתַּקָּנָה לָזֶה שֶׁתִּרְאֶה שֶׁיֵּצְאוּ הַדִּבּוּרִים מִפִּיךָ בֶּאֱמֶת וְעַל-יְדֵי הַתֵּבָה הַיּוֹצֵאת מִפִּיךָ בֶּאֱמֶת הִיא תָּשִׂים לְךָ פֶּתַח בַּחֹשֶׁךְ שֶׁאַתָּה נִצּוֹד בּוֹ וְתִזְכֶּה לְהִתְפַּלֵּל הֵיטֵב. וְהָבֵן זֶה הֵיטֵב הֵיטֵב כִּי זֶה כְּלַל וִיסוֹד גָּדוֹל בְּכָל דַּרְכֵי עֲבוֹדַת הַ' שֶׁהַכֹּל תָּלוּי בּוֹ. שֶׁאֲפִלּוּ אִם הוּא מְשֻׁקָּע חַס וְשָׁלוֹם בְּתַכְלִית הִתְגַּבְּרוּת הַחֹשֶׁךְ וְהַקְּלִפָּה וְהוּא כָּלוּא וּמְסֻגָּר שָׁם בְּכַמָּה סִבּוּבִים הַמְסַבְּבִים אוֹתוֹ מִצִּדֵּי צְדָדִים וְאֵין מַנִּיחִים אוֹתוֹ לְהִתְקָרֵב לַקְּדֻשָּׁה. עִקַּר תַּקָּנָתוֹ שֶׁיַּמְשִׁיךְ עַצְמוֹ לְהָאֱמֶת וְיַבִּיט עַל הָאֱמֶת לַאֲמִתּוֹ וִיבַקֵּשׁ רַק הָאֱמֶת. וְכֵן יִרְאֶה בִּתְפִלָּתוֹ אַף שֶׁאֵינוֹ יָכוֹל לְהִתְפַּלֵּל כְּלָל מֵחֲמַת הַחֹשֶׁךְ הָרַב כַּנַּ"ל, עִם כָּל זֶה יִרְאֶה רַק לְדַבֵּר הַדִּבּוּר בֶּאֱמֶת בְּאֵיזֶה מַדְרֵגָה תַּחְתּוֹנָה שֶׁהוּא. כְּגוֹן לְמָשָׁל שֶׁיֹּאמַר ה' הוֹשִׁיעָה בֶּאֱמֶת, אַף-עַל-פִּי שֶׁאֵינוֹ יָכוֹל לְדַבֵּר בְּהִתְלַהֲבוּת וְהִתְעוֹרְרוּת כָּרָאוּי אַף-עַל-פִּי-כֵן יַכְרִיחַ עַצְמוֹ לְדַבֵּר עַל כָּל פָּנִים הַדִּבּוּר בֶּאֱמֶת בִּפְשִׁיטוּת כְּפִי מַה שֶּׁהוּא וְעַל-יְדֵי-זֶה יִזְכֶּה לִרְאוֹת הַפְּתָחִים שֶׁבְּתוֹךְ הַחֹשֶׁךְ. כִּי אִם יִרְצֶה הָאֱמֶת בֶּאֱמֶת כְּנֶגֶד זֶה אֵין שׁוּם חֹשֶׁךְ שֶׁיַּחֲשִׁיךְ לוֹ כִּי אֱמֶת הוּא אוֹר הַ' יִתְבָּרַךְ בְּעַצְמוֹ אַךְ עַל-יְדֵי שֶׁקֶר הוּא מְסַלֵּק אֶת הַ' יִתְבָּרַךְ כִּבְיָכוֹל כִּי דּוֹבֵר שְׁקָרִים לֹא יִכּוֹן לְנֶגֶד עֵינָיו יִתְבָּרַךְ וְעַל-יְדֵי אֱמֶת הַקָּדוֹשׁ-בָּרוּךְ-הוּא שׁוֹכֵן עִמּוֹ. וְעִקַּר הִשְׁתּוֹקְקוּת שֶׁל הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ אֵינוֹ אֶלָּא אֶל הָאֱמֶת וּלְפִי גֹּדֶל הָאֱמֶת כֵּן הַקָּדוֹשׁ-בָּרוּךְ-הוּא שׁוֹכֵן עִמּוֹ וְאָז מֵאִיר לוֹ אֵיךְ לֵיצֵא מֵהַחֹשֶׁךְ וְהַקְּלִפָּה הַמּוֹנַעַת אוֹתוֹ מִתְּפִלָּתוֹ וַעֲבוֹדָתוֹ. וְעַל-יְדֵי-זֶה יָאִיר לוֹ הָאֱמֶת שֶׁיּוּכַל לְהִתְפַּלֵּל בְּחַסְדּוֹ הַגָּדוֹל יִתְבָּרַךְ וְעַל-יְדֵי-זֶה הוּא מְתַקֵּן וּמְקַיֵּם כָּל הָעוֹלָמוֹת:
ה. יֵשׁ בְּנֵי אָדָם שֶׁזּוֹכִין לְדַבֵּר דִּבּוּרֵי תְּפִלָּה בֶּאֱמֶת כָּזֶה עַד שֶׁהַדִּבּוּרִים מְאִירִים כְּאֶבֶן טוֹב שֶׁהוּא מֵאִיר בְּעַצְמוֹ. וְיֵשׁ בְּנֵי אָדָם שֶׁדִּבּוּרָם הוּא רַק כְּמוֹ חַלּוֹן שֶׁאֵין לוֹ אוֹר בְּעַצְמוֹ רַק שֶׁדֶּרֶךְ שָׁם נִכְנָס הָאוֹר וְיָכוֹל אַחֵר לְהָאִיר בּוֹ. וְדַע שֶׁהַכּל לְפִי גֹּדֶל הָאֱמֶת:
ו. גַּם עַל-יְדֵי שֶׁאָדָם נִתְעוֹרֵר בֶּאֱמֶת לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ עַל-יְדֵי-זֶה יִזְכֶּה לִבְקֹעַ הַמָּסַכִּים וְהַמְּחִצּוֹת הַמַּבְדִּילִים וְלִמְצוֹא הַפְּתָחִים לָצֵאת מֵאֲפֵלָה לְאוֹרָה וְעַל-יְדֵי-זֶה זוֹכֶה לְעוֹרֵר גַּם אֲחֵרִים עִמּוֹ. לְעוֹרֵר לִתְשׁוּבָה אֲנָשִׁים אֲחֵרִים לְהוֹצִיאָם מֵהַחֹשֶׁךְ וּלְהַחֲזִירָם בִּתְשׁוּבָה:
ז. צָרִיךְ כָּל אָדָם לְהַעֲלוֹת תְּפִלָּתוֹ דֶּרֶךְ שַׁעַר הַשַּׁיָּךְ לְשִׁבְטוֹ וְצָרִיךְ זְכוּת גָּדוֹל שֶׁיִּזְכֶּה לָזֶה, עַל כֵּן צָרִיךְ כָּל אֶחָד לְקַשֵּׁר אֶת תְּפִלָּתוֹ לְצַדִּיק הַדּוֹר כִּי הַצַּדִּיק יוֹדֵעַ לְכַוֵּן הַשְּׁעָרִים וּלְהַעֲלוֹת כָּל תְּפִלָּה וּתְפִלָּה לַשַּׁעַר הַשַּׁיָּךְ לָהּ:
ח. צָרִיךְ לִרְאוֹת לְהַגִּיעַ לְמַדְרֵגָה לְהִתְפַּלֵּל כָּל-כָּךְ בְּכַוָּנָה עַד שֶׁיִּשְׁפּוֹךְ לִבּוֹ כַּמַּיִם לִפְנֵי ה' וְעַל-יְדֵי-זֶה יָבוֹא מָשִׁיחַ בִּמְהֵרָה בְּיָמֵינוּ אָמֵן:
ט. אֵלּוּ בְּנֵי אָדָם הַמַּכְחִישִׁים כָּל הַנִּסִּים וְאוֹמְרִים שֶׁהַכֹּל דֶּרֶךְ הַטֶּבַע וְאִם רוֹאִים אֵיזֶה נֵס הֵם מְכַסִּים הַנֵּס עִם דֶּרֶךְ הַטֶּבַע שֶׁאוֹמְרִים שֶׁזֶּה דֶּרֶךְ הַטְּבָעִים, פּוֹגְמִים בַּתְּפִלָּה כִּי הַתְּפִלָּה הִיא בְּחִינַת נִסִּים שמשנה אֶת הַטֶּבַע. וּפוֹגְמִים בֶּאֱמוּנָה מְאֹד שֶׁאֵין מַאֲמִינִים בְּהַשְׁגָּחַת הַבּוֹרֵא יִתְבָּרַךְ. וּפוֹגְמִים בְּאֶרֶץ-יִשְׂרָאֵל שֶׁהִיא מְקוֹם הַנִּסִּים. וְעַל-יְדֵי-זֶה צְרִיכִין לִפּוֹל בְּגָלוּת מִצְרַיִם וּשְׁאָרֵי גָּלֻיּוֹת וְהֵם מַאֲרִיכִים אֶת הַגָּלוּת רַחֲמָנָא לִצְלָן:

י – ואלה המשפטים
א. עַל-יְדֵי רִקּוּדִין וְהַמְחָאַת כַּף נַעֲשֶׂה הַמְתָּקַת הַדִּינִים:
ב. עִקַּר כְּבוֹד הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ הוּא כְּשֶׁהָרְחוֹקִים בְּיוֹתֵר מְקָרְבִין אֶת עַצְמָן לַעֲבוֹדַת הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ, כִּי אָז אתעלה וְאִתְיַקַּר שְׁמָא דְּקֻדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא עֵילָּא וְתַתָּא וְנִתְגַּדֵּל כְּבוֹד שְׁמוֹ יִתְבָּרַךְ וְנִתְעַלֶּה. עַל כֵּן צָרִיךְ כָּל אָדָם לְהִשְׁתַּדֵּל מְאֹד לְקָרֵב הָרְחוֹקִים לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ וְגַם אֵין לְשׁוּם אָדָם לְיָאֵשׁ אֶת עַצְמוֹ מִלְּהִתְקָרֵב לַעֲבוֹדַת הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ מֵחֲמַת שֶׁנִּתְרַחֵק מְאֹד מֵהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ עַל-יְדֵי חֲטָאָיו הַמְּרֻבִּים אַף שֶׁהִרְבָּה לַעֲשׂוֹת הָרַע חַס וְשָׁלוֹם. כִּי אַדְּרַבָּא כָּל מַה שֶּׁהוּא רָחוֹק בְּיוֹתֵר עַל יָדוֹ יִתְגַּדֵּל כְּבוֹד הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ בְּיוֹתֵר כְּשֶׁיִּשְׁתַּדֵּל לָשׁוּב וּלְהִתְקָרֵב אֵלָיו יִתְבָּרַךְ כִּי זֶה עִקַּר כְּבוֹדוֹ יִתְבָּרַךְ. אֲבָל זֶה אִי אֶפְשָׁר שֶׁיִּתְקָרֵב הָרָחוֹק לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ כָּרָאוּי כִּי אִם עַל-יְדֵי צַדִּיקֵי הַדּוֹר:
ג. צַדִּיקֵי אֱמֶת הֵם מַעֲלִין אֶת הַתְּפִלָּה בַּעֲלִיּוֹת גְּדוֹלוֹת עַד שֶׁמְּגַלִּין אֱלקוּתוֹ וּמַלְכוּתוֹ יִתְבָּרַךְ לְכָל בָּאֵי עוֹלָם אֲפִלּוּ לְהָרְחוֹקִים מְאֹד מְאֹד שֶׁהֵם הָרְשָׁעִים וְהָעֲכּוּ"ם שֶׁזֶּה עִקַּר גְּדֻלָתוֹ שֶׁל הַקָּדוֹשׁ-בָּרוּךְ-הוּא. כִּי עִקַּר גְּדֻלָתוֹ שֶׁל הַקָּדוֹשׁ-בָּרוּךְ-הוּא הוּא שֶׁגַּם הָרְחוֹקִים מְאֹד וַאֲפִלּוּ הָעַכּוּ"ם יֵדְעוּ שֶׁיֵּשׁ אֱלֹהִים שַׁלִּיט וּמוֹשֵׁל כַּמּוּבָא בַּזֹּהַר הַקָּדוֹשׁ (יִתְרוֹ ס"ט ע"א). עַל כֵּן מִי שֶׁיֵּשׁ לוֹ חוֹלֶה אוֹ אֵיזֶה צַעַר בְּתוֹךְ בֵּיתוֹ יֵלֵךְ אֵצֶל חָכָם וִיבַקֵּשׁ עָלָיו רַחֲמִים (בָּבָא-בַּתְרָא קט"ז), כִּי עִקַּר הַתְּפִלָּה אֵינָם יוֹדְעִים כִּי אִם צַדִּיקֵי הַדּוֹר. וּבָזֶה עוֹשֶׂה נַחַת רוּחַ גָּדוֹל לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ כִּי הַקָּדוֹשׁ-בָּרוּךְ-הוּא מִתְאַוֶּה לִתְפִלָּתָן שֶׁל צַדִּיקִים וְנֶהֱנֶה מֵהֶם:
ד. יֵשׁ בַּעֲלֵי גַּאֲוָה שֶׁמּוֹנְעִים עַצְמָם וַאֲחֵרִים מִלֵּילֵךְ לַצַּדִּיקִים לְהִתְפַּלֵּל עֲלֵיהֶם וְהֵם מְעַכְּבִים תַּאֲוָתוֹ שֶׁל הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ:
ה. אֵלּוּ הַבַּעֲלֵי גַּאֲוָה הֵם חוֹשְׁבִים שֶׁגַּם הֵם יְכוֹלִים לְהִתְפַּלֵּל עַל שֶׁהִתְעַנּוּ וְסִגְּפוּ עַצְמָם וּבָזֶה הֵם צַדִּיקִים. אֲבָל הָאֱמֶת אֵינוֹ כֵּן כִּי אִם הִתְבּוֹנְנוּ בְּעַצְמָם הָיוּ רוֹאִים שֶׁאַחַר כָּל הַתַּעֲנִיתִים וכיו"ב עֲדַיִן נִשְׁאֲרוּ אֶצְלָם כָּל תַּאֲוָתָם קְשׁוּרִים בְּגוּפָם, וְגַם זֻהֲמַת תאוות אֲבִיהֶם מִשְּׁעַת הַהוֹלָדָה מֵחֲמַת שֶׁלֹּא נִתְקַדֵּשׁ אָבִיו בִּשְׁעַת הַזִּוּוּג קָשׁוּר בְּגוּפָם עֲדַיִן. וּכְשֶׁמִּסְתַּכְּלִים עַל זֶה בְּוַדַּאי יִפּוֹל עֲלֵיהֶם חֲרָדָה גְּדוֹלָה וְלֹא הָיוּ טוֹעִים שֶׁהֵם צַדִּיקִים שֶׁיְּכוֹלִים לְהִתְפַּלֵּל וְלַעֲשׂוֹת פִּדְיוֹנוֹת. וְכֵן יַחֲשֹׁב כָּל אָדָם כָּל זֶה וְלֹא יִטְעֶה שֶׁהוּא צַדִּיק וְיִשְׁתַּדֵּל לְהָבִיא וּלְהָשִׁיב כָּל הַתְּפִלּוֹת לְצַדִּיקֵי הָאֱמֶת כִּי רַק הֵם יוֹדְעִים לְהִתְפַּלֵּל וּלְהַעֲלוֹת הַתְּפִלָּה כָּרָאוּי. וְהַקָּדוֹשׁ-בָּרוּךְ-הוּא מִתְאַוֶּה לִתְפִלָּתָם וּמְשַׁגֵּר תְּפִלָּה סְדוּרָה בְּפִיהֶם כְּדֵי שֶׁיֵּהָנֶה מֵהַתְּפִלָּה:
ו. וְהָעֵצָה הַיְעוּצָה לְבַטֵּל הַגַּאֲוָה שֶׁהִיא עֲבוֹדָה זָרָה כַּכָּתוּב: "תּוֹעֲבַת ה' כָּל גְּבַהּ לֵב" (מִשְׁלֵי ט"ז ה, וְעַיֵּן סוֹטָה ד: ), הָעִקָּר הִיא עַל-יְדֵי הִתְקָרְבוּת לַצַּדִּיקִים:
ז. עַל-יְדֵי הִתְקָרְבוּת לְצַדִּיקִים מְבַטְּלִין הַגַּאֲוָה שֶׁהִיא עֲבוֹדָה זָרָה וְזוֹכִין לֶאֱמוּנָה שְׁלֵמָה וְנִתְבַּטְּלִין הַכְּפִירוֹת וְזוֹכִין לִבְחִינַת רוּחַ הַקֹּדֶשׁ. וְעַל-יְדֵי-זֶה זוֹכִין לְשִׂמְחָה גְּדוֹלָה עַד שֶׁבָּאִים לְהַמְחָאַת כַּף וְרִקּוּדִין דִּקְדֻשָּׁה שֶׁעַל- יְדֵי-זֶה מַמְתִּיקִין הַדִּינִים וְזוֹכִין לְחָכְמָה וְחַיִּים וַאֲרִיכוּת יָמִים וּלְהַשָׂגַת הַתּוֹרָה בְּנִגְלֶה וְנִסְתָּר:
ח. עַל-יְדֵי שִׂמְחַת פּוּרִים בְּהַמְחָאַת כַּף וְרִקּוּדִין. עַל-יְדֵי-זֶה מַמְשִׁיכִין בְּחִינַת קַבָּלַת הַתּוֹרָה בְּנִגְלֶה וְנִסְתָּר שֶׁהִיא בְּחִינַת הֶאָרָה הַנִּפְלָאָה שֶׁל מָרְדְּכַי וְאֶסְתֵּר. וְזוֹכִין לְקַיֵּם מִצְוַת סְפִירַת הָעֹמֶר כָּרָאוּי שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה מַכְנִיעִין קְלִפּוֹת הָמָן עֲמָלֵק יִמַּ"ש וְנִתְבַּטֵּל הַגַּאֲוָה וְהָעֲבוֹדָה זָרָה וְהַכְּפִירוֹת וְנִמְשָׁךְ אֱמוּנָה גְּדוֹלָה וְחָכְמָה דִּקְדֻשָּׁה וְחַיִּים וַאֲרִיכוּת יָמִים. וּמַמְתִּיקִין כָּל הַדִּינִים וְנִתְבַּטְּלִין כָּל הַגְּזֵרוֹת מִיִּשְׂרָאֵל אָמֵן כֵּן יְהִי רָצוֹן:
ט. עַל-יְדֵי בִּטּוּל הַגַּאֲוָה הַחָכְמָה עַל תִּקּוּנָהּ. וְזוֹכִין לְחַיִּים וַאֲרִיכוּת יָמִים וְנִמְתָּקִין הַדִּינִים וְזוֹכִין לֶאֱמוּנָה וּלְשִׂמְחָה גְּדוֹלָה וּלְהַשָׂגַת הַתּוֹרָה בְּנִגְלֶה וְנִסְתָּר וְלִבְחִינַת רוּחַ הַקֹּדֶשׁ:
י. שֹׁרֶשׁ הַתְּשׁוּבָה הוּא מֵרֹאשׁ חֹדֶשׁ. עַל כֵּן בְּרֹאשׁ חֹדֶשׁ מִשְׁתַּלְשֶׁלֶת הַתְּשׁוּבָה בְּכָל הַנִּבְרָאִים וּמַגִּיעַ לָהֶם הִרְהוּר תְּשׁוּבָה. וַאֲפִלּוּ רְשָׁעִים שֶׁבְּגֵיהִנּם מֻכְרָחִים לְאֵיזֶה חֲרָטָה בְּרֹאשׁ חֹדֶשׁ שֶׁשָּׁבִין וּמִתְחָרְטִים וּמוֹדִים וּמִתְבַּיְּשִׁים. כִּי אַף-עַל-פִּי שֶׁאֵין גֵּיהִנּם אָז (זֹהַר הַקָּדוֹשׁ תְּרוּמָה ק"נ) זֹאת הַבּוּשָׁה וְהַחֲרָטָה הִיא בְּעַצְמָהּ הַגֵּיהִנּם שֶׁלָּהֶם (וְכֵן כָּתַב בְּסִימָן כ"ב כִּי צַעַר הַבּוּשָׁה גָּדוֹל מְאֹד יוֹתֵר מֵעֹנֶשׁ גֵּיהִנּם רַחֲמָנָא לִצְלָן):

יא – אני ה הוא שמי
א. עַל-יְדֵי שֶׁמְּדַבֵּר בְּהַתּוֹרָה בְּדִבּוּרִים מֵאִיר לוֹ הַדִּבּוּר בְּכָל הַמְּקוֹמוֹת שֶׁצָּרִיךְ לַעֲשׂוֹת תְּשׁוּבָה עַד שֶׁזּוֹכֶה לַעֲשׂוֹת תְּשׁוּבַת הַמִּשְׁקָל מַמָּשׁ. וְכֵן בְּכָל פַּעַם וּפַעַם עַל-יְדֵי כָּל תְּשׁוּבָה וּתְשׁוּבָה הוּא הוֹלֵךְ מִמַּדְרֵגָה לְמַדְרֵגָה עַד שֶׁיּוֹצֵא מִמַּדְרֵגָה פְּחוּתָה וּבָא לִתְבוּנוֹת הַתּוֹרָה:
ב. עַל-יְדֵי שֶׁיִּהְיֶה נִזְהָר וְנִשְׁמָר שֶׁיִּהְיֶה כְּבוֹד הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ בִּשְׁלֵמוּת שֶׁיהיה נִבְזֶה בְּעֵינָיו נִמְאָס וּכְבוֹדוֹ לְאַיִן נֶגֶד כְּבוֹד הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ. עַל-יְדֵי-זֶה זוֹכֶה לְדִבּוּרִים הַמְּאִירִים בַּתּוֹרָה שֶׁהֵם מְאִירִים לוֹ לִתְשׁוּבָה שְׁלֵמָה וְעַל-יְדֵי-זֶה זוֹכֶה לָבוֹא לִתְבוּנוֹת הַתּוֹרָה לְעומְקָהּ:
ג. אַךְ אִי אֶפְשָׁר לִזְכּוֹת לְדִבּוּר הַמֵּאִיר כָּזֶה כִּי אִם כְּשֶׁמְּשַׁבְּרִין הַגֵּאוּת וְהַגַּדְלוּת. שֶׁלּא יִהְיֶה לִמּוּדוֹ בִּשְׁבִיל כָּבוֹד לְהִתְיַהֵר וּלְקַנְטֵר חַס וְשָׁלוֹם אוֹ לְקַבֵּל רַבָּנוּת וְהִתְנַשְׂאוּת. וְזֶה תָּלוּי בִּשְׁמִירַת הַבְּרִית קוֹדֶשׁ:
ד. גֵּאוּת הִיא בְּחִינַת עֲבוֹדָה זָרָה וְעַל-יְדֵי-זֶה אֵין לוֹ כְּלֵי הַדִּבּוּר לְדַבֵּר עִמָּהֶם דִּבּוּרִים הַמְּאִירִים וְאֵין יְכוֹלִין לִפְתֹּחַ פֶּה. וּכְשֶׁהַתּוֹרָה בָּאָה לְתוֹךְ פִּיו לֹא דַּי שֶׁאֵין דִּבְרֵי הַתּוֹרָה מְאִירִין לוֹ לְהַחֲזִירוֹ לְמוּטָב אֶלָּא שֶׁגַּם הַתּוֹרָה עַצְמָהּ נִתְגַּשֵּׁם וְנִתְחַשֵּׁךְ שָׁם מִפִּיו רַחֲמָנָא לִצְלַן:
ה. גֵּאוּת וְנִאוּף תְּלוּיִים זֶה בָּזֶה. וּכְשֶׁשּׁוֹמֵר הַבְּרִית נִצּוֹל מִגֵּאוּת וְזוֹכֶה לָאוֹר הַמֵּאִיר לוֹ לִתְשׁוּבָה עַד שֶׁזּוֹכֶה לָבוֹא לִתְבוּנוֹת הַתּוֹרָה לְעומְקָהּ:
ו. עִקַּר מְרִירוּת טִרְדוֹת הַפַּרְנָסָה וִיגִיעָתוֹ הִיא עַל-יְדֵי פְּגַם הַבְּרִית. כִּי מִי שֶׁשּׁוֹמֵר אֶת בְּרִיתוֹ אַף-עַל-פִּי שֶׁהוּא עוֹשֶׂה ל"ט מְלָאכוֹת וּמַשָׂא וּמַתָּן, הֵם בְּחִינַת מַלְאֲכוֹת הַמִּשְׁכָּן וְהֵם בְּחִינַת "טַ"ל אוֹרוֹת" (יְשַׁעְיָה כ"ו יט). אֲבָל הַפּוֹגֵם בִּבְרִיתוֹ עֲנִיּוּת רוֹדֶף אַחֲרָיו וּמַמְשִׁיךְ עַל עַצְמוֹ עוֹל הַפַּרְנָסָה בִּיגִיעָה וּבִמְרִירוּת גָּדוֹל בִּבְחִינַת ל"ט מַלְקוֹת רַחֲמָנָא לִצְלָן:
ז. שְׁמִירַת הַבְּרִית יֵשׁ בּוֹ שְׁתֵּי בְּחִינוֹת יֵשׁ מִי שֶׁזִּוּוּגוֹ בִּימֵי הַחוֹל וְאַף-עַל-פִּי-כֵן הוּא שׁוֹמֵר אֶת בְּרִיתוֹ עַל פִּי הַתּוֹרָה שֶׁזִּוּוּגוֹ בְּהֶיתֵּר וְגַם זֶה נִקְרָא שְׁמִירַת הַבְּרִית, וּבִלְבַד שֶׁיִּשְׁמֹר אֶת עַצְמוֹ מֵעֲבֵרָה רַחֲמָנָא לִצְלָן. וּצְרִיכִים שְׁמִירָה גְּדוֹלָה לִשְׁמוֹר אֶת בְּרִיתָם וְזֶה בְּחִינַת יִחוּדָא תַּתָּאָה וְעַל-יְדֵי-זֶה זוֹכִין לְהַשִׂיג הֲלָכָה שֶׁבַּתּוֹרָה רָזִין. אֲבָל יֵשׁ מִי שֶׁזִּוּוּגוֹ רַק מִשַּׁבָּת לְשַׁבָּת וְהוּא בְּחִינַת יִחוּדָא עלאה וְעַל-יְדֵי-זֶה מַשִׂיג גַּם קַבָּלָה ורָזִין דְּרָזִין. אֲבָל גַּם מִי שֶׁזִּוּוּגוֹ רַק מִשַּׁבָּת לְשַׁבָּת גַּם הוּא צָרִיךְ שְׁמִירָה גְּדוֹלָה שֶׁיִּהְיֶה זִוּוּגוֹ בִּקְדֻשָּׁה וְיִהְיֶה נִכְלָל בִּכְלַל שׁוֹמְרֵי הַבְּרִית. מִכָּל-שֶׁכֵּן הַקְּטַנִּים שֶׁזִּוּוּגָם גַּם בִּימֵי הַחוֹל שֶׁבְּוַדַּאי הֵם צְרִיכִים שְׁמִירָה יְתֵרָה בְּיוֹתֵר שֶׁלֹּא יִפְגְּמוּ בִּבְרִיתָם חַס וְשָׁלוֹם וְעַל כָּל פָּנִים שֶׁלֹּא יַעַבְרוּ עַל הַתּוֹרָה חַס וְשָׁלוֹם. וְעַל-יְדֵי שְׁמִירַת הַבְּרִית בִּשְׁתֵּי בְּחִינוֹת אֵלּוּ עַל יְדֵי זֶה כְּבוֹד הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ בִּשְׁלֵמוּת וְזוֹכִין לְכָל הַבְּחִינוֹת הַנַּ"ל עַד שֶׁזּוֹכִין לָבוֹא לִתְבוּנוֹת הַתּוֹרָה לְעומְקָהּ:
ח. יֵשׁ עֲנָוָה שֶׁהִיא תַּכְלִית הַגַּדְלוּת דְּהַיְנוּ שֶׁהוּא עָנָו מֵחֲמַת שֶׁהוּא יוֹדֵעַ שֶׁהַגַּדְלוּת מְבֻזָּה מְאֹד, עַל כֵּן הוּא עָנָו כְּדֵי לְהִתְיַקֵּר וּלְהִתְכַּבֵּד, נִמְצָא שֶׁהוּא עָנָו בִּשְׁבִיל גַּדְלוּת וְכָבוֹד. עַל כֵּן צְרִיכִין לְהַשְׂכִּיל עַל דְּרָכָיו וּלְהִתְרַחֵק מִגַּדְלוּת בְּתַכְלִית עַד קָצֶה הָאַחֲרוֹן כְּמַאֲמַר חֲכָמֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה, 'מְאֹד מְאֹד הֱוֵי שְׁפַל רוּחַ'. כִּי הַגַּדְלוּת הוּא בְּחִינַת שֶׁבַע בָּתֵּי עֲבוֹדָה זָרָה שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה גָּלוּ יִשְׂרָאֵל מֵאַרְצָם. וְעַל-יְדֵי-זֶה עֲדַיִן לֹא חָזַרְנוּ לְאַרְצֵנוּ מֵחֲמַת שֶׁרוֹדְפִים אַחַר הַכָּבוֹד עַל-יְדֵי הַגַּדְלוּת רַחֲמָנָא לִצְלָן:

יב – תהלה לדוד
א. מַה שֶּׁעַל-פִּי רוֹב הַלּוֹמְדִים חוֹלְקִים עַל הַצַּדִּיקִים זֶהוּ מֵחֲמַת שֶׁלּוֹמְדִים תּוֹרָה שֶׁבְּעַל-פֶּה דְּהַיְנוּ גְּמָרָא וּפוֹסְקִים וְכוּ' בְּגאות גְּדוֹלָה. וַאֲזַי נַעֲשֶׂה לָהֶם מִתּוֹרָה שֶׁבְּעַל-פֶּה פֶּה לְדַבֵּר עַל הַצַּדִּיקִים עָתָק בְּגַאֲוָה וָבוּז. אֲבָל הַצַּדִּיקֵי אֱמֶת מַעֲלִין וּמְתַקְּנִים כָּל דִּבּוּרֵיהֶם הָרָעִים וְחוֹזְרִים וְעוֹשִׂים מֵהֶם הֲלָכוֹת וּמַעֲלִין שַׁעֲשׁוּעִים גְּדוֹלִים לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ עַל-יְדֵי-זֶה דַּיְקָא:
ב. עַל-יְדֵי שֶׁלּוֹמְדִים תּוֹרָה שֶׁלֹּא לִשְׁמָהּ וְהָעִקָּר עַל-יְדֵי תּוֹרָה שֶׁבְּעַל-פֶּה גְּמָרָא וּפוֹסְקִים שֶׁלּוֹמְדִים שֶׁלֹּא לִשְׁמָהּ עַל-יְדֵי-זֶה נַעֲשֶׂה לָהֶם פֶּה לְדַבֵּר עָתָק עַל צַדִּיקֵי אֱמֶת. וּמִזֶּה בָּא הִתְנַגְּדוּת שֶׁל הַלּוֹמְדִים שֶׁחוֹלְקִים עַל הַצַּדִּיקִים הָאֲמִתִּיִּים:
ג. אֵלּוּ הַלּוֹמְדִים הַחוֹלְקִים עַל הַצַּדִּיקִים דַּע שֶׁבָּזֶה שֶׁחוֹלֵק וּמְדַבֵּר רָעוֹת עַל הַצַּדִּיק בָּזֶה שׂונֵא וְרוֹדֵף גַּם אֶת הַצַּדִּיק הָעֶלְיוֹן, הַיְנוּ הַצַּדִּיק שֶׁחִדֵּשׁ זֹאת הַתּוֹרָה שֶׁלּוֹמֵד הַצַּדִּיק הַתַּחְתּוֹן. וְעִקַּר כֹּחוֹ מֵחֲמַת שֶׁהוּא לַמְדָן בִּגְמָרָא וּפוֹסְקִים שֶׁהוּא תּוֹרָה שֶׁבְּעַל-פֶּה רַק שֶׁלּוֹמֵד בְּלֹא דַּעַת וּנְבֵלָה טוֹבָה הֵימֶנּוּ (כַּמּוּבָא בְּוַיִּקְרָא-רַבָּה סוֹף פָּרָשָׁה א). וּכְשֶׁהַתּוֹרָה שֶׁבְּעַל פֶּה שֶׁהִיא הַשְּׁכִינָה בָּאָה לְתוֹךְ פִּיו זֶהוּ גָּלוּת הַשְּׁכִינָה. וְתַלְמִיד-חָכָם כָּזֶה הוּא שֵׁד יְהוּדִי וְאֵינוֹ רוֹאֶה הָאֱמֶת וְנַעֲשֶׂה שׂנֵא וְחוֹלֵק עַל הַצַּדִּיק הָאֱמֶת:
ד. מַה שֶּׁיֵּשׁ כַּמָּה שֶׁלּוֹמְדִים תּוֹרָה הַרְבֵּה וְאֵינָם חוֹזְרִים בִּתְשׁוּבָה וְאַדְּרַבָּא הֵם חוֹלְקִים עַל צַדִּיקִים, זֶה מֵחֲמַת שֶׁלּוֹמֵד שֶׁלֹּא לִשְׁמָהּ כִּי אִם בִּשְׁבִיל כָּבוֹד וְרַבָּנוּת לְהִתְיַהֵר וּלְקַנְטֵר וַאֲזַי עַל-יְדֵי הַתּוֹרָה נִכְנָס בּוֹ עַרְמִימִיּוּת יוֹתֵר, כִּי בַּתּוֹרָה יֵשׁ בָּהּ בְּחִינַת "צַדִּיקִים יֵלְכוּ בָם וּפֹשְׁעִים יִכָּשֵׁלוּ בָם" (הוֹשֵׁעַ י"ד י). וַאֲזַי מֵהַתּוֹרָה שֶׁבְּעַל-פֶּה נַעֲשֶׂה לוֹ פֶּה לְדַבֵּר עַל הַצַּדִּיקִים מֵחֲמַת שֶׁאֵינוֹ רוֹאֶה בַּתּוֹרָה רַק הַמַּשְׁמָעוּת שֶׁאֵינוֹ טוֹב בְּחִינַת "וּפֹשְׁעִים יִכָּשְׁלוּ בָם" בְּחִינַת עַרְמִימִיּוּת:
ה. כְּשֶׁאָדָם לוֹמֵד בִּקְדֻשָּׁה וּבְטָהֳרָה אֵיזֶה דִּין וּפְסָק וְתוֹרָה שֶׁחִדֵּשׁ אֵיזֶה תַּנָּא אוֹ צַדִּיק אַחֵר. עַל-יְדֵי-זֶה נַעֲשֶׂה בְּחִינַת נְשִׁיקִין הַיְנוּ בְּחִינַת הִתְדַּבְּקוּת רוּחָא בְּרוּחָא שֶׁנִּתְדַּבֵּק רוּחַ הַתַּנָּא עִם רוּחַ הַלּוֹמֵד. וְדוֹמֶה כְּאִלּוּ נוֹשֵׁק אֶת עַצְמוֹ עִם הַתַּנָּא וְגוֹרֵם תַּעֲנוּג גָּדוֹל לְהַתַּנָּא, כְּמוֹ שֶׁאָמְרוּ חֲכָמֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה 'שִׂפְתוֹתָיו דּוֹבְבוֹת בַּקָּבֶר' (יְבָמוֹת צ"ג):
ו. עַל כֵּן צָרִיךְ לֵידַע קֹדֶם לִמּוּדוֹ שֶׁבְּשָׁעָה שֶׁיּוֹשֵׁב לִלְמֹד הַצַּדִּיק שֶׁבְּגַן עֵדֶן צַייִּת לְקָלֵיהּ, כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב: "הַיּוֹשֶׁבֶת בַּגַּנִּים חֲבֵרִים מַקְשִׁיבִים לְקוֹלֵךְ הַשְׁמִיעִנִי" (שִׁיר הַשִּׁירִים ח' יג) (בַּזּהַר הַקָּדוֹשׁ לֶךְ-לְךָ צ"ב.). וּצְרִיכִין לְקַשֵּׁר אֶת עַצְמוֹ עִם הַתַּנָּא אוֹ הַצַּדִּיק שֶׁחִדֵּשׁ וְגִלָּה זֹאת הַתּוֹרָה שֶׁלּוֹמֵד וְעַל-יְדֵי-זֶה נַעֲשֶׂה נְשִׁיקִין וְכוּ' כַּנַּ"ל וְעַל-יְדֵי-זֶה יִזְכֶּה לִתְשׁוּבָה לְחַדֵּשׁ יָמָיו שֶׁעָבְרוּ בַּחֹשֶךְ. וְכָל זֶה כְּשֶׁלּוֹמֵד תּוֹרָה לִשְׁמָהּ כְּדֵי לְקַיֵּם מִצְוַת תַּלְמוּד תּוֹרָה שֶׁשָּׁקוּל כְּנֶגֶד כֻּלָּם וְלִזְכּוֹת עַל-יְדֵי-זֶה לְקִיּוּם הַתּוֹרָה. ואָז רוֹאֶה בַּתּוֹרָה רַק מַשְׁמָעוּת טוֹב כִּי יוֹדֵעַ שֶׁמַּה שֶּׁיֵּשׁ בַּתּוֹרָה מַשְׁמָעוּת לְהֵפֶךְ הוּא בְּכַוָּנָה מֵאֵת הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ כַּמְבֹאָר בִּפְנִים. אֲבָל כְּשֶׁלּוֹמֵד רַק בִּשְׁבִיל שֶׁיִּהְיֶה נִקְרָא לַמְדָן וְכַיּוֹצֵא אֲזַי נְבֵלָה טוֹבָה הֵימֶנּוּ וּבְוַדַּאי אֵינוֹ יָכוֹל לְדַבֵּק אֶת עַצְמוֹ עִם רוּחַ הַתַּנָּא וְעָלָיו כְּתִיב: "נַעְתָּרוֹת נְשִׁיקוֹת שׂנֵא" (מִשְׁלֵי כ"ז ו), כִּי הַתַּנָּא אֵינוֹ יָכוֹל לִסְבֹּל רוּחוֹ שֶׁל תַּלְמִיד-חָכָם שֵׁד יְהוּדִי:
ז. בִּשְׁבִיל זֶה טוֹב לִלְמֹד פּוֹסֵק עִם בְּאֵר הַגּוֹלָה. כְּדֵי לְהַזְכִּיר שֵׁם הַתַּנָּא אוֹ הַפּוֹסֵק שֶׁחִדֵּשׁ זֶה הַדִּין כְּדֵי לְדַבֵּק רוּחוֹ בְּרוּחַ הַצַּדִּיק שֶׁחִדֵּשׁ זֹאת הַתּוֹרָה כַּנַּ"ל:
ח. וְדַע שֶׁזֶּה הַלַּמְדָן שֶׁדּוֹבֵר רָעוֹת עַל הַצַּדִּיק הוּא מְכֻווָּן גָּדוֹל מֵאֵת הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ. שֶׁהַקָּדוֹשׁ-בָּרוּךְ-הוּא מַפִּיל צַדִּיק גָּדוֹל לְתוֹךְ פִּיו שֶׁל זֶה הַלַּמְדָן כְּדֵי שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה יוֹצִיא הַצַּדִּיק הַשְּׁכִינָה הַיְנוּ הַתּוֹרָה שֶׁבְּעַל-פֶּה מֵהַגָּלוּת שֶׁבְּפֶה הַלַּמְדָן. כִּי הַצַּדִּיקִים הַגְּדוֹלִים הַמֻּבְחָרִים יוֹדְעִים מֵאֵיזֶה הֲלָכוֹת נַעֲשּׂוּ אֶצְלוֹ אֵלּוּ הַצֵּרוּפִים רָעִים שֶׁמְּדַבֵּר עַל הַצַּדִּיקִים. וְהֵם מַעֲלִים אֵלּוּ הַצֵּרוּפִים וְעוֹשִׂים מֵאֵלּוּ הַדִּבּוּרִים הֲלָכוֹת וּמְיַחֵד בָּזֶה יִחוּדִים גְּדוֹלִים וְנִפְלָאִים עַיֵּן שָׁם:
ט. עַל-יְדֵי שֶׁשְׂמֵחִים בְּיִסּוּרִים וְעוֹשִׂים מֵאַהֲבָה (שַׁבָּת פ"ח) לְקַבֵּל חֶרְפַּת הַשֹׂנְאִים בְּאַהֲבָה עַל-יְדֵי-זֶה מַעֲלִין אֶת הַשְּׁכִינָה לִבְחִינַת חִבּוּק:
י. הַלַּמְדָן הַיָּשָׁר עַל-יְדֵי שֶׁלּוֹמֵד תּוֹרַת הַתַּנָּא עַל-יְדֵי-זֶה מַחֲזִיר נַפְשׁוֹ שֶׁל הַתַּנָּא לְתוֹךְ גּוּפוֹ:

יג – להמשיך השגחה שלמה
א. עַל-יְדֵי שֶׁמְּשַׁבְּרִין תַּאֲוַת מָמוֹן מַמְשִׁיכִין הַשְׁגָּחָה שְׁלֵמָה. וּשְׁבִירָתָהּ הִיא עַל-יְדֵי צְדָקָה כִּי עַל-יְדֵי צְדָקָה מְקָרְרִין חֲמִימוּת תַּאֲוַת מָמוֹן וּמְשַׁבְּרִין תַּאֲוַת הַנְּגִידוּת וְהָעֲשִׁירוּת. וְזוֹכֶה לַעֲשׂוֹת מַשָׂא וּמַתָּן בֶּאֱמוּנָה וְלִהְיוֹת שָׂמֵחַ בְּחֶלְקוֹ וְיֵשׁ לוֹ נַחַת רוּחַ בַּמֶּה שֶׁחֲנָנוֹ ה' וְאֵינוֹ אָץ לְהַעֲשִׁיר. וְנִצּוֹל מִן הַקְּלָלָה שֶׁל "בְּזֵעַת אַפֶּיךָ תֹּאכַל לֶחֶם" שֶׁהִיא מִתְקַיֶּמֶת בַּמְשֻׁקָּע בְּתַאֲוַת מָמוֹן, שֶׁהוּא יָגֵע תָּמִיד בִּיגִיעוֹת וּטְרָחוֹת וּטְרָדוֹת גְּדוֹלוֹת וְאֵין לוֹ נַחַת רוּחַ מֵעָשְׁרוֹ רַחֲמָנָא לִצְלָן. וְעַל-יְדֵי צְדָקָה נִצּוֹלִין מִזֶּה וְנֶחֱשָׁב כְּמַקְטִיר קְטֹרֶת:
ב. תַּאֲוַת מָמוֹן הִיא עֲבוֹדָה זָרָה מַמָּשׁ וְכָל זְמַן שֶׁיֵּשׁ עֲבוֹדָה זָרָה זֹאת שֶׁל מָמוֹן בָּעוֹלָם חֲרוֹן אַף בָּעוֹלָם. וּכְפִי הַבִּטּוּל שֶׁל תַּאֲוָה זֹאת כֵּן נִתְבַּטֵּל החֲרוֹן אַף וְנִמְשָׁךְ חֶסֶד בָּעוֹלָם וְעַל-יְדֵי-זֶה נִמְשָׁךְ הַדַּעַת שֶׁהִיא בְּחִינַת בִּנְיַן בֵּית הַמִּקְדָּשׁ. וּבִטּוּל תַּאֲוַת מָמוֹן זֶה בְּחִינַת הִתְגַּלּוּת מָשִׁיחַ שֶׁאָז יִתְבַּטֵּל חֶמְדַּת הַמָּמוֹן:
ג. עַל-יְדֵי שִׁבּוּר תַּאֲוַת מָמוֹן עַל יְדֵי צְדָקָה. מַמְתִּיקִין הַדִּינִים וְנִצּוֹלִים מִכָּל הַצָּרוֹת וְנִקְרָא חָכָם, וְעַל-יְדֵי-זֶה יְכוֹלִין לְהַעֲלוֹת נַפְשׁוֹת יִשְׂרָאֵל וּלְחַדְּשָׁם וּלְהָבִיא התּוֹרָה לָעוֹלָם בִּבְחִינַת הִתְגַּלּוּת הַתּוֹרָה שֶׁל לֶעָתִיד לָבוֹא בְּחִינַת אוֹרַיְתָא דְעַתִּיקָא סְתִימָאָה. גַּם עַל-יְדֵי-זֶה נַעֲשֶׂה יִחוּד קֻדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא וּשְׁכִינְתֵּיהּ:
ד. עַ"י זֶה הֶחָכָם שֶׁלּוֹקֵחַ הַנְּפָשׁוֹת וְעוֹלֶה עִמָּהֶם "וַיֹּרֶד עֹז מִבְטֶחָה" (מִשְׁלֵי כ"א כב) שֶׁמּוֹלִיד עַל-יְדֵי-זֶה הַתּוֹרָה הַנַּ"ל נִתַּקְּנוּ שְׁתֵּי הַמֶּרְכָּבוֹת בְּחִינַת תִּקּוּנָא דְּמֶרְכַּבְתָּא עִילָּאָה וּמֶרְכַּבְתָּא תַּתָּאָה:
ה. כָּל אֵלּוּ בְּנֵי אָדָם הַבָּאִים לַחֲכַם הַדּוֹר כָּל אֶחָד וְאֶחָד יֵשׁ לוֹ אֵיזֶה רָצוֹן טוֹב. וְהַצַּדִּיק מַעֲלֶה כָּל אֵלּוּ הָרְצוֹנוֹת וּבָזֶה הוּא מְחַדֵּשׁ נַפְשׁוֹתֵיהֶם שֶׁל אֵלּוּ הָאֲנָשִׁים הַבָּאִים אֵלָיו וְעַל-יְדֵי-זֶה הוּא מֵבִיא הִתְגַּלּוּת הַתּוֹרָה שֶׁאוֹמֵר אָז בִּפְנֵיהֶם. נִמְצָא שֶׁיֵּשׁ לְכָל אֶחָד וְאֶחָד חֵלֶק בַּתּוֹרָה כְּפִי רְצוֹנוֹ וְכֵן נִתְחַדֵּשׁ נַפְשׁוֹ לְטוֹבָה. עַל כֵּן צָרִיךְ כָּל אֶחָד לְהִתְחַזֵּק וּלְהִתְעוֹרֵר שֶׁיָּבוֹא עִם רְצוֹנוֹת טוֹבִים וְכִסּוּפִין טוֹבִים וַחֲזָקִים לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ כְּדֵי שֶׁיִּתְחַדֵּשׁ נַפְשׁוֹ לְטוֹבָה בְּיוֹתֵר. גַּם שָׁמַעְנוּ שֶׁהָעִקָּר בְּשָׁעָה שֶׁהֶחָכָם מֵכִין עַצְמוֹ לוֹמַר תּוֹרָה שֶׁאָז צָרִיךְ כָּל אֶחָד לְפַשְׁפֵּשׁ בְּמַעֲשָׂיו וּלְבַקֵּשׁ לוֹ רְצוֹנוֹת טוֹבִים לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ וּלְהִתְפַּלֵּל עַל זֶה, כְּדֵי שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה יוּכַל הֶחָכָם לֶאֱחוֹז בְּיָדוֹ וּלְהַעֲלוֹתוֹ מִמָּקוֹם שֶׁהוּא שָׁם וּלְחַדְּשׁוֹ לְטוֹבָה כְּפִי הָרָצוֹן שֶׁיִּהְיֶה לוֹ אָז כַּנַּ"ל:
ו. גַּם מִזֶּה תָּבִין הַחִלּוּק הַגָּדוֹל שֶׁיֵּשׁ בֵּין כְּשֶׁהָאָדָם בְּעַצְמוֹ אֵצֶל הַצַּדִּיק בִּשְׁעַת אֲמִירַת הַתּוֹרָה וּבֵין כְּשֶׁשּׁוֹמֵעַ מִפִּי אַחֵר. כִּי כְּשֶׁהוּא בְּעַצְמוֹ שָׁם יֵשׁ לוֹ חֵלֶק בהתורה וְנִתְחַדֵּשׁ נַפְשׁוֹ אָז מִלְּבַד עוֹד הַרְבֵּה חִלּוּקִים כַּמְבֹאָר בְּמָקוֹם אַחֵר:
ז. עַל-יְדֵי שֶׁבָּאִים לְהַצַּדִּיק עַל-יְדֵי-זֶה מַמְשִׁיכִין הַשְׁגָּחָה שְׁלֵמָה. כִּי הוּא הֶחָכָם הַנַּ"ל הַמֵּבִיא הַתּוֹרָה כַּנַּ"ל וְעַל-יְדֵי הַמְשָׁכַת הַתּוֹרָה בָּעוֹלָם נִמְשָׁךְ הַשְׁגָּחַת הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ עָלֵינוּ. כִּי הַתּוֹרָה הִיא טְעָמִים נְקֻדּוֹת תָּגִין אוֹתִיּוֹת שֶׁהֵם תְּלַת גַּוְנִין דְּעֵינָא וּבַת עַיִן, וְעַל כֵּן עַל-יְדֵי הַתּוֹרָה מֵבִיא הֶחָכָם כֹּחַ הָרְאוּת שֶׁל הַשְׁגָּחַת הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ עָלֵינוּ. וְכָל אֶחָד כְּפִי קֵרוּבוֹ אֶל הַתּוֹרָה כֵּן הַשְׁגָּחַת הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ עָלָיו בִּשְׁלֵמוּת יוֹתֵר:
ח. כְּשֶׁאָדָם רוֹצֶה דְּבַר תַּאֲוָה זֶה הָרָצוֹן הוּא פְּגָם וּמָרָה לַנֶּפֶשׁ וַאֲזַי הִיא בִּבְחִינַת "מָרַת נֶפֶשׁ" (שְׁמוּאֵל-א א' י) בְּחִינַת "וְנַפְשָׁהּ מָרָה לָהּ" (מְלָכִים-ב ד' כז). וְזֶהוּ פִּזּוּר הַנֶּפֶשׁ וַאֲזַי אֵין הַנֶּפֶשׁ מְאִירָה וְהִיא אָז בִּבְחִינַת "וְנֶפֶשׁ רְעֵבָה" (תְּהִלִּים ק"ז ט). וּלְתַקֵּן זֶה צָרִיךְ לָבוֹא לַחֲכַם הַדּוֹר הַנַּ"ל וְהוּא יְתַקֵּן וְיַעֲלֶה אֲפִלּוּ אֵלּוּ הָרְצוֹנוֹת הַפְּגוּמִים עִם הָרְצוֹנוֹת הַטּוֹבִים שֶׁיֵּשׁ לוֹ. וְעַל-יְדֵי-זֶה שֶׁבָּא לְהֶחָכָם יִתְקַיֵּם אָז "וְנֶפֶשׁ רְעֵבָה מִלֵּא טוֹב" (שָׁם) וְיִתְקַיֵּם בּוֹ "וְהִשְׂבִּיעַ בְּצַחְצָחוֹת נַפְשֶׁךָ" (יְשַׁעְיָה נ"ח יא). וִיחַדֵּשׁ כַּנֶּשֶׁר נְעוּרָיו דְּהַיְנוּ שֶׁיִּתְחַדְּשׁוּ וְיִתְתַּקְּנוּ יְמֵי נְעוּרָיו שֶׁעָבְרוּ בַּחֹשֶׁךְ וְאָז נִקְרָא אָדָם. וְגַם גּוּפוֹ יִתְעַלֶּה וְיִתְחַדֵּשׁ עַל-יְדֵי-זֶה שֶׁבָּא לְהֶחָכָם:
ט. אֵלּוּ בְּנֵי אָדָם הַבָּאִים לְהֶחָכָם שֶׁבַּדּוֹר וְהֶחָכָם מְקַבֵּץ נַפְשׁוֹתֵיהֶם שֶׁהֵם הָרְצוֹנוֹת שֶׁלָּהֶם וּמַעֲלֶה אוֹתָם בִּבְחִינַת עִבּוּר וּמְחַדֵּשׁ אוֹתָם לְטוֹבָה וְאַחַר-כָּךְ חוֹזֵר וְשָׁב וְיוֹרֵד עִם הַנְּפָשׁוֹת לְזֶה הָעוֹלָם וּמַמְשִׁיךְ עִמָּהֶם הִתְגַּלּוּת הַתּוֹרָה. הַנְּפָשׁוֹת הָאֵלּוּ הֵם בִּבְחִינַת הַחַיּוֹת שֶׁבַּמֶּרְכָּבָה. וְהַגּוּפִים שֶׁלָּהֶם הֵם בִּבְחִינַת הָאוֹפַנִּים. וְנֶפֶשׁ הֶחָכָם בְּעַצְמוֹ וְדַעְתּוֹ הַקְּדוֹשָׁה הִיא בִּבְחִינַת הַכִּסֵּא וְהַיּוֹשֵׁב עַל הַכִּסֵּא. וְכֵן בִּבְחִינַת הַתּוֹרָה שֶׁמַּמְשִׁיךְ יֵשׁ גַּם כֵּן הַחַיּוֹת וְהָאוֹפַנִּים וְהַכִּסֵּא וְהַיּוֹשֵׁב עַל הַכִּסֵּא:
י. אַךְ צָרִיךְ לְבַקֵּשׁ מְאֹד וְלַחְזוֹר אַחַר צַדִּיק כָּזֶה וּלְבַקֵּשׁ מֵהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ שֶׁיִּזְכֶּה לִמְצוא חָכָם כָּזֶה שֶׁיְּקַבֵּץ הַנְּפָשׁוֹת וְיַעֲלֶה אוֹתָם וִיחַדְּשֵׁם בִּבְחִינַת עִבּוּר וְיוֹרִיד עַל-יְדֵי-זֶה הַתּוֹרָה. כִּי הוּא דַּיְקָא יָכוֹל לְתַקְּנוֹ וּלְהַעֲלוֹתוֹ מִכָּל הַפְּגָמִים שֶׁל כָּל הַתַּאֲווֹת. וְהַצַּדִּיק עוֹשֶׂה זֹאת בִּשְׁנֵי שִׂכְלִיִּים בְּחִינַת שְׁתֵּי שִׁינִין בְּחִינַת שִׁין שֶׁל שְׁלשָׁה רָאשִׁים וְשִׁין שֶׁל אַרְבָּעָה רָאשִׁים:
יא. כָּל מַה שֶּׁמִּתְרַבִּין יוֹתֵר הַנְּפָשׁוֹת הַבָּאִים אֶל הַצַּדִּיק הָאֱמֶת לְקַבֵּל תּוֹרָה נִתְמַעֵט וְנִתְבַּטֵּל יוֹתֵר הַהֶבֶל הָרַע אֲשֶׁר נַעֲשֶׂה עַל הָאָרֶץ שֶׁהֵם הַקֻּשְׁיוֹת שֶׁל הָאֶפִּיקוֹרְסִים, מֵחֲמַת שֶׁרוֹאִים צַדִּיק וְרַע לוֹ רָשָׁע וְטוֹב לוֹ. וְעַל-יְדֵי רִבּוּי הַנְּפָשׁוֹת הַמִּתְקַבְּצִים אֵצֶל צַדִּיקֵי אֱמֶת נִתְבַּטֵּל הַהֶבֶל שֶׁל קֻשְׁיוֹת כָּאֵלּוּ:
יב. אֵלּוּ הָאֲנָשִׁים הַנּוֹסְעִים וּבָאִים לְהַצַּדִּיק הָאֱמֶת רָאוּי שיתוסף בָּהֶם אַהֲבָה זֶה לָזֶה וִיעוֹרְרוּ וְיַזְכִּירוּ זֶה אֶת זֶה בַּעֲבוֹדַת הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ. וְזֶה סִימָן שֶׁהָיְתָה כַּוָּנָתָם רְצוּיָה בְּעֵת שֶׁהָיוּ אֵצֶל הַצַּדִּיק וְהִתְחִילוּ לְהִתְחַדֵּשׁ לְטוֹבָה:
יג. יֵשׁ נְפָשׁוֹת שֶׁהֵם פְּגוּמוֹת מְאֹד מְאֹד. וַאֲפִלּוּ כְּשֶׁבָּאִין אֵצֶל הַצַּדִּיק אַף-עַל-פִּי-כֵן עֲדַיִן מְשֻׁקָּעִים בְּכָל הַתַּאֲווֹת וַעֲדַיִן לֹא יָצְאוּ מֵחוֹל אֶל הַקֹּדֶשׁ אֲפִלּוּ כְּחוּט הַשַׂעֲרָה, וּנְפָשׁוֹת כָּאֵלּוּ בְּוַדַּאי אִי אֶפְשָׁר לְהַעֲלוֹתָם וּלְחַדְּשָׁם בִּבְחִינַת עִבּוּר. אֲבָל יֵשׁ צַדִּיקִים שֶׁגְּדוֹלִים בְּמַעֲלוֹת נִפְלָאוֹת וְנוֹרָאוֹת כָּל-כָּךְ עַד שֶׁאֲפִלּוּ נְפָשׁוֹת פְּגוּמוֹת כָּאֵלּוּ יְכוֹלִים לְהַעֲלוֹת בִּבְחִינַת עִבּוּר וּלְחַדְּשָׁם לְטוֹבָה. עַל כֵּן מִי שֶׁיּוֹדֵעַ בְּנַפְשׁוֹ שֶׁפָּגַם מְאֹד וְרוֹצֶה לָחוּס עַל חַיָּיו וְלָשׁוּב לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ צָרִיךְ לְבַקֵּשׁ וּלְהִתְחַנֵּן מְאֹד מְאֹד לִפְנֵי הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ שֶׁיְּזַכֵּהוּ בְּרַחֲמָיו לְהִתְקָרֵב לְצַדִּיק כָּזֶה שֶׁיִּהְיֶה גִּבּוֹר חָזָק כָּל כָּךְ שֶׁיּוּכַל לְהַעֲלוֹת וּלְחַדֵּשׁ גַּם נַפְשׁוֹ לְטוֹבָה, אַשְׁרֵי הַזּוֹכֶה לִמְצוֹא צַדִּיק כָּזֶה:

יד – להמשיך שלום בעולם
א. עִקַּר כְּבוֹד הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ הוּא כְּשֶׁהָרְחוֹקִים בְּיוֹתֵר מְקָרְבִים אֶת עַצְמָן לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ כִּי אָז אִסְתַּלַּק וְאִתְיַקַּר שְׁמָא דְּקֻדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא עֵילָּא וְתַתָּא (זהַר יִתְרוֹ ס"ט ע"א), וְנִתְגַּדֵּל כְּבוֹדוֹ יִתְבָּרַךְ מְאֹד. עַל כֵּן צָרִיךְ כָּל אָדָם לְהִשְׁתַּדֵּל מְאֹד לְקָרֵב הָרְחוֹקִים לַעֲבוֹדַת הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ. גַּם אֵין לְאָדָם לוֹמַר אֵיךְ אֲנִי יָכוֹל לְהִתְקָרֵב לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ וַאֲנִי רָחוֹק כָּל-כָּךְ עַל-יְדֵי רִבּוּי מַעֲשַׂי הָרָעִים. כִּי אַדְּרַבָּה כָּל מַה שֶּׁהוּא רָחוֹק בְּיוֹתֵר יִתְגַּדֵּל עַל יָדוֹ כְּבוֹד הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ בְּיוֹתֵר כְּשֶׁיִּשְׁתַּדֵּל לָשׁוּב וּלְהִתְקָרֵב אֵלָיו יִתְבָּרַךְ כִּי זֶה עִקַּר כְּבוֹדוֹ יִתְבָּרַךְ כַּנַּ"ל:
ב. כְּשֶׁבְּנֵי אָדָם שֶׁהֵם מִחוּץ לַקְּדֻשָּׁה מְקָרְבִין אֶת עַצְמָם לִפְנִים מֵהַקְּדֻשָּׁה הֵן גֵּרִים שֶׁמִּתְגַּיְּרִים הֵן בַּעֲלֵי תְּשׁוּבָה שֶׁגַּם הֵם הָיוּ מִבַּחוּץ. כְּשֶׁמְּקָרְבִין וּמַכְנִיסִים אוֹתָם לִפְנִים זֶהוּ עִקַּר כְּבוֹד הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ וּכְדֵין אִסְתַּלַּק וְאִתְיַקַּר שְׁמָא דְּקֻדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא עֵילָּא וְתַתָּא, וּמַעֲלִין אֶת הַכָּבוֹד לְשָׁרְשׁוֹ הַיְנוּ לַיִּרְאָה וְעַל-יְדֵי-זֶה מַמְשִׁיכִים שָׁלוֹם בָּעוֹלָם:
ג. עַל-יְדֵי הַתּוֹרָה יְכוֹלִים לְקָרֵב גֵּרִים וּבַעֲלֵי תְּשׁוּבָה וּלְהוֹדִיעַ לָהֶם הַדֶּרֶךְ יֵלְכוּ בָּהּ:
ד. עַל-יְדֵי עֵסֶק הַתּוֹרָה בִּקְדֻשָּׁה מְעוֹרְרִין בִּתְשׁוּבָה פּוֹשְׁעֵי יִשְׂרָאֵל וְגֵרִים. אֲבָל אִי אֶפְשָׁר לִזְכּוֹת לָזֶה כִּי אִם עַל-יְדֵי עֲנָוָה וְשִׁפְלוּת בְּתַכְלִית. וְעַל-יְדֵי-זֶה זוֹכִין לְתוֹרָה עַד שֶׁיּוּכַל לְהָאִיר וּלְעוֹרֵר בְּתוֹרָתוֹ שָׁרְשֵׁי נִשְׁמוֹת יִשְׂרָאֵל אֲפִלּוּ הָרְחוֹקִים מִמֶּנּוּ כַּמָּה פַּרְסָאוֹת. וַאֲפִלּוּ פּוֹשְׁעֵי יִשְׂרָאֵל כָּל זְמַן שֶׁשֵּׁם יִשְׂרָאֵל נִקְרָא עָלָיו כִּי אַף-עַל-פִּי שֶׁחָטָא יִשְׂרָאֵל הוּא (סַנְהֶדְּרִין מד), וִיכוֹלִים לְהָאִיר לוֹ אֶל מָקוֹם שֶׁהוּא הֶאָרָה מִשּׁרֶשׁ נִשְׁמָתוֹ עַל-יְדֵי הַתּוֹרָה וְעַל-יְדֵי-זֶה חוֹזֵר בִּתְשׁוּבָה:
ה. צָרִיךְ כָּל אָדָם וּבִפְרָט תַּלְמִיד-חָכָם לִרְאוֹת שֶׁיּוּכַל לְהָאִיר וּלְבָרֵךְ בְּלִמּוּד תּוֹרָתוֹ בְּשׁרֶשׁ הַנְּשָׁמוֹת, הַיְנוּ בְּמַחֲשָׁבָה תְּחִלָּה כַּנַּ"ל וְעַל-יְדֵי-זֶה יָכוֹל לְקָרֵב וּלְעוֹרֵר בִּתְשׁוּבָה רְשָׁעִים וְגֵרִים אֲפִלּוּ הָרְחוֹקִים מִמֶּנּוּ, וְעַל-יְדֵי-זֶה יִזְכֶּה שֶׁיִּהְיֶה גַּם בְּנוֹ תַּלְמִיד-חָכָם. אֲבָל כְּשֶׁאֵינוֹ לוֹמֵד בִּבְחִינָה זוֹ אֵין בְּנוֹ תַּלְמִיד-חָכָם (וְעַיֵּן נְדָרִים פ"א):
ו. אֵין אָדָם זוֹכֶה לְתוֹרָה אֶלָּא עַל-יְדֵי שִׁפְלוּת שֶׁיְּשַׁבֵּר גַּאֲוָתוֹ מֵאַרְבַּע בְּחִינוֹת שִׁפְלוּת. כִּי צָרִיךְ לְהַקְטִין אֶת עַצְמוֹ לִפְנֵי גְּדוֹלִים מִמֶּנּוּ וְלִפְנֵי בְּנֵי אָדָם כְּעֶרְכּוֹ וְלִפְנֵי קְטַנִּים מִמֶּנּוּ. וְלִפְעָמִים שֶׁהוּא בְּעַצְמוֹ קָטָן שֶׁבַּקְּטַנִּים וְצָרִיךְ לְהַקְטִין אֶת עַצְמוֹ כְּנֶגֶד מַדְרֵגַת עַצְמוֹ וְיִדְמֶה בְּעֵינָיו שֶׁהוּא לְמַטָּה מִמַּדְרֵגָתוֹ:
ז. צָרִיךְ לִשְׁמֹר אֶת עַצְמוֹ מִכָּל הַדְּבָרִים שֶׁדֶּרֶךְ בְּנֵי אָדָם לְהִתְגַּדֵּל בָּהֶם וְהֵם שְׁלֹשָׁה דְּבָרִים: חָכְמָה, גְּבוּרָה וַעֲשִׁירוּת. כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב (יִרְמְיָה ט' כב): "אַל יִתְהַלֵּל חָכָם" וְגוֹ'. הַיְנוּ שֶׁצָּרִיךְ לְשַׁבֵּר גַּאֲוָתוֹ שֶׁיֵּשׁ לוֹ מִכָּל אֵלּוּ הַדְּבָרִים וְלִהְיוֹת עָנָו וְשָׁפֵל בְּכֻלָּם:
ח. כְּפִי מַה שֶּׁמְּשַׁבֵּר גַּאֲוָתוֹ כֵּן הוּא זוֹכֶה לְתוֹרָה. וְעַל-יְדֵי-זֶה זוֹכֶה לְקָרֵב רְחוֹקִים לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה נִתְגַּדֵּל וְנִתְעַלֶּה כְּבוֹדוֹ יִתְבָּרַךְ. וּמַעֲלֶה הַכָּבוֹד לְשָׁרְשׁוֹ וְעַל-יְדֵי-זֶה זוֹכֶה לְיִרְאָה. וְעַל-יְדֵי-זֶה זוֹכֶה לִשְׁלוֹם-בַּיִת "שָׁלוֹם בַּעֲצָמָיו" (תְּהִלִּים ל"ח ד) וְעַל-יְדֵי-זֶה זוֹכֶה לִתְפִלָּה. וְעַל-יְדֵי-זֶה זוֹכֶה לַשָּׁלוֹם הַכְּלָלִי שָׁלוֹם בְּכָל הָעוֹלָמוֹת:
ט. כְּשֶׁמְּאִירִין וּמְעוֹרְרִין אֶת הַפּוֹשְׁעֵי יִשְׂרָאֵל בִּתְשׁוּבָה עֲדַיִן הֵם רְחוֹקִים מֵהַקְּדֻשָּׁה מְאֹד וְיָכוֹל לִהְיוֹת לָהֶם מְנִיעוֹת רַבּוֹת. וְצָרִיךְ לָהֶם יְגִיעוֹת רַבּוֹת כְּדֵי לְהַפְשִׁיט מֵהֶם הַבְּגָדִים הַצּוֹאִים שֶׁהִלְבִּישׁוּ (זְכַרְיָה ג' ד). כִּי אֵלּוּ הַבְּגָדִים הַצּוֹאִים הֵם מוֹנְעִים אוֹתָם מִלַּחֲזֹר לְהַקָּדוֹשׁ-בָּרוּךְ-הוּא וְהֵם מַפְסִיקִים כְּמוֹ נָהָר הַמַּפְסִיק שֶׁאִי אֶפְשָׁר לַהֲלוֹךְ דֶּרֶךְ אוֹתוֹ הַנָּהָר. עַל כֵּן לֹא יְבַהֲלוּךָ רַעְיוֹנֶיךָ כְּשֶׁאַתָּה רוֹאֶה שֶׁאַתָּה רוֹצֶה לְהִתְקָרֵב לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ וּבָאִים עָלֶיךָ מְנִיעוֹת עֲצוּמוֹת. כִּי בְּהֶכְרֵחַ שֶׁיִּהְיוּ לְךָ מְנִיעוֹת רַבּוֹת וַעֲצוּמוֹת כִּי כֻּלָּם נִמְשָׁכִין מֵהַבְּגָדִים הַצּוֹאִים שֶׁנַּעֲשּׂו מֵעֲווֹנוֹתָיו. וּצְרִיכִים לִסְבֹּל יְגִיעוֹת וּמְרִירוּת עַד שֶׁיַּשְׁלִיךְ מֵעָלָיו הַבְּגָדִים הַצּוֹאִים וְעַל-יְדֵי-זֶה יִתְבַּטְּלוּ כָּל הַמְּנִיעוֹת וְהַמָּסַכִּים הַמַּבְדִּילִים בֵּינוֹ לְבֵין הַקְּדֻשָּׁה:
י. לְפִי הַכָּבוֹד שֶׁמְּכַבֵּד אֶת יִרְאֵי ה' כֵּן עוֹלֶה הַכָּבוֹד לְשָׁרְשׁוֹ וְעִקַּר הַדָּבָר שֶׁיְּכַבֵּד יִרְאֵי ה' בְּלֵב שָׁלֵם וְעַל-יְדֵי-זֶה מַשְׁלִים פְּגָמֵי הַיִּרְאָה וְזוֹכֶה לְשָׁלוֹם:
יא. יֵשׁ שְׁנֵי מִינֵי שָׁלוֹם. יֵשׁ שָׁלוֹם בַּעֲצָמָיו כִּי תְּחִלָּה צָרִיךְ אָדָם לִרְאוֹת שֶׁיִּהְיֶה שָׁלוֹם בַּעֲצָמָיו. כִּי לִפְעָמִים אֵין שָׁלוֹם כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב: "אֵין שָׁלוֹם בַּעֲצָמַי מִפְּנֵי חַטָּאתִי" (תְּהִלִּים ל"ח ד). וְעַל-יְדֵי הַיִּרְאָה זוֹכֶה לְשָׁלוֹם בַּעֲצָמָיו וַאֲזַי יָכוֹל לְהִתְפַּלֵּל וְעַל-יְדֵי הַתְּפִלָּה זוֹכֶה לַשָּׁלוֹם הַכְּלָלִי שָׁלוֹם בְּכָל הָעוֹלָמוֹת. וְלָבוֹא לְיִרְאָה הִיא עַל-יְדֵי שִׁפְלוּת וְתוֹרָה:
יב. עִקַּר הַתְּפִלָּה עַל-יְדֵי הַיִּרְאָה כִּי הַתְּפִלָּה בִּמְקוֹם קָרְבָּן וּבְקָרְבָּן כְּתִיב בֵּיהּ (וַיִּקְרָא כ"א יח): "כָּל אֲשֶׁר בּוֹ מוּם לא יִקְרָב", וּכְשֶׁאֵין בּוֹ מוּם דְּהַיְנוּ עַל-יְדֵי יִרְאָה כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב (תְּהִלִּים ל"ד י): "אֵין מַחְסוֹר לִירֵאָיו" שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה זוֹכֶה לִשְׁלֵמוּת (זֹהַר יִתְרוֹ ע"ט), הַיְנוּ שֶׁיִּהְיֶה שָׁלוֹם בַּעֲצָמָיו דְּהַיְנוּ שֶׁיִּהְיֶה שָׁלוֹם בֵּין גּוּפוֹ וְנַפְשׁוֹ אֲזַי יִקְרַב לַעֲבֹד עֲבוֹדָתוֹ תַּמָּה וְאָז יָכוֹל לְהִתְפַּלֵּל בִּשְׁלֵמוּת. וְעַל-יְדֵי הַתְּפִלָּה זוֹכֶה לַשָּׁלוֹם הַכְּלָלִי הַיְנוּ שְׁלֵמוּת הָעוֹלָמוֹת. כִּי עַל שֵׁם זֶה תְּפִלָּה נִקְרָא קָרְבָּן עַל שֵׁם קֵרוּב הָעוֹלָמוֹת לִשְׁלֵמוּתָן שֶׁזֶּה בְּחִינַת שָׁלוֹם הַכְּלָלִי שָׁלוֹם בְּכָל הָעוֹלָמוֹת וְזֶה שֶׁמְּסַיְּמִין הַתְּפִלָּה בַּשָּׁלוֹם:
יג. כָּל אָדָם יִרְאֶה לִזְכּוֹת בִּשְׁלֵמוּת לִבְחִינַת שָׁלוֹם בַּעֲצָמָיו דְּהַיְנוּ שֶׁיִּהְיֶה שָׁלוֹם אֲמִתִּי בֵּין גּוּפוֹ וְנַפְשׁוֹ. וְאָז בְּוַדַּאי לא יִרְצֶה לַעֲסֹק בְּשׁוּם עֵסֶק מֵעִסְקֵי עוֹלָם הַזֶּה רַק בִּשְׁבִיל נִשְׁמָתוֹ וְגַם כָּל תְּפִלּוֹתָיו לא יִהְיוּ אֶלָּא בִּשְׁבִיל לְקַשֵּׁר נִשְׁמָתוֹ. וַאֲפִלּוּ אֵלּוּ הַתְּפִלּוֹת הַמְפֹרָשִׁים בַּתְּפִלָּה שֶׁהֵם לְצֹרֶךְ הַגּוּף, כְּגוֹן רְפָאֵנוּ וּבָרֵךְ עָלֵינוּ וּשְׁאָר צָרְכֵי הַגּוּף לֹא תִּהְיֶה כַּוָּנָתוֹ בִּשְׁבִיל גּוּפוֹ אֶלָּא לְפַרְנָסַת נִשְׁמָתוֹ וּרְפוּאָתָהּ. כִּי בֶּאֱמֶת כְּשֶׁנִּתְתַּקֵּן בְּרוּחָנִיּוּת מִמֵּילָא נִתְתַּקֵּן גַּם בְּגַשְׁמִיּוּת וּמַשְׁפִּיעַ לוֹ הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ כָּל צְרָכָיו בְּרֶוַח וּבְשֶׁפַע גָּדוֹל. אֲבָל כַּוָּנָתוֹ לֹא תִּהְיֶה רַק בִּשְׁבִיל נִשְׁמָתוֹ:
יד. מַה שֶּׁאָנוּ רוֹאִים לִפְעָמִים שֶׁיֵּשׁ צַדִּיקִים שֶׁבְּוַדַּאי תִּקְּנוּ הַכֹּל בִּשְׁלֵמוּת בְּרוּחָנִיּוּת וְאַף-עַל-פִּי-כֵן אֵין לָהֶם שֶׁפַע גַּשְׁמִיּוּת זֶה נִמְשָׁךְ רַק מִצַּד גִּלְגּוּלִים דְּנִשְׁמָתִין כַּמּוּבָן בַּזֹּהַר הַקָּדוֹשׁ (ח"ג רי"ו: וְתִקּוּנֵי זֹהַר ס"ט):
טו. תֵּבוֹת הַתְּפִלָּה מְתַקְּנִין אֶת הַמַּחֲלֹקֶת וְעוֹשִׂין שָׁלוֹם הַכְּלָלִי שָׁלוֹם בְּכָל הָעוֹלָמוֹת:
טז. צָרִיךְ לְהַרְגִּיל אֶת עַצְמוֹ לְהִתְפַּלֵּל עַל כָּל מַה שֶּׁחָסֵר לוֹ הֵן פַּרְנָסָה אוֹ בָּנִים אוֹ כְּשֶׁיֵּשׁ לוֹ חוֹלֶה חַס וְשָׁלוֹם בְּבֵיתוֹ וְצָרִיךְ רְפוּאָה וְכוּ' עַל כֻּלָּם תִּהְיֶה עִקַּר עֲצָתוֹ רַק לְהִתְפַּלֵּל לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ, וְיַאֲמִין בְּהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ שֶׁהַקָּדוֹשׁ-בָּרוּךְ-הוּא טוֹב לַכֹּל הֵן לִרְפוּאָה הֵן לְפַרְנָסָה הֵן לְכָל הַדְּבָרִים. וְיִהְיֶה עִקַּר הִשְׁתַּדְּלוּתוֹ בָּתַר קֻדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא וְלֹא יִרְדֹּף אַחַר תַּחְבּוּלוֹת רַבּוֹת, כִּי רֻבָּם אֵינָם מוֹעִילִים כְּלוּם וּמְעַט דִּמְעַט הַמּוֹעִילִים אֵינוֹ יוֹדֵעַ מֵהֶם וְאֵינוֹ יָכוֹל לְמָצְאָם. אֲבָל לִקְרֹא לְהַקָּדוֹשׁ-בָּרוּךְ-הוּא זֶה טוֹב וּמוֹעִיל לְכָל דָּבָר שֶׁבָּעוֹלָם וְזֶה יָכוֹל לִמְצֹא תָּמִיד כִּי הוּא יִתְבָּרַךְ בַּנִּמְצָא תָּמִיד:
יז. טוֹב מְאֹד לָאָדָם כְּשֶׁאֵינוֹ סוֹמֵךְ עַל שׁוּם דָּבָר כִּי אִם עַל הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ לְבַד. כִּי כְּשֶׁאֵינוֹ סוֹמֵךְ עַל הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ צָרִיךְ לְהִשְׁתַּדֵּל אַחַר תַּחְבּוּלוֹת רַבּוֹת. לְמָשָׁל כְּשֶׁצָּרִיךְ לִרְפוּאָה צָרִיךְ לְהִשְׁתַּדֵּל אַחַר עֲשָׂבִים רַבִּים וְלִפְעָמִים אֵלּוּ הָעֲשָׂבִים הַצְּרִיכִים לוֹ אֵינָם בַּנִּמְצָא בִּמְדִינָתוֹ וְהָעֲשָׂבִים הַנִּמְצָאִים אֵינָם טוֹבִים לְמַכָּתוֹ. אֲבָל הַקָּדוֹשׁ-בָּרוּךְ-הוּא טוֹב לְכָל הַמַּכּוֹת לְרַפְּאוֹתָם, כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב: "טוֹב ה' לַכֹּל" (תְּהִלִּים קמ"ה ט) וְהוּא בַּנִּמְצָא תָּמִיד לְכָל אָדָם, כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב: "כַּה' אֱלהֵינוּ בְּכָל קָרְאֵנוּ אֵלָיו" (דְּבָרִים ד' ז). [וְעַיֵּן מִדְרָשׁ רַבָּה פָּרָשַׁת וָאֶתְחַנַּן בְּפָסוּק: "כִּי מִי גּוֹי גָּדוֹל" וְכוּ' וְעַיֵּן בִּירוּשַׁלְמִי בְּרָכוֹת פֶּרֶק הָרוֹאֶה אָמַר רַב עָנָן וְכוּ']. וְעַל כֵּן כְּשֶׁיֵּשׁ לוֹ חוֹלֶה חַס וְשָׁלוֹם צָרִיךְ שֶׁתִּהְיֶה כָּל סְמִיכָתוֹ עַל תְּפִלָּה וְתַחֲנוּנִים, וְזֶה יוּכַל לִמְצוֹא תָּמִיד וְיוֹעִיל לוֹ בְּוַדַּאי כַּנַּ"ל. אֲבָל לְקַבֵּל רְפוּאָה עַל-יְדֵי רְפוּאוֹת הָרוֹפְאִים זֶה צָרִיךְ לְחַפֵּשׂ וּלְבַקֵּשׁ מְאֹד מְאֹד שֶׁיּוּכַל לִמְצוֹא רוֹפֵא עִם רְפוּאוֹת שֶׁיּוּכַל לְרַפְּאוֹתוֹ. וּבֶאֱמֶת אֵינוֹ בַּנִּמְצָא כְּלָל עַל-פִּי רוֹב כִּי הָרוֹפְאִים מַזִּיקִים יוֹתֵר מִמַּה שֶּׁמּוֹעִילִים לְעִתִּים רְחוֹקוֹת [וְעַיֵּן פְּסָחִים קי"ג ע"א אָמַר לֵיהּ רַב לְחִיָּא בְּרֵיהּ לָא תִשְׁתֵּי סַמָּא פֵּרֵשׁ רַשִׁ"י שֶׁלֹּא לִהְיוֹת רָגִיל לִשְׁתּוֹת סַמְמָנִים כִּדְאָמַר לְעֵיל (מ"ב ע"ב) כֻּלְּהוּ שִׁקְיָנֵי דְּמַעֲלֵי לְהַאי קָשֶׁה לְהַאי, וּפֵרֵשׁ רַשִׁ"י שָׁם כָּל דְּמַעֲלֵי לָחֳלִי זֶה קָשֶׁה לָזֶה וְכוּ']:
יח. עַל-יְדֵי תְּפִלָּה בִּשְׁלֵמוּת שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה נִמְשָׁךְ שָׁלוֹם הַכְּלָלִי וְעַל-יְדֵי-זֶה כָּל הַבְּרִיּוֹת מְרַחֲמִין אֶחָד עַל חֲבֵרוֹ וְיֵשׁ שָׁלוֹם בֵּינֵיהֶם וְכַאֲשֶׁר יִהְיֶה לֶעָתִיד לָבוֹא כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב: "וְגָר זְאֵב עִם כֶּבֶש" (יְשַׁעְיָה י"א ו). עַל-יְדֵי-זֶה הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ מְרַחֵם עַל כֻּלָּם בִּבְחִינַת: "וְרַחֲמָיו עַל כָּל מַעֲשָׂיו" (תְּהִלִּים קמ"ה ג), וּכְמַאֲמַר חֲכָמֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה (שַׁבָּת קנ"א: ): 'כָּל הַמְרַחֵם עַל הַבְּרִיּוֹת מְרַחֲמִין עָלָיו מִן הַשָּׁמַיִם' כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב: "וְנָתַן לְךָ רַחֲמִים וְרִחַמְךָ" (דְּבָרִים י"ג יח):
יט. עַל-יְדֵי מִצְוַת נֵר חֲנֻכָּה מֵאִיר כְּבוֹד הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ וְנִתְעַלֶּה וְנִתְגַּדֵּל כְּבוֹדוֹ בָּעוֹלָם וּמְעוֹרְרִין הָרְחוֹקִים לָשׁוּב לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ. וְזוֹכִין לְיִרְאָה וְלִשְׁלוֹם בַּיִת וְלִתְפִלָּה וְנִתְבַּטֵּל המחלוקות וְלָשׁוֹן הָרָע וְנִמְשָׁךְ שָׁלוֹם הַכְּלָלִי בְּכָל הָעוֹלָמוֹת:
כ. יֵשׁ בַּעֲלֵי לָשׁוֹן הָרָע וּמַחֲלוֹקֶת שֶׁהֵם בְּחִינַת "וְנִרְגָּן מַפְרִיד אַלּוּף" (מִשְׁלֵי ט"ז כח), כִּי הוֹלְכִין וּמְרַגְּלִין וּמְדַבְּרִים רְכִילוּת וְלָשׁוֹן הָרָע וְעוֹשִׂין מְרִיבָה וּמַחֲלוֹקֶת בֵּין אָדָם לַחֲבֵרוֹ וּבֵין אִישׁ לְאִשְׁתּוֹ וְזֶה בְּגַשְׁמִיּוּת מַמָּשׁ. וְכֵן בְּרוּחָנִיּוּת יֵשׁ גַּם כֵּן בְּחִינָה זוֹ שֶׁהֵם הַסִּטְרָא אַחֲרָא וְהַקְּלִפּוֹת שֶׁמִּשְׁתַּדְּלִים לְפַתּוֹת אֶת הָאָדָם וְלַעֲשׂוֹת מַחֲלֹקֶת עָצוּם בֵּין גּוּפוֹ וְנַפְשׁוֹ עַד שֶׁהוּא בִּבְחִינַת: "אֵין שָׁלוֹם בַּעֲצָמַי מִפְּנֵי חַטָּאתִי" (תְּהִלִּים ל"ח). וְעַל-יְדֵי שֶׁזּוֹכִין לְקָרֵב הָרְחוֹקִים לַעֲבוֹדַת הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה מֵאִיר כְּבוֹדוֹ יִתְבָּרַךְ וְחוֹזֵר וְעוֹלֶה לְשָׁרְשׁוֹ הַיְנוּ לַיִּרְאָה עַל-יְדֵי-זֶה נִתְבַּטְּלִין בַּעֲלֵי לָשׁוֹן הָרָע וּרְכִילוּת הַנַּ"ל וְנִתְרַבֶּה הַשָּׁלוֹם בָּעוֹלָם. וְכֵן עַל-יְדֵי מִצְוַת הַדְלָקַת נֵר חֲנֻכָּה בִּזְמַנּוֹ נִמְשָׁךְ גַּם כֵּן בְּחִינָה זֹאת:
כא. כְּשֶׁתִּתְרַבֶּה הַשָּׁלוֹם הַמּוּפְלָא בָּעוֹלָם כְּמוֹ שֶׁיִּהְיֶה לֶעָתִיד לָבוֹא אֲזַי יִתְבַּטֵּל כָּל הַמַּשָׂא וּמַתָּן מִן הָעוֹלָם. וְזֶהוּ מִצְוַת הַדְלָקַת נֵר חֲנֻכָּה עַד שֶׁתִּכְלֶה רֶגֶל מִן הַשּׁוּק, הַיְנוּ בְּחִינַת שָׁלוֹם שֶׁנַּעֲשֶׂה עַל-יְדֵי הַחְזָרַת הַכָּבוֹד לְשָׁרְשׁוֹ לַיִּרְאָה עַד שֶׁיִּתְבַּטֵּל כָּל הַמַּשָׂא-וּמַתָּן, שֶׁלּא יִשָּׁאֵר שׁוּם רֶגֶל בַּשּׁוּק וְלֹא יִהְיֶה כְּנַעֲנִי עוֹד (זְכַרְיָה י"ד כא) (וְיֵשׁ לוֹמַר כְּתַרְגּוּמוֹ תַּגָּרָא, שֶׁהַמַּשָׂא וּמַתָּן נַעֲשֶׂה עַל-יְדֵי בְּחִינַת מַחֲלֹקֶת וְתַגָּרָא כַּנַּ"ל):
כב. כָּל הֶחֳלָאִים חַס וְשָׁלוֹם הֵם בִּבְחִינַת מַחֲלֹקֶת שֶׁאֵין שָׁלוֹם בַּעֲצָמָיו, וְהַיְסוֹדוֹת מִתְגַּבְּרִין זֶה עַל זֶה וְאֵין מִתְנַהֲגִים בְּשָׁלוֹם בַּמֶּזֶג הַשָּׁוֶה וְהָרְפוּאָה הִיא בְּחִינַת שָׁלוֹם:
כג. אָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה 'הַמְבַזֶּה תַּלְמִיד-חָכָם אֵין רְפוּאָה לְמַכָּתוֹ' (שַׁבָּת קי"ט: ), כִּי עִקַּר הַמְשָׁכַת הַשָּׁלוֹם שֶׁהוּא עִקַּר בְּחִינַת הָרְפוּאָה כַּנַּ"ל הוּא עַל-יְדֵי שֶׁמְּכַבֵּד יִרְאֵי הַשֵּׁם בְּלֵב שָׁלֵם שֶׁזֶּה בְּחִינַת הַחְזָרַת הַכָּבוֹד לְשָׁרְשׁוֹ, דְּהַיְנוּ לַיִּרְאָה שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה זוֹכִים לְשָׁלוֹם וְלִרְפוּאָה:
כד. עִקַּר הֶאָרַת כְּבוֹדוֹ יִתְבָּרַךְ בָּעוֹלָם הוּא רַק עַל-יְדֵי הַצַּדִּיקִים, הַמַּצְדִּיקִים אֶת הָרַבִּים וּמִשְׁתַּדְּלִים לְקָרֵב אֶת הָרְחוֹקִים וּלְהַחֲזִירָם בִּתְשׁוּבָה שֶׁזֶּה עִקַּר כְּבוֹדוֹ יִתְבָּרַךְ. וְזֶה בְּחִינַת הַהֶסְפֵּד שֶׁצְּרִיכִין לְהַסְפִּיד עַל סִלּוּק הַצַּדִּיקִים רַחֲמָנָא לִצְלָן:
כה. לְדַבֵּר עִם חֲבֵרוֹ בְּמוּסָר וְיִרְאַת שָׁמַיִם וּלְעוֹרְרוֹ לִתְשׁוּבָה הוּא תִּקּוּן קֶרִי בְּחִינַת "אִם תּוֹצִיא יָקָר מִזּוֹלֵל" (יִרְמְיָה ט"ו יט) אַתְוָן דְּדֵין כְּאַתְוָן דְּדֵין:

טו – מי שרוצה לטעם טעם אור הגנוז
א. מִי שֶׁרוֹצֶה לִטְעֹם טַעַם אוֹר הַגָּנוּז הַיְנוּ סוֹדוֹת הַתּוֹרָה שֶׁיִּתְגַּלּוּ לֶעָתִיד צָרִיךְ לְהַעֲלוֹת מִדַּת הַיִּרְאָה לְשָׁרְשָׁהּ. וְזֶה זוֹכִין עַל-יְדֵי מִשְׁפָּט שֶׁהוּא בְּחִינַת הִתְבּוֹדְדוּת וְשִׂיחָה בֵּינוֹ לְבֵין קוֹנוֹ, שֶׁמְּפָרֵשׁ לִבּוֹ לִפְנֵי הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ וְשׁוֹפֵט וְדָן אֶת עַצְמוֹ עַל כָּל עֲסָקָיו וּבָזֶה יָסִיר מֵעָלָיו כָּל הַפְּחָדִים וּמַעֲלֶה הַיִּרְאָה מִנְּפִילָתָהּ. כִּי כְּשֶׁאֵין הָאָדָם דָּן וְשׁוֹפֵט אֶת עַצְמוֹ אֲזַי דָּנִין וְשׁוֹפְטִין אוֹתוֹ לְמַעְלָה וַאֲזַי הַדִּין נִתְלַבֵּשׁ בְּכָל הַדְּבָרִים, וְכָל הַדְּבָרִים שֶׁבָּעוֹלָם נַעֲשִׂים שְׁלִיחִים לַמָּקוֹם לַעֲשׂוֹת בְּזֶה הָאִישׁ מִשְׁפָּט כָּתוּב, הַיְנוּ שֶׁיָּכוֹל לְקַבֵּל עָנְשׁוֹ וְדִינוֹ עַל-יְדֵי כָּל הַדְּבָרִים שֶׁבָּעוֹלָם. כְּמוֹ שֶׁרוֹאִין בְּחוּשׁ שֶׁכְּשֶׁמַּגִּיעַ לָאָדָם אֵיזֶה דִּין וְיִסּוּרִין חַס וְשָׁלוֹם, עַל-פִּי רוֹב הֵם בָּאִים עַל- יְדֵי סִבָּה קַלָּה עַל-יְדֵי דָּבָר קָטָן, שֶׁלֹּא הָיָה עוֹלֶה עַל הַדַּעַת שֶׁעַל-יְדֵי דָּבָר קָטָן כָּזֶה יִתְגַּלְגֵּל לוֹ חוֹלַאַת וְיִסּוּרִין כָּאֵלֶּה חַס וְשָׁלוֹם. אַךְ כָּל זֶה מֵחֲמַת שֶׁהַדִּין שֶׁעָלָיו מִלְמַעְלָה נִתְלַבֵּשׁ בָּזֶה הַדָּבָר כְּדֵי לַעֲשׂוֹת בּוֹ הַמִּשְׁפָּט הַמַּגִּיעַ לוֹ. וְכָל זֶה כְּשֶׁאֵין הָאָדָם דָּן וְשׁוֹפֵט אֶת עַצְמוֹ בְּעַצְמוֹ אֲבָל כְּשֶׁשּׁוֹפֵט אֶת עַצְמוֹ בְּעַצְמוֹ כַּנַּ"ל אֲזַי נִתְבַּטֵּל הַדִּין שֶׁלְּמַעְלָה וְאֵינוֹ צָרִיךְ לְהִתְיָרֵא וְלִפְחוֹד מִשּׁוּם דָּבָר כִּי אֵין דִּינוֹ מְלֻבָּשׁ בָּהֶם כִּי כְּבָר בִּטֵּל בְּעַצְמוֹ הַדִּינִים עַל-יְדֵי שֶׁדָּן אֶת עַצְמוֹ בְּעַצְמוֹ. וְאֵין הַיִּרְאָה מִתְלַבֶּשֶׁת בְּשׁוּם דָּבָר לְעוֹרֵר אֶת הָאָדָם כִּי הוּא בְּעַצְמוֹ נִתְעוֹרֵר. וּבָזֶה מַעֲלֶה אֶת הַיִּרְאָה לְשָׁרְשָׁהּ שֶׁיִּהְיֶה לוֹ רַק יִרְאַת הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ וְלֹא יִרְאָה אַחֶרֶת וְעַל-יְדֵי-זֶה יִזְכֶּה לָאוֹר הַגָּנוּז הַנַּ"ל:
ב. מִי שֶׁרוֹצֶה לִטְעֹם טַעַם אוֹר הַגָּנוּז כַּנַּ"ל יַרְבֶּה בְּהִתְבּוֹדְדוּת בֵּינוֹ לְבֵין קוֹנוֹ וְיָדִין וְיִשְׁפּוט אֶת עַצְמוֹ בְּכָל עֵת כָּל עֲסָקָיו וּמַעֲשָׂיו, אִם כָּךְ רָאוּי וְהָגוּן לוֹ לַעֲשׂוֹת וּלְהִתְנַהֵג נֶגֶד הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ הַגּוֹמֵל עִמּוֹ טוֹבוֹת בְּכָל עֵת וָרֶגַע, וִיכַלְכֵּל דְּבָרָיו בַּמִּשְׁפָּט (תְּהִלִּים קי"ב ה). וְעַל הַכֹּל יָבוֹא בְּמִשְׁפָּט עִם עַצְמוֹ וְהוּא בְּעַצְמוֹ יָדִין וְיִשְׁפֹּט אֶת עַצְמוֹ עַל כָּל עֲסָקָיו וּמַעֲשָׂיו. וּבָזֶה יָסוּר מֵעָלָיו כָּל הַפְּחָדִים וְיִנָּצֵל מִיִּרְאוֹת הַנְּפוּלוֹת, הַיְנוּ שֶׁלֹּא יִירָא וְלֹא יִפְחַד מִשּׁוּם שַׂר וְאָדוֹן וְחַיָּה רָעָה וְלִסְטִים וְלֹא מִשּׁוּם דָּבָר שֶׁבָּעוֹלָם רַק מֵהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ לְבַד יִירָא וְיִפְחַד, וּבָזֶה יַעֲלֶה אֶת הַיִּרְאָה לְשָׁרְשָׁהּ דְּהַיְנוּ לַדַּעַת. וְיִזְכֶּה לְדַעַת שָׁלֵם שֶׁיֵּדַע מִמִּי לְהִתְיָרֵא, הַיְנוּ לְיִרְאָה אֶת הַשֵּׁם הַנִּכְבָּד לְבַד יִרְאַת הָרוֹמְמוּת. וְעַל-יְדֵי-זֶה יִזְכֶּה לְהַשָׂגַת הַתּוֹרָה שֶׁבַּנִּגְלֶה שׁהִיא בְּחִינַת שִׁפְלוּת וְיִזְכֶּה לְשִׁפְלוּת בֶּאֱמֶת. וְעַל-יְדֵי-זֶה יִזְכֶּה לִתְפִלָּה בִּמְסִירַת נֶפֶשׁ שֶׁיְּבַטֵּל כָּל יֵשׁוּתוֹ וְגַשְׁמִיּוּתוֹ בִּשְׁעַת הַתְּפִלָּה וְיִתְפַּלֵּל בְּלִי שׁוּם כַּוָּנַת תּוֹעֶלֶת עַצְמוֹ. וְלא יַחֲשׁוֹב לִכְלוּם אֶת עַצְמוֹ רַק יְבַטֵּל כָּל עַצְמִיּוּתוֹ וְגַשְׁמִיּוּתוֹ וְיִתְבַּטֵּל כְּאִלּוּ אֵינוֹ בָּעוֹלָם, כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב: "כִּי עָלֶיךָ הֹרַגְנוּ כָּל הַיּוֹם" (תְּהִלִּים מ"ד כ"ג). וְעַל-יְדֵי-זֶה יִזְכֶּה לְהַשָׂגַת סִתְרֵי תּוֹרָה שֶׁהִיא אוֹר הַגָּנוּז שֶׁיִּתְגַּלֶּה לֶעָתִיד וְכָל זֶה זוֹכִין עַל-יְדֵי הִתְבּוֹדְדוּת כַּנַּ"ל:
ג. עִקַּר הַדַּעַת הוּא בַּלֵּב כִּי גַּם עַכּוּ"ם יֵשׁ לָהֶם דַּעַת אַךְ הוּא בְּלֹא לֵב אַךְ עִקַּר הַדַּעַת כְּשֶׁהוּא בַּלֵּב כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב: "וְלֹא נָתַן ה' לָכֶם לֵב לָדַעַת" (דְּבָרִים כ"ט ג). וְשָׁם בַּלֵּב מְקוֹם הַיִּרְאָה. הַיְנוּ שֶׁעִקַּר הַדַּעַת שֶׁיֵּדַע אֶת הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ בְּלִבּוֹ וְלֹא בְּמֹחוֹ לְבַד. הַיְנוּ שֶׁיַּמְשִׁיךְ וִיקַשֵּׁר אֶת הַדַּעַת לְתוֹךְ הַלֵּב עַד שֶׁתִּפֹּל עָלָיו אֵימָה וְפַחַד וְיִרְאָה מִגְּדֻלָּתוֹ יִתְבָּרַךְ, עַד שֶׁיִּתְעוֹרֵר לְעָבְדוֹ בֶּאֱמֶת עַד שֶׁיִּזְכֶּה לְיִרְאָה עֶלְיוֹנָה לְיִרְאַת הָרוֹמְמוּת שֶׁיֵּדַע מִמִּי לְהִתְיָרֵא. וְזֶה זוֹכֶה עַל-יְדֵי הִתְבּוֹדְדוּת עַל-יְדֵי שֶׁשּׁוֹפֵט אֶת עַצְמוֹ בְּעַצְמוֹ וְעַל-יְדֵי-זֶה זוֹכֶה לָאוֹר הַגָּנוּז כַּנַּ"ל. אַשְׁרֵי הַזּוֹכֶה לָזֶה:
ד. כְּשֶׁאָנוּ קוֹרְאִין לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ בּתוֹארִים שֶׁל בָּשָׂר וָדָם וְהוּא נִמְצָא לָנוּ בְּכָל קָרְאֵנוּ אֵלָיו זֶה חֶסֶד הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ. כִּי אִם לֹא הָיָה חֶסֶד הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ לֹא הָיָה כְּדַאי לִקְרא וּלְכַנּוֹת אוֹתוֹ בִּתוֹאָרִים וּשְׁבָחִים וְתֵבוֹת וְאוֹתִיּוֹת, אֲבָל זֶה הַכֹּל חֶסֶד הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ. וּמִזֶּה רָאוּי לְאָדָם לְהִתְעוֹרֵר וּלְהִתְלַהֵב מְאֹד בַּתְּפִלָּה כְּשֶׁיִּזְכּוֹר גְּדֻלַּת הַבּוֹרֵא יִתְבָּרַךְ כְּפוּם מָה דִּמְשַׁעֵר בְּלִבֵּיהּ. שֶׁהוּא מְרוֹמָם וּמְנֻשָׂא מְאֹד מִכָּל אֵלּוּ הַשְּׁבָחִים וְהַתוארִים רַק מאַהֲבָתוֹ וְחֶמְלָתוֹ וְחַסְדּוֹ הַגָּדוֹל נָתַן לָנוּ רְשׁוּת לִקְרוֹת אוֹתוֹ בתואריו אֵלּוּ וּלְהִתְפַּלֵּל לְפָנָיו כְּדֵי שֶׁנִּזְכֶּה לְהִתְדַּבֵּק בּוֹ יִתְבָּרַךְ. עַל כֵּן רָאוּי לוֹמַר עַל כָּל פָּנִים אֵלּוּ הַתֵּבוֹת וְהַתּוארִים בְּלֵב שָׁלֵם וּבְכַוָּנָה גְּדוֹלָה בִּמְסִירַת נֶפֶשׁ מֵאַחַר שֶׁאָנוּ זוֹכִין בְּחַסְדּוֹ הגדול לִקְרוֹת אוֹתוֹ בִּתוארִים:
ה. יֵשׁ בְּחִינַת נָחָשׁ שֶׁמֵּסִית אֶת הָאָדָם שֶׁיִּתְפַּלֵּל לְתוֹעֶלֶת עַצְמוֹ כְּמוֹ הַב לָנָא חַיֵּי וּמְזוֹנָא אוֹ שְׁאָר תּוֹעֶלֶת. וְצָרִיךְ לְהִתְגַּבֵּר עַל זֶה וּלְהִשְׁתַּדֵּל לִזְכּוֹת לְהִתְפַּלֵּל בְּלִי שׁוּם כַּוָּנַת תּוֹעֶלֶת עַצְמוֹ כְּאִלּוּ אֵינוֹ בָּעוֹלָם כַּנַּ"ל, וְעַל-יְדֵי-זֶה יִזְכֶּה לָאוֹר הַגָּנוּז לַצַּדִּיקִים כַּנַּ"ל:
ו. הַקָּדוֹשׁ-בָּרוּךְ-הוּא מִתְאַוֶּה לִתְפִלָּתָן שֶׁל יִשְׂרָאֵל. וּכְשֶׁיִּשְׂרָאֵל מִתְפַּלְּלִין לְפָנָיו הֵם מְמַלְּאִין תַּאֲוָתוֹ וַאֲזַי נַעֲשֶׂה כִּבְיָכוֹל בִּבְחִינַת אִשָּׁה שֶׁהוּא מְקַבֵּל תַּעֲנוּג מֵעִמָּנוּ כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב: "אִשֵּׁה רֵיחַ נִיחוֹחַ לַה"' (בַּמִּדְבָּר כ"ח ח). עַל-יְדֵי הָרֵיחַ נִיחוֹחַ שֶׁמְּקַבֵּל נַעֲשֶׂה בִּבְחִינַת אִשָּׁה. "וּנְקֵבָה תְּסוֹבֵב גָּבֶר" (יִרְמְיָה ל"א כ"א) שֶׁהַקָּדוֹשׁ-בָּרוּךְ-הוּא נעשה בִּבְחִינַת מַלְבּוּשׁ נִגְלֶה. הַיְנוּ מִבְּחִינָה שֶׁהָיָה בַּתְּחִלָּה נִסְתָּר עַכְשָׁו נִתְגַּלֶּה עַל-יְדֵי הַתְּפִלָּה. וְקֻדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא וְאוֹרַיְתָא כֻּלָּא חָד וַאֲזַי עַל-יְדֵי הַתְּפִלָּה נִתְגַּלֶּה אוֹרַיְתָא הַיְנוּ סִתְרֵי אוֹרַיְתָא:
ז. לְסִתְרֵי תוֹרָה אֵין זוֹכִים כִּי אִם מִי שֶׁמַּשְׁחִיר פָּנָיו כְּעוֹרֵב וְנַעֲשֶׂה אַכְזָרִי עַל בָּנָיו כְּעוֹרֵב כְּמַאֲמַר חֲכָמֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה (עֵרוּבִין כ"ב) בִּבְחִינַת מְסִירַת נֶפֶשׁ, כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב: "כִּי עָלֶיךָ הֹרַגְנוּ כָּל הַיּוֹם" (תְּהִלִּים מ"ד כ"ג) וְכַנַּ"ל שֶׁמִּתְפַּלֵּל בְּבִטּוּל כָּל גַּשְׁמִיּוּתוֹ:
ח. סִתְרֵי תּוֹרָה נִקְרָא קֹדֶשׁ "וְכָל זָר לֹא יֹאכַל קֹדֶשׁ" (וַיִּקְרָא כ"ב י) בְּחִינַת רֵאשִׁית וְלֹא יֹאכַל אֶלָּא מְקֻדָּשָׁיו וּמְקֹרָאָיו וְהֵם בְּחִינַת בֵּית הַמִּקְדָּשׁ תִּבָּנֶה וְתִכּוֹנֵן בִּמְהֵרָה בְּיָמֵינוּ אָמֵן:

טז – האי כורא דאפיק רישה ממיא
א. לִפְעָמִים בִּטּוּלָהּ שֶׁל תּוֹרָה זוֹ הִיא קִיּוּמָהּ (מְנָחוֹת צ"ט), כִּי מִי שֶׁרוֹצֶה לַעֲסֹק בְּתוֹרָה וַעֲבוֹדַת הַשֵּׁם תָּמִיד אִי אֶפְשָׁר שֶׁיִּהְיֶה תָּמִיד דָּבוּק בְּהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ וּבְתוֹרָתוֹ בְּלִי הֶפְסֵק, רַק הַהֶכְרֵחַ לְבַטֵּל לִפְעָמִים. כִּי לִפְעָמִים צָרִיךְ לָצֵאת לַחוּץ לַעֲסֹק בְּדִבְרֵי הָעוֹלָם כְּדֵי שֶׁלֹּא יִתְגַּבְּרוּ הַבִּלְבּוּלִים שֶׁל הַסִּטְרָא אַחֲרָא וְיִתְבַּטֵּל חַס וְשָׁלוֹם חָכְמָתוֹ לְגַמְרֵי וְעַל כֵּן הַהֶכְרֵחַ לְבַטֵּל לִפְעָמִים. אֲבָל כְּשֶׁיָּבוֹא מָשִׁיחַ אָז לֹא יִצְטָרֵךְ לְבַטֵּל מִדְּבֵקוּתוֹ:
ב. הַצַּדִּיק כְּשֶׁעוֹסֵק בְּחָכְמָה עֶלְיוֹנָה אָז מְאִירוֹת עֵינָיו כַּשֶּׁמֶשׁ וְזֶהוּ בְּחִינַת "וְעֵינֵינוּ מְאִירוֹת כַּשֶּׁמֶשׁ וְכַיָּרֵחַ". לִפְעָמִים מְאִירוֹת כַּשֶּׁמֶשׁ כְּשֶׁאֲנַחְנוּ דְּבוּקִים בַּחָכְמָה וְלִפְעָמִים מְאִירוֹת כַּיָּרֵחַ כְּשֶׁמְּסַלְּקִין אֶת עַצְמֵנוּ מִלְּשׁוֹטֵט בַּחָכְמָה, כִּי הַיָּרֵחַ אֵין מֵאִיר כִּי אִם כְּשֶׁנִּסְתַּלֵּק הַשֶּׁמֶשׁ. וְלֶעָתִיד לָבוֹא עַל-יְדֵי תְּרֵין מְשִׁיחִין יִגָּאֲלוּ מִכָּל הָאֻמּוֹת שֶׁנִּכְלָלִים בְּעֵשָׂו וְיִשְׁמָעֵאל שֶׁהֵם תְּרֵין עֲנָנִין דִּמְכַסְּיָין עַל הָעַיְנִין (זהַר ח"ג רנ"ב) וְאָז לֹא יִצְטָרֵךְ לְבַטֵּל מִדְּבֵקוּתוֹ וְיִתְקַיֵּם (יְשַׁעְיָה ל כו) "וְהָיָה אוֹר הַלְּבָנָה כְּאוֹר הַחַמָּה" בִּמְהֵרָה בְיָמֵינוּ אָמֵן:

יז – ויהי הם מריקים שקיהם
א. יִרְאָה וְאַהֲבָה אִי אֶפְשָׁר לְקַבֵּל כִּי אִם עַל-יְדֵי צַדִּיקֵי הַדּוֹר:
ב. הַצַּדִּיק מְבַקֵּשׁ וּמְחַפֵּשׂ תָּמִיד לְגַלּוֹת הָרְצוֹנוֹת שֶׁל הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ. הַיְנוּ הָרָצוֹן שֶׁהָיָה לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ בִּכְלַל הַבְּרִיאָה דְּהַיְנוּ מַה שֶּׁעָלָה בִּרְצוֹנוֹ יִתְבָּרַךְ לִבְרֹא אֶת הָעוֹלָם בִּכְלָל. וְכֵן הָרְצוֹנוֹת שֶׁהָיָה לוֹ יִתְבָּרַךְ בִּפְרָטֵי הַבְּרִיאָה וּבִפְרָטֵי פְרָטִיּוּת. כִּי כָּל בְּרִיָּה מְשֻׁנָּה מֵחֲבֶרְתָּהּ בִּתְמוּנָה וּבְכֹחַ וּבְטֶבַע וּבְהַנְהָגָה. וְכֵן בִּפְרָטֵי פְּרָטִיּוּת יֵשׁ בְּכָל בְּרִיָּה בִּפְנֵי עַצְמָהּ גַּם כֵּן כַּמָּה וְכַמָּה פְּרָטִים וְשִׁנּוּיִים בֵּין אֵיבָר לְאֵיבָר וְכַיּוֹצֵא. וּבְכָל הַבְּרוּאִים כֻּלָּם דּוֹמֵם צוֹמֵחַ חַי מְדַבֵּר בְּכֻלָּם יֵשׁ שִׁנּוּיִים רַבִּים לְאֵין מִסְפָּר בֵּין כָּל אֶחָד לַחֲבֵרוֹ וְכֵן בְּכָל אֶחָד בִּפְנֵי עַצְמוֹ בִּפְרָטֵי פְּרָטִיּוּת כַּנַּ"ל. וְהַכֹּל הוּא רַק מֵחֲמַת רְצוֹן הַבּוֹרֵא יִתְבָּרַךְ שֶׁרָצָה שֶׁזֶּה יִהְיֶה כָּךְ וְזֶה כָּךְ. וְהַצַּדִּיק מְחַפֵּשׂ תָּמִיד אַחַר אֵלּוּ הָרְצוֹנוֹת וּמַשִׂיג וּמוֹצֵא אוֹתָם עַל-יְדֵי הַהִתְפָּאֲרוּת שֶׁמּוֹצֵא בְּיִשְׂרָאֵל בִּכְלָל וּבִפְרָט וּבִפְרָטֵי פְּרָטִיּוּת. כִּי כָּל הָעוֹלָם לֹא נִבְרָא רַק בִּשְׁבִיל שֶׁצָּפָה הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ עַל הַהִתְפָּאֲרוּת וְהַשַּׁעֲשׁוּעִים שֶׁיְּקַבֵּל מִיִּשְׂרָאֵל. וּכְלַל הַבְּרִיאָה הָיָה בִּשְׁבִיל הַהִתְפָּאֲרוּת שֶׁיְּקַבֵּל מִכְּלַל יִשְׂרָאֵל, וּפְרָטֵי הַבְּרִיאָה הָיָה בִּשְׁבִיל הַהִתְפָּאֲרוּת שֶׁיְּקַבֵּל הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ בִּפְרָטִיּוּת מִכָּל אֶחָד וְאֶחָד מִיִּשְׂרָאֵל. וְכֵן הַשִּׁנּוּיִים בִּפְרָטֵי פְּרָטִיּוּת שֶׁיֵּשׁ בְּכָל הַנִּבְרָאִים הָיָה כְּפִי הַהִתְפָּאֲרוּת שֶׁיְּקַבֵּל הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ מִכָּל אֶחָד מִיִּשְׂרָאֵל בִּפְרָטֵי פְּרָטִיּוּת מִכָּל תְּנוּעָה טוֹבָה שֶׁבּוֹ. וְהַצַּדִּיק מְחַפֵּשׂ וּמְבַקֵּשׁ תָּמִיד וּמוֹצֵא הַהִתְפָּאֲרוּת שֶׁיֵּשׁ בְּיִשְׂרָאֵל בִּכְלָל וּבִפְרָט וּבִפְרָטֵי פְּרָטִיּוּת וְעַל-יְדֵי-זֶה יוֹדֵעַ וּמַשִׂיג כָּל הָרְצוֹנוֹת שֶׁל הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ שֶׁהָיָה לוֹ בְּכָל הַבְּרִיאָה בִּכְלָל וּבִפְרָט וּבִפְרָטֵי פְּרָטִיּוּת. וְעַל-יְדֵי שֶׁהַצַּדִּיק מַעֲלֶה הַהִתְפָּאֲרוּת שֶׁמִּתְפָּאֵר הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ עִם יִשְׂרָאֵל שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה נִתְגַּלִּין כָּל הָרְצוֹנוֹת שֶׁל הַבְּרִיאָה כַּנַּ"ל עַל-יְדֵי-זֶה נִתְגַּלֶּה הַיִּרְאָה וְהָאַהֲבָה:
ג. צָרִיךְ לָדַעַת שֶׁהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ מִתְפָּאֵר אֲפִלּוּ עִם הַקַּל שֶׁבַּקַּלִּים שֶׁבְּיִשְׁרָאֵל. אֲפִלּוּ פּוֹשֵׁעַ יִשְׂרָאֵל כָּל זְמַן שֶׁשֵּׁם יִשְׂרָאֵל נִקְרָא עָלָיו יֵשׁ בּוֹ הִתְפָּאֲרוּת פְּרָטִי שֶׁהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ מִתְפָּאֵר עִמּוֹ. עַל כֵּן אָסוּר לָאָדָם לְיָאֵשׁ עַצְמוֹ מֵהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ אֲפִלּוּ אִם קִלְקֵל וּפָגַם הַרְבֵּה מְאֹד חַס וְשָׁלוֹם. כִּי עֲדַיִן לֹא פָּסַק חֲבִיבוּת הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ מִמֶּנּוּ כַּנַּ"ל וְעַל כֵּן עֲדַיִן יָכוֹל לָשׁוּב לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ. וְהָעִקָּר הוּא עַל-יְדֵי אַנְשֵׁי אֱמֶת שֶׁהֵם יְכוֹלִים לִמְצֹא גַּם הַטּוֹב וְהַהִתְפָּאֲרוּת שֶׁיֵּשׁ אֲפִלּוּ בְּהַגָּרוּעַ שֶׁבַּגְּרוּעִים וּלְהָשִׁיב הַכֹּל לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ:
ד. בֶּאֱמֶת מִלִּפְנֵי הַמֶּלֶךְ בְּוַדַּאי הַכֹּל יְרֵאִים וַחֲרֵדִים. אַךְ אַף-עַל-פִּי-כֵן בְּיוֹם הֻלֶּדֶת הַמֶּלֶךְ בְּיוֹם גְּנוּסְיָא דְּמַלְכָּא שֶׁלּוֹבֵשׁ הַמֶּלֶךְ בִּגְדֵי הִתְפָּאֲרוּת אֲזַי נִתְגַּלֶּה הַיִּרְאָה יוֹתֵר וְיוֹתֵר, כִּי מִתְפַּעֵל הַנֶּפֶשׁ יוֹתֵר עַל-יְדֵי הָרְאִיָּה מֵעַל- יְדֵי הַיְדִיעָה. וְעַל-יְדֵי הִתְגַּלּוּת הַהִתְפָּאֲרוּת שֶׁזֶּה בְּחִינַת הִתְגַּלּוּת הַיִּרְאָה עַל-יְדֵי-זֶה נִתְגַּלֶּה הָרָצוֹן שֶׁזֶּה בְּחִינַת אַהֲבָה. כִּי כֵן דֶּרֶךְ הַמֶּלֶךְ בְּיוֹם גְּנוּסְיָא דְּמַלְכָּא שֶׁלּוֹבֵשׁ בִּגְדֵי הִתְפָּאֲרוּת שֶׁאָז נוֹפֵל יִרְאָה גְּדוֹלָה עַל הַכֹּל וְהַכֹּל חֲרֵדִים וְזוֹחֲלִים מִפָּנָיו. וְאַחַר כָּךְ מְגַלֶּה הַמֶּלֶךְ רְצוֹנוֹ לְכָל אֶחָד וְאֶחָד וּמְחַלֵּק וְנוֹתֵן מַתָּנוֹת לְכָל אֶחָד וְאֶחָד לְפִי כְּבוֹדוֹ כְּפִי רְצוֹן הַמֶּלֶךְ וְאַהֲבָתוֹ שֶׁיֵּשׁ לוֹ לְכָל אֶחָד וְאֶחָד שֶׁזֶּהוּ בְּחִינַת אַהֲבָה. כִּי מִתְּחִלָּה בְּעֵת הִתְגַּלּוּת הַהִתְפָּאֲרוּת נָפַל פַּחְדּוֹ וְיִרְאָתוֹ עַל כֻּלָּם וְאַחַר-כָּךְ כְּשֶׁרוֹאִים רְצוֹן הַמֶּלֶךְ וְקֻרְבָתוֹ לְכָל אֶחָד וְאֶחָד עַל-יְדֵי-זֶה מִתְקָרְבִים אֵלָיו וְאוֹהֲבִים אוֹתוֹ. וְעַל כֵּן עַל-יְדֵי שֶׁהַצַּדִּיק מְגַלֶּה הַהִתְפָּאֲרוּת שֶׁמִּתְפָּאֵר הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ עִם יִשְׂרָאֵל שֶׁזֶּה בְּחִינַת יוֹם הֻלֶּדֶת הַמֶּלֶךְ יוֹם גְּנוּסְיָא דְּמַלְכָּא דְּהַיְנוּ שׁנוֹלד בְּחִינַת הַמַּלְכוּת, כִּי עִקַּר בְּחִינַת הַמַּלְכוּת הוּא רַק עַל-יְדֵי יִשְׂרָאֵל שֶׁמְּקַבְּלִין מַלְכוּתוֹ כִּי אֵין מֶלֶךְ בְּלֹא עָם. וְאָז בְּיוֹם גְּנוּסְיָא דְּמַלְכָּא דְּהַיְנוּ שֶׁנִּתְגַּלֶּה הַהִתְפָּאֲרוּת שֶׁל יִשְׂרָאֵל אָז מִתְפַּעֵל נֶפֶשׁ הָרוֹאֶה וְנִתְגַּלֶּה וְנוֹפֵל יִרְאָתוֹ עַל כֻּלָּם וַאֲפִלּוּ עַל שִׁנְאַנֵּי שַׁחַק. וְעַל-יְדֵי שֶׁמְּגַלִּין הַצַּדִּיקִים הַהִתְפָּאֲרוּת הַזֹּאת עַל-יְדֵי-זֶה הֵם מְגַלִּין הָרְצוֹנוֹת שֶׁל הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ שֶׁיֵּשׁ בְּכָל דָּבָר וְדָבָר כַּנַּ"ל. כֵּן בְּיוֹם גְּנוּסְיָא דְּמַלְכָּא שֶׁאָז הוּא הִתְגַּלּוּת הַהִתְפָּאֲרוּת אֲזַי הוּא הִתְגַּלּוּת רְצוֹנוֹ יִתְבָּרַךְ, כִּי אַחַר-כָּךְ הוּא מְגַלֶּה רְצוֹנוֹ לְכָל אֶחָד וְאֶחָד וְנוֹתֵן לָהֶם מַתָּנוֹת וּמְרוֹמֵם קַרְנָם לְכָל אֶחָד וְאֶחָד כְּפִי רְצוֹנוֹ כַּנַּ"ל. וְזֶה בְּחִינַת הִתְגַּלּוּת הָאַהֲבָה כַּנַּ"ל. נִמְצָא שֶׁיִּרְאָה וְאַהֲבָה נִמְשָׁכִין עַל-יְדֵי הַצַּדִּיק שֶׁמְּגַלֶּה הַהִתְפָּאֲרוּת כַּנַּ"ל:
ה. כְּשֶׁנֶּחְשָׁךְ אֵצֶל אֶחָד הַיִּרְאָה וְהָאַהֲבָה זֶהוּ מֵחֲמַת שֶׁנִּתְחַשֵּׁךְ אֶצְלוֹ אוֹר הַצַּדִּיק שֶׁמִּמֶּנּוּ מְקַבְּלִין יִרְאָה וְאַהֲבָה כַּנַּ"ל. וְאַף שֶׁבֶּאֱמֶת הַצַּדִּיק מֵאִיר בְּכָל הָעוֹלָמוֹת מִכָּל-שֶׁכֵּן בָּעוֹלָם הַזֶּה אַף-עַל-פִּי-כֵן אֶצְלוֹ אֵינוֹ מֵאִיר כְּלָל מִגֹּדֶל הַחֹשֶׁךְ שֶׁלּוֹ. וְאַף שֶׁהוּא אֵצֶל הַצַּדִּיק וְיוֹשֵׁב אֶצְלוֹ אֵינוֹ יָכוֹל לִטְעֹם וּלְהָבִין וְלִרְאוֹת אוֹרוֹ הַגָּדוֹל שֶׁעַל יָדוֹ יוּכַל לָבוֹא לְתַכְלִית הַטּוֹב הַנִּצְחִי:
ו. וְכָל זֶה הוּא מֵחֲמַת הַמַּעֲשִׂים רָעִים שֶׁלּוֹ שֶׁעַל יְדֵי זֶה נֶחְשָׁךְ שִׂכְלוֹ בִּכְסִילוּת דְּהַיְנוּ דֵּעוֹת נִפְסָדוֹת. וְהוּא נִדְמֶה בְּעֵינָיו שֶׁהוּא חָכָם וְנוֹפְלִים לוֹ קֻשְׁיוֹת עַל הַצַּדִּיק הָאֱמֶת, אֲבָל כָּל אֵלּוּ הַדֵּעוֹת הַנִּפְסָדוֹת וְהַקֻּשְׁיוֹת וְהַחָכְמוֹת כֻּלָּם הֵם שְׁטוּת וּכְסִילוּת גָּמוּר שֶׁמֵּחֲמַת עֲכִירַת מַעֲשָׂיו נִתְחַשֵּׁךְ שִׂכְלוֹ בִּכְסִילוּת כַּנַּ"ל. וְעַל-יְדֵי-זֶה נִתְחַשֵּׁךְ אֶצְלוֹ אוֹר הַצַּדִּיק וּמֵחֲמַת זֶה אֵין לוֹ יִרְאָה וְאַהֲבָה כַּנַּ"ל:
ז. עַל-יְדֵי אֲכִילָה בְּכַשְׁרוּת כָּרָאוּי שֶׁאוֹכֵל בִּמְתִינוּת וְאֵינוֹ אוֹכֵל בְּדֶרֶךְ הַלְעָטָה עַל-יְדֵי-זֶה נִתְתַּקֵּן הַשֵׂכֶל וְנִכְנָע הַכְּסִילוּת. אֲבָל כְּשֶׁאוֹכֵל כְּזוֹלֵל וְסוֹבֵא עַל-יְדֵי-זֶה מִתְגַּבֵּר הַכְּסִילוּת עַל הַשֵׂכֶל וְעַל-יְדֵי-זֶה נֶחְשָׁךְ אֶצְלוֹ אוֹר הַצַּדִּיק וְאֵינוֹ יָכוֹל לְקַבֵּל מִמֶּנּוּ יִרְאָה וְאַהֲבָה:
ח. עַל-יְדֵי צְדָקָה לְצַדִּיקִים אֲמִתִּיִּים וְלַעֲנִיִּים הֲגוּנִים עַל-יְדֵי-זֶה נַעֲשִׂין גֵּרִים וְעַל-יְדֵי-זֶה נִתְתַּקֵּן פְּגַם הָאֲכִילָה. וְעַל-יְדֵי-זֶה נִשְׁלָם וְנִתְתַּקֵּן הַשֵׂכֶל וְזוֹכִין לִרְאוֹת אוֹר הַצַּדִּיק וְעַל-יְדֵי-זֶה זוֹכִין לְקַבֵּל מִמֶּנּוּ יִרְאָה וְאַהֲבָה:
ט. הַצְּדָקָה שֶׁנּוֹתֵן לְצַדִּיקִים אֲמִתִּיִּים וְלַעֲנִיִּים הֲגוּנִים נֶחֱשֶׁבֶת כְּאִלּוּ נוֹתֵן לְכַמָּה וְכַמָּה נְפָשׁוֹת מִיִּשְׂרָאֵל:
י. עַל-יְדֵי הַצְּדָקָה שֶׁנּוֹתֵן לְתַלְמִיד-חָכָם אֲמִתִּי נִתְרַבֶּה וְנִתְגַּדֵּל בְּיוֹתֵר בְּחִינַת הָאֲוִיר הַנָּח וְהַזַּךְ. וַאֲזַי כְּשֶׁמְּדַבֵּר זֶה שֶׁיָּכוֹל לְדַבֵּר דִּבּוּר הַיִּשְׂרְאֵלִי הַיְנוּ דִּבּוּר הַקָּדוֹשׁ אֲזַי זֶה הַדִּבּוּר נִכְתָּב וְנֶחְקָק בָּאֲוִיר וַאֲזַי הוֹלֵךְ הַדִּבּוּר וְנִשְׁמָע לְמֵרָחוֹק. וַאֲזַי זֶה הַדִּבּוּר נִכְתָּב בְּסִפְרֵיהֶם שֶׁל הָעַכּוּ"ם מְדִינָה וּמְדִינָה כִּכְתָבָהּ וַאֲזַי מוֹצְאִים הָעַכּוּ"ם בְּסִפְרֵיהֶם הֶפֶךְ אֱמוּנָתָם וְעַל-יְדֵי-זֶה נִתְגַּיְּרִים. כְּמוֹ שֶׁמְּסַפְּרִין מִכַּמָּה גֵּרִים שֶׁנִּתְגַּיְּרוּ עַל-יְדֵי-זֶה וְכָל זֶה נִמְשָׁךְ מִבְּחִינָה הַנַּ"ל:
יא. וּמֵאַיִן בָּא שֶׁאֵלּוּ דַּיְקָא יִמְצְאוּ כַּנַּ"ל וְיַחַזְרוּ וְיַכִּירוּ אֱמוּנַת יִשְׂרָאֵל וַאֲחֵרִים אֵינָם מוֹצְאִים כְּלָל. אַךְ דַּע שֶׁזֶּה מֵחֲמַת בְּחִינַת הַטּוֹב הַכָּבוּשׁ תַּחַת יָדָם הַיְנוּ בְּחִינַת חֶלְקֵי נִשְׁמוֹת יִשְׂרָאֵל. כִּי עַל-יְדֵי גְּזֵרוֹתֵיהֶם וְהַמִּסִּים וְכַיּוֹצֵא בָּזֶה שֶׁמּוֹנְעִים טוֹבוֹת מִיִּשְׂרָאֵל וְאֵינָם מַנִּיחִים אוֹתָם לַעֲשׂוֹת מִצְות הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ עַל-יְדֵי כָּל זֶה נִכְבָּשׁ הַטּוֹב תַּחַת יָדָם. וּבַתְחִלָּה זֶה הַטּוֹב זוֹכֵר שֶׁבָּא מִמָּקוֹם קָדוֹשׁ וְעֶלְיוֹן מְאֹד אַךְ אַחַר-כָּךְ הֵם מִתְגַּבְּרִין עַל זֶה הַטּוֹב וְכוֹבְשִׁין אוֹתוֹ תַּחַת יָדָם. עַד שֶׁנִּתְפָּס וְנִקְשָׁר אֶצְלָם וְשׁוֹכֵחַ מַעֲלָתוֹ. וְעַל-יְדֵי הַדִּבּוּר הַיִּשְׂרְאֵלִי שֶׁיּוֹצֵא וְנִכְתָּב בְּסִפְרֵיהֶם אֲזַי זֶה הַטּוֹב מוֹצֵא אוֹתוֹ שָׁם. שֶׁמּוֹצֵא שָׁם הֶפֶךְ אֱמוּנָתָם וַאֲזַי נִזְכָּר זֶה הַטּוֹב אֶת מַעֲלָתוֹ אֵיךְ שֶׁבָּא מִמָּקוֹם קָדוֹשׁ וְעֶלְיוֹן מְאֹד דְּהַיְנוּ שֶׁהוּא חלק נִשְׁמוֹת יִשְׂרָאֵל, שֶׁכָּל הָעוֹלָמוֹת נִבְרְאוּ בִּשְׁבִילָם וְהַקָּדוֹשׁ-בָּרוּךְ-הוּא נִמְלָךְ בְּנִשְׁמוֹת יִשְׂרָאֵל לִבְרֹא אֶת הָעוֹלָם וְהֵם לְמַעְלָה מִכָּל הָעוֹלָמוֹת וְעַתָּה הוּא כָּבוּשׁ בְּגָלוּת כָּזֶה וְיָכוֹל לֵילֵךְ לְכִלָּיוֹן וְהֶפְסֵד חַס וְשָׁלוֹם. וּמַתְחִיל לְהִצְטַעֵר וּלְהִתְגַּעְגֵּעַ וּלְרַחֵם עַל עַצְמוֹ עַל שֶׁנָּפַל מִמָּקוֹם גָּבוֹהַּ כָּזֶה לְמָקוֹם עָמוֹק כָּזֶה וְעַל-יְדֵי-זֶה שָׁב וְחוֹזֵר אֶל הַקְּדֻשָּׁה. וְכָל זֶה נִמְשָׁךְ עַל-יְדֵי צְדָקָה הַנַּ"ל:
יב. וּמִזֶּה מִמֵּילָא יוּכַל כָּל אָדָם לְהָבִין בְּעַצְמוֹ כַּמָּה וְכַמָּה הוּא בְּעַצְמוֹ צָרִיךְ לְרַחֵם עַל עַצְמוֹ כְּשֶׁיִּזְכּוֹר גֹּדֶל מַעֲלָתוֹ בְּשָׁרְשׁוֹ. וְיֹאמַר בְּלִבּוֹ הֲלֹא אֲנִי מִזֶּרַע יִשְׂרָאֵל שֶׁהֵם לְמַעְלָה מִכָּל הָעוֹלָמוֹת וְשֶׁעָלוּ בְּמַחֲשָׁבָה תְּחִלָּה כַּנַּ"ל וְאֵיךְ אֲנִי מֻטָּל עַתָּה בְּבִזָּיוֹן. וְחַס וְשָׁלוֹם חַס וְשָׁלוֹם מִי יוֹדֵעַ מַה יִּהְיֶה לְהַלָּן בַּיָּמִים הַבָּאִים, כִּי הֲלֹא הַבַּעַל דָּבָר רוֹצֶה לְכַלּוֹת אוֹתִי חַס וְשָׁלוֹם. וְעַל-יְדֵי-זֶה יְרַחֵם עַל עַצְמוֹ וְיִשְׁתַּדֵּל לָשׁוּב לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ:
יג. כְּשֶׁמַּתְחִיל הַטּוֹב הַנַּ"ל לַחֲזֹר לִמְקוֹמוֹ וּמֵחֲמַת שֶׁכְּבָר נִקְשַׁר וְנִתְפַּס מְאֹד אֶצְלָם בְּקִשְׁרֵי קְשָׁרִים אֲזַי מוֹשֵׁךְ וְתוֹלֵשׁ עִמּוֹ עוֹד מֵהָרַע שֶׁלָּהֶם. וְזֶה הוּא בְּחִינַת גֵּרִים שֶׁבָּאִים לְהִתְגַּיֵּר שֶׁהֵם בְּחִינַת הָרַע שֶׁנִּתְלַשׁ מֵהֶם עִם הַטּוֹב עַל-יְדֵי שֶׁחָזַר הַטּוֹב לִמְקוֹמוֹ. כִּי אִי אֶפְשָׁר לְהַטּוֹב לַחֲזֹר בְּעַצְמוֹ מֵחֲמַת גֹּדֶל הַהִתְקַשְּׁרוּת שֶׁנִּתְקַשֵּׁר וְנִתְדַּבֵּק שָׁם מְאֹד וּבְהֶכְרֵחַ שֶׁיִּתְלֹשׁ עִמּוֹ מֵהָרַע, וְזֶה הוּא בְּחִינַת גֵּרִים:
יד. דַּע שֶׁלִּפְעָמִים כְּשֶׁהָרַע רוֹאֶה שֶׁהַטּוֹב מִשְׁתּוֹקֵק וּמַמְשִׁיךְ עַצְמוֹ וְרוֹצֶה לַחֲזֹר לִמְקוֹמוֹ. אֲזַי הֵם מִתְגַּבְּרִים עַל הַטּוֹב בְּיוֹתֵר וּמְבִיאִים אוֹתוֹ לְתוֹךְ הַעֲלָמָה יְתֵרָה דְּהַיְנוּ שֶׁמְּבִיאִים אוֹתוֹ לְתוֹךְ פְּנִימִיּוּת מַחֲשַׁבְתָּם דְּהַיְנוּ שֶׁמַּתְחִילִים לַחֲשֹׁב מַחֲשָׁבוֹת עַל-זֶה הַטּוֹב. וְעַל-יְדֵי-זֶה מַכְנִיסִים אֶת הַטּוֹב בְּתוֹךְ הֶעְלֵם וְהֶסְתֵּר יוֹתֵר בִּפְנִימִיּוּת מַחֲשַׁבְתָּם. וַאֲזַי יוֹצֵא הַטּוֹב עַל-יְדֵי הוֹלָדָה שֶׁמּוֹלִידִים כִּי הַטּוֹב הוּא גָּנוּז וְנֶעְלָם בִּפְנִימִיּוּת מַחֲשַׁבְתָּם וּמוֹחָם וּמִשָּׁם הַהוֹלָדָה. עַל כֵּן יוֹצֵא הַטּוֹב בְּזֶרַע הַיִּלּוֹדִים וַאֲזַי אֵין כֹּחַ בְּהָרַע שֶׁל הַיִּלּוֹדִים לְהִתְגַּבֵּר עַל הַטּוֹב שֶׁבְּתוֹכָם וַאֲזַי יוֹצֵא הַטּוֹב עַל-יְדֵי הַיִּלּוֹדִים וְנעשׂוֹ גֵּרִים:
טו. הִתְגַּלּוּת אוֹר הַצַּדִּיק שֶׁיִּזְכּוּ לְהַכִּירוֹ וּלְהָבִין וְלִטְעוֹם וְלִרְאוֹת אוֹרוֹ הַגָּדוֹל הוּא תָּלוּי בִּשְׁלֵמוּת הַמַּעֲשִׂים וּבְזַכּוּת הַשֵׂכֶל. וְעִקַּר עֲכִירַת הַמֹּחַ וְהַשֵׂכֶל הוּא רַק עַל-יְדֵי כְּלֵי הַמַּעֲשֶׂה כִּי עַל-יְדֵי מַעֲשִׂים עֲכוּרִים גּוֹרְמִים כִּלָּיוֹן וְהֶפְסֵד לְהַשֵׂכֶל חַס וְשָׁלוֹם. וְעִקַּר הַתִּקּוּן לִכְלֵי הַמַּעֲשֶׂה הוּא עַל-יְדֵי צְדָקָה שֶׁתָּלוּי בַּמַּעֲשֶׂה בִּבְחִינַת "וְהָיָה מַעֲשֵׂה הַצְּדָקָה שָׁלוֹם" (יְשַׁעְיָה ל"ב יז), וְעַל-יְדֵי זֶה נִשְׁלָם גַּם אוֹר הַשֵׂכֶל, וְאָז זוֹכִין לִרְאוֹת אוֹר הַצַּדִּיק, וְעַל- יְדֵי זֶה מְקַבְּלִין מִמֶּנּוּ יִרְאָה וְאַהֲבָה כַּנַּ"ל:
טז. עַל-יְדֵי גֵּרִים נִשְׁלָם פְּגַם הַמִּזְבֵּחַ כִּי כָּל הָעֲבוֹדָה-זָרָה כָּל כֹּחָם הוּא בָּא מִפְּגַם חֶלְקֵי הַמִּזְבֵּחַ מֵהַנִּיצוֹץ הַקָּדוֹשׁ שֶׁל הַמִּזְבֵּחַ שֶׁנָּפַל לְשָׁם. וְעַל-יְדֵי הַגֵּרִים שֶׁמַּשְׁלִיךְ כָּל אֶחָד אֱמוּנָתוֹ וְהוֹלֵךְ אַחַר אֱמוּנַת יִשְׂרָאֵל עַל-יְדֵי-זֶה מַכְנִיעַ הָעֲבוֹדָה-זָרָה שֶׁנַּעֲשָׂה מִפְּגַם חֶלְקֵי הַמִּזְבֵּחַ. וְאָז חוֹזְרִין נִיצוֹצֵי חֶלְקֵי הַמִּזְבֵּחַ לִמְקוֹמָם וְנִשְׁלָם הַמִּזְבֵּחַ שֶׁהוּא בְּחִינַת שֻׁלְחָנוֹ שֶׁל אָדָם דְּהַיְנוּ שֶׁזּוֹכִין לֶאֱכֹל בִּקְדֻשָּׁה כָּרָאוּי:
(הַשְׁמָטָה לַמַּאֲמָר הַנַּ"ל)
עִקַּר קוֹל הַשְּׁמִיעָה הוּא מֵחֲמַת שֶׁאוֹתִיּוֹת הַדִּבּוּר נֶחְקָקִים בָּאֲוִיר וְהָאֲוִירִים מַכִּים זֶה בָּזֶה עַד שֶׁבָּא לְאֹזֶן הַשּׁוֹמֵעַ. וְעַל כֵּן כְּשֶׁהָאֲוִיר נָח וָזַךְ וְצָלוּל אֲזַי נִשְׁמָע הַדִּבּוּר לְמֵרָחוֹק, אֲבָל כְּשֶׁיֵּשׁ רוּחַ סְעָרָה אֲזַי אִי אֶפְשָׁר לַחֲבֵרוֹ לִשְׁמֹעַ אֲפִלּוּ הַקּוֹל מִכָּל-שֶׁכֵּן הַדִּבּוּר בְּעַצְמוֹ. כְּמוֹ כֵן כְּשֶׁיֵּשׁ אַהֲבָה בֵּין בְּנֵי אָדָם שֶׁזֶּה בְּחִינַת אֲוִיר הַנָּח שֶׁרוּחָם נחה זֶה מִזֶּה עַל-יְדֵי-זֶה נִשְׁמָעִים הַדִּבּוּרִים לְמֵרָחוֹק בִּפְרָט וּבִכְלָל. הַיְנוּ שֶׁדִּבּוּרִים הַטּוֹבִים שֶׁל כָּל אֶחָד נִשְׁמָעִים אֵצֶל חֲבֵרוֹ וְזֶה בִּפְרָט. וְכֵן בִּכְלַל הָעוֹלָם נִשְׁמָעִים וְנִתְקַבְּלִים הַדִּבּוּרִים הַקְּדוֹשִׁים וְהָאֲמִתִּיִּים שֶׁל הַצַּדִּיק הָאֱמֶת גַּם לְמֵרָחוֹק מְאֹד בִּבְחִינַת: "וְשָׁמְעוֹ הוֹלֵךְ בְּכָל הַמְּדִינוֹת" (אֶסְתֵּר ט' ד) עַד שֶׁבָּאִים גַּם רְחוֹקִים וּמִתְקָרְבִים אֵלָיו יִתְבָּרַךְ שֶׁזֶּה בְּחִינַת גֵּרִים וּבַעֲלֵי תְּשׁוּבָה. אֲבָל כְּשֶׁיֵּשׁ שִׂנְאָה חַס וְשָׁלוֹם בֵּין בְּנֵי אָדָם זוֹ הַשִׂנְאָה הִיא בְּחִינַת רוּחַ סְעָרָה רוּחַ רָעָה שֶׁמַּפְרִיד בֵּינֵיהֶם. וְעַל-יְדֵי-זֶה נִתְבַּלְבְּלוּ הָאֲוִירִים עַד שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה אֵין הַדִּבּוּרִים נִשְׁמָעִים גַּם בִּמְקוֹמָם וּבְסָמוּךְ לָהֶם וּמִכָּל שֶׁכֵּן מֵרָחוֹק. וְעִקַּר הַתִּקּוּן שֶׁיִּהְיֶה נַעֲשֶׂה בְּחִינַת אֲוִיר הַנָּח וְהַזַּךְ הַנַּ"ל הוּא עַל-יְדֵי צְדָקָה לְצַדִּיקֵי אֱמֶת וְלַעֲנִיִּים הֲגוּנִים:

יח – קרטליתא
א. לְכָל דָּבָר יֵשׁ תַּכְלִית וּלְזֶה הַתַּכְלִית יֵשׁ עוֹד תַּכְלִית אַחֵר גָּבֹהַּ מֵעַל גָּבֹהַּ. וְהָעִקָּר הוּא הַתַּכְלִית הָאַחֲרוֹן שֶׁהוּא שַׁעֲשׁוּעֵי עוֹלָם הַבָּא שֶׁהוּא עִקַּר הַתַּכְלִית הָאַחֲרוֹן שֶׁל כָּל הַבְּרִיאָה וְשֶׁל כָּל הַדְּבָרִים שֶׁבָּעוֹלָם. אֲבָל אֵין מִי שׁיוּכל לְהַשִׂיג וְלִתְפּוֹס בְּמַחֲשַׁבְתּוֹ הַתַּכְלִית הַזֶּה כִּי אִם הַצַּדִּיקִים. וְכָל אֶחָד מִיִּשְׂרָאֵל לְפִי שׁרֶשׁ שֶׁיֵּשׁ לוֹ בְּתוֹךְ נִשְׁמַת הַצַּדִּיק כֵּן מְקַבֵּל מִמֶּנּוּ זֶה הַתַּכְלִית כְּפִי מַה שֶּׁמְּשַׁבֵּר הַכַּעַס בְּרַחֲמָנוּת. וְעַל-יְדֵי-זֶה יִזְכֶּה לְהַגִּיעַ וּלְהַשִׂיג הַתַּכְלִית בְּכָל דָּבָר שֶׁבָּעוֹלָם שֶׁזֶּה הָעִקָּר:
ב. צָרִיךְ לְשַׁבֵּר אֶת הַכַּעַס בְּרַחֲמָנוּת. הַיְנוּ כְּשֶׁבָּא לִכְלַל כַּעַס לא יִפְעוֹל בְּכַעֲסוֹ שׁוּם אַכְזָרִיּוּת רַק אַדְּרַבָּה יִתְגַּבֵּר אָז בְּרַחֲמָנוּת גָּדוֹל עַל זֶה שֶׁרוֹצֶה לִכְעֹס וְיַמְתִּיק הַכַּעַס בְּרַחֲמָנוּת. וְעַל-יְדֵי-זֶה נַעֲשֶׂה עֲטָרָה לָעֲנָוִים הַבּוֹרְחִים מִכָּבוֹד וּשְׂרָרָה וַאֲזַי מְקַבְּלִים אֶת הַכָּבוֹד וְהַשְׂרָרָה בְּעַל כָּרְחָם:
ג. לְפִי הִתְמַעֲטוּת הָאֱמוּנָה כֵּן הַסְתָּרַת פְּנֵי ה' וַחֲרוֹן אַפּוֹ חַס וְשָׁלוֹם. וַאֲזַי הַצַּדִּיקִים בּוֹרְחִים מִשְׂרָרָה וְכָבוֹד וְאֵין לְהָעוֹלָם מַנְהִיג אֲמִתִּי. וְעַל-יְדֵי שֶׁמְּשַׁבְּרִין הַכַּעַס בְּרַחֲמָנוּת עַל-יְדֵי-זֶה נִמְתָּק הַחֲרוֹן אַף. וַאֲזַי הַצַּדִּיקֵי אֱמֶת מְקַבְּלִין הַכָּבוֹד וְהַמַּנְהִיגוּת. וְזוֹכִין לְמַנְהִיג אֲמִתִּי שֶׁיְּרַחֵם עַל הָעוֹלָם לְהַנְהִיגָם כָּרָאוּי לְהָבִיא כָּל אֶחָד אֶל הַתַּכְלִית הָאַחֲרוֹן:
ד. לִפְעָמִים יֵשׁ חִסָּרוֹן בָּעוֹלָם שֶׁהָאֱמוּנָה אֵינָהּ בִּשְׁלֵמוּת וְעַל-יְדֵי-זֶה חֲרוֹן אַפּוֹ חַס וְשָׁלוֹם וְהַסְתָּרַת פְּנֵי ה' אֵינוֹ נִכָּר כָּל כָּךְ. רַק כְּשֶׁנִּשְׁתַּלְשֵׁל וּבָא לְהַצַּדִּיקִים אֲזַי מַסְתִּירִים פְּנֵיהֶם מִן הָעוֹלָם וְאֵינָם רוֹצִים לְהַנְהִיגוֹ. וּמֵחֲמַת שֶׁהַחֲרוֹן אַף הוּא מְעַט מִן הַמְּעַט כְּחֵלֶק הָרֶגַע עַל-יְדֵי-זֶה אֵינָם תּוֹלִים הַסְתָּרַת פְּנֵיהֶם בְּהָרוֹגֶז כִּי אִם בְּקַטְנוּתָם שֶׁאוֹמְרִים שֶׁאֵינָם רְאוּיִים לְהַנְהִיג הָעוֹלָם. וּבֶאֱמֶת גַּם הֵם אֵינָם יוֹדְעִים וּמַרְגִּישִׁים אֶת הַחֲרוֹן אַף שֶׁהוּא מְעַט מִן הַמְּעַט. אֲבָל עַל-יְדֵי שֶׁנִּמְתָּק הָרֹגֶז וְהַחֲרוֹן אַף עַל-יְדֵי הָרַחֲמָנוּת כַּנַּ"ל אָז נִמְתָּק הַחֲרוֹן אַף שֶׁיֵּשׁ בְּתוֹךְ הַצַּדִּיקִים עַל-יְדֵי הָרַחֲמָנוּת. וְאָז הָרַחֲמָנוּת גּוֹבֵר עֲלֵיהֶם וּמְרַחֲמִים עַל הָעוֹלָם וְנִתְרַצִּים בְּהַנְהָגָתוֹ וְזוֹכֶה הָעוֹלָם לְמַנְהִיג אֲמִתִּי שֶׁיַּנְהִיגֵם בְּרַחֲמִים:
ה. עַל-יְדֵי הֲפָרַת הַכַּעַס בְּרַחֲמָנוּת כַּנַּ"ל זוֹכִין לֶאֱמוּנָה. וְעַל-יְדֵי-זֶה מַמְתִּיקִין דִּינִים וְכֵן לְהֵפֶךְ עַל-יְדֵי אֱמוּנָה בִּשְׁלֵמוּת זוֹכִין לְרַחֲמָנוּת וּלְשַׁבֵּר הַכַּעַס:
ו. אֵין לְאָדָם לְקַבֵּל מַנְהִיגוּת וּשְׂרָרָה כִּי אִם כְּשֶׁיֵּשׁ לוֹ אֱמוּנָה בִּשְׁלֵמוּת שֶׁאֵין שְׁלֵמוּת אַחֲרָיו. כִּי הַמַּנְהִיגוּת עִקָּרָהּ בִּבְחִינַת רַחֲמִים וְעִקַּר הָרַחֲמִים תָּלוּי בַּהֲסָרַת עֲבוֹדָה זָרָה וַאֲפִלּוּ שֶׁמֶץ עֲבוֹדָה זָרָה. וַאֲפִלּוּ כְּשֶׁהוּא אוֹמֵר צְבִי הִפְסִיקוֹ בַּדֶּרֶךְ שֶׁהוּא מַאֲמִין בָּזֶה אוֹ אֵיזֶה דָּבָר כָּזֶה שֶׁהוּא מִדַּרְכֵי הָאֱמוֹרִי אַף-עַל-פִּי שֶׁהוּא מַאֲמִין בְּהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ אֵין לוֹ רַחֲמָנוּת בִּשְׁלֵמוּת. בְּכֵן אֵין לוֹ לְקַבֵּל הַמַּנְהִיגוּת. וְאַף שֶׁהוּא חוֹשֵׁב בְּעַצְמוֹ שֶׁיֵּשׁ לוֹ רַחֲמָנוּת עַל הָעוֹלָם וְעַל כֵּן רוֹצֶה בְּהַנְהָגָתוֹ בֶּאֱמֶת הוּא רוֹדֵף אַחַר הַכָּבוֹד וְתוֹלֶה רְדִיפָתוֹ בָּרַחֲמָנוּת. וְעַל-יְדֵי-זֶה יְכוֹלִין לָבוֹא לְמִינוּת וְאֶפִּיקוֹרְסוּת חַס וְשָׁלוֹם אֲבָל מִן הַשָּׁמַיִם מְרַחֲמִין וְאֵין מַנִּיחִין הַמַּנְהִיגוּת בְּיָדוֹ:
ז. עַל-יְדֵי אַהֲבַת חֲכָמִים תִּכּוֹן הַמַּלְכוּת וְהַמַּנְהִיגוּת. וּכְשֶׁבָּא לְמֶלֶךְ אוֹ מַנְהִיג אֵיזֶהוּ שִׂנְאָה עַל הַחֲכָמִים. יָדוּעַ לֶהֱוֵי לֵיהּ שֶׁמִּן הַשָּׁמַיִם יוֹרִידוּהוּ מִמַּלְכוּתוֹ כִּי אֵין קִיּוּם לָעוֹלָם בְּלִי חָכְמָה:
ח. שְׁלֵמוּת הָאוֹתִיּוֹת וּשְׁלֵמוּת הַדִּבּוּר הוא עַל-יְדֵי אֱמוּנָה:

יט – תפלה לחבקוק
א. תַּאֲוַת נִאוּף הִיא רַע הַכּוֹלֵל. שֶׁכָּל הָרָעוֹת שֶׁל כָּל הַשִּׁבְעִים אֻמּוֹת כְּלוּלִין בּוֹ. כִּי כָּל אֻמָּה וְלָשׁוֹן יֵשׁ לָהּ אֲחִיזָה בְּרַע מְיֻחָד, דְּהַיְנוּ אֵיזֶה מִדָּה רָעָה אוֹ תַּאֲוָה רָעָה שֶׁהִיא מְיֻחֶדֶת לְאוֹתָהּ הָאֻמָּה וְהֵן מְשֻׁקָּעִים בְּאוֹתָהּ הַתַּאֲוָה וְשָׁם אֲחִיזָתָם. אֲבָל תַּאֲוַת נִאוּף הִיא רַע הַכּוֹלֵל שֶׁבְּאוֹתָהּ הַתַּאֲוָה נִתְקַבֵּץ וְנִתְאַסֵּף כָּל רַע וָרַע שֶׁל כָּל אֻמָּה וְאֻמָּה שֶׁהֵם הָרַע שֶׁל כָּל הַתַּאֲווֹת, וְכָל אֵלּוּ הָרָעוֹת נִבְעָרִים יַחַד וְנַעֲשֶׂה מֵהֶם מְדוּרָה וְזֶהוּ תַּבְעֵרַת הַמְּדוּרָה שֶׁבּוֹעֵר בָּאָדָם לְתַאֲוַת נִאוּף. אֲבָל הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ הִבְדִּילָנוּ מִן הָאֻמּוֹת וְרוֹמְמָנוּ מִכָּל הַלְּשׁוֹנוֹת וּצְרִיכִים אֲנַחְנוּ לִהְיוֹת פְּרוּשִׁים מִכָּל רָעוֹתֵיהֶם, דְּהַיְנוּ מִכָּל הַתַּאֲווֹת שֶׁהֵם מְיֻחָדִים לָהֶם כַּנַּ"ל וְאֵינָם שַׁיָּכִים לָנוּ כְּלָל. וּבִפְרָט מִתַּאֲוַת נִאוּף שֶׁהִיא הָרַע הַכּוֹלֵל שֶׁל כָּל הָאֻמּוֹת כַּנַּ"ל. כִּי זֶה עִקַּר הַהֶבְדֵּל וְהַהֶפְרֵשׁ שֶׁיֵּשׁ בֵּינֵינוּ לְבֵין הָאֻמּוֹת מַה שֶּׁאָנוּ פּוֹרְשִׁים עַצְמֵנוּ מִנִּאוּף כִּי זֶה עִקַּר קְדֻשַּׁת יִשְׂרָאֵל. כִּי יֵשׁ כֹּחַ בָּאָדָם לְהַסִּיחַ דַּעְתּוֹ מִתַּאֲוָה זֹאת וּלְשָׁבְרָהּ וְזֶה עִקַּר קְדֻשָּׁתֵנוּ כַּנַּ"ל:
ב. עִקַּר הַקְּדֻשָּׁה הִיא קְדֻשַּׁת הַבְּרִית וְזֶה זוֹכִין עַל-יְדֵי קְדֻשַּׁת הַלָּשׁוֹן וְהַדִּבּוּר שֶׁמְּקַדְּשִׁין אוֹתוֹ בְּדִבּוּרִים קְדוֹשִׁים. וְעַל-שֵׁם זֶה נִקְרָא לְשׁוֹנֵנוּ לְשׁוֹן הַקֹּדֶשׁ, כִּי 'כָּל מָקוֹם שֶׁאַתָּה מוֹצֵא גֶּדֶר עֶרְוָה אַתָּה מוֹצֵא קְדֻשָּׁה' (רש"י ויקרא יט, ב). וְעַל-יְדֵי שְׁלֵמוּת לְשׁוֹן הַקֹּדֶשׁ דְּהַיְנוּ עַל-יְדֵי רִבּוּי דִּבּוּרִים קְדוֹשִׁים שֶׁהֵם תּוֹרָה וּתְפִלָּה וְשִׂיחָה בֵּינוֹ לְבֵין קוֹנוֹ. (וְאַף-עַל-פִּי שֶׁמֵּשִׂיחַ וּמְדַבֵּר בֵּינוֹ לְבֵין קוֹנוֹ בִּלְשׁוֹן אַשְׁכְּנַז שֶׁמְּדַבְּרִים בּוֹ בִּמְדִינָתֵנוּ הוּא גַּם כֵּן בִּכְלָל לְשׁוֹן-הַקֹּדֶשׁ. כִּי אַדְּרַבָּה בֵּינוֹ לְבֵין קוֹנוֹ צָרִיךְ דַּוְקָא לְדַבֵּר בְּלָשׁוֹן שֶׁמְּדַבְּרִים בּוֹ כַּמְבוֹאָר (בְּחֵלֶק ב סִימָן כ"ה) רַק הָעִקָּר שֶׁיִּשְׁמוֹר אֶת הַלָּשׁוֹן לְקַדֵּשׁ אותו בְּדִבּוּרִים קְדוֹשִׁים שֶׁזֶּה בְּחִינַת שְׁלֵמוּת לְשׁוֹן-הַקֹּדֶשׁ). וְלִזָּהֵר לִשְׁמוֹר אֶת הַלָּשׁוֹן שֶׁלֹּא לְדַבֵּר דִּבּוּרִים רָעִים וּפְגוּמִים שֶׁהֵם לָשׁוֹן הָרָע וּשְׁקָרִים וּדְבָרִים בְּטֵלִים וְכַיּוֹצֵא בָּזֶה שֶׁהֵם פּוֹגְמִין אֶת הַלְּשׁוֹן הַקֹּדֶשׁ. עַד שֶׁזּוֹכֶה שֶׁיִּהְיֶה דִּבּוּרוֹ וּלְשׁוֹנוֹ בְּחִינַת שְׁלֵמוּת לְשׁוֹן-הַקֹּדֶשׁ. עַל-יְדֵי-זֶה הִיא עִקַּר הַכְנָעַת וּשְׁבִירַת כָּל הַתַּאֲווֹת וּבִפְרָט תַּאֲוַת נִאוּף שֶׁזֶּה הָעִקָּר שֶׁצָּרִיךְ לְשַׁבֵּר:
ג. תִּקּוּן הַבְּרִית הוּא בְּחִינַת רוּחַ הַקֹּדֶשׁ הַיְנוּ בְּחִינַת לְשׁוֹן הַקֹּדֶשׁ וְעַל יָדוֹ נִתְבַּטֵּל הָרוּחַ שְׁטוּת שֶׁהוּא פְּגַם הַבְּרִית רַחֲמָנָא לִצְלָן:
ד. עִקַּר עֲשִׂיָּה וְתִקּוּן שֶׁל לְשׁוֹן-הַקֹּדֶשׁ תָּלוּי בְּ"יִרְאַת ה' הִיא אוֹצָרוֹ" (יְשַׁעְיָה ל"ג ו):
ה. תִּקּוּן הַבְּרִית וּשְׁלֵמוּת לְשׁוֹן-הַקֹּדֶשׁ תְּלוּיִים זֶה בָּזֶה כִּי זֶה בְּלֹא זֶה אִי אֶפְשָׁר לִהְיוֹת. וּכְפִי שֶׁמַּרְבִּין לְדַבֵּר דִּבּוּרִים קְדוֹשִׁים שֶׁהֵם בְּחִינַת לְשׁוֹן-הַקֹּדֶשׁ כְּמוֹ כֵן זוֹכִין לְתִקּוּן הַבְּרִית. וּכְפִי תִּקּוּן הַבְּרִית כֵּן זוֹכִין לִשְׁלֵמוּת לְשׁוֹן-הַקֹּדֶשׁ. וְכֵן לְהֵפֶךְ לְעִנְיַן הַפְּגַם חַס וְשָׁלוֹם, כִּי מִי שֶׁפּוֹגֵם בַּבְּרִית מְאַבֵּד לְשׁוֹן הַקֹּדֶשׁ וּמִי שֶׁיֵּשׁ לוֹ לְשׁוֹן-הַקֹּדֶשׁ הוּא שׁוֹמֵר הַבְּרִית:
ו. כָּל הַחֲרָפוֹת וְהַבּוּשׁוֹת וְהַבִּזְיוֹנוֹת הַבָּאִים עַל הָאָדָם הֵם עַל-יְדֵי פְּגַם הַבְּרִית. וְכֵן לְהֵפֶךְ עַל-יְדֵי תִּקּוּן הַבְּרִית זוֹכִין לְכָבוֹד:
ז. תַּאֲוַת נִאוּף שֶׁהִיא רַע הַכּוֹלֵל הִיא בְּחִינַת נָחָשׁ שֶׁפִּתָּה לְחַוָּה וְהִטִּיל בָּהּ זֻהֲמָא שֶׁהִיא הָרוּחַ סְעָרָה הָרוּחַ שְׁטוּת אֵשֶׁת כְּסִילוּת. וְהוֹלֵךְ וּמְפַתֶּה אֶת הָרוּחַ הַקֹּדֶשׁ שֶׁהוּא לְשׁוֹן הַקֹּדֶשׁ שֶׁהוּא בְּחִינַת שְׁמִירַת הַבְּרִית וּמַטִּיל בָּהּ זֻהֲמָא. וְזֶה בְּחִינַת "לַפֶּתַח חַטָּאת רֹבֵץ" (בְּרֵאשִׁית ד' ז). 'לַפֶּתַח' הַיְנוּ פתח שֶׁל לְשׁוֹן הַקֹּדֶשׁ. שֶׁהַחַטָּאת הַזֶּה שֶׁהִיא הַנָּחָשׁ רוֹבֵץ לִינק מִמֶּנּוּ עַל-יְדֵי פְּגַם הַבְּרִית כִּי עִקַּר הִתְגַּבְּרוּת הַיֵּצֶר הָרָע לְהַחֲטִיא אֶת הָאָדָם הִיא בַּתַּאֲוָה הַזֹּאת:
ח. מַה שֶּׁעַכְשָׁו בַּעֲווֹנוֹתֵינוּ הָרַבִּים נָפַל חָכְמַת מְלִיצַת לְשׁוֹן-הַקֹּדֶשׁ מְאֹד עַד שֶׁכִּמְעַט רוֹב חָכְמַת הַמְּלִיצָה הִיא אֵצֶל הַקַּלֵּי עוֹלָם הַשְּׁקוּעִים מְאֹד בְּתַאֲוַת הַמִּשְׁגָּל, שֶׁהוּא הָרַע הַכּוֹלֵל וְהַהֶפֶךְ מַמָּשׁ מִקְּדֻשַּׁת לְשׁוֹן-הַקּדֶשׁ וְהֵם בְּחִינַת "וּמְלִיצֶיךָ פָּשְׁעוּ בִי" (יְשַׁעְיָה מ"ג כז) רַחֲמָנָא לִצְלָן. וְעַל-יְדֵי צַחוּת הַמְּלִיצָה שֶׁלָּהֶם הֵם מוֹשְׁכִים אֶת לֵב כַּמָּה וְכַמָּה מִנַּעֲרֵי בְּנֵי יִשְׂרָאֵל עַד שֶׁמְּבִיאִים אוֹתָם לְאֶפִּיקוֹרְסוּת גְּמוּרָה חַס וְשָׁלוֹם. זֶה בְּחִינַת: "נֹפֶת תִּטֹּפְנָה שִׂפְתֵי זָרָה" (מִשְׁלֵי ה' ג) וְכֵן: "מִנָּכְרִיָּה אֲמָרֶיהָ הֶחֱלִיקָה" (מִשְׁלֵי ב' טו). וְכָל זֶה הוּא בְּחִינַת הַנָּחָשׁ שֶׁפִּתָּה אֶת חַוָּה (שֶׁהוּא בְּחִינַת הַדִּבּוּר שֶׁל לְשׁוֹן-הַקֹּדֶשׁ) וְהִטִּיל בָּהּ זֻהֲמָא רַחֲמָנָא לִצְלָן:
ט. עֵץ הַדַּעַת טוֹב וָרַע זֶה לְשׁוֹן תַּרְגּוּם שֶׁהוּא אֶמְצָעִי בֵּין לְשׁוֹן הַקֹּדֶשׁ שֶׁהוּא אִשָּׁה חֲכָמָה שֶׁכֻּלּוֹ טוֹב וּבֵין לְשׁוֹן שֶׁל שִׁבְעִין עֲמָמִין שֶׁכֻּלּוֹ רַע, כִּי כָּל לְשׁוֹנוֹת הָעַכּוּ"ם עַכְשָׁו הֵם רַע גָּמוּר, וּכְשֶׁהֵם דְּהַיְנוּ הַנָּחָשׁ כַּנַּ"ל רוֹצִים לִינק מִלְּשׁוֹן-הַקֹּדֶשׁ אִי אֶפְשָׁר לָהֶם לִינק מִמֶּנּוּ כִּי אִם עַל-יְדֵי לְשׁוֹן תַּרְגּוּם שֶׁיֵּשׁ בּוֹ טוֹב וָרַע. כִּי עִקַּר הִתְגַּבְּרוּת הַקְּלִפָּה אֵינָהּ אֶלָּא עַל-יְדֵי לְשׁוֹן תַּרְגּוּם וְעִקַּר בִּנְיָנָהּ וּשְׁלֵמוּתָהּ שֶׁל לְשׁוֹן-הַקֹּדֶשׁ אֵינָהּ אֶלָּא עַל-יְדֵי שֶׁמַּפִּילִין אֶת הָרַע שֶׁבַּתַּרְגּוּם וּמַעֲלִין אֶת הַטּוֹב שֶׁבּוֹ לִלְשׁוֹן הַקֹּדֶשׁ. שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה נִשְׁלָם לְשׁוֹן-הַקֹּדֶשׁ וְעַל-יְדֵי-זֶה נוֹפְלִין כָּל הַשִּׁבְעִים לָשׁוֹן בִּבְחִינַת לָשׁוֹן נוֹפֵל עַל לָשׁוֹן. וְזֶה: "וַיַּפֵּל ה' אֱלֹהִים תַּרְדֵּמָ"ה" (בְּרֵאשִׁית ב' כא) מִסְפַּר תַּרְגּוּ"ם כַּמּוּבָא מֵהָאֲרִיזַ"ל. וַיַּפֵּ"ל נוֹטְרִיקוֹן פֶּה לָהֶם וְלֹא יְדַבֵּרוּ, כִּי עַל-יְדֵי בְּחִינַת תַּרְדֵּמָה שֶׁהִיא בְּחִינַת לְשׁוֹן תַּרְגּוּם, שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה עִקַּר בִּנְיָנָהּ שֶׁל חַוָּה שֶׁהִיא בְּחִינַת לְשׁוֹן הַקֹּדֶשׁ עַל-יְדֵי שֶׁמַּעֲלִין הַטּוֹב שֶׁבּוֹ וּמַפִּילִין הָרַע שֶׁבּוֹ כַּנַּ"ל. עַל-יְדֵי-זֶה נוֹפְלִין כָּל הַשִּׁבְעִים לָשׁוֹן בִּבְחִינַת "פֶּה לָהֶם וְלֹא יְדַבֵּרוּ" רָאשֵׁי-תֵּבוֹת וַיַּפֵּל וְכוּ' כַּנַּ"ל:
י. עִקַּר הַחֲלוֹם הוּא בְּשֵׁנָה הַיְנוּ בְּתַרְדֵּמָה, וְהַחֲלוֹמוֹת הֵם כְּפִי הַמַּאֲכָלִים שֶׁאוֹכֵל כַּמּוּבָא. כִּי בְּכָל דָּבָר יֵשׁ אוֹתִיּוֹת שֶׁבָּהֶם נִבְרָא זֶה הַדָּבָר וּכְשֶׁיָּשֵׁן עוֹלִים הָאֵדִיים מִמַּה שֶּׁאָכַל לְהַמֹּחַ וְנִצְטָרְפִין הָאוֹתִיּוֹת שֶׁיֵּשׁ בָּהֶם וּמִזֶּה נַעֲשֶׂה הַחֲלוֹם. וּמִי שֶׁיֵּשׁ לוֹ שְׁלֵמוּת לְשׁוֹן-הַקֹּדֶשׁ הוּא יוֹדֵעַ הָאוֹתִיּוֹת שֶׁיֵּשׁ בְּכָל דָּבָר כַּנַּ"ל וְעַל כֵּן הוּא יָכוֹל לְפַשֵּׁר חֶלְמִין שֶׁבְּתַרְדֵּמָה. כְּמוֹ יוֹסֵף הַצַּדִּיק שֶׁזָּכָה לִשְׁלֵמוּת לְשׁוֹן-הַקֹּדֶשׁ שֶׁעִקַּר שְׁלֵמוּתוֹ עַל-יְדֵי תַּרְדֵּמָה שֶׁהִיא בְּחִינַת תַּרְגּוּם כַּנַּ"ל שֶׁזָּכָה לְבָרְרוֹ לְהַעֲלוֹת הַטּוֹב שֶׁבּוֹ לִלְשׁוֹן-הַקֹּדֶשׁ וּלְהַפִּיל הָרַע שֶׁבּוֹ וְעַל כֵּן יָדַע לְבָרֵר הַטּוֹב וְהָאֱמֶת שֶׁיֵּשׁ בַּחֲלוֹם בְּחִינַת תַּרְגּוּם כַּנַּ"ל:
יא. וְזֶה בְּחִינַת מִקְרֵה לַיְלָה רַחֲמָנָא לִצְלָן, שֶׁהָרוּחַ שְׁטוּת הַיְנוּ הַשִּׁבְעִים לָשׁוֹן עוֹלֶה עַל-יְדֵי תַּרְגּוּם עַל-יְדֵי תַּרְדֵּמָה וְשֵׁנָה וְיוֹנֵק מִלְּשׁוֹן-הַקֹּדֶשׁ מֵרוּחַ הַקֹּדֶשׁ מִבְּרִית קֹדֶשׁ. כִּי מִי שֶׁיֵּשׁ לוֹ שְׁלֵמוּת לְשׁוֹן-הַקֹּדֶשׁ מְקָרֵר אֶת חֲמִימוּתוֹ בִּלְשׁוֹן-הַקֹּדֶשׁ, אֲבָל מִי שֶׁאֵין לוֹ שְׁלֵמוּת לְשׁוֹן-הַקֹּדֶשׁ אֲזַי הָרוּחַ סְעָרָה הַיְנוּ הַשִּׁבְעִים לָשׁוֹן הַנַּ"ל מְקָרֵר אוֹתוֹ בְּמִקְרֵה לַיְלָה בַּשֵּׁנָה רַחֲמָנָא לִצְלָן, בְּחִינַת "אֲשֶׁר קָרְךָ בַּדֶּרֶךְ" לְשׁוֹן קְרִירוּת. בַּדֶּרֶךְ הוּא בְּחִינַת "דֶּרֶךְ אִשָּׁה מְנָאָפֶת" (מִשְׁלֵי ל' כ) שֶׁהָרוּחַ סְעָרָה הוֹלֵךְ דֶּרֶךְ הַתַּרְגּוּם שֶׁהוּא בְּחִינַת נוֹגַהּ וְיוֹנֵק מִן הַחַשְׁמַל שֶׁהוּא בְּחִינַת לְשׁוֹן-הַקֹּדֶשׁ. וְעַל-יְדֵי שְׁלֵמוּת לְשׁוֹן-הַקֹּדֶשׁ דְּהַיְנוּ עַל-יְדֵי שֶׁמְּבָרְרִין אֶת בְּחִינַת הַתַּרְגּוּם וְהַתַּרְדֵּמָה כַּנַּ"ל אָז נִצּוֹלִין מִמִּקְרֵה לַיְלָה שֶׁבְּתַרְדֵּמָה וְעַל-כֵּן צְרִיכִין לְקָרֵר חֲמִימוּתוֹ בְּדִבּוּרִים קְדוֹשִׁים שֶׁהֵם בְּחִינַת שְׁלֵמוּת לְשׁוֹן-הַקֹּדֶשׁ, וְעַל-יְדֵי-זֶה נִצּוֹלִין מִקְּרִי רַחֲמָנָא לִצְלָן, שֶׁלֹּא יְקָרֵר אוֹתוֹ הָרוּחַ סְעָרָה כַּנַּ"ל:
יב. רְחִיצַת מַיִם חַמִּין בְּעֶרֶב שַׁבָּת קֹדֶשׁ הִיא בְּחִינַת תִּקּוּן הַבְּרִית וְכֵן קְרִיאַת הַפָּרָשָׁה שְׁנַיִם מִקְרָא וְאֶחָד תַּרְגּוּם הִיא גַּם כֵּן בְּחִינַת תִּקּוּן הַבְּרִית:
יג. עַל-יְדֵי שֶׁמַּעֲלֶה הַטּוֹב שֶׁבַּתַּרְגּוּם וּמַשְׁלִים אֶת הַלְּשׁוֹן-הַקֹּדֶשׁ שֶׁבּוֹ נִבְרָא הָעוֹלָם שֶׁהוּא בְּחִינַת שְׁבִירַת וּבִטּוּל תַּאֲוַת נִאוּף. עַל-יְדֵי-זֶה נִתְגַּדֵּל וְנִתְעוֹרֵר הַכֹּחַ שֶׁל הָאוֹתִיּוֹת שֶׁל לְשׁוֹן-הַקֹּדֶשׁ שֶׁיֵּשׁ בְּכָל דָּבָר שֶׁבָּעוֹלָם שֶׁהֵם כֹּחַ ה' שֶׁבְּכָל מַעֲשֵׂה בְּרֵאשִׁית:
יד. וּמִי שֶׁזּוֹכֶה לָזֶה כַּנַּ"ל אֲזַי זוֹכֶה לַאֲכִילָה וּשְׁתִיָּה וּשְׁאָר תַּעֲנוּגִים כְּמוֹ שֶׁצָּרִיךְ. כִּי צְרִיכִין שֶׁתִּהְיֶה עִקַּר אֲכִילָה וּשְׁתִיָּה וּשְׁאָר תַּעֲנוּגִים מֵהִתְנוֹצְצוּת הָאוֹתִיּוֹת שֶׁבְּכָל דָּבָר בִּבְחִינַת: "וַיֹּאכַל וַיֵּשְׁתְּ וַיִּיטַב לִבּוֹ" (רוּת ג' ז), שֶׁהָיְתָה אֲכִילָתוֹ וּשְׁתִיָּתוֹ מֵהֶאָרַת וְהִתְנוֹצְצוּת הָאוֹתִיּוֹת שֶׁל ל"ב (שְׁלשִׁים וּשְׁנַיִם) אֱלֹהִים שֶׁבְּמַעֲשֵׂה בְּרֵאשִׁית שֶׁיֵּשׁ בְּכָל דָּבָר שֶׁזֶּהוּ בְּחִינַת בִּרְכַּת הַמָּזוֹן (זֹהַר הַקָּדוֹשׁ ויקהל, רי"ח.) כִּי הַמָּזוֹן נִתְבָּרֵךְ עַל-יְדֵי שְׁלֵמוּת לְשׁוֹן-הַקֹּדֶשׁ עַל-יְדֵי שֶׁמְּעוֹרְרִים וּמְאִירִים אֶת הָאוֹתִיּוֹת שֶׁבְּכָל דָּבָר:
טו. מִי שֶׁהוּא חָכָם לְבַד יָכוֹל לְהָבִין בְּחָכְמָתוֹ וְלֵידַע הָאוֹתִיּוֹת שֶׁיֵּשׁ בְּכָל דָּבָר (כַּמְבוֹאָר בִּפְנִים). אֲבָל שֶׁיַּרְגִּישׁ וְיִתְעַנֵּג רַק מֵהַצֵּרוּפֵי אוֹתִיּוֹת בִּבְחִינַת וַיֹּאכַל וַיֵּשְׁתְּ כַּנַּ"ל לִזְכּוֹת שֶׁיִּהְיוּ כָּל תַּעֲנוּגָיו רַק מֵהָאוֹתִיּוֹת שֶׁבְּכָל דָּבָר זֶה אִי אֶפְשָׁר כִּי אִם כְּשֶׁזּוֹכֶה לִשְׁלֵמוּת לְשׁוֹן-הַקֹּדֶשׁ. דְּהַיְנוּ כְּשֶׁזּוֹכֶה לְשַׁבֵּר תַּאֲוַת הַמִּשְׁגָּל לְגַמְרֵי וּלְהַשְׁלִים אֶת הַלְּשׁוֹן-הַקֹּדֶשׁ עַד שֶׁיָּבִיא הִתְנוֹצְצוּת חָדָשׁ בִּלְשׁוֹן-הַקֹּדֶשׁ, דְּהַיְנוּ בְּהָאוֹתִיּוֹת שֶׁבְּכָל דָּבָר. וְעַל-יְדֵי-זֶה זוֹכֶה לִבְחִינַת: "וּמִצִּיּוֹן יִסְעָדֶךָּ" (תְּהִלִּים כ' ג) שֶׁתִּהְיֶה סְעֻדָּתוֹ דְּהַיְנוּ אֲכִילָה וּשְׁתִיָּה וְכָל הַתַּעֲנוּגִים מִצִּיּוֹן וְסִימָן הָאוֹתִיּוֹת הַמְצֻיָּנִים וּמְסֻמָּנִים בְּכָל דָּבָר:
טז. וּמִי שֶׁאוֹחֵז בִּבְחִינָה זֹאת מִזֶּה מֵאִיר לִבּוֹ כִּי שֵׁם הַלֵּב הוּא עַל-יְדֵי שֶׁמְּקַבֵּל וְנִזּוֹן משופרא דְּשׁוּפְרָא (זֹהַר-הַקָּדוֹשׁ בלק רכ"א: ) מִל"ב (מִשְּׁלֹשִׁים וּשְׁנַיִם) אֱלֹהִים שֶׁל מַעֲשֵׂה בְּרֵאשִׁית וְכוּ' כַּנַּ"ל. וְעַל-יְדֵי הִתְנוֹצְצוּת הָאוֹר שֶׁמְּקַבֵּל לִבּוֹ מִל"ב (מִשְּׁלֹשִׁים וּשְׁנַיִם) אֱלֹהִים הַנַּ"ל עַל-יְדֵי-זֶה מִתְנוֹצֵץ פָּנָיו בָּאוֹר הַזֶּה וְזוֹכֶה לְזַכֵּךְ אֶת הַפָּנִים כָּל-כָּךְ עַד שֶׁיּוּכַל לְעוֹרֵר אֲחֵרִים בִּתְשׁוּבָה עַל-יְדֵי שֶׁיִּסְתַּכְּלוּ בַּפָּנִים שֶׁלּוֹ לְבַד שֶׁיִּרְאֶה כָּל אֶחָד אֶת עַצְמוֹ בַּפָּנִים שֶׁלּוֹ כְּמוֹ בְּמַרְאָה וְיִרְאֶה אֵיךְ הוּא מְשֻׁקָּע בְּחֹשֶׁךְ. עַד שֶׁבְּלֹא תּוֹכָחָה וּבְלֹא מוּסָר יְעוֹרֵר אֶת חֲבֵרוֹ בִּתְשׁוּבָה רַק מִמַּה שֶּׁיַּבִּיט בַּפָּנִים שֶׁלּוֹ לְבַד הַמְּאִירוֹת:
יז. מַה שֶּׁקָּשֶׁה לְהָעוֹלָם עַל מַה שֶּׁצָּרִיךְ לִנְסֹעַ לְהַצַּדִּיק לִשְׁמֹעַ מִפִּיו הֲלֹא אֶפְשָׁר לְעַיֵּן בִּסְפָרִים דִּבְרֵי מוּסָר. אַךְ יֵשׁ חִלּוּק גָּדוֹל כִּי מִי שֶׁשּׁוֹמֵעַ מִפִּי הַצַּדִּיק בְּעַצְמוֹ מְקַבֵּל דִּבּוּר לְשׁוֹן-הַקֹּדֶשׁ בִּשְׁלֵמוּת דְּהַיְנוּ בְּיִרְאָה. וְעַל-יְדֵי-זֶה זוֹכֶה לְבַטֵּל וּלְהַכְנִיעַ רַע הַכּוֹלֵל שֶׁהוּא תַּאֲוַת נִאוּף עַד שֶׁזּוֹכֶה לְתִקּוּן הַבְּרִית שֶׁהוּא תִּקּוּן הַכֹּל וְהַכֹּל תָּלוּי בּוֹ תִּקּוּן כָּל הַתַּאֲווֹת וְהַמִּדּוֹת. וְזֶהוּ דַּוְקָא עַל-יְדֵי שֶׁמְּקַבֵּל מִפִּיו הַקָּדוֹש בְּעַצְמוֹ דַּיְקָא. אֲבָל מִי שֶׁשּׁוֹמֵעַ מִפִּי אַחֵר שֶׁשָּׁמַע מִמֶּנּוּ מִכָּל-שֶׁכֵּן כְּשֶׁשּׁוֹמֵעַ מִפִּי שֶׁשָּׁמַע מִפִּי הַשּׁוֹמֵעַ הוּא רָחוֹק מִזֶּה הַשְּׁלֵמוּת כִּי יוֹרֵד בְּכָל פַּעַם מִדַּרְגָּא לְדַרְגָּא. וּמִכָּל שֶׁכֵּן בֵּין הַשּׁוֹמֵעַ מִפִּי הַצַּדִּיק לַמְעַיֵּן בְּסֵפֶר הוּא חִלּוּק גָּדוֹל בְּיוֹתֵר כִּי סֵפֶר הוּא רַק לְזִכָּרוֹן וְהַזִּכָּרוֹן הוּא בְּכֹחַ הַמְדַמֶּה. עַל כֵּן הַסֵּפֶר הוּא בְּחִינָה אַחֶרֶת מַמָּשׁ וְאֵין לוֹ כְּלָל מַעֲלַת הַשּׁוֹמֵעַ מִפִּיו הַקָּדוֹש בְּעַצְמוֹ:
יח. כְּשֶׁרוֹצִים הַצַּדִּיקִים לִשְׁמֹעַ אֵיזֶה דִּבּוּר מֵהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ הֵם עוֹשִׂים תְּחִלָּה אֶת הַדִּבּוּר וּבוֹנִים אוֹתוֹ עַל-יְדֵי מַעֲשֵׂיהֶם הַטּוֹבִים וְאַחַר-כָּךְ זוֹכִים לִשְׁמֹעַ דִּבּוּרִים מֵהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ. וְזֶהוּ בְּחִינַת: "עֹשֵׂי דְבָרוֹ לִשְׁמֹעַ בְּקוֹל דְבָרוֹ" (תְּהִלִּים ק"ג כ) כִּי הֵם עוֹשִׂים תְּחִלָּה אֶת הַדִּבּוּר וְאַחַר-כָּךְ שׁוֹמְעִים אוֹתוֹ הַדִּבּוּר מֵהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ כִּי בָּזֶה הַדִּבּוּר מְדַבֵּר הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ עִמָּם. וּכְשֶׁהַצַּדִּיק שׁוֹמֵעַ הַדִּבּוּר שֶׁל תּוֹרָה מִפִּי הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ יֵשׁ לְהַדִּבּוּר שְׁלֵמוּת כִּי שְׁלֵמוּת הַדִּבּוּר תְּלוּיָה בַּיִּרְאָה וְיִרְאָה תַּלְיָא בְּאוּדְנִין וְכוּ'. וְזֶהוּ: "ה' שָׁמַעְתִּי שִׁמְעֲךָ יָרֵאתִי" (חֲבַקּוּק ג' ב) כְּשֶׁהַשְּׁמִיעָה מִפִּי הַצַּדִּיק בְּעַצְמוֹ שֶׁשּׁוֹמֵעַ מִפִּיךָ כַּנַּ"ל וְזֶהוּ שִׁמְעֲךָ שֶׁשּׁוֹמֵעַ מִמְּךָ אֲזַי יָרֵאתִי. כִּי עִקַּר הַיִּרְאָה תַּלְיָא בְּאוּדְנִין וַאֲזַי יֵשׁ שְׁלֵמוּת לַלְּשׁוֹן-הַקֹּדֶשׁ הַזֶּה כַּנַּ"ל:
יט. הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ בָּרָא כָּל הַבְּרִיאָה בִּשְׁבִיל הָאָדָם הַבַּעַל בְּחִירָה. שֶׁהוּא דַּיְקָא יְתַקֵּן כָּל הַדְּבָרִים עַל-יְדֵי בֵּרוּר הַטּוֹב שֶׁבְּעֵץ הַדַּעַת. שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה מַשְׁלִים וּמְתַקֵּן כָּל הַדְּבָרִים שֶׁבָּעוֹלָם. וְעַל כֵּן צְרִיכִין לְתַקֵּן תִּקּוּן הַמִּילָה בְּחִינַת תִּקּוּן הַבְּרִית בְּזֶה הָעוֹלָם דַּיְקָא שֶׁזֶּהוּ בְּחִינַת שְׁלֵמוּת לְשׁוֹן-הַקֹּדֶשׁ עַל-יְדֵי שֶׁמְּבָרְרִין הַטּוֹב שֶׁבַּתַּרְגּוּם. כִּי הַלְּשׁוֹן-הַקֹּדֶשׁ כְּשֶׁבָּא מִלְּמַעְלָה עֲדַיִן הוּא חֲסַר תִּקּוּן וְאֵין לוֹ שְׁלֵמוּת כִּי אִם עַל-יְדֵי שֶׁאֲנַחְנוּ מַשְׁלִימִין אוֹתוֹ עַל-יְדֵי בֵּרוּר הַתַּרְגּוּם שֶׁאָז דַּיְקָא נִשְׁלָם הַלְּשׁוֹן-הַקֹּדֶשׁ:
כ. וּלְהַעֲלוֹת הַטּוֹב מִן הַתַּרְגּוּם הוּא עַל-יְדֵי שֶׁמְּתַקֵּן כָּל הַחֲטָאִים שֶׁעָשָׂה בְּשׁוֹגֵג שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה זוֹכֶה לִשְׁלֵמוּת לְשׁוֹן-הַקֹּדֶשׁ. כִּי הַשּׁוֹגֵג בְּחִינַת עֵץ הַדַּעַת טוֹב וָרַע וְכוּ' מַעֲשֵׂהוּ רַע וְכַוָּנָתוֹ טוֹב:

כ – תשעה תקונין יקירין
א. כָּל מְפָרְשֵׁי הַתּוֹרָה מְקַבְּלִים מֵהַנְּשָׁמָה אֲשֶׁר כָּל דְּבָרֶיהָ כְּגַחֲלֵי אֵשׁ בִּבְחִינַת: "הֲלֹא כֹּה דְּבָרִי כָּאֵשׁ" (יִרְמְיָה כ"ג כט) וְהִיא מְסֻבֶּלֶת בְּיִסּוּרִין 'פַּת בַּמֶּלַח תֹּאכַל וּמַיִם בַּמְּשּׂרָה תִּשְׁתֶּה כְּדַרְכָּהּ שֶׁל תּוֹרָה' (אָבוֹת פֶּרֶק ו) וּכְשֶׁהַנְּשָׁמָה הַזֹּאת נוֹפֶלֶת מִבְּחִינַת כֹּה דְּבָרִי כָּאֵשׁ כַּנַּ"ל וּדְבָרֶיהָ נִצְטַנְּנִין אֲזַי נִסְתַּלֶּקֶת. וְאָז נִסְתַּלְּקִין בֵּאוּרֵי הַתּוֹרָה הַנִּמְשָׁכִין עַל יָדָהּ וְהַמְפָרְשִׁים הַנַּ"ל אֵין יְכוֹלִים לְהַשִׂיג שׁוּם בֵּאוּר הַתּוֹרָה וְאָז בָּאָה מְרִיבָה עַל הַצַּדִּיקִים. וּמִזֶּה הִיא עִקַּר הַמַּחֲלֹקֶת שֶׁבָּעוֹלָם שֶׁחָסֵר הַבֵּאוּר שֶׁהוּא הַתֵּרוּץ עַל קֻשְׁיוֹת וּמְרִיבוֹת:
ב. מִי שֶׁרוֹצֶה לְהַמְשִׁיךְ בֵּאוּרֵי הַתּוֹרָה צָרִיךְ מִתְּחִלָּה לְהַמְשִׁיךְ לְעַצְמוֹ דִּבּוּרִים חַמִּים כְּגַחֲלֵי אֵשׁ כַּנַּ"ל וְהַדִּבּוּר נִמְשָׁךְ מִלֵּב הָעֶלְיוֹן בְּחִינַת "צוּר לְבָבִי" (תְּהִלִּים ע"ג כו). וְצָרִיךְ לִשְׁפֹּךְ שִׂיחָה בִּתְפִלָּה לִפְנֵי הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ מִתְּחִלָּה וְעַל-יְדֵי תְּפִלָּתוֹ נִכְמְרוּ רַחֲמֵי הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ עָלָיו וְנִפְתָּח לֵב הָעֶלְיוֹן. כִּי עִקַּר הָרַחֲמִים הוּא בַּלֵּב וְנִשְׁפָּע מִשָּׁם דִּבּוּרִים חַמִּים וְעַל-יְדֵי-זֶה הַדִּבּוּר מַמְשִׁיךְ בֵּאוּרֵי הַתּוֹרָה גַּם כֵּן מִשָּׁם. וְעַל כֵּן צָרִיךְ כָּל אֶחָד מִמְּפָרְשֵׁי הַתּוֹרָה לְהִתְפַּלֵּל תְּחִלָּה לִפְנֵי הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ כְּדֵי לְעוֹרֵר לֵב הָעֶלְיוֹן לְהַשְׁפִּיעַ עָלָיו דִּבּוּרִים כְּגַחֲלֵי אֵשׁ וְאַחַר-כָּךְ יַתְחִיל לְבָאֵר:
ג. כְּשֶׁהַצַּדִּיק הָאֱמֶת דּוֹרֵשׁ בָּרַבִּים, אֲזַי קֹדֶם הַבֵּאוּר הוּא מְקַשֵּׁר אֶת עַצְמוֹ עִם נִשְׁמוֹתֵיהֶם וְשׁוֹפֵךְ שִׂיחוֹ וּתְפִלָּתוֹ לִפְנֵי הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ וַאֲזַי תְּפִלָּתוֹ תְּפִלַּת רַבִּים וְנִתְקַבֶּלֶת בְּוַדַּאי, כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב: "הֵן אֵל כַּבִּיר לֹא יִמְאָס" (אִיּוֹב ל"ו ה). וְעַל-יְדֵי הַתְּפִלָּה נתוסֵף קְדֻשָּׁה לְמַעְלָה וּמְעוֹרֶרֶת לֵב הָעֶלְיוֹן וְעַל-יְדֵי-זֶה מַמְשִׁיךְ בֵּאוּר הַתּוֹרָה שֶׁאוֹמֵר לָהֶם. נִמְצָא שֶׁיֵּשׁ לְכָל אֶחָד מֵהַנִּמְצָאִים שָׁם חֵלֶק בְּהַתּוֹרָה שֶׁמְּגַלֶּה לָהֶם אָז. כִּי כָּל מַה שֶּׁיֵּשׁ אָז יוֹתֵר אֲנָשִׁים שָׁם אָז תְּפִלַּת הֶחָכָם שֶׁמְּקַשֵּׁר אֶת עַצְמוֹ עִמָּהֶם יוֹצֵאת מֵהַרְבֵּה נְשָׁמוֹת בְּיוֹתֵר. וּמוֹסֶפֶת קְדֻשָּׁה לְמַעְלָה בְּיוֹתֵר וּמְעוֹרֶרֶת בְּיוֹתֵר לֵב הָעֶלְיוֹן וְנִמְשָׁךְ מִשָּׁם הִתְגַּלּוּת בְּיוֹתֵר הַכֹּל לְפִי רֹב הָאֲנָשִׁים, וְזֶהוּ הַחִלּוּק בֵּין הַלּוֹמֵד מִתּוֹךְ הַסֵּפֶר וּבֵין הַשּׁוֹמֵעַ מִפִּי הֶחָכָם בְּעַצְמוֹ כִּי הַשּׁוֹמֵעַ הַזֶּה בְּוַדַּאי נִתְקַשֵּׁר נִשְׁמָתוֹ עִם נִשְׁמַת הֶחָכָם בִּשְׁעַת תְּפִלָּתוֹ כַּנַּ"ל וְיֵשׁ לוֹ חֵלֶק בַּבֵּאוּר הַזֶּה כַּנַּ"ל. גַּם כָּל אֵלּוּ הָאֲנָשִׁים הָעוֹמְדִים בִּשְׁעַת הַדְּרוּשׁ נִכְנָע רִשְׁעָתָם עַל-יְדֵי הַטּוֹב שֶׁבֶּחָכָם הַדּוֹרֵשׁ. וּלְפִי הַהַכְנָעָה כֵּן נִכְנָעִים הָאוֹיְבִים הַיְנוּ הַקְּלִפּוֹת הַשּׁוֹכְנִים סְבִיב לֵב הָעֶלְיוֹן. וּבָזֶה מוֹצִיאָם מִתַּחַת רְשׁוּת הַסִּטְרָא אַחֲרָא וּמַכְנִיסָם תַּחַת רְשׁוּת הַקְּדֻשָּׁה:
ד. וּכְשֶׁמִּתְפַּלֵּל קֹדֶם הַדְּרוּשׁ צָרִיךְ לְהִתְפַּלֵּל בְּתַחֲנוּנִים, וִיבַקֵּשׁ מֵאֵת הַקָּדוֹשׁ-בָּרוּךְ-הוּא מַתְּנַת חִנָּם וְלֹא יִתְלֶה בִּזְכוּת עַצְמוֹ. אַף-עַל-פִּי שֶׁעַכְשָׁו נִתְעוֹרֵר מַטֵּה עֻזּוֹ שֶׁל עֲבוֹדָתוֹ אֵין זֶה הַמַּטֶּה כְּדֵי לְהִתְגָּאוֹת חַס וְשָׁלוֹם אֶלָּא כְּדֵי לְהַכְנִיעַ הָרַע שֶׁבָּעֵדָה, כִּי בְּרַבִּים יֵשׁ בָּהֶם טוֹבִים וְרָעִים וְצָרִיךְ לְהַכְנִיעַ הָרַע שֶׁבָּרָעִים כַּנַּ"ל. אֲבָל לִפְנֵי הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ יַעֲמֹד כְּדַל וְכְרָשׁ וִידַבֵּר תַּחֲנוּנִים וְלֹא יִתְלֶה בְּשׁוּם זְכוּת:
ה. וּבִשְׁבִיל זֶה אֵין לְאָדָם לִדְחֹק אֶת עַצְמוֹ עַל שׁוּם דָּבָר אֶלָּא יְבַקֵּשׁ בְּתַחֲנוּנִים. אִם יִתֵּן לוֹ הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ יִתֵּן וְאִם לָאו לָאו, וְלֹא יִתְעַקֵּשׁ שֶׁהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ יַעֲשֶׂה לוֹ דַּוְקָא רְצוֹנוֹ:
ו. וּבִזְכוּת הַתּוֹרָה שֶׁמַּמְשִׁיכִין זוֹכִין לְאֶרֶץ-יִשְׂרָאֵל. וְכֵן עַל-יְדֵי שֶׁנִּמְצָאִים אֵצֶל הַצַּדִּיק בְּשָׁעָה שֶׁמַּמְשִׁיךְ תּוֹרָה וְדוֹרֵשׁ בָּרַבִּים אֲזַי יֵשׁ לוֹ גַּם כֵּן חֵלֶק בְּהַתּוֹרָה שֶׁמַּמְשִׁיךְ הַצַּדִּיק. וְעַל-יְדֵי-זֶה זוֹכֶה גַּם כֵּן לָבוֹא לְאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב: "וַיִּתֵּן לָהֶם אַרְצוֹת גּוֹיִם" וְגוֹ' (תְּהִלִּים ק"ה מד):
ז. אֲבָל אֶרֶץ-יִשְׂרָאֵל הִיא אַחַת מִשְּׁלֹשָׁה דְּבָרִים שֶׁבָּאִים עַל-יְדֵי יִסּוּרִים (בְּרָכוֹת ה) וְאִי אֶפְשָׁר לָבוֹא לְאֶרֶץ-יִשְׂרָאֵל כִּי אִם עַל-יְדֵי יִסּוּרִים. וְעִקַּר הַיִּסּוּרִים הֵם הַמּוֹנְעִים הָרְשָׁעִים מוֹצִיאֵי דִּבַּת הָאָרֶץ. וְעַל-יְדֵי הַמְשָׁכַת הַתּוֹרָה כַּנַּ"ל זוֹכֶה לְהַכְנִיעַ כָּל הַמְּנִיעוֹת וְהַיִּסּוּרִים. וּכְפִי שְׁלֵמוּת הַתּוֹרָה שֶׁזּוֹכֶה לְהַמְשִׁיךְ בְּתִקּוּן גָּדוֹל בְּיוֹתֵר כְּמוֹ כֵן הוּא זוֹכֶה לְהַכְנִיעַ הַמּוֹנְעִים וְהָרְשָׁעִים וְלָבוֹא לְאֶרֶץ-יִשְׂרָאֵל:
ח. מִי שֶׁרוֹצֶה לִהְיוֹת אִישׁ יִשְׂרְאֵלִי בֶּאֱמֶת דְּהַיְנוּ שֶׁיֵּלֵךְ מִדַּרְגָּא לְדַרְגָּא אִי אֶפְשָׁר כִּי אִם עַל-יְדֵי קְדֻשַּׁת אֶרֶץ-יִשְׂרָאֵל. כִּי כָּל עֲלִיּוֹת שֶׁצְּרִיכִין לַעֲלוֹת אֶל הַקְּדֻשָּׁה הֵם רַק עַל-יְדֵי אֶרֶץ-יִשְׂרָאֵל וְכֵן כָּל עֲלִיּוֹת הַתְּפִלּוֹת הֵם רַק בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל:
ט. וּכְדֵי לֵילֵךְ לְאֶרֶץ-יִשְׂרָאֵל צָרִיךְ לְהַכְנִיעַ מִתְּחִלָּה הָרְשָׁעִים מוֹצִיאֵי דִּבַּת הָאָרֶץ וּלְהַעֲנִישָׁם בְּחַרְבָּא וּקְטָלָא. וְכֹחַ הַזֶּה צְרִיכִין לְקַבֵּל מֵאֱדוֹם הַמְמֻנָּה עַל כָּל הָעֳנָשִׁים בחֶרֶב כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב: "וְעַל חַרְבְּךָ תִּחְיֶה" (בְּרֵאשִׁית כ"ז מ). וְעַל-יְדֵי אוֹתִיּוֹת הַתּוֹרָה שֶׁחִדֵּשׁ נִבְרָאִים כֹּחוֹת רוּחָנִיּוֹת. וְהֵן הֵן מַלְאָכִים מַמָּשׁ שֶׁמְּקַבְּלִין הַכֹּחַ מֵאֱדוֹם הַנַּ"ל. וְכֹחוֹת אֵלּוּ הֵן לְפִי הִתְחַדְּשׁוּת הַתּוֹרָה וְהֶאָרָתָהּ שֶׁנִּתְרַבָּה לְפִי רְבוֹת הַקְּדֻשָּׁה שנתוסף לְמַעְלָה כַּנַּ"ל. וּלְפִי רֹב הַתּוֹרָה כֵּן רִבּוּי הַמַּלְאָכִים וְכֵן לְהֵפֶךְ כְּשֶׁהַקְּדֻשָּׁה מֻעֶטֶת הַמַּלְאָכִים הַנִּבְרָאִים מֵחִדּוּשֵׁי הַתּוֹרָה הֵן מְעוּטֵי כֹּחַ שֶׁאֵין כֹּחַ בְּיָדָם לְקַבֵּל כֹּחַ הַנַּ"ל כִּי אִם לְהַכְנִיעַ אֶת הָרְשָׁעִים וּלְהָבִיא מֹרֶךְ בִּלְבָבָם:
י. וְלִפְעָמִים גַּם לְהַכְנִיעָם אֵין לָהֶם כֹּחַ כִּי אִם לְעוֹרֵר כֹּחַ הָאֻמּוֹת עֲלֵיהֶם, כְּמוֹ עַכְשָׁו בַּגָּלוּת שֶׁאֵין לָנוּ כֹּחַ לַעֲנֹשׁ בְּעַצְמֵנוּ אֶת הָרְשָׁעִים. וְלִפְעָמִים מְסַבֵּב הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ מְנִיעוֹת וְיִסּוּרִין וּמַחֲלֹקֶת מֵהָרְשָׁעִים שֶׁעוֹמְדִים עַל הַכְּשֵׁרִים אַנְשֵׁי אֱמֶת וְאֵין כֹּחַ בְּיָדָם לַעֲמֹד כְּנֶגְדָּם כִּי-אִם עַל-יְדֵי מִשְׁפְּטֵי הָאֻמּוֹת, וְגַם עַל-פִּי דִּין תּוֹרָה מֻכְרָחִים לָזֶה. אָז מִצְוָה גְּדוֹלָה לֵילֵךְ לְמִשְׁפְּטֵיהֶם וּלְהִשְׁתַּדֵּל בְּכָל הַכֹּחוֹת וּבְמָמוֹן לְהַשְׁפִּילָם כְּדֵי שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה יַעֲלֶה הַמִּשְׁפָּט דִּקְדֻשָּׁה מֵהַקְּלִפּוֹת וְהַסִּטְרָא אַחֲרָא בִּבְחִינַת: "עַל כֵּן יֵצֵא מִשְׁפָּט מְעֻקָּל" (חֲבַקּוּק א' ד) שֶׁיּוֹצֵא וְנִתְיַשֵּׁר מֵעִקּוּלוֹ:
יא. וְלִפְעָמִים גַּם זֶה הַכֹּחַ אֵין לָהֶם כִּי אִם לְהַשְׁתִּיק אֶת הָרְשָׁעִים מוֹצִיאֵי דִּבַּת הָאָרֶץ שֶׁלֹּא לְדַבֵּר סָרָה בְּפָנֵינוּ וּבְאָזְנֵי הַהֲמוֹן עַם. וְלִפְעָמִים גַּם זֶה הַכֹּחַ אֵין לָהֶם הַכֹּל לְפִי מִעוּט הַקְּדֻשָּׁה:
יב. עַל פְּגַם הַבְּרִית חֶרֶב בָּא בִּבְחִינַת: "חֶרֶב נוֹקֶמֶת נְקַם בְּרִית" (וַיִּקְרָא כ"ו כה):
יג. צְעָקָה בְּקוֹל הִיא תִּקּוּן הַבְּרִית וְזוֹכֶה לְהִתְגַּלּוּת הַדַּעַת כִּי מִתְּחִלָּה כְּשֶׁהָיָה הַבְּרִית פָּגוּם הָיָה הַדַּעַת פָּגוּם:
יד. וּבִשְׁבִיל זֶה אוֹמְרִים אֶת הַהַגָּדָה שֶׁל פֶּסַח בְּקוֹל רָם. כִּי הַגְּאֻלָּה הָיְתָה עַל-יְדֵי קוֹל בִּבְחִינַת: "וַיִּשְׁמַע קוֹלֵנוּ" (דברים כו, ז). וּבִשְׁבִיל זֶה נִקְרֵאת בְּשֵׁם הַגָּדָה לְהוֹרוֹת עַל שֶׁהִיא תִּקּוּן הַבְּרִית בִּבְחִינַת וַיַּגֵּד לָכֶם אֶת בְּרִיתוֹ (דְּבָרִים ד' יג). וְעִקַּר הַמִּצְוָה בְּיַיִן לְהוֹרוֹת עַל תִּקּוּן הַדַּעַת בִּבְחִינַת חַמְרָא וְרֵיחָנִי פַּקְחִין (סַנְהֶדְרִין ע). כִּי גָּלוּת מִצְרַיִם הָיְתָה עַל פְּגַם הַבְּרִית כַּמּוּבָא שֶׁהוּא פְּגַם הַדַּעַת וְגַם יַיִן שֶׁל אַרְבַּע כּוֹסוֹת הוּא תִּקּוּן הַדַּעַת שֶׁהוּא תִּקּוּן הַבְּרִית:
טו. הַקָּדוֹשׁ-בָּרוּךְ-הוּא מְדַקְדֵּק עִם הַצַּדִּיקִים כְּחוּט הַשַׂעֲרָה (יְבָמוֹת קנ"א) וּכְשֶׁפּוֹגְמִים כְּחוּט הַשַׂעֲרָה אֲזַי אֵין כֹּחַ בְּיָדָם לְהַמְשִׁיךְ תּוֹרָה הַנַּ"ל:
טז. כְּשֶׁבָּא לִבְחִינַת אֶרֶץ-יִשְׂרָאֵל אֲזַי נִקְרָא גִּבּוֹר תַּקִּיף, כִּי קֹדֶם שֶׁבָּא לִבְחִינַת אֶרֶץ-יִשְׂרָאֵל אֲזַי "אַל יִתְהַלֵּל חֹגֵר כִּמְפַתֵּחַ" (מְלָכִים-א כ' יא) אֲבָל אַחַר-כָּךְ כְּשֶׁנּוֹצֵחַ אֲזַי נִקְרָא אִישׁ מִלְחָמָה, (וְעַל כֵּן גַּם בַּזְּמַן הַזֶּה עִקַּר נִצְחוֹן הַמִּלְחָמָה הוּא לָבוֹא לְאֶרֶץ-יִשְׂרָאֵל בִּפְשִׁיטוּת. כְּמוֹ שֶׁיִּשְׂרָאֵל נוֹסְעִים לְשָׁם עַכְשָׁו לְתוֹךְ הַבָּתִּים וְהַדִּירוֹת הַנִּמְצָאִים שָׁם וּצְרִיכִים לִהְיוֹת מְרֻצִּים לָבוֹא לְשָׁם אֲפִלּוּ בְּדַחֲקוּת וַאֲפִלּוּ רַגְלִי כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב: "לֶךְ-לְךָ" בִּבְחִינַת הֲלִיכָה בְּרַגְלַיִם דַּיְקָא):

כא – עתיקא טמיר וסתים
א. הִתְלַהֲבוּת הַלֵּב נוֹלָד מֵחֲמַת תְּנוּעַת הַשֵׂכֶל וּכְפִי מְהִירַת תְּנוּעַת הַשֵׂכֶל כֵּן מוֹלִיד חֹם בַּלֵּב, כִּי טֶבַע הַתְּנוּעָה שֶׁמּוֹלִיד חֹם. דְּהַיְנוּ עַל-יְדֵי שֶׁהָאָדָם מִתְנוֹעֵעַ שִׂכְלוֹ לַחֲשֹׁב בַּתּוֹרָה וַעֲבוֹדָה עַל-יְדֵי-זֶה נִתְחַמֵּם וְנִתְלַהֵב לִבּוֹ לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ. נִמְצָא כְּשֶׁזּוֹכֶה לְשֶׁפַע אֱלֹקִי שֶׁהַשֵׂכֶל נִשְׁפָּע לוֹ בִּמְהִירוּת שֶׁאֵין צָרִיךְ לְהִשְׁתַּמֵּשׁ בְּשׁוּם הַקְדָּמָה עַל-יְדֵי-זֶה הַמְּהִירוּת שַׁלְהֶבֶת הַלֵּב עוֹלָה תָּמִיד מֵאֵלֶיהָ:
(אָמַר הַמַּעְתִּיק, צֵרַפְתִּי לְפֹה מֵהַמַּאֲמָר לֵב טָהוֹר סִימָן קנ"ו כִּי כֵן סִדְּרָם מוֹרֵנוּ רַבִּי נָתָן זצוק"ל בְּ'קִצּוּר לִקּוּטֵי מוֹהֲרַ"ן הַיָּשָׁן' וְלא רָצִיתִי לְשַׁנּוֹת)
ב. וְעַל-יְדֵי הִתְלַהֲבוּת הַנַּ"ל זוֹכֶה לְגָרֵשׁ רוּחַ הַטֻּמְאָה רוּחַ שְׁטוּת וּמְטַהֵר לִבּוֹ. כִּי נֶגֶד שֶׁנִּתְלַהֵב וְנִבְעָר לַעֲבֵרָה אוֹ לְתַאֲוָה רָעָה חַס וְשָׁלוֹם שֶׁמִּזֶּה נִטְמָא לִבּוֹ נֶגֶד זֶה צָרִיךְ שֶׁיִּתְלַהֵב וְיַבְעֵר לִבּוֹ לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ. כִּי טֶבַע הָאֵשׁ שֶׁמְּגָרֵשׁ הָאֲוִיר כְּמוֹ שֶׁנִּתְבָּרֵר בְּחוּשׁ מִכַּמָּה דְּבָרִים עַל כֵּן צָרִיךְ חֲמִימוּת שֶׁבַּלֵּב, וּכְמוֹ שֶׁכָּתוּב: "כָּל דָּבָר אֲשֶׁר יָבוֹא בָאֵשׁ תַּעֲבִירוּ בָאֵשׁ" (בַּמִּדְבָּר ל"א כג). וְעַל-יְדֵי-זֶה שֶׁמִּתְפַּלֵּל וְלוֹמֵד בְּהִתְלַהֲבוּת עַל-יְדֵי-זֶה יְטַהֵר לִבּוֹ מֵרוּחַ שְׁטוּת וְיִזְכֶּה לְלֵב טָהוֹר. וְעַל-יְדֵי-זֶה יִזְכֶּה לְדַבֵּר בֵּינוֹ לְבֵין קוֹנוֹ בְּדִבּוּרִים חֲדָשִׁים בְּכָל פַּעַם שֶׁהֵם בְּחִינַת רוּחַ הַקֹּדֶשׁ מַמָּשׁ:
ג. עַל-יְדֵי הַתְּנוּעָה מוֹלִיד חֲמִימוּת דְּהַיְנוּ עַל-יְדֵי שֶׁמִּתְנוֹעֵעַ מִמַּחֲשָׁבָה לְמַחֲשָׁבָה בִּגְדֻלַּת הַבּוֹרֵא יִתְבָּרַךְ וְהַתּוֹרָה הַקְּדוֹשָׁה כַּנַּ"ל. וְכֵן עִקַּר חֲמִימוּת יְסוֹד הָאֵשׁ הוּא מַה שֶּׁמְּקַבֵּל מִתְּנוּעַת הַכּוֹכָבִים כִּי יְסוֹד הָאֵשׁ הוּא סָמוּךְ לַגַּלְגַּלִּים וְכֵן כָּל גַּלְגַּל מְקַבֵּל מִגַּלְגַּל שֶׁלְּמַעְלָה מִמֶּנּוּ. וְעַל כֵּן עַל-יְדֵי שֶׁמַּצְדִּיק הָרַבִּים הַיְנוּ שֶׁמְּקָרֵב בְּנֵי אָדָם לַעֲבוֹדַת הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ אוֹ עַל-יְדֵי שֶׁדָּן כָּל אָדָם לְכַף זְכוּת שֶׁגַּם זֶה נִקְרָא מַצְדִּיק הָרַבִּים עַל-יְדֵי-זֶה מוֹלִיד גַּם כֵּן חֲמִימוּת וְהִתְלַהֲבוּת לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב: "וּמַצְדִּיקֵי הָרַבִּים כַּכּוֹכָבִים" (דָּנִיֵּאל י"ב ג). וְהוּא מְקַבֵּל הַחֲמִימוּת מִמַּה שֶּׁלְּמַעְלָה מִמֶּנּוּ וְכֵן יָכוֹל לְהוֹרִיד חֲמִימוּת לְאַחֵר גַּם כֵּן כְּמוֹ הַכּוֹכָבִים שֶׁמְּקַבְּלִים מִלְּמַעְלָה וּמוֹרִידִים לְמַטָּה:
ד. וְעַל-יְדֵי-זֶה שֶׁנִּתְלַהֵב הַלֵּב זוֹכֶה לְטָהֳרַת הַלֵּב וִיקֻיַּם בּוֹ מַה שֶּׁכָּתוּב: "לֵב טָהוֹר בְּרָא לִי אֱלֹהִים וְרוּחַ נָכוֹן חַדֵּשׁ בְּקִרְבִּי" (תְּהִלִּים נ"א יב). כִּי מַה שֶּׁמְּדַבְּרִים בֵּינוֹ לְבֵין קוֹנוֹ הוּא בְּחִינַת רוּחַ-הַקֹּדֶשׁ כָּל אֶחָד לְפִי בְּחִינָתוֹ. כִּי עַל-יְדֵי שֶׁנִּכְנָס לָזֶה וּמַכְרִיחַ עַצְמוֹ וּמֵכִין עַצְמוֹ לְדַבֵּר לִפְנֵי הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ שׁוֹלֵחַ לוֹ הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ דִּבּוּרִים בְּפִיו שֶׁהֵם בְּחִינַת רוּחַ-הַקֹּדֶשׁ וְדָוִד הַמֶּלֶךְ עָלָיו הַשָּׁלוֹם יָסַד מִזֶּה סֵפֶר תְּהִלִּים. וְצָרִיךְ לִרְאוֹת לְחַדֵּשׁ עַצְמוֹ תָּמִיד לְבַקֵּשׁ בְּכָל פַּעַם בְּתַחֲנוּנִים וְדִבְרֵי רִצּוּיִים חֲדָשִׁים שֶׁזּוֹכֶה לָזֶה עַל-יְדֵי לֵב טָהוֹר כַּנַּ"ל (וְעַיֵּן בָּזֶה מִדְרָשׁ יַלְקוּט תְּהִלִּים פ"ז):
ה. וּלְהַגִּיעַ לְהַשֵׂכֶל שֶׁהוּא בְּחִינַת שֶׁפַע אֱלֹקִי הַנַּ"ל שֶׁהוּא בְּחִינַת רוּחַ-הַקֹּדֶשׁ צָרִיךְ שֶׁיְּקַדֵּשׁ אֶת פִּיו וְחָטְמוֹ וְעֵינָיו וְאָזְנָיו. הַיְנוּ שֶׁיִּשְׁמוֹר עַצְמוֹ מִלְּהוֹצִיא שֶׁקֶר מִפִּיו וְיִהְיֶה לוֹ יִרְאַת שָׁמַיִם שֶׁהוּא קְדֻשַּׁת הַחֹטֶם, וְיִהְיֶה לוֹ אֱמוּנַת חֲכָמִים לְהַאֲמִין בָּהֶם וְלִשְׁמֹעַ דִּבְרֵיהֶם שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה מְקַדֵּשׁ אֶת הָאָזְנַיִם וְיַעֲצום עֵינָיו מֵרְאוֹת בְּרָע. וְעַל-יְדֵי-זֶה יִזְכֶּה לַשֵׂכֶל הַנַּ"ל וְדַעַת שָׁלֵם שֶׁבּוֹ תָּלוּי הַכּל:
ו. וְהַנִּזְכָּרִים לְעֵיל הֵם שִׁבְעָה נְקָבִים שֶׁבָּרֹאשׁ וּתְלוּיִים בַּמֹּחַ וּמְעוֹרְרִים אֶת הַמֹּחַ שֶׁיִּהְיֶה בִּבְחִינַת קֶדֶם בִּבְחִינַת פָּנִים עַל-יְדֵי קְדֻשַּׁת שִׁבְעַת הַנֵּרוֹת וְהַמְּנוֹרָה בְּחִינַת הַמֹּחַ. וּפְנֵי הַמְּנוֹרָה הַיְנוּ שֶׁפַע אֱלֹקִי הַנַּ"ל שֶׁהִיא בְּחִינַת סֻכָּה בְּחִינַת שֶׁסָּכָה בְּרוּחַ הַקֹּדֶשׁ וְהִיא בָּאָה עַל-יְדֵי שִׁבְעָה עֲנָנִים שֶׁל כָּבוֹד שֶׁבַּמִּדְבָּר (עַיֵּן 'שֻׁלְחָן-עָרוּךְ' סִימָן תרכ"ה שֶׁהַסֻּכָּה זֵכֶר לָהֶם). עַל כֵּן עַל-יְדֵי מִצְוַת סֻכָּה זוֹכִין לְשֶׁפַע אֱלֹקִי בְּחִינַת רוּחַ-הַקֹּדֶשׁ רוּחַ חָכְמָה הַנִּקְרָא קֹדֶשׁ (זֹהַר-הַקָּדוֹשׁ אחרי מות ס"א). הַיְנוּ שֶׁזּוֹכִין לְהַשִׂיג שֵׂכֶל גָּדוֹל שֶׁהוּא בְּחִינַת מַקִּיפִין שֶׁל הַמֹּחַ בִּבְחִינַת הַשֵׂכֶל שֶׁבָּא לָאָדָם בְּלֹא שׁוּם הַקְדָּמָה אֶלָּא עַל-יְדֵי שֶׁפַע אֱלֹקִי. שֶׁכָּל עֲבוֹדַת הָאָדָם בָּעוֹלָם הַזֶּה הִיא בִּשְׁבִיל זֶה כְּדֵי לְהַשִׂיג הַמַּקִּיפִים שֶׁהֵם עִקַּר שַׁעֲשׁוּעֵי עוֹלָם הַבָּא. וְעַל-יְדֵי מִצְוַת סֻכָּה זוֹכִין לְטָהֳרַת הַלֵּב וְעַל-יְדֵי-זֶה זוֹכִין לְפָרֵשׁ שִׂיחָתוֹ הֵיטֵב לִפְנֵי הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ כָּרָאוּי כַּנַּ"ל שֶׁהִיא בִּבְחִינַת רוּחַ-הַקֹּדֶשׁ:
ז. הַמַּקִּיפִין הַנַּ"ל הֵם שֵׂכֶל גָּדוֹל עַד לִמְאֹד עַד שֶׁאֵין הַמֹּחַ יָכוֹל לְסָבְלוֹ וְאֵין נִכְנָס בַּמֹּחַ כִּי אִם מַקִּיף אוֹתוֹ מִבַּחוּץ. כְּמוֹ שֶׁאָנוּ רוֹאִין כַּמָּה חָכְמוֹת עֲמֻקּוֹת שֶׁאֵין יְכֹלֶת בַּמֹּחַ הָאֱנוֹשִׁי לְהָבִין עַל בֻּרְיוֹ כְּמוֹ כַּמָּה מְבוּכוֹת שֶׁאָנוּ נְבוֹכִין בָּהֶם. כְּמוֹ הַיְדִיעָה וְהַבְּחִירָה שֶׁאֵין מֹחַ הָאֱנוֹשִׁי יָכוֹל לְהָבִין אֶת הַיְדִיעָה הַזֹּאת. וְהַשֵׂכֶל הַזֶּה הוּא בְּחִינַת מַקִּיף שֶׁאֵין נִכְנָס בִּפְנִימִיּוּת הַמֹּחַ וְהַשֵׂכֶל הַפְּנִימִי מְקַבֵּל חִיּוּתוֹ מֵהַמַּקִּיף הַזֶּה:
ח. וְדַע שֶׁזֶּה עִקַּר כֹּחַ הַבְּחִירָה מַה שֶּׁאֵין יוֹדְעִים הַשֵׂכֶל שֶׁל הַיְדִיעָה וְהַבְּחִירָה וַאֲזַי יֵשׁ כֹּחַ בְּיָדוֹ לִבְחֹר בַּחַיִּים אוֹ הִפּוּכוֹ. אֲבָל כְּשֶׁיִּכְנוֹס הַמַּקִּיף הַזֶּה לִפְנִים וְאָז יִתְגַּדֵּל הַשֵׂכֶל הָאֱנוֹשִׁי וְיִתְגַּלֶּה לָאֱנוֹשִׁי הַיְדִיעָה וְהַבְּחִירָה אָז יִתְבַּטֵּל הַבְּחִירָה. וְכֵן יִהְיֶה לֶעָתִיד שֶׁעַל-יְדֵי גִּדּוּלוֹ שֶׁל הַשֵׂכֶל יֵצֵא מִגֶּדֶר הָאֱנוֹשִׁי וְיַעֲלֶה לְגֶדֶר מַלְאָךְ וְאָז יִתְבַּטֵּל הַבְּחִירָה. וּמִזֶּה תָּבִין שֶׁלֹּא יְבַהֲלוּךָ רַעְיוֹנֶיךָ עִנְיַן הַמְּבוּכָה שֶׁל הַיְדִיעָה וְהַבְּחִירָה וְכַיּוֹצֵא בָּזֶה, כִּי עַכְשָׁו אִי אֶפְשָׁר בְּשׁוּם אפֶן לְהָבִין הַשֵׂכֶל הַזֶּה שֶׁל הַיְדִיעָה וְהַבְּחִירָה כִּי הוּא בְּחִינַת מַקִּיף שֶׁאִי אֶפְשָׁר לִכְנוֹס בַּמֹּחַ בָּעוֹלָם הַזֶּה שֶׁהוּא עוֹלָם הַבְּחִירָה:
ט. וְזֶה שֶׁאָמְרוּ חֲכָמֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה לֶעָתִיד לָבוֹא כָּל צַדִּיק וְצַדִּיק נִכְוֶה מֵחֻפָּתוֹ שֶׁל חֲבֵרוֹ (בָּבָא-בַּתְרָא ע"ה) כִּי הַמַּקִּיפִין הַנַּ"ל הֵם בְּחִינַת חֻפָּה בְּחִינַת קֹדֶשׁ בְּחִינַת קִדּוּשִׁין וְהַשֵׂכֶל שֶׁהוּא מַקִּיף לָזֶה הוּא פְּנִימִי לָזֶה. כִּי כְּשֶׁמַּגִּיעַ הַצַּדִּיק לְהַשָׂגָה שֶׁלֹּא יָדַע מִזֶּה מִקֹּדֶם וְהִיא אֶצְלוֹ דָּבָר חָדָשׁ אֲזַי נִתְלַהֵב וְנִבְעַר מֵאוֹר הַשָׂגַת הַדַּעַת הַזֹּאת. כִּי הִתְלַהֲבוּת דִּקְדֻשָּׁה הוּא עַל-יְדֵי הַשָׂגַת הַדַּעַת כַּנַּ"ל וְיִהְיֶה הַצַּדִּיק הַזֶּה נִכְוֶה מִמֶּנּוּ. וְאֵצֶל הַצַּדִּיק הַגָּבֹהַּ מִמֶּנּוּ אֵין זֶה נֶחֱשָׁב לְהַשָׂגָה כְּלָל וְאֵינוֹ נִכְוֶה וְנִתְחַמֵּם כְּלָל מִמֶּנָּה, רַק הוּא צָרִיךְ לְחַפּוֹת וּלְכַסּוֹת עַצְמוֹ בְּהַשָׂגָה אַחֶרֶת הַגְּבוֹהָה יוֹתֵר כְּדֵי לְחַמֵּם אֶת עַצְמוֹ. כִּי הַחֻפָּה שֶׁהוּא בְּחִינַת אוֹרוֹת מַקִּיפִין הוּא בְּחִינַת חִפּוּי וְכִסּוּי מַמָּשׁ שֶׁמְּחַמֵּם אֶת הָאָדָם, כִּי עִקַּר הַחֲמִימוּת וְהִתְלַהֲבוּת הִיא מֵהַשָׂגַת הַמַּקִּיפִין כַּנַּ"ל. וְזֶה בְּחִינַת שִׁבְעַת יְמֵי הַמִּשְׁתֶּה שֶׁאַחַר הַחֻפָּה הַיְנוּ בְּחִינַת שִׁבְעַת הַנֵּרוֹת הַנַּ"ל. וְזֶה בְּחִינַת שִׁבְעַת יְמֵי אֲבֵלוּת רַחֲמָנָא לִצְלָן שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה מַעֲלִין נִשְׁמַת הַמֵּת שֶׁנִּסְתַּלֵּק לְאוֹר הַפָּנִים הַנַּ"ל עַל-יְדֵי שִׁבְעָה יָמִים אֵלּוּ, וְעַל כֵּן חַיָּב הָאָבֵל רַחֲמָנָא לִצְלָן קְרִיעָה, כִּי קֶרַ"ע גִּימַטְרִיָּא ש"ע (שְׁלשׁ מֵאוֹת וְשִׁבְעִים) נְהוֹרִין שֶׁל אוֹר הַפָּנִים שֶׁהֵם הַגִּימַטְרִיָּא שֶׁל שְׁתֵּי פְּעָמִים אָלֶף לָמֶד כִּי אֵל הוּא אוֹר הַפָּנִים:
י. וְזֶה טַעַם רוֹק שֶׁל הַחֲלִיצָה שֶׁנֶּאֱמַר: "וְיָרְקָה בְּפָנָיו" (דְּבָרִים כ"ה ט) וּבְזֶה הָרוֹק הוּא נִכְלָם וְעִקַּר הַבּוּשָׁה הִיא בַּפָּנִים. וְזֶה עַל שֶׁלֹּא רָצָה לְיַבְּמָהּ לְהַמְשִׁיךְ נִשְׁמַת אָחִיו הַמֵּת בָּעוֹלָם שֶׁיּוּכַל לְתַקֵּן עוֹד אוֹר הַפָּנִים. כִּי זֶהוּ הַפְּגָם שֶׁל הַמֵּת בְּלֹא בָּנִים רַחֲמָנָא לִצְלָן, שֶׁלֹּא הִנִּיחַ בְּרָכָה אַחֲרָיו שֶׁיַּמְשִׁיכוּ שֵׂכֶל הַפָּנִים בָּעוֹלָם עַל-יְדֵי מַעֲשֵׂיהֶם הַטּוֹבִים:
יא. הַפּוֹגֵם בִּכְבוֹד הַצַּדִּיק הָאֲמִיתִּי עַל-יְדֵי-זֶה נִסְגָּר אוֹר הַשֵׂכֶל וְהַדַּעַת הַנַּ"ל וְאֵינוֹ יָכוֹל לְחַדֵּשׁ וּלְהַשִׂיג בַּתּוֹרָה. גַּם חָשׁוּב כְּמֵת:
יב. עַל-יְדֵי שֶׁהָאָדָם הוּא עָנָו שָׁפֵל וְסַבְלָן וְלֹא יֶחֱרֶה אַפּוֹ עַל בִּזְיוֹנוֹ עַל-יְדֵי-זֶה מְקַדֵּשׁ הַחֹטֶם בִּשְׁלֵמוּת. וְעַל-יְדֵי שֶׁהוּא "נֶאֱמַן רוּחַ מְכַסֶּה דָּבָר" (מִשְׁלֵי י"א יג) שֶׁכְּשֶׁמְּגַלִּין לוֹ סוֹד הוּא נִזְהָר לְשָׁמְרוֹ לִבְלִי לְגַלּוֹתוֹ לְאַחֵר עַל-יְדֵי-זֶה מְקַדֵּשׁ הָאָזְנַיִם וְעַל-יְדֵי כָּל זֶה מַמְשִׁיךְ שֶׁפַע הַדַּעַת הַנִּזְכָּר לְמַעְלָה:
יג. כְּשֶׁאָדָם לוֹמֵד תּוֹרָה וְאֵין מֵבִין בָּהּ שׁוּם חִדּוּשׁ זֶה מֵחֲמַת שֶׁנִתְעַלְּמִין הַמֹּחִין בִּבְחִינַת עִבּוּר בְּחִינַת יַעֲקֹב, כמו "בַּבֶּטֶן עָקַב אֶת אָחִיו" (הוֹשֵׁעַ י"ב ד). וְאָז צָרִיךְ לִצְעוֹק בִּבְחִינַת הַיּוֹלֶדֶת הַצּוֹעֶקֶת שִׁבְעִים קָלִין לְהוֹצִיא הַוָּלָד וְאָז יָפָה צְעָקָה לָאָדָם בֵּין בַּתְּפִלָּה בֵּין בַּתּוֹרָה. וְהַשִּׁבְעִים קָלִין הֵם בִּבְחִינַת שִׁבְעָה קוֹלוֹת שֶׁאָמַר דָּוִד עַל הַמַּיִם שֶׁכָּל אֶחָד כָּלוּל מֵעֶשֶׂר. וְאָז הוּא כְּאִלּוּ הַשְּׁכִינָה צוֹעֶקֶת וְאָז מוֹלִידִין הַמֹּחִין. וְזֶה בְּחִינַת הַקּוֹל מְעוֹרֵר הַכַּוָּנָה הַיְנוּ הַמֹּחִין. וְזֶה בְּחִינַת: "הַקֹּל קוֹל יַעֲקֹב" (בְּרֵאשִׁית כ"ז כב), שֶׁכְּשֶׁהוּא בִּבְחִינַת יַעֲקֹב צָרִיךְ לוֹ הַקָּלִין כְּדֵי לְהוֹצִיא הַמֹּחִין מִתַּעֲלוּמָתָן בִּבְחִינַת לֵדָה בְּחִינַת גִּלּוּי:
יד. וּמִי שֶׁתּוֹרָתוֹ בְּלִי הֲבָנָה בָּהּ שׁוּם חִדּוּשׁ, אֵין לִדְרֹשׁ אוֹתָהּ כְּמוֹ שֶׁהִיא לְרַבִּים אַף-עַל-פִּי שֶׁהַקָּדוֹשׁ-בָּרוּךְ-הוּא מִתְעַנֵּג בָּהּ. כִּי תּוֹרָתוֹ בִּבְחִינַת יַעֲקֹב בְּחִינַת עִבּוּר כַּנַּ"ל הִיא בְּחִינַת "יַעֲקֹב בָּחַר לוֹ יָהּ" (תְּהִלִּים קל"ה ד), כְּשֶׁהוּא בִּבְחִינַת יַעֲקֹב בְּלֹא מֹחִין זֹאת הַלִּמּוּד בָּחַר לוֹ הַקָּדוֹשׁ-בָּרוּךְ-הוּא. אֲבָל יִשְׂרָאֵל לִסְגֻלָּתוֹ. יִשְׂרָאֵל אוֹתִיּוֹת לִי רֹאשׁ. הַיְנוּ הִתְגַּלּוּת הַמֹּחִין הַמְשָׁכַת אוֹר הַפָּנִים הַנַּ"ל בְּתוֹךְ הַפְּנִימִי כַּנַּ"ל לִסְגֻלָּתוֹ זֹאת הַתּוֹרָה יִדְרֹשׁ אוֹתָהּ לְעַם סְגֻלָּה:
טו. הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ לָקַח אוֹתָנוּ לְעַם קָדוֹשׁ גּוֹי מִקֶּרֶב גּוֹי (דְּבָרִים ד' לד) שֶׁקִּטְרֵג מִדַּת-הַדִּין הַלָּלוּ עוֹבְדֵי עֲבוֹדָה זָרָה וְהַלָּלוּ עוֹבְדֵי עֲבוֹדָה זָרָה בִּשְׁעַת קְרִיעַת יַם סוּף (שְׁמוֹת רַבָּה פָּרָשָׁה כ"א). נִמְצָא שֶׁזֶּה הַדָּבָר כְּמוֹ סְגֻלָּה שֶׁעוֹשִׂין לִרְפוּאָה שֶׁהִיא לְמַעְלָה מֵהַטֶּבַע לְמַעְלָה מִשֵׂכֶל הָאֱנוֹשִׁי. וְזֶה בְּחִינַת מַקִּיפִין הַנַּ"ל שֶׁאֵין אֲנַחְנוּ מְבִינִים הַשֵׂכֶל הַזֶּה שֶׁהַדָּבָר הַזֶּה מְסֻגָּל לִרְפוּאָה. וּמִי שֶׁזּוֹכֶה לְמַקִּיפִים אֵלּוּ לְהוֹלִידָם וּלְהַכְנִיסָם בִּפְנִים נִמְצָא שֶׁמֵּבִין אֶת הַסְּגֻלָּה בְּוַדַּאי הַיֹּשֶׁר מְחַיֵּב שֶׁיְּגַלֶּה וְיַכְנִיס זֹאת הַהֲבָנָה שֶׁל הַסְּגֻלָּה לְעַם סְגֻלָּה וּלְהֵיטִיב מִטּוּבוֹ לַאֲחֵרִים. וְכָל אֶחָד לְפִי בְּחִינָתוֹ יֵשׁ לוֹ פְּנִימִי וּמַקִּיף וּמַה שֶּׁחֲנָנוֹ הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ שֶׁיַּכְנִיס הַמַּקִּיף לִפְנִים וּלְהָבִין וּלְחַדֵּשׁ אֵיזֶה דָּבָר יֵיטִיב מִטּוּבוֹ לַאֲחֵרִים:
טז. כָּל הַצָּרוֹת וְהַיִּסּוּרִים וְהַגָּלוּת וְכָל הַחֶסְרוֹנוֹת שֶׁיֵּשׁ לָאָדָם הֵן בְּפַרְנָסָה אוֹ בָּנִים אוֹ בְּרִיאוּת הַגּוּף וְכַיּוֹצֵא בָּזֶה הַכֹּל הוּא רַק לְפִי עֵרֶךְ חֶסְרוֹן הַדַּעַת. וּכְשֶׁנִּשְׁלָם הַדַּעַת אֲזַי נִשְׁלָם כָּל הַחֶסְרוֹנוֹת, בִּבְחִינַת 'אִם דַּעַת קָנִיתָ מֶה חָסַרְתָּ וְאִם דַּעַת חָסַרְתָּ מַה קָּנִיתָ' (נְדָרִים מ"א). וְאַף שֶׁיֵּשׁ חֲסֵרִים לְגַמְרֵי מֵהַדַּעַת וְיֵשׁ לָהֶם כָּל טוּב בֶּאֱמֶת כָּל מַה שֶּׁיֵּשׁ לָהֶם אֵינוֹ כְּלוּם. וְכֵן לְהֵפֶךְ הַשָּׁלֵם בְּדַעַת שֶׁיֵּשׁ לוֹ חִסָּרוֹן בֶּאֱמֶת הַחִסָּרוֹן אֵינוֹ כְּלוּם כִּי עִקַּר הַחִסָּרוֹן וְהַשְּׁלֵמוּת תָּלוּי בַּדַּעַת:
יז. וְלֶעָתִיד מֵחֲמַת הַדַּעַת יִהְיֶה עִקַּר הַחַיִּים הַנִּצְחִיִּים שֶׁעַל-יְדֵי שֶׁתִּמָּלֵא הָאָרֶץ דֵּעָה אֶת ה' (יְשַׁעְיָה י"א ט) יֻכְלְלוּ בְּאַחְדוּתוֹ יִתְבָּרַךְ עַל-יְדֵי הַדַּעַת וְאָז יִחְיוּ חַיִּים נִצְחִיִּים כָּמוֹהוּ. כִּי עַל-יְדֵי הַיְדִיעָה נִכְלָלִים בּוֹ יִתְבָּרַךְ שֶׁזֶּה עִקַּר שַׁעֲשׁוּעֵי עוֹלָם הַבָּא כְּמַאֲמַר הֶחָכָם 'אִלּוּ יְדַעְתִּיו הֱיִיתִיו'. וּמֵחֲמַת הַדַּעַת לֹא יֶחְסַר כָּל טוּב וְיִהְיֶה כֻּלּוֹ טוֹב כְּמַאֲמַר חֲכָמֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה (פְּסָחִים נ):
יח. וַאֲפִלּוּ הָעַכּוּ"ם יֵדְעוּ אֶת הַשֵּׁם אַךְ לֹא כָּמוֹנוּ. וְיֵדְעוּ וְיָבִינוּ הַכֹּל כִּי כָּל הַשְּׁלֵמוּת וְהַטּוֹבוֹת שֶׁיֵּשׁ לְהעכוּ"ם עַכְשָׁו בֶּאֱמֶת אֵינוֹ כְּלוּם כַּנַּ"ל וְאַדְּרַבָּא כָּל גְּדֻלָּתָם וְטוֹבָתָם הַכֹּל הִיא לְטוֹבָתֵנוּ. וְלֶעָתִיד לָבוֹא שֶׁתִּמָּלֵא הָאָרֶץ דֵּעָה יָבִינוּ אֲפִלּוּ אֻמּוֹת הָעוֹלָם בְּעַצְמָם כָּל זֶה אַף-עַל-פִּי שֶׁעַכְשָׁו אִי אֶפְשָׁר לְהָבִין כָּל זֶה כִּי אֵין לְהַכְחִישׁ הַחוּשׁ. וְלִכְאוֹרָה הִיא יְדִיעָה גְּדוֹלָה לְהָבִין שֶׁגְּדֻלָּתָם הָיָה לָנוּ גְּדֻלָּה וְלָהֶם הַשִּׁפְלוּת. אַף-עַל-פִּי-כֵן הַיְדִיעָה הַזֹּאת תִּהְיֶה לָנוּ לְלַעַג וְלִשְׂחוֹק לְפִי עֵרֶךְ יְדִיעָתֵנוּ שֶׁתִּגְדַּל מְאֹד:
יט. וְגַם בֵּין יִשְׂרָאֵל בְּעַצְמָן יִהְיֶה הֶפְרֵשׁ גָּדוֹל בֵּין כָּל צַדִּיק וְצַדִּיק וּמִכָּל-שֶׁכֵּן בֵּין צַדִּיק לְרָשָׁע. כִּי כָּל אֶחָד יַשִׂיג לְפִי עֲבוֹדָתוֹ וִיגִיעָתוֹ וְטִרְחָתוֹ וּמְרִירוּת אֲשֶׁר סָבַל בְּזֶה הָעוֹלָם בִּשְׁבִיל הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ. וְאַף-עַל-פִּי שֶׁיִּזְדַּכְּכוּ הַכֹּל וַאֲפִלּוּ אֻמּוֹת הָעוֹלָם לֹא יִהְיוּ כֻּלָּם שָׁוִים וְיִהְיֶה הֶפְרֵשׁ גָּדוֹל בֵּינָם לְבֵינֵינוּ כַּנַּ"ל וְכֵן בֵּין יִשְׂרָאֵל כַּנַּ"ל. כִּי מַה שֶּׁיִּהְיֶה מַקִּיף לָזֶה יִהְיֶה פְּנִימִי לָזֶה וְכַנַּ"ל כָּל צַדִּיק נִכְוֶה וְכוּ' (עַ"ש אוֹת ט), שֶׁיִּהְיֶה נִכְוֶה מֵהַמַּקִּיף שֶׁל חֲבֵרוֹ. וְשִׂים לִבְּךָ הֵיטֵב לַדְּבָרִים הָאֵלֶּה שֶׁתִּרְאֶה לְהָכִין לעַצְמְךָ חַיִּים לָנֶצַח וְאִם חָכַמְתָּ חָכַמְתָּ לָךְ (מִשְׁלֵי ט' יב):
כ. הַיְדִיעָה יֵשׁ בָּהּ מַקִּיף וּמַקִּיף לְמַקִּיף. וְהַיְדִיעָה הִיא עִקַּר הַנֶּחָמָה שֶׁל כָּל הַצָּרוֹת. וְעִקַּר הַתִּקְוָה וְעִקַּר חַיֵּי הָעוֹלָם הַבָּא וְתַעֲנוּגָיו הִיא רַק הַשָׂגַת הַדַּעַת דִּקְדֻשָּׁה שֶׁהוּא לָדַעַת אֶת הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ בֶּאֱמֶת כַּנַּ"ל:
כא. עִקַּר הָאָדָם הוּא הַשֵׂכֶל וְהַדַּעַת, וְעַל כֵּן בַּמָּקוֹם שֶׁחוֹשֵׁב הַשֵׂכֶל שָׁם כָּל הָאָדָם עַל כֵּן צָרִיךְ לִבְרֹחַ מְאֹד מִמַּחֲשָׁבָה רָעָה כְּדֵי שֶׁלֹּא יִקְנֶה מְקוֹמוֹ שָׁם חַס וְשָׁלוֹם. וְצָרִיךְ לָכֹף וּלְהַכְרִיחַ אֶת עַצְמוֹ לְמַחֲשָׁבוֹת טוֹבוֹת כְּדֵי שֶׁיִּזְכֶּה לֵידַע וּלְהַשִׂיג בִּידִיעַת הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ וְנִמְצָא שֶׁהוּא שָׁם מַמָּשׁ וְנִכְלָל בּוֹ יִתְבָּרַךְ. וְכָל מַה שֶּׁיּוֹדֵעַ יוֹתֵר הוּא נִכְלָל יוֹתֵר בְּשָׁרְשׁוֹ דְּהַיְנוּ בּוֹ יִתְבָּרַךְ. וְזוֹכֶה לְחַיִּים נִצְחִיִּים וְזוֹכֶה לִשְׁלֵמוּת הַדַּעַת וְנִצּוֹל מִכָּל הַחֶסְרוֹנוֹת כַּנַּ"ל:
כב. וּמֵחֶסְרוֹן הַדַּעַת נִמְשָׁכִים חַס וְשָׁלוֹם כָּל הַדִּינִים וְכֵן כַּעַס וְאַכְזָרִיּוּת בָּא עַל-יְדֵי-זֶה, כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב: "כַּעַס בְּחֵיק כְּסִילִים יָנוּחַ" (קֹהֶלֶת ז' ט). וְעַל כֵּן הַחוֹלֶה הוּא כַּעֲסָן מֵחֲמַת שֶׁדִּינִים שׁוֹרִים עָלָיו וְדִינִים הֵם מֹחִין דְּקַטְנוּת וְעַל כֵּן הוּא בְּכַעַס. אֲבָל עַל-יְדֵי הַגְדָּלַת הַדַּעַת נִמְתָּקִין וְנִתְבַּטְּלִין כָּל הַדִּינִים וְנִתְבַּטֵּל הַכַּעַס וְהָאַכְזָרִיּוּת וְזוֹכִין לְרַחֲמָנוּת גָּדוֹל עַד שֶׁיִּתְבַּטֵּל הַכַּעַס אֲפִלּוּ מֵהַחַיּוֹת המזִיקִים, כְּמוֹ שֶׁיִּהְיֶה לֶעָתִיד לָבוֹא עַל-יְדֵי הִתְגַּלּוּת הַדַּעַת כַּנַּ"ל כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב: "וְגָר זְאֵב עִם כֶּבֶשׂ" (יְשַׁעְיָה י"א ו). וְאָז יְבָרְכוּ עַל הַכֹּל הַטּוֹב וְהַמֵּיטִיב (פְּסָחִים נ), כִּי יֵדְעוּ שֶׁאֵין שׁוּם רַע בָּעוֹלָם כְּלָל רַק כֻּלּוֹ טוֹב וְכֻלּוֹ אֶחָד. כִּי כָּל מַה שֶּׁעוֹבֵר עָלֵינוּ עַכְשָׁו עַל כָּל אֶחָד וְאֶחָד הַכֹּל לְטוֹבָה. וְגַם עִקַּר הַגְּאֻלָּה תִּהְיֶה עַל-יְדֵי הַדַּעַת כְּמוֹ שֶׁהָיְתָה גְּאֻלַּת מִצְרַיִם עַל-יְדֵי משֶׁה שֶׁהוּא הָיָה בְּחִינַת הַדַּעַת:
כג. כְּשֶׁאָדָם חוֹשֵׁב מַחֲשָׁבוֹת טוֹבוֹת בְּתוֹרָה וַעֲבוֹדָה וְעַל-יְדֵי-זֶה זוֹכֶה לֵידַע וּלְהָבִין בְּכָל פַּעַם יוֹתֵר. עַל-יְדֵי-זֶה נִצּוֹל מִכָּל אוֹרֵב וּמַסְטִין וּבוֹרְחִים מִמֶּנּוּ כָּל הַמַּשְׁחִיתִים וְאֵינוֹ יָרֵא מֵהֶם כְּלָל וְאָז נִצּוֹל מִכָּל הַצָּרוֹת:
כד. חֹדֶשׁ אֱלוּל הוּא הַזְּמַן הַמְּסֻגָּל יוֹתֵר לִזְכּוֹת לַדַּעַת הַנַּ"ל, דְּהַיְנוּ שֶׁיִּזְכֶּה לְהַשִׂיג הַמַּקִּיפִין שֶׁל הַשֵׂכֶל וְלַעֲשׂוֹת מֵהַמַּקִּיף פְּנִימִי עַד שֶׁיִּהְיֶה לוֹ מַקִּיפִין אֲחֵרִים שֶׁיִּזְכֶּה לְהָבִין מַה שֶּׁלֹּא יָדַע מִתְּחִלָּה. וְעַל-יְדֵי-זֶה עוֹשֶׂה לְבוּשִׁין חֲדָשִׁים לְנִשְׁמָתוֹ וְנִצּוֹל מִכָּל הַצָּרוֹת וְאוֹרֵב וּמַסְטִין כַּנַּ"ל, וְזֶהוּ לְ'בוּשָׁה וַ'תִּשְׂחַק לְ'יוֹם אַ'חֲרוֹן (מִשְׁלֵי ל"א כה) רָאשֵׁי-תֵּבוֹת אֱלוּל כִּי הַמַּקִּיף הוּא בְּחִינַת מַלְבּוּשׁ גִּימַטְרִיָּא חַשְׁמַ"ל שֶׁהוּא לְבוּשׁ חָזָק וְנָאֶה שֶׁכָּל הַמַּשְׁחִיתִים בּוֹרְחִים מִמֶּנּוּ:
כה. מִי שֶׁזּוֹכֶה לְדַעַת אֲמִיתִּי לָדַעַת אוֹתוֹ יִתְבָּרַךְ אֵין חִלּוּק אֶצְלוֹ כְּלָל בֵּין חַיִּים לְמִיתָה כִּי הוּא דָּבוּק וְנִכְלָל בּוֹ יִתְבָּרַךְ בְּחַיָּיו וּבְמוֹתוֹ, רַק שֶׁעַכְשָׁו בְּחַיָּיו דִּירָתוֹ בְּכָאן בֵּין הַחַיִּים בָּעוֹלָם הַזֶּה וְאַחַר-כָּךְ דִּירָתוֹ שָׁם בֵּין הַשּׁוֹכְנֵי עָפָר. כִּי מֵאַחַר שֶׁנִּכְלָל בְּהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ בֶּאֱמֶת עַל כֵּן הוּא חַי חַיִּים נִצְחִיִּים כְּמוֹ הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ כִּבְיָכוֹל וְנִכְלָל בְּאֶחָד וְהוּא אֶחָד עִם הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ שֶׁהוּא חַי לָנֶצַח בָּרוּךְ הוּא:

כב – חותם בתוך חותם
א. יֵשׁ צַדִּיקִים כָּאֵלּוּ שֶׁהֵם בְּחִינַת לִמּוּדֵי הַשֵּׁם הַיְנוּ שֶׁלּוֹמְדִין כִּבְיָכוֹל אֶת ה' שֶׁנּוֹתְנִין לוֹ עֵצוֹת וְהֵם הוֹלְכִין בִּשְׁלִיחוּתוֹ לְיִשְׂרָאֵל לְהוֹכִיחָם וּלְהַחֲזִירָם לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ. וְעַל-שֵׁם-זֶה נִקְרָאִים רַגְלִין עַל-שֵׁם הָעֵצָה כְּמוֹ שֶׁפֵּרֵשׁ רַשִׁ"י (שְׁמוֹת י"א ח) הָעָם אֲשֶׁר בְּרַגְלֶיךָ הַהוֹלְכִים אַחַר עֲצָתְךָ וע"ש הַהֲלִיכָה הַנַּ"ל וּכְשֶׁהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ גּוֹזֵר גְּזַר-דִּין בָּעוֹלָם וְהַדִּין צָרִיךְ לִהְיוֹת דִּין תּוֹרָה וּמֵחֲמַת שֶׁהֵם כִּבְיָכוֹל לִמּוּדֵי הַשֵּׁם עַל כֵּן הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ מִתְיַעֵץ עִמָּהֶם וּמְגַלֶּה לָהֶם הַדִּין תּוֹרָה שֶׁנִּגְזַר עַל הַדּוֹר. וְהֵם מְכַסִּין זֶה הַדִּין תּוֹרָה וְחוֹתְמִין אוֹתוֹ בִּבְחִינַת "מַעְיָן חָתוּם" (שִׁיר הַשִּׁירִים ד' יב) בִּכְדֵי שֶׁלֹּא יִינְקוּ מִמֶּנּוּ הַחִיצוֹנִים שֶׁלֹּא יִהְיֶה נַעֲשֶׂה מִמֶּנּוּ חַס וְשָׁלוֹם דִּין אַַכְזָרִי. וְהֵם כְּשֶׁנִּגְלֶה לָהֶם הַדִּין תּוֹרָה הוֹלְכִין וּמוֹכִיחִים הַדּוֹר כְּדֵי לְהַחֲזִירָם לְמוּטָב לְהַמְתִּיק הַדִּין. וַאֲפִלּוּ בִּשְׁעַת מוּסָר נִזְהָרִין גַּם כֵּן לְהַחְתִּים וּלְהַסְתִּיר שֶׁלֹּא יִינְקוּ מִמֶּנּוּ הַחִיצוֹנִים חַס וְשָׁלוֹם. וְעַל שֵׁם זֶה הֵן בְּחִינַת חוֹתָם, חוֹתָם הָרַגְלִין חוֹתָם הַפְּנִימִי. וְאֵלּוּ הַלִּמּוּדֵי הַשֵּׁם מוֹכִיחֵי הַדּוֹר מַרְבִּים שָׁלוֹם בָּעוֹלָם כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב: "וְכָל בָּנַיִךְ לִמּוּדֵי ה' וְגוֹ"' (יְשַׁעְיָה נ"ד יג) כִּי הוֹלְכִים לְפַשֵּׁר וְלַעֲשׂוֹת שָׁלוֹם בֵּין יִשְׂרָאֵל לַאֲבִיהֶם שֶׁבַּשָּׁמַיִם יִתְבָּרַךְ:
ב. וְאִי אֶפְשָׁר לְקַבֵּל תּוֹכָחָה וּמוּסָר מִמּוֹכִיח הָאֱמֶת הַנַּ"ל כִּי אִם עַל-יְדֵי אֱמוּנָה כִּי הָאֱמוּנָה הִיא בְּחִינַת יָדַיִם לְקַבֵּל הַמּוּסָר עַל יָדָם. וְזֶה הוּא חוֹתָם לְמַעְלָה מֵחוֹתָם הַנַּ"ל דְּהַיְנוּ חוֹתַם הַיָּדִין חוֹתָם הַחִיצוֹן. וְצָרִיךְ שְׁמִירָה יְתֵרָה שֶׁלֹּא יִתְקַלְקֵל חוֹתָם הַזֶּה הַיְנוּ הָאֱמוּנָה, שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה חַס וְשָׁלוֹם יוּכְלוּ לְקַלְקֵל חוֹתָם הַפְּנִימִי הַנַּ"ל וְאָז נִתְקַלְקֵל שְׁלוֹם הָעוֹלָם חַס וְשָׁלוֹם, וְעַל-יְדֵי קִלְקוּל הָאֱמוּנָה חַס וְשָׁלוֹם הוּא בָּא לִכְפִירוֹת וְלֶאֱמוּנוֹת כָּזְבִּיּוֹת וּלְכַמָּה מִינֵי לֵיצָנוּת וְאֵינוֹ שׁוֹמֵעַ כְּלָל הַמּוּסָר הַנַּ"ל. וְעַל-יְדֵי קִלְקוּל הַתּוֹכָחָה וְהַמּוּסָר הַזֶּה בָּאִים גֵּרוּשִׁין וְטִלְטוּלִים וְנַעֲשֵׂית מַחֲלֹקֶת בָּעוֹלָם לְהִיפּוּך מִשָּׁלוֹם הַנַּ"ל נִמְצָא שֶׁהָאֱמוּנָה הִיא הָעִקָּר. עִקַּר חוֹתָם הָעֶלְיוֹן שֶׁל הַקְּדֻשָּׁה. וְהִיא כְּלָלִיּוּת הַקְּדֻשָּׁה. וְאָז יִשְׁמַע וִיקַבֵּל מוּסָר הַנַּ"ל וְיָשׁוּב אֶל ה' וִירַחֲמֵהוּ נִמְצָא שֶׁנִּשְׁמֶרֶת כָּל הַקְּדֻשָּׁה עַל-יְדֵי אֱמוּנָה:
ג. וְאִי אֶפְשָׁר לִזְכּוֹת לֶאֱמוּנָה שְׁלֵמָה כִּי אִם עַל-יְדֵי שֶׁבָּאִים לְצַדִּיקֵי הַדּוֹר הָאֲמִתִּיִּים. כִּי כָּל עִקַּר אֱמוּנַת יִשְׂרָאֵל מַמְשִׁיכִים הֵם לְהַדּוֹר שֶׁהֵם כְּלָלִיּוּת כָּל מַנְהִיגֵי הַדּוֹר וְהָאֱמוּנָה וְהַקְּדֻשָּׁה. וְהָעִקָּר הַצַּדִּיק בְּחִינַת מֹשֶׁה שֶׁנִּקְרָא עַל שֵׁם זֶה רַעֲיָא מְהֵימָנָא כִּי רוֹעֶה הָאֱמוּנָה לְתַקְּנָהּ וּלְהַשְׁלִימָהּ וְהוּא אֶחָד מִשִּׁבְעָה רוֹעִים שֶׁבְּכָל דּוֹר וָדוֹר (וְעַיֵּן בָּבָא מְצִיעָא פֶּרֶק ז' בְּרַבִּי חִיָּא וּבָנָיו):
ד. וְאִי אֶפְשָׁר לָבוֹא לְאֵלּוּ הָרוֹעִים וּלְהִתְקָרֵב אֶל הַקְּדֻשָּׁה כִּי אִם עַל-יְדֵי עַזּוּת דַּיְקָא כְּמַאֲמַר חֲכָמֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה 'הֱוֵי עָז כַּנָּמֵר' (אָבוֹת פֶּרֶק ה), וּכְמוֹ שֶׁכָּתוּב: "נֵהַלְתָּ בְעָזְּךָ אֶל נְוֵה קָדְשֶׁךָ" (שְׁמוֹת ט"ו יג). כִּי יֵשׁ רוֹעִים שֶׁל הַסִּטְרָא אַחֲרָא וְהֵם גַּם כֵּן מְפֻרְסְמֵי הַדּוֹר וְכוֹפִין אֲנָשִׁים לִתְחוֹת שִׁעְבּוּדַיְהוּ וְעִקַּר כֹּחָם הוּא עַל-יְדֵי עַזּוּת כִּי 'עַזּוּת מַלְכוּתָא בְּלָא תָגָא' (סַנְהֶדְרִין ק"ה.). וְהֵם כִּכְלָבִים בְּעַזּוּתָם וְהֵן 'פְּנֵי הַדּוֹר כִּפְנֵי הַכֶּלֶב' (סוֹטָה מ"ט: ) בִּבְחִינַת: "וְהַכְּלָבִים עַזֵּי נֶפֶשׁ הֵמָּה רוֹעִים" (יְשַׁעְיָה נ"ו יא). וְעַל כֵּן אִי אֶפְשָׁר לְהִנָּצֵל מֵהֶם מִתַּחַת מֶמְשַׁלְתָּם רַק כְּשֶׁיִּהְיֶה לוֹ עַזּוּת גָּדוֹל מְאֹד לַעֲמֹד כְּנֶגֶד עַזּוּתָם הָרָע וְיִהְיֶה מִצְחוֹ חָזָק לְעֻמַּת מִצְחָם. וְכֵן אִי אֶפְשָׁר לְהִנָּצֵל מִכָּל הַמּוֹנְעִים וְהַחוֹלְקִים וְהַמִּתְנַגְּדִים וּלְהִתְקָרֵב אֶל הָאֱמֶת כִּי אִם עַל-יְדֵי עַזּוּת דִּקְדֻשָּׁה (וְעַיֵּן 'שֻׁלְחָן-עָרוּךְ' סִימָן א):
ה. וְכֵן צָרִיךְ הָאָדָם שֶׁיִּהְיֶה לוֹ עַזּוּת דִּקְדֻשָּׁה כְּנֶגֶד עַצְמוֹ דְּהַיְנוּ נֶגֶד עַזּוּת הַגּוּף שֶׁהוּא עַז וְחָזָק כָּל-כָּךְ בְּתַאֲוֹות וְאֵין לוֹ בּוּשָׁה מֵהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ. וְעַל-יְדֵי עַזּוּת הַגּוּף עַל-יְדֵי-זֶה אֵין הַנְּשָׁמָה יְכוֹלָה לִסְמֹךְ עַצְמָהּ לְהִתְקָרֵב לְהַגּוּף לְהוֹדִיעַ לוֹ מֵהַשָׂגוֹת שֶׁהִיא מַשֶׂגֶת. כִּי בְּוַדַּאי הַנְּשָׁמָה שֶׁל כָּל אָדָם הִיא רוֹאָה וּמַשֶׂגֶת תָּמִיד דְּבָרִים עֶלְיוֹנִים מְאֹד אֲבָל הַגּוּף אֵינוֹ יוֹדֵעַ מֵהֶם כְּלָל מֵחֲמַת שֶׁהִיא רְחוֹקָה מִמֶּנּוּ מֵחֲמַת עַזּוּתוֹ שֶׁהוּא עַז וְחָזָק בְּתַאֲוֹות. וְצָרִיךְ כָּל אָדָם לְרַחֵם מְאֹד עַל בְּשַׂר הַגּוּף לִרְאוֹת לְזַכְּכוֹ לְשַׁבֵּר עַזּוּתוֹ הָרָע שֶׁל הַתַּאֲווֹת, כְּדֵי שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה תּוּכַל הַנְּשָׁמָה לְקָרֵב עַצְמָהּ לְהַגּוּף וּלְהַרְאוֹת לוֹ מִכָּל הֶאָרָה וּמִכָּל הַשָׂגָה שֶׁהִיא מַשֶׂגֶת שֶׁהַגּוּף יֵדַע גַּם כֵּן מִמֶּנָּה. עַל כֵּן צָרִיךְ עַזּוּת דִּקְדֻשָּׁה לַעֲמֹד נֶגֶד עַזּוּת הַגּוּף. וְעַזּוּת דִּקְדֻשָּׁה הִיא בְּחִינַת קוֹלוֹת דִּקְדֻשָּׁה. כִּי כָּל הַקּוֹלוֹת הֵן קוֹל צְעָקָה הֵן קוֹל אֲנָחָה הֵן קוֹל שׁוֹפָר הֵן קוֹל זִמְרָה הֵן קוֹל צַדִּיקֵי אֱמֶת וּשְׁאָר כָּל הַקּוֹלוֹת דִּקְדֻשָּׁה כֻּלָּם הֵם בְּחִינַת עַזּוּת דִּקְדֻשָּׁה. וַאֲפִלּוּ קוֹל קִשְׁקוּשׁ הַמַּטְבְּעוֹת שֶׁל צְדָקָה זֶה הַקּוֹל הוּא גַּם כֵּן בְּחִינַת עַזּוּת דִּקְדֻשָּׁה וְעַל יְדֵיהֶם מְשַׁבְּרִין עַזּוּת הַגּוּף:
ו. וְעִקַּר עַצְמִיּוּת הָאָדָם מַה שֶּׁנִּקְרָא אֵצֶל הָאָדָם אֲנִי הִיא הַנְּשָׁמָה שֶׁהִיא עֶצֶם הַקַּיָּם לָעַד. אֲבָל הִיא רְחוֹקָה מִבְּשָׂרוֹ וְגוּפוֹ מֵחֲמַת עַזּוּתוֹ בְּתַאֲווֹתָיו כַּנַּ"ל. וּכְשֶׁמְּשַׁבֵּר עַזּוּת הַגּוּף כַּנַּ"ל עַל-יְדֵי-זֶה תּוּכַל הַנְּשָׁמָה לְקָרֵב עַצְמָהּ אֶל הַגּוּף כִּי לֹא תִּהְיֶה נִלְכֶּדֶת בְּתַעֲנוּגָיו. וְעַל כֵּן תּוּכַל הַנְּשָׁמָה לַחֲזוֹר עַל-יְדֵי תַּעֲנוּגֵי הַגּוּף לְמַעֲלָתָהּ לַתַּעֲנוּגִים שֶׁלָּהּ. וְהִיא טוֹבָה לְהַנְּשָׁמָה שֶׁלִּפְעָמִים נוֹפֶלֶת מִמַּדְרֵגָתָהּ וּכְשֶׁהַגּוּף צַח וָאוֹר תּוּכַל הַנְּשָׁמָה לְהִתְרוֹמֵם וְלַחֲזֹר לְמַדְרֵגָתָהּ עַל-יְדֵי תַּעֲנוּגֵי הַגּוּף. כִּי מֵאַחַר שֶׁהַגּוּף גַּם כֵּן טוֹב וְכָשֵׁר אֵינוֹ נִלְכָּד בְּהַתַּעֲנוּגִים וְעַל כֵּן תּוּכַל הַנְּשָׁמָה לַחֲזֹר עַל יְדֵיהֶם לְמַעֲלָתָהּ. וְכֵן גַּם כֵּן עַל-יְדֵי הָרְשִׁימוֹת שֶׁיֵּשׁ בְּהַגּוּף עַל-יְדֵי הֶאָרוֹת שֶׁהֵאִירָה בּוֹ הַנְּשָׁמָה מִקֹּדֶם תּוּכַל עַתָּה לִזְכּוֹר וְלַעֲלוֹת וְלַחֲזֹר לְמַדְרֵגָתָהּ. וְזֶה בְּחִינַת "מִבְּשָׂרִי אֶחֱזֶה אֱלוֹהַּ" (אִיּוֹב י"ט כו), 'מִבְּשָׂרִי' דַּיְקָא הַיְנוּ שֶׁיִּרְאֶה הָאָדָם מִגּוּפוֹ וּמִבְּשָׂרוֹ הַשָׂגוֹת עֶלְיוֹנוֹת שֶׁהַנְּשָׁמָה מַשֶׂגֶת תָּמִיד כַּנַּ"ל. וְעַל-יְדֵי קוֹל אֲנָחָה שֶׁהוּא בְּחִינַת עַזּוּת דִּקְדֻשָּׁה כַּנַּ"ל עַל-יְדֵי-זֶה נִשְׁבֶּרֶת עַזּוּת גּוּפוֹ וַאֲזַי מִתְקָרֶבֶת וּמִתְדַּבֶּקֶת הָעֶצֶם לְהַבָּשָׂר הַיְנוּ הַנְּשָׁמָה לְהַגּוּף. וְזֶהוּ: "מִקּוֹל אַנְחָתִי דָּבְקָה עַצְמִי לִבְשָׂרִי" (תְּהִלִּים ק"ב ו):
ז. וְכֵן בִּכְלָלִיּוּת בְּנֵי אָדָם יֵשׁ בְּחִינַת עֶצֶם וּבָשָׂר. כִּי הֶחָכָם הָאֱמֶת הוּא בְּחִינַת עֶצֶם בְּחִינַת נְשָׁמָה לְהָעָם שֶׁהֵם לְמַטָּה מִמֶּנּוּ. וּכְשֶׁהֵם בִּבְחִינַת בָּשָׂר אֶצְלוֹ אָז שׁוֹמְעִים הַקּוֹל אֲנָחָה הַיְנוּ קוֹלוֹ שֶׁל הֶחָכָם וְשׁוֹבֶרֶת גּוּפָם וְעַל-יְדֵי-זֶה יוּכַל לְהִתְקָרֵב אֲלֵיהֶם בִּבְחִינַת מִקּוֹל אַנְחָתִי וְגוֹ' כַּנַּ"ל. אַךְ לִפְעָמִים גּוֹבֵר חַס וְשָׁלוֹם הָעַזּוּת דְּסִטְרָא אַחֲרָא בִּפְרָט וּבִכְלָל. וְעַל כֵּן הֶחָכָם הָאֱמֶת רָחוֹק מֵהֶם וְאֵינוֹ יָכוֹל לְהָאִיר בָּהֶם וּלְהוֹדִיעַ לָהֶם מֵהַהַשָׂגוֹת הַנִּפְלָאוֹת שֶׁלּוֹ כִּי עַל-יְדֵי-זֶה אֵין דְּבוּקִים הָעָם לְהֶחָכָם כְּמוֹ בְּחִינַת בָּשָׂר לְהָעֶצֶם. וְכֵן הַגּוּף רָחוֹק כָּל-כָּךְ מֵהַנְּשָׁמָה עַד שֶׁאֵינוֹ בִּבְחִינַת בָּשָׂר לְהָעֶצֶם וְאֵינוֹ שׁוֹמֵעַ הַקּוֹל כְּלָל אֲפִלּוּ כְּשֶׁמִּתְאַנֵּחַ וְצוֹעֵק לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ. כִּי מִגֹּדֶל רִחוּקוֹ אֵינוֹ שׁוֹמֵעַ רַק קוֹל הַהֲבָרָה וְאֵינוֹ זוֹכֶה לְשַׁבֵּר עַזּוּת גּוּפוֹ עַל-יְדֵי-זֶה. וְכֵן אֵין נִשְׁבָּר עַזּוּת הָעָם עַל-יְדֵי קוֹל אֲנָחָה וְתוֹכָחָה שֶׁל הֶחָכָם הָאֱמֶת כִּי אֵין שׁוֹמְעִין כִּי אִם קוֹל הֲבָרָה. כִּי כְּשֶׁנִּתְעוֹרֵר קוֹל דִּקְדֻשָּׁה נִתְעוֹרֵר כְּנֶגְדּוֹ קוֹל דְּסִטְרָא אַחֲרָא וְהוּא קוֹל הֲבָרָה שֶׁנִּתְעוֹרְרִים הָעֲווֹנוֹת וְצוֹעֲקִין בְּקִטְרוּגִים חַס וְשָׁלוֹם. וּצְרִיכִים לָזֶה שִׁמּוּשׁ לְשַׁמֵּשׁ אֶת הֶחָכָם שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה נַעֲשִׂין בִּבְחִינַת בָּשָׂר לְהֶחָכָם לִדָּבֵק בּוֹ וְעַל-יְדֵי-זֶה יִזְכֶּה לִשְׁמֹעַ קוֹלוֹ עַד שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה נִתְבַּטֵּל הָעַזּוּת דְּסִטְרָא אַחֲרָא. וְכֵן עַל-יְדֵי שֶׁמְּשַׁמֵּשׁ הַגּוּף לְהַנְּשָׁמָה בְּמִצְווֹת מַעֲשִׂיּוֹת עַל-יְדֵי-זֶה נַעֲשֶׂה הַגּוּף בִּבְחִינַת בָּשָׂר לְהָעֶצֶם שֶׁהוּא הַנְּשָׁמָה וְשׁוֹמֵעַ קוֹל אַנְחָתוֹ וְצַעֲקָתוֹ שֶׁל עַצְמוֹ וְיִזְכֶּה לְשַׁבֵּר עַזּוּת גּוּפוֹ עַל-יְדֵי-זֶה כַּנַּ"ל. וְעַל-יְדֵי-זֶה זוֹכִין לָבוֹא לִשְׁלֵמוּת הָאֱמוּנָה שֶׁהִיא כְּלָלִיּוּת הַקְּדֻשָּׁה שֶׁמְּקַבְּלִין מִצַּדִּיקֵי הַדּוֹר הָאֲמִתִּיִּים:
ח. וְלָבוֹא לָעַזּוּת דִּקְדֻשָּׁה הַנַּ"ל הִיא עַל-יְדֵי שִׂמְחָה כִּי עִקַּר עַזּוּתוֹ וְהִתְחַזְּקוּתוֹ שֶׁל הָאָדָם לְהִתְקָרֵב לַעֲבוֹדַת הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ הִיא עַל-יְדֵי שִׂמְחָה וְחֶדְוָה. בִּבְחִינַת "כִּי חֶדְוַת ה' הִיא מָעֻזְּכֶם" (נְחֶמְיָה ח' י):
ט. וְלִזְכּוֹת לְשִׂמְחָה הִיא עַל-יְדֵי תּוֹרָה וּתְפִלָּה שֶׁהֵם בְּחִינַת נַעֲשֶׂה בְּחִינַת נִגְלוֹת וְנִשְׁמַע בְּחִינַת נִסְתָּרוֹת בְּחִינַת: "וְשִׂמְחַת עוֹלָם עַל רֹאשָׁם" (יְשַׁעְיָה נ"א יא). שֶׁהֵם שְׁתֵּי עֲטָרוֹת שֶׁנִּתְּנוּ בְּרֹאשׁ כָּל אֶחָד וְאֶחָד מִיִּשְׂרָאֵל בְּשָׁעָה שֶׁאָמְרוּ נַעֲשֶׂה וְנִשְׁמַע כְּמַאֲמַר חֲכָמֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה (שַׁבָּת פ"ח.):
י. וְכָל אָדָם יֵשׁ לוֹ בְּחִינַת נִגְלֶה וְנִסְתָּר שֶׁהֵם בְּחִינַת תּוֹרָה וּתְפִלָּה. וְצָרִיךְ כָּל אָדָם לַעֲלוֹת בְּכָל פַּעַם מִדַּרְגָּא לְדַרְגָּא וּמֵעוֹלָם לְעוֹלָם עַד שֶׁיִּזְכֶּה בְּכָל פַּעַם לִבְחִינַת נַעֲשֶׂה וְנִשְׁמַע גָּבֹהַּ יוֹתֵר. שֶׁיִּהְיֶה נַעֲשֶׂה אֶצְלוֹ בְּכָל פַּעַם מִבְּחִינַת נִשְׁמַע בְּחִינַת נִסְתָּר בְּחִינַת תְּפִלָּה שֶׁהִיא בְּחִינַת דִּבְרֵי הַתּוֹרָה שֶׁהֵם סְבִיבוֹת כָּל מִצְוָה שֶׁאֵינוֹ יוֹדֵעַ אֵיךְ לַעֲבֹד בָּזֶה אֶת הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ בְּחִינַת תּוֹרַת ה', כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב: "הַנִּסְתָּרוֹת לַה' אֱלֹקֵינוּ" (דְּבָרִים כ"ט כח), יִהְיֶה נַעֲשֶׂה מִזֶּה בְּחִינַת נַעֲשֶׂה בְּחִינַת נִגְלֶה בְּחִינַת תּוֹרָה בְּחִינַת תּוֹרָתוֹ. וְאָז יִהְיֶה לוֹ בְּחִינַת נִשְׁמַע וְכוּ' כַּנַּ"ל גָּבֹהַּ יוֹתֵר. כִּי כְּשֶׁבָּא לְמַדְרֵגָה גבוֹהָ מֵהָרִאשׁוֹנָה אֲזַי נַעֲשֶׂה מֵהַנִּשְׁמַע שֶׁלּוֹ בְּחִינַת נַעֲשֶׂה וַאֲזַי יֵשׁ לוֹ בְּחִינַת נִשְׁמַע אַחֶרֶת וְכֵן מִדַּרְגָּא לְדַרְגָּא. וְצָרִיךְ לִלְמֹד תּוֹרָה וּלְהַרְבּוֹת בִּתְפִלָּה לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ עַד שֶׁיְּגַלֶּה לוֹ הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ הַנִּסְתָּר מִמֶּנּוּ וְיִהְיֶה נַעֲשֶׂה מֵהַנִּסְתָּר נִגְלֶה. וְאַחַר-כָּךְ יִתְפַּלֵּל עוֹד עַד שֶׁיִּתְגַּלֶּה לוֹ אַחַר-כָּךְ גַּם הַנִּסְתָּר הַגָּבֹהַּ יוֹתֵר. וְכֵן בְּכָל פַּעַם יֵלֵךְ מִדַּרְגָּא לְדַרְגָּא גָּבֹהַּ יוֹתֵר לְבַקֵּשׁ בְּכָל פַּעַם מֵהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ לְהַשִׂיג הַנִּסְתָּר הַגָּבֹהַּ יוֹתֵר עַד שֶׁיָּבוֹא בְּרֵאשִׁית נְקֻדַּת הַבְּרִיאָה שֶׁהוּא תְּחִלַּת הָאֲצִילוּת. וְשָׁם יֵשׁ גַּם כֵּן בְּחִינַת נַעֲשֶׂה וְנִשְׁמַע וּבְחִינַת נשמע שֶׁיֵּשׁ שָׁם הוּא תּוֹרַת ה' בֶּאֱמֶת. כִּי בְּכָל עוֹלָם וְדַרְגָּא תּוֹרַת ה' הִיא רַק בַּשֵּׁם הַמֻּשְׁאָל רַק מֵחֲמַת שֶׁנִּסְתָּר מִמֶּנּוּ נִקְרָא תּוֹרַת ה' וּכְשֶׁבָּא לְשָׁם נַעֲשֵׂית תּוֹרָתוֹ. אַךְ בְּחִינַת הַנִּשְׁמַע שֶׁבִּתְחִלַּת הָאֲצִילוּת הוא תּוֹרַת ה' בֶּאֱמֶת כִּי אֵין גָּבֹהַּ מִשָּׁם רַק תּוֹרַת ה' מַמָּשׁ. וְאַחַר-כָּךְ יִהְיֶה נִכְלָל בְּהָאֵין סוֹף בָּרוּךְ הוּא וְאָז הַנַּעֲשֶׂה שֶׁלּוֹ הוּא תּוֹרַת ה' מַמָּשׁ וְהַנִּשְׁמָע הוּא בְּחִינַת תְּפִלַּת ה'. וְתוֹרָתוֹ הִיא תּוֹרַת ה' מַמָּשׁ וּתְפִלָּתוֹ הִיא תְּפִלַּת ה' מַמָּשׁ. כִּי יֵשׁ תּוֹרַת ה' כְּמַאֲמַר חֲכָמֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה 'אֲנִי קִיַּמְתִּיהָ תְּחִלָּה' (יְרוּשַׁלְמִי בִּכּוּרִים וְרֹאשׁ הַשָּׁנָה). וְכֵן תְּפִלַּת ה' כְּמַאֲמַר חֲכָמֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה (בְּרָכוֹת ו) מִנַּיִן שֶׁהַקָּדוֹשׁ-בָּרוּךְ-הוּא מִתְפַּלֵּל שֶׁנֶּאֱמַר "וְשִׂמַּחְתִּים בְּבֵית וְגוֹ"' (יְשַׁעְיָה נ"ו ז). וְעַל-יְדֵי דֶּרֶךְ זֶה זוֹכִין לְשִׂמְחָה כַּנַּ"ל:
יא. אַךְ עִקַּר שְׁלֵמוּת הַשִׂמְחָה הִיא עַל-יְדֵי יִרְאָה כִּי "וְגִלּוּ בִּרְעָדָה" כְּתִיב (תְּהִלִּים ב' יא). וְהַיִּרְאָה הִיא בְּחִינַת בּוּשָׁה שֶׁיָּרֵא וּמִתְבַּיֵּשׁ מֵהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ לְבַל יֶחֱטָא חַס וְשָׁלוֹם כְּמַאֲמַר חֲכָמֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה (נְדָרִים כ), כִּי הַבּוּשָׁה הִיא מַעֲלָה גְּדוֹלָה מְאֹד וְזֶהוּ בְּרֵאשִׁי"ת יָרֵ"א בֹּשֶׁ"ת (תִּקּוּנִים תִּקּוּן ב) וְהִיא בְּחִינַת תְּפִלָּה בְּחִינַת "יִרְאַת ה' הִיא תִתְהַלָּל" (מִשְׁלֵי ל"א ל). כִּי עִקַּר הַתְּפִלָּה זוֹכִין עַל-יְדֵי יִרְאָה וּבוּשָׁה שֶׁיִּתְפַּלֵּל בְּכַוָּנָה שְׁלֵמָה שֶׁתְּפִלָּה בְּכַוָּנָה כּוֹלֶלֶת הַכֹּל:
יב. בְּרֵאשִׁית דָּא מַאֲמָר (זֹהַר-הַקָּדוֹשׁ פָּרָשַׁת תְּרוּמָה סִפְרָא דִּצְנִיעוּתָא פֶּרֶק ה) וְהוּא בְּחִינַת מַאֲמָר שָׁלֵם. וְעַל כֵּן אֱמוּנָה נִקְרַא יְרוּשָׁלַיִם עַל-שֵׁם שֶׁעִקַּר בִּנְיָנָהּ מִבְּרֵאשִׁית יָרֵ"א בֹּשֶׁ"ת שֶׁהוּא בְּחִינַת יִרְאָה שָׁלֵם מַאֲמָר שָׁלֵם. נִמְצָא שֶׁעִקַּר בִּנְיָנָהּ עַל-יְדֵי בְּחִינַת יִרְאָה שֶׁהוּא מַאֲמָר שָׁלֵם בְּחִינַת תְּפִלָּה שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה זוֹכִין לְכָל הַנַּ"ל לְשִׂמְחָה וְעַל-יְדֵי-זֶה זוֹכִין לְעַזּוּת שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה נִתְקָרְבִין לְהָרוֹעִים שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה זוֹכִין לָאֱמוּנָה הִיא יְרוּשָׁלַיִם "קִרְיָה נֶאֱמָנָה" (יְשַׁעְיָה א' כא):
יג. אַךְ כְּשֶׁרוֹצִים לָצֵאת וְלַעֲלוֹת מִדַּרְגָּא לְדַרְגָּא צָרִיךְ שֶׁתִּהְיֶה לוֹ יְרִידָה קֹדֶם הָעֲלִיָּה כִּי הַיְרִידָה הִיא תַּכְלִית הָעֲלִיָּה. וְזֶה "וְהַמַּכְשֵׁלָה הַזֹּאת וְגוֹ"' (יְשַׁעְיָה ג' ו) אֵלּוּ דִּבְרֵי תּוֹרָה שֶׁאֵין אָדָם עוֹמֵד עֲלֵיהֶם אֶלָּא אִם כֵּן נִכְשָׁל בָּהֶם (גִּטִּין מג) וְהַמִּכְשׁוֹל הִיא הַיְרִידָה. וּמִזֶּה יָכוֹל כָּל אָדָם לְהָבִין כַּמָּה הוּא צָרִיךְ לְהִתְחַזֵּק בַּעֲבוֹדַת הַשֵּׁם וְלֹא יִפֹּל לְעוֹלָם בְּדַעְתּוֹ מִכָּל הַנְּפִילוֹת וְהַיְרִידוֹת שֶׁבָּעוֹלָם. כִּי אִם יִתְחַזֵּק וְיִתְאַמֵּץ לִבְלִי הִסְתַּכֵּל עַל זֶה בְּשׁוּם אֹפֶן שֶׁבָּעוֹלָם אֲפִלּוּ אִם יַעֲבֹר עָלָיו מָה וְאָז יִזְכֶּה לְבַסּוֹף שֶׁיִּתְהַפְּכוּ כָּל הַיְרִידוֹת לַעֲלִיּוֹת גְּדוֹלוֹת, כִּי הַיְרִידָה הִיא תַּכְלִית הָעֲלִיָּה. וְיֵשׁ בָּזֶה לְדַבֵּר הַרְבֵּה כִּי כָּל אֶחָד שֶׁנָּפַל לְמָקוֹם שֶׁנָּפַל נִדְמֶה לוֹ שֶׁעָלָיו אֵינָם נֶאֱמָרִים דְּבָרִים הָאֵלֶּה רַק לִגְדוֹלִים בְּמַעֲלָה הָעוֹלִים בְּכָל פַּעַם מִדַּרְגָּא לְדַרְגָּא. אֲבָל בֶּאֱמֶת תֵּדַע וְתַאֲמִין כִּי כָּל הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה נֶאֱמָרִים גַּם עַל הַקָּטָן שֶׁבַּקְּטַנִּים וְהַגָּרוּעַ שֶׁבַּגְּרוּעִים כִּי הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ טוֹב לַכֹּל תָּמִיד:
יד. עַל-יְדֵי גַּדְלוּת נוֹפְלִים בִּתְפִיסָה כְּמַאֲמַר חֲכָמֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה (מְגִלָּה י"ז):
טו. מִדַּת הָעַזּוּת הִיא מִדָּה רָעָה מְאֹד מְאֹד כִּי עַז פָּנִים לְגֵיהִנֹּם (אָבוֹת פֶּרֶק ה), אִם הִיא שֶׁלֹּא בִּשְׁבִיל הַקְּדֻשָּׁה וּמִכָּל שֶׁכֵּן כְּשֶׁמֵּעֵז פָּנָיו כְּנֶגֶד יִרְאֵי הַשֵּׁם וְכַיּוֹצֵא בָזֶה. וְכָל הָעֳנָשִׁים שֶׁל כָּל הַדְּבָרִים הֶחֱלִיף אַבְרָהָם אָבִינוּ עַל שִׁעְבּוּד מַלְכֻיּוֹת (עַיֵּן מִדְרָשׁ רַבָּה לֶךְ-לְךָ פָּרָשָׁה מ"ב), אַךְ עֹנֶשׁ הָעַזּוּת נִשְׁאָר רַק בְּגֵיהִנֹּם. אַךְ צָרִיךְ שֶׁתֵּדַע שֶׁכְּמוֹ שֶׁהָעַזּוּת הִיא מִדָּה רָעָה מְאֹד כְּמוֹ כֵן צָרִיךְ הָאָדָם דַּוְקָא שֶׁיִּהְיֶה לוֹ עַזּוּת דִּקְדֻשָּׁה שֶׁיּוּכַל לַעֲמֹד נֶגֶד הָעַזֵּי פָּנִים שֶׁבְּכָל דּוֹר וָדוֹר, הַמּוֹנְעִים מִלְּהִתְקָרֵב לְהַצַּדִּיק הָאֲמִתִּי וְלִכָּנֵס בַּקְּדֻשָּׁה. כִּי אִי אֶפְשָׁר לִכָּנֵס אֶל הַקְּדֻשָּׁה כִּי אִם עַל-יְדֵי עַזּוּת כְּמַאֲמַר חֲכָמֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה לֹא נִתְּנָה תּוֹרָה לְיִשְׂרָאֵל אֶלָּא מִפְּנֵי שֶׁהֵן עַזִּין (בֵּיצָה כ"ה) (עַיֵּן סִימָן קמ"ז):
טז. תִּקּוּן שְׁנֵי הַחוֹתָמוֹת הַנַּ"ל שֶׁהֵם חוֹתָם בְּתוֹךְ חוֹתָם נִתְתַּקְּנִין בְּיוֹם כִּפּוּר וְהוֹשַׁעְנָא רַבָּה כַּיָּדוּעַ. וְכָל זֶה הוּא עַל-יְדֵי הַקּוֹלוֹת דִּקְדֻשָּׁה כִּי אָז צוֹעֲקִין יִשְׂרָאֵל קוֹלוֹת, וְעַל כֵּן תִּשְׁרֵי בְּגִימַטְרִיָּא שְׁתֵּי פְּעָמִים חוֹתָם עִם שְׁתֵּי תֵּבוֹת, וְנִקְרָא יֶרַח הָאֵיתָנִים (מְלָכִים-א ח' ב) מִלְּשׁוֹן תַּקִּיפוּת וְעַזּוּת. וְאָז תּוֹקְעִין בַּשּׁוֹפָר וְקוֹל הַתְּקִיעוֹת הוּא גַּם כֵּן בְּחִינַת עַזּוּת דִּקְדֻשָּׁה שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה נִשְׁבַּר עַזּוּת דְּסִטְרָא אַחֲרָא בִּפְרָט וּבִכְלָל כַּנַּ"ל. וְכֵן כָּל הַקּוֹלוֹת דִּקְדֻשָּׁה. וְעַל כֵּן בְּתִשְׁרֵי שִׂמְחַת יִשְׂרָאֵל כִּי עַזּוּת דִּקְדֻשָּׁה הִיא עַל-יְדֵי שִׂמְחָה כַּנַּ"ל כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב: "כִּי חֶדְוַת ה' הִיא מָעֻזְּכֶם" (נְחֶמְיָה ח' י). וְגַם הַמִּקְרָא הַזֶּה נֶאֱמַר עַל רֹאשׁ הַשָּׁנָה:
יז. צָרִיךְ הָאָדָם לְהִתְבַּיֵּשׁ מְאֹד לִפְנֵי הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ שֶׁלֹּא לַעֲשׂוֹת נֶגֶד רְצוֹנוֹ חַס וְשָׁלוֹם מִכָּל-שֶׁכֵּן שֶׁלֹּא לַעֲשׂוֹת אֵיזֶה חֵטְא וְעָוֹן חַס וְשָׁלוֹם. וְאִם לֹא יַמְשִׁיךְ עָלָיו בּוּשָׁה דִּקְדֻשָּׁה בָּעוֹלָם הַזֶּה יִתְבַּיֵּשׁ בָּעוֹלָם הַבָּא שֶׁזֶּה קָשֶׁה מִכָּל הָעֳנָשִׁים. כִּי צַעַר הַבּוּשָׁה לֶעָתִיד לָבוֹא קָשֶׁה מְאֹד מְאֹד וְהוּא קָשֶׁה יוֹתֵר אֲפִלּוּ מֵעֹנֶשׁ הַגֵּיהִנֹּם הַמַּר הַשֵּׁם יִשְׁמְרֵנוּ. וַאֲפִלּוּ כָּל צַדִּיק יִתְבַּיֵּשׁ בִּפְנֵי חֲבֵרוֹ הַגָּדוֹל מִמֶּנּוּ בְּמַעֲלָה וְאָמְרוּ חֲכָמֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה עַל זֶה: 'אוֹי לְאוֹתָהּ בּוּשָׁה אוֹי לְאוֹתָהּ כְּלִמָּה' (בָּבָא-בַּתְרָא ע"ה). מִכָּל-שֶׁכֵּן וְכָל שֶׁכֵּן אֵיךְ יִתְבַּיְּשׁוּ הַחוֹטְאִים חַס וְשָׁלוֹם שֶׁאִי אֶפְשָׁר לְשַׁעֵר בָּעוֹלָם הַזֶּה גֹּדֶל הַצַּעַר וְהַמְּרִירוּת שֶׁל הַבּוּשָׁה הַזֹּאת בָּעוֹלָם הַבָּא רַחֲמָנָא לִצְלַן. וּכְשֶׁזּוֹכֶה לַבּוּשָׁה דִּקְדֻשָּׁה הַנַּ"ל עַל-יְדֵי-זֶה זוֹכֶה לִתְפִלָּה וְשִׂמְחָה וְעַזּוּת דִּקְדֻשָּׁה וּלְהִתְקָרֵב וּלְהִכָּלֵל בְּצַדִּיקֵי אֱמֶת וּלְקַבֵּל מֵהֶם אֱמוּנָה בְּתַכְלִית הַשְּׁלֵמוּת כַּנַּ"ל:

כג – הוי לן כדניתא וילדה
א. יֵשׁ פָּנִים דִּקְדֻשָּׁה שֶׁהֵם אַנְפִּין נְהִירִין בְּחִינַת חַיִּים כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב: "בְּאוֹר פְּנֵי מֶלֶךְ חַיִּים" (מִשְׁלֵי ט"ז טו) בְּחִינַת שִׂמְחָה. וְזֶה בְּחִינַת אֱמֶת וֶאֱמוּנָה וְעַל כֵּן עַל-יְדֵי-זֶה זוֹכִין לַאֲרִיכוּת יָמִים. וּלְהֵפֶךְ שֶׁקֶר מְקַצֵּר יָמִים כִּי שֶׁקֶר בְּחִינַת אַנְפִּין חֲשׁוּכִין שֶׁהוּא פָּנִים דְּסִטְרָא אַחֲרָא מָרָה שְׁחוֹרָה עֲבוֹדָה זָרָה אֱלֹהִים אֲחֵרִים בְּחִינַת מִיתָה בְּחִינַת עַצְבוּת רַחֲמָנָא לִצְלָן:
ב. וְאֵלּוּ בְּנֵי אָדָם הַנּוֹפְלִים בְּתַאֲוַת מָמוֹן וְאֵינָם מַאֲמִינִים שֶׁהַקָּדוֹשׁ-בָּרוּךְ-הוּא יָכוֹל לְפַרְנֵס אֶת הָאָדָם בְּסִבָּה קַלָּה וְרוֹדְפִים אַחַר פַּרְנָסָתָם בִּיגִיעוֹת גְּדוֹלוֹת. וְהֵם אוֹכְלֵי לֶחֶם בְּעִצָּבוֹן וְהֵם מְלֵאִים עַצְבוּת וּמָרָה שְׁחוֹרָה. אֵלּוּ בְּנֵי אָדָם נִקְשָׁרִים בַּפָּנִים דְּסִטְרָא אַחֲרָא הַנַּ"ל שֶׁהֵם אַנְפִּין חֲשׁוּכִין מָרָה שְׁחוֹרָה עַצְבוּת בְּחִינַת מִיתָה רַחֲמָנָא לִצְלָן. אֲבָל אֵלּוּ בְּנֵי אָדָם שֶׁמַּשָׂאָם וּמַתָּנָם בֶּאֱמוּנָה וּמִתְגַּבְּרִים בְּדַעְתָּם לִהְיוֹת שְׂמֵחִים בְּחֶלְקָם. וְיוֹדְעִים וּמַאֲמִינִים בֶּאֱמֶת וּבֶאֱמוּנָה שְׁלֵמָה שֶׁעִקַּר הַפַּרְנָסָה וְהָעֲשִׁירוּת הִיא רַק מֵהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ לְבַד, רַק שֶׁרְצוֹנוֹ יִתְבָּרַךְ שֶׁיַּעֲשֶׂה הָאָדָם אֵיזֶה סִבָּה קַלָּה בְּעָלְמָא, אֲבָל עִקַּר הַפַּרְנָסָה וְהַמָּמוֹן הוּא מֵהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ לְבַד. הֵם דְּבוּקִים בְּאוֹר הַפָּנִים דִּקְדֻשָּׁה שֶׁהֵם אַנְפִּין נְהִירִין בְּחִינַת חַיִּים בְּחִינַת שִׂמְחָה:
ג. וְהַמְשֻׁקָּע בְּתַאֲוַת מָמוֹן שֶׁהִיא עֲבוֹדָה-זָרָה, אֵינוֹ עוֹבֵד עֲבוֹדָה זָרָה אַחַת רַק הוּא עוֹבֵד כָּל הָעֲבוֹדוֹת זָרוֹת שֶׁל כָּל הַשִּׁבְעִים אֻמּוֹת. כִּי כָּל הָעֲבוֹדוֹת זָרוֹת שֶׁל כָּל הַשִּׁבְעִים אֻמּוֹת תְּחוּבִים בְּמָמוֹן וְעַל כֵּן עַל הַמַּטְבֵּעַ חֲקוּקָה הָעֲבוֹדָה-זָרָה שֶׁל הָעַכּוּ"ם. וַעֲלֵיהֶם צוֹוַחַת הַשְּׁכִינָה שְׁתֵּי פְּעָמִים שִׁבְעִים שֶׁהֵם מֵאָה וְאַרְבָּעִים קָלִין כְּמִסְפַּר מָמוֹן עִם ד' אוֹתִיּוֹת שֶׁהֵם שְׁנֵי מִינֵי קוֹלוֹת 'קַלַּנִי מֵראשִׁי קַלַּנִי מִזְּרוֹעִי' (סַנְהֶדְרִין מ"ו). וְכָל קוֹל הוּא בְּחִינַת שִׁבְעִים קָלִין שֶׁל הַיּוֹלֶדֶת שֶׁצְּרִיכָה לִסְבֹּל חֶבְלֵי לֵדָה וּצְרִיכָה לִצְעֹק שִׁבְעִים קָלִין קֹדֶם הַלֵּדָה (כַּנַּ"ל סִימָן כ"א) שֶׁקָּשִׁין מְזוֹנוֹתָיו כִּפְלַיִם כַּיּוֹלֵדָה (פְּסָחִים קי"ח):
ד. וְקֹדֶם שֶׁמַּרְוִיחִין מָמוֹן צְרִיכִין לֵילֵךְ וְלַעֲבֹר וּלְהִתְנַסּוֹת וּלְהִצְטָרֵף דֶּרֶךְ אֵלּוּ הַמֵּאָה וְאַרְבָּעִים קָלִין וְלִצְעוֹק וּלְהִתְפַּלֵּל הַרְבֵּה לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ לַעֲבֹר עֲלֵיהֶם בְּשָׁלוֹם וּלְהִנָּצֵל מֵהֶם. כִּי בֶּאֱמֶת כָּל הָרֶוַח מְכֻנֶּה בְּשֵׁם לֵדָה ככָל הַשְׁפָּעוֹת והם נִמְשָׁכִין רַק מִשְּׁבִירַת תַּאֲוַת מָמוֹן שֶׁהִיא בְּחִינַת אֱמֶת בְּחִינַת קֻשְׁטָא קָאֵי (שַׁבָּת ק"ד). כְּמַאֲמַר חֲכָמֵינוּ, זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה, "הַיְקוּם אֲשֶׁר בְּרַגְלֵיהֶם" (דְּבָרִים י"א ו) 'זֶה מָמוֹנוֹ שֶׁל אָדָם שֶׁמַּעֲמִידוֹ עַל רַגְלָיו' (פְּסָחִים קיט) שֶׁעֲלֵיהֶם קָאֵי עַל-יְדֵי אֱמֶת. אֲבָל שִׁקְרָא לָא קָאֵי כִּי שֶׁקֶר הוּא עֲבוֹדָה זָרָה תַּאֲוַת מָמוֹן כְּמַאֲמַר חֲכָמֵינוּ, זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה: 'הַמַּחֲלִיף בְּדִבּוּרוֹ כְּאִלּוּ עוֹבֵד עֲבוֹדָה זָרָה' (סַנְהֶדְרִין צ"ב). וְעַל כֵּן עַל-יְדֵי שֶׁקֶר שֶׁהוּא תַּאֲוַת מָמוֹן אֵין לוֹ שׁוּם קִיּוּם וּמַעֲמַד פַּרְנָסָה. כִּי עֲבוֹדָה זָרָה אֵל אַחֵר אִסְתָּרֵס וְלָא עָבֵיד פֵּרִין (זֹהַר-הַקָּדוֹשׁ משפטים ק"ג.) דְּהַיְנוּ הַשֶּׁקֶר שֶׁנִּדְמֶה לָהֶם שֶׁהֵם מַרְוִיחִין וְאֵינָם מַרְוִיחִין וְרוֹדְפִים בְּיוֹתֵר אַחַר הַמָּמוֹן. וְגַם כְּשֶׁיֵּשׁ לָהֶם מָמוֹן לְפִי שָׁעָה, בֶּאֱמֶת אֵין מָמוֹנָם מָמוֹן כְּלָל, כִּי אֵין לָהֶם שׁוּם הֲנָאָה מִמֶּנּוּ שֶׁאֵינָם יְכוֹלִים לְמַלּאוֹת תַּאֲוָתָם בְּחַיֵּיהֶם. וְכָל מַה שֶּׁמַּרְוִיחִים בְּיוֹתֵר חָסֵר לָהֶם בְּיוֹתֵר וְאַחַר-כָּךְ מֵתִים בַּעֲלֵי חוֹבוֹת. עַל כֵּן אִי אֶפְשָׁר לְהַמְשִׁיךְ שֶׁפַע וּלְהַרְוִיחַ מָמוֹן דְּהַיְנוּ מָמוֹן דִּקְדֻשָּׁה שֶׁיִּהְיֶה שָׂמֵחַ בְּחֶלְקוֹ שֶׁזֶּהוּ עִקַּר הָעֲשִׁירוּת כְּמַאֲמַר חֲכָמֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה (אָבוֹת פֶּרֶק ד), כִּי אִם עַל-יְדֵי שְׁבִירַת תַּאֲוַת מָמוֹן שֶׁהִיא בְּחִינַת אֱמֶת. שֶׁצָּרִיךְ לִהְיוֹת מַשָׂאוֹ וּמַתָּנוֹ בֶּאֱמֶת וּבֶאֱמוּנָה וּלְשַׁבֵּר וּלְבַטֵּל כָּל הַמַּחֲשָׁבוֹת וְהַבִּלְבּוּלִים וְהַתַּאֲווֹת שֶׁל מָמוֹן שֶׁבָּאִים עָלָיו בִּשְׁעַת הַמַּשָׂא-וּמַתָּן. רַק כָּל כַּוָּנָתוֹ תִּהְיֶה בִּשְׁבִיל הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ לְבַד כְּדֵי שֶׁיִּזְכֶּה לַעֲבֹד הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ עַל-יְדֵי הַמָּמוֹן שֶׁיַּרְוִיחַ. וְלִתֵּן צְדָקָה לְהַחֲזִיק עוֹבְדֵי הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ בְּתוֹרָה וַעֲבוֹדָה וּלְגַדֵּל בָּנָיו לְתַלְמוּד תּוֹרָה וְכַיּוֹצֵא בָּזֶה שְׁאָר צָרְכֵי מִצְוָה:
ה. וְדַע שֶׁעַל-יְדֵי תִּקּוּן הַבְּרִית קֹדֶשׁ נִצּוֹל מִפָּנִים דְּסִטְרָא אַחֲרָא שֶׁהוּא תַּאֲוַת מָמוֹן עֲבוֹדָה זָרָה חֹשֶׁךְ אַנְפִּין חֲשׁוּכִין מִיתָה כַּנַּ"ל. וְנִתְקַשֵּׁר בֶּאֱלֹקוּת כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב: "מִבְּשָׂרִי אֶחֱזֶה אֱלוֹהַּ" (אִיּוֹב י"ט כו). וְזוֹכֶה לְשֹׂבַע שְׂמָחוֹת אֶת פְּנֵי ה' כִּי זוֹרֵחַ וּמֵאִיר עָלָיו אוֹר פְּנֵי מֶלֶךְ חַיִּים כַּנַּ"ל. וְהָעִקָּר עַל-יְדֵי הִתְקָרְבוּתוֹ לְצַדִּיקֵי אֱמֶת שֶׁהֵם שׁוֹמְרֵי הַבְּרִית בְּתַכְלִית הַשְּׁלֵמוּת אָז נִצּוֹל מִתַּאֲוַת מָמוֹן:
ו. וְעַל כֵּן כְּשֶׁחוֹלְקִין עַל הַצַּדִּיק הָאֱמֶת וְהַקָּדוֹשׁ-בָּרוּךְ-הוּא רוֹצֶה לְגָרֵשׁ אוֹיְבָיו שֶׁל הַצַּדִּיק הוּא מַפִּיל אֶת הָאוֹיֵב לְתַאֲוַת מָמוֹן כִּי אֵין נְפִילָה גְּדוֹלָה מִזּוֹ רַחֲמָנָא לִצְלָן. וְהַכְּלָל כְּשֶׁיֵּשׁ מַחֲלֹקֶת כָּל מִי שֶׁהוּא שׁוֹמֵר אֶת הַבְּרִית יוֹתֵר מֵחֲבֵרוֹ יוּכַל לְהַפִּיל אֶת חֲבֵרוֹ לְתַאֲוַת מָמוֹן. כִּי כָּל יִשְׂרָאֵל נִקְרָאִים צַדִּיקִים עַל-יְדֵי שֶׁהֵם נִמּוֹלִים (זֹהַר-הַקָּדוֹשׁ לך לך צ"ג.) וְהָעִקָּר הוּא הַצַּדִּיק הָאֱמֶת הַשּׁוֹמֵר בְּרִיתוֹ בְּתַכְלִית הַשְּׁלֵמוּת וְכָל הַמְקוֹרָבִים לְצַדִּיק זֶה יוּכְלוּ לְהַפִּיל אֶת חַבְרֵיהֶם מִמַּדְרֵגָתָם וְהַנְּפִילָה הִיא שֶׁנּוֹפְלִים לְתַאֲוַת מָמוֹן. עַל כֵּן צָרִיךְ לִזָּהֵר כְּשֶׁיֵּשׁ מַחֲלֹקֶת עַל אָדָם שֶׁלֹּא יִפֹּל לְתוֹךְ תְּשׁוּקַת הַמָּמוֹן חַס וְשָׁלוֹם:
ז. וְתַאֲוַת מָמוֹן הִיא בְּחִינַת "וּמוֹצֶא אֲנִי מַר מִמָּוֶת אֶת הָאִשָּׁה" (קֹהֶלֶת ז' כו) שֶׁהִיא טְחוֹל דָּא לִילִית אִמָּא דְּעֵרֶב רַב שְׂחוֹק הַכְּסִיל. כִּי כָּל הַמָּמוֹן וְהָעֲשִׁירוּת שֶׁל הָעֲשִׁירִים שֶׁאֵינָם כָּרָאוּי וְאֵינָם נוֹתְנִים צְדָקָה כָּרָאוּי לָהֶם לְפִי עָשְׁרָם וּמְשֻׁקָּעִים בְּחֶמְדַּת הַמָּמוֹן וְטִרְדַּת הַזְּמַן. כָּל הַמָּמוֹן וְהָעֲשִׁירוּת שֶׁלָּהֶם הִיא בְּחִינַת שְׂחוֹק הַכְּסִיל שֶׁהַמָּמוֹן מְשַׂחֵק עִמּוֹ כְּמוֹ שֶׁמְּשַׂחֲקִין עִם תִּינוֹק בְּמַטְבְּעוֹת וְאַחַר-כָּךְ הוֹרֵג אוֹתָם הַמָּמוֹן בְּעַצְמוֹ. וְכַמְבאָר בְּתִּקּוּנִים (תִּקּוּן ג' בְּי"א תִּקּוּנִים אַחֲרוֹנִים): "שְׂחוֹק הַכְּסִיל" מָאן כְּסִיל דָּא אֵל אַחֵר וְכוּ' וְאִיהוּ אַסְכְּרָה לְרַבְיֵי דְּאִנּוּן חַיָּבַיָּא חַיְּכִית בְּהוֹן בְּעיתְרָא בְּהַאי עָלְמָא וּלְבָתַר קְטִילַת לוֹן וְאַמַּאי אִתְקְרִיאוּ רַבְיֵי בְּגִין דְּלָא אִית בְּהוֹן דַּעַת לְאִשְׁתַּזְּבָא מִנֵּהּ אֲבָל לֵב מֵבִין אִשְׁתַּזֵּב מִנֵּהּ דְּתַמָּן צַדִּיק וְרָזָא דְּמִלָּה "טוֹב לִפְנֵי הָאֱלֹקִים יִמָּלֵט מִמֶּנָּה וְחוֹטֵא יִלָּכֵד בָּהּ" (קֹהֶלֶת שָׁם). כִּי הַצַּדִּיק הָאֱמֶת זוֹכֶה לְחָכְמָה וָדַעַת וְיוֹדֵעַ אֵיךְ לְהִנָּצֵל מִזֶּה. כִּי אֲפִלּוּ אֲנָשִׁים גְּדוֹלִים צְרִיכִים חָכְמָה וְדַעַת גָּדוֹל מְאֹד בְּעִנְיָן זֶה שֶׁל טִרְדַּת הַמָּמוֹן וְהַפַּרְנָסָה שֶׁלֹּא יִבְלוּ וְיִכְלוּ חַס וְשָׁלוֹם יְמֵי חַיֵּיהֶם עַל-יְדֵי-זֶה. כִּי רֹב הָעוֹלָם נִלְכְּדוּ בָּזֶה (וְעַיֵּן בָּבָא בַּתְרָא קס"ה רֻבָּן בְּגֶזֶל פֵּרֵשׁ רַשִׁ"י שֶׁמּוֹרִין לָהֶם הֶתֵּר בְּעִסְקֵי מַשָׂא-וּמַתָּן וְנִכְשָׁלִים בְּגֶזֶל) וְסוֹבְלִין מְרִירוּת גָּדוֹל מְאֹד כָּל יְמֵי חַיֵּיהֶם עַל-יְדֵי-זֶה וְאוֹבְדִין שְׁנֵי עוֹלָמוֹת עַל-יְדֵי-זֶה, כִּי דַּע שֶׁהָעוֹלָם הַזֶּה מָלֵא מְרִירוּת בְּלִי שִׁעוּר בְּחִינַת מְרִירוּתָא דְּעָלְמָא (זהַר-הַקָּדוֹשׁ וַיְּחִי רמ"א: ), וְעִקַּר הַמְּרִירוּת הִיא דַּאֲגַת וְטִרְדַּת וְתַאֲוַת הַמָּמוֹן וְהַפַּרְנָסָה שֶׁבָּא עַל-יְדֵי פְּגַם הַבְּרִית רַחֲמָנָא לִצְלָן. וְאִלְמָלֵא כֹּחַ הַצַּדִּיקִים הַגְּדוֹלִים שֶׁהֵם שׁוֹמְרֵי הַבְּרִית בֶּאֱמֶת שֶׁהֵם נִקְרָאִים בְּרִית מֶלַח עוֹלָם לֹא הָיָה הָעוֹלָם יָכוֹל לְהִתְקַיֵּם כְּלָל מֵעֹצֶם הַמְּרִירוּת הַנַּ"ל שֶׁהִיא תַּאֲוַת מָמוֹן. עַל כֵּן כָּל אֶחָד כְּפִי מַה שֶּׁזּוֹכֶה לְהִתְקָרֵב לְצַדִּיקֵי אֱמֶת כֵּן מַמְתִּיק בעַצְמוֹ מְרִירוּת הַנַּ"ל. אֲבָל מִי שֶׁרָחוֹק מִצַּדִּיקִים וּבְעַצְמוֹ הוּא רָחוֹק מִתִּקּוּן הַבְּרִית כַּאֲשֶׁר יוֹדֵעַ בְּנַפְשׁוֹ. מִכָּל-שֶׁכֵּן וְכָל שֶׁכֵּן כְּשֶׁהוּא חוֹלֵק וּמִתְנַגֵּד חַס וְשָׁלוֹם גַּם כֵּן עַל הַצַּדִּיק הָאֱמֶת וַאֲנָשָׁיו. עָלָיו מִתְגַּבֵּר יוֹתֵר וְיוֹתֵר מְרִירוּתָא דְּעָלְמָא שֶׁהִיא טִרְדַּת וְדַאֲגַת הַמָּמוֹן עַד שֶׁמְּכַלֶּה יְמֵי חַיָּיו רַחֲמָנָא לִצְלָן. וְשִׂים לִבְּךָ הֵיטֵב לִדְבָרִים אֵלֶּה כִּי כַּמָּה וְכַמָּה נְפָשׁוֹת שָׁקְעוּ בָּזֶה. אוּלַי תּוּכַל לִבְרֹחַ לְצַדִּיקֵי אֱמֶת לְהַצִּיל עַצְמְךָ מִשֶּׁטֶף מַיִם רַבִּים הָאֵלֶּה שֶׁל תַּאֲוַת מָמוֹן שֶׁבָּא עַל-יְדֵי תַּאֲוַת נִאוּף שֶׁלֹּא יַגִּיעוּ אֵלֶיךָ. וְהָיְתָה לְךָ נַפְשְׁךָ לְשָׁלָל וְתִזְכֶּה לְחַיִּים אֲמִתִּיִּים בָּעוֹלָם הַזֶּה וּבָעוֹלָם הַבָּא:
ח. וּפַרְנָסָה דִּקְדֻשָּׁה הִיא בְּחִינַת: "מָצָא אִשָּׁה מָצָא טוֹב" (מִשְׁלֵי י"ח כב) שֶׁהִיא בְּחִינַת הַצַּדִּיק הָאֱמֶת כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב "אִמְרוּ צַדִּיק כִּי טוֹב" (יְשַׁעְיָה ג' י). כִּי הַפַּרְנָסָה הִיא בְּחִינַת אִשָּׁה כְּמַאֲמַר חֲכָמֵינוּ, זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה: 'כָּל הַיּוֹרֵד לְפַרְנָסַת חֲבֵרוֹ כְּאִלּוּ בָּא עַל אִשְׁתּוֹ' (סַנְהֶדְרִין פ"א). וְאֵין טוֹב אֶלָּא אוֹר כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב: "הָאוֹר כִּי טוֹב" (בְּרֵאשִׁית א' ד) בְּחִינַת אוֹר הַפָּנִים אֱמוּנַת אֱלהוּתוֹ יִתְבָּרַךְ כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב: "וְעָלַיִךְ יִזְרַח" (יְשַׁעְיָה ס' ב). וֶאֱמוּנָה הִיא אַחֲרִית הַיָּמִים כִּי עָלֶיהָ עוֹמְדִים כָּל הַמִּדּוֹת כְּמַאֲמַר חֲכָמֵינוּ, זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה (מַכּוֹת כ"ד): 'בָּא חֲבַקּוּק וְהֶעֱמִידָן עַל אַחַת' "וְצַדִּיק בֶּאֱמוּנָתוֹ יִחְיֶה" (חֲבַקּוּק ב' ד) שֶׁהִיא יְסוֹד וְשֹׁרֶשׁ כָּל הַקְּדֻשָּׁה וְעַל-יְדֵי אֱמֶת בָּאִים לֶאֱמוּנָה. וְזֶהוּ בְּחִינַת מַשָׂא וּמַתָּן בֶּאֱמוּנָה שֶׁזּוֹכִין עַל-יְדֵי הִתְחַזְּקוּת וְהִתְקָרְבוּת לְהַצַּדִּיק הָאֱמֶת דַּוְקָא:
ט. וְגַם עַל-יְדֵי מִצְוַת מְזוּזָה נִתְבַּטֵּל תַּאֲוַת וְחֶמְדַּת הַמָּמוֹן וְעַל-יְדֵי-זֶה פַּרְנָסָתוֹ מְעוֹפֶפֶת לוֹ וּבָאָה לוֹ בְּנָקֵל. וְזֶה שֶׁדָּרְשׁוּ חֲכָמֵינוּ, זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה 'שֶׁעֲשֶׂרֶת הַדִּבְּרים הֵם בִּקְרִיאַת שְׁמַע וְדִבּוּר לֹא תַחְמֹד כְּנֶגֶד וּכְתַבְתָּם עַל מְזוּזוֹת' (יְרוּשַׁלְמִי בְּרָכוֹת פֶּרֶק א) כִּי עַל-יְדֵי מִצְוַת מְזוּזָה נִתְבַּטֵּל חֶמְדַּת הַמָּמוֹן. וּבִשְׁבִיל זֶה קְבִיעוּת הַמְּזוּזָה בַּשְּׁלִישׁ הָעֶלְיוֹן שֶׁל הַפֶּתַח כִּי אָמְרוּ חֲכָמֵינוּ, זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה (בָּבָא מְצִיעָא מ"ב): 'לְעוֹלָם יְשַׁלֵּשׁ אָדָם מְעוֹתָיו שְׁלִישׁ בִּפְרַקְמַטְיָא' וְכוּ' וּשְׁלִישׁ הָעֶלְיוֹן הוּא הַשְּׁלִישׁ שֶׁבִּפְרַקְמַטְיָא כְּמַאֲמַר חֲכָמֵינוּ, זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה: 'טָבִין חַמְשִׁין דְּעָבְדִין מִמָּאתָן דְּלָא עָבְדִין' (יְרוּשַׁלְמִי פֵּאָה פֶּרֶק ח). וְעִקַּר הָאֱמוּנָה צְרִיכָה לִהְיוֹת בְּמַשָׂא-וּמַתָּן כְּמַאֲמַר חֲכָמֵינוּ, זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה: 'נָשָׂאתָ וְנָתַתָּ בֶּאֱמוּנָה' (שַׁבָּת ל"א). נִמְצָא שֶׁעִקַּר הַמָּמוֹן שֶׁשָּׁם צָרִיךְ אֱמוּנָה הוּא בַּשְּׁלִישׁ הָעֶלְיוֹן שֶׁהוּא בַּשְּׁלִישׁ שֶׁבִּפְרַקְמַטְיָא:
י. וְכָל הַמִּצְווֹת שֶׁאָדָם עוֹשֶׂה אוֹתָם בְּלֹא מָמוֹן, הַיְנוּ שֶׁאֵינוֹ רוֹצֶה לְהַפְסִיד מָמוֹן בִּשְׁבִיל הַמִּצְוָה עֲדַיִן אֵין הַמִּצְוָה בִּשְׁלֵמוּת כִּי עֲדַיִן אֵינָהּ בִּבְחִינַת אֱמוּנָה. אֲבָל כְּשֶׁחֲבִיבָה כָּל כָּךְ הַמִּצְוָה אֶצְלוֹ עַד שֶׁאֵין מַרְגִּישׁ בְּהֶפְסֵד מָמוֹן וּמוֹצִיא וּמְפַזֵּר מָמוֹן בִּשְׁבִיל הַמִּצְוָה זֹאת הַבְּחִינָה נִקְרֵאת אֱמוּנָה. כִּי עִקַּר אֱמוּנָה הִיא בְּמָמוֹן כְּשֶׁמְּשַׁבֵּר תַּאֲוַת מָמוֹן שֶׁשָּׁם פָּנִים דִּקְדֻשָּׁה כַּנַּ"ל:
יא. וְאֵלּוּ הַמְשֻׁקָּעִים בְּתַאֲוַת מָמוֹן כָּל מַה שֶּׁיֵּשׁ לוֹ עֲשִׁירוּת יוֹתֵר יֵשׁ לוֹ עַצְבוּת וּמָרָה שְׁחוֹרָה וּדְאָגָה יוֹתֵר בְּחִינַת מַרְבֶּה נְכָסִים מַרְבֶּה דְּאָגָה (אָבוֹת פֶּרֶק ב). וְעַל כֵּן הַמָּמוֹן מְקַצֵּר וּמַפְסִיד יָמָיו וְחַיָּיו כִּי אֵין דָּבָר שֶׁמַּפְסִיד הַחִיּוּת כְּמוֹ הַדְּאָגָה וְהָעַצְבוּת כַּיָּדוּעַ לְחַכְמֵי הָרוֹפְאִים. וְעַל כֵּן הוּא מְקֻשָּׁר בַּפָּנִים דְּסִטְרָא אַחֲרָא אֱלֹהִים אֲחֵרִים מִיתָה שֶׁהיא עַצְבוּת עֲבוֹדָה זָרָה הַנִּקְרֵאת חוֹבָה (עַיֵּן רַשִׁ"י לֶךְ-לְךָ בַּפָּסוּק עַד חוֹבָה), שֶׁמַּכְרַעַת אֶת הַכֹּל לְכַף חוֹבָה. וְכָל הַמִּתְדַּבְּקִין בָּהּ הֵם בַּעֲלֵי חוֹבוֹת תָּמִיד כְּמוֹ שֶׁאָנוּ רוֹאִים שֶׁזֶּה הַמַּשׂאוי תָּלוּי בְּצַוַּאר בְּנֵי אָדָם שֶׁאֵין מִסְתַּפְּקִין בְּמָמוֹנָם וְלוֹוִין מָמוֹן מֵאֲחֵרִים וְנִדְמֶה לָהֶם שֶׁמִּשְׂתַּכְּרִין שָׂכָר הַרְבֵּה וְאַחַר-כָּךְ מֵתִים בַּעֲלֵי חוֹבוֹת. וְאִם אֵינָם מֵתִים בַּעֲלֵי חוֹבוֹת מַמָּשׁ שֶׁאֵינָם חַיָּבִין מָמוֹן לַאֲחֵרִים עֲדַיִן הֵם בַּעֲלֵי חוֹבוֹת לְתַאֲוָתָם שֶׁהִיא הָעֲבוֹדָה-זָרָה שֶׁמִּתְאַוֵּית לְמָמוֹן הַרְבֵּה. כַּאֲשֶׁר אָנוּ רוֹאִין בְּחוּשׁ שֶׁאֲפִלּוּ מִי שֶׁיֵּשׁ לוֹ מָמוֹן כְּדֵי לְהִתְפַּרְנֵס וַאֲפִלּוּ הָעֲשִׁירִים וְהַקְּצִינִים הַמֻּפְלָגִים הֵם רוֹדְפִים כָּל יְמֵיהֶם לְהַרְוִיחַ מָמוֹן בִּיגִיעוֹת גְּדוֹלוֹת. וּמְסַכְּנִין אֶת עַצְמָן בְּסַכָּנוֹת דְּרָכִים וְטִלְטוּלִים הַרְבֵּה וּמַטְרִיחִים אֶת עַצְמָם בִּטְרָחוֹת גְּדוֹלוֹת בִּשְׁבִיל הַמָּמוֹן כְּאִלּוּ הָיָה מֻטָּל עַל צַוָּארָם אֵיזֶה חוֹב גָּדוֹל לְשַׁלֵּם. וְהַחוֹב הוּא רַק שֶׁחַיָּבִים לְעַצְמָם דְּהַיְנוּ לְתַאֲוָתָם לְהָעֲבוֹדָה זָרָה שֶׁכְּרוּכִים אַחַר הַתַּאֲוָה שֶׁל מָמוֹן כָּל-כָּךְ כְּאִלּוּ הֵם חַיָּבִים חוֹב גָּדוֹל. נִמְצָא שֶׁהֵם בַּעֲלֵי חוֹבוֹת כָּל יְמֵיהֶם וְהֵם מֵתִים בַּעֲלֵי חוֹבוֹת הַיְנוּ לְתַאֲוָתָם. כִּי כָּל יְמֵיהֶם אֵינָם מַסְפִּיקִים לְשַׁלֵּם חוֹב זֶה שֶׁחַיָּבִים לְתַאֲוָתָם כִּי הוּא בְּלֹא שִׁעוּר וּגְבוּל כִּי 'אֵין אָדָם מֵת וַחֲצִי תַאֲוָתוֹ בְּיָדוֹ' (מִדְרָשׁ קֹהֶלֶת סֵדֶר א). וְזֶהוּ: "לא יֶחֱצוּ יְמֵיהֶם" (תְּהִלִּים נ"ה כד) אַךְ "וַאֲנִי אֶבְטָח בָּךָ". כִּי הַמְשֻׁקָּע בְּתַאֲוַת מָמוֹן אֵינוֹ בּוֹטֵחַ בַּה' כִּי הוּא עוֹבֵד הָעֲבוֹדָה-זָרָה אַךְ "וַאֲנִי אֶבְטָח בָּךְ" שֶׁתּוּכַל לְהַזְמִין לִי פַּרְנָסָתִי בְּסִבָּה קַלָּה וְאֶהְיֶה שָׂמֵחַ בְּחֶלְקִי וְלֹא אֶהְיֶה מְשֻׁקָּע בְּתַאֲוַת מָמוֹן:
יב. וּבֶאֱמֶת יֵשׁ עוֹד תִּקּוּן לְתַאֲוַת מָמוֹן הַיְנוּ שֶׁיִּסְתַּכֵּל לַשּׁרֶשׁ שֶׁמִּשָּׁם בָּא כָּל הַמָּמוֹן וְכָל הַהַשְׁפָּעוֹת וְעַל-יְדֵי הִסְתַּכְּלוּת לְשָׁם יִתְבַּטֵּל תַּאֲוָתוֹ. כִּי שָׁם בְּשָׁרְשׁוֹ הַשֶּׁפַע הוּא כֻּלּוֹ אוֹר צַח וּמְצֻחְצָח וְתַעֲנוּג רוּחָנִי וְאֵין מִתְאוה אֶלָּא לְמַטָּה. וּמִי הוּא הַפֶּתִי יָסיר הֵנָּה לְהַשְׁלִיךְ תַּעֲנוּג רוּחָנִי וְלִקַּח תַּעֲנוּג עָב. אֲבָל אִי אֶפְשָׁר לָבוֹא לְזֹאת הַהִסְתַּכְּלוּת אֶלָּא עַד שֶׁיְּתַקֵּן בְּרִיתוֹ כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב: "מִבְּשָׂרִי אֶחֱזֶה אֱלוֹהַּ" (אִיּוֹב י"ט כו), שֶׁבַּתְּחִלָּה צָרִיךְ לְתַקֵּן הַבְּשַׂר קֹדֶשׁ וְאָז יָכוֹל לְהִסְתַּכֵּל בָּאֱלֹקוּת. וּבִשְׁבִיל זֶה עִקַּר הַתִּקּוּן שֶׁל תַּאֲוַת מָמוֹן הוּא עַל-יְדֵי תִּקּוּן הַבְּרִית וּכְשֶׁמְּתַקֵּן בְּרִיתוֹ אִי אֶפְשָׁר לִפֹּל לְתַאֲוַת מָמוֹן:

כד – אמצעותא דעלמא היכא
א. דַּע שֶׁיֵּשׁ אוֹר שֶׁהוּא לְמַעְלָה מִנַּפְשִׁין וְרוּחִין וְנִשְׁמָתִין וְהוּא אוֹר אֵין סוֹף בָּרוּךְ הוּא. וְאַף-עַל-פִּי שֶׁאֵין הַשֵׂכֶל מַשִׂיג אוֹתוֹ אַף-עַל-פִּי-כֵן רְדִיפָה דְּמַחֲשָׁבָה לְמִרְדָּף אַבַּתְרֵיהּ. וְעַל-יְדֵי עֲשִׂיַּת הַמִּצְווֹת בְּשִׂמְחָה זוֹכִין לְהַשִׂיג אוֹתוֹ עַל-יְדֵי הָרְדִיפָה וְהַמְעַכֵּב בִּבְחִינַת מָטֵי וְלָא מָטֵי. וְנַעֲשִׂין תִּשְׁעָה הֵיכָלִין דְּלָאו אִנּוּן נְהוֹרִין וְלָא רוּחִין וְלָא נִשְׁמָתִין וְלֵית מָאן דְּקַיְמָא בְּהוּ וְלָא מִתְדַּבְּקִין וְלָא מִתְיַדְּעִין. אַשְׁרֵי מִי שֶׁזּוֹכֶה שֶׁיִּרְדּוֹף מַחֲשַׁבְתּוֹ לְהַשִׂיג הַשָׂגוֹת אֵלּוּ אַף-עַל-פִּי שֶׁאֵין יְכוֹלֶת בְּיַד הַשֵׂכֶל לְהַשִׂיג אוֹתָם כִּי לָא מִתְדַּבְּקִין וְלָא יְדִיעִין. וְהַשָׂגָה זֹאת הִיא תַּכְלִית הַכֹּל בִּבְחִינַת תַּכְלִית הַיְדִיעָה שֶׁלֹּא נֵדַע:
ב. וְעַל-יְדֵי שִׂמְחַת הַמִּצְווֹת נִשְׁלָם הַקְּדֻשָּׁה וּמַעֲלֶה הַחִיּוּת וְהַקְּדֻשָּׁה שֶׁבַּקְּלִפּוֹת. וְעַל כֵּן כְּשֶׁעוֹשִׂין הַמִּצְווֹת בְּשִׂמְחָה מַעֲלֶה הַשְּׁכִינָה מִבֵּין הַקְּלִפּוֹת:
ג. וְצָרִיךְ לְהִתְרַחֵק מֵעַצְבוּת מְאֹד מְאֹד כִּי הַקְּלִפּוֹת הֵם בְּחִינַת עַצְבוּת וְהֵם תֻּקְפָּא דְּדִינָא. וּכְשֶׁהָעַצְבוּת מִתְגַּבֶּרֶת הִיא בְּחִינַת גָּלוּת הַשְּׁכִינָה שֶׁהִיא שִׂמְחָתָן שֶׁל יִשְׂרָאֵל כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב: "אֵם הַבָּנִים שְׂמֵחָה" (תְּהִלִּים קי"ג ט). וְעִקַּר בִּטּוּל הַקְּלִפּוֹת וַעֲלִיַּת הַקְּדֻשָּׁה הִיא עַל-יְדֵי שִׂמְחָה הַנַּ"ל:
ד. וְעַל-יְדֵי קְטֹרֶת מַעֲלִין מֵהַקְּלִפּוֹת חִיּוּתָם וְזוֹכִין לְשִׂמְחָה כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב: "וּקְטֹרֶת יְשַׂמַּח לֵב" (מִשְׁלֵי כ"ז). עַל כֵּן צָרִיךְ לוֹמַר קְטֹרֶת בְּכַוָּנָה גְּדוֹלָה כִּי עִקַּר עֲלִיַּת כָּל נִיצוֹצֵי הַקְּדֻשָּׁה מֵעִמְקֵי הַקְּלִפּוֹת הִיא עַל-יְדֵי קְטֹרֶת וְעַל-יְדֵי-זֶה זוֹכִין לְשִׂמְחָה כַּנַּ"ל:
ה. וּכְשֶׁאָדָם עוֹשֶׂה אֵיזֶה מִצְוָה יֵשׁ כֹּחַ בְּהַמִּצְוָה לֵילֵךְ וּלְעוֹרֵר כָּל הָעוֹלָמוֹת לַעֲבוֹדַת הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ. וְעַל-יְדֵי-זֶה נִמְשָׁךְ בְּרָכָה לְכָל הָעוֹלָמוֹת וְעִקַּר הַבְּרָכָה שֶׁנִּשְׁפָּע מִלְּמַעְלָה הִיא שֵׂכֶל וּכְשֶׁבָּא לְמַטָּה נַעֲשֶׂה לְכָל אֶחָד וְאֶחָד כְּפִי רְצוֹנוֹ. בְּכֵן מִי שֶׁהוּא בַּעַל נֶפֶשׁ צָרִיךְ לְכַוֵּן רְצוֹנוֹ שֶׁיַּמְשִׁיךְ בִּרְכַּת הַשֵׂכֶל. וְצָרִיךְ לְהַמְשִׁיךְ אֱמוּנָה לְתוֹךְ בִּרְכַּת הַשֵׂכֶל כִּי אֵין לִסְמֹךְ עַל הַשֵׂכֶל בְּעַצְמוֹ כַּיָּדוּעַ:
ו. וּבִפְנִימִיּוּת הַבְּרָכוֹת שֶׁנִּמְשָׁכִין עַל-יְדֵי הַמִּצְווֹת נִתְבָּרֵךְ מֵהֶם כֹּחַ הַמְיַשֵּׁב וְהַמְסַדֵּר אֶת הַמֹּחִין. הַיְנוּ בְּחִינַת כֶּתֶר לְשׁוֹן הַמְתָּנָה כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב: "כַּתַּר לִי זְעֵיר" (אִיּוֹב ל"ו ב), כִּי כְּשֶׁשּׁוֹאֲלִין אֶת הָאָדָם אֵיזֶה שֵׂכֶל, אוֹמֵר הַמְתֵּן עַד שֶׁאֶתְיַשֵּׁב. וְגַם שָׁם צָרִיךְ אֱמוּנָה:
ז. וְכֹחַ הַזֶּה בְּחִינַת כֶּתֶר הוּא עוֹמֵד בִּפְנֵי הַמֹּחִין כְּמוֹ מְחִצָּה וּמְעַכֵּב אוֹתָם מֵרְדִיפָתָם. כִּי הַמֹּחִין רוֹדְפִין לְהַשִׂיג אוֹר הָאֵין-סוֹף בָּרוּךְ-הוּא וְזֶה הַכֹּחַ שֶׁהוּא הַמְיַשֵּׁב וְהַמְסַדֵּר מַפְסִיק בֵּין הַמֹּחִין וּבֵין אוֹר הָאֵין-סוֹף. וְעַל-יְדֵי הָרְדִיפָה וְהַמְעַכֵּב עַל-יְדֵי שְׁתֵּי בְּחִינוֹת אֵלּוּ עַל-יְדֵי-זֶה מְבַטְּשִׁין וּמַכִּין הַמֹּחִין בִּבְחִינַת הַמְּחִצָּה הַנַּ"ל שֶׁהוּא הַמְיַשֵּׁב וְהַמְסַדֵּר כְּשֶׁעוֹשֶׂה וּמְתַקֵּן אוֹתוֹ שֶׁהוּא הַכֶּתֶר כָּרָאוּי. וְעַל-יְדֵי-זֶה נַעֲשִׂין תִּשְׁעָה הֵיכָלִין שֶׁעַל יָדָם מַשִׂיגִין אוֹר הָאֵין-סוֹף בִּבְחִינַת מָטֵי וְלָא מָטֵי דְּהַיְנוּ שֶׁמַּגִּיעַ וְאֵינוֹ מַגִּיעַ שֶׁרוֹדֵף וּמַגִּיעַ לְהַשִׂיג וְאַף-עַל-פִּי-כֵן אֵינוֹ מַגִּיעַ וּמַשִׂיג. וְתִשְׁעָה הֵיכָלִין נַעֲשִׂין עַל-יְדֵי שֶׁנִּכְלָלִין הַמֹּחִין זֶה בָּזֶה מֵחֲמַת רְדִיפָתָם וְהַכָּאָתָם בְּהַמְעַכֵּב הַנַּ"ל. כִּי הַמֹּחִין הֵם שְׁלֹשָׁה וְנַעֲשֶׂה כָּל אֶחָד כָּלוּל מִשְּׁלֹשָׁה, וְג' פְּעָמִים שְׁלֹשָׁה הֵם תִּשְׁעָה הֵיכָלִין הַנַּ"ל. וְכָל זֶה זוֹכִין עַל-יְדֵי עֲשִׂיַּת הַמִּצְוָה בְּשִׂמְחָה כַּנַּ"ל:
ח. וְעִקַּר עֲלִיַּת הַקְּדֻשָּׁה הִיא עַל-יְדֵי שִׂמְחָה וְלֶעָתִיד לָבוֹא יִתְבַּטְּלוּ הַקְּלִפּוֹת לְגַמְרֵי עַל-יְדֵי רִבּוּי הַשִׂמְחָה. וְיִשְׂרָאֵל יֵצְאוּ מֵהַגָּלוּת בְּשִׂמְחָה כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב: "כִּי בְשִׂמְחָה תֵצֵאוּ" (יְשַׁעְיָה נ"ה יב) וְעַל-יְדֵי הָעַכּוּ"ם וְעַל כָּרְחָם יִתְבַּטְּלוּ הַקְּלִפּוֹת. כִּי הָעַכּוּ"ם בְּעַצְמָם וּבְיָדָם יָבִיאוּ אֶת בֵּית יִשְׂרָאֵל מֵהַגָּלוּת עַל-יְדֵי רִבּוּי הַשִׂמְחָה כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב: "אָז יֹאמְרוּ בַגּוֹיִם וְגוֹ' הָיִינוּ שְׂמֵחִים" (תְּהִלִּים קכ"ו ב-ג) בִּמְהֵרָה בְּיָמֵינוּ, אָמֵן כֵּן יְהִי רָצוֹן:

כה – אחוי לן מנא דלא שויא לחבלא
א. צָרִיךְ כָּל אָדָם לְהוֹצִיא אֶת עַצְמוֹ מֵהַמְדַמֶּה וְלַעֲלוֹת אֶל הַשֵׂכֶל שֶׁלֹּא יֵלֵךְ אַחַר הַתַּאֲווֹת הַמְדֻמִּיּוֹת תַּאֲוַת הַבַּהֲמִיּוּת רַק שֶׁיֵּלֵךְ אַחַר הַשֵׂכֶל. כִּי הַשֵׂכֶל מְרַחֵק כָּל הַתַּאֲווֹת לְגַמְרֵי וְכָל הַתַּאֲווֹת הֵם הֶפֶךְ הַשֵׂכֶל וְהֵם רַק בַּכֹּחַ הַמְדַמֶּה שֶׁהוּא כֹּחַ הַבַּהֲמִיּוּת. כִּי גַּם בְּהֵמָה יֵשׁ לָהּ זֶה הַכֹּחַ וְהִיא מִתְאַוֵּית גַּם כֵּן לְתַאֲווֹת אֵלּוּ. וְזֶהוּ טַעַם הַסְּמִיכָה עַל הַקָּרְבָּנוֹת וְצָרִיךְ אָז לְהִתְוַדּוֹת עֲלֵיהֶם כָּל הַחֲטָאִים כִּי כֻּלָּם בָּאִים עַל-יְדֵי כֹּחַ הַמְדַמֶּה. וְעַל- יְדֵי-זֶה נִמְשָׁכִין כָּל הַחֲטָאִים וְכָל כֹּחַ הַמְדַמֶּה עַל הַבְּהֵמָה שֶׁהִיא בְּחִינַת מְדַמֶּה. וְאַחַר-כָּךְ תֵּכֶף לַסְּמִיכָה שְׁחִיטָה, וְשׁוֹחֲטִים הַבְּהֵמָה לְקָרְבָּן וְעַל-יְדֵי-זֶה נִכְנָע וְנִשְׁבָּר הַמְדַמֶּה בְּחִינַת: "זִבְחֵי אֱלֹקִים רוּחַ נִשְׁבָּרָה" (תְּהִלִּים נ"א יט) שֶׁשְּׁבִירַת הַדִּמְיוֹן הֵם הַקָּרְבָּנוֹת. וְעַל כֵּן מִשָּׁם מִן הַמִּקְדָּשׁ שֶׁמַּקְרִיבִים הַקָּרְבָּנוֹת מִשָּׁם יצא עִקַּר מַעְיַן הַחָכְמָה שֶׁזּוֹכִין לְחָכְמָה דַּוְקָא עַל-יְדֵי שְׁבִירַת הַמְדַמֶּה. וּכְשֶׁיִּבָּנֶה בֵּית-הַמִּקְדָּשׁ אָז יִתְקַיֵּם: "וּמַעְיָן מִן הַמִּקְדָּשׁ יֵצֵא" (יוֹאֵל ד' יח) בִּמְהֵרָה בְיָמֵינוּ אָמֵן. וְזֶה בְּחִינַת הַשָּׁמִיר שֶׁבָּטַל בְּחֻרְבַּן בֵּית-הַמִּקְדָּשׁ (סוֹטָה מ"ח) כִּי עַל-יְדֵי הַשָּׁמִיר נִכְנָע וְנִשְׁבָּר הָאֶבֶן. וְזֶהוּ בְּחִינַת הַמְשַׁבֵּר לִבּוֹ הָאֶבֶן וְהוֹלֵךְ אַחַר הַשֵׂכֶל כִּי צְרִיכִין לֵיצֵא מִשְּׁרִירוּת הַלֵּב בְּחִינַת הַמְדַמֶּה שֶׁבַּלֵּב בְּחִינַת מַעֲשֵׂה בְּהֵמָה מַמָּשׁ וּלְשַׁבֵּר לִבּוֹ הָאֶבֶן וְלֵילֵךְ אַחַר הַשֵׂכֶל:
ב. וְיֵשׁ שֵׂכֶל בְּכֹחַ וְשֵׂכֶל בְּפֹעַל וְשֵׂכֶל הַנִּקְנֶה. וְעַל-יְדֵי שֶׁכְּבָר שָׁבַר הַמְדַמֶּה אָז נִתְקוֹמֵם תְּכוּנַת שִׂכְלוֹ כִּי כְּשֶׁזֶּה קָם זֶה נוֹפֵל אֲבָל הַשֵׂכֶל עֲדַיִן בְּכֹחַ. וְצָרִיךְ לְהִשְׁתַּמֵּשׁ בְּשִׂכְלוֹ הַיְנוּ לַחֲקוֹר וְלַחֲשֹׁב בּוֹ בַּעֲבוֹדַת הַשֵּׁם וְאָז כְּשֶׁחוֹקֵר בְּשִׂכְלוֹ וּמִשְׁתַּמֵּשׁ בּוֹ אֲזַי הַשֵׂכֶל בְּפֹעַל. בִּבְחִינַת 'נֹפֶת צוּפִים שֶׁבִּזְמַן הַמִּקְדָּשׁ' (שָׁם) בִּבְחִינַת: "נֹפֶת תִּטֹּפְנָה שִׂפְתוֹתַיִךְ" (שִׁיר הַשִּׁירִים ד' יא), שֶׁהוֹצִיא מְתִיקַת שִׂכְלוֹ מִכֹּחַ אֶל הַפֹּעַל שֶׁהוּא בְּחִינַת הַדִּבּוּר. וְאַחַר-כָּךְ כְּשֶׁמַּשִׂיג בְּשִׂכְלוֹ כָּל מַה שֶּׁיֵּשׁ בְּיָד אֱנוֹשִׁי לְהַשִׂיג אָז שָׁב שִׂכְלוֹ שֵׂכֶל הַנִּקְנֶה. וְעִקַּר קִיּוּמוֹ שֶׁל אָדָם לְאַחַר מִיתָתוֹ אֵינוֹ אֶלָּא שֵׂכֶל הַנִּקְנֶה וְזֶהוּ הַשְׁאָרוֹתָיו לְאַחַר מִיתָתוֹ. וְזֶה בְּחִינַת אַנְשֵׁי אֲמָנָה שֶׁבִּזְמַן הַמִּקְדָּשׁ (סוֹטָה שָׁם), כִּי אֲמָנָה לְשׁוֹן קִיּוּם הַדָּבָר כִּי הַשֵׂכֶל הַנַּ"ל הוּא קִיּוּמוֹ כַּנַּ"ל הַיְנוּ זֶה הַשֵׂכֶל דִּקְדֻשָּׁה שֶׁקָּנָה וְהִשִׂיג בְּתוֹרָה וַעֲבוֹדָה:
ג. וְדַע שֶׁבְּכָל עוֹלָם וְעוֹלָם וּבְכָל מַדְרֵגָה וּמַדְרֵגָה יֵשׁ שָׁם דִּמְיוֹנוֹת אֵלּוּ וְהֵם הֵם הַקְּלִפּוֹת הַקּוֹדְמוֹת לַפְּרִי וְסוֹבְבוֹת אֶת הַקְּדֻשָּׁה בִּבְחִינַת "סָבִיב רְשָׁעִים יִתְהַלָּכוּן" (תְּהִלִּים י"ב ט). וּכְשֶׁאָדָם נֶעְתָּק ויצא מִמַּדְרֵגָה לְמַדְרֵגָה אֲזַי צָרִיךְ לוֹ לֵילֵךְ דֶּרֶךְ אֵלּוּ הַדִּמְיוֹנוֹת כְּדֵי לְהַגִּיעַ אֶל הַקְּדֻשָּׁה. וְתֵכֶף כְּשֶׁעוֹלֶה לְהַמַּדְרֵגָה אֲזַי נִתְעוֹרְרִין הַקְּלִפּוֹת שֶׁבַּמַּדְרֵגָה וּמְסַבְּבִין אוֹתוֹ וְצָרִיךְ לְהַכְנִיעַ אוֹתָם וּלְשַׁבְּרָם וּלְטַהֵר אוֹתוֹ הַמָּקוֹם מֵהַקְּלִפּוֹת. וְעִנְיָן זֶה הוּא בְּכָל אָדָם שֶׁבָּעוֹלָם כִּי אֲפִלּוּ מִי שֶׁהוּא בַּמַּדְרֵגָה הַתַּחְתּוֹנָה מְאֹד, חַס וְשָׁלוֹם, וַאֲפִלּוּ אִם הוּא בְּתוֹךְ הָאָרֶץ מַמָּשׁ עִם כָּל זֶה כְּשֶׁרוֹצֶה לִכָּנֵס בַּעֲבוֹדַת הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ בְּוַדַּאי צָרִיךְ שֶׁיֵּלֵךְ לְפִי בְּחִינָתוֹ מִדַּרְגָּא לְדַרְגָּא, וּבְכָל פַּעַם וּפַעַם כְּשֶׁיּוֹצֵא מִדַּרְגָּא לְדַרְגָּא אֲזַי מִתְגַּבְּרִים עָלָיו מֵחָדָשׁ הַקְּלִפּוֹת שֶׁהֵם הַתַּאֲווֹת וְהַדִּמְיוֹנוֹת וְהַמַּחֲשָׁבוֹת וְהַבִּלְבּוּלִים וְהַמְּנִיעוֹת וּמִתְפַּשְּׁטִים כְּנֶגְדּוֹ בְּכָל פַּעַם מְאֹד וְאֵינָם מַנִּיחִים אוֹתוֹ לִכָּנֵס לְשַׁעֲרֵי הַקְּדֻשָּׁה שֶׁיַּעֲלֶה לַמַּדְרֵגָה הַשְּׁנִיָּה. וּבָזֶה טוֹעִים הַחֲסִידִים הַכְּשֵׁרִים הַרְבֵּה כְּשֶׁרוֹאֶה שֶׁפִּתְאֹם מִתְגַּבְּרִים עָלָיו תַּאֲווֹת וּבִלְבּוּלִים וּמְנִיעוֹת וְנִדְמֶה לוֹ שֶׁנָּפַל מִמַּדְרֵגָתוֹ מֵחֲמַת שֶׁבַּזְּמַן הַקֹּדֶם לֹא הָיוּ אֵלּוּ הַתַּאֲווֹת וְהַבִּלְבּוּלִים מִתְגַּבְּרִים עָלָיו כָּל-כָּךְ וְהָיוּ נָחִים קְצָת עַל כֵּן הוּא סוֹבֵר שֶׁנָּפַל חַס וְשָׁלוֹם. אֲבָל בֶּאֱמֶת אֵין זֶה נְפִילָה כְּלָל רַק שֶׁזֶּה מֵחֲמַת שֶׁצָּרִיךְ לַעֲלוֹת מִדַּרְגָּא לְדַרְגָּא לְפִי בְּחִינָתוֹ. וּמֵחֲמַת זֶה מִתְגַּבְּרִים עָלָיו מֵחָדָשׁ בְּהִתְגַּבְּרוּת גָדוֹל יוֹתֵר כָּל הַתַּאֲווֹת וְהַבִּלְבּוּלִים וְהַמְּנִיעוֹת וְהָעַקְמִימֻיּוֹת שֶׁבַּלֵּב וְכוּ'. וְצָרִיךְ בְּכָל פַּעַם וּפַעַם לְהִתְחַזֵּק אֶת עַצְמוֹ הַרְבֵּה וְלִבְלִי לִפֹּל מִזֶּה בְּדַעְתּוֹ כְּלָל עַד שֶׁיִּתְגַּבֵּר עֲלֵיהֶם וִישַׁבֵּר אוֹתָם מֵחָדָשׁ:
ד. וְדַע שֶׁכְּשֶׁמִּתְגַּבֵּר וּמְשַׁבֵּר הַמְּנִיעוֹת הַמְסַבְּבִים אוֹתוֹ כַּנַּ"ל וְנִכְנָס וְעוֹלֶה לַמַּדְרֵגָה הַשְּׁנִיָּה הַגְּבֹהָה יוֹתֵר לְפִי בְּחִינָתוֹ. בָּזֶה עוֹשֶׂה טוֹבָה גַּם לַחֲבֵרוֹ שֶׁהָיָה עוֹמֵד בְּאוֹתָהּ הַמַּדְרֵגָה שֶׁהוּא נִכְנָס בָּהּ עַתָּה. כִּי עַל-יְדֵי-זֶה חֲבֵרוֹ יוֹצֵא מִמֶּנָּה וְעוֹלֶה לְמַדְרֵגָה יוֹתֵר עֶלְיוֹנָה. כִּי אִי אֶפְשָׁר לִשְׁנֵי בְּנֵי-אָדָם שֶׁיַּעַמְדוּ בְּמַדְרֵגָה אַחַת, כִּי כָּל הַנְּשָׁמוֹת הֵם זוֹ לְמַעְלָה מִזּוֹ. וְזֶה בְּחִינַת הֲרָמָה (שֶׁקּוֹרִין הֵייבִּין) מַה שֶּׁאֶחָד מֵרִים וּמַגְבִּיהַּ אֶת חֲבֵרוֹ כַּנַּ"ל:
ה. וּכְשֶׁעוֹלֶה הָאָדָם הָעֶלְיוֹן יוֹתֵר כַּנַּ"ל נֶעְתָּק רַק הַפְּנִימִיּוּת שֶׁלּוֹ, וְכֵן כְּשֶׁנֶּעְתָּק הָאָדָם שֶׁבַּמַּדְרֵגָה הַתַּחְתּוֹנָה וְהַפְּנִימִיּוּת שֶׁל תַּחְתּוֹן נַעֲשֶׂה חִיצוֹנִיּוּת לְחִיצוֹנִיּוּת עֶלְיוֹן. וּפְנִימִיּוּת וְחִיצוֹנִיּוּת הֵם שְׁנֵי מִינֵי עֲבוֹדוֹת. עֲבוֹדַת הַתּוֹרָה וְהַתְּפִלָּה וְהַמִּצְווֹת הֵם פְּנִימִיּוּת, וַעֲבוֹדַת אֲכִילָה וּשְׁתִיָּה וּשְׁאָר צָרְכֵי הַגּוּף הֵם חִיצוֹנִיּוּת. וַעֲבוֹדוֹת חִיצוֹנִיּוֹת הַנַּ"ל שֶׁל הָאָדָם הָעֶלְיוֹן מְאִירָה וּמְשֻׁבַּחַת יוֹתֵר מֵעֲבוֹדוֹת פְּנִימִיּוֹת הַנַּ"ל שֶׁל הָאָדָם הַתַּחְתּוֹן. וּבִשְׁבִיל זֶה פְּנִימִיּוּת הַתַּחְתּוֹן נַעֲשֶׂה לְבוּשׁ וְחִיצוֹנִיּוּת לְחִיצוֹנִיּוּת הָעֶלְיוֹן:
ו. וְאִי אֶפְשָׁר לְהַכְנִיעַ הַקְּלִפּוֹת הַנַּ"ל שֶׁבַּמַּדְרֵגָה אֶלָּא עַל-יְדֵי גְּדֻלַּת הַבּוֹרֵא יִתְבָּרַךְ. כַּמּוּבָא בַּכַּוָּנוֹת שֶׁל הוֹדוּ לַה' קִרְאוּ בִשְׁמוֹ שֶׁנִּתְקַן מִזְמוֹר הַזֶּה לְהַכְנִיעַ הַקְּלִפּוֹת שֶׁבַּיְצִירָה כְּשֶׁעוֹלָה פְּנִימִיּוּת הָעֲשִׂיָּה וּמַלְבִּישׁ לְחִיצוֹנִיּוּת יְצִירָה. וְהִתְגַּלּוּת גְּדֻלַּת הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ הִיא עַל-יְדֵי צְדָקָה שֶׁנּוֹתְנִים לֶעָנִי הָגוּן שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה מְאִירִין הַגְּוָנִין עִלָּאִין שֶׁבַּמָּמוֹן הַיִּשְׂרְאֵלִי. וְעַל-יְדֵי שֶׁנִּתְגַּלִּין הַגְּוָנִין אֲזַי הַקָּדוֹשׁ-בָּרוּךְ-הוּא מִתְגַּדֵּל וּמִתְפָּאֵר בָּהֶם בִּבְחִינַת: "לִי הַכֶּסֶף וְלִי הַזָּהָב" (חַגַּי ב' ח) וְעַל-יְדֵי-זֶה יִזְכֶּה לְהַכְנִיעַ הַקְּלִפּוֹת הַנַּ"ל וְלַעֲלוֹת מִדַּרְגָּא לְדַרְגָּא:
ז. וְעַל-יְדֵי צְדָקָה שֶׁנּוֹתֵן מִמָּמוֹנוֹ נִתְתַּקֵּן כָּל מָמוֹנוֹ וְנִתְגַּלִּין הַגְּוָנִין וּמְאִירִין וְנַעֲשֶׂה כָּל מָמוֹנוֹ בְחִינַת לִי הַכֶּסֶף וְלִי הַזָּהָב וְגוֹ' וּבְחִינַת: "בִּגְדֵי יֶשַׁע מְעִיל צְדָקָה" (יְשַׁעְיָה ס"א י). וַאֲפִלּוּ זֶה הַמָּעוֹת שֶׁלּוֹקְחִים הָעַכּוּ"ם מִמֶּנּוּ נֶחֱשָׁב לִצְדָקָה כְּמוֹ שֶׁאָמְרוּ חֲכָמֵינוּ, זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה: "וְנוֹגְשַׂיִךְ צְדָקָה" (בָּבָא-בַּתְרָא ט"ו). וְדַע כִּי הַחֵן וְהַפְּאֵר שֶׁל הַגְּוָנִין נִתְגַּלָּה רַק אֵצֶל יִשְׂרָאֵל בִּבְחִינַת: "יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר בְּךָ אֶתְפָּאָר" (יְשַׁעְיָה מ"ט ג), וְעַל-יְדֵי-זֶה הַכֹּל מִתְאַוִּין לְהִסְתַּכֵּל בּוֹ. וּבִשְׁבִיל זֶה הָעַכּוּ"ם תְּאֵבִין לְמָמוֹן וְדִינָר שֶׁל יְהוּדִי כְּאִלּוּ לֹא רָאָה מָמוֹן מֵעוֹלָם וְזֶה כִּי אֵין הַגְּוָנִין מְאִירִין בְּמָמוֹנָם שֶׁל הָעַכּוּ"ם. וְעַל כֵּן נִקְרָאִים רָשִׁים כְּמַאֲמַר חֲכָמֵינוּ, זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה: 'הֱווּ זְהִירִים בָּרָשׁוּת' (אָבוֹת פֶּרֶק ב) כִּי הֵם רָשִׁים וַעֲנִיִּים וְאֵין לָהֶם הֲנָאָה מִמָּמוֹנָם כְּאִלּוּ הֵם עֲנִיִּים וּתְאֵבִים לְמָמוֹן שֶׁל יִשְׂרָאֵל כִּי שָׁם שׁוֹרֶה הַפְּאֵר וְהַחֵן. אֲבָל דַּע כִּי תֵּכֶף וּמִיָּד כְּשֶׁהָעַכּוּ"ם מְקַבֵּל הַמָּמוֹן מִיִּשְׂרָאֵל נִתְעַלֵּם הַחֵן וְהַפְּאֵר בְּתוֹךְ הַמָּמוֹן וְעַל כֵּן תּוֹבֵעַ הָעַכּוּ"ם בְּכָל פַּעַם מָמוֹן אַחֵר מִיִּשְׂרָאֵל וְשׁוֹכֵחַ הַמָּמוֹן שֶׁכְּבָר קִבֵּל כִּי נִתְעַלֵּם הַחֵן כְּשֶׁבָּא לְיַד הָעַכּוּ"ם וְזֶהוּ 'שֶׁאֵין מְקָרְבִין אֶלָּא בִּשְׁעַת הֲנָאָתָן' (שָׁם). וּגְוָנִין הַנַּ"ל הֵם בְּחִינַת אוֹרוֹת הַגְּוָנִין שֶׁל שֵׁם הֲוָיָה בָּרוּךְ הוּא כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב: "לְדָוִד ה' אוֹרִי" (תְּהִלִּים כ"ז א) שֶׁהוּא אוֹרוֹת הַגְּוָנִין, וְיִשְׁעִי, הוּא בִּגְדֵי יֵשַׁע הַנַּ"ל כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב: 'יִשְׁעוֹ אֶל ה' אִסְתַּכְּלוּתָא' (זֹהַר-הַקָּדוֹשׁ יִתְרוֹ צ: ). וְהוּא כ"ו בְּחִינַת שֵׁם הֲוָיָה בָּרוּךְ הוּא וְהוּא תֵּ"ל שֶׁהַכּל פּוֹנִין לוֹ וּתְאֵבִין לְהִסְתַּכֵּל בּוֹ וְזֶהוּ כּוֹתֶ"ל, (יֵשׁ לוֹמַר רֶמֶז לְכּוֹתֶל המַעֲרָבִי שֶׁנִּשְׁאָר מִבֵּית-הַמִּקְדָּשׁ שֶׁשּׁוֹרֶה שָׁם הֲוָיָה בָּרוּךְ הוּא שֶׁהוּא הַשְּׁכִינָה כַּיָּדוּעַ וְעַיֵּן זֹהַר-הַקָּדוֹשׁ חֵלֶק ב [משפטים], דַּף קט"ז עַיֵּן שָׁם):
ח. וְעוֹד עֵצָה לְהַכְנָעַת הַקְּלִפּוֹת הַנַּ"ל שֶׁיְּשַׂמַּח אֶת עַצְמוֹ וְיָגִיל וְיָשִׂישׂ בִּנְקֻדָּתוֹ הַטּוֹבָה בַּמֶּה שֶׁזָּכָה לִהְיוֹת מִזֶּרַע יִשְׂרָאֵל לְהִתְקָרֵב לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ. וּבַמֶּה שֶׁזָּכָה לְהִתְקָרֵב לְאַנְשֵׁי אֱמֶת וְצַדִּיקֵי אֱמֶת הַמַּדְרִיכִין וּמוֹלִיכִין אוֹתוֹ בְּדֶרֶךְ הָאֱמֶת אֲשֶׁר עַל-יְדֵי-זֶה יִהְיֶה אֵיךְ שֶׁיִּהְיֶה יֵשׁ לוֹ תִּקְוָה טוֹבָה לָנֶצַח. וְעַל-יְדֵי הַשִׂמְחָה הַזֹּאת מְשַׁבֵּר הַמְּנִיעוֹת הַנַּ"ל שֶׁבְּכָל דַּרְגָּא וְנִכְנָס לַמַּדְרֵגָה הַשְּׁנִיָּה הנַּ"ל:

כו – רציצא דמית בביעותה
א. הַצַּדִּיק שֶׁמֵּמִית אֶת עַצְמוֹ וּמוֹסֵר אֶת עַצְמוֹ בִּתְפִלָּתוֹ וְכֵן כָּל מִי שֶׁמֵּמִית אֶת עַצְמוֹ עַל הַתְּפִלָּה יֵדַע שֶׁבַּמָּקוֹם שֶׁנִּכְנָסִין בּוֹ מַחֲשָׁבוֹת זָרוֹת וְצָרִיךְ לְהַעֲלוֹתָם כַּיָּדוּעַ, שָׁם צָרִיךְ לוֹ לִמְסֹר נַפְשׁוֹ בְּיוֹתֵר שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה יַעֲלֶה נִיצוֹצֵי הַקְּדֻשָּׁה:

כז – רציצא דמית בביעותה
א. לְפִי הַשָּׁלוֹם שֶׁבַּדּוֹר כֵּן יְכוֹלִין לִמְשׁוֹךְ אֶת כָּל הָעוֹלָם לַעֲבוֹדָתוֹ יִתְבָּרַךְ לְעָבְדוֹ שְׁכֶם אֶחָד (צְפַנְיָה ג' ט). כִּי עַל-יְדֵי הַשָּׁלוֹם שֶׁיֵּשׁ בֵּין בְּנֵי אָדָם הֵם מְדַבְּרִים זֶה עִם זֶה וְהֵם חוֹקְרִים זֶה עִם זֶה מַה הוּא הַתַּכְלִית מִכָּל הָעוֹלָם כֻּלּוֹ וּמֵהֲבָלָיו. וְהֵם מַסְבִּירִים זֶה לָזֶה הָאֱמֶת שֶׁסּוֹף כָּל סוֹף לא יִשָּׁאֵר מֵהָאָדָם כְּלוּם כִּי אִם מַה שֶּׁהֵכִין לְעַצְמוֹ לְאַחַר מוֹתוֹ לָעוֹלָם הַנִּצְחִי כִּי 'אֵין מְלַוִּין לוֹ לָאָדָם לֹא כֶּסֶף וְלֹא זָהָב וְלֹא אֲבָנִים טוֹבוֹת וּמַרְגָּלִיּוֹת אֶלָּא תּוֹרָה וּמַעֲשִׂים טוֹבִים בִּלְבַד' (אָבוֹת פֶּרֶק ו). וְעַל-יְדֵי-זֶה מַשְׁלִיךְ כָּל אִישׁ אֶת שֶׁקֶר אֱלִילֵי כַּסְפּוֹ וּמְקָרֵב אֶת עַצְמוֹ אֶל הָאֱמֶת וּמַמְשִׁיךְ וּפוֹנֶה אֶת עַצְמוֹ לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ וּלְתוֹרָתוֹ וַעֲבוֹדָתוֹ. אֲבָל כְּשֶׁאֵין שָׁלוֹם מִכָּל-שֶׁכֵּן כְּשֶׁיֵּשׁ מַחֲלֹקֶת חַס וְשָׁלוֹם אֲזַי אֵין מִתְוַעֲדִין יַחַד זֶה עִם זֶה וְאֵין מְדַבֵּר אֶחָד עִם חֲבֵרוֹ מֵהַתַּכְלִית. וַאֲפִלּוּ כְּשֶׁמִּתְוַעֲדִים יַחַד לִפְעָמִים וּמְדַבְּרִים יַחַד אֵין נִכְנָסִין דְּבָרָיו בְּלֵב חֲבֵרוֹ מֵחֲמַת נִצָּחוֹן וּמַחֲלֹקֶת וְשִׂנְאָה וְקִנְאָה, כִּי מַחֲלֹקֶת וְנִצָּחוֹן אֵינוֹ סוֹבֵל הָאֱמֶת כַּמְבוֹאָר בְּסִימָן קכ"ב. נִמְצָא שֶׁעִקַּר הִתְרַחֲקוּת מֵהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ שֶׁל רוֹב בְּנֵי-אָדָם הִיא עַל-יְדֵי הַמַּחֲלֹקֶת שֶׁנִּתְרַבֶּה עַכְשָׁו בַּעֲווֹנוֹתֵינוּ הָרַבִּים. הַמָּקוֹם יְרַחֵם:
ב. וְעַל-יְדֵי תִּקּוּן הַבְּרִית זוֹכֶה לְהֶאָרַת פָּנִים לְהַדְרַת פָּנִים, דְּהַיְנוּ שֶׁיִּזְדַּכֵּךְ חָכְמָתוֹ בַּתּוֹרָה וְיֵדַע לְבָאֲרָהּ וּלְדָרְשָׁהּ יָפֶה בִּשְׁלֹשׁ-עֶשְׂרֵה מִדּוֹת שֶׁהַתּוֹרָה נִדְרֶשֶׁת בָּהֶן. שֶׁזֶּהוּ בְּחִינַת הַדְרַת פָּנִים זקן (שַׁבָּת קנ"ב) בְּחִינַת: "וְהָדַרְתָּ פְּנֵי זָקֵן" (וַיִּקְרָא י"ט לב) בְּחִינַת 'שׁוּפְרֵהּ דְּיַעֲקב מֵעֵין שׁוּפְרֵהּ דְּאָדָם' (בָּבָא מְצִיעָא פ"ד). וְעַל-יְדֵי בְּחִינַת זָקֵן בְּחִינַת יַעֲקֹב זוֹכֶה לְשָׁלוֹם כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב: "וַיָּבֹא יַעֲקֹב שָׁלֵם" (בְּרֵאשִׁית ל"ג יח), וְדָרְשׁוּ חֲכָמֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה: 'שָׁלֵם בְּגוּפוֹ וּבְמָמוֹנוֹ וּבְתוֹרָתוֹ' (שַׁבָּת לג):
ג. וּלְפִי הִזְדַּכְּכוּת חָכְמָתוֹ בִּשְׁלֹשׁ-עֶשְׂרֵה מִדּוֹת הַנַּ"ל כֵּן זוֹכֶה עַל-יְדֵי-זֶה שֶׁיִּזְדַּכֵּךְ קוֹל רִנָּתוֹ. כִּי הַקּוֹל לְפִי הַחָכְמָה שֶׁל דְּרוּשֵׁי הַתּוֹרָה וְהַשֵׂכֶל שֶׁל שְׁלֹשׁ-עֶשְׂרֵה מִדּוֹת שֶׁדּוֹרֵשׁ בָּהֶם אֶת הַתּוֹרָה:
ד. וּכְשֶׁיִּזְדַּכֵּךְ קוֹלוֹ אֲזַי עַל-יְדֵי קוֹל רִנָּתוֹ לְבַד בְּלֹא דִּבּוּר הַקָּדוֹשׁ-בָּרוּךְ-הוּא מוֹשִׁיעוֹ בְּעֵת צָרָתוֹ וְעַל-יְדֵי-זֶה זוֹכֶה לְשָׁלוֹם וְיוּכַל לְהַמְשִׁיךְ כָּל הָעוֹלָם לַעֲבוֹדָתוֹ יִתְבָּרַךְ:
ה. וְעַל-יְדֵי תִּקּוּן הַבְּרִית זוֹכֶה לַקּוֹל שֶׁיִּזְדַּכֵּךְ קוֹל רִנָּתוֹ. וְיַעֲקֹב שֶׁשָּׁמַר בְּרִיתוֹ כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב: "רֵאשִׁית אוֹנִי" (בְּרֵאשִׁית מ"ט ג) זָכָה לַקּוֹל כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב: "הַקּוֹל קוֹל יַעֲקֹב" (בְּרֵאשִׁית כ"ז כב). וַאֲזַי עַל-יְדֵי שְׁמִיעַת קוֹל רִנָּתוֹ וְנִגּוּנוֹ לְבַד הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ רוֹאֶה מִי שֶׁמֵּצֵר לָנוּ וְאֵיזֶה עַכּוּ"ם מֵהַשִּׁבְעִים לָשׁוֹן מֵצֵר לָנוּ וּמוֹשִׁיעַ מֵהַצָּרָה. עַל כֵּן כְּשֶׁיֵּשׁ חַס וְשָׁלוֹם אֵיזֶה גְּזֵרָה וְצָרָה לְיִשְׂרָאֵל מֵאֵיזֶה עַכּוּ"ם אָז טוֹב לְנַגֵּן הַנִּגּוּן שֶׁל אוֹתוֹ הָעַכּוּ"ם שֶׁמֵּצֵר לָהֶם חַס וְשָׁלוֹם וְזֶהוּ: "בְּשָׁמְעוֹ אֶת רִנָּתָם" (תְּהִלִּים ק"ו מד) הַיְנוּ רִנָּה וְנִגּוּן שֶׁלָּהֶם כַּנַּ"ל. כִּי עַל-יְדֵי רִנָּה וְנִגּוּן לְשֵׁם שָׁמַיִם יְכוֹלִין לְעוֹרֵר רַחֲמָיו יִתְבָּרַךְ שֶׁיִּרְאֶה בְּצָרוֹתֵינוּ שֶׁיֵּשׁ לָנוּ מֵאוֹתָהּ הָאֻמָּה וְיוֹשִׁיעֵנוּ מֵהֶם:
ו. וְעַל-יְדֵי תִּקּוּן הברית זוכין לקול ומבחינת קול זוֹכִין לְשָׁלוֹם בִּבְחִינַת: "שִׁיר הַשִּׁירִים אֲשֶׁר לִשְׁלֹמה" (שִׁיר הַשִּׁירִים א' א) לַמֶּלֶךְ שֶׁהַשָּׁלוֹם שֶׁלּוֹ. וּבִשְׁבִיל זֶה תֵּכֶף אַחַר קוֹל רִנָּה שֶׁל שִׁירַת הַיָּם זָכוּ לְשַׁבַּת שָׁלוֹם כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב: "וַיָּבאוּ מָרָתָה" (שְׁמוֹת ט"ו כג) וְשַׁבָּת בְּמָרָה נִצְטַוּוּ (סַנְהֶדְרִין נו) וְזֶהוּ: "וַ'תַּעַן לָ'הֶם מִ'רְיָם שִׁ'ירוּ לַה"' (שְׁמוֹת שָׁם כא) רָאשֵׁי-תֵּבוֹת שָׁלוֹם שֶׁעַל-יְדֵי שִׁירָה זָכוּ לְשָׁלוֹם (עַיֵּן זֹהַר-הַקָּדוֹשׁ קֹרח קע"ו: ):
ז. וְדַוְקָא בְּמָרָה קִבְּלוּ שַׁבַּת שָׁלוֹם כִּי דֶּרֶךְ הַשָּׁלוֹם לְהִתְלַבֵּשׁ בִּמְרִירוּת בִּבְחִינַת: "הִנֵּה לְשָׁלוֹם מַר לִי מָר" (יְשַׁעְיָה ל"ח יז). כְּמוֹ שֶׁכָּל הָרְפוּאוֹת הֵם סַמִּים מָרִים כֵּן הַשָּׁלוֹם שֶׁהוּא רְפוּאָה לְכָל הַדְּבָרִים בִּבְחִינַת: "שָׁלוֹם לָרָחוֹק וְלַקָּרוֹב אָמַר ה' וּרְפָאתִיו" (שָׁם נ"ז יט) דַּרְכּוֹ לְהִתְלַבֵּשׁ בִּמְרִירוּת. כִּי כָּל הַחֻלְשׁוֹת רַחֲמָנָא לִצְלָן הֵם בְּחִינַת מַחֲלֹקֶת, שֶׁיֵּשׁ מַחֲלֹקֶת בֵּין הָאַרְבָּעָה יְסוֹדוֹת שֶׁאֶחָד מִתְגַּבֵּר עַל חֲבֵרוֹ וְצָרִיךְ לִרְאוֹת שֶׁיִּהְיֶה לוֹ שָׁלוֹם, שֶׁהוּא הָרְפוּאָה, וְכֵן חוֹלִי הַנֶּפֶשׁ הוּא בְּחִינַת מַחֲלֹקֶת, שֶׁיֵּשׁ מַחֲלֹקֶת בֵּין הַנְּשָׁמָה וְהַגּוּף, כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב (תְּהִלִּים ל"ח ד): "אֵין שָׁלוֹם בַּעֲצָמַי מִפְּנֵי חַטָּאתִי", וּצְרִיכִין לְקַבֵּל רְפוּאוֹת עַל-יְדֵי מְרִירוּת, וְלִפְעָמִים הַחֻלְשָׁה גּוֹבֶרֶת כָּל-כָּךְ עַד שֶׁאֵין יְכוֹלֶת בְּיַד הַחוֹלֶה לִסְבֹּל מְרִירוּת הָרְפוּאוֹת, וְאָז מוֹשְׁכִים הָרוֹפְאִים אֶת יְדֵיהֶם מִן הַחוֹלֶה וּמְיָאֲשִׁים אוֹתוֹ. כֵּן כְּשֶׁעֲווֹנוֹת שֶׁהֵם חוֹלִי הַנֶּפֶשׁ גּוֹבְרִים מְאֹד רַחֲמָנָא לִצְלָן, אֲזַי אֵין יָכוֹל לִסְבֹּל מְרִירוּת הָרְפוּאוֹת, וְאָז הָיָה כִּמְעַט אֲפֵס תִּקְוָה חַס וְשָׁלוֹם, אֲבָל הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ מָלֵא רַחֲמִים, וּכְשֶׁרוֹאֶה בָּאָדָם שֶׁחָפֵץ לָשׁוּב אֵלָיו יִתְבָּרַךְ, אֲבָל אֵין בּוֹ כֹּחַ לִסְבֹּל מְרִירוּת הָרְפוּאוֹת, אֲזַי הוּא יִתְבָּרַךְ מְרַחֵם עָלָיו וּמַשְׁלִיךְ כָּל חַטֹּאתָיו אַחַר כְּתֵפָיו, כְּדֵי שֶׁלֹּא יִצְטָרֵךְ לִסְבֹּל מְרִירוּת הַרְבֵּה בִּשְׁבִיל רְפוּאוֹת, רַק כְּפִי יְכָלְתּוֹ, כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב אֵצֶל חִזְקִיָּה הַמֶּלֶךְ, עָלָיו הַשָּׁלוֹם, שֶׁשִּׁבַּח עַל זֶה אֶת הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא בַּפָּסוּק הַנַּ"ל הִנֵּה לְשָׁלוֹם וְכוּ', "וְהִשְׁלַכְתָּ אַחַר גֵּוְךָ כָּל חֲטָאָי" (יְשַׁעְיָה ל"ח יז). וּמִזֶּה יָבִין כָּל אֶחָד וְאֶחָד בְּעַצְמוֹ מִי שֶׁרוֹצֶה לָחוּס עַל חַיָּיו וְחָפֵץ לָשׁוּב לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ. כִּי עַל-פִּי רוֹב כְּשֶׁמַּתְחִיל לִכָּנֵס מְעַט בְּדַרְכֵי הַכְּשֵׁרִים וּלְהִתְקָרֵב לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ אֲזַי בָּאִים עָלָיו מְנִיעוֹת וְיִסּוּרִים הַרְבֵּה מִכַּמָּה צְדָדִים כָּל אֶחָד כְּפִי עִנְיָנוֹ, וְנִדְמֶה לוֹ לִפְעָמִים שֶׁאִי אֶפְשָׁר לִסְבֹּל מְרִירוּת וְיִסּוּרִים וּמְנִיעוֹת כָּאֵלֶּה וְיֵשׁ שֶׁנָּפְלוּ מֵחֲמַת זֶה וְחָזְרוּ וְנִתְרַחֲקוּ רַחֲמָנָא לִצְלָן. אֲבָל הֶחָפֵץ בֶּאֱמֶת צָרִיךְ שֶׁיֵּדַע וְיַאֲמִין שֶׁכָּל הַמְּרִירוּת וְהַיִּסּוּרִים וְהַמְּנִיעוֹת הַבָּאִים עָלָיו הַכֹּל בְּחֶסֶד גָּדוֹל. כִּי לְפִי עֲווֹנוֹתָיו הָרַבִּים הָיָה צָרִיךְ לִסְבֹּל מְרִירוּת הַרְבֵּה יוֹתֵר בִּשְׁבִיל רְפוּאָתוֹ שֶׁלֹּא הָיָה בְּכֹחוֹ בְּשׁוּם אֹפֶן לִסְבֹּל וְהָיָה נֶאֱבָד תִּקְוָתוֹ חַס וְשָׁלוֹם כַּנַּ"ל. אֲבָל הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ מְרַחֵם עָלָיו וְאֵינוֹ שׁוֹלֵחַ לוֹ מְרִירוּת וְיִסּוּרִים כִּי אִם כְּפִי יְכָלְתּוֹ וְזֹאת הַמְּרִירוּת שֶׁיֵּשׁ לוֹ בְּוַדַּאי הוּא צָרִיךְ לִסְבֹּל וּבְוַדַּאי יֵשׁ בְּכֹחוֹ לִסְבֹּל. כִּי הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ אֵינוֹ שׁוֹלֵחַ עַל שׁוּם אָדָם מְרִירוּת וּמְנִיעוֹת שֶׁאִי אֶפְשָׁר לְסָבְלָם וּלְשַׁבְּרָם אַף-עַל-פִּי שֶׁלְּפִי מַעֲשָׂיו הָיָה מַגִּיעַ לוֹ כָּךְ כַּנַּ"ל:
ח. וְשָׁלוֹם הַנַּ"ל שֶׁצְּרִיכִים לִזְכּוֹת בְּגוּפוֹ הוּא בְּאַרְבַּע מָרוֹת שֶׁלֹּא תִּתְגַּבֵּר אַחַת עַל חֲבֶרְתָּהּ. וְשָׁלוֹם בְּמָמוֹנוֹ שֶׁלֹּא יִהְיֶה בָּא זֶה וְאָכַל אֶת זֶה כְּמַאֲמַר חֲכָמֵינוּ, זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה (כְּתֻבּוֹת ס"ו) וְשָׁלוֹם בְּתוֹרָתוֹ בְּלֹא קֻשְׁיוֹת שֶׁהֵם בְּחִינַת מְרִיבוֹת כַּנַּ"ל (עַיֵּן סִימָן כ). וְאָז זוֹכִים להתקיים: "וַיָּבֹא יַעֲקֹב שָׁלֵם עִיר שְׁכֶם" לְאִתְעָרוּתָא שֶׁל בְּחִינַת: "לְעָבְדוֹ שְׁכֶם אֶחָד" (צְפַנְיָה ג' ט) עַל-יְדֵי הַשָּׁלוֹם:
ט. וּלְזֹאת הַבְּחִינָה לְהָבִיא כָּל הָעוֹלָם לִקְרֹא כֻּלָּם בְּשֵׁם ה' (שָׁם) אִי אֶפְשָׁר לִזְכּוֹת כִּי אִם עַל-יְדֵי תִּקּוּן הַבְּרִית. וּכְשֶׁרוֹאֶה אָדָם שֶׁבָּאִים עַל מַחֲשַׁבְתּוֹ הִרְהוּרֵי זְנוּת וְהוּא מְשַׁבֵּר תַּאֲוָתוֹ וּמַסִּיחַ דַּעְתּוֹ מֵהֶם זֶהוּ עִקַּר תְּשׁוּבָתוֹ וְתִקּוּנוֹ עַל פְּגַם הַבְּרִית שֶׁפָּגַם מִקֹּדֶם כָּל אֶחָד כְּפִי עִנְיָנוֹ, כִּי זֶהוּ בְּחִינַת תְּשׁוּבַת הַמִּשְׁקָל מַמָּשׁ. עַל כֵּן אַל יִפֹּל בְּדַעְתּוֹ כְּשֶׁרוֹאֶה שֶׁמִּתְגַּבְּרִין עָלָיו הִרְהוּרִים רָעִים וּמְגֻנִּים מְאֹד, כִּי אַדְּרַבָּה זֶה דַּיְקָא תִּקּוּנוֹ וּתְשׁוּבָתוֹ. כִּי דַּיְקָא עַל-יְדֵי-זֶה שֶׁבָּאִים עָלָיו אֵלּוּ הַהִרְהוּרִים וְהוּא מִתְגַּבֵּר עֲלֵיהֶם עַל-יְדֵי-זֶה דַּיְקָא הוּא עִקַּר תִּקּוּנוֹ וּתְשׁוּבָתוֹ כַּנַּ"ל. וּבָזֶה הוּא מוֹצִיא נִיצוֹצֵי הַקְּדֻשָּׁה שֶׁנָּפְלוּ עַל-יְדֵי פְּגַם הַבְּרִית וַאֲזַי זוֹכֶה לְתִקּוּן הַבְּרִית וְזוֹכֶה לְזַכֵּךְ הַחָכְמָה וְהַקּוֹל כַּנַּ"ל. וְזוֹכֶה לְשָׁלוֹם כַּנַּ"ל שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה יְכוֹלִים לְהַמְשִׁיךְ כָּל הָעוֹלָם לַעֲבוֹדָתוֹ יִתְבָּרַךְ:

כח – בני לן ביתא באוירא דעלמא
א. הַמִּתְנַגְּדִים וְהַמְבַזִּים וְהַמְחָרְפִים יִרְאֵי הַשֵּׁם זֶה מֵחֲמַת שֶׁמְּקַבְּלִים תּוֹרָה מִתַּלְמִידֵי-חֲכָמִים שֶׁאֵינָם כְּשֵׁרִים שֶׁהֵם נִקְרָאִים שֵׁדִין יְהוּדָאִין (עַיֵּן זֹהַר-הַקָּדוֹשׁ פנחס רנ"ג). כִּי הַתַּלְמִידֵי-חֲכָמִים שֵׁדִין יְהוּדָאִין מְקַבְּלִים תּוֹרָתָם מֵהַשֵּׁדִין שֶׁיֵּשׁ לָהֶם תּוֹרָה נְפוּלָה מֵאַלְפִין נְפוּלִין. וּבְאַלְפִין אֵלּוּ כָּתוּב בִּשְׁלֹמֹה: "וַיְדַבֵּר שְׁלֹשֶׁת אֲלָפִים מָשָׁל וַיְהִי שִׁירוֹ חֲמִשָּׁה וָאָלֶף" (מְלָכִים-א ה' יב) כִּי שְׁלֹמֹה זָכָה לָהֶם בִּקְדֻשָּׁה. אֲבָל הַתַּלְמִידֵי-חֲכָמִים הַנַּ"ל מְקַבְּלִין מֵהֶם דֶּרֶךְ הַקְּלִפּוֹת וּבִשְׁבִיל זֶה דַּרְכָּם לוֹמַר תָּמִיד דְּרוּשִׁים נִפְלָאִים שֶׁנִּתְקַבְּלִים לִפְנֵי הַהֲמוֹן עַם וְכָל דִּבּוּרֵיהֶם דֶּרֶךְ מָשָׁל וּמְלִיצָה וּטְעָמִים נִפְלָאִים. אֲבָל אֵין מְקַבְּלִים שׁוּם תּוֹעֶלֶת מֵהֶם כִּי תּוֹרָתָם שֶׁל הַתַּלְמִידֵי-חֲכָמִים הַנַּ"ל אֵין לָהּ כֹּחַ לְהַדְרִיךְ אֶת הָעָם בְּדֶרֶךְ הַטּוֹב, אַדְּרַבָּה עַל-יְדֵי תּוֹרָתָם נוֹפְלִים בְּנֵי אָדָם בִּכְפִירוֹת גְּדוֹלוֹת. וְעַל-יְדֵי-זֶה אֵין מְקַיְּמִים מַה שֶּׁכָּתוּב: "וְאֶת יִרְאֵי ה' יְכַבֵּד" (תְּהִלִּים ט"ו ד) כִּי אִם אַדְּרַבָּה מְחָרְפִין וּמְבַיְּשִׁין אוֹתָם וְכָל הַהִתְנַגְּדוּת בָּא מֵהֶם. עַל כֵּן צְרִיכִין לְהִתְרַחֵק מְאֹד מִלִּשְׁמֹעַ תּוֹרָה מִתַּלְמִידֵי-חֲכָמִים שֶׁאֵינָם הֲגוּנִים כַּנַּ"ל (כְּמַאֲמַר חֲכָמֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה, חֲגִיגָה ט"ו מוֹעֵד קָטָן י"ז תַּעֲנִית ז):
ב. וְעֵצָה וְתִקּוּן לָזֶה הִיא בְּחִינַת תּוֹלָע בְּחִינַת אֱמוּנָה כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב: "הָאֱמֻנִים עֲלֵי תוֹלָע" (אֵיכָה ד' ה) וְהוּא בְּחִינַת אַבְרָהָם שֶׁהוּא בְּחִינַת חֶסֶד בְּחִינַת אֱמוּנָה בִּבְחִינַת: "וְחַסְדִּי לֹא אָפִיר מֵעִמּוֹ וְלֹא אֲשַׁקֵּר בֶּאֱמוּנָתִי" (תְּהִלִּים פ"ט לד). כִּי עַל-יְדֵי אֱמוּנָה בְּחִינַת יָמִין מִתְגַּבֵּר עַל אוֹיְבָיו בִּבְחִינַת: "בִּגְבוּרוֹת יֵשַׁע יְמִינוֹ" (תְּהִלִּים כ' ז) וּמְנַצֵּחַ אֶת הַמִּתְנַגְּדִים וּמְשַׁבֵּר וּמְבַטֵּל הָעֲבוֹדָה-זָרָה וְהַכְּפִירוֹת וְהַבִּזְיוֹנוֹת הַבָּאִים מֵהֶם:
ג. וְלָבוֹא לַחֶסֶד הַנַּ"ל בְּחִינַת אֱמוּנָה אִי אֶפְשָׁר אֶלָּא עַל-יְדֵי הַכְנָסַת אוֹרְחִים תַּלְמִידֵי-חֲכָמִים צַדִּיקִים לְתוֹךְ בֵּיתוֹ. כִּי אָמְרוּ חֲכָמֵינוּ, זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה (בְּרָכוֹת י) עַל פָּסוּק: "אִישׁ קָדוֹשׁ עֹבֵר עָלֵינוּ תָּמִיד" (מְלָכִים-ב ד' ט) שֶׁ'הַמַּכְנִיס אוֹרְחִים תַּלְמִידֵי-חֲכָמִים אֲמִתִּיִּים לְתוֹךְ בֵּיתוֹ כְּאִלּוּ הִקְרִיב תְּמִידִים'. וּבְזֶה הַשִּׁמּוּשׁ שֶׁעוֹמֵד עֲלֵיהֶם וּמְשַׁמְּשָׁם זוֹכֶה לַחֶסֶד הַנַּ"ל, וּכְמַאֲמַר חֲכָמֵינוּ, זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה: 'שֶׁעַל-יְדֵי שִׁמּוּשׁ תַּלְמִידֵי-חֲכָמִים זוֹכִים לְחֶסֶד' (כְּתֻבּוֹת צ"ו). וּבִשְׁבִיל זֶה הָיָה הַתָּמִיד כֶּבֶשׂ כִּי מִמֶּנּוּ נִתַּקְּנוּ הָאַלְפִין בִּבְחִינַת: "וַאֲנִי כְּכֶבֶשׂ אַלּוּף" (יִרְמְיָה י"א יט), וְזֶה בְּחִינַת כֶּבֶשׂ שֶׁכָּבוּשׁ תַּחַת יַד רַבּוֹ וּמְשַׁמְּשׁוֹ. וְזֶה "תָּמִ"ד" גִּימַטְרִיָּא אַרְבַּע פְּעָמִים אָלֶף שֶׁהוּא תִּקּוּן הָאַלְפִין הַנַּ"ל:
ד. וְזֶהוּ בְּחִינַת: "וְאָנֹכִי תוֹלַעַת וְלֹא אִישׁ חֶרְפַּת אָדָם וּבְזוּי עָם" (תְּהִלִּים כ"ב ז) כִּי לַחֲרָפוֹת וּבִזְיוֹנוֹת הַנַּ"ל הַתִּקּוּן וְהַסְּגֻלָּה לָזֶה הוּא בְּחִינַת תּוֹלָע הַנַּ"ל וּלְבַטֵּל אֶת עַצְמוֹ לִפְנֵי הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ, וְעַל-יְדֵי-זֶה מִתְגַּבְּרִין עַל הַמִּתְנַגְּדִים וּמְבַטְּלִין הַכְּפִירוֹת וְהַמִּינוּת הַבָּאִים מֵהֶם, וְעַל-יְדֵי שֶׁיַּכְנִיס תַּלְמִידֵי-חֲכָמִים צַדִּיקִים לְבֵיתוֹ זוֹכֶה לְחֶסֶד בְּחִינַת תּוֹלָע שֶׁבִּקְדֻשָּׁה שֶׁהוּא בְּחִינַת עוֹלַת תָּמִיד וְזוֹכֶה לְתַקֵּן וּלְהַעֲלוֹת הַטּוֹב הַגָּנוּז בְּתוֹרָתוֹ שֶׁל הַתַּלְמִיד-חָכָם שֵׁד יְהוּדִי וּלְבָרְרוֹ וּלְהַשְׁלִיךְ הָרַע וְהַקְּלִפּוֹת מִמֶּנּוּ:

כט – האי גברא דאזל בעי אתתא ולא קיהבי לה
א. דִּבּוּר שֶׁאֵינוֹ נִשְׁמָע וְנִתְקַבֵּל אֵינוֹ נִקְרָא דִּבּוּר כְּלָל. וְתִקּוּן הַדִּבּוּר שֶׁיִּהְיֶה נִשְׁמָע וְנִתְקַבֵּל הוּא עַל-יְדֵי הַשֶּׁבַח שֶׁמְּשַׁבְּחִין אֶת הַצַּדִּיקִים הָאֲמִתִּיִּים. וְזֶה הוּא תִּקּוּן כְּלָלִי לְהַדִּבּוּר:
ב. וְכֵן כְּשֶׁהַדִּבּוּר בְּלֹא דַּעַת אֲזַי אֵין בּוֹ טוֹב וַאֲזַי אֵינוֹ נִשְׁמָע וְנִתְקַבֵּל. וְעַל-יְדֵי שֶׁבַח הַצַּדִּיקִים עַל-יְדֵי-זֶה נִתְרוֹמֵם הַדַּעַת וְעַל-יְדֵי-זֶה מַעֲלִין טוֹב בְּהַדִּבּוּר וַאֲזַי מְקַבְּלִין הַדִּבּוּר מֵהַדַּעַת וְיֵשׁ בּוֹ טוֹב, וְטוֹב הַכֹּל חֲפֵצִים וְעַל כֵּן אָז הַדִּבּוּר נִשְׁמָע וְנִתְקַבֵּל:
ג. וְתִקּוּן הַדִּבּוּר שֶׁהוּא בְּחִינַת מַלְכוּת פֶּה זֶה בְּחִינַת בְּגָדִים לְבָנִים (קֹהֶלֶת ט' ח), שֶׁצָּרִיךְ לִשְׁמֹר מְאֹד אֶת הַבְּגָדִים שֶׁלֹּא יְבַזֶּה אוֹתָם רַק לְשָׁמְרָן כָּרָאוּי מִכְּתָמִים וְלִכְלוּךְ. כִּי הַבְּגָדִים הֵם בְּחִינַת מַלְכוּת בְּחִינַת מֶלֶךְ הַכָּבוֹד כִּי 'רַבִּי יוֹחָנָן קָרָא לְמָאנֵהּ מְכַבְּדוּתָא' (שַׁבָּת קי"ג). וְהַמְבַזֶּה אוֹתָם נִמְצָא שֶׁהוּא כְּמוֹרֵד בַּמַּלְכוּת וְאָז דִּינָא דְּמַלְכוּתָא דָּן אוֹתוֹ. וְכָל מִי שֶׁהוּא גָּדוֹל יוֹתֵר צָרִיךְ לִשְׁמֹר אֶת הַבְּגָדִים בְּיוֹתֵר כִּי מְדַקְדְּקִין עִמּוֹ יוֹתֵר. וְעַל כֵּן תַּלְמִיד-חָכָם שֶׁנִּמְצָא רְבָב עַל בְּגָדָיו חַיָּב מִיתָה רַחֲמָנָא לִצְלָן (שַׁבָּת קי"ז):
ד. וְעַל-יְדֵי שֶׁאֵינוֹ שׁוֹמֵר אֶת הַבְּגָדִים וְנִמְצָא עֲלֵיהֶם כְּתָמִים עַל-יְדֵי-זֶה עוֹשֶׂה חַס וְשָׁלוֹם פֵּרוּד בֵּין קֻדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא וּשְׁכִינְתֵּיהּ יִתְבָּרַךְ. וְאָז שׁוֹלֶטֶת חַס וְשָׁלוֹם שִׁפְחָה בִּישָׁא שֶׁהִיא מַלְכוּת הָרְשָׁעָה וְגוֹרֵם דַּם נִדָּה חַס וְשָׁלוֹם לְהַשְּׁכִינָה שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה פַּרְנָסָתוֹ בְּטֹרַח וּבִכְבֵדוּת:
ה. וְהָרְשָעִים בַּעֲווֹנוֹתֵיהֶם לְפִי הַלֹּא תַעֲשֶׂה שֶׁעוֹבְרִים חַס וְשָׁלוֹם כֵּן מְעוֹרְרִין וְגוֹרְמִין דַּם נִדָּה לְהַשְּׁכִינָה וְגוֹרְמִין אַפְרְשׁוּתָא בֵּין קֻדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא וּשְׁכִינְתֵּהּ חַס וְשָׁלוֹם. וּלְתַקֵּן כָּל הָעֲבֵרוֹת בִּפְרָטִיּוּת הֵם רַבִּים מְאֹד וְכָבֵד עַל הָאָדָם וְאִי אֶפְשָׁר לְתַקֵּן אוֹתָם כִּי יֵשׁ דִּקְדּוּקִים וּפְרָטִים רַבִּים בְּכָל לָאו וָלָאו. עַל כֵּן צָרִיךְ לְתַקֵּן תִּקּוּן הַכְּלָלִי שֶׁהוּא תִּקּוּן הַבְּרִית וְעַל-יְדֵי-זֶה יִתְתַּקְּנוּ מִמֵּילָא כָּל הַלָּאוִין שֶׁעָבַר. וַאֲפִלּוּ לַמְּקוֹמוֹת הַצָּרִים וְהַדַּקִּים שֶׁאִי אֶפְשָׁר לָבוֹא לְשָׁם שׁוּם תִּקּוּן עַל-יְדֵי תִּקּוּן הַכְּלָלִי זוֹרֵק תִּקּוּנִים גַּם לְשָׁם:
ו. וְעַל-יְדֵי תִּקּוּן הַכְּלָלִי שֶׁהוּא תִּקּוּן הַבְּרִית נִתְרוֹמְמִין הַמֹּחִין. כִּי עִקַּר תִּקּוּן הַדַּעַת הוּא כְּפִי תִּקּוּן הַבְּרִית וְעִקַּר הִתְקָרְבוּת יִשְׂרָאֵל לַאֲבִיהֶם שֶׁבַּשָּׁמַיִם הִיא עַל-יְדֵי שְׁמִירַת הַבְּרִית וְתִקּוּנוֹ:
ז. וּבָזֶה תְּלוּיָה פַּרְנָסָה בְּלִי טֹרַח שֶׁעַל-יְדֵי תִּקּוּן הַבְּרִית זוֹכֶה לִבְחִינַת מָן בְּחִינַת לֶחֶם מִן הַשָּׁמַיִם. כִּי פַּרְנָסָה בְּטִרְחָא וּכְבֵדוּת הִיא מֵחֲמַת שֶׁלֹּא תִּקֵּן תִּקּוּן הַכְּלָלִי (עַיֵּן זֹהַר-הַקָּדוֹשׁ פנחס רמ"ד ע"א):
ח. וְכָל זְמַן שֶׁלֹּא תִּקֵּן תִּקּוּן הַכְּלָלִי אָז הַדִּבּוּר אָסוּר בִּבְחִינַת: "נֶאֱלַמְתִּי דּוּמִיָּה" (תְּהִלִּים ל"ט ג), שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה הַשְּׁכִינָה בִּבְחִינַת דַּם נִדָּה חַס וְשָׁלוֹם שֶׁמֵּאֵלּוּ הַדָּמִים נַעֲשֶׂה בְּחִינַת דּוּמִיָּה. כִּי עִקַּר הַדִּבּוּר תָּלוּי בְּתִקּוּן הַבְּרִית בִּבְחִינַת: "וַיַּגֵּד לָכֶם אֶת בְּרִיתוֹ" (דְּבָרִים ד' יג), וְאָז אִי אֶפְשָׁר לְדַבֵּר וּלְגַלּוֹת תּוֹרָה. וּמִי שֶׁהוּא מְדַבֵּר אָז הוּא עוֹבֵר עַל "לֹא תֵלֵךְ רָכִיל בְּעַמֶּךָ" (וַיִּקְרָא י"ט טז) שֶׁהוּא הוֹלֵךְ רָכִיל מְגַלֶּה סוֹד (מִשְׁלֵי י"א יג). אֲבָל עַל-יְדֵי תִּקּוּן הַכְּלָלִי הַדִּבּוּר מֻתָּר וִיכוֹלִין לִפְתֹּחַ פֶּה בַּדִּבּוּרִים הַמְּאִירִים בַּתּוֹרָה:
ט. וְעַל-יְדֵי פְּגַם הַבְּרִית בָּא חֳלִי נוֹפֵל רַחֲמָנָא לִצְלָן וְעַל-יְדֵי תִּקּוּן הַבְּרִית נִתְרַפֵּא מֵחוֹלַאַת הַנְּפִילָה:
י. וּכְשֶׁאֵין תִּקּוּן הַכְּלָלִי בִּשְׁלֵמוּת צָרִיךְ לְהַרְחִיק אֶת עַצְמוֹ מִשְּׁתִיַּת הַיַּיִן כִּי עַל-יְדֵי-זֶה בָּאִים כָּל הָעֲבֵרוֹת חַס וְשָׁלוֹם. גַּם מַזִּיק לַפַּרְנָסָה וְנַעֲשֶׂה רָשׁ, אֲבָל מִי שֶׁזּוֹכֶה לַתִּקּוּן הַכְּלָלִי אֲזַי אַדְּרַבָּה מֵרִים אֶת הַמֹּחִין עַל-יְדֵי שְׁתִיָּתוֹ וּמְתַקֵּן תִּקּוּן הַכְּלָלִי בְּיוֹתֵר:
יא. וּמִי שֶׁאֵינוֹ עוֹשֶׂה מַשָׂא וּמַתָּן בֶּאֱמוּנָה וְהוּא מְשֻׁקָּע בְּתַאֲוַת מָמוֹן וְגוֹזֵל אֶת חֲבֵרוֹ אֲזַי הוּא מְעוֹרֵר וְגוֹרֵם חַס וְשָׁלוֹם, דַּם נִדָּה לְהַשְּׁכִינָה בִּבְחִינַת פְּגַם הַבְּרִית וְאֵין לוֹ פַּרְנָסָה חַס וְשָׁלוֹם:
יב. וְזֶה עִקַּר תִּקּוּן שֶׁל הַמַּשָׂא וּמַתָּן שֶׁיְּכַוֵּן בְּכָל הִלּוּךְ וְהִלּוּךְ וּבְכָל דִּבּוּר וְדִבּוּר שֶׁהוּא הוֹלֵךְ וּמְדַבֵּר בִּשְׁעַת הַמַּשָׂא-וּמַתָּן, שֶׁכַּוָּנָתוֹ הוּא כְּדֵי שֶׁיַּרְוִיחַ כְּדֵי שֶׁיִּתֵּן צְדָקָה וְזֶה בְּחִינַת תִּקּוּן הַכְּלָלִי שֶׁל הַמַּשָׂא וּמַתָּן. כִּי הַצְּדָקָה הִיא בְּחִינַת כְּלָלִיּוּת הַגִּידִין בִּבְחִינַת: "זִרְעוּ לָכֶם לִצְדָקָה" (הוֹשֵׁעַ י' יב) בִּבְחִינַת זֶרַע גָּד הוּא טִפָּה חִוַּרְתָּא (תִּקּוּנִים נ"ב: ) בְּחִינַת תִּקּוּן הַבְּרִית כִּי עַל-יְדֵי צְדָקָה נִתְרוֹמְמִין הַמֹּחִין וְיֵשׁ לוֹ פַּרְנָסָה:
יג. וְעַל כֵּן עַל-יְדֵי צְדָקָה יְכוֹלִין לְדַבֵּר דִּבּוּרִים הַמְּאִירִים בַּתּוֹרָה בְּחִינַת שֶׁאָמְרוּ חֲכָמֵינוּ, זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה: 'בְּפִיךָ זוֹ צְדָקָה' (רֹאשׁ-הַשָּׁנָה ז) שֶׁהוּא בִּבְחִינַת: "וְצַדִּיק חוֹנֵן וְנוֹתֵן" (תְּהִלִּים ל"ז כא), בְּחִינַת קֶשֶׁת הַבְּרִית שֶׁהוּא הַצַּדִּיק הַשּׁוֹמֵר הַבְּרִית:
יד. וְהַכְּלָל בְּכָל הַדְּבָרִים הוּא כֵּן שֶׁצָּרִיךְ לְתַקֵּן כָּל דָּבָר עַל-יְדֵי תִּקּוּן הַכְּלָלִי הַשַּׁיָּךְ לוֹ תְּחִלָּה כְּדֵי לְתַקֵּן וּלְרוֹמֵם הַמֹּחַ לְהַמְשִׁיךְ מִשָּׁם לַבְנוּנִית לְתַקֵּן וּלְלַבֵּן כָּל הַפְּגָמִים. וְזֶה אִי אֶפְשָׁר כִּי אִם עַל-יְדֵי תִּקּוּן הַכְּלָלִי הַשַּׁיָּךְ לוֹ, כְּגוֹן מַשָׂא וּמַתָּן עַל-יְדֵי צְדָקָה וְכַנַּ"ל שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה נִתְרוֹמְמִין הַמֹּחִין וְעַל-יְדֵי-זֶה נתקן הַכֹּל מִמֵּילָא. שֶׁעַל-יְדֵי תִּקּוּן הַכְּלָלִי שֶׁל כָּל הַדְּבָרִים מֵרִים אֶת הַמֹּחַ שֶׁמִּשָּׁם נִמְשָׁךְ כָּל הַלַּבְנוּנִית בְּחִינַת: "וְנוֹזְלִים מִן לְבָנוֹן" מִן לִבּוּנָא דְּמֹחָא (זֹהַר-הַקָּדוֹשׁ פנחס רל"ה: ) וְעַל-יְדֵי-זֶה מִמֵּילָא יְתֻקַּן הַכֹּל בִּפְרָט:
טו. וְאִשָּׁה שֶׁדָּמֶיהָ מְרֻבִּין וְאֵין לָהּ וֶסֶת אַף-עַל-פִּי שֶׁהַיַּיִן מַזִּיק לָהּ שֶׁהוּא בְּחִינַת הִתְגַּבְּרוּת הַדָּמִים כַּנַּ"ל (אוֹת י) עִם כָּל זֶה רְפוּאָתָהּ עַל-יְדֵי יַיִן שֶׁהִסְתַּכֵּל בּוֹ צַדִּיק אֲמִתִּי. כִּי עֵינָיו הַקְּדוֹשִׁים הֵם בְּחִינַת שְׂעָרוֹת בְּחִינַת מוֹתְרֵי מֹחִין הַקְּדוֹשִׁים שֶׁלּוֹ שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה מַמְשִׁיךְ לַבְנוּנִית לְהַלְבִּין הַדָּמִים הַנַּ"ל בְּחִינַת דַּם נִדָּה וְנִתְתַּקֵּן עַל-יְדֵי-זֶה:
טז. וְהַמַּחֲשָׁבָה שֶׁבַּמֹּחַ הִיא כְּפִי הַמִּדּוֹת שֶׁבָּאָדָם שֶׁכְּפִי הַמִּדָּה שֶׁהָאָדָם אוֹחֵז בָּהּ כֵּן חוֹלְפִין וְעוֹבְרִין עָלָיו הַמַּחֲשָׁבוֹת שֶׁבַּמֹּחַ. וְזֶה "שֶׁבַע מַחְלְפוֹת ראשׁוֹ" (שׁוֹפְטִים ט"ז יט) וְהֵם בְּחִינַת הַמֹּחִין כִּי הַשְׂעָרוֹת הֵם בְּחִינַת מוֹתְרֵי מֹחִין כַּנַּ"ל בְּחִינַת שֶׁבַע מִדּוֹת שֶׁעוֹבְרִין בַּמַּחֲשָׁבָה שֶׁבַּמֹּחַ וּכְשֶׁפּוֹגְמִין בַּשְׂעָרוֹת נִפְגָּם הָרְאִיָּה שֶׁהִיא שׁבע גִּלְדֵי עֵינָא (בְּהַקְדָּמַת תִּקּוּנִים י"ב), וְכֵן לְהֵפֶךְ עַל-יְדֵי תִּקּוּן שבע גִּלְדֵי עֵינָא מְתַקְּנִין פְּגַם הַשֶּׁבַע מַחְלְפוֹת רֹאשׁוֹ שֶׁהֵם הַשְׂעָרוֹת בִּבְחִינַת תִּקּוּן הַמֹּחִין כַּנַּ"ל:

ל – מישרא דסכינא
א. הַשָׂגַת אֱלֹקוּת אִי אֶפְשָׁר לְהַשִׂיג כִּי אִם עַל-יְדֵי צִמְצוּמִים רַבִּים מֵעִלָּה לְעָלוּל מִשֵׂכֶל עֶלְיוֹן לְשֵׂכֶל תַּחְתּוֹן. כְּמוֹ הַמְלַמֵּד שֶׁמַּצִּיעַ לְתַלְמִידוֹ מִתְּחִלָּה הַקְדָּמוֹת וְשִׂכְלִיּוֹת קְטַנּוֹת כְּדֵי לַהֲבִינוֹ עַל-יְדֵי-זֶה הַמְכֻוָּן שֶׁהוּא שֵׂכֶל עֶלְיוֹן וְגָדוֹל. וְצָרִיךְ כָּל אֶחָד לַחֲזוֹר וּלְבַקֵּשׁ מְאֹד וּלְהִתְפַּלֵּל לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ הַרְבֵּה שֶׁיִּזְכֶּה לְהִתְקָרֵב לְהַצַּדִּיק הָאֱמֶת שֶׁיִּהְיֶה רַבִּי הָגוּן וּמְלַמֵּד גָּדוֹל וְנוֹרָא כָּזֶה שֶׁיִּהְיֶה גָּדוֹל בְּמַעֲלָה כָּל כָּךְ, שֶׁיּוּכַל לְהָאִיר וּלְהַכְנִיס בּוֹ וְלַהֲבִינוֹ שֵׂכֶל עֶלְיוֹן וְגָדוֹל כָּזֶה, דְּהַיְנוּ הַשָׂגַת אֱלֹקוּת שֶׁזֶּה עִקַּר הַתַּכְלִית:
ב. וְצָרִיךְ לְבַקֵּשׁ אַחַר הָרַבִּי הַגָּדוֹל בְּיוֹתֵר. כִּי צְרִיכִין לָזֶה רַבִּי גָּדוֹל מְאֹד שֶׁיּוּכַל לְהַסְבִּיר שֵׂכֶל הַגָּדוֹל שֶׁל הַשָׂגַת אֱלֹקוּת וּלְהָאִיר גַּם בּוֹ. וְכָל מַה שֶּׁהוּא קָטָן בְּיוֹתֵר וּמְרֻחָק בְּיוֹתֵר מֵהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ הוּא צָרִיךְ רַבִּי גָּדוֹל בְּיוֹתֵר, כְּמוֹ שֶׁרָאִינוּ בְּמִצְרַיִם שֶׁהָיוּ מְשֻׁקָּעִים בְּאַרְבָּעִים וְתִשְׁעָה שַׁעֲרֵי טֻמְאָה והָיוּ צְרִיכִים רַבִּי גָּדוֹל וְנוֹרָא מְאֹד דְּהַיְנוּ משֶׁה רַבֵּנוּ עָלָיו הַשָּׁלוֹם. כִּי כָּל מַה שֶּׁהַחוֹלֶה נֶחֱלֶה בְּיוֹתֵר צָרִיךְ רוֹפֵא גָּדוֹל בְּיוֹתֵר. עַל כֵּן לֹא תִּטְעֶה לוֹמַר דַּי לִי אִם אֶהְיֶה מְקרָב אֵצֶל אִישׁ כָּשֵׁר פָּשׁוּט הַמֻּחְזָק בְּיִרְאַת הַשֵּׁם וְנִכְבָּד קְצָת, וְלָמָּה לִי לְבַקֵּשׁ גְּדוֹלוֹת וְלַחֲזוֹר אַחַר הַצַּדִּיק הַגָּדוֹל דַּיְקָא, הַלְוַאי שֶׁאֶהְיֶה מִתְּחִלָּה כְּמוֹ אִישׁ כָּשֵׁר הַזֶּה (כְּמוֹ שֶׁטּוֹעִין בָּזֶה כַּמָּה אֲנָשִׁים) אַל תִּטְעֶה לוֹמַר כֵּן, כִּי אַדְּרַבָּה כָּל אֶחָד כְּפִי מַה שֶּׁיּוֹדֵעַ בְּנַפְשׁוֹ גֹּדֶל פְּחִיתוּתוֹ וְגֹדֶל רִחוּקוֹ שֶׁנִּתְרַחֵק מְאֹד מֵהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ כְּמוֹ כֵן הוּא צָרִיךְ דַּיְקָא לְהִתְקָרֵב לְהָרַבִּי הָאֱמֶת הַגָּדוֹל בְּמַעֲלָה בְּיוֹתֵר הָרוֹפֵא לְנַפְשׁוֹ. הַגָּדוֹל מְאֹד בְּיוֹתֵר שֶׁיִּהְיֶה אָמָּן נִפְלָא כָּזֶה שֶׁיּוּכַל לְהַלְבִּישׁ שֵׂכֶל עֶלְיוֹן כָּזֶה דְּהַיְנוּ הַשָׂגַת אֱלקוּתוֹ יִתְבָּרַךְ שְׁמוֹ לְקָטָן וּמְרֻחָק כְּמוֹתוֹ:
ג. וְזֶה בְּחִינַת שְׂעָרוֹת שֶׁהֶאָרוֹת הַמֹּחִין יוֹצְאִין בְּהַשְׂעָרוֹת, כִּי הַשֵׂכֶל הָעֶלְיוֹן שֶׁהוּא הַשָׂגַת אֱלקוּת הוּא מִתְלַבֵּשׁ בַּשֵׂכֶל הַתַּחְתּוֹן. וְאֵלּוּ הַשְׂעָרוֹת הֵן בְּחִינַת שִׁעוּרָא דְּאַתְוָן דְּאוֹרַיְתָא (תִּקּוּן ע). כִּי הַמִּצְווֹת הֵם חָכְמַת הַבּוֹרֵא יִתְבָּרַךְ שְׁמוֹ כִּי כָּל מִצְוָה וּמִצְוָה יֵשׁ לָהּ שִׁעוּרִים אֲחֵרִים וּגְבוּלִים וְאוֹתִיּוֹת וְתֵבוֹת וְעִנְיָנִים שֶׁהֵם צִמְצוּמִים שֶׁמְּצֻמְצָם בָּהֶם חָכְמָתוֹ יִתְבָּרַךְ שְׁמוֹ שֶׁזֶּה בְּחִינַת הִתְלַבְּשׁוּת הַנַּ"ל לְהַשִׂיג עַל יָדָם הַשָׂגַת אֱלקוּתוֹ יִתְבָּרַךְ, וְכָל אוֹת וָאוֹת שֶׁבַּתּוֹרָה וְכָל מִצְוָה הִיא בְּחִינַת צִמְצוּם הַנַּ"ל. עַל כֵּן עַל-יְדֵי הַתּוֹרָה וְהַמִּצְווֹת מַמְשִׁיכִין הַשָׂגַת אֱלקוּתוֹ יִתְבָּרַךְ:
ד. וְלִזְכּוֹת לַשֵׂכֶל הַתַּחְתּוֹן הַנַּ"ל אִי אֶפְשָׁר כִּי אִם עַל-יְדֵי שֶׁיִּהְיֶה שֹׂנֵא בֶּצַע שֶׁיִּשְׂנָא אֶת הַמָּמוֹן בְּתַכְלִית הַשִׂנְאָה. כִּי הַשֵׂכֶל הַתַּחְתּוֹן הוּא בְּחִינַת שַׂעֲרָא אֻכָּמָא (תִּקּוּן ע) בְּחִינַת בַּת עַיִן דְּהַיְנוּ הַשָּׁחוֹר שֶׁבָּעַיִן בְּחִינַת: "שְׁחוֹרָה אֲנִי וְנָאוָה" (שִׁיר הַשִּׁירִים א' ה). כִּי הַשַּׁחֲרוּת הוּא מְקַבֵּץ וּמְצַמְצֵם כָּל הַדְּבָרִים הַגְּדוֹלִים וְנִכְלָלִין וְנִרְאִין בְּתוֹכוֹ וְעַל-יְדֵי-זֶה רוֹאִין וּמַשִׂיגִין הַדָּבָר שֶׁרוֹאִין. כֵּן הַשֵׂכֶל הַזֶּה הוּא בְּחִינַת שַׁחֲרוּת שמצומצם בּוֹ נָאוָה וְיֹפִי שֶׁבַּשֵׂכֶל הָעֶלְיוֹן הַנַּ"ל. וְשַׂעֲרָא אֻכָּמָא וְכֵן שֹׂנֵא בֶּצַע הוּא מִסִּטְרָא דְּמַלְכוּתָא כִּי הַשֵׂכֶל הַתַּחְתּוֹן הוּא בְּחִינַת מַלְכוּת שֶׁהוּא בְּחִינַת חָכְמָה תַּתָּאָה שֶׁבְּכָל עוֹלָם וְעוֹלָם שֶׁהוּא מַנְהִיג אוֹתוֹ הָעוֹלָם. אֲבָל עַל-יְדֵי אַהֲבַת מָמוֹן הוּא נוֹפֵל לְאֻכָּמָא דְּסִטְרָא אַחֲרָא בְּחִינַת (תִּקּוּן ע): שַׁבְּתַאי פְּתָיָא אֻכָּמָא (פֵּרוּשׁ כְּלִי חֶרֶס שָׁחֹר) מָרָה שְׁחוֹרָה בְּחִינַת: "בְּעִצָּבוֹן תֹּאכֲלֶנָּה" (בְּרֵאשִׁית ג' יז) וְנוֹפֵל מִזֶּה הַשֵׂכֶל לִשְׁטוּת וּכְסִילוּת וְעַצְבוּת. וְהַקְּלִפּוֹת וְהַסִּטְרָא אַחֲרָא מְסַבְּבִין אוֹתוֹ בְּסִבּוּבִין דְּסִטְרָא אַחֲרָא בְּחִינַת: "שָׁטוּ הָעָם וְלָקְטוּ" (בַּמִּדְבָּר י"א ח) 'בִּשְׁטוּתָא' (זֹהַר-הַקָּדוֹשׁ בשלח ס"ב ס"ג) לְהֵפֶךְ מֵהַחָכְמָה הַנַּ"ל שֶׁמְּסַבֵּב וְהוֹלֵךְ אַחַר הַמָּמוֹן:
ה. וְכָל אֶחָד לְפִי בְּחִינַת הַחָכְמָה תַּתָּאָה שֶׁיֵּשׁ לוֹ כִּי יֵשׁ בְּכָל אֶחָד וְאֶחָד בְּחִינַת מַלְכוּת בְּחִינַת חָכְמָה תַּתָּאָה כֵּן צָרִיךְ לְהַמְשִׁיךְ לְתוֹכָהּ חִיּוּת. וְעִקַּר הַחִיּוּת הוּא מְאוֹר הַפָּנִים בְּחִינַת: "בְּאוֹר פְּנֵי מֶלֶךְ חַיִּים" (מִשְׁלֵי ט"ז טו). עַל כֵּן נִצְטַוִּינוּ "שָׁלֹשׁ פְּעָמִים בַּשָּׁנָה יֵרָאֶה כָל זְכוּרְךָ אֶת פְּנֵי ה' אֱלקֶיךָ" (דְּבָרִים ט"ז טז) בִּשְׁבִיל לְקַבֵּל אוֹר הַפָּנִים הַמֵּאִיר בְּשָׁלֹשׁ רְגָלִים, שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה מְחַיִּין אֶת הַשֵׂכֶל הַנַּ"ל שֶׁעַל יָדוֹ בָּאִים לְהַשָׂגַת אֱלקוּת. וְעַל-יְדֵי הַשִׂמְחָה בְּשָׁלֹשׁ רְגָלִים זוֹכִין לְאוֹר הַפָּנִים כִּי עִקַּר אוֹר הַפָּנִים הוּא שִׂמְחָה כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב: "לֵב שָׂמֵחַ יֵיטִב פָּנִים" (מִשְׁלֵי ט"ו יג):
ו. וּכְפִי מַה שֶּׁמַּרְבִּין לַעֲשׂוֹת מִצְווֹת בְּכָל הַשָּׁנָה כֵּן זוֹכִין לְשִׂמְחָה בְּשָׁלֹשׁ רְגָלִים כִּי עִקַּר הַשִׂמְחָה הִיא מִן הַמִּצְווֹת. וְעִקַּר הַשִׂמְחָה הִיא בַּלֵּב כִּי כָּל אֶחָד כְּפִי מָה דִּמְשַׁעֵר בְּלִבֵּהּ גְּדֻלַּת הַבּוֹרֵא יִתְבָּרַךְ וְיִחוּדוֹ וְאַחְדוּתוֹ יִתְבָּרַךְ שְׁמוֹ רָאוּי לוֹ לִשְׂמֹחַ מְאֹד בְּכָל מִצְוָה וּמִצְוָה שֶׁעוֹשֶׂה, שֶׁזּוֹכֶה לַעֲשׂוֹת רְצוֹן הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ הַבּוֹרֵא הַיָּחִיד הַקַּדְמוֹן הַנִּצְחִי יִתְבָּרַךְ שְׁמוֹ לָנֶצַח. וְעִקַּר הַשִׂמְחָה שֶׁל כָּל הַמִּצְווֹת שֶׁעוֹשִׂין בְּכָל הַשָּׁנָה הִיא בַּלֵּב כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב: "נָתַתָּ שִׂמְחָה בְלִבִּי" (תְּהִלִּים ד' ח). וְהַלֵּב שֶׁל כָּל הַשָּׁנָה הֵם הַשָּׁלֹשׁ רְגָלִים בְּחִינַת: "אֵלֶּה מוֹעֲדֵי ה"' (וַיִּקְרָא כ"ג ד) רָאשֵׁי-תֵּבוֹת אִמִּ"י שֶׁהִיא 'אִם לַבִּינָה וּבִינָה לִבָּא' וְהַשִׂמְחָה הַנַּ"ל מתקרבין אֶל הַלֵּב שֶׁהֵם הַשָּׁלֹשׁ רְגָלִים וְעַל כֵּן הֵם יְמֵי שִׂמְחָה. וְצָרִיךְ כָּל אֶחָד לְהִתְגַּבֵּר מְאֹד לְהַמְשִׁיךְ עַל עַצְמוֹ הַשִׂמְחָה הַקְּדוֹשָׁה הַזֹּאת שֶׁל הַמִּצְווֹת שֶׁהוּא שִׂמְחַת יוֹם-טוֹב בְּכָל הַשָּׁנָה כֻּלָּהּ. מִכָּל-שֶׁכֵּן וְכָל-שֶׁכֵּן בְּיוֹם טוֹב קֹדֶשׁ בְּעַצְמוֹ שֶׁאָז חַיָּבִים לִשְׂמֹחַ מְאֹד כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב: "וְשָׂמַחְתָּ בְּחַגֶּךָ" (דְּבָרִים ט"ז יד). כִּי אָז מִתְקַבֵּץ יַחַד הַשִׂמְחָה שֶׁל כָּל הַמִּצְווֹת אֲשֶׁר אֵין שִׁעוּר וְעֵרֶךְ לַשִׂמְחָה הַזֹּאת כַּאֲשֶׁר יָבִין כָּל אֶחָד בְּלִבּוֹ כַּנַּ"ל. וְעַל-יְדֵי הַשִׂמְחָה בְּשָׁלֹשׁ רְגָלִים זוֹכִין לְהַשָׂגַת אֱלקוּת כַּנַּ"ל. וְזֶה בְּחִינַת: 'חַיָּב אָדָם לְהַקְבִּיל פְּנֵי רַבּוֹ בָּרֶגֶל' (סֻכָּה כ"ז), כְּדֵי לְקַבֵּל אוֹר הַפָּנִים וּלְהַחֲיוֹת אֶת בְּחִינַת הַמַּלְכוּת כַּנַּ"ל:
ז. וְעִקַּר הַשֵׂכֶל הוּא רַק הַשֵׂכֶל הָאֲמִתִּי שֶׁל הַצַּדִּיקֵי אֱמֶת שֶׁעַל-יְדֵי זֶה הַשֵׂכֶל זוֹכִין לְהַשָׂגַת אֱלקוּת לְהַכְנִיס הַשָׂגַת אֱלקוּת לְכָל הַנִּלְוִים אֲלֵיהֶם וְכָל הַחָכְמוֹת הַחִיצוֹנִיּוֹת הֵם כְּסִילוּת גָּמוּר נֶגֶד זֶה הַשֵׂכֶל. וְלִפְעָמִים בַּעֲווֹנוֹתֵינוּ הָרַבִּים כְּשֶׁנּוֹפֵל זֶה הַשֵׂכֶל הַנַּ"ל אֲלֵיהֶם לְהָעַכּוּ"ם וְהַסִּטְרָא אַחֲרָא וַאֲזַי הֵם מִתְגַּבְּרִים בְּחָכְמָתָם וּמֶמְשַׁלְתָּם. וַאֲזַי מִתְגַּבֵּר חַס וְשָׁלוֹם, מֶמְשֶׁלֶת הָעַכּוּ"ם כְּשֶׁיּוֹנְקִים יוֹתֵר מֵהָרָאוּי לָהֶם חַס וְשָׁלוֹם מִשֵׂכֶל הַנַּ"ל, שֶׁהוּא בְּחִינַת מַלְכוּת דִּקְדֻשָּׁה בְּחִינַת חָכְמָה תַּתָּאָה שֶׁבְּכָל עוֹלָם וְעוֹלָם מֵאַרְבָּעָה עוֹלָמוֹת שֶׁהִיא בְּחִינַת הַחָכְמָה הַמַּנְהֶגֶת אוֹתוֹ הָעוֹלָם. וְכָל הַחָכְמוֹת שֶׁל הָאֻמּוֹת כֻּלָּם הֵם תַּחַת הַחָכְמָה תַּתָּאָה וְיוֹנְקִים מִשָּׁם. וּמִי יוּכַל לִסְבֹּל אֶת קוֹל הַצְּעָקָה וְהַזְּעָקָה הַגְּדוֹלָה כְּשֶׁנּוֹפֵל בְּחִינַת הַמַּלְכוּת הוּא הַשֵׂכֶל הַנַּ"ל אֲלֵיהֶם. בִּבְחִינַת: "זַעֲקַת מוֹשֵׁל בַּכְּסִילִים" (קֹהֶלֶת ט' יז) כְּשֶׁרוֹצֶה הַכְּסִיל (בְּחִינַת מֶלֶךְ זָקֵן וּכְסִיל (קֹהֶלֶת ד) הוּא הַיֵּצֶר הָרָע בְּחִינַת מַלְכוּת דְּסִטְרָא אַחֲרָא כַּמְבֹאָר בְּסִימָן א') לְהִתְחַכֵּם. שֶׁמִּתְגַּבְּרִים לְהַמְשִׁיךְ לְתוֹךְ הַחָכְמוֹת שֶׁלָּהֶם שֶׁהֵם כְּסִילוּת בֶּאֱמֶת אֶת בְּחִינַת הַחָכְמָה הָאֲמִתִּיית שֶׁהוּא הַשֵׂכֶל הַנַּ"ל שֶׁל הַשָׂגַת אֱלקוּת. וְאוֹמְרִים שֶׁרַק הֵם חֲכָמִים וְאֵין חָכְמָה גְּדוֹלָה כְּחָכְמָתָם הַמֻּטְעֵת אֲשֶׁר כָּל יְנִיקָתָהּ מִנְּפִילַת הַשֵׂכֶל הַנַּ"ל. וְהַקָּדוֹשׁ-בָּרוּךְ-הוּא בְּעַצְמוֹ כִּבְיָכוֹל שׁוֹאֵג עַל זֶה בִּבְחִינַת: "שָׁאֹג יִשְׁאַג עַל נָוֵהוּ" (יִרְמְיָה כ"ה ל) 'עַל נָוֶה דִּילֵהּ' בְּחִינַת הַמַּלְכוּת שֶׁנּוֹפֵל חַס וְשָׁלוֹם בַּגָּלֻיּוֹת שֶׁל הָאַרְבַּע מַלְכֻיּוֹת דְּסִטְרָא אַחֲרָא שֶׁהֵם הָאַרְבַּע גָּלֻיּוֹת:
ח. וְצָרִיךְ כָּל אֶחָד לִרְאוֹת לַחְתֹּךְ וּלְהַבְדִּיל וּלְהַעֲלוֹת הַחָכְמָה הַנַּ"ל מִבֵּין הָאַרְבַּע גָּלֻיּוֹת וּלְהַחֲזִירָהּ לְשָׁרְשָׁהּ. וְזֶה זוֹכִין עַל-יְדֵי צְדָקָה וָחֶסֶד שֶׁעוֹשִׂין, שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה מַעֲלִין הַשֵׂכֶל הַנַּ"ל מֵהַגָּלוּת וּמַכְנִיעִין מֶמְשֶׁלֶת הָעַכּוּ"ם. עַל כֵּן צָרִיךְ כָּל אֶחָד לְפִי בְּחִינָתוֹ לְהִשְׁתַּדֵּל תָּמִיד וְלִרְאוֹת לְהוֹצִיא הַשְּׁכִינָה מֵהַגָּלוּת הַיְנוּ הַשֵׂכֶל הַנַּ"ל עַל-יְדֵי חֶסֶד. וְעַל-יְדֵי-זֶה מַכְנִיעִין חָכְמוֹת חִיצוֹנִיּוֹת וְנִצּוֹלִין מֵעוֹל מַלְכוּת הָרְשָׁעָה וְזוֹכִין לְהַשָׂגַת אֱלקוּתוֹ יִתְבָּרַךְ:
ט. וּכְנֶגֶד הָאַרְבַּע מַלְכֻיּוֹת דִּקְדֻשָּׁה שֶׁל הָאַרְבָּעָה עוֹלָמוֹת (אֲצִילוּת, בְּרִיאָה, יְצִירָה, עֲשִׂיָּה, כַּיָּדוּעַ) יָצְאוּ מֵאַבְרָהָם אָבִינוּ אִישׁ הַחֶסֶד אַרְבָּעָה בָּנִים שֶׁהֵם בְּחִינַת כְּנֶגֶד אַרְבָּעָה בָּנִים דִּבְּרָה תּוֹרָה; חָכָם וְרָשָׁע וְתָם וְשֶׁאֵינוֹ יוֹדֵעַ לִשְׁאֹל. כִּי יִצְחָק הִיא בְּחִינַת: "בֶּן חָכָם יְשַׂמַּח אָב" (מִשְׁלֵי י' א), וְעֵשָׂו הוּא בֵּן רָשָׁע וְיַעֲקֹב הוּא בֵּן תָּם כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב: "וְיַעֲקֹב אִישׁ תָּם" (בְּרֵאשִׁית כ"ה כז) וְיִשְׁמָעֵאל הוּא בְּחִינַת בֵּן שֶׁאֵינוֹ יוֹדֵעַ לִשְׁאֹל, הַיְנוּ לַעֲשׂוֹת תְּשׁוּבָה וְלִשְׁאֹל כַּפָּרָה מֵהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ עַל הָעֲווֹנוֹת שֶׁאֵינָם יְדוּעִים לוֹ שֶׁזֶּה עִקַּר הַתְּשׁוּבָה בִּבְחִינַת: "אֲשֶׁר לֹא גָזַלְתִּי אָז אָשִׁיב" (תְּהִלִּים ס"ט ה). וְזֶה בְּחִינַת אַבְרָהָם תִּקֵּן שַׁחֲרִי"ת נוֹטְרִיקוֹן שֶׁ'אֵינוֹ י'וֹדֵעַ חָ'כָם רָ'שָׁע תָּ'ם שֶׁהֵם בְּחִינַת הָאַרְבַּע מַלְכֻיּוֹת כַּנַּ"ל. וְשַׁחֲרִית בְּחִינַת שַׁחֲרוּת בְּחִינַת הַשֵׂכֶל הַתַּחְתּוֹן הַנַּ"ל שֶׁזָּכָה לְתַקְּנוֹ עַל-יְדֵי שֶׁהָיָה שֹׂנֵא בֶּצַע כִּי מָאַס מָמוֹן סְדוֹם כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב: "אִם מִחוּט וְעַד שְׂרוֹךְ נַעַל" (בְּרֵאשִׁית י"ד כג). וְעָשָׂה תָּמִיד חֶסֶד לְהַעֲלוֹת הַמַּלְכוּת דִּקְדֻשָּׁה מֵהַסִּטְרָא אַחְרָא וְעַל כֵּן רָדַף אַחַר הָאַרְבָּעָה מְלָכִים כְּדֵי לְהַכְנִיעָם שֶׁהֵן בְּחִינַת הָאַרְבַּע מַלְכֻיּוֹת דְּסִטְרָא אַחֲרָא:
י. וּכְנֶגֶד הָאַרְבָּעָה הַנַּ"ל יֵשׁ בְּכָל יוֹם-טוֹב אַרְבַּע מִצְווֹת לְהַעֲלוֹת להַדָּ' בִּבְחִי' מַלְכיוּת דִּקְדֻשָּׁה מֵהַסִּטְרָא אַחֲרָא לְבַטֵּל אַרְבַּע מַלְכֻיּוֹת דְּסִטְרָא אַחֲרָא. בְּפֶסַח הֵם אַרְבַּע כּוֹסוֹת, וּבְשָׁבוּעוֹת הוּא סֵדֶר הַמִּשְׁנָה וְלִמּוּד הַתּוֹרָה שֶׁהִיא אַרְבַּע פְּעָמִים בְּיַד כָּל אֶחָד כְּמַאֲמַר חֲכָמֵינוּ, זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה (עֵרוּבִין נ"ד), וּבְסֻכּוֹת הֵם אַרְבָּעָה מִינִים הַכֹּל כְּנֶגֶד בְּחִינַת הָאַרְבַּע מַלְכֻיּוֹת דִּקְדֻשָּׁה שֶׁצְּרִיכִין אָז לְהַעֲלוֹתָם אֶל אוֹר הַפָּנִים עַל-יְדֵי שִׂמְחַת הַמִּצְווֹת שֶׁמִּתְקַבְּצִים לְתוֹךְ הָרְגָלִים כַּנַּ"ל. וּצְרִיכִין לָזֶה בְּיוֹם-טוֹב לָשׁוּב בִּתְשׁוּבָה מִתּוֹךְ שִׂמְחָה וְעַל-יְדֵי-זֶה מְקָרְבִין אֶת הַגְּאֻלָּה:
יא. וְעִקַּר הִתְגַּלּוּת הַחֶסֶד הַנַּ"ל הִיא עַל-יְדֵי שֶׁמְּקַבְּלִין תּוֹכָחָה וּמוּסָר מֵהַצַּדִּיקֵי אֱמֶת וְאַף-עַל-פִּי שֶׁתּוֹכַחְתָּם לִפְעָמִים בְּדֶרֶךְ בִּזָּיוֹן שֶׁמְּבַזִּים אוֹתָנוּ. וְעַל-יְדֵי-זֶה זוֹכִין לַעֲשׂוֹת צְדָקָה וָחֶסֶד:
יב. וּצְרִיכִין אָנוּ לְקַבֵּל תּוֹכָחָה מֵהַצַּדִּיקִים אַף-עַל-פִּי שֶׁמְּבַזִּין אוֹתָנוּ לִפְעָמִים. כִּי צְרִיכִין אָנוּ לָדוּן אוֹתָם לְכַף זְכוּת כִּי 'אֵין אָדָם נִתְפָּס עַל צַעֲרוֹ' (בָּבָא בַּתְרָא טז) כִּי סוֹבְלִים צַעַר גָּדוֹל מֵאִתָּנוּ. כִּי כָּל הָעֲסָקִים וְהַשִׂיחוֹת חֻלִּין שֶׁלָּנוּ הוּא בְּוַדַּאי רָעָה אֶצְלָם, אַךְ אֲפִלּוּ גַּם טוֹבָתֵנוּ הַיְנוּ הַתְּפִלָּה שֶׁהִיא בְּעֶרְכֵּנוּ טוֹב הִיא גַּם כֵּן רָעָה אֶצְלָם, כִּי תְּפִלָּתֵנוּ מְבַלְבֶּלֶת אוֹתָם מְאֹד כִּי הִיא מְעֻרְבֶּבֶת בְּמַחֲשָׁבוֹת זָרוֹת וּבִלְבּוּלִים הַרְבֵּה. וְהַתְּפִלּוֹת הָאֵלּוּ עִם כָּל הָעִרְבּוּבִים בָּאִים אֶל הַצַּדִּיקִים לְהַעֲלוֹתָם וְעַל כֵּן מוֹכִיחִין אוֹתָנוּ לִפְעָמִים בְּדֶרֶךְ בִּזָּיוֹן אֲבָל צְרִיכִים אָנוּ לְקַבֵּל תּוֹכַחְתָּם כַּנַּ"ל:
יג. וְעַל כֵּן נִקְרָאִין הָעִרְבּוּבִים וְהַבִּלְבּוּלִים תְּהִלָּה כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב: "וּבְמַלְאָכָיו יָשִׂים תָּהָלָּה" (אִיּוֹב ד' יח), מֵחֲמַת שֶׁהֵם בָּאִים דַּיְקָא בְּעֵת הַתְּהִלָּה וְהַתְּפִלָּה. וְהוּא בִּשְׁתֵּי בְּחִינוֹת: אוֹ שֶׁבָּאִים לְהִתְתַּקֵּן כִּי עַכְשָׁו הוּא הַזְּמַן לָזֶה כִּי יֵשׁ בָּהֶם נִיצוֹצוֹת קְדוֹשׁוֹת שֶׁצְּרִיכִין תִּקּוּן אוֹ בִּבְחִינָה אַחֶרֶת שֶׁבָּאִין לְבַלְבֵּל אוֹתוֹ מִתְּפִלָּתוֹ מֵחֲמַת שֶׁאֵינוֹ רָאוּי לְהִתְפַּלֵּל. וְצָרִיךְ לְהִתְגַּבֵּר מְאֹד מְאֹד עַל אֵלּוּ הָעִרְבּוּבִים וְהַמַּחֲשָׁבוֹת זָרוֹת שֶׁבָּאִין אָז. כִּי כָּל הַשְּׁטוּתִים וְהַמַּחֲשָׁבוֹת שֶׁחוֹשֵׁב הָאָדָם לִפְעָמִים וְכָל הָעִרְבּוּב דַּעַת שֶׁיֵּשׁ לָאָדָם בְּכָל הַיּוֹם בְּאֵיזֶה עֵת שֶׁיִּהְיֶה הַכֹּל כַּאֲשֶׁר לַכֹּל בָּא דַּיְקָא בְּעֵת הַתְּפִלָּה. וּמַשְׁמִיעַ אֶת עַצְמוֹ אָז דַּיְקָא וּמְבַלְבֵּל אֶת מַחֲשֶׁבֶת הָאָדָם מְאֹד בִּשְׁעַת הַתְּפִלָּה דַּיְקָא וּבָאִים וְעוֹלִים עַל לִבּוֹ אָז דַּיְקָא. עַל כֵּן צְרִיכִין אָז הִתְגַּבְּרוּת גָּדוֹל מְאֹד עַל הַמַּחֲשָׁבוֹת וְהַבִּלְבּוּלִים אֵלּוּ. וְעִם כָּל זֶה הַנַּ"ל בָּאִים הַתְּפִלּוֹת אֶל הַצַּדִּיקִים לְהַעֲלוֹתָן בְּחִינַת: "וּתְהִלָּתִי אֶחֱטָם לָךְ" (יְשַׁעְיָה מ"ח ג), שֶׁבָּאִין כָּל הַתְּהִלּוֹת לְהַצַּדִּיק שֶׁהוּא בְּחִינַת מָשִׁיחַ בְּחִינַת חֹטֶם בְּחִינַת: "רוּחַ אַפֵּנוּ מְשִׁיחַ ה"' (אֵיכָה ד' כ). כִּי מָשִׁיחַ מוֹרַח וְדָאִין בִּבְחִינַת (יְשַׁעְיָה י"א ג): "וַהֲרִיחוֹ בְּיִרְאַת ה"' הַיְנוּ בִּתְפִלּוֹת שֶׁהֵן בְּחִינַת: "יִרְאַת ה' הִיא תִתְהַלָּל" כִּי הוּא מוֹרַח וּמַרְגִּישׁ בַּתְּפִלּוֹת שֶׁמְּקַבֵּל מֵהֶן אֶת כָּל אֶחָד וְאֶחָד כְּפִי מַה שֶּׁהוּא כִּי כָּל הָעִרְבּוּבִים שֶׁל כָּל אֶחָד הֵם בְּתוֹךְ הַתְּפִלָּה:
יד. וְהַצַּדִּיק יוֹדֵעַ אֵיזוֹ תְּפִלָּה בָּאָה מֵהַכְּשֵׁרִים וְאֵיזוֹ תְּפִלָּה מֵהָאֲחֵרִים וְעַל-יְדֵי-זֶה יוֹדֵעַ לְהוֹכִיחָם. כִּי עַל-יְדֵי הָעַזּוּת וְהַתּוֹרָה שֶׁל כָּל אֶחָד וְאֶחָד עַל-יְדֵי-זֶה יוֹדֵעַ אִם תְּפִלָּתוֹ הָיְתָה כְּהוֹגֶן אוֹ לָאו. כִּי יֵשׁ שְׁנֵי מִינֵי עַזּוּת יֵשׁ עַזּוּת דִּקְדֻשָּׁה וְיֵשׁ עַזּוּת דְּסִטְרָא אַחֲרָא. וְאִי אֶפְשָׁר לִזְכּוֹת לַתּוֹרָה כִּי אִם עַל-יְדֵי עַזּוּת דִּקְדֻשָּׁה לִהְיוֹת עַז כַּנָּמֵר כְּנֶגֶד הַמּוֹנְעִים וְחוֹלְקִים (כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב בַּשֻּׁלְחָן-עָרוּךְ אֹרַח חַיִּים סִימָן א) 'שֶׁלֹּא יִתְבַּיֵּשׁ מִפְּנֵי הַמַּלְעִיגִים'. וּכְפִי הָעַזּוּת דִּקְדֻשָּׁה כֵּן זוֹכֶה לַתּוֹרָה לְקַבֵּל וּלְהַמְשִׁיךְ חִדּוּשֵׁי תּוֹרָה אֲמִתִּיִּים בָּעוֹלָם. וּלְהֵפֶךְ מִי שֶׁיֵּשׁ לוֹ עַזּוּת דְּסִטְרָא אַחֲרָא מְקַבֵּל תּוֹרָה מֵהַסִּטְרָא אָחֳרָא. וּכְפִי הַתּוֹרָה שֶׁמְּקַבֵּל כְּפִי הָעַזּוּת כֵּן זוֹכֶה לִתְפִלָּה, כִּי גַּם עִקַּר הַתְּפִלָּה הִיא עַל-יְדֵי עַזּוּת דִּקְדֻשָּׁה שֶׁצְּרִיכִין לְהָעֵיז פָּנָיו כְּנֶגְדּוֹ יִתְבָּרַךְ וּלְבַקֵּשׁ מִמֶּנּוּ עַל כָּל מַה שֶּׁצָּרִיךְ וַאֲפִלּוּ לַעֲשׂוֹת פְּלָאוֹת עִמּוֹ. כִּי אִם יִרְצֶה לְהִתְבַּיֵּשׁ מִמֶּנּוּ יִתְבָּרַךְ לְפִי מַעֲשָׂיו וּלְפִי גְּדֻלַּת הַבּוֹרֵא יִתְבָּרַךְ בְּוַדַּאי לֹא יוּכַל לִפְתֹּחַ פֶּה לְהִתְפַּלֵּל כְּלָל. עַל כֵּן כְּפִי הָעַזּוּת דִּקְדֻשָּׁה שֶׁיֵּשׁ לוֹ כְּנֶגֶד הַמּוֹנְעִים עי"ז זוֹכֶה לְתוֹרַת אֱמֶת כַּנַּ"ל וּכְמוֹ כֵן זוֹכֶה לִתְפִלָּה בְּכַוָּנָה. וְעַל כֵּן הַצַּדִּיק עַל-יְדֵי שֶׁרוֹאֶה הָעַזּוּת וְהַתּוֹרָה שֶׁל כָּל אֶחָד וְאֶחָד עַל-יְדֵי-זֶה יוֹדֵעַ אֶת הַתְּפִלָּה שֶׁבִּלְבְּלָה אוֹתוֹ מֵאֵיזֶה מֵהֶם בָּאָה וְעַל-יְדֵי-זֶה יוֹדֵעַ לְהוֹכִיחַ אוֹתוֹ:
טו. מִקּוֹלוֹ שֶׁל אָדָם יְכוֹלִין לֵידַע אֶת בְּחִינַת הַמַּלְכוּת שֶׁלּוֹ. כִּי יֵשׁ בְּכָל אֶחָד וְאֶחָד בְּחִינַת מַלְכוּת וְהִיא נִכֶּרֶת בְּקוֹלוֹ כִּי יֵשׁ "קוֹל עֲנוֹת גְּבוּרָה" וְכוּ' (שְׁמוֹת ל"ב יח) כְּפִי בְּחִינַת הַמַּלְכוּת שֶׁל כָּל אֶחָד. וְעַל כֵּן הֵבִין שָׁאוּל בְּקוֹלוֹ שֶׁל דָּוִד הַמֶּלֶךְ, עָלָיו הַשָּׁלוֹם, שֶׁהוּא חָזָק בִּבְחִינַת הַמַּלְכוּת וְשָׁאַל אוֹתוֹ "הֲקוֹלְךָ זֶה בְּנִי דָּוִד" (שְׁמוּאֵל-א כ"ד טז). שֶׁתָּמַהּ שָׁאוּל עַל קוֹלוֹ וְהֵבִין שֶׁהוּא קוֹל שֶׁל מֶלֶךְ מַמָּשׁ וְרָצָה לָשֵׂאת וּלְהַגְבִּיהַּ קוֹלוֹ לְמַעְלָה מִמֶּנּוּ וְלֹא יָכוֹל. וְזֶהוּ: "וַיִּשָׂא שָׁאוּל אֶת קוֹלוֹ וַיֵּבְךְּ" (שָׁם) שֶׁהָיָה נָמוּךְ בִּבְחִינַת קוֹל שֶׁל בְּכִיָּה וְאָז אָמַר לְדָוִד: "יָדַעְתִּי כִּי מָלֹךְ תִּמְלֹךְ" כִּי יָדַע זֶה עַל-יְדֵי הַקּוֹל כַּנַּ"ל:

לא – אית לן בירא בדברא
א. הַצְּדָקָה מַנְהֶגֶת כָּל גַּלְגַּלֵּי הָרָקִיעַ וְעַל יָדָהּ נִשְׁפָּעִין כָּל הַבְּרָכוֹת, אֲבָל אֵין שְׁלֵמוּת לְהַבְּרָכוֹת כִּי אִם בְּשַׁבָּת שֶׁהִיא בְּחִינַת אֱמוּנָה, כִּי עִקַּר חֲשִׁיבוּת הַצְּדָקָה הִיא הָאֱמוּנָה. וְעַל כֵּן עִקַּר הִתְנוֹצְצוּת אוֹר הַצְּדָקָה כַּשֶּׁמֶשׁ וּשְׁלֵמוּתָהּ אֵינָהּ אֶלָּא בְּשַׁבָּת שֶׁהִיא בְּחִינַת אֱמוּנָה וֶאֱמוּנָה הִיא מְקוֹר הַבְּרָכוֹת:
ב. שְׁלֵמוּת כָּל הַדְּבָרִים הִיא הָאֱמוּנָה וּבִלְתִּי הָאֱמוּנָה כָּל הַדְּבָרִים הֵם חֲסֵרִים. וְכֵן שְׁלֵמוּת הַתּוֹרָה שֶׁהִיא הַדַּעַת הִיא רַק עַל-יְדֵי אֱמוּנָה כִּי כָּל הַתּוֹרָה עוֹמֶדֶת עַל הָאֱמוּנָה כְּמוֹ שֶׁאָמְרוּ חֲכָמֵינוּ, זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה: 'בָּא חֲבַקּוּק וְהֶעֱמִידָן עַל הָאֱמוּנָה' (מַכּוֹת כ"ד). וְכֵן שְׁלֵמוּת הַגַּלְגַּלִּים שֶׁהִיא בְּחִינַת צְדָקָה כַּנַּ"ל אֵינָהּ אֶלָּא עַל-יְדֵי אֱמוּנָה כִּי הָעִקָּר הִיא הָאֱמוּנָה:
ג. וְעַל-יְדֵי שְׁמִירַת שַׁבָּת שֶׁהִיא בְּחִינַת אֱמוּנָה נִשְׁלָם הַצְּדָקָה וְזוֹכִין לְכָל הַבְּרָכוֹת. וְעַל כֵּן הִתְחִיל הַתַּנָּא בְּמַסֶּכֶת שַׁבָּת בְּמִצְוַת צְדָקָה לְרַמֵּז כָּל הַנַּ"ל (וְנֶאֱמַר בַּזֶמֶר לְכָה דוֹדִי בְּשַׁבָּת 'כִּי הִיא מְקוֹר הַבְּרָכָה'). וְהִיא בְּחִינַת שְׁלֵמוּת כָּל הַדְּבָרִים שֶׁבָּעוֹלָם כַּנַּ"ל כִּי עַל-יְדֵי שְׁמִירַת שַׁבַּת קֹדֶשׁ זוֹכִין לֶאֱמוּנָה:
ד. וְעִקַּר הָעֲשִׂיָּה שֶׁל צְדָקָה עוֹשֶׂה הֶעָנִי עִם הַבַּעַל הַבַּיִת (מִדְרָשׁ רַבָּה רוּת פֵּרוּשׁ רַשִׁ"י) וְזֶהוּ בְּחִינַת הֲלִיכַת וּתְנוּעַת הַגַּלְגַּלִּים בְּחִינַת: 'בִּגְלַל הַדָּבָר הַזֶּה גַּלְגַּל הוּא שֶׁחוֹזֵר בָּעוֹלָם' (שַׁבָּת קנ"א). וְהוּא יֵשׁ לוֹ שְׁתֵּי תְּנוּעוֹת אַחַת הִיא הָעִקָּר הַתְּנוּעָה שֶׁהִיא מִמַּעֲרָב לְמִזְרָח תְּנוּעָה טִבְעִית. וְאַחַת הִיא תְּנוּעָה הֶכְרֵחִית מִמִּזְרָח לְמַעֲרָב מַה שֶּׁהַגַּלְגַּל הַיּוֹמִי חוֹזֵר וּמִתְגַּלְגֵּל מִמִּזְרָח לְמַעֲרָב וּמַכְרִיחַ עִמּוֹ כָּל הַגַּלְגַּלִּים. וְהֶעָנִי הוּא בְּחִינַת: "וּמִמַּעֲרָב אֲקַבְּצֶךָּ" (יְשַׁעְיָה מ"ג ה), שֶׁמְּקַבֵּץ הַצְּדָקָה וְהַבַּעַל הַבַּיִת הַנּוֹתֵן לוֹ הוּא בִּבְחִינַת: "מִמִּזְרָח אָבִיא זַרְעֶךָ" (שָׁם) בִּבְחִינַת: "זִרְעוּ לָכֶם לִצְדָקָה" (הוֹשֵׁעַ י' יב). וְעִקַּר הַתְּנוּעָה הִיא מִמַּעֲרָב לְמִזְרָח מֵהֶעָנִי לַבַּעַל הַבַּיִת:
ה. וְעִקַּר קִיּוּם וְחִיּוּת הָאֱמוּנָה הִיא רַק עַל-יְדֵי שְׁמִירַת הַבְּרִית. וְעַל כֵּן נוֹסְעִים לַצַּדִּיקִים עַל שַׁבַּת קֹדֶשׁ כִּי עִקַּר קְדֻשַּׁת הַצַּדִּיקִים הָאֲמִתִּיִּים הִיא שְׁמִירַת הַבְּרִית בִּשְׁלֵמוּת בְּכָל הַבְּחִינוֹת. עַל כֵּן נוֹסְעִים אֲלֵיהֶם עַל שַׁבָּת כְּדֵי לְקַבֵּל מֵהֶם קְדֻשַּׁת שַׁבָּת שֶׁהִיא הָאֱמוּנָה שֶׁהִיא שְׁלֵמוּת הַכֹּל כַּנַּ"ל:
ו. וְכָל הַגַּלְגַּלִּים וְכָל הַנְהָגַת הָעוֹלָם הַיְנוּ "חֻקּוֹת שָׁמַיִם וָאָרֶץ" (יִרְמְיָה ל"ג כה) הַכּל תָּלוּי בִּשְׁמִירַת הַבְּרִית קדֶשׁ. וְכֵן כָּל הַבְּרָכוֹת וְהַהַשְׁפָּעוֹת שֶׁבָּאִים מֵהֶם:
ז. וְכָל הַיִּסּוּרִים שֶׁיֵּשׁ לָאָדָם בַּדְּרָכִים כֻּלָּם הֵם בִּשְׁבִיל פְּגַם הַבְּרִית. עַל כֵּן אָמְרוּ חֲכָמֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה: 'חַיָּב אָדָם לִפְקֹד אֶת אִשְׁתּוֹ קדֶם שֶׁיֵּצֵא לַדֶּרֶךְ' (יְבָמוֹת ס"ב) כְּדֵי שֶׁלֹּא יִהְיֶה בִּבְחִינַת: "הִשְׁחִית כָּל בָּשָׂר אֶת דַּרְכּוֹ" (בְּרֵאשִׁית ו' יב) הַיְנוּ שֶׁעַל-יְדֵי שְׁמִירַת הַבְּרִית לֹא יִהְיֶה לוֹ צַעַר בַּדֶּרֶךְ:
ח. וְכֵן צָרִיךְ לִתֵּן צְדָקָה קדֶם שֶׁיֵּצֵא לַדֶּרֶךְ כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב: "צֶדֶק לְפָנָיו יְהַלֵּךְ וְיָשֵׂם לְדֶרֶךְ פְּעָמָיו" (תְּהִלִּים פ"ה יד) כִּי עַל-יְדֵי הַצְּדָקָה יָאִיר הַכּוֹכָב כִּי עַל-יְדֵי צְדָקָה מְאִירִין הַגַּלְגַּלִּים. וְעַל-יְדֵי-זֶה יְבַטֵּל עִכּוּבוֹ בַּדֶּרֶךְ שֶׁנִּמְשָׁךְ מֵהָעִכּוּב שֶׁיֵּשׁ בַּכּוֹכָבִים שֶׁאֵינָם מְאִירִים בִּשְׁלֵמוּת וְיִנָּצֵל מִצַּעַר וְעִכּוּב בַּדָּרֶךְ:
ט. וְיֵשׁ שְׁתֵּי בְּחִינוֹת בְּרִית. בְּחִינָה אַחַת הִיא שְׁמִירַת הַבְּרִית קדֶשׁ בְּרִית עִלָּאָה שֶׁהוּא רָקִיעַ הַמַּבְדִּיל בֵּין מַיִן עִלָּאִין לְמַיִן תַּתָּאִין בְּחִינַת בֶּן חוֹרִין שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה זוֹכֶה לְחֵרוּת וְעוֹשֶׂה תּוֹלָדוֹת. וְהַבְּחִינָה הַשְּׁנִיָּה הִיא שְׁמִירַת אִסּוּר וְהֶתֵּר. וְצָרִיךְ לָאָדָם לִהְיוֹת לוֹ אֵלּוּ הַשְּׁתֵּי בְּחִינוֹת בְּרִית הַיְנוּ לִהְיוֹת צַדִּיק וְלַמְדָן. וְצַדִּיק נִקְרָא עַל-יְדֵי שְׁמִירַת הַבְּרִית קֹדֶשׁ וְלַמְדָן עַל-יְדֵי שֶׁיִּלְמוֹד דִּינֵי אִסּוּר וְהֶתֵּר וְכַיּוֹצֵא בָּזֶה וְיִשְׁמְרֵם. וּכְשֶׁזּוֹכֶה לִשְׁמִירַת הַבְּרִית בִּשְׁתֵּי בְּחִינוֹת אֵלּוּ אֲזַי הוּא דּוֹמֶה לְמַלְאַךְ ה' צְבָאוֹת וְזוֹכֶה לֶאֱמוּנָה שְׁלֵמָה וּמַמְשִׁיךְ כָּל הַבְּרָכוֹת וְהַהַשְׁפָּעוֹת כַּנַּ"ל:
י. וְעַל-יְדֵי שְׁמִירַת הַבְּרִית כַּנַּ"ל נִתְגַּלֶּה חֶסֶד בְּפֻמָּא דְּאַמָּה (זֹהַר-הַקָּדוֹשׁ חֵלֶק ג קמ"ב.) וְחֶסֶד הַיְנוּ אַהֲבָה וְהִשְׁתּוֹקְקוּת לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ וְכִסּוּפִין טוֹבִים שֶׁהִיא דָּבָר יָקָר מְאֹד. כִּי עַל-יְדֵי-זֶה עוֹשֶׂה נְפָשׁוֹת הַיְנוּ שֶׁעוֹשֶׂה נְקֻדּוֹת לְאוֹתִיּוֹת הַתּוֹרָה בִּבְחִינַת נְקֻדּוֹת הַכָּסֶף. הַיְנוּ שֶׁעַל-יְדֵי הַכִּסּוּפִין נַעֲשִׂין הַנְּקֻדּוֹת שֶׁהֵם בְּחִינַת נֶפֶשׁ כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב: "נִכְסְפָה וְגַם כָּלְתָה נַפְשִׁי" (תְּהִלִּים פ"ד ג), הַיְנוּ מַה שֶּׁאֲנִי נִכְסָף וְכָלֶה אַחַר הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ מִזֶּה בְּעַצְמוֹ נַעֲשֶׂה נַפְשִׁי:
יא. וְהַנְּקֻדּוֹת הֵם הַחִיּוּת וְהַתְּנוּעָה שֶׁל הָאוֹתִיּוֹת עַל כֵּן הֵם בְּחִינַת נֶפֶשׁ. כִּי כְּמוֹ שֶׁהַנֶּפֶשׁ הִיא חִיּוּת הָאָדָם וְכָל תְּנוּעוֹתָיו הֵם עַל-יְדֵי הַנֶּפֶשׁ וּבְלֹא זֶה הוּא כְּגלֶם, כֵּן הָאוֹתִיּוֹת אֵין לָהֶם שׁוּם תְּנוּעָה וְחִיּוּת רַק עַל-יְדֵי הַנְּקֻדּוֹת שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה מִתְנוֹעֲעִין וְנִזְדַּוְּגִין וְנִצְטָרְפִין הָאוֹתִיּוֹת. וְהַנְּקֻדּוֹת נַעֲשִׂין עַל-יְדֵי הַכִּסּוּפִין לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ שֶׁהֵם בְּחִינַת נְפָשׁוֹת וְזִוּוּגָן וְהִצְטָרְפוּתָן שֶׁל הַנְּקֻדּוֹת הֵם בְּחִינַת זִוּוּגֵי הַנְּפָשׁוֹת. וְעַל-יְדֵי הַנְּקֻדּוֹת נִזְדַּוְּגִין וְנִצְטָרְפִין הָאוֹתִיּוֹת וְזֶה בְּחִינַת זִוּוּגֵי הַגּוּפִים. וְזֶה סוֹד נְפִילַת אַפַּיִם שֶׁכַּוָּנָתוֹ לְהַעֲלוֹת הַנֶּפֶשׁ בִּבְחִינַת הַעֲלָאַת מַיִן נוּקְבִין וְלַעֲשׂוֹת יִחוּד. כִּי עַל-יְדֵי הַכִּסּוּפִין שֶׁזֶּה בְּחִינַת הַעֲלָאַת מַיִן נוּקְבִין מִזֶּה בְּעַצְמוֹ נַעֲשֶׂה נֶפֶשׁ וְנִתְעַלֶּה וְנַעֲשֶׂה יִחוּד וְזִוּוּג. כִּי עִקַּר הִתְהַוּוּת הַנֶּפֶשׁ הִיא עַל-יְדֵי הַהִשְׁתּוֹקְקוּת אַחַר הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ כָּל אֶחָד לְפִי מַדְרֵגָתוֹ שֶׁהוּא נִכְסָף וּמִשְׁתּוֹקֵק לְהַגִּיעַ לַמַּדְרֵגָה שֶׁלְּמַעְלָה מִמֶּנָּה עַל-יְדֵי-זֶה נַעֲשֶׂה הַנֶּפֶשׁ בְּכֹחַ:
יב. וְעַל-יְדֵי הַכִּסּוּפִין נַעֲשֶׂה הַזִּוּוּג. שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה שֶׁהוּא נִכְסָף אֶל הַדָּבָר נַעֲשֶׂה נֶפֶשׁ. וְעַל-יְדֵי-זֶה שֶׁהוּא נִכְסָף לְהַדָּבָר חוֹזֵר הַדָּבָר וְכוֹסֵף אֵלָיו וּמִזֶּה נִתְהַוֶּה גַּם כֵּן נֶפֶשׁ וְהַנְּפָשׁוֹת מִזְדַּוְּגִין. כִּי מַה שֶּׁהוּא נִכְסָף הוּא בְּחִינַת תֵּאוּבְתָּא דְּנוּקְבָא וְהוּא עָבֵיד נֶפֶשׁ נוּקְבָא כַּמּוּבָא בַּזֹּהַר הַקָּדוֹשׁ (לך לך פ"ה: ). וּמַה שֶּׁהַדָּבָר חוֹזֵר וְנִכְסָף אֵלָיו הוּא בְּחִינַת תֵּאוּבְתָּא דִּדְּכָר וְעָבֵיד נֶפֶשׁ דְּכָר וְאַחַר כָּךְ בָּאִים לִבְחִינַת עִבּוּר וְלֵדָה כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב שָׁם בַּזֹּהַר הַקָּדוֹשׁ. וְנִגְמָרִין וְיוֹצְאִין הַנְּפָשׁוֹת לַעֲשׂוֹת פְּעֻלּוֹת בָּעוֹלָם לְפִי הַנְּקֻדּוֹת שֶׁעוֹשִׂין להאותיות. כִּי אוֹתִיּוֹת הַתּוֹרָה הֵם פּוֹעֲלִים הַכֹּל כִּי הֵם הַחִיּוּת שֶׁל כָּל דָּבָר וּמַנְהִיגִין אֶת כָּל הָעוֹלָם וְאֵין לָהֶם כֹּחַ לִפְעֹל אֶלָּא לְפִי הַנְּקֻדּוֹת בְּחִינַת הַכִּסּוּפִין כַּנַּ"ל. וְאִם כּוֹסֵף לְרַע עוֹשֶׂה נְקֻדּוֹת רָעוֹת, וְנִצְטָרְפִין וְנִזְדַּוְּגִין הָאוֹתִיּוֹת לַעֲשׂוֹת פְּעֻלּוֹת רָעוֹת. וְאִם כּוֹסֵף לָשׁוּב בִּתְשׁוּבָה נַעֲשִׂין נְקֻדּוֹת טוֹבוֹת וּמִתְנוֹעֲעִים הָאוֹתִיּוֹת וְנִזְדַּוְּגִין לַעֲשׂוֹת פְּעֻלּוֹת טוֹבוֹת בָּעוֹלָם:
יג. וְשַׁבַּת קֹדֶשׁ הִיא בְּחִינַת אֱמוּנָה וּקְדֻשַּׁת הַבְּרִית שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה זוֹכִין לְאַהֲבָה וְהִשְׁתּוֹקְקוּת וְכִסּוּפִים טוֹבִים שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה נַעֲשִׂין נְפָשׁוֹת קְדוֹשׁוֹת. וְעַל כֵּן בִּתְחִלַּת שַׁבָּת בָּא הִשְׁתּוֹקְקוּת דִּקְדֻשָּׁה לָאָדָם וְזוֹכֶר אֶת עַצְמוֹ מֵאֲבֵדַת הַנֶּפֶשׁ יְתֵרָה בְּחֹל כְּמוֹ שֶׁאָמְרוּ חֲכָמֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה: 'כֵּיוָן שֶׁשָּׁבַת וַי אָבְדָה נֶפֶשׁ' (בֵּיצָה ט"ז) (הַיְנוּ שֶׁאוֹמְרִים וְשָׁמְרוּ בְּנֵי-יִשְׂרָאֵל וְגוֹ' שָׁבַת וַיִּנָּפַשׁ). וְזוֹכְרִים אֶת עַצְמָם שֶׁבְּמוֹצָאֵי שַׁבַּת קֹדֶשׁ אוֹבְדִים הַנֶּפֶשׁ וּמַתְחִילִין לְהִתְגַּעְגֵּעַ אַחֲרֶיהָ וּמִזֶּה בְּעַצְמוֹ נִתְהַוֶּה הַנֶּפֶשׁ הַיְּתֵרָה שֶׁל שַׁבָּת, כִּי עִקַּר הִתְהַוּוּת הַנְּפָשׁוֹת דִּקְדֻשָּׁה הוּא עַל-יְדֵי כִּסּוּפִים טוֹבִים כַּנַּ"ל:
יד. וְכָל אֶחָד לְפִי הַכִּסּוּפִין שֶׁלּוֹ שֶׁמֵּהֶם נַעֲשִׂין נְפָשׁוֹת כֵּן עוֹשֶׂה נְקֻדּוֹת לְאוֹתִיּוֹת הַתּוֹרָה. וְהֵם בַּתְּחִלָּה אוֹר פָּשׁוּט (כַּמְבֹאָר בְּסִימָן ל"ו) כִּי מִפִּי עֶלְיוֹן לֹא תֵּצֵא כִּי אִם אוֹר פָּשׁוּט, רַק כָּל אֶחָד לְפִי מַה שֶּׁהוּא נִכְסָף כֵּן הוּא עוֹשֶׂה צוּרָה לְהָאוֹתִיּוֹת שֶׁהָיוּ בַּתְּחִלָּה כְּגֹלֶם וְעַל-יְדֵי הַנְּקֻדּוֹת מֵהַכִּסּוּפִין נַעֲשִׂין כֵּלִים. וְאִם הָאָדָם כּוֹסֵף וּמִשְׁתּוֹקֵק לְטוֹב מְצַיֵּר וּמְפָרֵשׁ אוֹתִיּוֹת הַתּוֹרָה לְטוֹב וְנַעֲשִׂים כְּלִי לְקַבֵּל טוֹב. וְאִם נִכְסָף לְרַע חַס וְשָׁלוֹם נִצְטַיְּרִים וְנַעֲשִׂים כְּלִי לְקַבֵּל רַע חַס וְשָׁלוֹם. וּלְפִי מַה שֶּׁנִּצְטַיְּרִין כֵּן הֵם פּוֹעֲלִים בָּעוֹלָם כִּי יֵשׁ בַּתּוֹרָה אֲחִיזַת טוֹב וָרַע בְּחִינַת: 'זָכָה נַעֲשֵׂית לוֹ סַם חַיִּים' וְכוּ' (יוֹמָא ע"ב) "וְצַדִּיקִים יֵלְכוּ בָם וּפֹשְׁעִים יִכָּשְׁלוּ בָם" (הוֹשֵׁעַ י"ד י):
טו. אַךְ כְּדֵי שֶׁתֵּצֵא הַנֶּפֶשׁ מִכֹּחַ אֶל הַפּעַל צָרִיךְ לְדַבֵּר בַּפֶּה הַכִּסּוּפִין שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה נִגְמָר הַנֶּפֶשׁ וְיוֹצְאָה מִכֹּחַ אֶל הַפֹּעַל כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב: "נַפְשִׁי יָצְאָה בְדַבְּרוֹ" (שִׁיר הַשִּׁירִים ה' ו). וְזֶה שֶׁכָּתוּב: "רְצוֹן יְרֵאָיו יַעֲשֶׂה וְאֶת שַׁוְעָתָם יִשְׁמַע וְיוֹשִׁיעֵם" (תְּהִלִּים קמ"ה יט), כִּי עַל-יְדֵי הָרָצוֹן שֶׁהוּא הַכִּסּוּפִין נַעֲשֶׂה הַנֶּפֶשׁ בְּכֹחַ וְאָז נַעֲשֶׂה בַּקָּשָׁתוֹ וּרְצוֹנוֹ בְּכֹחַ בִּבְחִינַת: "רְצוֹן יְרֵאָיו יַעֲשֶׂה", וְאַחַר-כָּךְ וְאֶת שַׁוְעָתָם שֶׁמְּדַבְּרִים בְּפִיהֶם הַהִשְׁתּוֹקְקוּת וְכוּ' עַל-יְדֵי-זֶה: "יִשְׁמַע וְיוֹשִׁיעֵם". כִּי עַל-יְדֵי הַדִּבּוּר נִגְמֶרֶת הַנֶּפֶשׁ וְיוֹצְאָה מִכֹּחַ אֶל הַפּעַל וַאֲזַי נִצְטַיְּרִים הָאוֹתִיּוֹת וְנַעֲשִׂים כְּלִי לְקַבֵּל טוֹב וְנִתְמַלֵּא בַּקָּשָׁתוֹ בְּפֹעַל. כִּי כְּפִי הַנֶּפֶשׁ שֶׁעוֹשֶׂה בְּכֹחַ אוֹ בְּפֹעַל כֵּן נַעֲשִׂים נְקֻדּוֹת לְהָאוֹתִיּוֹת וְכֵן נִצְטַיְּרִים וְכֵן הֵם פּוֹעֲלִים וְעוֹשִׂים בַּקָּשָׁתוֹ וּרְצוֹנוֹ. וְעַל זֶה נִסְדַּר סֵדֶר הַתְּפִלּוֹת שֶׁצְּרִיכִין לְהוֹצִיא הַכִּסּוּפִין בִּשְׂפָתָיו וַאֲזַי נַעֲשֶׂה הַנֶּפֶשׁ בְּפעַל שֶׁעִקַּר הַנֶּפֶשׁ הִיא מֵהַדִּבּוּר בִּבְחִינַת: "וַיְהִי הָאָדָם לְנֶפֶשׁ חַיָּה" (בְּרֵאשִׁית ב' ז) וְתַרְגּוּמוֹ 'לְרוּחַ מְמַלְלָא':
טז. וְזֶהוּ מַעֲלַת הַשִׂיחָה בֵּינוֹ לְבֵין קוֹנוֹ שֶׁצְּרִיכִין לָשִׂיחַ וּלְדַבֵּר בֵּינוֹ לְבֵין קוֹנוֹ לְהוֹצִיא בַּפֶּה כִּסּוּפָיו הַטּוֹבִים שֶׁמִּתְגַּעְגֵּעַ לָצֵאת מֵהָרַע שֶׁלּוֹ וְלִזְכּוֹת לְטוֹב אֲמִתִּי. וּלְהִתְפַּלֵּל לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ עַל זֶה שֶׁיְּרַחֵם עָלָיו לְמַלֹּאת רְצוֹנוֹת שֶׁלּוֹ הַטּוֹבִים. וּלְדַבֵּר בְּפֶה מָלֵא מִזֶּה דְּהַיְנוּ מִכָּל מַה שֶּׁחָסֵר לוֹ בַּעֲבוֹדַת הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ שֶׁהוּא רוֹצֶה וּמִשְׁתּוֹקֵק שֶׁיְּמַלֵּא לוֹ הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ. וְעַל-יְדֵי-זֶה יִזְכֶּה לִפְעל בַּקָּשָׁתוֹ כַּנַּ"ל וְיִזְכֶּה לִפְעֹל מַה שֶּׁצָּרִיךְ וּמֵבִיא טוֹב לָעוֹלָם וּמַמְשִׁיךְ טוֹבָה וּבְרָכָה בְּכָל הָעוֹלָמוֹת וּמְעוֹרֵר לִתְשׁוּבָה כַּמָּה נְפָשׁוֹת. וְצָרִיךְ כָּל אֶחָד לְהַרְגִּיל עַצְמוֹ לַעֲסֹק בָּזֶה הַרְבֵּה בְּכָל יוֹם לְדַבֵּר בֵּינוֹ לְבֵין קוֹנוֹ. כִּי עִנְיָן זֶה יָקָר מְאֹד וְעַל-יְדֵי-זֶה יְכוֹלִין לְהַחֲזִיר כָּל הָעוֹלָם לְמוּטָב:
יז. וּכְשֶׁזּוֹכֶה לִשְׁמִירַת הַבְּרִית בִּשְׁתֵּי בְּחִינוֹת הַנַּ"ל אֲזַי זוֹכֶה לְאַהֲבָה וְכִסּוּפִים טוֹבִים לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה מְצַיֵּר אוֹתִיּוֹת הַתּוֹרָה לְטוֹב בִּבְחִינַת חַיִּים. וַאֲזַי אוֹתִיּוֹת הַתּוֹרָה בְּעַצְמָן מְבַקְּשִׁין מִמֶּנּוּ שֶׁיְּדַבְּרֵם בְּפִיו כְּדֵי שֶׁיְּצַיְּרֵם לְטוֹבָה. וְעַל-יְדֵי-זֶה זוֹכֶה שֶׁיִּהְיוּ כָּל אֲכִילוֹתָיו וּסְעֻדּוֹתָיו בִּבְחִינַת: "לֶחֶם הַפָּנִים" וַאֲזַי 'שֻׁלְחָנוֹ מְכַפֵּר כַּמִּזְבֵּחַ'. וַאֲזַי כָּל הַכּוֹכָבִים וְכָל הַמַּזָּלוֹת וְכָל הָעַכּוּ"ם כֻּלָּם הֵם טוֹרְחִים בִּשְׁבִיל פַּרְנָסָתוֹ:
יח. וּכְלַל הַדָּבָר שֶׁמְּאֹד יָקָר הַכִּסּוּפִין וְהַהִשְׁתּוֹקְקוּת לְדָבָר שֶׁבִּקְדֻשָּׁה כִּי עַל יָדָם נִתְהַוָּה הַנֶּפֶשׁ וְנִגְמֶרֶת עַל-יְדֵי הַדִּבּוּר כַּנַּ"ל. וְזֹאת הַנֶּפֶשׁ יוֹצְאָה וּמִתְגַּלְגֶּלֶת וְלִפְעָמִים מִתְגַּלְגֶּלֶת וּבָאָה הַנֶּפֶשׁ דִּקְדֻשָּׁה לְתוֹךְ הָרָשָׁע וְנוֹפְלִין לוֹ הִרְהוּרֵי תְּשׁוּבָה וְתוּכַל לְהַחֲזִירוֹ לְמיטָב. וְכֵן לְהֵפֶךְ כַּמָּה רָעוֹת גּוֹרְמִים הַכִּסּוּפִים לְדָבָר שֶׁאֵינוֹ טוֹב, חַס וְשָׁלוֹם. כִּי הַנֶּפֶשׁ שֶׁנִּתְהַוָּה עַל-יְדֵי כִּסּוּפִים רָעִים מִתְגַּלְגֶּלֶת לִפְעָמִים לְתוֹךְ הַצַּדִּיק וְתוּכַל לְהַחֲטִיאוֹ, חַס וְשָׁלוֹם. וְזֶה בְּחִינַת: "יֵשׁ הֶבֶל וְגוֹ"' (קהֶלֶת ח' יד) בְּחִינַת הֶבֶל פֶּה שֶׁמִּשָּׁם יוֹצְאִים הַנְּפָשׁוֹת וְעַל-יְדֵי-זֶה יֵשׁ צַדִּיקִים שֶׁמַּגִּיעַ אֲלֵיהֶם כְּמַעֲשֵׂה הָרְשָׁעִים. עַל-יְדֵי שֶׁמִּתְגַּלְגֶּלֶת לְתוֹכָן נֶפֶשׁ מִכִּסּוּפִים רָעִים שֶׁנּוֹפְלִים לוֹ מִזֶּה הִרְהוּרֵי עֲבֵרָה אַךְ אַחַר-כָּךְ אֶפְשָׁר שֶׁתַּחֲטִיאוֹ, חַס וְשָׁלוֹם אוֹ שֶׁיְּתַקֵּן הַנֶּפֶשׁ. וְכֵן לְהֵפֶךְ יֵשׁ רְשָׁעִים שֶׁמַּגִּיעַ אֲלֵיהֶם כְּמַעֲשֵׂה הַצַּדִּיקִים שֶׁנּוֹפְלִים לוֹ בְּוַדַּאי הִרְהוּרֵי תְּשׁוּבָה בְּעֵת שֶׁהִגִּיעַ אֵלָיו נֶפֶשׁ קְדוֹשָׁה מִכִּסּוּפִים קְדוֹשִׁים, אַךְ אַחַר-כָּךְ אֶפְשָׁר שֶׁיְּקַלְקֵל הַנֶּפֶשׁ אוֹ שֶׁתַּחֲזִירֵנוּ לְמוּטָב. וְזֶה בְּחִינַת גִּלְגּוּלֵי הַנְּפָשׁוֹת שֶׁיּוֹצְאִים מֵהַדִּבּוּר וּמִתְגַּלְגְּלִים בָּעוֹלָם:
יט. וּשְׁלֵמוּת הָאָדָם הוּא שֶׁיִּהְיֶה צַדִּיק וְלַמְדָן כִּי אִם אֵינוֹ לַמְדָן אָמְרוּ חֲכָמֵינוּ, זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה: 'וְלֹא עַם הָאָרֶץ חָסִיד'. וְלַמְדָן בִּלְבַד בְּוַדַּאי אֵינוֹ כְּלוּם כִּי אֶפְשָׁר לִהְיוֹת לַמְדָן וְרָשָׁע גָּמוּר, חַס וְשָׁלוֹם, כִּי לֹא זָכָה נַעֲשֵׂית לוֹ סַם הַמָּוֶת. עַל כֵּן צָרִיךְ שֶׁיִּהְיֶה לַמְדָן בַּתּוֹרָה וְחָסִיד בְּמַעֲשִׂים טוֹבִים (הַיְנוּ צַדִּיק כַּמּוּבָא בַּזּהַר הַקָּדוֹשׁ חֵלֶק ג רי"ג) וַאֲזַי הוּא דּוֹמֶה לְמַלְאַךְ ה' צְבָאוֹת וּמְצַיֵּר אוֹתִיּוֹת הַתּוֹרָה לְטוֹב וְכוּ'. וּמִי שֶׁטּוֹעֶה וְסוֹבֵר שֶׁהָעִקָּר הוּא בְּחִינַת לַמְדָן לְבַד הוּא בְּחִינַת אַחֵר שֶׁקִּצֵּץ בַּנְּטִיעוֹת רַחֲמָנָא לִצְלָן:
כ. וַאֲפִלּוּ הַצַּדִּיק הַגָּמוּר שֶׁהוּא צַדִּיק וְלַמְדָן כְּשֶׁנּוֹפֵל לִפְעָמִים מִמַּדְרֵגָתוֹ כַּיָּדוּעַ שֶׁאִי אֶפְשָׁר לַעֲמד תָּמִיד עַל מַדְרֵגָה אַחַת. אֲזַי אִם יִרְצֶה לְהַחֲזִיק אֶת עַצְמוֹ בְּמַדְרֵגַת לַמְדָן שֶׁנִּשְׁאַר לוֹ הוּא לֹא טוֹב רַק צָרִיךְ לְהַחֲזִיק עַצְמוֹ בַּיִּרְאַת שָׁמַיִם וּנְקֻדּוֹת טוֹבוֹת שֶׁנִּשְׁאָר בּוֹ עֲדַיִן:
כא. וּמֵחֲמַת שְׁתֵּי בְּחִינוֹת אֵלּוּ שֶׁנִּמְצָאִים בְּהָרַב וְהַצַּדִּיק בְּחִינַת לַמְדָן שֶׁהוּא בְּחִינַת מַלְאָךְ שֶׁהוּא מְט"ט בְּחִינַת מִשְׁנָה. וּבְחִינַת צַדִּיק שֶׁדּוֹמֶה לְקוֹנוֹ לִהְיוֹת חָסִיד בְּמַעֲשִׂים טוֹבִים וְזֶה בְּחִינַת ה' צְבָאוֹת. עַל-יְדֵי-זֶה נִמְצָא בּוֹ שְׁנֵי כֹּחוֹת שֶׁיֵּשׁ לְהַתּוֹרָה סַם חַיִּים וּלְהֵפֶךְ. וְאֶפְשָׁר לְהַמִּתְקָרֵב אֵלָיו לִמְצוֹא בּוֹ דָּבָר שֶׁיְּקַצֵּץ בִּנְטִיעוֹת אוֹ לִכָּנֵס וְלֵיצֵא בְּשָׁלוֹם. וְעַל כֵּן יֵשׁ אַרְבַּעה בְּחִינוֹת בַּמִּתְקָרְבִים לְצַּדִּיקֵי אֱמֶת בְּחִינַת: 'אַרְבָּעָה שֶׁנִּכְנְסוּ לַפַּרְדֵּס' (חֲגִיגָה י"ד). כִּי יֵשׁ מִי שֶׁמְּקַבֵּל דֶּרֶךְ יְשָׁרָה מֵהָרַב וְנַעֲשֶׂה אִישׁ כָּשֵׁר עַד סוֹפוֹ וְזֶה בְּחִינַת צַדִּיק בְּחִינַת 'רַבִּי עֲקִיבָא שֶׁנִּכְנַס בְּשָׁלוֹם וְיָצָא בְּשָׁלוֹם'. וְיֵשׁ בְּחִינַת הֵצִיץ וְנִפְגַּע בְּחִינַת בֶּן עַזַּאי הַיְנוּ שֶׁנִּתְלַהֵב לִבּוֹ מְאֹד מִגֹּדֶל הָאוֹר שֶׁהֵאִיר בּוֹ הַצַּדִּיק וְנִתְלַהֵב יוֹתֵר מֵהַמִּדָּה וְעַל-יְדֵי-זֶה יוּכַל לָצֵאת מִדַּעְתּוֹ. וְיֵשׁ בְּחִינַת הֵצִיץ וָמֵת בְּחִינַת בֶּן זוֹמָא שֶׁעַל-יְדֵי הִתְלַהֲבוּתוֹ יוֹתֵר מִדַּאי יוּכַל לָמוּת. וּשְׁנֵיהֶם הֵם בְּחִינַת צַדִּיק וְגַם עֲלֵיהֶם נֶאֱמַר: "צַדִּיקִים יֵלְכוּ בָם". אֲבָל יֵשׁ מִי שֶׁבָּא בְּעַקְמִימִיּוּת וְטִינָא יֵשׁ בְּלִבּוֹ וְיוּכַל לִמְצא בְּהָרַב גַּם כֵּן מַה שֶּׁהוּא רוֹצֶה, דְּהַיְנוּ דָּבָר שֶׁיִּכְפֹר בַּכֹּל וְיִתְרַחֵק לְגַמְרֵי וּפוֹרֵשׁ מֵהַצַּדִּיק וְנַעֲשֶׂה מִתְנַגֵּד וָלֵץ בִּבְחִינַת אַחֵר שֶׁקִּצֵּץ בַּנְּטִיעוֹת וְזֶה בְּחִינַת: "וְפֹּשְׁעִים יִכָּשְׁלוּ בָם" רַחֲמָנָא לִצְלָן. וְד' בְּחִינוֹת אֵלּוּ הֵם בְּחִינַת צַדִּיק וְרָשָׁע עוֹבֵד אֱלֹקִים וְלֹא עֲבָדוֹ הַנֶּאֱמָרִים בַּפָּסוּק: "וְשַׁבְתֶּם וּרְאִיתֶם בֵּין צַדִּיק" וְגוֹ' (מַלְאָכִי ג' יח) שֶׁנִּמְצָאִים בְּכָל בְּנֵי אָדָם הָרוֹצִים לִכָּנֵס לַעֲבוֹדַת הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ וּלְהִתְקָרֵב לְהַצַּדִּיק וְהָרַב שֶׁבַּדּוֹר. כִּי הַצַּדִּיק צָרִיךְ שֶׁיִּהְיֶה לוֹ שְׁנֵי כֹּחוֹת שֶׁיֵּשׁ לְהַתּוֹרָה סַם חַיִּים וְחַס וְשָׁלוֹם לְהֵפֶךְ. בְּאֹפֶן שֶׁיִּהְיֶה אֶפְשָׁר לְהַמִּתְקָרֵב אֵלָיו לְקַבֵּל כִּרְצוֹנוֹ "וְצַדִּיקִים יֵלְכוּ בָם" וְגוֹ' כַּנַּ"ל:

לב – אדני שפתי תפתח
א. עַל-יְדֵי הָרִקּוּדִין שֶׁל חֲתֻנָּה מַמְתִּיקִין הַדִּינִים. כִּי הַלֵּב בְּחִינַת בִּינָה כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב: "בִּינָה לִבָּא" (תִּקּוּנֵי זֹהַר-הַקָּדוֹשׁ בְּפָתַח אֵלִיָּהוּ) וְעַל-יְדֵי שִׂמְחַת הַלֵּב מְרַקְּדִין בִּבְחִינַת: "וַיִּשָׂא יַעֲקב אֶת רַגְלָיו" (בְּרֵאשִׁית כ"ט א) וּפֵרֵשׁ רַשִׁ"י 'לִבּוֹ נָשָׂא אֶת רַגְלָיו'. וְהָרַגְלַיִם הֵם בִּבְחִינַת נֶצַח וָהוֹד. וּכְשֶׁמְּרַקֵּד בְּרַגְלָיו בְּשִׂמְחַת לִבּוֹ צָרִיךְ לְכַוֵּן לְהַמְשִׁיךְ אוֹר הַלֵּב דְּהַיְנוּ ה' אַלְפִין שֶׁל אקי"ק שֶׁבַּבִּינָה לְהַכַּלָּה שֶׁהִיא נִקְרֵאת קדֶם הַזִּוּוּג נַעַ"ר בְּלֹא ה"א (זֹהַר-הַקָּדוֹשׁ חֵלֶק ב ל"ח) בִּבְחִינַת ש"ך דִּינִים מִסְפַּר נַעַ"ר וְהִיא גִּימַטְרִיָּא חָמֵשׁ פְּעָמִים דִּין. וְעַל-יְדֵי הַמְשָׁכַת אוֹר הַלֵּב נַעֲשֵׂית נַעֲרָה בְּהֵ"א וְנַעֲשֵׂית חָמֵשׁ פְּעָמִים אֲדֹנָי. וְזֶה בְּחִינַת: "אֲדֹנָי שְׂפָתַי תִּפְתָּח" (תְּהִלִּים נ"א יז) שֶׁעַל-יְדֵי שְׂפָתַיִם שֶׁהֵם נֶצַח וָהוֹד בְּחִינַת הָרַגְלִין הַנַּ"ל נִפְתָּח וְנִמְתָּק הַכַּלָּה שֶׁתִּהְיֶה נִקְרֵאת נַעֲרָה שֶׁהִיא רְאוּיָה לְזִוּוּג שֶׁנַּעֲשֵׂית בְּחִינַת אֲדֹנָי כַּנַּ"ל:

לג – מי האיש החפץ חיים
א. צָרִיךְ לְבַקֵּשׁ שָׁלוֹם כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב (תְּהִלִּים ל"ד טו): "בַּקֵּשׁ שָׁלוֹם", שֶׁיִּהְיֶה שָׁלוֹם בֵּין יִשְׂרָאֵל, וְשֶׁיִּהְיֶה שָׁלוֹם לְכָל אָדָם בְּמִדּוֹתָיו, הַיְנוּ שֶׁלֹּא יִהְיֶה מְחֻלָּק בְּמִדּוֹתָיו וּבִמְארְעוֹתָיו, שֶׁלֹּא יְהֵא לוֹ חִלּוּק, בֵּין בְּטִיבוּ בֵּין בְּעָקוּ, תָּמִיד יִמְצָא בּוֹ הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ, הַיְנוּ: "בַּה' אַהֲלֵּל דָּבָר בֵּאלקִים אֲהַלֵּל דָּבָר" (שָׁם נ"ו יא).
ב. וְזֶה זוֹכִין עַל-יְדֵי הַתּוֹרָה וְעַל-יְדֵי הַצַּדִּיקִים שֶׁנִּקְרָאִים שְׁנֵיהֶם שָׁלוֹם. וְעַל-יְדֵי-זֶה יִזְכֶּה לֶאֱהֹב אוֹתוֹ יִתְבָּרַךְ בְּכָל מָקוֹם בֵּין בְּטִיבוּ בֵּין בְּעָקוּ וְלֶאֱהֹב אֶת חֲבֵרָיו. וְיָכוֹל לִהְיוֹת שָׁלוֹם בֵּין כָּל יִשְׂרָאֵל וְלֶאֱהֹב זֶה אֶת זֶה. כִּי לֹא יִתְבַּהֵל וְלֹא יִתְבַּלְבֵּל מִשּׁוּם דָּבָר שֶׁבָּעוֹלָם רַק יֵדַע וְיַאֲמִין כִּי כָּל מַה שֶּׁעוֹבֵר עָלָיו בְּכָל יוֹם הֵן טוֹבוֹת הֵן יִסּוּרִין וְצָרוֹת וּדְאָגוֹת וְהַרְפַּתְקָאוֹת חַס וְשָׁלוֹם הַכּל לְטוֹבָתוֹ הַנִּצְחִיית. וְדַיְקָא עַל-יְדֵי-זֶה יוּכַל לְהִתְקָרֵב לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ אִם יִרְצֶה בֶּאֱמֶת. וְכֵן יִסְבּל מֵחֲבֵרוֹ אַף אִם יֵשׁ לוֹ אֵיזֶה יִסּוּרִין מִמֶּנּוּ וְיִשְׁתַּדֵּל לְדוּנוֹ לְכַף זְכוּת וְלִמְצא בּוֹ טוֹב וְלַהֲפךְ הַדָּבָר לְטוֹבָה לוֹמַר בְּדַעְתּוֹ שֶׁלֹּא כִּוֵּן חֲבֵרוֹ לְרָעָה כָּל-כָּךְ כְּמוֹ שֶׁהוּא סוֹבֵר וְכַיּוֹצֵא בָּזֶה הַרְבֵּה, יִשְׁתַּדֵּל לְחַפֵּשׂ וּלְבַקֵּשׁ אַהֲבָה וְשָׁלוֹם עִם חֲבֵרָיו וְכָל יִשְׂרָאֵל. וְעַל-יְדֵי-זֶה יִזְכֶּה לֶאֱהֹב אֶת הַשָּׁלוֹם בְּכָל מָקוֹם הֵן בְּטִיבוּ הֵן בְּעָקוּ וְיִהְיֶה לוֹ שָׁלוֹם עִם הַכּל:
ג. וְצָרִיךְ לָדַעַת שֶׁמְּלא כָל הָאָרֶץ כְּבוֹדוֹ וְלֵית אֲתַר פָּנוּי מִנֵּהּ וְאִיהוּ מְמַלֵּא כָּל עָלְמִין וְסוֹבֵב כָּל עָלְמִין. וַאֲפִלּוּ מִי שֶׁעוֹסֵק בְּמַשָׂא-וּמַתָּן בַּגּוֹיִים לֹא יוּכַל לְהִתְנַצֵּל וְלוֹמַר אִי אֶפְשָׁר לַעֲבֹד אֶת הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ מֵחֲמַת עֲבִיּוּת וְגַשְׁמִיּוּת שֶׁנּוֹפֵל תָּמִיד עָלָיו מֵחֲמַת הָעֵסֶק שֶׁעוֹסֵק תָּמִיד עִמָּהֶם. כִּי בְּכָל הַדְּבָרִים הַגַּשְׁמִיִּים וּבְכָל לְשׁוֹנוֹת הַגּוֹיִים יָכוֹל לִמְצא בָּהֶם אֱלקוּת. כִּי בְּלֹא אֱלקוּתוֹ יִתְבָּרַךְ אֵין לָהֶם שׁוּם חִיּוּת וְקִיּוּם כְּלָל, כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב: "וְאַתָּה מְחַיֶּה אֶת כֻּלָּם" (נְחֶמְיָה ט' ו). לְבַד שֶׁהַחִיּוּת וֶאֱלקוּת הַזֶּה שָׁם בְּצִמְצוּם גָּדוֹל וּבְמִעוּט רַק כְּדֵי חִיּוּנוֹ לְהַחֲיוֹתוֹ וְלֹא יוֹתֵר. וְכָל מַה שֶּׁהַמַּדְרֵגָה יוֹתֵר תַּחְתּוֹנָה אֲזַי אֱלקוּתוֹ שָׁם בְּצִמְצוּם גָּדוֹל יוֹתֵר וּמְלֻבָּשׁ בְּמַלְבּוּשִׁים רַבִּים יוֹתֵר:
ד. וּגְלַל כֵּן צָרִיךְ שֶׁתֵּדַע שֶׁאֲפִלּוּ אִם אַתָּה מְשֻׁקָּע בִּמְדוֹר הַקְּלִפּוֹת וְאַתָּה בְּמַדְרֵגָה תַּחְתּוֹנָה מְאֹד, עַד שֶׁנִּדְמֶה לְךָ שֶׁאִי אֶפְשָׁר לְךָ עוֹד לְהִתְקָרֵב אֵלָיו יִתְבָּרַךְ מֵחֲמַת שֶׁנִּתְרַחַקְתָּ מִמֶּנּוּ מְאד וַאֲפִלּוּ שֶׁנָּפַלְתָּ בִּכְפִירָה בָּעִקָּר חַס וְשָׁלוֹם. אַף-עַל-פִּי-כֵן תֵּדַע שֶׁאֲפִלּוּ בִּמְקוֹמְךָ גַּם כֵּן תּוּכַל לִמְצא אֱלקוּתוֹ כִּי הוּא יִתְבָּרַךְ מְחַיֶּה אֶת הַכּל כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב: "וְאַתָּה מְחַיֶּה אֶת כֻּלָּם". וּמִשָּׁם אַתָּה יָכוֹל לְהִתְדַּבֵּק בּוֹ יִתְבָּרַךְ וְלָשׁוּב אֵלָיו בִּתְשׁוּבָה שְׁלֵמָה כִּי לֹא רְחוֹקָה הִיא מִמְּךָ אֶלָּא שֶׁבִּמְקוֹמְךָ שָׁם רַבּוּ הַלְּבוּשִׁים:
ה. וְכָל מַה שֶּׁהָאָדָם הוֹלֵךְ מִמַּדְרֵגָה לְמַדְרֵגָה מִתְקָרֵב יוֹתֵר אֶל הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ וְיָכוֹל לֵידַע אֶת הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ בַּהֲבָנָה יְתֵרָה. כִּי כָּל מַה שֶּׁהַמַּדְרֵגָה יוֹתֵר עֶלְיוֹנָה נִתְמַעֲטִין הַלְּבוּשִׁין וְהַצִּמְצוּם וְאָז הוּא מְקרָב יוֹתֵר לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ וְיָכוֹל לֶאֱהֹב אֶת עַצְמוֹ עִם הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ בְּאַהֲבָה יְתֵרָה:
ו. וְיֵשׁ יְמֵי טוֹב וִימֵי רָע. וְהַיָּמִים נִקְרָאִים מִדּוֹת כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב: "וּמִדַּת יָמַי" (תְּהִלִּים ל"ט ה), וְהַמִּדּוֹת הֵם הַתּוֹרָה כִּי כָּל הַתּוֹרָה הִיא מִדּוֹת הַקָּדוֹשׁ-בָּרוּךְ-הוּא כִּי הִיא מְדַבֶּרֶת מֵאַהֲבָה וְיִרְאָה וּשְׁאָר הַמִּדּוֹת וּבָהּ נִבְרְאוּ עָלְמִין וְאוֹתִיּוֹתֶיהָ הֵם מְחַיִּין אֶת כָּל דָּבָר וְדָבָר אֶלָּא שֶׁהֵם בְּצִמְצוּם יוֹתֵר כָּל מַה שֶּׁהַמַּדְרֵגָה הִיא לְמַטָּה יוֹתֵר. נִמְצָא יְמֵי טוֹב הַיְנוּ תּוֹרָה וְאוֹתִיּוֹתֶיהָ יְכוֹלִין לִמְצא אֲפִלּוּ בִּימֵי רָע שֶׁהֵם לְשׁוֹנוֹת הַגּוֹיִים וּמִדּוֹתֵיהֶם הָרָעוֹת. וְזֶהוּ מַה שֶּׁכָּתוּב: "בְּיוֹם טוֹבָה הֱיֵה בְטוֹב וּבְיוֹם רָעָה רְאֵה" (קהֶלֶת ז' יד) שֶׁיִּסְתַּכֵּל כָּל אָדָם הֵיטֵב הֵיטֵב וְיִמְצָא בְּוַדַּאי יְמֵי טוֹב בִּימֵי רַע עַל-יְדֵי שֶׁכּוֹפֶה אֶת יִצְרוֹ הָרָע הַיְנוּ הַיְמֵי רָע וּמִתְגַּבֵּר עָלָיו. וְאָז הוּא דּוֹמֶה לְמַלְאַךְ ה' צְבָאוֹת (זֹהַר-הַקָּדוֹשׁ לך לך צ.) וְאָז יָכוֹל לְלַקֵּט אוֹתִיּוֹת הַתּוֹרָה אֲפִלּוּ מִדְּבָרִים גַּשְׁמִיִּים. וַאֲפִלּוּ כְּשֶׁהוּא מְדַבֵּר עִם הַגּוֹיִים אוֹ שֶׁרוֹאֶה מִדּוֹתֵיהֶם הוּא יוֹדֵעַ אֶת הַחִיּוּת אֱלקוּת הַיְנוּ אוֹתִיּוֹת הַתּוֹרָה שֶׁמְּלֻבָּשׁ שָׁם. כִּי אָז נִתְבַּטֵּל וְנוֹפֵל הָרָע הַשּׁוֹכֵן עַל הַטּוֹב הַיְנוּ הָאוֹתִיּוֹת וְהֵם בּוֹלְטִין וְנִרְאִים וּמְאִירִים בְּיוֹתֵר:
ז. וְזֶה בְּחִינַת נַעֲשֶׂה וְנִשְׁמַע בִּבְחִינַת "עשֵׂי דְבָרוֹ לִשְׁמעַ בְּקוֹל דְּבָרוֹ" (תְּהִלִּים ק"ג כ), שֶׁמִּתְּחִלָּה עוֹשִׂין וּבוֹנִין לְאוֹתִיּוֹת הַתּוֹרָה שֶׁיִּהְיוּ בּוֹלְטוֹת וּמִצְטָרְפוֹת (יוֹמָא ע"א) וְאַחַר-כָּךְ נִשְׁמָע, זַכְיָן לְמִשְׁמַע קָלִין מִלְּעֵלָּא. הַיְנוּ שֶׁמְּקַבְּלִין אוֹתִיּוֹת הַתּוֹרָה חִיּוּת וְאוֹר רַב יוֹתֵר מִמַּה שֶּׁקִּבְּלוּ תְּחִלָּה אֲשֶׁר אָז כְּשֶׁהָיוּ מְלֻבָּשִׁין בִּלְשׁוֹנוֹת הַגּוֹיִים וִימֵי רַע לֹא קִבְּלוּ כִּי אִם כְּדֵי חִיּוּת הָרָאוּי לְאוֹתוֹ מָקוֹם בְּצִמְצוּם גָּדוֹל (כַּמּוּבָא פְרִי-עֵץ-חַיִּים בְּכַוָּנוֹת פּוּרִים פֶּרֶק ו):
ח. וְיָדוּעַ שֶׁהַתּוֹרָה הַיְנוּ הַמִּדּוֹת וְהַיָּמִים שׁוֹרָה בָּהֶם אַהֲבָתוֹ יִתְבָּרַךְ שְׁמוֹ כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב בַּזֹּהַר הַקָּדוֹשׁ (ח"א מ"ו.) "יוֹמָם יְצַוֶּה ה' חַסְדּוֹ" (תְּהִלִּים מ"ב ט), שֶׁהַחֶסֶד הַיְנוּ הָאַהֲבָה הוּא יוֹמָא דְּאָזֵיל עִם כֻּלְּהוּ יוֹמִין הַיְנוּ הַמִּדּוֹת שֶׁהֵם צִמְצוּמִים לֶאֱלקוּתוֹ לְהַשִׂיגוֹ כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב בַּזֹּהַר הַקָּדוֹשׁ (חֵלֶק ב מ"ב: ) בְּגִין דְּיִשְׁתְּמוֹדְעִין לֵהּ. וְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ הִלְבִּישׁ אֱלקוּתוֹ בְּמִדּוֹת הַתּוֹרָה מֵאַהֲבָתוֹ לְעַמּוֹ יִשְׂרָאֵל. וְזֶה בְּחִינוֹת שֶׁל תַּרְיַ"ג מִצְווֹת כִּי הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ שִׁעֵר בְּדַעְתּוֹ שֶׁעַל-יְדֵי הַמִּצְוָה הַזֹאת וְצִמְצוּם הַזֶּה נוּכַל לְהַשִׂיגוֹ וּלְעָבְדוֹ. נִמְצָא שֶׁבְּכָל מִדָּה וּמִדָּה מִמִּדּוֹת הַתּוֹרָה יֵשׁ שָׁם אַהֲבַת הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ שֶׁאוֹהֵב אֶת עַצְמוֹ עִם יִשְׂרָאֵל. וְנִמְצָא מִי שֶׁמַּפְשִׁיט אֶת הַתּוֹרָה מִלְּבוּשֵׁי הַקְּלִפּוֹת עַל-יְדֵי כְּפִיַּת יִצְרוֹ אָז הוּא מְקרָב אֶל הַשָּׁלוֹם כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב: "וְכָל נְתִיבוֹתֶיהָ שָׁלוֹם" (מִשְׁלֵי ג' יז) שֶׁהִיא הַתּוֹרָה:
ט. וְיֵשׁ בַּתּוֹרָה שְׁתֵּי בְּחִינוֹת. בְּחִינַת נִגְלֶה וּבְחִינַת נִסְתָּר, הַיְנוּ אוֹרַיְתָא דְּעַתִּיקָא סְתִימָאָה שֶׁתִּתְגַּלֶּה לֶעָתִיד לָבוֹא. כִּי יֵשׁ שְׁנֵי מִינֵי אֲהַבוֹת, אַחַת הִיא אַהֲבָה שֶׁבַּיָּמִים הַנַּ"ל שֶׁהִיא בְּפעַל וְהַשֵּׁנִית הִיא אַהֲבָה שֶׁהִיא בְּכֹחַ שֶׁהָיָה בֵּין יִשְׂרָאֵל לַאֲבִיהֶם שֶׁבַּשָּׁמַיִם קדֶם הַבְּרִיאָה, שֶׁהָיוּ יִשְׂרָאֵל עֲדַיִן בְּדַעְתּוֹ וּבְמחוֹ שֶׁהִיא לְמַעְלָה מֵהַזְּמַן וְהַמִּדּוֹת שֶׁהִיא פְּנִימִיּוּת הַתּוֹרָה. וְלֶעָתִיד לָבוֹא יַפְשִׁיט הַקָּדוֹשׁ-בָּרוּךְ-הוּא אֶת לְבוּשָׁיו הַמְכַסִּין עַל אֱלקוּתוֹ הַיְנוּ עַל פְּנִימִיּוּת הַתּוֹרָה שֶׁתִּתְגַּלֶּה הַתּוֹרָה הַזֹּאת דְּעַתִּיקָא סְתִימָאָה. וְאָז יִתְרַבֶּה הַשָּׁלוֹם כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב: "לֹא יָרֵעוּ וְלֹא יַשְׁחִיתוּ בְּכָל הַר קָדְשִׁי כִּי מָלְאָה הָאָרֶץ דֵּעָה אֶת ה"' (יְשַׁעְיָה י"א ט) שֶׁתִּתְגַּלֶּה הָאַהֲבָה שֶׁבַּדַּעַת. כִּי עַכְשָׁו נִגְנַז אוֹר הַתּוֹרָה הַזֹּאת כְּמַאֲמַר חֲכָמֵינוּ, זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה: "וַיַּרְא אֱלקִים אֶת הָאוֹר כִּי טוֹב" (בְּרֵאשִׁית א' ד) 'כִּי טוֹב לִגְנז' (חֲגִיגָה י"ב). וְיֵשׁ גַּם כֵּן צַדִּיקִים הַנִּקְרָאִים טוֹב כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב: "אִמְרוּ צַדִּיק כִּי טוֹב" (יְשַׁעְיָה ג' י) וְנִקְרָאִין אוֹר כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב: "אוֹר זָרֻעַ לַצַּדִּיק" (תְּהִלִּים צ"ז יא), שֶׁהֵם גַּם כֵּן צְפוּנִים וּמֻסְתָּרִים שֶׁאֵין הָעוֹלָם כְּדַאי עַתָּה לְהִשְׁתַּמֵּשׁ בָּהֶם. וּכְשֶׁתִּתְגַּלֶּה לֶעָתִיד לָבוֹא הָאַהֲבָה שֶׁבַּדַּעַת הַנִּקְרָא "יוֹם אֶחָד יִוָּדַע לַה"' (זְכַרְיָה י"ד ז), כִּי אַהֲבָה נִקְרָא יוֹם כַּנַּ"ל יוֹמָם יְצַוֶּה וְגוֹ' אֲשֶׁר הוּא לֹא יוֹם וְלֹא לַיְלָה הַיְנוּ שֶׁהָאַהֲבָה הַזֹאת הִיא לְמַעְלָה מֵהַזְּמַן וְהַמִּדּוֹת. אָז יִתְגַּלּוּ הַצַּדִּיקִים הַצְּפוּנִים וְהַתּוֹרָה הַצְּפוּנָה וְאָז יִתְגַּלֶּה שָׁלוֹם רַב בָּעוֹלָם שֶׁיִּתְחַבְּרוּ כָּל הַהֲפָכִים יַחַד כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב: "וְגָר זְאֵב עִם כֶּבֶשׂ" וְגוֹ' (יְשַׁעְיָה י"א ו):
י. וַאֲפִלּוּ בַּמִּדּוֹת עַצְמָן כָּל אֶחָד לְפִי בְּחִינָתוֹ הוּא בְּחִינַת דַּעַת לִבְחִינָה שֶׁתַּחְתֶּיהָ. כִּי הַמַּדְרֵגָה הַפְּחוּתָה שֶׁל עוֹלַם הַיְצִירָה הִיא בְּחִינַת דַּעַת לְעוֹלַם הָעֲשִׂיָּה שֶׁתַּחְתֶּיהָ. וְכֵן יֵשׁ אָדָם שֶׁאַהֲבָתוֹ שֶׁיֵּשׁ לוֹ עִם הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ בְּמִדּוֹתָיו וּבַזְּמַן הוּא בְּחִינַת אַהֲבָה שֶׁבְּדַעַת שֶׁלְּמַעְלָה מֵהַזְּמַן לְהָאָדָם שֶׁהוּא בְּמַדְרֵגָה פְּחוּתָה מִמֶּנּוּ:
יא. וְכָל אָדָם יָכוֹל לִטְעם אוֹר הָאַהֲבָה שֶׁבַּדַּעַת אֲפִלּוּ עַכְשָׁו בְּתוֹךְ הַיָּמִים כָּל אֶחָד לְפִי בְּחִינָתוֹ. הַיְנוּ כְּשֶׁיְּקַשֵּׁר אֶת לִבּוֹ לְדַעְתּוֹ. כִּי כָּל אֶחָד מִיִּשְׂרָאֵל יוֹדֵעַ שֶׁיֵּשׁ אֱלקִים בִּכְלָל וּכְפִי הַדַּעַת הַזֶּה בְּוַדַּאי הָיָה רָאוּי שֶׁיִּתְבַּטְּלוּ כָּל תַּאֲווֹתָיו וּמִדּוֹתָיו הָרָעִים. אֲבָל הָרְשָׁעִים הֵם בִּרְשׁוּת לִבָּם (בְּרֵאשִׁית רַבָּה נחַ פָּרָשַׁת ל"ד) וְכָל הַמִּדּוֹת וְהַתַּאֲווֹת הֵם בַּלֵּב. עַל כֵּן צָרִיךְ כָּל אֶחָד לִרְאוֹת לְקַשֵּׁר לִבּוֹ לְדַעְתּוֹ שֶׁיִּהְיֶה לִבּוֹ בִּרְשׁוּתוֹ, שֶׁיִּהְיֶה כּוֹפֶה אֶת לִבּוֹ וְתַאֲווֹתָיו אֶל הַדַּעַת הַזֶּה שֶׁיּוֹדֵעַ מֵהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ בִּכְלָל שֶׁמְּלֹא כָל הָאָרֶץ כְּבוֹדוֹ, עַד שֶׁיְּשַׁבֵּר וִיבַטֵּל כָּל הַתַּאֲווֹת עַל-יְדֵי הַיְדִיעָה הַזֹאת וִידִיעַת הַתּוֹרָה. וַאֲזַי נִכְלָלִין גַּם כֵּן הַמִּדּוֹת שֶׁבְּלִבּוֹ לְדַעְתּוֹ וַאֲזַי מְקַבְּלִין הַמִּדּוֹת אוֹר הָאַהֲבָה שֶׁבַּדַּעַת. וְרוֹאֶה וּמַשִׂיג אוֹר הַגָּנוּז לְפִי בְּחִינָתוֹ הַיְנוּ הַתּוֹרָה וְהַצַּדִּיקִים הַגְּנוּזִים:
יב. עַל-יְדֵי מִצְוַת נְטִילַת לוּלָב וּמִינָיו זוֹכֶה לְגַלּוֹת הַדַּעַת הַקָּדוֹש לְכָל בָּאֵי הָעוֹלָם, לֵידַע שֶׁמְּלא כָל הָאָרֶץ כְּבוֹדוֹ וּלְגַלּוֹת אֱלקוּתוֹ יִתְבָּרַךְ בְּכָל מָקוֹם וַאֲפִלּוּ בְּכָל לְשׁוֹנוֹת הַגּוֹיִים, וּלְהַכִּירוֹ יִתְבָּרַךְ וּלְהִתְקָרֵב אֵלָיו אֲפִלּוּ בְּכָל הַמַּדְרֵגוֹת הַתַּחְתּוֹנוֹת. וּלְקַשֵּׁר הַדַּעַת הַקָּדוֹש לְתוֹךְ הַלֵּב שֶׁיִּהְיֶה לִבּוֹ בִּרְשׁוּתוֹ וְלֶאֱהֹב אֶת עַצְמוֹ עִם הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ בְּאַהֲבָה. וְלָבוֹא לְאוֹר הָאַהֲבָה שֶׁבְּדַעַת שֶׁהוּא אוֹר הַגָּנוּז. וְיִתְגַּלּוּ הַצַּדִּיקִים וְהַתּוֹרָה הַגְּנוּזָה וְעַל-יְדֵי-זֶה יִתְרַבֶּה שָׁלוֹם רַב בָּעוֹלָם:

לד – ואתם תהיו לי ממלכת כהנים
א. הַכְּלָל שֶׁהַמֶּמְשָׁלָה בְּיַד הַצַּדִּיק לִפְעל פְּעֻלּוֹת כִּרְצוֹנוֹ כְּמַאֲמַר חֲכָמֵינוּ, זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה: "צַדִּיק מוֹשֵׁל" וְכוּ' 'מִי מוֹשֵׁל בִּי צַדִּיק' (מוֹעֵד קָטָן ט"ז). וְעִקַּר הַמֶּמְשָׁלָה הוּא לְהָאִיר וּלְעוֹרֵר לֵב יִשְׂרָאֵל לַעֲבוֹדַת הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ. עַל כֵּן הָעִקָּר שֶׁיִּתְקַשֵּׁר לְצַדִּיקֵי אֱמֶת וּלְדַבֵּר עִמָּהֶם בַּעֲבוֹדַת הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ וּמֵהֶם יְקַבֵּל כֹּחַ וְהֶאָרָה וְהִתְעוֹרְרוּת לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ עַד שֶׁיָּשׁוּב אֶל ה' בֶּאֱמֶת:
ב. וְזֶהוּ בְּחִינַת: "וְיוֹסֵף הוּא הַשַּׁלִּיט" (בְּרֵאשִׁית מ"ב) וְהוּא שֹׁרֶשׁ כְּלָלִיּוּת נִשְׁמוֹת יִשְׂרָאֵל. וְהֵם עֲנָפָיו הַמְקַבְּלִים מִמֶּנּוּ. וְהוּא בְּחִינַת מְלָאפוּם כִּי הַצַּדִּיק הוּא שׁוֹמֵר בְּרִיתוֹ כָּרָאוּי וּבְרִית מֶרְכָּבָה לַיְסוֹד אֲשֶׁר הֲוָיָה שֶׁלּוֹ בְּנִקּוּד מְלָאפוּם שֶׁהוּא אוֹתִיּוֹת מָלֵא פּוּם. לְהוֹרוֹת כִּי פִּיו שֶׁל הַצַּדִּיק הוּא מָלֵא מֵאֱלקוּת שֶׁל הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ וְדִבּוּרָיו בְּוַדַּאי הֵם בִּשְׁלֵמוּת וּבְמִלּוּאָם. וְעַל כֵּן יָכוֹל לְהַמְשִׁיךְ הַשֶּׁפַע לְיִשְׂרָאֵל כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב: "וִיבָרֵךְ אֶתְכֶם כַּאֲשֶׁר דִּבֶּר לָכֶם" (דְּבָרִים א' יא), הַיְנוּ לְפִי הַדִּבּוּר כֵּן הַשֶּׁפַע. כִּי אֵין דַּי בְּמַחֲשָׁבָה לְבַד וְאַף-עַל-פִּי שֶׁהַקָּדוֹשׁ-בָּרוּךְ-הוּא יוֹדֵעַ מַחֲשָׁבוֹת צְרִיכִין לְהִתְפַּלֵּל בְּפֶה מָלֵא דַּיְקָא כִּי הַדִּבּוּר הוּא כְּלִי הַשֶּׁפַע וְאִם הֵם בִּשְׁלֵמוּת וּבְמִלּוּאָם אֲזַי יְכוֹלִין לְקַבֵּל בָּהֶם רוֹב שֶׁפַע. וְעַל כֵּן צְרִיכִין לְהִתְפַּלֵּל עַל כָּל מַה שֶּׁחָסֵר לָאָדָם בְּגַשְׁמִיּוּת וּבְרוּחָנִיּוּת בְּדִבּוּר פֶּה דַּיְקָא כְּדֵי שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה יַמְשִׁיךְ הַשֶּׁפַע:
ג. וְכָל אֶחָד וְאֶחָד מִיִּשְׂרָאֵל יֵשׁ בּוֹ בְּחִינַת: "צַדִּיק מוֹשֵׁל" בְּחִינַת מְלא פּוּם כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב: "וְעַמֵּךְ כֻּלָּם צַדִּיקִים" (יְשַׁעְיָה ס' כא). כִּי יֵשׁ בְּכָל אֶחָד מִיִּשְׂרָאֵל דָּבָר יָקָר שֶׁהוּא בְּחִינַת נְקֻדָּה מַה שֶּׁאֵין בַּחֲבֵרוֹ כַּמַעֲשֶׂה דְּאַבָּיֵי וְאַבָּא אֻמָּנָא (תַּעֲנִית כ"א) שֶׁהֵשִׁיבוּ לוֹ לָא מָצִית לְמֶעְבַּד כְּעוּבְדָא דְּאַבָּא אֻמָּנָא. וְהַבְּחִינָה הַזֹאת שֶׁיֵּשׁ בּוֹ יוֹתֵר מֵחֲבֵרוֹ הוּא מַשְׁפִּיעַ וּמֵאִיר וּמְעוֹרֵר אֶת לֵב חֲבֵרוֹ וְצָרִיךְ חֲבֵרוֹ לְקַבֵּל הִתְעוֹרְרוּת וּבְחִינָה הַזֹאת מִמֶּנּוּ כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב: "וּמְקַבְּלִין דֵּין מִן דֵּין" (תַּרְגּוּם יְשַׁעְיָה ו' ג). שֶׁקֹּדֶם מַתַּן תּוֹרָה הָיָה הַמֶּמְשָׁלָה בְּיַד הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ בְּחִינַת: "אָנֹכִי ה' אֱלקֶיךָ הַמַּעַלְךָ מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם" (תְּהִלִּים פ"א יא) שֶׁהָיָה אָז הַכֹּל אָנֹכִי. וְאַחַר מַתַּן תּוֹרָה "הַרְחֶב פִּיךָ וַאֲמַלְאֵהוּ" זֶה בְּחִינַת מְלָאפוּם בְּחִינַת יוֹסֵף הוּא הַשַּׁלִּיט שֶׁנָּתַן הַמֶּמְשָׁלָה לְיַד כָּל יִשְׂרָאֵל לְכָל אֶחָד כְּפִי בְּחִינָתוֹ:
ד. וּמְלָאפוּם הוּא בְּחִינַת נְקֻדָּה עִם וָאו הַיְנוּ חָכְמָה וּבִינָה. כִּי הַנְּקֻדָּה הִיא בְּחִינַת חָכְמָה בְּחִינַת יוּד וּמַעְיָן, וּבִינָה הוּא הַנַּחַל הַנִּמְשָׁךְ מֵהַמַּעְיָן וְהוּא כְּמוֹ וָאו. וּבְחִינַת מְלָאפוּם יֵשׁ בִּכְלָלִיּוּת וּבִפְרָטִיּוּת כִּי הַצַּדִּיק הוּא יוּד כִּי הַצַּדִּיקִים נִקְרָאִים חַכְמֵי הָעֵדָה וְיִשְׂרָאֵל הֵם בְּחִינַת וָאו שֶׁהֵם תָּמְכֵי אוֹרַיְתָא וְנִקְרָאִים וָוֵי הָעַמּוּדִים. וְאֵצֶל כָּל אֶחָד מִיִּשְׂרָאֵל בִּפְנֵי עַצְמוֹ יֵשׁ גַּם כֵּן בְּחִינַת יוּד וָאו. יוּד עַל-שֵׁם הַפֶּה כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב: "פִּי יְדַבֵּר חָכְמוֹת" (תְּהִלִּים מ"ט ד) וָאו עַל שֵׁם "וְהָגוּת לִבִּי תְבוּנוֹת" (בְּחִינַת בִּינָה לִבָּא כַּנַּ"ל). וְלֵב בְּחִינַת לוּחוֹת שֶׁהֵם וָאו כִּי 'אָרְכָּן שִׁשָּׁה וְרָחְבָּן שִׁשָּׁה' (בָּבָא-בַּתְרָא י"ד) בְּחִינַת: "לוּחַ לִבֶּךָ" (מִשְׁלֵי ג' ג):
ה. וּכְשֶׁהַלֵּב מְשֻׁקָּע בְּאֲהַבוֹת רָעוֹת זֶהוּ בְּחִינַת אַהֲבָה נְפוּלָה וּשְׁבוּרָה כִּי הַיֵּצֶר הָרָע וְהַקְּלִפּוֹת נִמְשָׁכִין מִשְּׁבִירַת כֵּלִים. וּמוּבָא בְּעֵץ-חַיִּים (בְּהֵיכַל הַנְּקֻדּוֹת שַׁעַר שְׁבִירַת הַכֵּלִים) כִּי שְׁבִירַת כְּלֵי חֶסֶד נָפְלוּ לְבִינָה דִּבְרִיאָה הַיְנוּ בִּינָה לִבָּא, וְאוֹר הַחֶסֶד נִשְׁאָר בִּיסוֹד דַּאֲצִילוּת שֶׁהִיא בְּחִינַת צַדִּיק יְסוֹד עוֹלָם. נִמְצָא שֶׁאֲהַבוֹת רָעוֹת בָּאִים מִשְּׁבִירַת כְּלֵי חֶסֶד. עַל כֵּן תִּרְגֵּם אוּנְקְלוֹס: "אֲשֶׁר לוֹ עָרְלָה כִּי חֶרְפָּה הִיא לָנוּ" (בְּרֵאשִׁית ל"ד יד) 'חֲסוּדָא הִיא לָנָא' כִּי הַחֶרְפָּה הַיְנוּ עָרְלַת הַלֵּב הַיְנוּ אֲהַבוֹת רָעוֹת נַעֲשֶׂה מִשְּׁבִירַת כְּלֵי חֶסֶד. וְכַנִּרְאֶה בְּחוּשׁ שֶׁעַל כָּל פְּשָׁעִים תְּכַסֶּה אַהֲבָה (מִשְׁלֵי י' יב), שֶׁאֲפִלּוּ אִם אֶחָד פּוֹשֵׁעַ נֶגֶד חֲבֵרוֹ אֵינוֹ מְחָרְפֵהוּ כִּי אַהֲבָתוֹ מְכַסָּה עַל הַפְּשָׁעִים אֲבָל כְּשֶׁנִּתְקַלְקֵל בְּרִית הָאַהֲבָה בֵּינֵיהֶם הַיְנוּ בְּחִינַת שְׁבִירַת כְּלֵי חֶסֶד אֲזַי מְחָרְפֵהוּ שֶׁמִּשְּׁבִירָה הַנַּ"ל בָּאָה הַחֶרְפָּה. וְחֶרְפָּה הַזֹאת בְּחִינַת עָרְלַת הַלֵּב בְּחִינַת: "חֶרְפָּה שָׁבְרָה לִבִּי" (תְּהִלִּים ס"ט כא) הִיא בְּחִינַת שִׁבְרֵי לוּחוֹת. וְהַתִּקּוּן לָזֶה לְקַשֵּׁר הַלֵּב בְּחִינַת וָאו לְהַיּוּד. הַיְנוּ נְקֻדָּה בְּחִינַת צַדִּיק, כִּי בִּיסוֹד דַּאֲצִילוּת בְּחִינַת צַדִּיק יְסוֹד עוֹלָם נִשְׁאָר אוֹר הַחֶסֶד שֶׁשָּׁם שׁוֹרָה הָאַהֲבָה הַקְּדוֹשָׁה. וּצְרִיכִין לְהָאִיר הַנְּקֻדָּה לְהַוָּאו בְּחִינַת הַלֵּב וַאֲזַי נִתְבַּטְּלִין הָאֲהָבוֹת רָעוֹת בְּחִינַת חֲרָפוֹת וּבִזְיוֹנוֹת כִּי עַל כָּל פְּשָׁעִים תְּכַסֶּה אַהֲבָה. נִמְצָא שֶׁצָּרִיךְ כָּל אֶחָד לְדַבֵּר הַרְבֵּה בֵּינוֹ לְבֵין קוֹנוֹ יִתְבָּרַךְ כְּדֵי שֶׁיָּאִיר בְּחִינַת נְקֻדָּה בְּחִינַת פִּי יְדַבֵּר חָכְמוֹת כַּנַּ"ל לְהַוָּאו שֶׁהוא בְּחִינַת: "וְהָגוּת לִבִּי תְבוּנוֹת". שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה מְקַשֵּׁר עַצְמוֹ לְהַנְּקֻדָּה הַשַּׁיָּךְ לְלִבּוֹ בָּעֵת הַזֹאת וּמְשַׁבֵּר הַחֶרְפָּה הַשּׁוֹרָה עַל לִבּוֹ הַמֶּשַׁבֵּר אֶת הַלֵּב:
ו. וְגַם צָרִיךְ כָּל אָדָם לְדַבֵּר עִם חֲבֵרוֹ בְּיִרְאַת שָׁמַיִם כְּדֵי לְקַבֵּל הִתְעוֹרְרוּת בְּלִבּוֹ מֵהַנְּקֻדָּה שֶׁיֵּשׁ בַּחֲבֵרוֹ יוֹתֵר מִמֶּנּוּ כִּי הַנְּקֻדָּה הִיא בְּחִינַת צַדִּיק לְגַבֵּי חֲבֵרוֹ וּמֵאִיר לְלֵב חֲבֵרוֹ הַנִּקְרָא וָאו:
ז. וְכָל הַנְּקֻדּוֹת הַנַּ"ל הֵם עֲנָפִים לְהַצַּדִּיק שֶׁהוּא נְקֻדָּה הַכְּלָלִית בְּחִינַת משֶׁה שֶׁהוּא נְקֻדָּה שֶׁל כְּלָלִיּוּת נִשְׁמוֹת יִשְׂרָאֵל. עַל כֵּן צְרִיכִין הַכּל מִתְּחִלָּה לְקַבֵּל מֵהַצַּדִּיק הַזֶּה כִּי קדֶם כָּל הָעִקָּר הוּא הִתְקַשְּׁרוּת לְהַצַּדִּיקִים וּלְדַבֵּר עִמָּהֶם בְּיִרְאַת שָׁמַיִם וְהֵם יָאִירוּ וִיעוֹרְרוּ אֶת לִבּוֹ עַל-יְדֵי נְקֻדָּתָם הַקְּדוֹשָׁה הַכְּלָלִית. וְאַחַר-כָּךְ צְרִיכִין לְדַבֵּר גַּם עִם חֲבֵרוֹ בְּיִרְאַת שָׁמַיִם כַּנַּ"ל לְקַבֵּל דֵּין מִן דֵּין. וְכֵן יְקַבֵּל כָּל אֶחָד מִנֵּהּ וּבֵהּ עַל-יְדֵי שֶׁיְּדַבֵּר כָּל אֶחָד בְּעַצְמוֹ בֵּינוֹ לְבֵין קוֹנוֹ כַּנַּ"ל. וְעַל-יְדֵי שָׁלשׁ בְּחִינוֹת אֵלּוּ נִתְבַּטְּלִין הַחֲרָפוֹת הַיְנוּ הָאֲהָבוֹת רָעוֹת הַיְנוּ עָרְלַת הַלֵּב. וְזֶהוּ "עַל כָּל פְּשָׁעִים תְּכַסֶּה אַהֲבָה", כִּי הַתַּאֲווֹת רָעוֹת נִתְבַּטְּלִין עַל-יְדֵי שֶׁשָּׁם שׁוֹרָה הָאַהֲבָה הַקְּדוֹשָׁה הַנִּקְרֵאת כּהֵן. כִּי נִתְּנָה כְּהֻנָּה לְאַבְרָהָם אוֹהֲבִי (נְדָרִים ל"ב) וְהִיא שׁוֹרָה בִּמְקוֹם בְּרִית שָׁלוֹם עַל כֵּן נִקְרָאִים יִשְׂרָאֵל מַמְלֶכֶת כּהֲנִים. וּכְשֶׁנִּתְּנָה כְּהֻנָּה לְפִינְחָס נֶאֱמַר לוֹ: "הִנְנִי נתֵן לוֹ אֶת בְּרִיתִי שָׁלוֹם" (בַּמִּדְבָּר כ"ה יב), כִּי הַכְּהֻנָּה בְּחִינַת אַהֲבָה בְּחִינַת אַבְרָהָם שׁוֹרָה בִּמְקוֹם בְּרִית שָׁלוֹם הַיְנוּ צַדִּיק יְסוֹד עוֹלָם כַּנַּ"ל שֶׁאוֹר הַחֶסֶד נִשְׁאָר בִּיסוֹד דַּאֲצִילוּת:
ח. וְלִפְעָמִים מְקַבְּלִין הַנְּקֻדָּה מֵחֲבֵרוֹ עַל-יְדֵי שֶׁמְּדַבְּרִין עִמּוֹ שִׂיחַת חֻלִּין. וְאָז יְכוֹלִין לְקַבֵּל אוֹר וְהִתְעוֹרְרוּת לַעֲבוֹדַת הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ מֵהַנְּקֻדָּה הַזֹאת עַל-יְדֵי הִתְלַבְּשׁוּת שֶׁמִּתְלַבֶּשֶׁת בְּדִבּוּרִים אֵלּוּ:

לה – אשרי העם ידעי תרועה
א. דַּע כִּי תְּשׁוּבָה הִיא לְהָשִׁיב הַדָּבָר לַמָּקוֹם שֶׁנִּטַּל מִשָּׁם בְּחִינַת זַרְקָא (תִּקּוּנִים כ"א מ"ג: ), דְּהַיְנוּ לְהָשִׁיב וּלְהַחֲזִיר הַדָּבָר לְשָׁרְשׁוֹ. וְשׁרֶשׁ כָּל הַדְּבָרִים הוּא חָכְמָה כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב: "כֻּלָּם בְּחָכְמָה עָשִׂיתָ" (תְּהִלִּים ק"ד כד). לָכֵן צָרִיךְ כָּל אֶחָד לִשְׁמר אֶת חָכְמָתוֹ וְשִׂכְלוֹ מִשִׂכְלִיּוֹת חִיצוֹנִיּוֹת הַמְכֻנִּים בְּשֵׁם בַּת פַּרְעה. בַּת הִיא רֶמֶז לְחָכְמָה שֶׁאֵינָהּ חָכְמָה כְּמוֹ שֶׁאָמְרוּ חֲכָמֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה (מְנָחוֹת ק"י). וּפַרְעה לְשׁוֹן בִּטּוּל כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב: "תַּפְרִיעוּ אֶת הָעָם" (שְׁמוֹת ה' ד) וְתִרְגֵּם אוּנְקְלוֹס: 'תְּבַטְּלוּן'. הַיְנוּ חָכְמוֹת בְּטֵלוֹת שֶׁהֵם שְׁאָר הַחָכְמוֹת. כִּי עִקַּר הַחָכְמָה לִקְנוֹת שְׁלֵמוּת אֵינָהּ רַק חָכְמַת אֱלקוּת. וּשְׁאָר הַחָכְמוֹת הֵם רַק חָכְמוֹת בְּטֵלוֹת וְאֵינָם חָכְמוֹת כְּלָל:
ב. עַל כֵּן צָרִיךְ כָּל אָדָם לִשְׁמר מְאד אֶת שִׂכְלוֹ וּמַחֲשַׁבְתּוֹ שֶׁלֹּא יַכְנִיס בְּמַחֲשַׁבְתּוֹ שׁוּם מַחֲשָׁבָה חִיצוֹנָה וְשׁוּם חָכְמָה חִיצוֹנָה אוֹ מַחֲשָׁבָה זָרָה וּמִכָּל שֶׁכֵּן הִרְהוּרִים רָעִים. כִּי כָּל הַפְּגָמִים וְכָל הַחֲטָאִים וְהָעֲווֹנוֹת חַס וְשָׁלוֹם, כֻּלָּם אֵינָם בָּאִים כִּי אִם עַל-יְדֵי פְּגַם הַמַּחֲשָׁבָה כַּנַּ"ל שֶׁאֵינוֹ נִזְהָר לְשָׁמְרָהּ כָּרָאוּי שֶׁלֹּא תֵּצֵא חוּץ מִגְּבוּל הַקְּדֻשָּׁה. וּכְשֶׁנִּזְהָר וְשׁוֹמֵר הֵיטֵב הַמַּחֲשָׁבָה שֶׁהִיא הַחָכְמָה שֶׁבַּמּחַ זֶהוּ עִקַּר תִּקּוּנוֹ וּתְשׁוּבָתוֹ עַל הָעֲווֹנוֹת, שֶׁמִּתְגַּבֵּר לְגָרֵשׁ כָּל הַמַּחֲשָׁבוֹת הַחִיצוֹנִיּוֹת מִדַּעְתּוֹ וְשִׂכְלוֹ. כִּי הַשֵׂכֶל הוּא הַנְּשָׁמָה וּכְשֶׁמְּקַדֵּשׁ שִׂכְלוֹ הַיְנוּ נִשְׁמָתוֹ עַל-יְדֵי-זֶה מַגְבִּיהַּ וּמֵשִׁיב הַכּל לְשִׂכְלוֹ וְזֶה עִקַּר הַתְּשׁוּבָה:
ג. וְכָל אֶחָד מִיִּשְׂרָאֵל יֵשׁ לוֹ חֵלֶק אֱלוֹהַּ מִמַּעַל שֶׁהוּא בְּחִינַת חָכְמָה וְעַל-שֵׁם-זֶה נִקְרָאִים רֵאשִׁית כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב: "קֹדֶשׁ יִשְׂרָאֵל לַה' רֵאשִׁית" וְכוּ' (יִרְמְיָה ב' ג). אֲבָל בִּשְׁעַת הוֹלָדָה הַשֵׂכֶל מְצֻמְצָם אֵצֶל כָּל אֶחָד וְאֶחָד. וּכְשֶׁמַּתְחִילִין לְהִשְׁתַּמֵּשׁ בּוֹ בְּהִתְבּוֹנְנוּת בַּעֲבוֹדַת הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ אֲזַי שִׂכְלוֹ הוֹלֵךְ וְגָדוֹל כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב: "וַתֵּרֶב חָכְמַת שְׁלֹמֹה" (מְלָכִים-א ה' י). אֲבָל כְּשֶׁאָדָם מַכְנִיס בְּתוֹךְ שִׂכְלוֹ הַקֹּדֶשׁ מַחֲשָׁבוֹת חִיצוֹנִיּוֹת הֵם חָכְמוֹת חִיצוֹנִיּוֹת אֲזַי נִתְמַעֵט קְדֻשַּׁת שִׂכְלוֹ כְּפִי תְּפִיסַת הַמָּקוֹם שֶׁל הַחָכְמָה הַחִצּוֹנִית. וְעַל הַשֵׂכֶל הַחִיצוֹן הַזֶּה מִתְלַקְּטִים וּמִתְחַבְּרִים כָּל הַמִּדּוֹת רָעוֹת וּמְגֻנּוֹת וְהַתַּאֲווֹת:
ד. עַל כֵּן הָעִקָּר לִשְׁמר מַחֲשַׁבְתּוֹ וּמחוֹ מִמַּחֲשָׁבוֹת וְחָכְמוֹת חִיצוֹנִיּוֹת שֶׁעֲלֵיהֶם הוּא כָּל בִּנְיָנוֹ שֶׁל הַיֵּצֶר הָרָע רַחֲמָנָא לִצְלָן שֶׁהוּא בְּחִינַת נָחָשׁ הַקַּדְמוֹנִי שֶׁהוּא כָּרוּךְ אַחַר הַקְּדֻשָּׁה. וְעַל-שֵׁם-זֶה נִקְרָא כְּרָךְ גָּדוֹל שֶׁהוּא כָּרוּךְ תָּמִיד אַחַר גְּדוֹלֵי הַדּוֹר בְּיוֹתֵר מִשְּׁאָר הָאֲנָשִׁים כְּמַאֲמַר חֲכָמֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה, עַל פָּסוּק: "כִּי הִגְדִּיל לַעֲשׂוֹת" (סֻכָּה נ"ב). כִּי מֵחֲמַת שֶׁהַתַּלְמִידֵי חֲכָמִים וְהַלּוֹמְדִים יֵשׁ לָהֶם דַּעַת גָּדוֹל בְּיוֹתֵר עַל כֵּן כָּרוּךְ אַחֲרֵיהֶם לְהַחֲטִיאָם רַחֲמָנָא לִצְלָן. וְהָעִקָּר לִשְׁמר אֶת עַצְמוֹ מְאד מִמַּחֲשָׁבוֹת רָעוֹת כַּנַּ"ל:
ה. וּכְשֶׁהָאָדָם שׁוֹמֵר אֶת עַצְמוֹ מִשִׂכְלִיּוֹת חִיצוֹנִיּוֹת לא זוֹ אַף זוֹ שֶׁצָּרִיךְ לְחַדֵּשׁ הַשֵׂכֶל בְּכָל עֵת וּבָזֶה מְחַדֵּשׁ נִשְׁמָתוֹ. כִּי הַשֵׂכֶל הוּא הַנְּשָׁמָה כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב: "נִשְׁמַת שַׁדַּי תְּבִינֵם" (אִיּוֹב ל"ב ח) וּכְמוֹ שֶׁאָמְרוּ חֲכָמֵינוּ, זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה (בְּרָכוֹת י) שֶׁהַנְּשָׁמָה זָנָה וּמְחַיָּה אֶת הַגּוּף וְהִיא בְּעַצְמָהּ הַשֵׂכֶל כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב: "הַחָכְמָה תְּחַיֶּה" (קהֶלֶת ז' יב):
ו. וְחִדּוּשׁ הַשֵׂכֶל הַיְנוּ חִדּוּשׁ הַנְּשָׁמָה הוּא עַל-יְדֵי שֵׁנָה כַּמּוּבָא בַּזֹּהַר הַקָּדוֹשׁ (ח"א י"ט וח"ב רי"ג: ) עַל פָּסוּק: "חֲדָשִׁים לַבְּקָרִים" (אֵיכָה ג) 'וְנִשְׁמָתָא אִיהִי חַדְתָּא וְכוּ' בְּכָל יוֹמָא וְיוֹמָא' וְכוּ'. כִּי כְּשֶׁהַמּחִין מִתְיַגְּעִים אָז עַל-יְדֵי הַשֵּׁנָה הֵם מִתְחַדְּשִׁים כַּנִּרְאֶה בְּחוּשׁ. וּבִשְׁעַת הַשֵּׁנָה הַמּחִין הַיְנוּ הַנְּשָׁמָה בָּאָה בְּתוֹךְ הָאֱמוּנָה בִּבְחִינַת: "חֲדָשִׁים לַבְּקָרִים רַבָּה אֱמוּנָתֶךָ" כַּנַּ"ל וְעַל-יְדֵי-זֶה נִתְרַבֶּה הָאֱמוּנָה שֶׁלּוֹ. וְזֶהוּ שֶׁאָנוּ מְבָרְכִין: "הַנּוֹתֵן לַיָּעֵף כֹּחַ" כִּי הָיוּ מִתְּחִלָּה עֲיֵפִים וְעַכְשָׁו נִתְחַזְּקוּ:
ז. וְיֵשׁ כַּמָּה בְּחִינוֹת שֵׁנָה. יֵשׁ שֵׁנָה בְּגַשְׁמִיּוּת שֶׁהִיא נַיְחָא לַמּחִין גַּם יֵשׁ בְּחִינַת לִמּוּד שֶׁהוּא גַּם כֵּן בְּחִינַת שֵׁנָה לְגַבֵּי דְּבֵקוּת הַבּוֹרֵא יִתְבָּרַךְ וְהוּא לִמּוּד פְּשָׁטֵי אוֹרַיְתָא (זֹהַר-הַקָּדוֹשׁ חֵלֶק ג רמ"ד: ) כְּמַאֲמַר חֲכָמֵינוּ, זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה "בְּמַחֲשַׁכִּים הוֹשִׁיבַנִי" זֶה תַּלְמוּד בַּבְלִי (סַנְהֶדְרִין כ"ד) בִּבְחִינַת אֱמוּנָה כַּנַּ"ל. וְאָדָם הַדָּבוּק תָּמִיד בַּעֲבוֹדַת הַבּוֹרֵא וְנִתְיַגְּעִין הַמֹּחִין שֶׁלּוֹ מֵחֲמַת גֹּדֶל הַדְּבֵקוּת אֲזַי ילמוֹד פְּשָׁטֵי אוֹרַיְתָא:
ח. וְעַל יְדֵי אֱמוּנָה מְקַבְּלִין הַמּחִין הַיְנוּ הַנְּשָׁמָה מֵאוֹר הַפָּנִים כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב: "בְּאוֹר פְּנֵי מֶלֶךְ חַיִּים" (מִשְׁלֵי ט"ז). וְיֵשׁ כַּמָּה בְּחִינוֹת בְּאוֹר הַפָּנִים כִּי יֵשׁ מְקַבְּלִין הַשֵׂכֶל מֵאוֹר הַפָּנִים שֶׁל הַתּוֹרָה כִּי שִׁבְעִים פָּנִים לַתּוֹרָה. וְיֵשׁ מְקַבְּלִין מֵאוֹר פְּנֵי הַצַּדִּיקִים כְּשֶׁהַצַּדִּיק מַסְבִּיר לוֹ פָּנִים אָז מְקַבֵּל שֵׂכֶל חָדָשׁ וּנְשָׁמָה חֲדָשָׁה מֵאוֹר פָּנָיו הַקְּדוֹשִׁים. כִּי עִקַּר הַשֵׂכֶל מֵאוֹר הַפָּנִים כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב: "חָכְמַת אָדָם תָּאִיר פָּנָיו" (קהֶלֶת ח):
ט. וְגַם יֵשׁ שֵׁנָה שֶׁהִיא בְּחִינַת מַשָׂא וּמַתָּן בֶּאֱמוּנָה. וּכְשֶׁעוֹסֵק בְּמַשָׂא וּמַתָּן בֶּאֱמוּנָה אֲזַי הַמּחִין הַיְנוּ נִשְׁמָתוֹ בָּאָה לְתוֹךְ הָאֱמוּנָה וְנִתְחַדְּשִׁין שָׁם וְנִתְחַזְּקִין מעייפתם וּמַמְשִׁיךְ שֵׂכֶל חָדָשׁ מֵאוֹר הַפָּנִים. וְעִקַּר הַדָּבָר הוּא הָאֱמוּנָה שֶׁצְּרִיכִין לִשְׁמר אֶת הָאֱמוּנָה מְאֹד. וְאָז כְּשֶׁהַמּחִין שֶׁלּוֹ נִתְיַגְּעִים, מְחַדֵּשׁ אוֹתָם בְּתוֹךְ הָאֱמוּנָה עַל-יְדֵי אֵיזֶה בְּחִינַת שֵׁנָה הֵן עַל-יְדֵי שֵׁנָה בְּגַשְׁמִיּוּת בִּפְשִׁיטוּת שֶׁאָז הַמֹּחִין נִתְחַדְּשִׁין כַּנִּרְאֶה בְּחוּשׁ, אֲבָל הָעִקָּר הוּא הָאֱמוּנָה שֶׁצְּרִיכִין קֹדֶם הַשֵּׁנָה לְקַשֵּׁר עַצְמוֹ אֶל הָאֱמוּנָה שֶׁזֶּהוּ בְּחִינַת קְרִיאַת-שְׁמַע שֶׁעַל הַמִּטָּה שֶׁקּוֹרִין קֹדֶם הַשֵּׁנָה. וּצְרִיכִין לִקְרוֹתָהּ בְּכַוָּנָה כְּדֵי לְקַשֵּׁר נִשְׁמָתוֹ וּלְהַכְנִיסָהּ לְתוֹךְ הָאֱמוּנָה בִּשְׁעַת הַשֵּׁנָה. וַאֲזַי תִּתְחַדֵּשׁ שָׁם נִשְׁמָתוֹ בִּבְחִינַת: "חֲדָשִׁים לַבְּקָרִים רַבָּה אֱמוּנָתֶךָ" כַּנַּ"לֶ וְיִזְכֶּה עַל-יְדֵי הַשֵּׁנָה לְקַבֵּל שֵׂכֶל חָדָשׁ וּנְשָׁמָה חֲדָשָׁה מֵאוֹר הַפָּנִים. וְכֵן מִי שֶׁיֵּשׁ לוֹ בְּחִינַת דְּבֵקוּת וּמֹחוֹ נִתְיַגֵּעַ עַל-יְדֵי-זֶה צָרִיךְ לַעֲסֹק בִּפְשָׁטֵי אוֹרַיְתָא וְאָז צָרִיךְ גַּם כֵּן לִכָּנֵס לְתוֹךְ הָאֱמוּנָה. דְּהַיְנוּ מֵאַחַר שֶׁמּחוֹ מַתְחִיל לְהִתְבַּלְבֵּל וְאֵינוֹ יָכוֹל לִהְיוֹת דָּבוּק עוֹד בְּהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ בִּבְחִינַת דַּעַת וּמֹחִין. אֲזַי צָרִיךְ לְסַלֵּק הַדַּעַת וְהַמֹּחִין לְגַמְרֵי וּלְקַשֵּׁר אֶת עַצְמוֹ אֶל הָאֱמוּנָה בִּפְשִׁיטוּת וְלַעֲסֹק בִּפְשָׁטֵי אוֹרַיְתָא בִּתְמִימוּת וּבֶאֱמוּנָה שְׁלֵמָה. כִּי בֶּאֱמֶת גַּם בְּעֵת קִיּוּם הַמֹּחִין בִּדְבֵקוּת אוֹ בְּאֵיזֶה דַּרְגָּא שֶׁהוּא גַּם אָז עִקַּר קִיּוּם הַדַּעַת וְהַמּחִין הוּא עַל-יְדֵי אֱמוּנָה כִּי אֵין לִסְמךְ עַל הַשֵׂכֶל לְבַד (כנ"ל בְּסִימָן כ"ד). אֲבָל כְּשֶׁנִּסְתַּלֵּק הַדַּעַת צְרִיכִין לִכָּנֵס אֶל הָאֱמוּנָה לְבַד עַל-יְדֵי אֵיזֶה בְּחִינַת שֵׁנָה כַּנַּ"לֶ. וְכֵן לִפְעָמִים הַמַּשָׂא-וּמַתָּן הִיא בְּחִינַת שֵׁנָה לְחַדֵּשׁ הַמֹּחַ כַּנַּ"לֶ וְשָׁם גַּם כֵּן הָעִקָּר הוּא הָאֱמוּנָה. וּכְשֶׁעוֹשֶׂה הַמַּשָׂא-וּמַתָּן בֶּאֱמוּנָה אֲזַי בָּאָה נִשְׁמָתוֹ שֶׁהִיא שִׂכְלוֹ בְּתוֹךְ הָאֱמוּנָה וְנִתְחַדֵּשׁ שָׁם כַּנַּ"ל:
י. וְאִי אֶפְשָׁר לַעֲסֹק בְּמַשָׂא-וּמַתָּן בֶּאֱמוּנָה כִּי אִם כְּשֶׁיִּהְיֶה בָּקִי בְּדִינֵי מָמוֹנוֹת שֶׁלֹּא יִכָּשֵׁל בָּהֶם כִּי כָּל דִּינֵי מָמוֹנוֹת שַׁיָּךְ לְמַשָׂא-וּמַתָּן. נִמְצָא שֶׁבִּשְׁעַת הַמַּשָׂא-וּמַתָּן הוּא עוֹסֵק בְּדִינֵי מָמוֹנוֹת:
יא. וּכְשֶׁעוֹסֵק בְּמַשָׂא-וּמַתָּן בֶּאֱמוּנָה צָרִיךְ לִשְׁמֹר אֶת הָאֱמוּנָה מְאד שֶׁלֹּא יִתְגַּבְּרוּ הַחִיצוֹנִים עַד שֶׁיִּפְגּום חַס וְשָׁלוֹם בֶּאֱמוּנָתוֹ. עַל כֵּן צָרִיךְ לְהִתְגַּבֵּר לַעֲסֹק בְּמַשָׂא וּמַתָּן כָּל-כָּךְ בֶּאֱמוּנָה כְּמוֹ רַב סַפְרָא לְקַיֵּם: "וְדוֹבֵר אֱמֶת בִּלְבָבוֹ" (תְּהִלִּים ט"ו) שֶׁאֲפִלּוּ מַה שֶּׁנִּגְמַר בְּלִבּוֹ לֹא יְשַׁנֶּה כְּמַאֲמַר חֲכָמֵינוּ, זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה (מַכּוֹת כ"ד). וּבָזֶה יַמְשִׁיךְ חַשְׁמַל (גִּימַטְרִיָּא מַלְבּוּשׁ) הַיְנוּ מַלְבּוּ"שׁ מֵעוֹלָם הַבִּינָה כִּי בִּינָה לִבָּא וְנִקְרֵאת: "אִם לַבִּינָה תִקְרָא" (מִשְׁלֵי ב' ג). וְאָז אִמָּא מְסַכְכָא עַל בְּנָהָא שֶׁהַלֵּב עוֹשֶׂה חַשְׁמַ"ל הַיְנוּ מַלְבּוּשׁ סְבִיב הָאֱמוּנָה שֶׁלֹּא יִינְקוּ מִמֶּנָּה הַחִיצוֹנִים. וּבָזֶה יִשְׁמר מחוֹ וְנִשְׁמָתוֹ וֶאֱמוּנָתוֹ וְאָז יוּכַל לְחַדֵּשׁ נִשְׁמָתוֹ וְשִׂכְלוֹ בְּתוֹךְ הָאֱמוּנָה שֶׁבַּמַּשָׂא-וּמַתָּן כַּנַּ"ל:
יב. וּכְשֶׁאָדָם עוֹסֵק בְּמַשָׂא-וּמַתָּן בֶּאֱמוּנָה זֶהוּ בְּחִינַת הַקְרָבַת קָרְבַּן הַתָּמִיד וְהַקְטָרַת הַקְּטרֶת. כִּי מחִין שֶׁלּוֹ דְּהַיְנוּ חָכְמָה בִּינָה וְדַעַת שֶׁלּוֹ הוּא מְקַשֵּׁר אָז אֶל הָאֱמוּנָה פְּשָׁטֵי אוֹרַיְתָא שֶׁהֵם בְּחִינַת יְצִירָה. וְאָז הָאֱמוּנָה מִתְגַּבֶּרֶת לְהַעֲלוֹת כָּל הַנִּיצוֹצוֹת הַקְּדוֹשִׁים שֶׁבַּקְּלִפּוֹת בְּסוֹד אַחַד-עָשָׂר סַמְמָנֵי הַקְּטרֶת. וְעַל-יְדֵי-זֶה נוֹפְלִים כָּל הַקְּלִפּוֹת וְהָעַכּוּ"ם וְהָאֲרָצוֹת שֶׁסְּבִיבוֹת הָאֱמוּנָה הַנִּקְרֵאת "יְרוּשָׁלַיִם קִרְיָה נֶאֱמָנָה" (יְשַׁעְיָה א' כא) בִּבְחִינַת כְּרִיתַת זַרְעוֹ שֶׁל עֲמָלֵק שֶׁהִיא אַחַת מִשָּׁלשׁ מִצְווֹת שֶׁנִּצְטַוּוּ יִשְׂרָאֵל בִּכְנִיסָתָן לָאָרֶץ (סַנְהֶדְרִין כ) עַל-יְדֵי הַעֲלָאַת הַנִּיצוֹצוֹת הַקְּדוֹשִׁים מֵהֶם. וְעַל-יְדֵי-זֶה כְּשֶׁזֶּה נוֹפֵל זֶה קָם שֶׁהִיא הַמִּצְוָה לְהַעֲמִיד מֶלֶךְ שֶׁהִיא בְּחִינַת אֱמוּנָה בְּחִינַת מַלְכוּת. וְעַל-יְדֵי-זֶה זוֹכִין לְהַמִּצְוָה לִבְנוֹת בֵּית-הַמִּקְדָּשׁ וִירוּשָׁלַיִם הַיְנוּ הָאֱמוּנָה כַּנַּ"ל וְאָז נִתְחַדֵּשׁ וְנִתְעַלֶּה מחוֹ בִּבְחִינַת בִּנְיַן בֵּית-הַמִּקְדָּשׁ כְּמַאֲמַר חֲכָמֵינוּ, זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה: 'מִי שֶׁיֵּשׁ בּוֹ דֵּעָה כְּאִלּוּ נִבְנֶה בֵּית-הַמִּקְדָּשׁ בְּיָמָיו' (בְּרָכוֹת ל"ג). בִּבְחִינַת אוֹר הַפָּנִים שֶׁהוּא בְּחִינַת חִדּוּשׁ הַמּחִין וְהַנְּשָׁמָה (וְעַיֵּן בְּסִימָן ר"פ):
יג. וְחַשְׁמַ"ל הַנַּ"ל הוּא בְּחִינַת רְצוּעוֹת שֶׁל תְּפִלִּין שֶׁהֵם מַקִּיפֵי מַלְכוּת הַיְנוּ אֱמוּנָה וּרְצוּעָה גִּימַטְרִיָּא ש"ע (שְׁלשׁ מֵאוֹת וְשִׁבְעִים) (עִם הַכּוֹלֵל). לִרְמוז שֶׁעַל-יְדֵי הַחַשְׁמַ"ל הַזֶּה שֶׁהוּא בְּחִינַת: "וְדוֹבֵר אֱמֶת בִּלְבָבוֹ" נִשְׁמֶרֶת הָאֱמוּנָה. וְהַנְּשָׁמָה הַיְנוּ הַמּחִין שֶׁבְּתוֹכָהּ וּמְקַבֶּלֶת מֵאוֹר הַפָּנִים שֶׁהוּא ש"ע (שְׁלשׁ מֵאוֹת וְשִׁבְעִים) נְהוֹרִין שֶׁל הַפָּנִים הָעֶלְיוֹנִים הַנִּמְשָׁכִים מִתִּקּוּן וֶאֱמֶת. כִּי עַל-יְדֵי רְצוּעוֹת שֶׁל תְּפִלִּין שׁוֹמְרִים הָאֱמוּנָה כַּנַּ"ל:
יד. וַאֲפִלּוּ מִי שֶׁאֵינוֹ בַּר אוֹרְיָן וְאֵינוֹ מְקַבֵּל בְּעַצְמוֹ מחִין חֲדָשִׁים עַל-יְדֵי הַמַּשָׂא-וּמַתָּן בֶּאֱמוּנָה מֵאַחַר שֶׁאֵינוֹ עוֹסֵק בַּתּוֹרָה שֶׁהִיא עִקַּר הַמּחַ וְהַשֵׂכֶל. אַף-עַל-פִּי-כֵן גַּם הוּא עוֹשֶׂה תִּקּוּן גָּדוֹל עַל-יְדֵי שֶׁהוּא עוֹשֶׂה מַשָׂא-וּמַתָּן בֶּאֱמוּנָה. כִּי עַל-יְדֵי-זֶה עוֹשֶׂה טוֹבָה לַחֲבֵרוֹ שֶׁהוּא מִשָּׁרְשׁוֹ שֶׁמּחִין שֶׁל חֲבֵרוֹ נִתְחַדְּשִׁין בְּתוֹךְ הַמַּשָׂא-וּמַתָּן שֶׁלּוֹ שֶׁהוּא בֶּאֱמוּנָה. וְיִהְיֶה לוֹ מחִין חֲדָשִׁים לְלִמּוּד וְלִדְבֵקוּת הַבּוֹרֵא יִתְבָּרַךְ:
טו. וְזֶה בְּחִינַת תְּקִיעוֹת ראשׁ הַשָּׁנָה. כִּי ראשׁ הַשָּׁנָה בְּחִינַת שֵׁנָה כַּיָּדוּעַ בְּחִינַת מַשָׂא-וּמַתָּן בֶּאֱמוּנָה הַנַּ"ל. וּתְקִיעוֹת הֵם הִתְעוֹרְרוּת הַשֵּׁנָה שֶׁהִיא הִתְחַדְּשׁוּת הַמּחִין דְּהַיְנוּ הַשֵׂכֶל וְהַנְּשָׁמָה שֶׁל כָּל אֶחָד מֵאוֹר הַפָּנִים. וּמִזֶּה הוּא הִתְאַדְּמוּת פְּנֵי הַתּוֹקֵעַ שֶׁנִּתְעוֹרְרוּ אוֹרוֹת מִפָּנִים הָעֶלְיוֹנִים. וְעַל-יְדֵי-זֶה יִזְכֶּה כָּל אָדָם לְפִי בְּחִינָתוֹ לְהַמְשִׁיךְ שֵׂכֶל חָדָשׁ וּנְשָׁמָה חֲדָשָׁה מֵאוֹר הַפָּנִים:

לו – בקרב עלי מרעים לאכל את בשרי
א. כָּל נֶפֶשׁ מִיִּשְׂרָאֵל קדֶם שֶׁיֵּשׁ לָהּ הִתְגַּלּוּת בְּתוֹרָה וַעֲבוֹדָה אֲזַי מְנַסִּין וּמְצָרְפִין אֶת הַנֶּפֶשׁ בַּגָּלוּת שֶׁל הַשִּׁבְעִים אֻמּוֹת הַיְנוּ בְּתַאֲווֹתֵיהֶן. כִּי כָּל אֻמָּה וְאֻמָּה מֵהַשִּׁבְעִים אֻמּוֹת יֵשׁ לָהּ מִדָּה רָעָה בִּפְנֵי עַצְמָהּ מַה שֶּׁאֵין בַּחֲבֶרְתָּהּ, וּמֵחֲמַת הַמִּדּוֹת הָאֵלּוּ הֵם מְרֻחָקִים מֵהַשִּׁבְעִים פָּנִים שֶׁל תּוֹרָה. וְהַקְּלִפָּה קָדְמָה לַפְּרִי וּמִי שֶׁרוֹצֶה לֶאֱכל הַפְּרִי צָרִיךְ לְשַׁבֵּר מִקּדֶם הַקְּלִפָּה. לָכֵן קדֶם הִתְגַּלּוּת הַדַּעַת שֶׁהִיא הִתְגַּלּוּת הַתּוֹרָה שֶׁהִיא עִקַּר הַדַּעַת וְהַחָכְמָה הָאֲמִתִּית מֻכְרַחַת הַנֶּפֶשׁ לָבוֹא בְּגָלוּת דְּהַיְנוּ בְּמִדּוֹתֵיהֶם וְתַאֲווֹתֵיהֶם שֶׁל הַשִּׁבְעִים אֻמּוֹת, כְּדֵי לְשַׁבְּרָם וְלָבוֹא אַחַר-כָּךְ לְהִתְגַּלּוּת בְּתוֹרָה וַעֲבוֹדָה; וּכְשֶׁבָּאָה הַנֶּפֶשׁ בַּגָּלוּת הַנַּ"ל, אֲזַי הוּא צָרִיךְ לִצְעק קוֹלוֹת הַרְבֵּה לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ, הַכְּלוּלִים בְּשִׁבְעִים קוֹלוֹת, כְּמוֹ הַיּוֹלֶדֶת מַמָּשׁ שֶׁצּוֹעֶקֶת מֵחֲמַת מְרִירוּת כְּאֵב חֶבְלֵי לֵדָה שִׁבְעִים קוֹלוֹת כְּנֶגֶד שִׁבְעִים תֵּבוֹת שֶׁבַּמִּזְמוֹר "יַעַנְךָ ה' בְּיוֹם צָרָה" (זהַר-הַקָּדוֹשׁ חֵלֶק ג רמ"ט) שֶׁבְּלֹא זֶה אִי אֶפְשָׁר לָהּ לֵילֵד. וְהִתְגַּלּוּת בְּתוֹרָה וַעֲבוֹדָה הִיא בְּחִינַת לֵדָה שֶׁיִּזְכֶּה לָזֶה עַל-יְדֵי שִׁבְעִים קוֹלוֹת הַנַּ"ל, שֶׁיִּצְעוֹק עַד שֶׁיְּרַחֵם עָלָיו הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ וְיִזְכֶּה לְהִתְגַּבֵּר וּלְשַׁבֵּר כָּל הַתַּאֲווֹת:
ב. וְדַע שֶׁעִקַּר הַנִּסָּיוֹן וְהַצֵּרוּף שֶׁמְּנַסִּין אֶת הָאָדָם אֵין מְנַסִּין אוֹתוֹ אֶלָּא בְּתַאֲוַת נִאוּף שֶׁהִיא כְּלוּלָה מִכָּל הַתַּאֲווֹת וְהַמִּדּוֹת רָעוֹת שֶׁל הַשִּׁבְעִים אֻמּוֹת וּלְשׁוֹנוֹת. וּמִי שֶׁמְּשַׁבֵּר הַתַּאֲוָה הַזֹאת אֲזַי בְּקַל יוּכַל לְשַׁבֵּר כָּל הַתַּאֲווֹת. וְעַל כֵּן כְּשֶׁאָדָם בָּא בְּנִסָּיוֹן שֶׁל הַגָּלוּת הַזֶּה כָּל אֶחָד לְפִי בְּחִינָתוֹ אֲזַי הוּא צָרִיךְ לְהָרִים קוֹלוֹ וְלִצְעק שִׁבְעִים קוֹלוֹת לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ וְלֹא פָּחוֹת מֵהֶם. שֶׁיִּצְעוֹק קוֹלוֹת הַרְבֵּה עַד שֶׁיְּרַחֵם עָלָיו הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ וְיִזְכֶּה לְהִתְגַּבֵּר וּלְשַׁבֵּר הַתַּאֲוָה הַזֹאת עִם כָּל הַתַּאֲווֹת שֶׁהוּא תִּקּוּן הַכְּלָלִי שֶׁכּוֹלֶלֶת כֻּלָּם כַּנַּ"ל:
ג. וְכָל אֶחָד לְפִי תִּקּוּנוֹ תִּקּוּן הַכְּלָלִי וְרִחוּקוֹ מִתַּאֲוַת נִאוּף כֵּן הוּא קָרוֹב לְהִתְגַּלּוּת הַתּוֹרָה וְכֵן לְהֵפֶךְ חַס וְשָׁלוֹם. וּכְשֶׁיַּעֲמד בַּנִּסָּיוֹן וִישַׁבֵּר הַקְּלִפָּה שֶׁקָּדְמָה לַפְּרִי שֶׁהָעִקָּר הוּא לְשַׁבֵּר הַתַּאֲוָה הַזֹאת אֲזַי יִזְכֶּה לְהוֹלִיד הַמּחִין וְאָז נִפְתָּחִין לוֹ סוֹדוֹת הַתּוֹרָה דְּמִטַּמְרִין מְגַלִּין לֵיהּ. וְכָל אֶחָד כְּפִי מַה שֶּׁעוֹמֵד בְּנִסָּיוֹן זֶה וּמְשַׁבֵּר הַתַּאֲוָה הַזֹאת כֵּן זוֹכֶה לְהִתְגַּלּוּת גָּדוֹל בְּתוֹרָה וַעֲבוֹדָה. וּכְפִי תִּקּוּנוֹ כָּךְ זוֹכֶה לְהַשִּׁבְעִים פָּנִים שֶׁל תּוֹרָה:
ד. וְתִקּוּן שֶׁל הִרְהוּרֵי זְנוּת שֶׁבָּא לָאָדָם הוּא שֶׁיּאמַר שְׁמַע וְכוּ' אֶחָד, וּבָרוּךְ שֵׁם כְּבוֹד מַלְכוּתוֹ לְעוֹלָם וָעֶד. כִּי תַּאֲוַת נִאוּף הִיא בָּאָה מֵעֲכִירַת הַדָּמִים הַיְנוּ מִטְּחוֹל שֶׁהִיא לִילִית שֶׁהִיא שִׁפְחָה בִּישָׁא אִמָּא דְעֵרֶב רַב שֶׁהִיא מַלְכוּת הָרְשָׁעָה. וְהַהֶפֶךְ מִמֶּנָּה הוּא מַלְכוּת שָׁמַיִם בְּחִינַת גְּבִירָה אִשָּׁה יִרְאַת ה' שֶׁהִיא בְּחִינַת יַם שֶׁל שְׁלמה הָעוֹמֶדֶת עַל שְׁנֵים עָשָׂר בָּקָר שֶׁהֵם שְׁנֵים עָשָׂר שִׁבְטֵי יָ"הּ (זהַר ח"א רמ"א). וּבְקַבָּלַת עול מַלְכוּת שָׁמַיִם בִּשְׁנֵים עשר תֵּבוֹת דִּשְׁנֵי פְּסוּקִים דִּקְרִיאַת-שְׁמַע שֶׁהוּא נֶגֶד שְׁנֵים-עָשָׂר שְׁבָטִים וּבִשְׁנֵיהֶם אַרְבָּעִים וְתֵשַׁע אוֹתִיּוֹת נֶגֶד אַרְבָּעִים וְתֵשַׁע אוֹתִיּוֹת שֶׁבִּשְׁמוֹת הַשְּׁבָטִים אָז כּוֹלֵל נִשְׁמָתוֹ בִּשְׁנֵים-עָשָׂר שִׁבְטֵי יָ"הּ. וּמַפְרִישׁ נִשְׁמָתוֹ מִנִּשְׁמַת עֵרֶב רַב הַבָּאִים מֵאִשָּׁה זוֹנָה שֶׁהִיא שִׁפְחָה בִּישָׁא הַנַּ"ל, שֶׁמִּמֶּנָּה בָּאָה הַתַּאֲוָה הַזֹאת שֶׁכּוֹלֵל כָּל הַמִּדּוֹת רָעוֹת שֶׁל הַשִּׁבְעִים לָשׁוֹן. וְעַל כֵּן סוֹגְרִין הָעֵינַיִם בִּשְׁעַת קַבָּלַת על מַלְכוּת שָׁמַיִם לְהוֹרוֹת שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה הוּא בִּבְחִינַת עוּלֵימְתָּא שַׁפִּירְתָּא דְּלֵית לָהּ עֵינִין (זהַר-הַקָּדוֹשׁ חֵלֶק ב צ"ה) שֶׁאֵין לָהּ הַתַּאֲוָה שֶׁכּוֹלֶלֶת הַמִּדּוֹת רָעוֹת שֶׁל הַשִּׁבְעִים לְשׁוֹנוֹת:
ה. וְכָל זֶה כְּשֶׁיֵּשׁ לוֹ לָאָדָם הִרְהוּר בְּאַקְרַאי בְּעָלְמָא אֲזַי דַּי לוֹ בַּאֲמִירַת שְׁנֵי פְּסוּקִים הַנַּ"ל. אֲבָל אִם הוּא רָגִיל חַס וְשָׁלוֹם בְּהִרְהוּר שֶׁל תַּאֲוָה הַכְּלָלִית וְאֵינוֹ יָכוֹל לְהִפָּרֵד מִמֶּנָּה אֲזַי צָרִיךְ גַּם כֵּן לְהוֹרִיד דְּמָעוֹת בִּשְׁעַת קַבָּלַת על מַלְכוּת שָׁמַיִם. כִּי הַדְּמָעוֹת הֵם מִמּוֹתְרוֹת הַמָּרָה שְׁחוֹרָה וּמָרָה שְׁחוֹרָה הִיא טְחוֹל בְּחִינַת מַלְכוּת הָרְשָׁעָה אִשָּׁה זוֹנָה הַנַּ"ל. וּכְשֶׁמּוֹרִיד דְּמָעוֹת אֲזַי נִדְחִין וְיוֹצְאִין לַחוּץ הַמּוֹתָרוֹת הַיְנוּ הַתַּאֲווֹת שֶׁל נִאוּף הַבָּאִים מֵעֲכִירַת הַדָּמִים שֶׁל טְחוֹל וּמִמּוֹתָרוֹת וְכוֹלֵל נִשְׁמָתוֹ בְּמַלְכוּת שָׁמַיִם. וְצָרִיךְ שֶׁיְּעוֹרֵר אֶת עַצְמוֹ עַד שֶׁיִּבְכֶּה וְיוֹרִיד דְּמָעוֹת בִּשְׁעַת אֲמִירַת שְׁמַע וּבָרוּךְ שֵׁם כְּבוֹד מַלְכוּתוֹ לְעוֹלָם וָעֶד:
ו. וּכְשֶׁהַצַּדִּיק הָאֱמֶת מְגַלֶּה אֵיזֶה דְּבַר תּוֹרָה אֲזַי מוֹרִיד נִשְׁמָתִין חַדְתִּין, נְשָׁמוֹת חֲדָשׁוֹת לְכָל אֶחָד מִשּׁוֹמְעֵי הַתּוֹרָה מֵאַנְשֵׁי מְקורָבָיו הַמְקֻשָּׁרִים בְּתוֹרָתוֹ לְכָל אֶחָד כְּפִי בְּחִינָתוֹ וּתְפִיסָתוֹ:
ז. וְזֶה הוּא כְּלָל גָּדוֹל שֶׁאִי אֶפְשָׁר לְשׁוּם אָדָם לְהַשִׂיג וְלִתְפֹּס בְּדִבּוּרוֹ שֶׁל הַצַּדִּיק אִם לֹא שֶׁתִּקֵּן תְּחִלָּה אוֹת בְּרִית קֹדֶשׁ כָּרָאוּי. אֲבָל עַל-יְדֵי פְּגַם הַבְּרִית נִפְגָּם דַּעְתּוֹ וּמֹחוֹ עַד שֶׁאֵינוֹ תּוֹפֵס וּמַשִׂיג כְּלָל דִּבְרֵי הַצַּדִּיק. וְיוּכַל לְהִכָּשֵׁל בָּהֶם אִם יֵלֵךְ אַחֲרֵי עַקְמִימִיּוּת שֶׁבְּלִבּוֹ וְהַקֻּשְׁיוֹת שֶׁל שְׁטוּת שֶׁנּוֹפְלִים בְּדַעְתּוֹ עָלָיו, "כִּי יְשָׁרִים דַּרְכֵי ה' צַדִּיקִים יֵלְכוּ בָם וּפֹשְׁעִים יִכָּשְׁלוּ בָם" (הוֹשֵׁעַ י"ד י). שֶׁהַתּוֹרָה שֶׁל הַצַּדִּיק נַעֲשֶׂה לְכָל אֶחָד כְּפִי תְּפִיסָתוֹ כְּפִי הַכְּלִי שֶׁלּוֹ שֶׁהִיא הַמֹּחִין. נִמְצָא כְּשֶׁתִּקֵּן אוֹת בְּרִית קֹדֶשׁ כָּרָאוּי אֲזַי הַמֹּחִין שֶׁלּוֹ בִּשְׁלֵמוּת כַּמּוּבָא בַּזֹּהַר הַקָּדוֹשׁ (חֵלֶק ב ק"י) כִּי סִלּוּקָא דִיסוֹדָא עַד אַבָּא וְאִמָּא שֶׁהֵם י"ק שֶׁהֵם הַמֹּחִין וְאָז יָכוֹל לְהָבִין דִּבּוּרוֹ שֶׁל הַצַּדִּיק וְנַעֲשֶׂה לוֹ נְשָׁמָה חֲדָשָׁה מֵהִתְגַּלּוּת הַתּוֹרָה. וּלְאָדָם אַחֵר חַס וְשָׁלוֹם לְהִפּוּךְ כַּנַּ"ל בְּחִינַת "וּפֹשְׁעִים יִכָּשְׁלוּ בָם". כִּי כְּפִי הַתִּקּוּן שֶׁל כָּל אֶחָד כָּךְ הִיא הַשָׂגָתוֹ וַהֲבָנָתוֹ:
ח. וְזֶה הוּא כְּלָל גָּדוֹל כִּי "מִפִּי עֶלְיוֹן לֹא תֵצֵא הָרָעוֹת וְהַטּוֹב" (אֵיכָה ג' לח) כִּי אִם אוֹר פָּשׁוּט, אַךְ כְּפִי בְּחִינַת הַכְּלִי הַמְקַבֵּל אֶת הָאוֹר כָּךְ נִצְטַיֵּר הָאוֹר בְּתוֹכוֹ. כִּי אוֹר הַפָּשׁוּט הַבָּא מִלְמַעְלָה הוּא בְּחִינַת קָמַץ וְסָתוּם אַךְ כְּפִי בְּחִינַת הַכְּלִי מֵהַמְקַבְּלִים הוּא בְּחִינַת צֵירֶי שֶׁנִּצְטַיֵּר הָאוֹר לְפִי בְּחִינַת הַכְּלִי. אִם הוּא בִּשְׁלֵמוּת אָז מְקַבֵּל בִּבְחִינַת מְאוֹרוֹת מָלֵא וְאִם חַס וְשָׁלוֹם לְהֶפֶךְ אֲזַי מְקַבֵּל בִּבְחִינַת מְארת חָסֵר וָאו כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב: "מְאֵרַת ה' בְּבֵית רָשָׁע" (מִשְׁלֵי ג' לג). וּבִשְׁבִיל זֶה יָעַץ בִּלְעָם לְבָלָק לְהַכְשִׁילָם בִּדְבַר עֶרְוָה כְּדֵי לְקַלְקֵל כְּלֵיהֶם שֶׁעַל-יְדֵי תַּאֲוַת נִאוּף פּוֹגֵם הַמּחִין וְיָכוֹל לִהְיוֹת מְשֻׁגָּע מַמָּשׁ חַס וְשָׁלוֹם. וְעַל-פִּי חַכְמֵי הָרוֹפְאִים הַסֵּרוּס הוּא רְפוּאָה לִמְשֻׁגָּע. וְזֶה הוּא סִלּוּקָא דִּיסוֹדָא עַד אַבָּא וְאִמָּא בְּחִינַת שְׁמִי י"ק מֵעִיד עֲלֵיהֶם בְּחִינַת הַמֹּחִין:

לז – דרשו יי ועזו בקשו פניו תמיד
א. עִקַּר הַבְּרִיאָה הִיא בְּגִין דְּיִשְׁתְּמוֹדְעִין לֵהּ (זהַר הַקָּדוֹשׁ ח"ב מב), כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב: "כּל הַנִּקְרָא בִשְׁמִי וְלִכְבוֹדִי בְּרָאתִיו" וְגוֹ' (יְשַׁעְיָה מ"ג ז):
ב. וְהַגּוּף לְגַבֵּי הַנֶּפֶשׁ הוּא בְּחִינַת חֹמֶר וּבְהֵמָה וְסִכְלוּת וָחֹשֶׁךְ בְּחִינַת מִיתָה וְשִׁכְחָה. בְּחִינַת חָכְמוֹת חִיצוֹנִיּוֹת כְּנֶגֶד חָכְמוֹת הַתּוֹרָה שֶׁהֵם בְּחִינַת אָדָם כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב: "זֹאת הַתּוֹרָה אָדָם" (בַּמִּדְבָּר י"ט יד) בְּחִינַת צוּרָה בְּחִינַת אוֹר וְחָכְמָה וְזִכָּרוֹן וְחַיִּים. וְצָרִיךְ כָּל אָדָם לְהַכְנִיעַ הַחֹמֶר הַיְנוּ בְּחִינַת מִיתָה בְּחִינַת סִכְלוּת שֶׁל הַגּוּף שֶׁהֵם הַתַּאֲווֹת דְּהַיְנוּ לְהַפְרִישׁ אֶת עַצְמוֹ מִכָּל הַתַּאֲווֹת:
ג. וְזֶה נַעֲשֶׂה עַל-יְדֵי תַּעֲנִית שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה מַחֲלִישִׁין הָאַרְבָּעָה יְסוֹדוֹת שֶׁל הַגּוּף שֶׁמֵּהֶם בָּאִים כָּל הַתַּאֲווֹת. וְנִכְנָע וְנִתְבַּטֵּל הַחֹמֶר שֶׁהוּא בְּחִינַת סִכְלוּת וְשִׁכְחָה וְחֹשֶׁךְ וְכוּ' וְנִתְגַּבֵּר וְנִתְעַלֶּה הַשֵׂכֶל וְהַצּוּרָה וְהַזִּכָּרוֹן וְכוּ' כַּנַּ"ל וּמְבַטֵּל הַדִּין וְהַחֹשֶׁךְ וּמַמְשִׁיךְ חֲסָדִים בָּעוֹלָם. וְעִקַּר תִּקּוּן הַתַּעֲנִית הִיא עַל-יְדֵי צְדָקָה. גַּם מַכְנִיעַ הַחָכְמוֹת הַחִיצוֹנִיּוֹת כְּנֶגֶד חָכְמוֹת הַתּוֹרָה. גַּם זוֹכֶה לְפַרְנָסָה:
ד. וְיֵשׁ שְׁתֵּי בְּחִינוֹת צְדָקָה; צְדָקָה בְּחוּץ לָאָרֶץ וּצְדָקָה בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל, וּצְדָקָה שֶׁנּוֹתְנִין לְאֶרֶץ-יִשְׂרָאֵל הִיא גְּדוֹלָה וּלְמַעְלָה מִצִּדְקַת חוּץ-לָאָרֶץ. וְכֵן יֵשׁ שְׁתֵּי בְּחִינוֹת תּוֹרָה כִּי אֵינָהּ דּוֹמָה הַתּוֹרָה הַיּוֹצֵאת מֵהֶבֶל שֶׁיֵּשׁ בּוֹ חֵטְא לְתוֹרָה הַיּוֹצֵאת מֵהֶבֶל שֶׁאֵין בּוֹ חֵטְא (שַׁבָּת קי"ט). כִּי אֵין הַדִּין נִמְתָּק וְאֵין הָעוֹלָם מִתְקַיֵּם אֶלָּא עַל הֶבֶל פֶּה שֶׁל תִּינוֹקוֹת שֶׁאֵין בּוֹ חֵטְא שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה יִתְגַּלּוּ הָאָבוֹת בָּעוֹלָם לְהָגֵן. וְעַל-יְדֵי צְדָקָה לְאֶרֶץ-יִשְׂרָאֵל תִּכְלול עַצְמְךָ בַּאֲוִירָא דְּאֶרֶץ-יִשְׂרָאֵל שֶׁהוּא בְּחִינַת הֶבֶל הַקָּדוֹש שֶׁאֵין בּוֹ חֵטְא. שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה עִקַּר בִּטּוּל הַדִּין וְהַחֹשֶׁךְ וְהַשִּׁכְחָה וְהַסִּכְלוּת מִן הָעוֹלָם וְעַל-יְדֵי-זֶה מַכְנִיעִין הַחָכְמוֹת הַחִיצוֹנִיּוֹת וְזוֹכִין לְחָכְמוֹת הַתּוֹרָה הַקְּדוֹשָׁה וְזוֹכִין לְזִכָּרוֹן בְּחִינַת אוֹר וְכוּ' כַּנַּ"ל:
ה. וְעַל כֵּן צָרִיךְ כָּל אֶחָד לְבַקֵּשׁ וּלְחַפֵּשׂ מְאד אַחַר מְלַמֵּד כָּשֵׁר וְהָגוּן וִירֵא שָׁמַיִם וּלְבַקֵּשׁ אֶת הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ מְאד עַל זֶה. כְּדֵי שֶׁלֹּא יְקַלְקֵל הַמְלַמֵּד אֶת הֶבֶל פֶּה הַקָּדוֹש שֶׁל הַתִּינוֹקוֹת שֶׁל בֵּית רַבָּן שֶׁעֲלֵיהֶם מִתְקַיֵּם הָעוֹלָם, (כִּי בַּעֲווֹנוֹתֵינוּ הָרַבִּים עַכְשָׁו מְצוּיִים חֲבָרוֹת שֶׁל חִנּוּךְ נְעָרִים לְלַמֵּד בְּנֵי יִשְׂרָאֵל הַקְּטַנִּים חָכְמוֹת חִיצוֹנִיּוֹת שֶׁהֵם סִכְלוּת וָחֹשֶׁךְ כַּנַּ"ל וְכֵן לְשׁוֹנוֹת הָעַכּוּ"ם [כַּמּוּבָא בְּ'לִקּוּטֵי הֲלָכוֹת' הִלְכוֹת פֶּסַח הֲלָכָה ז], שֶׁהֵם מְטַמְּאִים הֶבֶל פִּיהֶם הַקָּדוֹש שֶׁל תִּינוֹקוֹת שֶׁל בֵּית-רַבָּן וְכַנִּרְאֶה בְּחוּשׁ שֶׁנִּתְגַּדְּלִים אַחַר-כָּךְ לְאֶפִּיקוֹרְסִים וְכוֹפְרִים וְכוּ'. וְעַל כֵּן כָּתַב שָׁם: "אַשְׁרֵי מִי שֶׁמְּרַחֵק אֶת עַצְמוֹ וְאֶת בָּנָיו מֵהֶם". וְהַחִיּוּב שֶׁלֹּא לִתֵּן אֶת בָּנָיו לְחֶדֶר שֶׁלּוֹמְדִים בּוֹ אֶחָד מִבָּנִים הָאֵלּוּ הַהוֹלְכִים בַּדְּרָכִים הָרָעִים הַנַּ"ל וְלוֹמְדִים חָכְמוֹת חִיצוֹנִיּוֹת וּלְשׁוֹנוֹת אֲפִלּוּ בְּמָקוֹם אַחֵר כִּי אָסוּר לְהִתְחַבֵּר עִמָּהֶם כְּלָל וְכוּ'):
ו. וּצְרִיכִין לִזָּהֵר בְּזָקֵן שֶׁשָּׁכַח תַּלְמוּדוֹ מֵחֲמַת אָנְסוֹ לְכַבְּדוֹ (סַנְהֶדְרִין צ"ו). וְעַל-יְדֵי הַכָּבוֹד שֶׁנּוֹתְנִין לוֹ מְבַטְּלִין מִמֶּנּוּ הַשִּׁכְחָה וְנִתְגַּלֶּה הַנֶּפֶשׁ דְּהַיְנוּ בְּחִינַת זִכְרוֹן הַתּוֹרָה כַּנַּ"ל. וְנִתְבַּטְּלִין הַדִּינִים וְהַחַשְׁכוּת וְכוּ' וְנִמְשָׁךְ אוֹר וַחֲסָדִים וְחַיִּים וְחָכְמַת הַתּוֹרָה בָּעוֹלָם. כִּי שׁרֶשׁ הַתּוֹרָה הוּא כְּבוֹד הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב: "לִכְבוֹדִי בְּרָאתִיו" (יְשַׁעְיָה מ"ג ז), וְאָמְרוּ חֲכָמֵינוּ, זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה: 'אֵין כָּבוֹד אֶלָּא תּוֹרָה' (אָבוֹת פֶּרֶק ו):
ז. וְעִקַּר חֶסְרוֹן הַפַּרְנָסָה שֶׁנִּתְמַעֵט בַּדּוֹרוֹת הַלָּלוּ אֵין זֶה אֶלָּא עַל-יְדֵי הַשּׁוֹחֲטִים שֶׁאֵינָם הֲגוּנִים. כִּי יֵשׁ שׁוֹחֵט הָגוּן שֶׁמַּאֲכִיל וּמְפַרְנֵס לְיִשְׂרָאֵל וְהוּא מַעֲלֶה אֶת הַנֶּפֶשׁ שֶׁבַּחַי הַמְגֻלְגֶּלֶת בּוֹ, בַּמְדַבֵּר הַיְנוּ בְּדִבּוּר הַבְּרָכָה שֶׁהוּא מְבָרֵךְ עַל הַשְּׁחִיטָה בְּכַוָּנָה. וְצָרִיךְ הַשּׁוֹחֵט לְכַוֵּן בָּהּ כָּרָאוּי לְהַעֲלוֹת הַנֶּפֶשׁ שֶׁבַּדָּם וְעַל-יְדֵי-זֶה בָּאָה הַנֶּפֶשׁ וְעוֹלָה לְהַשְּׁכִינָה בִּבְחִינַת מַיִן נוּקְבִין וַאֲזַי הַשְּׁכִינָה מִזְדַּוֶּגֶת עַל-יְדֵי הַמַּיִן נוּקְבִין שֶׁיֵּשׁ לָהּ וְעַל-יְדֵי הַזִּוּוּג הִיא מְקַבֶּלֶת פַּרְנָסָה לְיִשְׂרָאֵל. וְעַל כֵּן נִקְרָא החליף מַאֲכֶלֶת כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב: "וַיִּקַּח אֶת הַמַּאֲכֶלֶת" (בְּרֵאשִׁית כ"ב י) עַל-שֵׁם הַשּׁוֹחֵט הֶהָגוּן שֶׁמַּאֲכִיל לְיִשְׂרָאֵל. אֲבָל כְּשֶׁהַשּׁוֹחֵט אֵינוֹ הָגוּן, וַאֲפִלּוּ בִּשְׁעַת הַבְּרָכָה חוֹשֵׁב מַחֲשֶׁבֶת פִּגּוּל וְאֵינוֹ שָׁם בִּשְׁעַת הַבְּרָכָה אֲזַי כְּשֶׁעוֹמֵד עִם החליף לִשְׁחֹט אֶת הַחַי הוּא עוֹמֵד כְּרוֹצֵחַ נְפָשׁוֹת וְיֵשׁ צַעַר לְנֶפֶשׁ הַחַי וְצוֹעֶקֶת בְּקוֹל מַר. כִּי החליף שֶׁלּוֹ הוּא חֶרֶב הַמִּדְבָּר וְאֵינוֹ חֶרֶב לַה' (יְשַׁעְיָה ל"ד ו) בְּחִינַת הַשְּׁכִינָה בְּחִינַת דִּבּוּר, כִּי אֵינוֹ מַעֲלֶה אֶת הַנֶּפֶשׁ הַמְגֻלְגֶּלֶת, אַדְּרַבָּה הוּא מוֹרִיד אֶת הַנֶּפֶשׁ מִמַּעֲלָתָהּ שֶׁבִּבְחִינַת חַי גַּם כֵּן וְאֵין לָהּ מָנוֹחַ לְכַף רַגְלָהּ. אוֹי לוֹ לְהַשּׁוֹחֵט הַזֶּה אוֹי לְהַנֶּפֶשׁ שֶׁהָרַג אֶת הַנֶּפֶשׁ וּמָסַר אוֹתָהּ בְּכַף אוֹיְבֶיהָ וְאֵין לְהַשְּׁכִינָה מַיִן נוּקְבִין לְהַמְשִׁיךְ טֶרֶף לְבֵיתָהּ. וְעַל-יְדֵי-זֶה "בְּנַפְשֵׁנוּ נָבִיא לַחְמֵנוּ מִפְּנֵי חֶרֶב הַמִּדְבָּר" (אֵיכָה ה' ט), שֶׁבִּיגִיעָה וְטִרְחָה גְּדוֹלָה צְרִיכִים חַס וְשָׁלוֹם לְהַמְשִׁיךְ מְעַט הַפַּרְנָסָה מִפְּנֵי החליף שֶׁלּוֹ הַנִּקְרָא חֶרֶב הַמִּדְבָּר (שֶׁמָּסַר אֶת הַנֶּפֶשׁ לַקְּלִפּוֹת שֶׁהֵם שׁוֹלְטִים בַּמִּדְבָּר כַּיָּדוּעַ):
ח. וְעַל-יְדֵי הַשּׁוֹחֲטִים הָאֵלּוּ נִכְנַעַת הַנֶּפֶשׁ לְגַבֵּי הַגּוּף וְהַחֹמֶר וּמִתְגַּבְּרִים תַּאֲווֹת הַגּוּף בְּחִינַת חֹמֶר וְכוּ' כַּנַּ"ל. אֲבָל עַל-יְדֵי שׁוֹחֲטִים הֲגוּנִים מַעֲלִין אֶת הַנֶּפֶשׁ וְנִכְנָע הַגּוּף וְהַחֹמֶר בְּחִינַת בְּהֵמָה וְסִכְלוּת וְכוּ' כַּנַּ"ל, בְּחִינַת חָכְמוֹת חִיצוֹנִיּוֹת וְנִתְעַלֶּה הַנֶּפֶשׁ וְהַצּוּרָה וְכוּ' כַּנַּ"ל בְּחִינַת חָכְמַת הַתּוֹרָה, וְעַל-יְדֵי-זֶה נִמְשָׁךְ פַּרְנָסָה בְּשֶׁפַע גָּדוֹל. וְזֶה פֵּרוּשׁ: "טֶרֶף נָתַן לִירֵאָיו" (תְּהִלִּים קי"א) טֶרֶף לְשׁוֹן הַטְרִיפֵנִי לָחֶם (מִשְׁלֵי ל' ח) וּלְשׁוֹן טְרֵפָה. לְרַמֵּז כִּי כְּשֶׁיִּשְׂרָאֵל שׁוֹמְרִים אֶת עַצְמָם מִטְּרֵפָה עַל-יְדֵי-זֶה יֵשׁ לָהֶם פַּרְנָסָה:
ט. וְזֶהוּ פֵּרוּשׁ: 'הִזָּהֲרוּ בִּבְנֵי עַם הָאָרֶץ' (פֵּרוּשׁ לְכַבְּדָם) שֶׁמֵּהֶם תֵּצֵא תּוֹרָה (סַנְהֶדְרִין צ"ו). כִּי יָדוּעַ שֶׁבִּקְלִפַּת נגַהּ נִלְכְּדוּ נְפָשׁוֹת נִכְבָּדוֹת וְהַקְּלִפָּה רוֹצָה שֶׁתִּשְׁתַּקַּע שָׁם הַנֶּפֶשׁ וְנוֹתֶנֶת אוֹתָהּ בְּתוֹךְ טִפַּת זִוּוּגוֹ שֶׁל עַם-הָאָרֶץ כְּדֵי שֶׁתִּתְטַנֵּף הַנֶּפֶשׁ הַהִיא בְּיוֹתֵר, נִמְצָא שֶׁבְּנֵי עַם-הָאָרֶץ הֵם נְפָשׁוֹת יְקָרוֹת אֶלָּא שֶׁהֵם כַּצִּפֳּרִים הָאֲחוּזוֹת בַּפָּח. וּמֵאַיִן אָנוּ יוֹדְעִים הֲדַר תִּפְאַרְתָּם, אֶלָּא עַל-יְדֵי תּוֹרָתָם כְּשֶׁאָנוּ רוֹאִים שֶׁהֵם בְּנֵי תּוֹרָה בְּיָדוּעַ שֶׁיֵּשׁ לָהֶם נֶפֶשׁ יְקָרָה. וְעַל כֵּן צְרִיכִין לִזָּהֵר לְכַבְּדָם כִּי עַל-יְדֵי הַכָּבוֹד תִּתְגַּלֶּה בְּיוֹתֵר הַתּוֹרָה שֶׁבָּהֶם מֵהִתְעַלְּמוּתָהּ. כִּי שׁרֶשׁ הַכּל הוּא כְּבוֹד הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב: "וְלִכְבוֹדִי בְּרָאתִיו" (יְשַׁעְיָה מ"ז), וְהַנֶּפֶשׁ שֶׁהִיא הַתּוֹרָה מִשְׁתּוֹקֶקֶת לְהִכָּלֵל בְּהַשּׁרֶשׁ שֶׁהִיא הַכָּבוֹד. וְעַל-יְדֵי-זֶה מֵהֶם תֵּצֵא תּוֹרָה וְתִתְעַלֶּה הַנֶּפֶשׁ וְהַצּוּרָה וְהַחֶסֶד וְכוּ' כַּנַּ"ל וְתִהְיֶה נִדְחֶה תַּאֲוַת הַגּוּף וְהַחֹמֶר וְכוּ' כַּנַּ"ל וְיִתְבַּטְּלוּ כָּל הַדִּינִים אָמֵן כֵּן יְהִי רָצוֹן:

לח – מרכבת פרעה
א. צָרִיךְ כָּל אָדָם לְפַשְׁפֵּשׁ אֶת עַצְמוֹ בְּכָל עֵת אִם הוּא דָּבוּק בְּהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ וְהַסִּימָן שֶׁל דְּבֵקוּת הוּא תְּפִלִּין (עַיֵּן 'חִדּוּשֵׁי אַגָּדוֹת מַהַרְשָׁ"א' בְּרָכוֹת ו):
ב. וְאִי אֶפְשָׁר לָבוֹא לִבְחִינַת תְּפִלִּין אֶלָּא עַל-יְדֵי קְדֻשַּׁת הַדִּבּוּר וְתִקּוּנוֹ כִּי הַדִּבּוּר הוּא בְּחִינַת מַלְכוּת פֶּה בְּחִינַת יָם בְּחִינַת אֲדנָי, כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב: "אֲדנָי שְׂפָתַי תִּפְתָּח" (תְּהִלִּים נ"א יז), וּכְשֶׁפּוֹגְמִין הַדִּבּוּר שֶׁהוּא רוּחַ פִּיו שֶׁל הַקָּדוֹשׁ-בָּרוּךְ-הוּא אֲזַי עַל-יְדֵי הַפְּגָם נַעֲשֶׂה מֵרוּחַ פִּיו רוּחַ סְעָרָה. כִּי הָעֶשְׂרִים וָשֶׁבַע אוֹתִיּוֹת כָּל אֶחָד כָּלוּל מֵעֲשָׂרָה גִּימַטְרִיָּא מָאתַיִם וְשִׁבְעִים וְנַעֲשֶׂה מִבְּחִינַת הַדִּבּוּר בְּחִינַת אֲדנָי מָאתַיִם וְשִׁבְעִים אוֹתִיּוֹת. סְעָרָה ס"ה הוּא גִּימַטְרִיָּא אֲדנָי וּמָאתַיִם וְשִׁבְעִים אוֹתִיּוֹת. וְרוּחַ סְעָרָה הַזֶּה הוּא הַמְקַטְרֵג הַגָּדוֹל שֶׁמִּמֶּנּוּ בָּאִים כָּל הַקִּטְרוּגִים וְהַנִּסְיוֹנוֹת וְהוּא אַחַר הַדְּבָרִים כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב בַּזּהַר הַקָּדוֹשׁ (ח"א קי"ט: ) וְהוּא מְסָעֵר גּוּפֵהּ דְּבַר נָשׁ (תִּקּוּנֵי זהַר תִּקּוּן י"ח). וְכָל הַמַּלְשִׁינוּת וְהָרָעוֹת שֶׁדּוֹבְרִים עַל הָאָדָם בָּא מֵרוּחַ סְעָרָה הַזֶּה כִּי הוּא בְּחִינַת קֵץ כָּל בָּשָׂר שֶׁעוֹשֶׂה קֵץ וְסוֹף לְכָל בָּשָׂר:
ג. וּבְנֵי אָדָם שֶׁהֵם דָּנִים אֶת כָּל אָדָם לְכַף חוֹבָה וְחוֹקְרִים תָּמִיד עַל חוֹבוֹת בְּנֵי אָדָם הֵם מִתּקֶף הַסִּטְרָא אַחֲרָא מִבְּחִינַת קֵץ כָּל בָּשָׂר הַנַּ"ל, שֶׁהוּא חוֹקֵר תָּמִיד לַעֲשׂוֹת קֵץ וְכִלָּיוֹן חַס וְשָׁלוֹם וּלְעוֹרֵר דִּין וּלְהַלְשִׁין וּלְקַטְרֵג. וְעִקַּר כּחָם נִמְשָׁךְ מִפְּגַם הַדִּבּוּר וְעִקַּר הַכְנָעָתָם וּבִטּוּלָם הוּא עַל-יְדֵי תִּקּוּן הַדִּבּוּר:
ד. וְצָרִיךְ כָּל אָדָם לִרְאוֹת לְאַכְפַּיָא סִטְרָא דְּקֵץ כָּל בָּשָׂר תַּחַת הַדִּבּוּר שֶׁל הַקְּדֻשָּׁה. דְּהַיְנוּ שֶׁיִּהְיֶה נוֹטֵל מִמֶּנּוּ כָּל הַדִּבּוּרִים שֶׁנָּפְלוּ לְתוֹכוֹ עַל-יְדֵי פְּגַם הַדִּבּוּר וְיַעֲלֶה אֶת הַדִּבּוּר לְשָׁרְשׁוֹ וִיתַקְּנֵהוּ וְאָז זוֹכֶה לָבוֹא לִבְחִינַת תְּפִלִּין שֶׁהֵם דְּבֵקוּת:
ה. וְצָרִיךְ לְהַעֲלוֹת אֶת הַדִּבּוּר לְשָׁרְשׁוֹ שֶׁהוּא הַזְּרוֹעַ שֶׁהוּא חָמֵשׁ אֶצְבָּעִין שֶׁבְּיַד שְׂמאל שֶׁהֵם חֲמִשָּׁה גְּבוּרוֹת בְּחִינַת חֲמִשָּׁה מוֹצָאוֹת הַפֶּה שֶׁמִּשָּׁם מִגְּבוּרוֹת נַעֲשֶׂה הַדִּבּוּר, כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב: "וּגְבוּרָתְךָ יְדַבֵּרוּ" (תְּהִלִּים קמ"ה יא). וְהַתְחָלַת עֲלִיַּת הַדִּבּוּר הִיא מֵראשׁוֹ הַיְנוּ מֵהַמֻּבְחַר הָאֱמֶת שֶׁיֵּשׁ בַּדִּבּוּר שֶׁנִּקְרָא ראשׁ כִּי יֵשׁ כַּמָּה מִינֵי אֱמֶת כְּמוֹ שֶׁאָמְרוּ חֲכָמֵינוּ, זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה (סַנְהֶדְרִין צ"ו) הָאֱמֶת נַעֲשֶׂה עֲדָרִים וּכְמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר: "ראשׁ דְּבָרְךָ אֱמֶת" (תְּהִלִּים קי"ט קס). הַיְנוּ שֶׁיְּדַבֵּר לִפְנֵי הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ וִיפָרֵשׁ כָּל שִׂיחָתוֹ בֶּאֱמֶת גָּדוֹל לַאֲמִתּוֹ וּבְכֹּחַ וּגְבוּרָה. כִּי עַל-יְדֵי שְׁלִיטַת הָרוּחַ סְעָרָה אֵין בִּיכלֶת לְדַבֵּר בְּדֶרֶךְ ישֶׁר כִּי הָרוּחַ מְבַלְבֵּל אוֹתוֹ. וְצָרִיךְ לְעַקֵּם אֶת הַדֶּרֶךְ כְּשֶׁלֹּא יָכוֹל לְדַבֵּר שׁוּם דִּבּוּר בֶּאֱמֶת מֵחֲמַת הַבִּלְבּוּל וּכְשֶׁמְּתַקְּנוֹ אֲזַי אֵין לוֹ בִּלְבּוּל:
ו. וְתִקּוּן הַדִּבּוּר הוּא עַל-יְדֵי הַתּוֹרָה שֶׁלּוֹמְדִין גַּם בַּעֲנִיּוּת וּבְדַחֲקוּת בְּעֵת שֶׁצַּר לוֹ וּבְכָל מִינֵי חשכות וְצָרוֹת וְיִסּוּרִים רַחֲמָנָא לִצְלָן הָעוֹבְרִים עַל הָאָדָם. וּכְשֶׁמִּתְגַּבֵּר אָז לַעֲסֹק בַּתּוֹרָה עַל-יְדֵי-זֶה נִמְשָׁךְ עָלָיו חוּט שֶׁל חֶסֶד כְּמוֹ שֶׁאָמְרוּ חֲכָמֵינוּ, זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה (חֲגִיגָה י"ב) עַל הַלּוֹמֵד תּוֹרָה בַּלַּיְלָה שֶׁהוּא זְמַן שְׁלִיטַת קֵץ כָּל בָּשָׂר הַנַּ"ל. וְעַל-יְדֵי-זֶה נוֹפְלִים כָּל הַמְקַטְרְגִים הַשּׁוֹלְטִים עַל הַדִּבּוּר וְנִתְגָּרְשִׁים הֵם וְכָל בַּעֲלֵי הַדִּין וְכָל סִטְרָא דִּמְסָאֳבָא וְעַל-יְדֵי-זֶה מְתַקֵּן הַדִּבּוּר וּמַעֲלֵהוּ לְשָׁרְשׁוֹ. וַאֲזַי הַדִּבּוּר יוֹצֵא בְּשִׁיר וָשֶׁבַח וְהַלֵּל לְהַקָּדוֹשׁ-בָּרוּךְ-הוּא שֶׁזּוֹכֶה לְהִתְפַּלֵּל וּלְהוֹדוֹת וּלְהַלֵּל לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ וּלְפָרֵשׁ שִׂיחָתוֹ הֵיטֵב בַּחֲמִימוּת שֶׁבַּלֵּב לִפְנֵי הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ:
ז. וְעַל-יְדֵי-זֶה יִזְכֶּה לְדַבֵּר בֵּינוֹ לְבֵין קוֹנוֹ בְּשַׁלְהֶבֶת הַגְּבוּרוֹת אֲשֶׁר כָּל אָדָם צָרִיךְ לְהַרְגִּיל אֶת עַצְמוֹ לְדַבֵּר בֵּינוֹ לְבֵין קוֹנוֹ בֶּאֱמֶת גָּדוֹל לַאֲמִתּוֹ כַּנַּ"ל. וִיפָרֵשׁ כָּל שִׂיחָתוֹ עַד שֶׁיְּעוֹרֵר אֶת לִבּוֹ בֶּאֱמֶת לַעֲבוֹדַת הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ עַד שֶׁיַּתְחִיל לְדַבֵּר בַּחֲמִימוּת שֶׁבַּלֵּב דִּבְרֵי אֱמֶת שֶׁבְּלִבּוֹ בְּהִתְעוֹרְרוּת הַתְּשׁוּבָה עַד שֶׁיִּרְאֶה פְּחִיתוּתָיו וּגְדֻלַּת הַבּוֹרֵא יִתְבָּרַךְ עַד שֶׁיִּתְבַּיֵּשׁ מְאד מִלְּפָנָיו יִתְבָּרַךְ. כִּי עַד עַכְשָׁו הִשְׁלִיךְ חַטּאתָיו אַחַר כְּתֵפָיו וְלֹא עִיֵּן בָּהֶם, וְעַכְשָׁו כְּשֶׁיּוֹדֵעַ אוֹתָם אֲזַי נִכְנָס בּוֹ בּוּשָׁה גְּדוֹלָה עַל גּדֶל פְּשָׁעָיו נֶגֶד רַב וְשַׁלִּיט עִקָּרָא וְשָׁרְשָׁא דְּכָל עָלְמִין. וּבִתְחִלָּה עֲדַיִן הַבּוּשָׁה אֵינָהּ בְּפעַל עַל פָּנָיו כִּי חַטּאתָיו מְטַמְטְמִין שִׂכְלוֹ וְדַעְתּוֹ עַל-יְדֵי רוּחַ שְׁטוּת שֶׁבְּקִרְבּוֹ, עַל כֵּן קדֶם שֶׁזּוֹכֶה לִתְשׁוּבָה שְׁלֵמָה אֵין לוֹ דַּעַת כָּל-כָּךְ שֶׁיִּתְבַּיֵּשׁ כָּרָאוּי לוֹ לְהִתְבַּיֵּשׁ לְפִי עצֶם פְּשָׁעָיו וּלְפִי גְּדֻלַּת הַבּוֹרֵא יִתְבָּרַךְ שֶׁפָּשַׁע כְּנֶגְדּוֹ. אֲבָל אַחַר-כָּךְ כְּשֶׁעוֹשֶׂה תְּשׁוּבָה וּמֵסִיר מִמֶּנּוּ הַטִּפְּשׁוּת וְנִתּוֹסֵף בּוֹ שִׂכְלוֹ אֲזַי הוּא מִתְבַּיֵּשׁ בְּיוֹתֵר וְנִתְגַּלֶּה הַבּוּשָׁה עַל פָּנָיו. וְזֹאת הַבּוּשָׁה הִיא בְּחִינַת אוֹר הַתְּפִלִּין שֶׁהֵם סִימָן עַל דְּבֵקוּת הַבּוֹרֵא יִתְבָּרַךְ וְהִיא בְּחִינַת קֵרוּן עוֹר הַפָּנִים. וְעַל-יְדֵי הַבּוּשָׁה הַזֹּאת מוֹחֲלִין לוֹ כָּל עֲווֹנוֹתָיו וּמְדַבֵּק עַצְמוֹ בְּעֵץ הַחַיִּים:
ח. וּבָזֶה אָנוּ יְכוֹלִין לְהָבִין אִם יֵשׁ לָאָדָם יִרְאַת שָׁמַיִם הַיְנוּ בּוּשָׁה כְּמוֹ שֶׁאָמְרוּ חֲכָמֵינוּ, זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה (נְדָרִים כ) לְאַחַר תִּקּוּן הַחֵטְא כְּשֶׁאָנוּ מִסְתַּכְּלִין עַל פָּנָיו וְנוֹפֵל עָלֵינוּ יִרְאָה וּבוּשָׁה, הַיְנוּ שֶׁנִּמְשָׁךְ עָלֵינוּ דַּעַת בִּגְדֻלַּת הַבּוֹרֵא יִתְבָּרַךְ. וְזֶהוּ פֵּרוּשׁ: "אָז תָּבִין יִרְאַת ה" (מִשְׁלֵי ב' ה), הַיְנוּ בָּזֶה תָּבִין שֶׁיֵּשׁ לוֹ יִרְאַת ה'. וְדַעַת אֱלקִים תִּמְצָא הַיְנוּ כְּשֶׁיִּמָּצֵא גַּם לְךָ דַּעַת בִּגְדֻלַּת הַבּוֹרֵא יִתְבָּרַךְ הַיְנוּ בּוּשָׁה וְיִרְאָה. וְזֶה בְּחִינַת: "וְרָאוּ כָּל עַמֵּי הָאָרֶץ כִּי שֵׁם ה' נִקְרָא עָלֶיךָ" (דְּבָרִים כ"ח י) 'אֵלּוּ תְּפִלִּין' (בְּרָכוֹת ו). וְיָרְאוּ מִמֶּךָּ הַיְנוּ שֶׁנִּמְשָׁךְ עֲלֵיהֶם גַּם כֵּן יִרְאָה וּבוּשָׁה בְּחִינַת תְּפִלִּין שֶׁנִּקְרָאִים פְּאֵר (בְּרָכוֹת י"א) שֶׁהוּא כְּלָלִיּוּת הַגְּוָנִין כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב: "יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר בְּךָ אֶתְפָּאָר" (יְשַׁעְיָה מ"ט ג) שֶׁהֵם כְּלוּלִין מִגְּוָנִין סַגִּיאִין. וְזֶהוּ שֶׁאָנוּ רוֹאִין שֶׁכְּשֶׁאָדָם מִתְבַּיֵּשׁ נַעֲשֶׂה כַּמָּה גְּוָנִין:
ט. עַל כֵּן אָמְרוּ חֲכָמֵינוּ, זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה: 'הָעוֹבֵר עֲבֵרָה וּמִתְבַּיֵּשׁ בָּהּ מוֹחֲלִין לוֹ מִיָּד' (בְּרָכוֹת י"ב). כִּי הָעֲבֵרָה מַכְנִיס בְּאָדָם רוּחַ שְׁטוּת וְעַל-יְדֵי בּוּשָׁה מַחֲזִיר הַמּחִין כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב: "אָז תָּבִין יִרְאַת ה"' בְּחִינַת בּוּשָׁה כַּנַּ"ל שֶׁהִיא עִקַּר הַתְּשׁוּבָה שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה זוֹכִין לְאוֹר הַתְּפִלִּין בְּחִינַת קֵרוּן עוֹר הַפָּנִים. 'וּמִי שֶׁיֵּשׁ בּוֹ עַזּוּת בְּיָדוּעַ שֶׁלֹּא עָמְדוּ רַגְלֵי אֲבוֹתָיו עַל הַר סִינַי' (נְדָרִים כ) 'וּבְיָדוּעַ שֶׁנִּכְשַׁל בְּאֵשֶׁת אִישׁ' (תַּעֲנִית ז), שֶׁהוּא דָּבוּק בְּזֻהֲמַת הַנָּחָשׁ שֶׁמִּשָּׁם בָּא קַיִן שֶׁעָמַד עַל תְּאוֹמָתוֹ שֶׁל הֶבֶל (מִדְרָשׁ רַבָּה בְּרֵאשִׁית, פָּרָשָׁה כ"ב תְּאוֹמָה יְתֵרָה נוֹלְדָה עִם הֶבֶל). וְיִשְׂרָאֵל שֶׁעָמְדוּ עַל הַר סִינַי פָּסְקָה זֻהֲמָתָן הַיְנוּ זֻהֲמַת הַנָּחָשׁ וְגוֹיִים שֶׁלֹּא עָמְדוּ לֹא פָּסְקָה זֻהֲמָתָן. וְזֶהוּ 'רַגְלֵי אֲבוֹתָיו' רַגְלֵי דַּיְקָא כִּי אֵין לָהֶם רַגְלַיִם כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב: "עַל גְּחֹנְךָ תֵלֵךְ" (בְּרֵאשִׁית ג' יד) וְגַם נִדְבָּק בְּאִילָנָא דְּמוֹתָא וְיוֹרֵד לְגֵיהִנּם. כִּי אָדָם הָרִאשׁוֹן פָּגַם בִּבְחִינַת תְּפִלִּין בְּחִינַת עֵץ הַחַיִּים כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב: "ה' עֲלֵיהֶם יִחְיוּ" (יְשַׁעְיָה ל"ח טז) וְדָבַק אֶת עַצְמוֹ בְּאִילָנָא דְּמוֹתָא וְעַל-יְדֵי-זֶה "וַיְגָרֶשׁ אוֹתוֹ מִגַּן עֵדֶן" (בְּרֵאשִׁית ג' כד) כִּי 'עַז פָּנִים לְגֵיהִנּם' (אָבוֹת פ"ה), וּכְשֶׁשָּׁב בִּתְשׁוּבָה כְּתִיב: "וַיַּעַשׂ לָהֶם כָּתְנוֹת עוֹר" דָּא תְּפִלִּין (תִּקּוּנִים ק"ה) בְּחִינַת קֵרוּן עוֹר הַפָּנִים. נִמְצָא שֶׁעַל-יְדֵי הַבּוּשָׁה בְּחִינַת אוֹר הַתְּפִלִּין מוֹחֲלִין לוֹ עַל כָּל עֲווֹנוֹתָיו וּמְדַבֵּק אֶת עַצְמוֹ בְּעֵץ הַחַיִּים, וּמִי שֶׁאֵינוֹ מִתְבַּיֵּשׁ מִצַּדִּיקֵי אֱמֶת וִירֵאִים וּכְשֵׁרִים יֵשׁ בּוֹ עַזּוּת דְּסִטְרָא אַחֲרָא וְיוֹרֵד לְגֵיהִנּם. וּכְשֶׁעוֹשֶׂה תְּשׁוּבָה וּמִתְבַּיֵּשׁ עַל עֲווֹנוֹתָיו מוֹחֲלִין לוֹ כַּנַּ"ל וּמְגָרֵשׁ הָרוּחַ שְׁטוּת מִקִּרְבּוֹ וְזוֹכֶה לִבְחִינַת אוֹר הַתְּפִלִּין בְּחִינַת עֵץ הַחַיִּים כַּנַּ"ל:

י. וְזֶהוּ שֶׁסִּפֵּר הַתַּנָּא: 'אֶרֶז נָפַל בִּמְקוֹמֵנוּ וְעָבְרוּ עָלָיו שֵׁשׁ-עֶשְׂרֵה קְרָנוֹת עַל חֻדּוֹ' (בְּכוֹרוֹת נ"ז). כִּי יָדוּעַ שֶׁהַצַּדִּיק הָאֲמִתִּי נִקְרָא אֶרֶז בַּלְּבָנוֹן וְעוֹבֵד אֶת ה' בִּדְבֵקוּת גָּדוֹל וּבְשֵׂכֶל גָּדוֹל. וּכְשֶׁהוּא נוֹפֵל לְאֵיזֶה מַדְרֵגָה פְּחוּתָה מִמֶּנָּה אַף-עַל-פִּי שֶׁזֹּאת הַמַּדְרֵגָה שֶׁהוּא עַכְשָׁו בָּהּ גַּם הִיא מַדְרֵגָה גְּדוֹלָה לְעֵרֶךְ שְׁאָר הַצַּדִּיקִים, וְזֶהוּ 'נָפַל בִּמְקוֹמֵנוּ' שֶׁנָּפַל לְהַשָׂגַת אֱלקוּתוֹ יִתְבָּרַךְ שֶׁנִּקְרָא מְקוֹמוֹ שֶׁל עוֹלָם לְפִי הַשָׂגָתֵנוּ, הֲגַם שֶׁהִיא גַּם כֵּן גְּדוֹלָה אֲבָל לְפִי עֶרְכּוֹ הִיא לוֹ נְפִילָה. וְסִפֵּר הַתַּנָּא בְּשֶׁבַח הַצַּדִּיק הַדּוֹר שֶׁהוּא מִתְבַּיֵּשׁ בַּמַּדְרֵגָה הַזֹּאת כְּאִלּוּ חָטָא אֵיזֶה חֵטְא, כִּי נֶחֱשָׁב לוֹ נְפִילָה וְעוֹשֶׂה תְּשׁוּבָה עַל זֶה כְּאִלּוּ חָטָא. וּבָא עַל-יְדֵי-זֶה לְבוּשָׁה גְּדוֹלָה שֶׁהוּא בְּחִינַת אוֹר הַתְּפִלִּין וְנִתְחַדְּדִין הַשֵׂכֶל וְהַמּחִין שֶׁלּוֹ בְּיוֹתֵר וְנִתּוֹסֵף בּוֹ הַכָּרָה וִידִיעָה חֲדָשָׁה בְּהַשָׂגַת אֱלקוּתוֹ יִתְבָּרַךְ. שֶׁעַל-יְדֵי חִדּוּשׁ שִׂכְלוֹ בַּתּוֹרָה שֶׁקִּבֵּל עַל-יְדֵי הַתּוֹרָה שֶׁנִּקְרֵאת י"ו (שֵׁשׁ-עֶשְׂרֵה) עַל-שֵׁם שׁרֶשׁ הַתּוֹרָה שֶׁהֵם הַלּוּחוֹת וְנִקְרָאִין י"ו (שֵׁשׁ-עֶשְׂרֵה) עַל שֵׁם עֲשֶׂרֶת הַדִּבְּרוֹת וְאָרְכָּן וָאו וְרָחְבָּן וָאו (בָּבָא-בַּתְרָא י"ד), וְעָבְרוּ לְשׁוֹן הִתְגַּלּוּת כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב: "וְעָבַר ה' לִנְגּף" וְגוֹ' (שְׁמוֹת י"ב כג) וְתִרְגֵּם אוּנְקְלוֹס: 'וְאִתְגְלֵי'. 'י"ו (שֵׁשׁ-עֶשְׂרֵה) קְרָנוֹת עַל חֻדּוֹ', הַיְנוּ עַל-יְדֵי חִדּוּד וְחִדּוּשׁ שִׂכְלוֹ, שֶׁקִּבֵּל עַל-יְדֵי הַתּוֹרָה, הַנִּקְרֵאת י"ו כַּנַּ"ל, נִתְגַּלֶּה קֵרוּן עוֹר הַפָּנִים, הַיְנוּ בּוּשָׁה בְּחִינַת תְּפִלִּין, וּמִתְבַּיֵּשׁ בְּיוֹתֵר עַל-יְדֵי שֶׁנִּתּוֹסֵף בּוֹ הַכָּרָה חֲדָשָׁה בִּגְדֻלַּת הַבּוֹרֵא יִתְבָּרַךְ, וְכֵן כָּל אָדָם, עַל-יְדֵי חִדּוּשׁ הַשֵׂכֶל בַּתּוֹרָה נִתּוֹסֵף בּוֹ הַכָּרָה כַּנַּ"ל וּמִתְבַּיֵּשׁ בְּיוֹתֵר עַל חֲטָאָיו, שֶׁזֶּה עִקַּר הַתְּשׁוּבָה, וְזוֹכֶה לְאוֹר הַתְּפִלִּין, בְּחִינַת עֵץ הַחַיִּים וְכוּ' כַּנַּ"ל:
יא. וְצָרִיךְ כָּל אָדָם לְהַמְשִׁיךְ קְדֻשַּׁת שַׁבָּת, בְּחִינַת בּוּשָׁה ("בְּרֵאשִׁית" יָרֵ"א בּשֶׁ"ת, בְּחִינַת יָרֵא שַׁבָּת), בְּחִינַת יִרְאָה, בְּחִינַת אוֹר הַתְּפִלִּין, לְקַדֵּשׁ יְמֵי הַחֹל, כִּדְאִיתָא בִּמְכִילְתָּא: "זָכוֹר אֶת יוֹם הַשַּׁבָּת" 'זָכְרֵהוּ מֵאֶחָד בְּשַׁבָּת'. וּלְפִי הַקְּדֻשָּׁה שֶׁמְּקַדֵּשׁ אֶת יְמֵי הַחֹל כֵּן נִדְחֶה זֻהֲמַת הַנָּחָשׁ קֵץ כָּל בָּשָׂר שֶׁהוּא בְּחִינַת רוּחַ סְעָרָה כַּנַּ"ל. וְעַל-יְדֵי-זֶה עוֹלֶה הַדִּבּוּר לְשָׁרְשׁוֹ כַּנַּ"ל. עַל-יְדֵי שֶׁתְּקַדֵּשׁ יְמֵי הַחֹל מל"ט (מִשּׁלוֹשִׁים וָתֵשַׁע) מְלָאכוֹת ל"ט (שְׁלשִׁים וָתֵשַׁע) קְלָלוֹת שֶׁגָּרַם זֻהֲמַת הַנָּחָשׁ וְיִדְמֶה לְךָ בִּימֵי הַחוֹל כְּאִלּוּ עַכְשָׁו יוֹם קָדְשִׁי (עַיֵּן פְּנִים):

לט – ונתתי עשב בשדך לבהמתך
א. כְּשֶׁאָדָם מַרְגִּישׁ אֵיזֶה רְעָבוֹן, שֶׁמִּתְגַּבֵּר עָלָיו תַּאֲוַת אֲכִילָה יֵדַע שֶׁיֵּשׁ לוֹ שׂנְאִים כְּמַאֲמַר חֲכָמֵינוּ, זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה: 'כֵּיוָן שֶׁנַּעֲשֶׂה אָדָם רָשׁ מִלְּמַטָּה נַעֲשֶׂה רָשׁ מִלְּמַעְלָה' (סַנְהֶדְרִין ק"ג). בְּכֵן צָרִיךְ לשדד וּלְשַׁבֵּר הַבַּהֲמִיּוּת שֶׁלּוֹ הַמִּתְאַוֶּה לֶאֱכל כִּי עִקַּר הָרְעָבוֹן הוּא לְהַבַּהֲמִיּוּת וְעַל-יְדֵי-זֶה יִנָּצֵל מֵהַשׂנְאִים:
ב. גַּם רָעָב הוּא מַחֲלקֶת בְּחִינַת: "חֶרְפַּת רָעָב" (יְחֶזְקֵאל ל"ו ל), הַיְנוּ שֶׁעַל-יְדֵי תַּאֲוַת אֲכִילָה בָּא מַחֲלקֶת שֶׁמְּחָרְפִין וּמְבַזִּין אוֹתוֹ וְכֵן לְהֵפֶךְ. וְהָרָעָב הַזֶּה הוּא בְּחִינַת עָרְלָה כְּמ"ש: "חֶרְפָּה הִיא לָנוּ" (בְּרֵאשִׁית ל"ד יד). וְהַיְנוּ שָׁלשׁ קְלִפּוֹת הַמְסַבְּבִין הַבְּרִית שָׁלוֹם. וּכְשֶׁמְּשַׁבְּרִין אֶת הָעָרְלָה בְּחִינַת חֶרְפָּה בְּחִינַת תַּאֲוַת אֲכִילָה אֲזַי נִתְגַּלֶּה הַבְּרִית שָׁלוֹם שֶׁזּוֹכִין לְשָׁלוֹם לְמַטָּה וְאָז יֵשׁ גַּם כֵּן לְמַעְלָה שָׁלוֹם בִּמְרוֹמָיו. וַאֲזַי נִתְגַּלֶּה וְנִתְרַבֶּה שׂבַע גָּדוֹל בָּעוֹלָם [כְּמ"ש: "הַשָׂם גְּבוּלֵךְ שָׁלוֹם חֵלֶב חִטִּים יַשְׂבִּיעֵךְ" (תְּהִלִּים קמ"ז יד)]:
ג. כְּשֶׁיִּהְיֶה זִוּוּגְךָ בִּקְדֻשָּׁה וּתְשַׁבֵּר נֶפֶשׁ הַמִּתְאַוָּה שֶׁלְּךָ הַיְנוּ נֶפֶשׁ הַבַּהֲמִיּוּת וְיִדְמֶה לְךָ כְּאִלּוּ כְּפָאֲךָ שֵׁד עַל-יְדֵי-זֶה יִהְיֶה לְךָ בְּנֵי קַיָּמָא. כִּי מִיתַת הַבָּנִים חַס וְשָׁלוֹם הִיא מֵחֲמַת נֶפֶשׁ הַבַּהֲמִיּוּת:
ד. גַּם צָרִיךְ שֶׁיִּהְיֶה עִקַּר זִוּוּגְךָ בְּלֵיל שַׁבָּת כְּדֵי שֶׁיִּהְיוּ לְךָ בָּנִים חַיִּים וְקַיָּמִים:

מ – אלה מסעי בני ישראל
א. כָּל הַנְּסִיעוֹת וְהַטִּלְטוּלִים שֶׁל אָדָם הֵם בִּשְׁבִיל קִלְקוּל הָאֱמוּנָה שֶׁהוּא בְּחִינַת עֲבוֹדָה זָרָה. כִּי אִם הָיָה מַאֲמִין בֶּאֱמוּנָה שְׁלֵמָה שֶׁיָּכוֹל הַקָּדוֹשׁ-בָּרוּךְ-הוּא לְהַזְמִין לוֹ כָּל צָרְכּוֹ לֹא הָיָה נוֹסֵעַ שׁוּם נְסִיעָה. וְעַל-יְדֵי הַטִּלְטוּל מְתַקֵּן לִפְעָמִים הַטִּלְטוּל שֶׁגָּרַם לְמַעְלָה כִּבְיָכוֹל (שֶׁהָעֹנֶשׁ הוּא הַתִּקּוּן כַּמּוּבָא בְּמָקוֹם אַחֵר). וְעַל כֵּן מְכַפְּרִים הַנְּסִיעוֹת עַל פְּגַם הָאֱמוּנָה וּמְתַקֵּן וּמַמְתִּיק עַל-יְדֵי-זֶה הַחֲרוֹן אַף מִן הָעוֹלָם וְנִמְשָׁךְ רַחֲמָנוּת בָּעוֹלָם:
ב. גַּם עַל-יְדֵי פְּגַם הָאֱמוּנָה בְּחִינַת עֲבוֹדָה זָרָה נִמְנָע הַמָּטָר. וְאֵין שׂבַע וְאֵין שָׁלוֹם וְאֵין אִישׁ עוֹזֵר לַחֲבֵרוֹ וְכָל אֶחָד צָרִיךְ לִנְסֹעַ וְלִטַּלְטֵל מִמָּקוֹם לְמָקוֹם בִּשְׁבִיל פַּרְנָסָתוֹ:
ג. גַּם עַל-יְדֵי עֲבוֹדָה זָרָה בָּא עֲצִירַת גְּשָׁמִים וּכְשֶׁאֵין קֶמַח אֵין תּוֹרָה. וְעַל-יְדֵי בִּטּוּל תּוֹרָה בָּא גָּלוּת וּנְסִיעוֹת לִדְרָכִים כְּמ"ש: "גָּלָה עַמִּי מִבְּלִי דָּעַת" (יְשַׁעְיָה ה' יג):

מא – רקודין
א. רִקּוּדִין שֶׁל מִצְוָה כְּגוֹן שֶׁשּׁוֹתֶה יַיִן בְּשַׁבָּת וְיוֹם-טוֹב אוֹ בַּחֲתֻנָּה שֶׁל מִצְוָה אוֹ בִּשְׁאָרֵי סְעֻדּוֹת מִצְוָה. וְשׁוֹתֶה בְּמִדָּה וְכַוָּנָתוֹ לַשָּׁמַיִם לִזְכּוֹת לְשִׂמְחַת יִשְׂרָאֵל לִשְׂמחַ בְּהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ אֲשֶׁר בָּחַר בָּנוּ מִכָּל הָעַמִּים וְכוּ'. וְנִתְעוֹרֵר לְשִׂמְחָה עַל-יְדֵי-זֶה עַד שֶׁנִּמְשָׁךְ הַשִׂמְחָה לְתוֹךְ הָרַגְלִין דְּהַיְנוּ שֶׁמְּרַקֵּד מֵחֲמַת שִׂמְחָה. עַל-יְדֵי-זֶה מְגָרֵשׁ הַחִיצוֹנִים הַנֶּאֱחָזִין בָּרַגְלִין וּמַמְתִּיק וּמְבַטֵּל כָּל הַדִּינִים וְזוֹכֶה לְקַבֵּל כָּל הַבְּרָכוֹת. וְהַהִתְלַהֲבוּת הַזֹּאת שֶׁל הָרִקּוּדִין הוּא "אִשֶּׁה רֵיחַ נִיחוֹחַ לַה"'. אֲבָל מִי שֶׁמְּרַקֵּד בְּהִתְלַהֲבוּת הַיֵּצֶר הוּא בְּחִינַת: "אֵשׁ זָרָה" (וַיִּקְרָא י' יא) וְהַיַּיִן שֶׁשָּׁתָה הוּא בְּחִינַת יַיִן הַמְשַׁכֵּר שֶׁמִּשָּׁם אֲחִיזַת הַחִיצוֹנִים חַס וְשָׁלוֹם:
ב. וְנִמְצָא שֶׁרִקּוּדִין דִּקְדֻשָּׁה מַמְתִּיקִין הַדִּינִים כְּמוֹ פִּדְיוֹן נֶפֶשׁ שֶׁעוֹשֶׂה הַצַּדִּיק שֶׁמַּנִּיחַ יָדָיו עַל הַמָּמוֹן הַנִּקְרָא עַמּוּדִים, הַיְנוּ רַגְלִין בְּחִינַת דִּין כִּי עָקֵב גִּימַטְרִיָּא שְׁתֵּי פְּעָמִים אֱלקִים. וּמַמְשִׁיךְ לְתוֹכָן שׁרֶשׁ הַדִּינִים, בִּינָה, לְהַמְתִּיקָם שֶׁהוּא שֵׁם מ"ב בַּבִּינָה. וְשָׁלשׁ פְּעָמִים י"ד גִּימַטְרִיָּא מ"ב שֶׁמַּמְשִׁיךְ יָד הַגְּדוֹלָה וְיָד הַחֲזָּקָה וְיָד הָרָמָה לְשָׁם. וְשֵׁם מ"ב יֵשׁ בּוֹ שִׁבְעָה שֵׁמוֹת וְכָל שֵׁם יֵשׁ בּוֹ שֵׁשׁ אוֹתִיּוֹת וִיכַוֵּן לְהַמְשִׁיךְ אֶת הַוָּוִין לָעַמּוּדִים הַנַּ"ל. וְאָז נִקְרָא וָוֵי הָעַמּוּדִים וַחֲשֻׁקֵיהֶם כָּסֶף (שְׁמוֹת כ"ז י), שֶׁעַל-יְדֵי חֲשׁוּקָה וְהִתְחַבְּרוּת הַוָּוִין עִם הָעַמּוּדִים נַעֲשֶׂה כֶּסֶף חֶסֶד וְנִמְתָּקִין הַדִּינִים. וְעַל כֵּן טוֹב לָאָדָם לְהַרְגִּיל אֶת עַצְמוֹ לִתֵּן בְּכָל פַּעַם עַל פִּדְיוֹן לְצַדִּיקִים וִירֵאִים כְּדֵי לְהַמְתִּיק וּלְבַטֵּל מִמֶּנּוּ כָּל הַדִּינִים. הַיְנוּ אֲפִלּוּ כְּשֶׁאֵין לוֹ צָרָה חַס וְשָׁלוֹם, אַף-עַל-פִּי-כֵן יִתֵּן בְּכָל עֵת עַל פִּדְיוֹן כְּדֵי לְהַמְתִּיק מֵעָלָיו הַדִּינִים שֶׁלֹּא יָבוֹא לִידֵי צָרָה חַס וְשָׁלוֹם:
ג. גַּם עַל-יְדֵי מִלּוּי גְּרוֹנָם שֶׁל תַּלְמִידֵי-חֲכָמִים יַיִן הוּא בְּחִינַת פִּדְיוֹן וּמַמְתִּיק הַדִּינִים. וְזֶה פֵּרוּשׁ: 'תַּלְמִידֵי-חֲכָמִים מַרְבִּים שָׁלוֹם בָּעוֹלָם' (בְּרָכוֹת ס"ד) שֶׁעַל יָדָם נִמְשָׁךְ שֵׁם מ"ב אוֹתִיּוֹת שֶׁהֵם ש"ע נְהוֹרִין הַמְּאִירִין וְעִם ח' חִוַּרְתָּא גִּימַטְרִיָּא בְּשָׁלוֹ"ם בְּחִינַת בִּינָה (עֵץ חַיִּים פ' י"ג וי"ד). וְתַלְמִיד-חָכָם נִקְרָא נֶצַח וָהוֹד רַגְלִין בְּחִינַת עַמּוּדֵי עוֹלָם בְּחִינַת עֵצוֹת כְּמוֹ 'וְנֶהֱנִין מִמֶּנּוּ עֵצָה וְתוּשִׁיָּה' (אָבוֹת פ"ו) (עֵצֹת גִּימַטְרִיָּא תַּלְמִי"ד חָכָ"ם עִם הָאוֹתִיּוֹת). וְזֶה: "יִתֵּן לְךָ כִּלְבָבֶךָ" (תְּהִלִּים כ' ה) אֵימָתַי כַּאֲשֶׁר "וְכָל עֲצָתְךָ יְמַלֵּא" עַל-יְדֵי מִלּוּי גְּרוֹנָם שֶׁל תַּלְמִידֵי-חֲכָמִים יַיִן בְּחִינַת בִּינָה בְּחִינַת יַיִן הַמְשַׂמֵּחַ כַּנַּ"ל בִּבְחִינַת הַלֵּב מֵבִין בְּחִינַת כִלְבָבֶךָ גִּימַטְרִיָּא בְּיַיִ"ן עִם הַתֵּבָה וְהַכּוֹלֵל 'וְחָשִׁיב כִּנְסָכִים' (יוֹמָא ע"א) הַנִּקְרָאִים כָּל מִנְחוֹתֶיךָ (כִּלְשׁוֹן הַמִּשְׁנָה שְׁקָלִים פֶּרֶק ה):

מב – וירא בצר להם בשמעו את רנתם
א. עַל-יְדֵי נְגִינָה נִמְתָּקִין הַדִּינִים כִּי קוֹל הַנְּגִינָה הוּא תְּלָת גְּוָנִין דְּקֶשֶׁת שֶׁיֵּשׁ בַּקּוֹל אֵשׁ וּמַיִם וְרוּחַ. שֶׁהֵם שְׁלשָׁה אָבוֹת וְהֵם שְׁלשָׁה גְּוָנִין דִּנְהִירִין לְבוּשִׁין דִּשְׁכִינְתָּא שֶׁהִיא הַקֶּשֶׁת (זהַר-הַקָּדוֹשׁ חֵלֶק ג רט"ו וַחֲגִיגָה ט"ז) וּתְלָת גְּוָנִין דְּקֶשֶׁת הֵם הָאָבוֹת. וּכְשֶׁהִיא מִתְלַבֶּשֶׁת בִּלְבוּשִׁין דִּנְהִירִין אֲזַי נִתְקַיֵּם: "וּרְאִיתִיהָ לִזְכּר בְּרִית עוֹלָם" (בְּרֵאשִׁית ט' טז) וְאָז: "וַחֲמַת הַמֶּלֶךְ שָׁכָכָה" (אֶסְתֵּר ז' י). וּמִי שֶׁמְּנַגֵּן אוֹתִיּוֹת הַתְּפִלָּה שֶׁהִיא הַשְּׁכִינָה כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב: "אֲדנָי שְׂפָתַי תִּפְתָּח" (תְּהִלִּים נ"א יז) שֶׁהַדִּבּוּר הוּא שֵׁם אֲדנָי וְנִקְרָא קֶשֶׁת לְשׁוֹן בַּקָּשָׁה כְּמוֹ שֶׁפֵּרֵשׁ רַשִׁ"י: 'בְּחַרְבִּי וּבְקַשְׁתִּי' (בְּרֵאשִׁית מ"ח כב). וְעַל-יְדֵי קוֹל הַנְּגִינָה שֶׁהִיא בִּבְהִירוּת וְזַכּוּת גָּדוֹל אָז מַלְבִּישׁ הַשְּׁכִינָה הַיְנוּ הָאוֹתִיּוֹת בִּלְבוּשִׁין דִּנְהִירִין וְהַקָּדוֹשׁ-בָּרוּךְ-הוּא רוֹאֶה אוֹתָהּ אֲזַי: "וַחֲמַת הַמֶּלֶךְ שָׁכָכָה". וְזֶה שֶׁפֵּרֵשׁ רַשִׁ"י: "בְּשָׁמְעוֹ אֶת רִנָּתָם" (תְּהִלִּים ק"ו מד) בִּזְכוּת הָאָבוֹת הַיְנוּ כַּנַּ"ל שֶׁהַלְּבוּשִׁין דִּשְׁכִינְתָּא הֵם בְּזַכּוּת וּבְהִירוּת אֲזַי: "וַיִּנָּחֶם כְּרוב חֲסָדָיו" וְנִמְתָּקִין הַדִּינִים:
ב. גַּם עַל-יְדֵי אֱמוּנַת חֲכָמִים שֶׁמַּאֲמִין שֶׁכָּל דִּבְרֵיהֶם וּמַעֲשֵׂיהֶם אֵינוֹ פָּשׁוּט וְיֵשׁ בָּהֶם רָזִין עַל-יְדֵי-זֶה מַלְבִּישׁ הַקֶּשֶׁת בִּלְבוּשִׁין דִּנְהִירִין כַּנַּ"ל וְנִמְתָּקִין הַדִּינִים. כִּי הַצַּדִּיק הוּא בְּחִינַת קֶשֶׁת כְּמוֹ שֶׁאָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בַּר יוֹחַאי לְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי הֲנִרְאָה קֶשֶׁת בְּיָמֶיךָ וְכוּ' (כְּתֻבּוֹת ע"ז וּבַזּהַר הַקָּדוֹשׁ הַנַּ"ל) שֶׁהַצַּדִּיק מֵאִיר בְּכָל מַעֲשָׂיו לְהַשְּׁכִינָה וּמַפְשִׁיט לְבוּשֵׁי קַדְרוּת הַפְּשׁוּטִים מִמֶּנָּה לְקַשְּׁטָהּ בִּלְבוּשִׁין דִּגְוָנִין נְהִירִין דְּרָזִין דְּאוֹרַיְתָא דְּאוֹר תּוֹרָה רָז אִתְקְרֵי. וְעַל-יְדֵי-זֶה וּרְאִיתִיהָ לִזְכּר בְּרִית עוֹלָם וְסָלִיק מִנֵּהּ רוּגְזָא דִּבְרֵיהּ "וַחֲמַת הַמֶּלֶךְ שָׁכָכָה" וְנִמְתָּקִין הַדִּינִים:
ג. וְגַם עַל-יְדֵי שֶׁעוֹשִׂין לְבוּשׁ נָאֶה לְהַצַּדִּיק נַעֲשִׂין הַתִּקּוּנִים הַנַּ"ל:
ד. וְגַם עַל-יְדֵי תְּקִיעַת שׁוֹפָר בְּראשׁ הַשָּׁנָה נִמְתָּקִין הַדִּינִים כִּי תְּקִיעָה שְׁבָרִים תְּרוּעָה הֵם הָאָבוֹת וְסִימָנָךְ קֶשֶׁ"ת הַיְנוּ תְּקִיעָה וְכוּ'. וְהֵם שְׁלשָׁה שְׁמוֹת הַיִּחוּד "ה' אֱלקֵינוּ ה"' שֶׁהֵם י"ד (אַרְבַּע-עֶשְׂרֵה) אוֹתִיּוֹת בְּחִינַת הַגְּוָנִין הַנַּ"ל בְּחִינַת י"ד דְּשַׁדַּ"י וְהָאָבוֹת שְׁלשָׁה עַנְפֵי הָאִילָן שֶׁהֵם ש' מִשֵּׁם שַׁדַּ"י. וְזֶהוּ פֵּרוּשׁ: "וְהָיָה שַׁדַּי בְּצָרֶיךָ" (אִיּוֹב כ"ב כה) (וְעַיֵּן כָּל זֶה בַּ"זּהַר-הַקָּדוֹשׁ" חֵלֶק ג ר"ל רל"א) (וְעַיֵּן בָּזֶה בְּ"לִקּוּטֵי הֲלָכוֹת" הִלְכוֹת חֶזְקַת מִטַּלְטְלִין הֲלָכָה ה):

מג – הדבורים של הרשע מולידים נאוף בהשומע
דַּע שֶׁדִּבּוּרִים שֶׁל רָשָׁע שֶׁהוּא בַּר דַּעַת מוֹלִידִים נִאוּף בְּהַשּׁוֹמֵעַ. וְצָרִיךְ לִזָּהֵר מִלִּשְׁמעַ דִּבּוּרָיו כִּי הֵם דִּבּוּרִים אַרְסִיִּים שֶׁל נִאוּף שֶׁמְּדַבֵּר וּמוֹצִיא מִפִּיו הֲבָלִים וַאֲוִירִים אַרְסִיִּים שֶׁל נִאוּף וְהַשּׁוֹמֵעַ דִּבּוּרָיו וְנוֹשֵׁם נְשִׁימוֹת מַכְנִיס בְּגוּפוֹ אֵלּוּ הָאֲוִירִים. וּלְפִיכָךְ בְּבִלְעָם שֶׁהוּא דַּעַת דִּקְלִפָּה שֶׁהָיָה דֻּגְמַת דַּעַת דִּקְדֻשָּׁה כְּמוֹ שֶׁאָמְרוּ חֲכָמֵינוּ, זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה: 'בְּאֻמּוֹת הָעוֹלָם קָם כְּמשֶׁה וּמַנּוֹ בִּלְעָם' (זהַר-הַקָּדוֹשׁ כ"א ע"ב) הוֹלִיד אֲוִירִים אַרְסִיִּים שֶׁל נִאוּף בְּמִדְיָן, כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב (בַּמִּדְבָּר ל"א טז): "הֵן הֵנָּה הָיוּ לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל בִּדְבַר בִּלְעָם". 'בִּדְבַר' דַּיְקָא עַל-יְדֵי דְּבָרָיו שֶׁהוּא הִתְגַּלּוּת הַדַּעַת שֶׁלּוֹ. וּכְשֶׁבָּאוּ מִמִּלְחֶמֶת מִדְיָן כְּתִיב: "וַנַּקְרֵב אֶת קָרְבַּן ה' וכו' לְכַפֵּר עַל נַפְשׁוֹתֵינוּ לִפְנֵי ה"' (שָׁם) וְדָרְשׁוּ חֲכָמֵינוּ, זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה: 'אִם מִידֵי עֲבֵרָה יָצָאנוּ מִידֵי הִרְהוּר לֹא יָצָאנוּ' (שַׁבָּת ס"ד):

מד – מה שמכין כף אל כף בשעת התפלה
א. מַה שֶּׁמַּכִּין כַּף אֶל כַּף בִּשְׁעַת הַתְּפִלָּה, כִּי כ"ח (עֶשְׂרִים וּשְׁמוֹנָה) פִּרְקִין דְּיָדַיִם הֵם בְּחִינַת כ"ח (עֶשְׂרִים וּשְׁמוֹנֶה) אַתְוָן דְּמַעֲשֵׂה בְּרֵאשִׁית, שֶׁהַכּל נִבְרָא בָּהֶם, וְנִקְרָאִין: "כֹּחַ מַעֲשָׂיו הִגִּיד לְעַמּוֹ, לָתֵת לָהֶם נַחֲלַת גּוֹיִם" (תְּהִלִּים קי"א ו), וּכְשֶׁאָנוּ מוֹחֲאִין כַּף אֶל כַּף, בָּזֶה נִתְעוֹרְרִין הָכ"ח (עֶשְׂרִים וּשְׁמוֹנֶה) אַתְוָן הַנַּ"ל, עַל-יְדֵי-זֶה יֵשׁ כֹּחַ בְּיָדֵינוּ לְטַהֵר אֲוִיר אֶרֶץ הָעַמִּים וּלְגָרֵשׁ אֲוִיר הַטָּמֵא. כִּי חוֹזֵר אַרְצָם תַּחַת מֶמְשֶׁלֶת הַקָּדוֹשׁ-בָּרוּךְ-הוּא שֶׁבְּיָדוֹ לָתֵת לְכָל מִי שֶׁיִּרְצֶה וְנִטְהָר אֲוִיר הַמָּקוֹם שֶׁמִּתְפַּלֵּל שָׁם אִישׁ הַיִּשְׂרְאֵלִי וְשׁוֹאֵב הָאֲוִיר הַקָּדוֹש כְּמוֹ בְּאֶרֶץ-יִשְׂרָאֵל נִמְצָא עַל-יְדֵי-זֶה הַתְּפִלָּה הִיא בַּאֲוִירָא דְּאֶרֶץ-יִשְׂרָאֵל:
ב. וְעַל כֵּן צָרִיךְ לִקְבּעַ מָקוֹם לִתְפִלָּתוֹ, כִּי אֲפִלּוּ כְּשֶׁעוֹמֵד לְהִתְפַּלֵּל בְּמָקוֹם שֶׁהִתְפַּלֵּל צַדִּיק אַף-עַל-פִּי-כֵן קָשֶׁה לוֹ מְאד לְהִתְפַּלֵּל שָׁם כִּי אֵינוֹ מֻרְגָּל בַּאֲוִירָא שֶׁל מָקוֹם וְכָל שֶׁכֵּן לְהֵפֶךְ:
ג. וְזֶה פֵּרוּשׁ: "תְּפִלּוֹת כְּנֶגֶד תְּמִידִין תִּקְּנוּם" (בְּרָכוֹת כ"ו), הַיְנוּ שֶׁצָּרִיךְ לִרְאוֹת שֶׁיִּתְפַּלֵּל תְּפִלָּתוֹ בַּאֲוִירָא דְּאֶרֶץ-יִשְׂרָאֵל דְּהַיְנוּ תִּקּוּן מַחֲשָׁבוֹת זָרוֹת שֶׁבִּתְפִלָּה שֶׁהֵם בְּחִינַת תְּפִלּוֹת כְּנֶגֶד שֶׁתִּקּוּנָם עַל-יְדֵי בְּחִינַת אֶרֶץ-יִשְׂרָאֵל שֶׁכָּתוּב בָּהּ: "תָּמִיד עֵינֵי ה' אֱלקֶיךָ בָּהּ" (דְּבָרִים י"א יג):
ד. וְזֶה פֵּרוּשׁ: "וּבְיַד הַנְּבִיאִים אֲדַמֶּה" (הוֹשֵׁעַ י"ב יא) עַל-יְדֵי מחאת כַּף עַל-יְדֵי הַיָּדַיִם הַדִּבּוּרִים נִדְבָּרִים בְּאַדְמַת קדֶשׁ. נְבִיאִים לְשׁוֹן דִּבּוּר (כְּמוֹ שֶׁפֵּרֵשׁ רַשִׁ"י שְׁמוֹת ז וְעַיֵּן ארַח-חַיִּים סִימָן ק"ב ס"ק ג בט"ז בָּזֶה). גַּם נִתְבַּטֵּל הֶרֶג וַאֲבַדּוֹן מֵהָעוֹלָם (וְעַיֵּן לְקַמָּן סִימָן מ"ו) בִּבְחִינַת: "וְנָתַתִּי שָׁלוֹם בָּאָרֶץ וְכוּ' וְחֶרֶב לֹא תַעֲבר בְּאַרְצְכֶם" (וַיִּקְרָא כ"ו ו). וְעַל-יְדֵי הַמְחָאַת כַּפַּיִם הַתְּפִלָּה הִיא בַּאֲוִירָא דְּאֶרֶץ-יִשְׂרָאֵל וְהוּא דָּר בַּאֲוִירָא דְאֶרֶץ-יִשְׂרָאֵל וְיֵשׁ לוֹ אֱלקִים וְנִתְבַּטֵּל מַחְשְׁבוֹת עֲבוֹדָה זָרָה וּכְפִירוֹת הַנִּקְרָאִים כְּנֶגֶד הָאֱמוּנָה שֶׁהִיא תְּפִלָּה, בְּחִינַת יָדָיו אֱמוּנָה תִּרְגֵּם אוּנְקְלוֹס פְּרִישָׁן בִּצְלוֹ. וְתִקּוּנָם עַל-יְדֵי תְּמִידִין עַל-יְדֵי אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל עַל- יְדֵי מחאת כַּף כַּנַּ"ל:
ה. פֵּרוּשׁ אַחֵר תְּמִידִים הֵם כְּבָשִׂים בְּחִינַת "וּכְבָשִׂים לִלְבוּשֶׁךָ" (מִשְׁלֵי כ"ז כו) וְאָמְרוּ חֲכָמֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה, שֶׁהֵם כַּבְשֵׁי דְּרַחֲמָנָא (חֲגִיגָה י"ג) שֶׁעַל-יְדֵי תְּפִלָּה נִתְגַּלֶּה סוֹדוֹת הַתּוֹרָה:
ו. פֵּרוּשׁ אַחֵר תְּפִלָּה כְּנֶגֶד הַיְנוּ הַמַּחֲשָׁבוֹת זָרוֹת שֶׁהֵם כְּנֶגֶד וְנִקְרָאִים מַבּוּל שֶׁהֵם מְבַלְבְּלִין הַתְּפִלָּה. וְתִקּוּנוֹ שֶׁיִּתֵּן צְדָקָה לְאֶרֶץ-יִשְׂרָאֵל וְעַל-יְדֵי-זֶה הוּא נִכְלָל בַּאֲוִירָא דְּאֶרֶץ-יִשְׂרָאֵל שֶׁעָלֶיהָ אָמְרוּ חֲכָמֵינוּ, זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה: 'שֶׁלֹּא יָרְדָה מַבּוּל לְאֶרֶץ-יִשְׂרָאֵל' (זְבָחִים קי"ג) וְזֶהוּ: 'תְּמִידִין תִּקְּנוּם תּיִקּוּנָם אֶרֶץ-יִשְׂרָאֵל'. וְגַם עַל-יְדֵי-זֶה נִזְדַּכֵּךְ מחוֹ הַיְנוּ מַחֲשַׁבְתּוֹ כִּי 'אֲוִירָא דְּאֶרֶץ-יִשְׂרָאֵל מַחְכִּים' (בָּבָא-בַּתְרָא קנ"ח). וְזֶהוּ: "וּרְאִיתִיהָ" הַיְנוּ אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל עַל-יְדֵי-זֶה נִתְעוֹרֵר וְנִתְתַּקֵּן בְּרִית עוֹלָם בְּחִינַת ח"י (שְׁמוֹנֶה-עֶשְׂרֵה) בִּרְכָאָן דִּצְלוֹתָא בְּחִינַת צַדִּיק חַ"י עָלְמִין:

מה – מחאת כפים בתפלה
עַל-יְדֵי מחאת כַּפַּיִם בַּתְּפִלָּה נִתְעוֹרְרִים כַּנְפֵי הָרֵאָה שֶׁמִּשָּׁם נִתְהַוֶּה הַדִּבּוּר וְעַל-יְדֵי המחאת כַּף חָמֵשׁ אֶצְבְּעוֹת יָמִין בַּחֲמִשָּׁה שֶׁבִּשְׂמאל וְכֵן לְהֵפֶךְ נִתְהַוֶּה בְּחִינַת מִ"י גִּימַטְרִיָּא חֲמִשִּׁים שַׁעֲרֵי בִּינָה בְּחִינַת יוֹבֵל. כִּי חָמֵשׁ פְּעָמִים חָמֵשׁ גִּימַטְרִיָּא עֶשְׂרִים וְחָמֵשׁ וּשְׁתֵּי פְּעָמִים עֶשְׂרִים וְחָמֵשׁ גִּימַטְרִיָּא חֲמִשִּׁים, בְּחִינַת חֲמִשִּׁים פְּעָמִים יְצִיאַת מִצְרַיִם שֶׁנִּזְכַּר בַּתּוֹרָה שֶׁעַל-יְדֵי בְּחִינַת יוֹבֵל יָצָאנוּ מִמִּצְרַיִם. וְשָׁם הָיָה הַדִּבּוּר בַּגָּלוּת וְעַל-יְדֵי הַגְּאוּלָה (גִּימַטְרִיָּא מִ"י) נִתְהַוָּה בְּחִינַת פֶּה וְדִבּוּר בְּחִינַת: "מִי שָׂם פֶּה" (שְׁמוֹת ד' יא) וְהַפֶּה מְקַבֵּל הַדִּבּוּרִים לְתוֹכוֹ מִכַּנְפֵי הָרֵאָה:

מו – מחאת כף בשעת התפלה
א. מחאת כַּפַּיִם בַּתְּפִלָּה זֶה בְּחִינַת זִוּוּג נְתִינַת הַמִּטָּה בֵּין צָפוֹן לְדָרוֹם (בְּרָכוֹת ה) שֶׁהֵם בְּחִינַת שְׁתֵּי יָדַיִם (וְעַיֵּן לְעֵיל סִימָן ט' שֶׁעַל-יְדֵי תְּפִלָּה כָּרָאוּי זוֹכֶה לְזִוּוּגוֹ וּלְפַרְנָסָה):
ב. גַּם עַל-יְדֵי-זֶה נִמְתָּקִין הַדִּינִים כִּי הַיָּמִין יָד הַגְּדוֹלָה וְהַשְׂמאל יָד הַחֲזָקָה וּבִשְׁעַת הַכָּאָה שֶׁנִּתְחַבְּרִים יַחַד זֶה בְּחִינַת יָד רָמָה וְהֵם בְּחִינַת שָׁלשׁ יָדַיִם בְּחִינַת שָׁלשׁ הֲוָיוֹת. כִּי יָ"ד הוּא בְּחִינַת הוי"ה עֶשֶׂר אוֹתִיּוֹת בְּמִלּוּי וְאַרְבַּע אוֹתִיּוֹת פָּשׁוּט נֶגֶד י"ד (אַרְבַּע-עֶשְׂרֵה) פְּרָקִין שֶׁבְּכָל אֶחָד, וְעַל-יְדֵי שָׁלשׁ הַיָּדַיִם שֶׁהוּא שָׁלשׁ הֲוָיוֹת נִמְתָּקִין הַשָּׁלשׁ אֱלקִים שֶׁהֵם הַדִּינִים בְּחִינַת הַדִּבּוּרִים הַיּוֹצְאִים מֵהַגָּרוֹן שֶׁהִיא גִּימַטְרִיָּא שָׁלשׁ פְּעָמִים אֱלקִים:
ג. גַּם עַל-יְדֵי-זֶה נִצּוֹלִין מִשִּׁכְחָה וְזוֹכִין לְזִכָּרוֹן כִּי מַמְתִּיק אֶת הַדִּינִים בְּחִינַת אֱלקִים בְּכַפָּיו כַּנַּ"ל כְּשֶׁמַּכֶּה כַּף אֶל כַּף. בְּחִינַת: "נַפְשִׁי בְכַפִּי תָמִיד" (תְּהִלִּים קי"ט קט) נַפְשִׁי בְּחִינַת תְּפִלָּה וְדִבּוּר כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב (שִׁיר הַשִּׁירִים ה' ו): "נַפְשִׁי יָצְאָה בְדַבְּרוֹ", וְעַל-יְדֵי-זֶה: "וְתוֹרָתְךָ לֹא שָׁכָחְתִּי" רָאשֵׁי-תֵּבוֹת של"ו גִּימַטְרִיָּא שָׁלשׁ הֲוָיוֹת וְשָׁלשׁ אֱלקִים, הַיְנוּ הַמְתָּקַת הַדִּינִים בְּחִינַת מחִין דְּקַטְנוּת שֶׁמִּשָּׁם הַשִּׁכְחָה וּבָא לְמחִין דְּגַדְלוּת בְּחִינַת זִכָּרוֹן וְדִבּוּר הִתְגַּלּוּת הַמּחִין. וְעַל כֵּן בִּשְׁעַת הַתְּפִלָּה יוֹדֵעַ אִם הוּא בְּמחִין דְּקַטְנוּת אוֹ דְּגַדְלוּת:
ד. גַּם עַל-יְדֵי-זֶה מְבַטֵּל הַמַּחֲלקֶת כִּי כֻּלָּם נִמְשָׁכִים מִבְּחִינַת קרַח בְּחִינַת חֹשֶׁךְ (גִּימַטְרִיָּא כְּקֹרַח) בְּחִינַת שְׂמָאלָא. עַל אַהֲרן בְּחִינַת אוֹר בְּחִינַת יָמִין. וְעַל-יְדֵי מחאת כַּף נִכְלָלִים זֶה בָּזֶה וְנַעֲשִׂים אַחְדוּת. וְזֶה פֵּרוּשׁ: "כָּל הָעַמִּים תִּקְעוּ כָף" (תְּהִלִּים מ"ז ב) 'לְשׁוֹן הִתְחַבְּרוּת' (כְּפֵרוּשׁ רַשִׁ"י שָׁם):

מז – ואכלתם אכול ושבוע
א. מִי שֶׁהוּא מְשֻׁקָּע בְּתַאֲוַת אֲכִילָה בְּיָדוּעַ שֶׁהוּא רָחוֹק מֵאֱמֶת וּבְיָדוּעַ שֶׁדִּינִים שׁוֹרִין עָלָיו. גַּם זֶה סִימָן עַל דַּלּוּת. גַּם יָבוֹא לִידֵי בִּזְיוֹנוֹת וּבוּשׁוֹת כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב: "כְּרֻם זֻלֻּת לִבְנֵי אָדָם" (תְּהִלִּים י"ב ט), וְאָמְרוּ חֲכָמֵינוּ, זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה: 'שֶׁהַנִּצְרָךְ לַבְּרִיּוֹת נִשְׁתַּנֶּה פָּנָיו כִּכְרוּם' (בְּרָכוֹת ו) לְכַמָּה גְּוָנִין:
ב. וּמִי שֶׁמְּשַׁבֵּר תַּאֲוַת אֲכִילָה הַקָּדוֹשׁ-בָּרוּךְ-הוּא עוֹשֶׂה עַל יָדוֹ מוֹפְתִים:
ג. וְהֶאָרַת הַפָּנִים הוּא תִּקּוּן וֶאֱמֶת (תִּקּוּן שְׁבִיעִי מִשְּׁלשׁ-עֶשְׂרֵה מִדּוֹת הָרַחֲמִים) בְּחִינַת יַעֲקב כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב: "תִּתֵּן אֱמֶת לְיַעֲקב" (מִיכָה ז' כ) שֶׁהוּא בְּחִינַת תְּפִלִּין הַנִּקְרָאִים פְּאֵר כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב: "פְּאֵרְךָ חֲבוֹשׁ" (יְחֶזְקֵאל כ"ד יז). כִּי יַעֲקב הוּא תִּפְאֶרֶת כְּלָלִיּוּת הַגְּוָנִין בְּחִינַת אֱמֶת בְּחִינַת חַיִּים וּמִשָּׁם עִקַּר הָעֲשִׁירוּת וְכָל הַהַשְׁפָּעוֹת טוֹבוֹת בְּחִינַת קֻשְׁטָא קָאֵי (שַׁבָּת ק"ד) בְּחִינַת: "הַיְקוּם אֲשֶׁר בְּרַגְלֵיהֶם" 'זֶה מָמוֹנוֹ שֶׁעָלָיו קָאֵי' (פְּסָחִים קי"ט). וּכְשֶׁפּוֹגְמִין בִּתְפִלִּין חַס וְשָׁלוֹם בָּא עֲנִיּוּת וּבִזְיוֹנוֹת וְחַיָּיו תְּלוּיִים מִנֶּגֶד, רַחֲמָנָא לִצְלָן (בְּרָכוֹת כ"ד). וְכֵן כְּשֶׁפּוֹגֵם בָּאֱמֶת בָּא עָלָיו חַס וְשָׁלוֹם, דַּלּוּת וּבוּשׁוֹת אֲבָל הָאוֹחֵז בְּמִדַּת הָאֱמֶת פַּרְנָסָתוֹ בְּרֶוַח:
ד. וְעַל כֵּן הַמְשֻׁקָּע בַּאֲכִילָה רָחוֹק מֵאֱמֶת, שֶׁהִיא בְּהַסְתָּרַת פָּנִים מִבְּחִינַת אֱמֶת בְּחִינַת: "וְהִסְתַּרְתִּי פָנַי מֵהֶם וְהָיָה לֶאֱכל" (דְּבָרִים ל"א יז). וְאִם מְדַקְדְּקִין יִשְׂרָאֵל לִבְלִי לֶאֱכל הַרְבֵּה כִּי אִם לְשׂבַע נַפְשָׁם אֲזַי הֵם בִּבְחִינַת: "יִשָׂא ה' פָּנָיו" שֶׁהַקָּדוֹשׁ-בָּרוּךְ-הוּא נוֹשֵׂא לָהֶם פָּנִים (בְּרָכוֹת כ) וְנִזּוֹנִים מִמִּדַּת הָאֱמֶת. וּלְהֵפֶךְ אֲפִלּוּ אִישׁ צַדִּיק שֶׁכְּבָר יָצָא מֵהַתַּאֲוָה וְנָפַל מִמַּדְרֵגָתוֹ וְנָפַל לְתַאֲוַת אֲכִילָה סִימָן שֶׁיָּצָא שֶׁקֶר מִפִּיו וְיֵשׁ דִּין עָלָיו לְמַעְלָה וְהוּא סִימָן עֲנִיּוּת:
ה. וְהִנֵּה כָּל הָעוֹלָם כֻּלּוֹ נִזּוֹן מִשֶּׁפַע שֶׁל אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל (עַיֵּן זהַר-הַקָּדוֹשׁ חֵלֶק ב' קנ"ו: ) כַּיָּדוּעַ. וְאֶרֶץ-יִשְׂרָאֵל בְּעַצְמָהּ מְקַבֶּלֶת הַשֶּׁפַע מִן הָאֱמֶת שֶׁהוּא מִדַּת יַעֲקב בְּחִינַת שָׁמַיִם אֵשׁ וּמַיִם שֶׁהוּא כְּלָלִיּוֹת הַגְּוָנִין בְּחִינַת תְּפִלִּין שֶׁנִּקְרָאִים חַיִּים (מְנָחוֹת מ"ד). וְעַל כֵּן נִקְרָא אֶרֶץ-יִשְׂרָאֵל אֶרֶץ הַחַיִּים. וְעַל כֵּן כְּתִיב בָּהּ: "תָּמִיד עֵינֵי ה' אֱלקֶיךָ בָּהּ" (דְּבָרִים י"א יב) כִּי "דּבֵר שְׁקָרִים לֹא יִכּוֹן לְנֶגֶד עֵינָי" (תְּהִלִּים ק"א ז) אַךְ אֶרֶץ-יִשְׂרָאֵל שֶׁהוּא מִדַּת אֱמֶת עַל כֵּן "תָּמִיד עֵינֵי ה' בָּהּ". וְשִׁבְחָהּ "אֲשֶׁר לֹא בְמִסְכֵּנֻת תּאכַל בָּהּ לָחֶם" (דְּבָרִים ח' ט) שֶׁלֹּא מֵחֲמַת עֲנִיּוּת תּאכַל בָּהּ לֶחֶם לְבַד אֶלָּא מֵחֲמַת שִׁבּוּר וּבִטּוּל תַּאֲוַת אֲכִילָה. מֵחֲמַת שֶׁהוּא בִּבְחִינַת אֱמֶת וְהוּא מֻפְשָׁט מִתַּאֲוַת אֲכִילָה וְאֵינוֹ בּוֹחֵר רַק בְּלֶחֶם לֶאֱכל:
ו. וְעַל כֵּן עַל כָּל צָרָה שֶׁלֹּא תָּבוֹא גּוֹזְרִין תַּעֲנִית, כִּי הַצָּרָה חַס וְשָׁלוֹם, בְּחִינַת הַסְתָּרַת פָּנִים בְּחִינַת דִּינִים. וְעַל כֵּן גּוֹזְרִין תַּעֲנִית לְשַׁבֵּר תַּאֲוַת אֲכִילָה שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה בָּא בְּחִינַת נְשִׂיאוּת פָּנִים בְּחִינַת הַמְתָּקַת וּבִטּוּל הַדִּינִים וְעַל-יְדֵי-זֶה נִתְבַּטְּלִין כָּל הַצָּרוֹת:
ז. וּכְשֶׁאָנוּ אוֹכְלִים שֶׁפַע אֱמֶת הַבָּא דֶּרֶךְ אֶרֶץ-יִשְׂרָאֵל וְאַחַר-כָּךְ אָנוּ מְדַבְּרִים הִלּוּלוֹ שֶׁל הַקָּדוֹשׁ-בָּרוּךְ-הוּא, בְּזֶה הַכֹּחַ נַעֲשִׂים כְּשֻׁתָּפִים לְהַקָּדוֹשׁ-בָּרוּךְ-הוּא לִבְרא שָׁמַיִם חֲדָשִׁים בְּחִינַת פְּנֵי יַעֲקב. וְאֶרֶץ חֲדָשָׁה בְּחִינַת אֶרֶץ-יִשְׂרָאֵל כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב: "וְלֵאמר לְצִיּוֹן עַמִּי אָתָּה" אַל תִּקְרֵי עַמִּי אֶלָּא עִמִּי (זהַר-הַקָּדוֹשׁ ח"א ה) בְּשֻׁתָּפוּת. נִמְצָא שֶׁמְּשַׁנִּים הַנְהָגַת הַגַּלְגַּלִּים וְהַמַּזָּלוֹת בַּשָּׁמַיִם עַל-יְדֵי דִּבּוּרִים קְדוֹשִׁים וַאֲמִתִּיִּים בִּתְפִלָּה וְתוֹרָה. בְּחִינַת: "וַאֲכַלְתֶּם אָכוֹל וְשָׂבוֹעַ" (יוֹאֵל ב' כו) שֶׁאוֹכְלִים רַק לִשְׂבּעַ הַנֶּפֶשׁ וְעַל-יְדֵי-זֶה "וְהִלַּלְתֶּם אֶת שֵׁם ה"', אֲזַי תִּהְיוּ שֻׁתָּפִים לְהַקָּדוֹשׁ-בָּרוּךְ-הוּא לִבְרא שָׁמַיִם וָאָרֶץ וְזֶהוּ: "אֲשֶׁר עָשָׂה עִמָּכֶם" וְאָז "לְהַפְלִיא" שֶׁתּוּכְלוּ לַעֲשׂוֹת נִפְלָאוֹת. "וְלֹא יֵבוֹשׁוּ" כִּי מֵאַחַר שֶׁאַתֶּם בִּבְחִינַת אֱמֶת כְּלָלִיּוּת הֲגְּוָנִים בקְדֻשָּׁה אֵינְכֶם צְרִיכִים לְהִתְבַּיֵּשׁ שֶׁהוּא כְּלָלִיּוּת הַגְּוָנִין בַּמִּדּוֹת הַנְּפוּלִים בְּחִינַת נִצְרָכִים לַבְּרִיּוֹת שֶׁנִּשְׁתַּנֶּה פָּנָיו לְכַמָּה גְּוָנִים (שֶׁהוּא כְּנִדּוֹן בִּשְׁנֵי דִּינִים אֵשׁ וּמַיִם (בְּרָכוֹת י), כִּי אָזֵל סֻמָּקָא שֶׁהוּא תּוֹלֶדֶת אֵשׁ וְאָתֵי חִוָּרָא שֶׁהוּא תּוֹלֶדֶת מַיִם) (מַהַרְשָׁ"א שָׁם) וְעַל כֵּן "וְלֹא יֵבוֹשׁוּ עַמִּי לְעוֹלָם":

מח – על אשר מעלתם בי
א. צֵירֶי זֶה בְּחִינַת וַיִּצֶר בְּחִינַת בִּינָה שֶׁשָּׁם נוֹצָר הַוָּלָד כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב: "אִם לַבִּינָה תִּקְרָא" (מִשְׁלֵי ב' ג). וְהִיא בְּחִינַת סֻכָּה כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב: "תְּסֻכֵּנִי בְּבֶטֶן אִמִּי" (תְּהִלִּים קל"ט יג) וְהִיא בְּחִינַת מַה שֶּׁמִּתְפַּלְּלִין בְּכֹחַ שֶׁהוּא מַכְנִיס כָּל כּחוֹ בְּאוֹתִיּוֹת הַתְּפִלָּה בִּבְחִינַת: "כָּל עַצְמתַי תּאמַרְנָה" (שָׁם ל"ה י) בְּחִינַת סֻכָּה כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב: "וּבַעֲצָמוֹת וְגִידִים תְּשׂכְכֵנִי" (אִיּוֹב י' יא). וְהֵם בְּחִינַת כ"ח (עֶשְׂרִים וּשְׁמוֹנֶה) אַתְוָן דְּעֻבְדָּא דִּבְרֵאשִׁית (כַּנַּ"ל סִימָן מ"ד) שֶׁבָּהֶם נִבְרָא הָעוֹלָם, וַעֲשָׂרָה מַאֲמָרוֹת שֶׁבָּהֶם נִבְרָא הָעוֹלָם מְקַבְּלִין כֹּחַ מִכ"ח (עֶשְׂרִים וּשְׁמוֹנֶה) אַתְוָן אֵלּוּ. וְאֵלּוּ הַדִּבּוּרִים שֶׁמְּדַבֵּר בְּכֹחַ הֵם עַצְמָן הַדִּבּוּרִים שֶׁל הַקָּדוֹשׁ-בָּרוּךְ-הוּא בְּחִינַת: "וָאָשִׂם דְּבָרַי בְּפִיךָ" וְגוֹ' (יְשַׁעְיָה נ"א טז). וְהַמַּאֲמָרוֹת הַנַּ"ל הֵם בְּחִינַת חֶסֶד כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב: "אָמַרְתִּי עוֹלָם חֶסֶד יִבָּנֶה" (תְּהִלִּים פ"ט ג) בְּחִינַת סֻכָּה שֶׁהִיא בְּחִינַת חִבּוּק יַד יָמִין וְזֶהוּ: "וּבְצֵל יָדִי כִּסִּיתִיךָ" עַל-יְדֵי "וָאָשִׂים דְּבָרַי בְּפִיךָ" כַּנַּ"ל:
ב. אֲבָל הַדִּבּוּרִים שֶׁאֵינָם דִּבּוּרִים קְדוֹשִׁים גּוֹרְמִים שֶׁנִּתְעוֹרֵר חַס וְשָׁלוֹם סֻכַּת נוֹצְרִים סֻכַּת עַכּוּ"ם, כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב: "אֲשֶׁר פִּיהֶם דִּבֶּר שָׁוְא וִימִינָם יְמִין שָׁקֶר" (תְּהִלִּים קמ"ד ח) שֶׁהוּא חִבּוּק דְּסִטְרָא אַחֲרָא. וּמִתְגַּבֵּר חַס וְשָׁלוֹם יְמִין שֶׁקֶר וּמִתְגַּבֵּר גָּלוּת אֻמּוֹת הָעוֹלָם וְנִתְרַחֲקִים מִקְּדֻשַּׁת אֶרֶץ-יִשְׂרָאֵל. וְעַל-יְדֵי-זֶה נִתְעַלֵּם הָאֱמֶת וְהָרַבִּי הָאֱמֶת וּמִתְגַּבֵּר חַס וְשָׁלוֹם רִיב וּמַחֲלקֶת וַאֲזַי הַשְּׁכִינָה הִיא רִיב עִם קֻדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא (תִּקּוּן כ"א מ"ד) עַל בְּנָהָא בְּגָלוּתָא שֶׁגָּלוּ מֵעַל שֻׁלְחַן אֲבִיהֶם וּמֵאַרְצָם יָצָאוּ:
ג. עַל כֵּן סֻכָּה הִיא סְגֻלָּה לְבָנִים וְהַיְנוּ גַּם כֵּן תְּפִלָּה בְּכֹחַ כַּנַּ"ל וְכֵן אֶרֶץ-יִשְׂרָאֵל שְׁלָשְׁתָּם סְגֻלָּה לְבָנִים וְכֻלָּם הֵם בְּחִינָה אַחַת וּתְלוּיִים זֶה בָּזֶה. וְזוֹכִין לָבוֹא לְאֶרֶץ-יִשְׂרָאֵל עַל-יְדֵי תְּפִלָּה בְּכֹחַ וְכֵן עַל-יְדֵי מִצְוַת סֻכָּה כִּי עִקַּר אֶרֶץ-יִשְׂרָאֵל הוּא עַל-יְדֵי כֹּחַ מַעֲשָׂיו וְכוּ' בְּחִינַת תְּפִלָּה בְּכֹחַ (כַּנַּ"ל סִימָן מ"ד):
ד. וְכֵן שְׁלָשְׁתָּם מַצִּילִים מֵרִיב וּמַחֲלקֶת בְּחִינַת: "תִּצְפְּנֵם בְּסֻכָּה מֵרִיב לְשׁוֹנוֹת" (תְּהִלִּים ל"א כא). שֶׁלֹּא יִתְגַּבְּרוּ חַס וְשָׁלוֹם לְשׁוֹנוֹת הָעַכּוּ"ם כ"א יִתְקַיֵּם: "אָז אֶהְפּךְ אֶל הָעַמִּים שָׂפָה בְרוּרָה" וְגוֹ' (צְפַנְיָה ג) וְיִהְיֶה שָׂפָה אַחַת לְעָבְדוֹ שְׁכֶם אֶחָד. וְאָז נִדְחֶה הַשֶּׁקֶר וְיִתְגַּבֵּר וְיִתְגַּלֶּה הָאֱמֶת בָּעוֹלָם וְיִזְכּוּ כֻּלָּם לֵידַע מֵהָרַבִּי הָאֱמֶת שֶׁבַּדּוֹר שֶׁיִּתְפַּרְסֵם וְיִתְגַּלֶּה, וְעַל-יְדֵי-זֶה הַכּל יַחְזְרוּ לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ וַאֲפִלּוּ אֻמּוֹת הָעוֹלָם לְעָבְדוֹ שְׁכֶם אֶחָד בִּמְהֵרָה בְיָמֵינוּ אָמֵן:

מט – לשמש שם אהל בהם והוא כחתן יצא מחפתו וכו
א. כָּל אֶחָד מִיִּשְׂרָאֵל הוּא חֵלֶק אֱלוקִי מִמַּעַל וְעִקַּר הָאֱלקוּת הוּא בַּלֵּב. וְהָאֱלקוּת שֶׁבְּלֵב אִישׁ הַיִּשְׂרְאֵלִי הוּא בְּחִינַת אֵין סוֹף כִּי אוֹר לַהֲבִיּוּתוֹ הוּא עַד אֵין סוֹף הַיְנוּ שֶׁאֵין סוֹף וְאֵין תַּכְלִית לִתְשׁוּקָתוֹ. וּלְפִי גּדֶל הִתְלַהֲבוּת הַלֵּב שֶׁל אִישׁ הַיִּשְׂרְאֵלִי שֶׁהוּא עַד אֵין סוֹף לֹא הָיָה אֶפְשָׁר לוֹ לַעֲשׂוֹת שׁוּם עֲבוֹדָה וְלֹא הָיָה יָכוֹל לְגַלּוֹת שׁוּם מִדָּה טוֹבָה, כִּי מִגּדֶל הִתְלַהֲבוּתוֹ עַד אֵין סוֹף אֵינוֹ יָכוֹל לַעֲשׂוֹת שׁוּם דָּבָר. וְזֶה בְּחִינַת מַה שֶּׁבִּתְחִלַּת הַבְּרִיאָה לֹא הָיָה מָקוֹם לַבְּרִיאָה מֵחֲמַת שֶׁהָיָה הַכּל אֵין סוֹף בָּרוּךְ הוּא, וְרָצָה הַקָּדוֹשׁ-בָּרוּךְ-הוּא שֶׁיִּתְגַּלֶּה מַלְכוּתוֹ וְאִי אֶפְשָׁר לְהַשִׂיג זֹאת אֶלָּא עַל-יְדֵי הַמִּדּוֹת שֶׁהֵם הָעוֹלָמוֹת, שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה מַשִׂיגִין אֱלקוּתוֹ וְיוֹדְעִין שֶׁיֵּשׁ אָדוֹן וּמוֹשֵׁל וּמַנְהִיג. עַל כֵּן צִמְצֵם אוֹרוֹ הָאֵין-סוֹף לִצְדָדִין וְנִשְׁאַר חָלָל פָּנוּי וּבְתוֹכוֹ בָּרָא הָעוֹלָמוֹת. עַל כֵּן בְּהֶכְרֵחַ צָרִיךְ כָּל אָדָם לְצַמְצֵם אוֹר לַהֲבִיּוּת לִבּוֹ שֶׁהוּא עַד אֵין סוֹף כְּדֵי שֶׁיּוּכַל לַעֲבד אֶת הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ בְּהַדְרָגָה וּבְמִדָּה. כִּי הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ רוֹצֶה בַּעֲבוֹדָתֵנוּ שֶׁנַּעֲבד אוֹתוֹ בְּמִדּוֹת טוֹבוֹת שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה נִתְגַּלֶּה מַלְכוּתוֹ יִתְבָּרַךְ:
ב. וּכְשֶׁמְּצַמְצֵם הִתְלַהֲבוּת לִבּוֹ שֶׁלֹּא יִבְעַר יוֹתֵר מִדַּאי אֲזַי נִשְׁאָר חָלָל פָּנוּי בַּלֵּב בְּחִינַת: "וְלִבִּי חָלַל בְּקִרְבִּי" (תְּהִלִּים ק"ט כב), וּבְתוֹכוֹ נִתְגַּלִּין מִדּוֹתָיו הַטּוֹבוֹת שֶׁהוּא סוֹד בְּרִיאַת הָעוֹלָמוֹת שֶׁהָיָה בְּתוֹךְ חָלָל הַפָּנוּי כַּנַּ"ל. וְעִקַּר הַבְּרִיאָה הָיָה עַל-יְדֵי חָכְמָה כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב: "כֻּלָּם בְּחָכְמָה עָשִׂיתָ" (שָׁם ק"ד כד), וְזֶהוּ בְּחִינַת מַה שֶּׁעִקַּר עֲבוֹדַת ה' לִזְכּוֹת לְמִדּוֹת טוֹבוֹת וּמַעֲשִׂים טוֹבִים הוּא עַל-יְדֵי שֶׁשּׁוֹמֵר הַחָכְמָה שֶׁבַּלֵּב הַיְנוּ מַחְשְׁבוֹת לִבּוֹ שֶׁזֶּהוּ עִקַּר הַיְצָרִין, כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב: "וְכָל יֵצֶר מַחְשְׁבוֹת לִבּוֹ" (בְּרֵאשִׁית ו' ה). עַל כֵּן הַלֵּב הוּא הַצַּיָּר שֶׁל הַמִּדּוֹת הַיְנוּ הַחָכְמָה שֶׁבַּלֵּב בְּחִינַת: "צוּר לְבָבִי" (תְּהִלִּים ע"ג כו) (וְעַיֵּן בְּרָכוֹת י) בִּבְחִינַת: "וַיִּיצֶר" בִּשְׁנֵי יוּדִין (בְּרָכוֹת ס"א) יְצִירָה לְטַב וּלְבִישׁ בְּחִינַת שְׁנֵי יְצָרִין הַיְנוּ מַחֲשָׁבוֹת טוֹבוֹת הֵם יֵצֶר טוֹב וּמַחֲשָׁבוֹת רָעוֹת הֵם יֵצֶר הָרָע. עַל כֵּן כָּל תִּקּוּן הָאָדָם וְקִלְקוּלוֹ חַס וְשָׁלוֹם הַכּל תָּלוּי בִּשְׁמִירַת הַמַּחֲשָׁבָה שֶׁבַּלֵּב (וְעַיֵּן לְעֵיל סִימָן ל"ה):
ג. וּכְשֶׁנִּזְהָר מִמַּחֲשָׁבוֹת רָעוֹת וְחוֹשֵׁב מַחֲשָׁבוֹת טוֹבוֹת בְּלִבּוֹ אֵיךְ לַעֲבד אֶת הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ בָּזֶה נַעֲשֶׂה לִבּוֹ בִּבְחִינַת "צוּר לְבָבִי" כַּנַּ"ל וּבִבְחִינַת "וְלִבִּי חָלַל בְּקִרְבִּי" כַּנַּ"ל. וְזוֹכֶה לַעֲשׂוֹת פְּעֻלּוֹת וּמִדּוֹת טוֹבוֹת הַמִּתְגַּלִּים בְּתוֹךְ הֶחָלָל וְעַל-יְדֵי-זֶה נִתְגַּלֶּה שֶׁהוּא מְקַבֵּל עָלָיו על מַלְכוּת שָׁמַיִם שְׁלֵמָה:
ד. וּכְשֶׁהַלֵּב הוּא בִּבְחִינַת וְלִבִּי חָלַל כַּנַּ"ל אָז לִבּוֹ פָּתוּחַ בְּחָכְמָה וְעַל-יְדֵי-זֶה מְתַקֵּן אֶת הַבְּרִיאָה שֶׁהוּא עַל-יְדֵי חָכְמָה כַּנַּ"ל בִּבְחִינַת מַחֲשָׁבוֹת טוֹבוֹת. וְעַל-יְדֵי שֶׁחוֹשֵׁב מַחֲשָׁבוֹת רָעוֹת חַס וְשָׁלוֹם, שֶׁהֵם טִפְּשׁוּת הַלֵּב בְּחִינַת: "עָרְלַת לְבַבְכֶם" תִּרְגֵּם אוּנְקְלוֹס: 'טִפְּשׁוּת לִבְּכוֹן' (דְּבָרִים י' טז), אָז מְטַמְטֵם אֶת הַלֵּב וּבָזֶה הוּא מְטַמְטֵם בְּחִינַת הֶחָלָל שֶׁל הַבְּרִיאָה שֶׁהוּא עַל-יְדֵי חָכְמָה וּמְקַלְקְלָהּ וְנֶחֱשָׁב כְּאִלּוּ הֶחֱרִיב אֶת הָעוֹלָם. וּכְשֶׁחוֹשֵׁב מַחֲשָׁבוֹת טוֹבוֹת זֶה בְּחִינַת תִּקּוּן הַבְּרִיאָה וְעַל-יְדֵי שֶׁמְּטַהֵר הַלֵּב וּמְגָרֵשׁ מִמֶּנּוּ מַחֲשָׁבוֹת רָעוֹת וְחוֹשֵׁב מַחֲשָׁבוֹת טוֹבוֹת יִזְכֶּה שֶׁיּוּכַל לְחַדֵּשׁ מַעֲשֵׂה בְּרֵאשִׁית וְלַעֲשׂוֹת נִסִּים בָּעוֹלָם. וְזֶה בְּחִינַת: 'הָרוֹצֶה לְנַסֵּךְ יַיִן עַל-גַּבֵּי הַמִּזְבֵּחַ יְמַלֵּא גְּרוֹנָם שֶׁל תַּלְמִידֵי-חֲכָמִים יַיִן' (יוֹמָא ע"א), כִּי גְּרוֹנָם הוּא בְּחִינַת הַשִּׁיתִין שֶׁמְּנֻקָּבִין וּמְחֻלָּלִין עַד הַתְּהוֹם (סֻכָּה מ"ט), וְהַיְנוּ בְּחִינַת "וְלִבִּי חָלַל בְּקִרְבִּי" כִּי תְּהוֹם דָּא לִבָּא וְקָנֶה (זהַר-הַקָּדוֹשׁ) וּתְהוֹם בְּחִינַת נִסִּים שֶׁעַל דָּבָר נִסִּי הַכּל תְּמֵהִין בְּחִינַת וַתֵּהם כָּל הָעִיר (רוּת א' יט). עַל כֵּן הַצַּדִּיק שֶׁלִּבּוֹ פָּתוּחַ בְּחָכְמָה בִּבְחִינַת וְלִבִּי חָלַל בְּקִרְבִּי כַּנַּ"ל בְּחִינַת צוּר לְבָבִי עַל-יְדֵי-זֶה יָכוֹל לְחַדֵּשׁ מַעֲשֵׂה בְּרֵאשִׁית וְלַעֲשׂוֹת נִסִּים. כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב: "וּבְטוּבוֹ מְחַדֵשׁ בְּכָל יוֹם תָּמִיד מַעֲשֵׂה בְרֵאשִׁית" "וּבְטוּבוֹ" זֶה הַצַּדִּיק שֶׁנִּקְרָא טוֹב כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב: "אִמְרוּ צַדִּיק כִּי טוֹב" (יְשַׁעְיָה ג' ו) כִּי אָמְרוּ חֲכָמֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה, חֲלָאִים מַעֲשֵׂה יְדֵי אָמָּן אֵלּוּ הַשִּׁיתִין שֶׁמְּחֻלָּלִין וְכוּ' (סֻכָּה שָׁם), וְזֶה בְּחִינַת מַעֲשֵׂה יְדֵי אָמָּנוּתוֹ שֶׁל הַקָּדוֹשׁ-בָּרוּךְ-הוּא שֶׁזֶּהוּ בְּחִינַת בְּרִיאַת הָעוֹלָם בְּחִינַת לֵב הַצַּדִּיק כַּנַּ"ל:
ה. וְזֶה בְּחִינַת: "וּלְעָבְדוֹ בְּכָל לְבַבְכֶם" (דְּבָרִים י"א יג) 'אֵיזֶה הִיא עֲבוֹדָה שֶׁבַּלֵּב זוֹ תְּפִלָּה' (תַּעֲנִית ב), כִּי עִקַּר הַתְּפִלָּה תָּלוּי בַּלֵּב שֶׁיָּשִׂים כָּל לִבּוֹ עָלֶיהָ דְּהַיְנוּ שֶׁיְּקַשֵּׁר מַחֲשַׁבְתּוֹ הֵיטֵב לְדִבּוּרֵי הַתְּפִלָּה שֶׁלֹּא יִהְיֶה לִבּוֹ רָחוֹק מֵהַדִּבּוּרִים רַק יִשְׁמַע הֵיטֵב מַה שֶּׁהוּא מְדַבֵּר, וְעַל-יְדֵי-זֶה נִתְגַּלֶּה וְנִתְגַּדֵּל מַלְכוּתוֹ יִתְבָּרַךְ וְנוֹפֵל מַלְכוּת הָרְשָׁעָה וְנִמְשָׁךְ לְיִשְׂרָאֵל חִיּוּת גָּדוֹל וְשֶׁפַע וַעֲשִׁירוּת גָּדוֹל וּבְרָכָה עַד בְּלִי דַּי וְנַעֲשֶׂה עַל-יְדֵי-זֶה יִחוּדָא עִלָּאָה וְיִחוּדָא תַּתָּאָה וְזוֹכֶה לְהִתְגַּלּוּת אוֹרַיְתָא דְּעַתִּיקָא סְתִימָאָה. כִּי תְּפִלָּה בְּחִינַת מַלְכוּת דָּוִד כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב: "וַאֲנִי תְּפִלָּה" (תְּהִלִּים ק"ט ד), וּתְפִלָּה שֶׁבַּלֵּב בְּחִינַת הִתְגַּלּוּת מַלְכוּתוֹ בְּתוֹךְ הֶחָלָל הַפָּנוּי (שֶׁבַּלֵּב):
ו. וְזֶה בְּחִינַת הֵ"א כִּי כְּשֶׁמְּטַמְטֵם לִבּוֹ בְּטִפְּשׁוּת 'וְאֵין עָנִי אֶלָּא בְּדַעַת' (נְדָרִים מ"א) אָז הוּא בְּחִינַת דַּלּוּת בְּחִינַת דָּלֶ"ת. וּכְשֶׁמְּקַדֵּשׁ מַחֲשַׁבְתּוֹ וְלֵית קְדֻשָּׁה פָּחוֹת מֵעֲשָׂרָה (זהַר-הַקָּדוֹשׁ חֵלֶק ב קכ"ט) זֶה בְּחִינַת יוּ"ד שֶׁמַּמְשִׁיךְ לְתוֹךְ הַדָּלֶ"ת וְנַעֲשֵׂית הֵ"א בְּחִינַת: "הִיא הָעוֹלָה" (וַיִּקְרָא ו' ב) בְּחִינַת: "מִי זֹאת עוֹלָה" (שִׁיר הַשִּׁירִים ח' ה) מִי עִם זֹאת עוֹלָה. שֶׁמַּעֲלֶה בֵּיתָא עִלָּאָה וּבֵיתָא תַּתָּאָה עַל-יְדֵי הֲקָמַת הַתְּפִלָּה בְּחִינַת מַלְכוּת בְּחִינַת יְרוּשָׁלַיִם בְּחִינַת בֵּיתָא תַּתָּאָה. שֶׁיָּבוֹא הַקָּדוֹשׁ-בָּרוּךְ-הוּא בִּירוּשָׁלַיִם שֶׁל מַעְלָה עַל-יְדֵי בִּנְיַן יְרוּשָׁלַיִם שֶׁלְּמַטָּה בְּחִינַת תְּפִלָּה (תַּעֲנִית ה). וּשְׁנֵיהֶם בְּחִינַת יִחוּדָא עִלָּאָה וְיִחוּדָא תַּתָּאָה בְּחִינַת אָבִיב שֶׁנִּקְרָא נִיסָן שֶׁבּוֹ הוּקַם הַמִּשְׁכָּן וּבוֹ יִתְחַנֵּךְ הַבַּיִת לֶעָתִיד לָבוֹא (יְחֶזְקֵאל מ"ה יח) (נֶגֶד שְׁנֵי בָּתִּים הַנַּ"ל) אָלֶף עִם בֵּית יוּד עִם בֵּית:
ז. וְעַל-יְדֵי-זֶה יִתְעוֹרֵר לֶעָתִיד לָבוֹא הַשִּׁיר כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב: "הַשִּׁיר יִהְיֶה לָכֶם כְּלֵיל הִתְקַדֵּשׁ חָג" (יְשַׁעְיָה ל' כט) (כִּי תְּפִלָּה בְּחִינַת אֱמוּנָה וּכְתִיב "וַיַּאֲמִינוּ בִּדְבָרָיו יָשִׁירוּ תְּהִלָּתוֹ" (תְּהִלִּים ק"ו יב) וְעַיֵּן שַׁעֲרֵי-צִיּוֹן, שַׁעַר ג), שֶׁיָּשִׁירוּ בְּלֵיל פֶּסַח שִׁיר פָּשׁוּט, כָּפוּל, מְשֻׁלָּשׁ וּמְרֻבָּע, וְהֵם עֲשָׂרָה מִינֵי נְגִינָה, בְּחִינַת הֵ"א, שֶׁהִיא דָּלֶ"ת עִם יוּ"ד, וְזֶהוּ עַל-יְדֵי שֶׁיּתְגַּלֶּה מַלְכוּתוֹ בִּבְחִינַת שִׁיר, בְּחִינַת שָׂרָה עַל כָּל הָעוֹלָם (בְּרָכוֹת יג), בְּחִינַת מַלְכוּת דָּוִד, שֶׁהוּא בְּחִינַת נְעִים זְמִירוֹת יִשְׂרָאֵל (שְׁמוּאֵל-ב כ"ג א), בְּחִינַת סֻכַּת דָּוִד, שֶׁצָּרִיךְ לַהֲקִימָהּ (עֲמוֹס ט' יא), וְסֻכָּה בְּחִינַת שָׂרָה, שֶׁסָּכְתָה בְּרוּחַ-הַקּדֶשׁ (מְגִלָּה יד), בְּחִינַת מַלְכוּת, בְּחִינַת תְּפִלָּה, שֶׁיַּעֲלֶה וְיָקִים אוֹתָהּ מִשִּׁפְלוּת וְקַטְנוּת, בְּחִינַת "הַמָּאוֹר הַקָּטן" (בְּרֵאשִׁית א' טז), בְּחִינַת "עֲצָתוֹ נוֹפֶלֶת" (סַנְהֶדְּרִין כב), לְגַדְלוּת, בִּבְחִינַת "הַמְּאוֹרוֹת הַגְּדוֹלִים" (בְּרֵאשִׁית שָׁם), וְאָז יִזְכֶּה לְעֵצָה שְׁלֵמָה וְלִתְשׁוּבָה שְׁלֵמָה:
ח. כִּי זֶה בְּחִינַת תְּשׁוּבָה אוֹתִיּוֹת תָּשׁוּב ה' לַעֲשׂוֹת מִדָּ', הֵ'. וְעִקַּר הַתְּשׁוּבָה תָּלוּי בַּלֵּב כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב: "וּלְבָבוֹ יָבִין וְשָׁב" (יְשַׁעְיָה ו' י) הַיְנוּ בַּמַּחֲשָׁבָה שֶׁבַּלֵּב, שֶׁיִּתְגַּבֵּר לִבְרחַ מִמַּחֲשָׁבוֹת רָעוֹת וְלַחֲשׁב בְּכָל עֵת מַחֲשָׁבוֹת טוֹבוֹת. לָשִׂים אֶל לִבּוֹ הֵיטֵב מַה יִּהְיֶה תַּכְלִיתוֹ וְסוֹפוֹ וְלַחֲשׁוֹב עֵצוֹת וְתַחְבּוּלוֹת אֵיךְ יִזְכֶּה לָשׁוּב אֶל הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ וְעַל-יְדֵי-זֶה יִזְכֶּה לִתְשׁוּבָה. וְעַל-יְדֵי-זֶה יִזְכֶּה לְהַגִּיעַ וּלְהַשִׂיג אוֹרַיְתָא דְּעַתִּיקָא סְתִימָאָה הַיְנוּ סִתְרֵי פְּנִימִיּוּת הַתּוֹרָה שֶׁהֵם עִקַּר שַׁעֲשׁוּעֵי עוֹלָם הַבָּא בְּחִינַת ענֶג שַׁבָּת, וְשַׁבָּת זֶה בְּחִינַת תְּשׁוּבָה כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב: "וְשַׁבְתָּ עַד ה' אֱלקֶיךָ" (דְּבָרִים ל' ב). וְאִיתָא בְּתִּקּוּנִים (תִּקּוּן כ"א מ"א) וְהִיא נִקְרֵאת קַבָּלָה כַּד אִיהִי בֵּין תְּרֵין דְּרוֹעִין דְּמַלְכָּא וּתְרֵין דְּרוֹעִין הֵם נִיסָן וְתִשְׁרֵי וְהֵם יְמֵי תְּשׁוּבָה, כִּי בְּנִיסָן עֲתִידִין לִגָּאֵל (ראשׁ-הַשָּׁנָה י"א). וְאֵין הַגְּאֻלָּה אֶלָּא עַל-יְדֵי תְּשׁוּבָה כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב: "וּבָא לְצִיּוֹן גּוֹאֵל וּלְשָׁבֵי" וְגוֹ' (יְשַׁעְיָה נ"ט כ) הַיְנוּ עִקַּר יְדִיעַת סוֹדוֹת הַתּוֹרָה שֶׁהֵם חָכְמַת הַקַּבָּלָה יִהְיֶה לֶעָתִיד עַל-יְדֵי תְּשׁוּבָה:
ט. וְזֶה בְּחִינַת צִיצִית הַיְנוּ בְּחִינַת תְּכֵלֶת (פֵּרוּשׁ עִקַּר מִצְוַת צִיצִית הוּא עַל-יְדֵי תְּכֵלֶת כַּמּוּבָא בְּלִקּוּטֵי הֲלָכוֹת הִלְכוֹת צִיצִית הֲלָכָה ה' אוֹת ג' וְעַיֵּן מַסֶּכֶת סוֹטָה י"ז וְחֻלִּין פ"ט, שֶׁזָּכוּ לְחוּט שֶׁל תְּכֵלֶת וּפֵרֵשׁ רַשִׁ"י לְצִיצִית וְכוּ') 'דְּאָכְלֵי כלָּא וְשָׁצֵי כלָּא' (זהַר-הַקָּדוֹשׁ ח"א נ"א ע"א), שֶׁהִיא הִתְגַּלּוּת מַלְכוּת דִּקְדֻשָּׁה שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה יִכָּנַע וְיִתְבַּטֵּל מַלְכוּת דְּסִטְרָא אַחֲרָא. וְיִשְׂרָאֵל הַדְּבֵקִים בְּמַלְכוּת דִּקְדֻשָּׁה מְקַבְּלִים חִיּוּתָם מִשָּׁם, כִּי מִשָּׁם בָּא עִקַּר הַחִיּוּת בִּבְחִינַת 'דָּוִד מֶלֶךְ יִשְׂרָאֵל חַי וְקַיָּם' (ראשׁ הַשָּׁנָה כ"ה). כִּי תְּכֵלֶת בְּחִינַת: "וַתְּכַל נֶפֶשׁ דָּוִד" (שְׁמוּאֵל-ב י"ג לט) וּבְחִינַת כַּלָּה בְּחִינַת "כָּלָה בְּכָל הַגּוֹיִם" (יִרְמְיָה ל' יא) דְּאָכְלֵי כלָּא וְכוּ'. וּמִשָּׁם הַנְּגִינָה בְּחִינַת "מִכְּנַף הָאָרֶץ זְמִירוֹת שָׁמַעְנוּ" (יְשַׁעְיָה כ"ד טז) "מִכְּנַף" דַּיְקָא שֶׁהוּא בְּחִינַת תְּכֵלֶת (כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב: "הַכָּנָף פְּתִיל תְּכֵלֶת"). וְזֶה בְּחִינַת הֵ"א שֶׁהִיא דָּ"לֶת עִם יוּ"ד; דָּ"לֶת זֶה בְּחִינַת דל"ת כַּנְפוֹת, יוּ"ד זֶה בְּחִינַת עֲשָׂרָה מִינֵי נְגִינָה בְּחִינַת הַשִּׁיר הַנַּ"ל. וְעִקַּר כֹּחַ הַכַּלָּה הַיְנוּ בְּחִינַת תְּכֵלֶת הִיא מְקַבֶּלֶת מִבְּחִינַת 'אִמָּא אוֹזְפֵת מָאנְהָא לִבְרַתָּא' (זהַר-הַקָּדוֹשׁ ח"א ב ע"א), כִּי מִבִּינָה שׁרֶשׁ הַדִּינִים שֶׁעַל יָדָהּ נִמְתָּקִים וְעַל-יְדֵי-זֶה עוֹשִׂין מִדָּלֶ"ת הֵ"א וּמַמְשִׁיכִים מִמֶּנָּה שֶׁפַע וַעֲשִׁירוּת גָּדוֹל וּבְרָכָה עַד בְּלִי דַּי. וְעַל-יְדֵי שֶׁנִּזְהָרִים בְּמִצְוַת צִיצִית זוֹכִין לְכָל הַנַּ"ל:
י. וְזֶה פֵּרוּשׁ: "לַשֶּׁמֶשׁ שָׂם אהֶל בָּהֶם" (תְּהִלִּים י"ט ה), שֶׁהַצַּדִּיק נִקְרָא שֶׁמֶשׁ כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב: "וְזָרַח הַשֶּׁמֶשׁ" (קהֶלֶת א' ה). וּזְרִיחָתוֹ הַיְנוּ הַשָׂגָתוֹ אֵינוֹ אֶלָּא עַל-יְדֵי יִשְׂרָאֵל כְּמוֹ שֶׁאָמְרוּ חֲכָמֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה, עַל פָּסוּק: "לֶךְ רֵד" וְגוֹ' (שְׁמוֹת ל"ב ז). כְּלוּם נָתַתִּי לְךָ גְּדֻלָּה אֶלָּא בִּשְׁבִיל יִשְׂרָאֵל וְכוּ' (בְּרָכוֹת לב). וְזֶהוּ: "אהֶל בָּהֶם" אהֶל לְשׁוֹן זְרִיחָה לְשׁוֹן בְּהִלּוֹ נֵרוֹ (אִיּוֹב כ"ט ב). בָּהֶם בְּיִשְׂרָאֵל. וּכְשֶׁנִּכְנָסִין חַס וְשָׁלוֹם בְּחָכְמוֹת חִיצוֹנִיּוֹת שֶׁל הָאֻמּוֹת אֲזַי נוֹפֵל הַצַּדִּיק מֵהַשָׂגָתוֹ וְנִתְחַפֶּה וְנִתְכַּסֶּה הַשָׂגָתוֹ. וּכְשֶׁיּוֹצְאִין יִשְׂרָאֵל מֵחָכְמַת הָאֻמּוֹת אֲזַי הַצַּדִּיק יוֹצֵא מֵהַחֻפָּה וְהַמִּכְסֶה שֶׁהָיָה לוֹ עַד עַכְשָׁו בִּבְחִינַת: "וְהוּא כְּחָתָן יוֹצֵא מֵחֻפָּתוֹ":
יא. מַה שֶּׁהַכַּלָּה שׁוֹלַחַת לְהֶחָתָן טַלִּית יֵשׁ עַל זֶה טַעַם גָּדוֹל עַל-פִּי תּוֹרַת אֱמֶת, וְכֵן מַה שֶּׁצּוֹעֲקִין וְאוֹמְרִים "שַׁבָּת" וּמִלֵּי דִּבְדִיחוּתָא (שֶׁקּוֹרִין עָלֶה) הַכּל שַׁיָּךְ לַחֲתֻנָּה עַל-פִּי הָאֱמֶת (וְעַיֵּן עוֹד בְּמָקוֹם אַחֵר מֵעִנְיַן כָּל הַדְּבָרִים שֶׁעוֹשִׂין עַל חֲתֻנָּה מַה שֶּׁמְּכַסִּין הַכַּלָּה וְכוּ' וּמַה שֶּׁזּוֹרְקִין עַל הֶחָתָן מַה שֶּׁקּוֹרִין 'הָאפִין' וּמַה שֶּׁהֶחָתָן דּוֹרֵשׁ וּפוֹסְקִין לוֹ הַדְּרָשָׁה וְנוֹתְנִין לוֹ מַתָּנוֹת לַדְּרָשָׁה וְכֵן מַה שֶּׁהַבַּדְחָנִים מְהַפְּכִין עַצְמָן וְכוּ' הַכּל מֵאֵת ה'. וּמְבואָרִים שָׁם עַל זֶה טְעָמִים נִפְלָאִים וְאֵין כָּאן מָקוֹם לְבָאֲרָם):
יב. צָרִיךְ לִהְיוֹת כְּגִבּוֹר לָרוּץ ארַח. כִּי אֲפִלּוּ כְּשֶׁזּוֹכֶה לַעֲשׂוֹת תְּשׁוּבָה וּלְתַקֵּן מַה שֶּׁקִּלְקֵל עֲדַיִן צָרִיךְ לְמַלֹּאת הָעֲבוֹדָה שֶׁהָיָה יָכוֹל לַעֲשׂוֹת בַּזְּמַן שֶׁהָיָה נָזוּף לִפְנֵי הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ. עַל כֵּן צָרִיךְ לָרוּץ מְאד וּלְהִזְדָּרֵז הַרְבֵּה בַּעֲבוֹדַת הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ כְּדֵי שֶׁיּוּכַל לְמַלֹּאת חֶסְרוֹן הָעֲבוֹדָה שֶׁהָיָה יָכוֹל לַעֲבד בִּימֵי קִלְקוּלוֹ:

נ – כל הפוגם בברית, אין יכול להתפלל
א. כָּל הַפּוֹגֵם בִּבְרִית אֵינוֹ יָכוֹל לְהִתְפַּלֵּל בִּבְחִינַת: "כָּל עַצְמתַי תּאמַרְנָה" (תְּהִלִּים ל"ה י) הַיְנוּ שֶׁאֵינוֹ יָכוֹל לִטְעם מְתִיקוּת בְּדִבּוּרֵי הַתְּפִלָּה שֶׁזֹּאת הַבְּחִינָה נִקְרֵאת "כָּל עַצְמתַי תּאמַרְנָה". כִּי אֵינוֹ יָכוֹל לִטְעם מְתִיקוּת בַּתְּפִלָּה אֶלָּא כְּשֶׁתִּקֵּן פְּגַם הַבְּרִית:
ב. מִי שֶׁפָּגַם בִּבְרִיתוֹ הוּא בְּחִינַת מַיִן מְרִירִין מַיִן מְסָאֲבִין זֶרַע טָמֵא. וַאֲזַי אֵינוֹ יָכוֹל לְהִתְפַּלֵּל בִּבְחִינַת "כָּל עַצְמתַי תּאמַרְנָה" כַּנַּ"ל וְאָז כַּלְבָּא נָחֵית לֶאֱכל קָרְבָּנוֹ הַיְנוּ תְּפִלָּתוֹ וְהוּא בְּחִינַת מָרָה בְּחִינַת חֶרֶב בְּחִינַת גֵּיהִנּם. אֲבָל כְּשֶׁמְּתַקֵּן הַבְּרִית אֲזַי הוּא בִּבְחִינַת מַיִן מְתִיקִין מַיִן דְּדַכְיָן זֶרַע קדֶשׁ וַאֲזַי דִּבּוּרָיו מְתוּקִים וְטוֹבִים. וּכְשֶׁיּוֹצְאִים מִפִּיו וּמַשְׁמִיעֵם לְאָזְנָיו אֲזַי נִכְנָסִים מְתִיקוּת הַדִּבּוּרִים לְתוֹךְ עַצְמוֹתָיו וַאֲזַי תְּפִלָּתוֹ בִּבְחִינַת "כָּל עַצְמוֹתָי תּאמַרְנָה" וְאָז אַרְיֵה נָחֵית לֶאֱכל קָרְבָּנוֹ:
ג. כָּל אֶחָד כְּפִי תִּקּוּן הַבְּרִית וּכְפִי הִתְקַשְּׁרוּתוֹ לְצַדִּיקֵי אֱמֶת שֶׁהֵם שׁוֹמְרֵי הַבְּרִית כְּמוֹ כֵן הוּא יָכוֹל לִטְעם מְתִיקוּת בְּדִבּוּרֵי הַתְּפִלָּה:
ד. מִי שֶׁפָּגַם בִּבְרִיתוֹ יִשְׁמר אֶת עַצְמוֹ מִכְּלָבִים וּמֵחֶרֶב:
ה. וְדַע שֶׁהָעַזֵּי פָּנִים שֶׁיֵּשׁ בַּדּוֹר הֵן הֵן הַכְּלָבִים וְהֵן הָעוֹמְדִים וְחוֹלְקִים עַל תְּפִלַּת אִישׁ הַיִּשְׂרְאֵלִי שֶׁעֲדַיִן לֹא תִּקֵּן בְּרִיתוֹ בִּשְׁלֵמוּת:
ו. וּמִזֶּה תָּבִין מִמֵּילָא כַּמָּה גָּדוֹל עֲווֹנָם שֶׁל הַחוֹלְקִים עַל תְּפִלַּת אִישׁ הַיִּשְׂרְאֵלִי וְרוֹצִים לְבַלְבֵּל תְּפִלָּתוֹ כִּי הֵם נִקְרָאִים כְּלָבִים מַמָּשׁ בְּחִינַת: "וְהַכְּלָבִים עַזֵּי נֶפֶשׁ" (יְשַׁעְיָה נ"ו יא). כִּי אַף-עַל-פִּי שֶׁזֶּה הָאִישׁ שֶׁמִּתְפַּלֵּל לֹא זָכָה עֲדַיִן לְתִקּוּן הַבְּרִית וּמֵחֲמַת זֶה בָּא עָלָיו הַמַּחֲלֹקֶת הַזֹּאת שֶׁהִיא בְּחִינַת כַּלְבָּא נָחֵת וְכוּ' כַּנַּ"ל, אֲבָל הַחוֹלְקִים אֵינָם פְּטוּרִים מֵחֲמַת זֶה מעוֹנשים. כִּי הֵם עוֹקְרִים אֶת נַפְשָׁם מִן הַקְּדֻשָּׁה וּמַכְנִיסִים עַצְמָם לִהְיוֹת נִקְרָאִים בְּשֵׁם כְּלָבִים מַמָּשׁ עַל-יְדֵי שֶׁחוֹלְקִים עַל תְּפִלָּתוֹ אַף-עַל-פִּי שֶׁלֹּא תִּקֵּן בְּרִיתוֹ בִּשְׁלֵמוּת וְכַנַּ"ל. כִּי בְּוַדַּאי הוּא צָרִיךְ לְיַגֵּעַ עַצְמוֹ לְהִתְפַּלֵּל בְּכָל כּחוֹ אַף-עַל-פִּי שֶׁהוּא כְּמוֹ שֶׁהוּא אַף-עַל-פִּי שֶׁאֵינוֹ יָכוֹל לְהַרְגִּישׁ מְתִיקוּת בְּדִבּוּרֵי הַתְּפִלָּה וְהַיְגִיעָה בְּעַצְמָהּ יְקָרָה מְאֹד (כַּמְבֹאָר בְּמָקוֹם אַחֵר) אֲבָל הַחוֹלְקִים הֵם בְּחִינַת כְּלָבִים מַמָּשׁ וְגָדוֹל עֲווֹנָם מִנְּשׂא כַּנַּ"ל:
ז. הַצַּדִּיק אֲכִילָתוֹ הִיא יְקַר הָעֵרֶךְ כִּי מַשְׂבִּיעַ אֶת הַנֶּפֶשׁ דִּקְדֻשָּׁה וְעַל כֵּן אָסוּר לוֹ לְהִתְעַנּוֹת אֲבָל מִי שֶׁצָּרִיךְ לְהִתְעַנּוֹת צָרִיךְ בְּוַדַּאי לְהִתְעַנּוֹת וּמִצְוָה הִיא:
ח. הַחוֹלַאַת שֶׁל שְׁבִירַת עֲצָמוֹת (שֶׁקּוֹרִין בְּרֶעכֶנִישׁ) רַחֲמָנָא לִצְלָן בָּאָה מֵחֲמַת תַּאֲוַת נִאוּף:

נא – כשאתם מגיעין לאבני שיש טהור
א. הַשֶּׁקֶר מַזִּיק לָעֵינַיִם בְּגַשְׁמִיּוּת וּבְרוּחָנִיוּת:
ב. כְּשֶׁאוֹמֵר שֶׁקֶר מִתְגַּבְּרִים עֲכִירַת הַדָּמִים שֶׁמִּשָּׁם בָּאָה הַמָּרָה שְׁחוֹרָה וְהַדְּמָעוֹת שֶׁמְּקַלְקְלִין עֵינָיו. כִּי אִי אֶפְשָׁר לְדַבֵּר שֶׁקֶר עַד שֶׁיְּעַכֵּר אֶת דָּמָיו. וֶאֱמֶת אִי אֶפְשָׁר לְדַבֵּר כִּי אִם כְּשֶׁמְּזַכֵּךְ מִקּדֶם אֶת הַדָּמִים:
ג. הַשֶּׁקֶר הוּא הָרָע הוּא הַטֻּמְאָה וְעַל-יְדֵי-זֶה מֵסִיר הַשְׁגָּחַת הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ מֵעָלָיו. אֲבָל עַל-יְדֵי אֱמֶת הַשְׁגָּחַת הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ עָלָיו בִּשְׁלֵמוּת:
ד. הָאֱמֶת הוּא אֶחָד וְהַשֶּׁקֶר הוּא הַרְבֵּה. כִּי אִי אֶפְשָׁר לוֹמַר הָאֱמֶת עַל הַדָּבָר כִּי אִם אֶחָד דְּהַיְנוּ כְּמוֹ שֶׁהוּא דַּיְקָא, כְּגוֹן עַל כֶּסֶף כֶּסֶף לְבַד וְעַל זָהָב זָהָב לְבַד וְכוּ'. אֲבָל הַשֶּׁקֶר הוּא הַרְבֵּה כִּי יְכוֹלִין לוֹמַר שְׁקָרִים בְּלִי שִׁעוּר כְּגוֹן עַל כֶּסֶף שֶׁהוּא נְחֹשֶׁת אוֹ בְּדִיל אוֹ עוֹפֶרֶת וּשְׁאָרֵי שֵׁמוֹת בְּלִי שִׁעוּר. עַל כֵּן סוֹף כָּל סוֹף יִתְגַּלֶּה הָאֱמֶת בְּוַדַּאי וְיִתְבַּטֵּל הַהִתְנַגְּדוּת, כִּי כָּל הַהִתְנַגְּדוּת הוּא מֵחֲמַת רִבּוּי הַשֶּׁקֶר בְּלִי שִׁעוּר שֶׁמִּשָּׁם בָּא כָּל הַהִתְנַגְּדוּת כִּי בְּאֶחָד לֹא שַׁיָּךְ הִתְנַגְּדוּת. וְהָאֱמֶת שֶׁהוּא אֶחָד בְּוַדַּאי יִשָּׁאֵר קַיָּם לְעוֹלָם כִּי הָאֱמֶת הוּא אַחְדוּתוֹ יִתְבָּרַךְ. שֶׁכָּל הַשְּׁקָרִים שֶׁהֵם הַהִתְנַגְּדוּת הֵמָּה יאבֵדוּ, וְהוּא יַעֲמד לְעוֹלָם כִּי "אֱמֶת ה' לְעוֹלָם":
ה. כְּשֶׁתִּרְצֶה לְהִכָּלֵל בְּאֶחָד עַד שֶׁיִּהְיֶה נִכְלָל אַחַר הַבְּרִיאָה בִּבְחִינַת קדֶם הַבְּרִיאָה, שֶׁיִּהְיוּ כֻּלָּם אֶחָד כֻּלּוֹ טוֹב כֻּלּוֹ קדֶשׁ כְּמוֹ שֶׁהָיָה קדֶם הַבְּרִיאָה. תִּשְׁמר אֶת עַצְמְךָ מִשֶּׁקֶר וּתְדַבֵּר רַק אֱמֶת וְתִהְיֶה אִישׁ אֱמֶת לַאֲמִתּוֹ. וְעַל-יְדֵי-זֶה תִּהְיֶה נִכְלָל בְּאֶחָד כַּנַּ"ל כִּי הָאֱמֶת הוּא אֶחָד כַּנַּ"ל:

נב – הנעור בלילה והמהלך בדרך יחידי
א. צָרִיךְ כָּל אֶחָד לִרְאוֹת שֶׁיִּהְיֶה נִכְלָל בְּשָׁרְשׁוֹ. וּלְהִכָּלֵל בְּשָׁרְשׁוֹ צָרִיךְ שֶׁיִּהְיֶה לוֹ בִּטּוּל. וְאִי אֶפְשָׁר לָבוֹא לִידֵי בִּטּוּל כִּי אִם עַל-יְדֵי הִתְבּוֹדְדוּת, כִּי עַל-יְדֵי שֶׁמִּתְבּוֹדֵד בֵּינוֹ לְבֵין קוֹנוֹ עַל-יְדֵי-זֶה יָכוֹל לְבַטֵּל הַכּל וּלְהִתְדַּבֵּק בְּהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ וּלְהִכָּלֵל בְּשָׁרְשׁוֹ:
ב. עִקַּר הַהִתְבּוֹדְדוּת הוּא בַּלַּיְלָה שֶׁאָז כֻּלָּם יְשֵׁנִים וְשֶׁיִּהְיֶה הַמָּקוֹם מִחוּץ לָעִיר שֶׁיֵּלֵךְ בַּדֶּרֶךְ יְחִידִי דְּהַיְנוּ בְּמָקוֹם שֶׁאֵין בְּנֵי אָדָם הוֹלְכִים שָׁם אֲפִלּוּ בַּיּוֹם. וְעַל-יְדֵי-זֶה שֶׁמִּתְבּוֹדֵד בַּלַּיְלָה בַּדֶּרֶךְ יְחִידִי כַּנַּ"ל מְפַנֶּה לִבּוֹ וְדַעְתּוֹ מִכָּל עִסְקֵי הָעוֹלָם הַזֶּה וּמְבַטֵּל הַכּל עַד שֶׁמְּבַטֵּל אֶת עַצְמוֹ לְגַמְרֵי. דְּהַיְנוּ שֶׁבַּתְּחִלָּה מִתְפַּלֵּל הַרְבֵּה עַד שֶׁמְּבַטֵּל מִדָּה זֹאת וְאַחַר-כָּךְ מְבַטֵּל מִדָּה אַחֶרֶת עַד שֶׁמְּבַטֵּל אֶת עַצְמוֹ לְגַמְרֵי שֶׁלֹּא יִהְיֶה בּוֹ שׁוּם גֵּאוּת וְשׁוּם מַמָּשׁוּת עַד שֶׁיִּהְיֶה בְּעֵינָיו כְּאַיִן וָאֶפֶס מַמָּשׁ עַד שֶׁזּוֹכֶה לָבוֹא לִבְחִינַת בִּטּוּל בֶּאֱמֶת. וְעַל-יְדֵי-זֶה נִכְלָל כָּל הָעוֹלָם עִמּוֹ בְּשָׁרְשׁוֹ דְּהַיְנוּ שֶׁנִּכְלָל עִמּוֹ הַכּל בְּאַחְדוּתוֹ יִתְבָּרַךְ:

נג – עקר הולדה תלוי בה"א
א. עַל-יְדֵי שֶׁמִּשְׁתַּדְּלִים לְקָרֵב אֲנָשִׁים לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ וּלְצַדִּיקֵי אֱמֶת עַל-יְדֵי-זֶה זוֹכִין לְבָנִים:
ב. צָרִיךְ הָאָדָם לְהִשְׁתַּדֵּל שֶׁיַּגִּיעַ לִשְׁלֵמוּת הַדַּעַת דְּהַיְנוּ שֶׁיִּזְכֶּה לְדַעַת דִּקְדֻשָּׁה כָּל מַה שֶּׁאֶפְשָׁר לָאָדָם לֵידַע וּלְהַשִׂיג מַה שֶּׁאִי אֶפְשָׁר לָאָדָם לֵידַע יוֹתֵר. וְאִי אֶפְשָׁר לָבוֹא לָזֶה כִּי אִם עַל-יְדֵי שֶׁעוֹסֵק עִם בְּנֵי אָדָם לְקָרְבָם לַעֲבוֹדַת הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ עַל-יְדֵי-זֶה נִשְׁלָם דַּעְתּוֹ כַּנַּ"ל וְעַל-יְדֵי-זֶה זוֹכֶה לְבָנִים וְיוּכַל לִפְקד עֲקָרוֹת:
ג. וְזֶהוּ הַטַּעַם שֶׁהַצַּדִּיקִים מְיַגְּעִים אֶת עַצְמָם וְרוֹדְפִים אַחַר בְּנֵי אָדָם לְקָרְבָם לַעֲבוֹדָתוֹ יִתְבָּרַךְ כִּי אֵין זֶה כְּדֵי לְהַרְבּוֹת כְּבוֹדָם חַס וְשָׁלוֹם אֶלָּא כְּדֵי לְהַשְׁלִים דַּעְתָּם כַּנַּ"ל:

נד – ויהי מקץ שנתים ימים
א. צָרִיךְ לִשְׁמור מְאד אֶת הַזִּכָּרוֹן שֶׁלֹּא יִפּל לְשִׁכְחָה דְּהַיְנוּ שֶׁיִּזְכּר תָּמִיד בְּעָלְמָא דְּאָתֵי וְלֹא יִשְׁכַּח. וְכָךְ רָאוּי לִהְיוֹת מִנְהַג אִישׁ הַיִּשְׂרְאֵלִי, שֶׁתֵּכֶף בַּבּקֶר בַּהֲקִיצוֹ מִשְּׁנָתוֹ מִיָּד כְּשֶׁיִּפְתַּח אֶת עֵינָיו קדֶם שֶׁיַּעֲשֶׂה שׁוּם דָּבָר יַזְכִּיר אֶת עַצְמוֹ תֵּכֶף בְּעָלְמָא דְּאָתֵי וְזֶהוּ זִכָּרוֹן בִּכְלָלִיּוּת. וְאַחַר-כָּךְ צָרִיךְ לְהַמְשִׁיךְ הַזִּכָּרוֹן בִּפְרָטִיּוּת דְּהַיְנוּ שֶׁיַּגְדִּיל דַּעְתּוֹ בְּכָל מַחֲשָׁבָה דִּבּוּר וּמַעֲשֶׂה. וּלְהִסְתַּכֵּל וּלְהִתְבּוֹנֵן הֵיטֵב עַל כָּל הַסִּבּוֹת וְהָעִנְיָנִים שֶׁהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ מַזְמִין לוֹ וּמְגַלְגֵּל עִמּוֹ בְּכָל יוֹם וָיוֹם, כִּי כָּל יוֹם יֵשׁ בּוֹ מַחֲשָׁבָה דִּבּוּר וּמַעֲשֶׂה מְשֻׁנֶּה מֵחֲבֵרוֹ. וְצָרִיךְ שֶׁתֵּדַע שֶׁהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ מְצַמְצֵם אֱלקוּתוֹ מֵאֵין סוֹף וְאֵין תַּכְלִית עַד נְקֻדַּת הַמֶּרְכָּז שֶׁל עוֹלָם הַגַּשְׁמִי שֶׁהָאָדָם עוֹמֵד עָלָיו. וּמַזְמִין לְכָל אָדָם מַחֲשָׁבָה דִּבּוּר וּמַעֲשֶׂה לְפִי הַיּוֹם וּלְפִי הַמָּקוֹם וּלְפִי הָאָדָם וּמַלְבִּישׁ לוֹ בָּהֶם רְמָזִים כְּדֵי לְקָרְבוֹ לַעֲבוֹדָתוֹ. בְּכֵן צָרִיךְ לְהִסְתַּכֵּל עַל כָּל זֶה לְהַגְדִּיל דַּעְתּוֹ וְשִׂכְלוֹ לְהָבִין הָרְמָזִים שֶׁהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ מְרַמֵּז לוֹ בָּהֶם לְהִתְקָרֵב אֵלָיו בְּכָל פַּעַם מִכָּל מָקוֹם שֶׁהוּא. כִּי בְּכָל הָעִנְיָנִים וּבְכָל הַמְּלָאכוֹת וּבְכָל הַמַּשָׂא וּמַתָּן וּבְכָל הַדְּבָרִים שֶׁבָּעוֹלָם שֶׁהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ מַזְמִין לָאָדָם בְּכָל יוֹם וָיוֹם בְּכֻלָּם יֵשׁ בָּהֶם רְמָזִים פְּרָטִיִּים כַּנַּ"ל. וְצָרִיךְ לְהַגְדִּיל דַּעְתּוֹ וּלְהִסְתַּכֵּל עַל זֶה הֵיטֵב לְהָבִין רְמִיזוֹתָיו שֶׁל הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ:
ב. אַךְ צָרִיךְ לִזָּהֵר לְצַמְצֵם דַּעְתּוֹ שֶׁלֹּא יַעֲמִיק מַחֲשַׁבְתּוֹ בָּזֶה יוֹתֵר מִדַּאי שֶׁלֹּא יֵצֵא מִגְּבוּל הַקְּדֻשָּׁה. דְּהַיְנוּ שֶׁלֹּא תְּשׁוֹטֵט מַחֲשַׁבְתּוֹ עַל-יְדֵי-זֶה לַחֲקִירוֹת וּבִלְבּוּלִים רַק לְפִי שֵׂכֶל הָאֱנוֹשִׁי שֶׁלּוֹ כֵּן יַגְדִּיל דַּעְתּוֹ וּמַחֲשַׁבְתּוֹ בָּזֶה. וְכֵן לֹא יִסְתַּכֵּל בָּזֶה לְמַעְלָה מִמַּדְרֵגָתוֹ:
ג. אֲפִלּוּ מִי שֶׁיּוֹדֵעַ וּמֵבִין הָרְמָזִים מִכָּל הַדְּבָרִים אֲפִלּוּ מִדִּבְרֵי חֹל אַף-עַל-פִּי-כֵן אָסוּר לוֹ לַעֲסֹק רַק בְּדִבְרֵי חֹל (מִשְּׁנֵי טְעָמִים הַמְבֹאָרִים בִּפְנִים) אֶלָּא גַּם הוּא צָרִיךְ שֶׁיִּהְיֶה לוֹ הִסְתַּפְּקוּת לְהִסְתַּפֵּק רַק בַּהֶכְרֵחִיּוּת. כִּי אֵלּוּ שֶׁאֵין לָהֶם מִדַּת הַהִסְתַּפְּקוּת וּמַנְהִיגִים אֶת בֵּיתָם בִּגְדוֹלוֹת דַּוְקָא כַּנָּהוּג עַכְשָׁו בַּעֲווֹנוֹתֵינוּ הָרַבִּים בְּהַרְבֵּה אֲנָשִׁים, עֲלֵיהֶם נֶאֱמַר: "מְאֵרַת ה' בְּבֵית רָשָׁע" (מִשְׁלֵי ג' לג). כִּי לְעוֹלָם חָסֵר לָהֶם הַרְבֵּה כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב: "וּבֶטֶן רְשָׁעִים תֶּחְסָר" (שָׁם י"ג לג). אֲבָל בְּצַדִּיקִים שֶׁיֵּשׁ לָהֶם הִסְתַּפְּקוּת בַּמֶּה שֶׁחֲנָנָם ה' כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב: "צַדִּיק אוֹכֵל לְשׂבַע נַפְשׁוֹ" (שָׁם) אֶצְלָם הוּא אוֹר מָלֵא וְנִשְׁפָּע עַל יָדָם כָּל הַהַשְׁפָּעוֹת טוֹבוֹת:
ד. וַאֲפִלּוּ מִזֶּה הַהִסְתַּפְּקוּת גּוּפֵהּ צָרִיךְ לְהַפְרִישׁ לִצְדָקָה וְעַל-יְדֵי-זֶה נַעֲשֶׂה יִחוּד בֵּין צַדִּיק לִכְנֶסֶת יִשְׂרָאֵל כַּמְבאָר בִּפְנִים:
ה. וְהַהֲמוֹן עַם שֶׁאֵין לָהֶם שֵׂכֶל לְהָבִין הָרְמָזִים הַנַּ"ל נַעֲשֶׂה אֶצְלָם כָּל זֶה מִמֵּילָא עַל-יְדֵי שֵׁנָה וְצִיצִית וּתְפִלִּין וְתוֹרָה (אוֹ קְרִיאַת-שְׁמַע לְעַם הָאָרֶץ) וּתְפִלָּה וּמַשָׂא וּמַתָּן. שֵׁנָה הִיא בְּחִינַת לְאַדְבְּקָא מַחֲשַׁבְתָּא בְּעָלְמָא דְּאָתֵי כִּי בִּשְׁעַת הַשֵּׁנָה הַנְּשָׁמָה עוֹלָה לְמַעְלָה. תְּפִלִּין הִיא בְּחִינַת הַגְדָּלַת הַשֵׂכֶל לְהָבִין הָרְמָזִים הַנַּ"ל. צִיצִית הִיא בְּחִינַת הַצִּמְצוּם הַנַּ"ל כִּי עַל-יְדֵי מִצְוַת צִיצִית מַמְשִׁיכִין תִּקּוּן זֶה שֶׁלֹּא יֵצֵא מֹחוֹ חוּץ לַגְּבוּל כְּשֶׁמַּגְדִּיל דַּעְתּוֹ לְהָבִין הָרְמָזִים. וְעַל כֵּן צִיצִית קוֹדֶם לִתְפִלִּין כִּי צְרִיכִין לְתַקֵּן מִקּדֶם הַמּחִין שֶׁלֹּא יֵצֵא הַמֹּחַ חוּץ לַגְּבוּל וְאַחַר-כָּךְ יְכוֹלִין לְהַגְדִּיל דַּעְתָּם לְהָבִין הָרְמָזִים שֶׁל הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ שֶׁהוּא בְּחִינַת תְּפִלִּין. תּוֹרָה הִיא בְּחִינַת הִסְתַּפְּקוּת הַנַּ"ל כִּי הַתּוֹרָה הִיא עֵץ חַיִּים דְּמָזוֹן לְכֹלָּא בֵּהּ. וְגַם בְּלִמּוּד הַתּוֹרָה בְּעַצְמָהּ צְרִיכִין בְּחִינַת הִסְתַּפְּקוּת כִּי לִפְעָמִים מְבַלְבֵּל אֶת הָאָדָם מַה שֶּׁרוֹצֶה לִלְמוד יוֹתֵר מִדַּאי כִּי רוֹאֶה שֶׁיֵּשׁ הַרְבֵּה לִלְמוד וְרוֹצֶה לִלְמוד כָּל הַתּוֹרָה עַל רֶגֶל אַחַת וּמֵחֲמַת זֶה הוּא נִתְבַּלְבֵּל מְאד וְלִפְעָמִים נִתְבַּטֵּל עַל-יְדֵי-זֶה לְגַמְרֵי. עַל כֵּן צָרִיךְ גַּם בַּתּוֹרָה שֶׁיִּהְיֶה לוֹ בְּחִינַת הִסְתַּפְּקוּת וְכֵן אָמְרוּ חֲכָמֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה: 'לֹא עָלֶיךָ הַמְּלָאכָה לִגְמר' (אָבוֹת פ"ב) וְהַיְנוּ כַּנַּ"ל. תְּפִלָּה הִיא בְּחִינַת רַגְלֵי הַקְּדֻשָּׁה הַמְּלֻבָּשִׁין בְּזֶה הָעוֹלָם כַּמְבאָר בִּפְנִים:
ו. מַשָׂא וּמַתָּן הוּא בְּחִינַת יִחוּד צַדִּיק וּכְנֶסֶת יִשְׂרָאֵל הַנִּקְרָאִים מַשָׂא וּמַתָּן כַּמְבאָר בִּפְנִים. וְיִחוּד זֶה שֶׁל צַדִּיק וּכְנֶסֶת-יִשְׂרָאֵל נַעֲשֶׂה עַל-יְדֵי מַשָׂא וּמַתָּן בֶּאֱמוּנָה כִּי כָּל עִסְקֵי הַמַּשָׂא-וּמַתָּן שֶׁנִּתְגַּלְגְּלִים הַסְּחוֹרוֹת וְהַחֲפָצִים מֵאָדָם זֶה לְאָדָם אַחֵר הַכּל הוּא כְּפִי הַנִּיצוֹצוֹת שֶׁבָּהֶם. וְלִפְעָמִים צָרִיךְ הַחֵפֶץ לָצֵאת מֵרְשׁוּתוֹ לִרְשׁוּת אַחֵר וְאַחַר-כָּךְ יַחֲזר לִרְשׁוּתוֹ הַכּל כְּפִי הַנִּיצוֹצוֹת שֶׁבְּאוֹתוֹ הַדָּבָר וּכְפִי חֶלְקֵי הַנֶּפֶשׁ-רוּחַ-נְשָׁמָה שֶׁיֵּשׁ לְהָאָדָם בְּכָל עֵת וּזְמַן. עַל כֵּן אֵין לִדְחֹק אֶת הַשָּׁעָה בְּשׁוּם דָּבָר לִדְחֹק עַצְמוֹ בְּיוֹתֵר לִמְכּר אוֹ לִקְנוֹת דַּוְקָא בְּאוֹתָהּ הַשָּׁעָה שֶׁחָפֵץ כִּי עֵת לְכָל חֵפֶץ כְּפִי בֵּרוּר הַנִּיצוֹצוֹת וּכְפִי חֶלְקֵי הַנֶּפֶשׁ-רוּחַ-נְשָׁמָה שֶׁבָּאָדָם. וְעַל-יְדֵי מַשָׂא-וּמַתָּן בֶּאֱמוּנָה מַעֲלֶה וּמְתַקֵּן הַנִּיצוֹצוֹת וּמַשְׁלִים וּמֵאִיר הֶאָרָה בַּנֶּפֶשׁ-רוּחַ-נְשָׁמָה שֶׁלּוֹ וְנִתְיַחֵד צַדִּיק וּכְנֶסֶת-יִשְׂרָאֵל (שֶׁהוּא יִחוּד קֻדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא וּשְׁכִינְתֵּהּ) הַנִּקְרָאִים מַשָׂא וּמַתָּן:
ז. כְּדֵי לִשְׁמר אֶת הַזִּכָּרוֹן הַנַּ"ל צָרִיךְ לִשְׁמר אֶת עַצְמוֹ שֶׁלֹּא יִפּל לְרעַ עַיִן שֶׁהִיא מִיתַת הַלֵּב, שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה בָּא שִׁכְחָה וְנִפְגָּם הַזִּכָּרוֹן וְלִבּוֹ מֵת בְּקִרְבּוֹ וְאֵינוֹ זוֹכֵר אֶת תַּכְלִיתוֹ הַנִּצְחִי. שֶׁצְּרִיכִין לִזְכּר זֹאת בְּכָל יוֹם וּלְאַדְבְּקָא מַחֲשַׁבְתֵּהּ בְּעַלְמָא דְּאָתֵי. וְעַל-יְדֵי רע עַיִן אֵינוֹ מֵשִׂים לִבּוֹ לְכָל זֶה:
ח. וְיֵשׁ כַּמָּה בְּחִינוֹת בְּרעַ עַיִן; יֵשׁ שֶׁעֵינוֹ צָרָה בְּהִתְנַשְׂאוּת שֶׁל חֲבֵרוֹ וְכֵן יֵשׁ כַּמָּה בְּחִינוֹת בָּזֶה. וְצָרִיךְ לִשְׁמר אֶת עַצְמוֹ מִזֶּה מְאד שֶׁלֹּא יִהְיֶה לוֹ שׁוּם עַיִן רָעָה עַל חֲבֵרוֹ כְּלָל וְכֵן צְרִיכִין לְהִתְפַּלֵּל הַרְבֵּה לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ שֶׁיִּנָּצֵל מֵרעַ עַיִן שֶׁל חֲבֵרוֹ. וּמִי שֶׁאֵינוֹ מַרְגִּישׁ בְּעַצְמוֹ שֶׁיּוּכַל לַעֲמד כְּנֶגֶד הָרעַ עַיִן לְהַכְנִיעוֹ צָרִיךְ לִבְרחַ מִמֶּנּוּ אֲבָל מִי שֶׁיָּכוֹל לְתַקְּנוֹ צָרִיךְ לְתַקְּנוֹ:
ט. גַּם צָרִיךְ לִשְׁמר אֶת הָעַיִן מִכֹּחַ הַמְדַמֶּה וַאֲפִלּוּ מִי שֶׁהוּא טוֹב עַיִן צָרִיךְ לִשְׁמר עַצְמוֹ מִזֶּה. כְּמוֹ שֶׁאָנוּ רוֹאִין בְּחוּשׁ שֶׁאֲפִלּוּ מִי שֶׁיֵּשׁ לוֹ רְאִיָּה יָפָה יָכוֹל לִטְעוֹת עַצְמוֹ עַל-יְדֵי שֶׁרוֹאֶה מֵרָחוֹק וְנִדְמֶה לוֹ הֵפֶךְ מִן הָאֱמֶת וְכוּ'. כֵּן הוּא בְּעֵינֵי הַשֵׂכֶל בְּכַמָּה בְּחִינוֹת כְּגוֹן לִפְעָמִים נִדְמֶה לוֹ שֶׁחֲבֵרוֹ נוֹטֶה מִן הָאֱמֶת אוֹ שֶׁעוֹשֶׂה כְּנֶגְדּוֹ שֶׁלֹּא כְּהגֶן וְכוּ' וּמֵחֲמַת זֶה יֵשׁ בְּלִבּוֹ עָלָיו וְיוּכַל לְהִתְעוֹרֵר עַל-יְדֵי-זֶה מַחֲלֹקֶת. וְנִדְמֶה לוֹ שֶׁחוֹלֵק עַל חֲבֵרוֹ לְשֵׁם שָׁמַיִם וּבֶאֱמֶת הַכּל בָּא מִטָּעוּת שֶׁל כֹּחַ הַמְדַמֶּה שֶׁנִּדְמֶה לוֹ עַל חֲבֵרוֹ דִּבְרֵי שְׁקָרִים וּבְדוּיִים. וְכֵן יֵשׁ בָּזֶה כַּמָּה בְּחִינוֹת מַה שֶּׁעֵינֵי הַשֵׂכֶל נוֹטִים מֵהָאֱמֶת עַל-יְדֵי טָעוּת שֶׁל כֹּחַ הַמְדַמֶּה, כִּי כֹּחַ הַמְדַמֶּה יָכוֹל לְהַטְעוֹת אֲפִלּוּ לְמִי שֶׁהוּא טוֹב עַיִן. עַל כֵּן צְרִיכִין לָזֶה שְׁמִירָה יְתֵרָה לִשְׁמר עַצְמוֹ מְאד מִטָּעוּת שֶׁל הַמְדַמֶּה:
י. וְזֶה זוֹכִין עַל-יְדֵי שֶׁשּׁוֹמְרִין אֶת עַצְמוֹ מְאד מִלָּשׁוֹן הָרָע מִלְּאָמְרוֹ וּמִלְּקַבְּלוֹ, כִּי עַל-יְדֵי לָשׁוֹן הָרָע מִתְגַּבֵּר הַמְדַמֶּה וּפְגַם הַזִּכָּרוֹן הַנַּ"ל שֶׁהוּא תָּלוּי בְּתִקּוּן הָעֵינַיִם כַּנַּ"ל. וְכֹחַ הַמְדַמֶּה הוּא כֹּחַ הַבַּהֲמִיּוּת כִּי גַּם בְּהֵמָה יֵשׁ לָהּ כֹּחַ הַמְדַמֶּה. וְנִסְתַּלֵּק מִמֶּנּוּ הַדַּעַת וַאֲזַי נוֹפֵל מֵאַהֲבַת הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ לְאַהֲבַת הַבַּהֲמִיּוּת שֶׁהֵם כָּל הַתַּאֲווֹת הַבָּאִים מִכֹּחַ הַמְדַמֶּה שֶׁמִּתְגַּבֵּר בְּיוֹתֵר עַל-יְדֵי לָשׁוֹן הָרָע כַּנַּ"ל:
יא. עַל-יְדֵי רעַ עַיִן וְכֵן עַל-יְדֵי לָשׁוֹן הָרָע אֵינוֹ מַנִּיחַ אַחֲרָיו בֵּן זָכָר:
יב. הַכֹּחַ הַמְדַמֶּה הוּא מְחַזֵּר דַּוְקָא לִשְׁרוֹת עַל-פִּי שׁוֹנֶה הֲלָכוֹת מִטַּעַם הַמְבֹאָר בִּפְנִים, וְעַל כֵּן אִם מְחַדְּשִׁים בַּתּוֹרָה הוּא חִדּוּשׁ נָאֶה (בִּלְשׁוֹן אַשְׁכְּנַז גְּלַייךְ) כִּי הוּא מְדַמֶּה מִלְּתָא לְמִלְּתָא. אַךְ אֵלּוּ הַחִדּוּשִׁים קָשִׁים לְפַרְנָסָה, שֶׁכְּשֵׁם שֶׁעַל-יְדֵי חִדּוּשֵׁי תּוֹרָה אֲמִתִּיִּים בָּאִים כָּל הַהַשְׁפָּעוֹת וְהַבְּרָכוֹת לָעוֹלָם כַּמְבֹאָר בִּפְנִים כֵּן עַל-יְדֵי הַחִדּוּשִׁים הַבָּאִים מִכֹּחַ הַמְדַמֶּה בָּא רָעָב לָעוֹלָם חַס וְשָׁלוֹם:
יג. הִתְגַּבְּרוּת כֹּחַ הַמְדַמֶּה הוּא עַל-יְדֵי עַצְבוּת שֶׁהוּא רוּחַ נְכֵאָה רוּחַ רָעָה וְעַל-יְדֵי-זֶה בָּא הִתְגַּבְּרוּת הַשִּׁכְחָה הַנַּ"ל. וְעַל כֵּן צָרִיךְ לִהְיוֹת בְּשִׂמְחָה וְעַל-יְדֵי-זֶה עִקַּר הַכְנָעַת הַמְדַמֶּה וְזוֹכִין לִזְכֹּר בְּעָלְמָא דְּאָתֵי:
יד. שְׁמִיעַת קוֹל נִגּוּן עַל כְּלִי זֶמֶר מִמְּנַגֵּן כָּשֵׁר לְשֵׁם שָׁמַיִם הִיא סְגֻלָּה גְּדוֹלָה לִזְכּוֹת לְשִׂמְחָה וּלְהַכְנִיעַ הַמְדַמֶּה וְלִזְכּוֹת לַזִּכָּרוֹן הַנַּ"ל. גַּם עַל-יְדֵי-זֶה יָכוֹל לְהַשִׂיג רוּחַ נְבוּאָה וְרוּחַ-הַקּדֶשׁ וְיָכוֹל לִשְׁפּךְ שִׂיחוֹ כַּמַּיִם נֹכַח פְּנֵי ה', עַל כֵּן צָרִיךְ לִהְיוֹת בְּשִׂמְחָה תָּמִיד:
טו. עַל-יְדֵי הִתְבּוֹדְדוּת בַּלַּיְלָה שֶׁאָז עִקַּר זְמַנָּהּ וְכֵן עַל-יְדֵי קִימַת חֲצוֹת זוֹכֶה לְכָל הַנַּ"ל וְלַחֲשֹׁב בְּכָל עֵת עַל תַּכְלִיתוֹ וְסוֹפוֹ הָאַחֲרוֹן לָעוֹלָם הַבָּא עַד שֶׁיָּשׁוּב בִּתְשׁוּבָה שְׁלֵמָה בֶּאֱמֶת. וְזוֹכֶה לְהִסְתַּכֵּל עַל כָּל מַה שֶּׁהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ מְסַבֵּב עִמּוֹ וּלְהָבִין שֶׁהַכּל הוּא כְּדֵי לְרַמֵּז לוֹ רְמָזִים בְכָל עֵת לְהִתְקָרֵב אֵלָיו שֶׁזֶּהוּ עִקַּר הַיִּשּׁוּב הַדַּעַת הָאֲמִתִּי. וְעִקַּר קִיּוּמוֹ בְּזֶה הָעוֹלָם מִסְפַּר יְמֵי חַיֵּי הֶבְלוֹ וְכָל מַה שֶּׁנַּעֲשֶׂה עִמּוֹ בְּכָל יוֹם הַכּל כַּאֲשֶׁר לַכּל הוּא בִּשְׁבִיל זֶה לְבַד:
טז. עַל-יְדֵי מִצְוַת נֵר חֲנֻכָּה מַמְשִׁיכִין עַל עַצְמוֹ הַדַּעַת הַקָּדוֹש שֶׁהוּא בְּחִינַת שֶׁמֶן הַטּוֹב שֶׁהוּא בְּחִינַת זִכָּרוֹן דְּהַיְנוּ לִזְכֹּר תָּמִיד בְּעָלְמָא דְּאָתֵי בִּכְלָל וּבִפְרָט:
יז. מִי שֶׁהוּא טוֹב עַיִן זוֹכֶה לָאֱמֶת וְעַל-יְדֵי-זֶה זוֹכֶה לִדְבֵקוּת אֲמִתִּי בְּהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ:

נה – אבא שאול אומר קובר מתים הייתי
א. לִרְאוֹת בְּמַפַּלְתָּן שֶׁל רְשָׁעִים אִי אֶפְשָׁר כִּי אִם עַל-יְדֵי בְּחִינַת אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב: "שֵׁב לִימִינִי עַד אָשִׁית אוֹיְבֶיךָ הֲדם לְרַגְלֶיךָ" (תְּהִלִּים ק"י א) וְאֶרֶץ-יִשְׂרָאֵל נִקְרֵאת יָמִין כְּמַאֲמַר חֲכָמֵינוּ, זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה (הוּבָא בְּפֵרוּשׁ רַשִׁ"י פָּרָשַׁת וַיִּשְׁלַח עַל-פָּסוּק וְאָבִיו קָרָא לוֹ בִנְיָמִין):
ב. וַאֲפִלּוּ עַכְשָׁו בַּגָּלוּת שֶׁאֶרֶץ-יִשְׂרָאֵל הִיא תַּחַת יַד הַסִּטְרָא אַחֲרָא וְאֵין יְכלֶת בִּקְדֻשָּׁתָהּ לְהִתְגַּלּוֹת אַף-עַל-פִּי-כֵן יְכוֹלִין לְגַלּוֹת וּלְהַמְשִׁיךְ קְדֻשָּׁתָהּ עַל-יְדֵי הִתְנוֹצְצוּת זְכוּת אָבוֹת, כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב: "וְזָכַרְתִּי אֶת בְּרִיתִי יַעֲקב וְגוֹ' וְהָאָרֶץ אֶזְכּר" (וַיִּקְרָא כ"ו מב). וְעַל-יְדֵי הִתְנוֹצְצוּת זְכוּת אָבוֹת נִתְגַּלֶּה קְדֻשַּׁת אֶרֶץ-יִשְׂרָאֵל וְעַל-יְדֵי-זֶה זוֹכִין לִרְאוֹת בְּמַפַּלְתָּן שֶׁל רְשָׁעִים. וְלֹא דַּי שֶׁהָאָדָם נִצּוֹל מֵהָרָשָׁע אֶלָּא גַּם רוֹאֶה בָּרָשָׁע מַה שֶּׁהָרָשָׁע רָצָה לִרְאוֹת בּוֹ:
ג. כִּי הָרְשָׁעִים מַמְשִׁיכִים רעַ עַיִן עַל שׂנְאֵיהֶם כְּמַאֲמַר חֲכָמֵינוּ, זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה: 'וְלֹא עוֹד אֶלָּא שֶׁרוֹאֶה בְּשׂנְאָיו' שֶׁנֶּאֱמַר: "מָרוֹם מִשְׁפָּטֶיךָ מִנֶּגְדּוֹ" (בְּרָכוֹת ז), וְעַל-יְדֵי לִמּוּד זְכוּת שֶׁהָאָדָם מְלַמֵּד עַל הָרָשָׁע נִצּוֹל מֵהָרעַ עַיִן שֶׁל הָרָשָׁע. גַּם מַה שֶּׁהָרְשָׁעִים זוֹכִין בַּדִּין (כְּמוֹ שֶׁאָמְרוּ שָׁם) וּמוּרָם וּמְסֻלָּק מִשְׁפָּטָיו יִתְבָּרַךְ מֵהֶם הַכּל הוּא לְטוֹבַת הַצַּדִּיק, כִּי גַּם הַקָּדוֹשׁ-בָּרוּךְ-הוּא מְלַמֵּד זְכוּת עַל הָרָשָׁע בִּשְׁבִיל לְהַצִּיל אֶת הַצַּדִּיק מֵעֵינוֹ הָרָע. כִּי הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ אוֹחֵז בְּיַד מִדַּת מִשְׁפָּט וּכְשֶׁמְּסַלֵּק מִשְׁפָּטוֹ שֶׁלֹּא יִשְׁלֹט עַל הָרָשָׁע נִתְגַּלֶּה יַד ה' וְנַעֲשֶׂה צֵל שֶׁבּוֹ נִתְכַּסֶּה הַצַּדִּיק, כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב: "וּבְצֵל יָדִי כִּסִּיתִיךָ" (יְשַׁעְיָה נ"א טז), וַאֲזַי הָרְשָׁעִים, שֶׁעֵינֵיהֶם בַּגָּלוּת הַמַּר הַזֶּה לְטוּשׁוֹת כִּרְאִוי מֻצָּק, עַל-יְדֵי הַצֵּל נִכְהוּ מְאוֹר עֵינֵיהֶם, שֶׁאֵין אַרְסָם יָכוֹל לְהַזִּיק, אֲבָל הַצַּדִּיקִים שֶׁמְּאוֹר עֵינֵיהֶם בַּזְּמַן הַזֶּה קָטָן כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב: "מִי עִוֵּר כִּמְשֻׁלָּם" (יְשַׁעְיָה מ"ב יט) עַל-יְדֵי הַצֵּל נִתְחַזֵּק מְאוֹר עֵינֵיהֶם, כְּדֶרֶךְ חֲלוּשֵׁי הָרְאוּת שֶׁאֵינָם יְכוֹלִים לִרְאוֹת הֵיטֵב בְּאוֹר גָּדוֹל וּצְרִיכִין לְצֵל כְּדֵי שֶׁיּוּכְלוּ לִרְאוֹת. וְעַל-יְדֵי הַצֵּל נִתְחַזֵּק מְאוֹר עֵינָיו שֶׁל הַצַּדִּיק וְיָכוֹל לִרְאוֹת לְמֵרָחוֹק וְרוֹאֶה וּמַשִׂיג צִדְקָתוֹ שֶׁל הַקָּדוֹשׁ-בָּרוּךְ-הוּא, שֶׁהַצֶּדֶק שֶׁהַקָּדוֹשׁ-בָּרוּךְ-הוּא מַצְדִּיק אֶת הָרָשָׁע בְּמִשְׁפָּט זֶהוּ צִדְקָתוֹ שֶׁל הַקָּדוֹשׁ-בָּרוּךְ-הוּא "כִּי לֹא אַצְדִּיק רָשָׁע" (שְׁמוֹת כ"ג):
ד. וְעַל-יְדֵי שֶׁרוֹאֶה צִדְקַת ה' נִתְחַזֵּק אֱמוּנָתוֹ וְנִתְפַּשֵּׁט לִבּוֹ מֵעַקְמִימִיּוּתוֹ שֶׁהָיָה לוֹ מִקּדֶם וְיָכוֹל לְהִתְפַּלֵּל. כִּי עִקַּר הַתְּפִלָּה הִיא עַל-יְדֵי אֱמוּנָה שֶׁמַּאֲמִין שֶׁהַכּל הוּא בִּרְשׁוּת הַקָּדוֹשׁ-בָּרוּךְ-הוּא אֲפִלּוּ לְשַׁנּוֹת הַטֶּבַע 'וְאֵין הַקָּדוֹשׁ-בָּרוּךְ-הוּא מְקַפֵּחַ שְׂכַר כָּל בְּרִיָּה' (פְּסָחִים קי"ח), וְאָז מְחַזֵּק אֶת עַצְמוֹ וּמִתְפַּלֵּל עַל צְרָכָיו. וְזֶהוּ בְּחִינַת פָּרָה אֲדֻמָּה פָּרָה זֶה בְּחִינַת תְּפִלָּה כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב: "וּנְשַׁלְּמָה פָרִים שְׂפָתֵינוּ" (הוֹשֵׁעַ י"ד ג), "אֲדֻמָּה תְּמִימָה וְכוּ' אֲשֶׁר לֹא עָלָה עָלֶיהָ עֹל" (בַּמִּדְבָּר י"ט ב) הוּא בְּחִינַת מַה שֶּׁרוֹאֶה וּמַשִׂיג צִדְקַת ה' שֶׁמַּחֲלִישׁ כֹּחַ הַדִּין וּמְסַלְּקוֹ מֵהָרָשָׁע לְטוֹבַת הַצַּדִּיק שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה נִתְחַזֵּק אֱמוּנָתוֹ וְיָכוֹל לְהִתְפַּלֵּל כַּמְבֹאָר בִּפְנִים כָּל זֶה:
ה. וְזֶהוּ בְּחִינַת עָפָר וָאֵפֶר הַנֶּאֱמַר בַּפָּרָה, כִּי הַתְּפִלָּה צְרִיכָה לִבְחִינַת עָפָר וָאֵפֶר. כִּי בִּשְׁעַת הַתְּפִלָּה צָרִיךְ לְהַכְנִיעַ הָרָע שֶׁבַּפְּרָט וְהָרָע שֶׁבַּכְּלָל תַּחַת הַטּוֹב בִּבְחִינַת: "וְעַסּוֹתֶם רְשָׁעִים כִּי יִהְיוּ אֵפֶר תַּחַת כַּפּוֹת רַגְלֵיכֶם" (מַלְאָכִי ג' כא). הָרָע שֶׁבַּפְּרָט הַיְנוּ גּוּפוֹ וְחָמְרוֹ הַמְּגֻשָּׁם יְבַטֵּל בִּשְׁעַת הַתְּפִלָּה כְּמוֹ חֲסִידִים הָרִאשׁוֹנִים שֶׁהָיָה לָהֶם בִּשְׁעַת הַתְּפִלָּה הִתְפַּשְּׁטוּת הַגַּשְׁמִיּוּת. וְהָרָע שֶׁבַּכְּלָל הַיְנוּ הַתְּפִלּוֹת שֶׁל פּוֹשְׁעֵי יִשְׂרָאֵל שֶׁמִּתְפַּלְּלִין עִמּוֹ יְבַטֵּל הָרָע שֶׁלָּהֶם וְיַעֲשֶׂה מֵהָרַע כִּסֵּא לַקְּדֻשָּׁה זֶהוּ בְּחִינַת אֵפֶר שֶׁיֵּשׁ בַּתְּפִלָּה. וְעָפָר שֶׁבַּתְּפִלָּה הַיְנוּ שֶׁיְּקַשֵּׁר עַצְמוֹ עִם נַפְשִׁין רוּחִין וְנִשְׁמָתִין שֶׁל שׁוֹכְנֵי עָפָר וִיעוֹרֵר אוֹתָם בִּתְפִלָּתוֹ בִּבְחִינַת: "הָקִיצוּ וְרַנְּנוּ שׁוֹכְנֵי עָפָר" (יְשַׁעְיָה כ"ו יט) זֶהוּ בִּכְלָל. וּבִפְרָט הַיְנוּ חֶלְקֵי נֶפֶשׁ-רוּחַ-נְשָׁמָה שֶׁלּוֹ שֶׁבָּאוּ כְּבָר בְּגִלְגּוּל וְנִתַּקְּנוּ יְעוֹרְרֵם גַּם כֵּן כַּנַּ"ל. וְזֶה נִקְרָא תְּפִלָּה בְּצִבּוּר כִּי אוֹתִיּוֹת צִבֻּ"ר רָאשֵׁי-תֵּבוֹת צַדִּיקִים בֵּינוֹנִים רְשָׁעִים, בֵּינוֹנִים הוּא הַמִּתְפַּלֵּל, צַדִּיקִים זֶה בְּחִינַת עָפָר, רְשָׁעִים זֶה בְּחִינַת אֵפֶר הַנַּ"ל (עַיֵּן פְּנִים):
ו. גַּם צָרִיךְ לְתַקֵּן בִּתְפִלָּתוֹ שְׁלשָׁה דְּבָרִים. א' צָרִיךְ הַמִּתְפַּלֵּל לְתַקֵּן בִּתְפִלָּתוֹ לְהַעֲלוֹת אֶת הַנּוֹפְלִים לֶאֱמוּנוֹת כָּזְבִּיּוֹת לְהַעֲלוֹתָם בִּתְפִלָּתוֹ לֶאֱמוּנָה אֲמִתִּיית שֶׁהִיא תְּפִלָּה וְלִקְבֹּעַ בְּלִבָּם אֱמוּנָה שְׁלֵמָה. ב' צָרִיךְ לְכַוֵּן מְאֹד בִּתְפִלָּתוֹ וְעַל-יְדֵי כַּוָּנַת הַלֵּב שֶׁבַּתְּפִלָּה מְתַקֵּן אֶת לֵב אוֹתָם שֶׁשִׂכְלָם יוֹתֵר מִמַּעֲשֵׂיהֶם וְאֵין כֹּחַ בְּלִבָּם לְהָכִיל אֶת שִׂכְלָם וַאֲזַי הַשֵׂכֶל מַחֲטִיאָם בְּיוֹתֵר. וְהֵן הֵן הַפִילוֹסוֹפִים שֶׁאֵין לָהֶם לֵב טָהוֹר וְאֵין לִבָּם יָכוֹל לְקַבֵּל הַשֵׂכֶל בִּקְדֻשָּׁה בֶּאֱמֶת לַאֲמִתּוֹ כָּרָאוּי. כִּי עִקַּר חִזּוּק הַלֵּב הוּא עַל-יְדֵי מַעֲשִׂים טוֹבִים אֲבָל כְּשֶׁשִׂכְלָם יוֹתֵר מִמַּעֲשֵׂיהֶם אֲזַי לִבָּם חָלוּשׁ וְחָסֵר. וּבִפְרָט הַנּוֹאֲפִים הָעוֹסְקִים בְּחָכְמַת הַפִילוֹסוֹפְיָא שֶׁמַּזִּיק לָהֶם מְאֹד מְאֹד כִּי עַל-יְדֵי הַנִּאוּף לִבָּם חָסֵר מְאֹד כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב: "נוֹאֵף אִשָּׁה חֲסַר לֵב" (מִשְׁלֵי ו' לב). וְאֵין בְּלִבָּם יְכלֶת לְהָכִיל אֶת הַשֵׂכֶל בְּתוֹכוֹ לְהִתְרַחֵק מֵחֲטָאִים וּלְהִתְדַּבֵּק בְּהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ עַל יָדוֹ שֶׁזֶּהוּ עִקַּר הַשֵׂכֶל הָאֱמֶת (וּמַזִּיקִים לָהֶם וּלְכָל הָעוֹלָם יוֹתֵר מִנְּחָשִׁים וְעַקְרַבִּים וּמִכָּל מִינֵי מַזִּיקִים שֶׁבָּעוֹלָם, כִּי מְחָרְפִים וּמְגַדְּפִים בְּחָכְמָתָם כְּלַפֵּי מַעְלָה וּכְנֶגֶד הַתּוֹרָה הַקְּדוֹשָׁה וּבִפְרָט נֶגֶד חַכְמֵי הַגְּמָרָא וְהַצַּדִּיקִים שֶׁאַחֲרֵיהֶם זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה כַּיָּדוּעַ וּמְפֻרְסָם. בַּעַל הָרַחֲמִים יִשְׁמר שְׁאֵרִית יִשְׂרָאֵל מֵהֶם וּמֵהֲמוֹנָם. רַק צָרִיךְ לְבַטֵּל אֶת שִׂכְלוֹ נֶגֶד אַנְשֵׁי אֱמֶת שֶׁהוֹלְכִים בְּדֶרֶךְ הָאֱמֶת כְּפִי מַה שֶּׁקִּבַּלְנוּ מֵרַבּוֹתֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה):
ז. גַּם צָרִיךְ לַהֲפֹךְ כָּל הַבִּזְיוֹנוֹת לְכָבוֹד כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב: "וּבְהֵיכָלוֹ כֻּלּוֹ אוֹמֵר כָּבוֹד" (תְּהִלִּים כ"ט ט). כִּי כְּשֶׁאָדָם עוֹמֵד בְּהֵיכַל הַמֶּלֶךְ וּמְבַטֵּל אֶת עַצְמוֹ מִכָּל וָכֹל וְאֵינוֹ רוֹאֶה שׁוּם דָּבָר רַק אֶת הַמֶּלֶךְ. מוּבָן בְּוַדַּאי שֶׁאִם שׁוֹמֵעַ אֵיזֶה חֶרְפָּה וּבִזּוּי הוּא מְפָרְשָׁהּ לְפֵרוּשׁ שֶׁל כָּבוֹד לְהַמֶּלֶךְ כִּי אֵיךְ אֶפְשָׁר שֶׁיָּבוֹא אֶחָד לְתוֹךְ הֵיכַל הַמֶּלֶךְ וִיבַזֶּה אֶת הַמֶּלֶךְ. וְאֵין לַחֲשׁב שֶׁמָּא אֵלּוּ הַחֲרָפוֹת עָלָיו נֶאֱמָרִים כִּי מִי הוּא הֲלֹא יְשׁוּתוֹ נִתְבַּטֵּל וְאֵין כָּאן אֶלָּא הַמֶּלֶךְ בְּעַצְמוֹ וּבְוַדַּאי דִּבּוּרִים אֵלּוּ הֵמָּה דִּבּוּרֵי כָּבוֹד. וּמִתְבּוֹנֵן בְּדִבּוּרִים אֵלּוּ אֵיךְ לְפָרֵשׁ וּלְצָרֵף אוֹתָם שֶׁיִּתְהַוֶּה מֵהֶם כָּבוֹד לַמֶּלֶךְ. וְהַנִּמְשָׁל מוּבָן כִּי בִּשְׁעַת הַתְּפִלָּה הָאָדָם עוֹמֵד בְּהֵיכַל הַמֶּלֶךְ. וְכָל זֶה צָרִיךְ הַמִּתְפַּלֵּל לְתַקֵּן בִּתְפִלָּתוֹ. וְהַשְּׁלשָׁה דְּבָרִים הַנַּ"ל הֵם בְּחִינַת הַשְּׁלשָׁה דְּבָרִים שֶׁהָיוּ בַּפָּרָה "עֵץ אֶרֶז וְאֵזוֹב וּשְׁנִי תוֹלַעַת" כַּמְבֹאָר בִּפְנִים:
ח. וְעַל-יְדֵי תְּפִלָּה כְּתִקּוּנָהּ כַּנַּ"ל מִתְנוֹצֵץ אוֹר זְכוּת אָבוֹת וְעַל-יְדֵי-זֶה מַמְשִׁיכִין בְּחִינַת קְדֻשַּׁת אֶרֶץ-יִשְׂרָאֵל גַּם עַכְשָׁו בַּגָּלוּת. וְעַל-יְדֵי-זֶה זוֹכִין לִרְאוֹת בְּמַפַּלְתָּן שֶׁל רְשָׁעִים וְלֹא דַּי שֶׁנִּצּוֹל מֵעֵינָם הָרָע אֶלָּא שֶׁגַּם רוֹאֶה בָּהֶם מַה שֶּׁהֵם רָצוּ לִרְאוֹת בּוֹ. וְכָל זֶה נַעֲשה עַל-יְדֵי לִמּוּד זְכוּת שֶׁמְּלַמְּדִין עַל הָרָשָׁע שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה יְכוֹלִין לְהִתְפַּלֵּל. גַּם עַל-יְדֵי-זֶה הַצַּדִּיקִים שֶׁהֵם עוֹשֵׂי טוֹב זוֹכִים לִפְנֵי ה' כִּי קדֶם כְּרִיתוּת הָרְשָׁעִים הָיָה פְּנֵי ה' מֻסְתָּר בְּעוֹשֵׂי רָע כְּדֵי לְהַכְרִיתָם וְעַכְשָׁו נִתְגַּלֶּה פְּנֵי ה' לְעוֹשֵׂי טוֹב:
ט. לָאו כָּל אָדָם יָכוֹל לְתַקֵּן אֶת הַדְּבָרִים הַנַּ"ל בִּתְפִלָּתוֹ וּלְהַכְנִיעַ עַל-יְדֵי-זֶה אֶת הָרְשָׁעִים כִּי אִם הַצַּדִּיק הַגָּדוֹל בְּמַעֲלָה מְאד בִּבְחִינַת משֶׁה רַבֵּנוּ עָלָיו הַשָּׁלוֹם. וְגַם הוּא צָרִיךְ לַחֲגּר מָתְנָיו מְאד לַעֲמד נֶגֶד הָרְשָׁעִים הַגְּדוֹלִים לְכַלּוֹתָם וּלְבַטְּלָם:
י. מִצְוַת חַלָּה הִיא בְּחִינַת יְרֻשַּׁת הָאָרֶץ כַּמְבאָר בִּפְנִים, כִּי עַל-יְדֵי מִצְוַת חַלָּה זוֹכִין לְהַמְשִׁיךְ אוֹר זְכוּת אָבוֹת שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה יְכוֹלִין לְגַלּוֹת קְדֻשָּׁתָהּ גַּם בַּזְּמַן הַזֶּה:
יא. עַל-פִּי רֹב הַגְּבהֵי קוֹמָה הֵמָּה כְּסִילִים וּלְהֵפֶךְ הַקְּטַנֵּי קוֹמָה הֵמָּה בַּעֲלֵי שֵׂכֶל וְזֶה מוּבָן בַּשֵׂכֶל כַּמְבֹאָר בִּפְנִים:

נו – וביום הבכורים
א. כָּל אֶחָד מִיִּשְׂרָאֵל יֵשׁ לוֹ בְּחִינַת מַלְכוּת וּמֶמְשָׁלָה לְפִי בְּחִינָתוֹ. יֵשׁ שֶׁהוּא שׂורֵר בְּבֵיתוֹ וְיֵשׁ שֶׁהוּא מוֹשֵׁל בְּיוֹתֵר וְכֵן יֵשׁ שֶׁהוּא מוֹשֵׁל עַל כָּל הָעוֹלָם. וּבְחִינַת הַמַּלְכוּת הַזֹּאת שֶׁיֵּשׁ בְּכָל אֶחָד הִיא בְּאִתְגַּלְיָא וּבְאִתְכַּסְיָא (עַיֵּן פְּנִים). וְצָרִיךְ כָּל אֶחָד לִזָּהֵר בְּיוֹתֵר לִבְלִי לְהִשְׁתַּמֵּשׁ עִם הַמַּלְכוּת וְהַמֶּמְשָׁלָה שֶׁיֵּשׁ לוֹ לַהֲנָאָתוֹ וּלְצָרְכּוֹ כִּי אִם לַעֲבוֹדַת הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ לְבַד, דְּהַיְנוּ לְהַזְהִיר וּלְהוֹכִיחַ אֶת כָּל הַנִּכְנָעִים תַּחְתָּיו לַהֲשִׁיבָם אֶל ה'. אִם הוּא מוֹשֵׁל בְּבֵיתוֹ לְבַד צָרִיךְ לְהַזְהִיר וּלְהוֹכִיחַ אֶת בְּנֵי בֵּיתוֹ בַּעֲבוֹדַת ה', וְאִם יֵשׁ לוֹ מֶמְשָׁלָה יוֹתֵר כָּל אֶחָד לְפִי בְּחִינָתוֹ מֻטָּל עָלָיו לְהַזְהִיר וּלְהוֹכִיחַ יוֹתֵר וְיוֹתֵר אֲנָשִׁים כָּל אֶחָד לְפִי הַמֶּמְשָׁלָה שֶׁיֵּשׁ לוֹ:
ב. כָּל אֶחָד לְפִי הַמֶּמְשָׁלָה שֶׁיֵּשׁ לוֹ כְּשֶׁאֵינוֹ נִזְהָר לְהוֹכִיחָם וּלְהַזְהִירָם כָּרָאוּי הוּא נֶעֱנָשׁ עֲלֵיהֶם וְנִתְקַצְּרִין יָמָיו חַס וְשָׁלוֹם וְעָלָיו נֶאֱמַר: 'אוֹי לָרַבָּנוּת שֶׁמְּקַבֶּרֶת אֶת בְּעָלֶיהָ' (פְּסָחִים פ"ז). אֲבָל כְּשֶׁמּוֹכִיחָם וּמַזְהִירָם בַּעֲבוֹדַת ה' הוּא מַמְשִׁיךְ חַיִּים וַאֲרִיכַת יָמִים:
ג. אֲבָל אִי אֶפְשָׁר לְהוֹכִיחָם וּלְהַזְהִירָם כָּרָאוּי כִּי אִם עַל-יְדֵי עֵסֶק הַתּוֹרָה. שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה יְכוֹלִים לְהוֹכִיחַ לְכָל אֶחָד וְאֶחָד אֲפִלּוּ לָרְחוֹקִים מִמֶּנּוּ מְאד וַאֲפִלּוּ אִם אֵינוֹ יוֹדֵעַ מַה שֶּׁצָּרִיךְ לָהֶם. כִּי עַל-יְדֵי עֵסֶק הַתּוֹרָה זוֹכִים שֶׁגַּם הָרְחוֹקִים מְאד יִשְׁמְעוּ קוֹל הַתּוֹרָה שֶׁמַּכְרֶזֶת וְצוֹעֶקֶת תָּמִיד: "עַד מָתַי פְּתָיִם תְּאֵהֲבוּ פֶתִי" (מִשְׁלֵי א' כב) וְעַל-יְדֵי-זֶה יָשׁוּבוּ כֻּלָּם אֶל ה':
ד. גַּם עַל-יְדֵי עֵסֶק הַתּוֹרָה זוֹכִין לַאֲרִיכַת יָמִים, כִּי עַל-יְדֵי עֵסֶק הַתּוֹרָה קוֹרִין אֶת חֵי הַחַיִּים יִתְבָּרַךְ שְׁמוֹ כִּבְיָכוֹל וּמַמְשִׁיכִין מִמֶּנּוּ חַיִּים וַאֲרִיכוּת יָמִים. וּצְרִיכִין לַעֲסֹק בַּתּוֹרָה בַּפֶּה דַּוְקָא לְהוֹצִיא דִּבְרֵי תּוֹרָה מִפִּיו וְאָז זוֹכִין לִקְרוֹתוֹ יִתְבָּרַךְ וּלְהַמְשִׁיךְ מִמֶּנּוּ חַיִּים וַאֲרִיכוּת יָמִים:
ה. יֵשׁ שְׁתֵּי בְּחִינוֹת הסתרות כִּי יֵשׁ הַסְתָּרָה וְיֵשׁ הַסְתָּרָה שֶׁבְּתוֹךְ הַסְתָּרָה. וּכְשֶׁהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ נִסְתָּר בְּהַסְתָּרָה אַחַת גַּם כֵּן קָשֶׁה מְאֹד לְמָצְאוֹ אַךְ אַף-עַל-פִּי-כֵן אֶפְשָׁר לייגע וְלַחֲתֹר עַד שֶׁיִּמְצָא אוֹתוֹ יִתְבָּרַךְ, מֵאַחַר שֶׁיּוֹדֵעַ עַל כָּל פָּנִים שֶׁהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ נִסְתָּר מִמֶּנּוּ. אֲבָל כְּשֶׁהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ נִסְתָּר בְּהַסְתָּרָה שֶׁבְּתוֹךְ הַסְתָּרָה דְּהַיְנוּ שֶׁהַהַסְתָּרָה בְּעַצְמָהּ גַּם כֵּן נִסְתֶּרֶת מִמֶּנּוּ שֶׁאֵינוֹ יוֹדֵעַ כְּלָל שֶׁהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ נִסְתָּר מִמֶּנּוּ אֲזַי אִי אֶפְשָׁר לִמְצֹא אוֹתוֹ יִתְבָּרַךְ מֵאַחַר שֶׁאֵינוֹ יוֹדֵעַ כְּלָל מֵהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ. וְדַע כִּי מִי שֶׁעוֹבֵר וְשׁוֹנֶה חַס וְשָׁלוֹם הוּא נוֹפֵל לְהַסְתָּרָה אַחַת וַאֲזַי אַף-עַל-פִּי שֶׁקָּשֶׁה לוֹ לָצֵאת וְלָשׁוּב כִּי כְּבָר נִסְתַּר מִמֶּנּוּ הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ וְנַעֲשָׂה לוֹ כְּהֶתֵּר אַף-עַל-פִּי-כֵן עֲדַיִן הוּא יוֹדֵעַ מִן הַהַסְתָּרָה דְּהַיְנוּ שֶׁיּוֹדֵעַ שֶׁנַּעֲשָׂה לוֹ כְּהֶתֵּר. וְעַל כֵּן אֶפְשָׁר לוֹ לְהָשִׁיב אֶל לִבּוֹ זֶה בְּעַצְמוֹ דְּהַיְנוּ מַה שֶּׁנָּפַל וְהִגִּיעַ לְהַסְתָּרָה זוֹ שֶׁנִּסְתַּר מִמֶּנּוּ הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ וְהַתּוֹרָה עַד שֶׁנַּעֲשָׂה לוֹ כְּהֶתֵּר וְעַל-יְדֵי-זֶה יָכוֹל לְבַקֵּשׁ וְלַחְתֹּר עַד שֶׁיֵּצֵא מִזֶּה. אֲבָל אִם חַס וְשָׁלוֹם אַחַר שֶׁעָבַר וְשָׁנָה עָשָׂה יוֹתֵר עֲבֵרוֹת רַחֲמָנָא לִצְלָן אֲזַי נוֹפֵל לְהַסְתָּרָה שֶׁבְּתוֹךְ הַסְתָּרָה וַאֲזַי נִסְתָּר מִמֶּנּוּ הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ וְהַתּוֹרָה כָּל-כָּךְ עַד שֶׁאֵינוֹ יוֹדֵעַ כְּלָל מֵהָאִסּוּר. וְאֵינוֹ יוֹדֵעַ כְּלָל שֶׁנַּעֲשָׂה לוֹ כְּהֶתֵּר רַק כָּל הַדְּבָרִים הָרָעִים דּוֹמִין לוֹ לְמִישׁוֹר גָּמוּר וּכְאִלּוּ אֵין אִסּוּר כְּלָל חַס וְשָׁלוֹם. אֲבָל אַף-עַל-פִּי-כֵן אֵין שׁוּם יֵאוּשׁ בָּעוֹלָם כְּלָל וַאֲפִלּוּ מִי שֶׁנּוֹפֵל לִבְחִינַת הַסְתָּרָה שֶׁבְּתוֹךְ הַסְתָּרָה אַף-עַל-פִּי-כֵן גַּם שָׁם מְלֻבָּשׁ חִיּוּתוֹ יִתְבָּרַךְ כִּי בְּלֹא חִיּוּתוֹ אֵין שׁוּם קִיּוּם לְשׁוּם דָּבָר בָּעוֹלָם. וַאֲפִלּוּ תֹּקֶף הַקְּלִפּוֹת וְהָעֲבֵרוֹת וַאֲפִלּוּ הַהַסְתָּרוֹת שֶׁבְּתוֹךְ הַסְתָּרוֹת גַּם כֵּן מְקַבְּלִים חִיּוּת מִמֶּנּוּ יִתְבָּרַךְ. וּמִי שֶׁזּוֹכֶה לָדַעַת זֹאת נִתְבַּטְּלִין אֶצְלוֹ כָּל הַהַסְתָּרוֹת וְזוֹכֶה לִשְׁמֹעַ קוֹל הַכְּרוּז הַגָּדוֹל שֶׁל הַתּוֹרָה שֶׁמַּכְרֶזֶת תָּמִיד בְּקוֹל גָּדוֹל "עַד מָתַי פְּתָיִם תְּאֵהֲבוּ פֶתִי" וְיִזְכֶּה לָשׁוּב אֶל ה'. וְלִזְכּוֹת לְדַעַת זֹאת הוּא עַל-יְדֵי הַתּוֹרָה כִּי עַל-יְדֵי עֵסֶק הַתּוֹרָה יְכוֹלִין לְעוֹרֵר גַּם אוֹתוֹ שֶׁהוּא בְּהַסְתָּרָה שֶׁבְּתוֹךְ הַסְתָּרָה וּלְהוֹדִיעוֹ מֵהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ שֶׁיֵּשׁ לוֹ גַּם כֵּן תִּקְוָה עַד שֶׁיָּשׁוּב אֶל הָאֱמֶת וְיִתְקָרֵב לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ. כִּי בְּכֹחַ הַצַּדִּיקֵי אֱמֶת יְכוֹלִים לְהִתְקָרֵב אֶל הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ תָּמִיד בְּכָל עֵת אֵיךְ שֶׁהוּא וּבְכָל מָקוֹם שֶׁהוּא. וַאֲפִלּוּ אִם עָשָׂה מַה שֶּׁעָשָׂה וְנָפַל לְמָקוֹם שֶׁנָּפַל חַס וְשָׁלוֹם גַּם שָׁם מְלֻבָּשׁ חִיּוּתוֹ יִתְבָּרַךְ כִּי הוּא מְחַיֶּה אֶת כֻּלָּם. וַאֲזַי יָכוֹל לָשׁוּב מִכָּל מָקוֹם שֶׁהוּא וְלִזְכּוֹת לִשְׁמֹעַ אֶת קוֹל הַתּוֹרָה הַנַּ"ל. כִּי מַה שֶּׁאֵין שׁוֹמְעִין אֶת קוֹל הַכְּרוּז הַגָּדוֹל שֶׁל הַתּוֹרָה הוּא מֵחֲמַת רִבּוּי הַהַסְתָּרוֹת עַל-יְדֵי רִבּוּי הָעֲווֹנוֹת, כִּי הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ נִסְתָּר עַתָּה מֵאִתָּנוּ בַּעֲווֹנוֹתֵינוּ הָרַבִּים בְּהַסְתָּרָה שֶׁבְּתוֹךְ הַסְתָּרָה בִּבְחִינַת: "וְאָנֹכִי הַסְתֵּר אַסְתִּיר" (דְּבָרִים ל"א יח). אֲבָל עַל-יְדֵי עֵסֶק הַתּוֹרָה מְגַלִּין הַהַסְתָּרוֹת עַד שֶׁפּוֹעֲלִין שֶׁגַּם הָרְחוֹקִים מְאד יִשְׁמְעוּ קוֹל הַכְּרוּז וְהַתּוֹכָחָה שֶׁל הַתּוֹרָה עַד שֶׁיָּשׁוּבוּ כֻּלָּם אֶל ה':
ו. יֵשׁ בְּנֵי אָדָם שֶׁנִּתְרַחֲקוּ מֵהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ שֶׁנָּשׁוּ וְקָפְצוּ מִמְּקוֹמוֹ שֶׁל עוֹלָם, וְיֵשׁ שֶׁכְּבָר הָיוּ אֵצֶל הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ קְצָת אַךְ כְּבָר שָׁכְחוּ מִזֶּה, וְיֵשׁ שֶׁגַּם עַתָּה הֵם זוֹכְרִים אֶת הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ אַךְ שֶׁנָּשְׁתָה גְּבוּרָתָם וְאֵין לְאֵל יָדָם לְהִתְגַּבֵּר עַל יִצְרָם וְעַל-יְדֵי עֵסֶק הַתּוֹרָה יָשׁוּבוּ כֻּלָּם אֶל ה' כַּנַּ"ל:
ז. בַּמְּקוֹמוֹת הַנְּמוּכִים מְאֹד וּרְחוֹקִים מְאֹד מֵהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ שָׁם דַּיְקָא מְלֻבָּשׁ חִיּוּת גָּבהַּ מְאֹד בִּבְחִינַת סִתְרֵי תּוֹרָה. עַל כֵּן מִי שֶׁנָּפַל מְאֹד צָרִיךְ לֵידַע שֶׁשָּׁם בִּמְקוֹמוֹ דַּיְקָא יָכוֹל לְהִתְקָרֵב אֶל הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ בְּיוֹתֵר כִּי שָׁם דַּיְקָא נֶעְלָם חִיּוּת גָּבוֹהַּ מְאֹד. וּכְשֶׁיִּזְכֶּה לָשׁוּב לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ תִּתְגַּלֶּה עַל יָדוֹ דַּיְקָא תּוֹרָה גְּבֹהָה דְּהַיְנוּ סִתְרֵי תּוֹרָה:
ח. עַל-יְדֵי תַּאֲוַת מָמוֹן מִתְגַּבֵּר חַס וְשָׁלוֹם מַלְכוּת הָרְשָׁעָה שֶׁהִיא מַלְכוּת הָמָן עֲמָלֵק שֶׁהִיא רוֹדֶפֶת תָּמִיד אַחַר מַלְכוּת דִּקְדֻשָּׁה שֶׁחִיּוּתָהּ הִיא עַל-יְדֵי הַדַּעַת שֶׁהִיא הַתּוֹרָה. וּמַלְכוּת הָרְשָׁעָה הִיא הַהִפּוּךְ מִזֶּה כִּי מִתְאַוֵּת תָּמִיד לֶאֱסֹף מָמוֹן וּבוֹלַעַת נִיצוֹצוֹת הַקְּדֻשָּׁה הַנֶּעֱלָמִים בְּמָמוֹן שֶׁהוּא בְּשָׁרְשׁוֹ גְּוָנִין עִלָּאִין. וְכָל אֶחָד כְּפִי שֶׁמְּשַׁבֵּר תַּאֲוַת מָמוֹן וּמוֹשֵׁךְ עַצְמוֹ אֶל הַתּוֹרָה וְהַדַּעַת דִּקְדֻשָּׁה כֵּן מוֹצִיא הַנה"ק מִמַּלְכוּת הָרְשָׁעָה. וְהַכּל בְּכֹחַ הַצַּדִּיקִים אֲמִתִּיִּים שֶׁעוֹסְקִים בַּתּוֹרָה בֶּאֱמֶת שֶׁיֵּשׁ לָהֶם כֹּחַ לְהַכְנִיעַ מַלְכוּת הָרְשָׁעָה וּלְהוֹצִיא כָּל הנה"ק וְכָל הַמָּמוֹן מִשָּׁם וְלַעֲשׂוֹת מֵהֶם תּוֹרָה. וְצָרִיךְ מְאֹד לְהִתְגַּבֵּר וּלְשַׁבֵּר תַּאֲוַת מָמוֹן:
ט. כְּפִי תַּאֲוַת מָמוֹן כֵּן נִתְמַעֵט הַדַּעַת וְהַחַיִּים וְהָאֲרִיכוּת יָמִים וְאֵינוֹ שׁוֹמֵעַ קוֹל הַכְּרוּז שֶׁל הַתּוֹרָה שֶׁמַּכְרֶזֶת תָּמִיד לָשׁוּב לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ. וְעַל-יְדֵי-זֶה הוּא מֻכְרָח לְהִתְיַגֵּעַ אַחַר פַּרְנָסָתוֹ בְּטרַח גָּדוֹל וּפַרְנָסָתוֹ בִּכְבֵדוּת וּבְדחַק מְאד. אֲבָל כְּשֶׁמִּתְגַּבֵּר לְהַגְדִּיל דַּעְתּוֹ לַחֲשֹׁב רַק בַּתּוֹרָה וּמְשַׁבֵּר תַּאֲוַת מָמוֹן עַל-יְדֵי-זֶה פַּרְנָסָתוֹ בְּנָקֵל. וְזוֹכֶה לִשְׁמעַ הָרְמָזִים וְהַכְּרוּזִים שֶׁל הַתּוֹרָה שֶׁהֵם הַמַּחֲשָׁבוֹת הַטּוֹבוֹת הָעוֹלִים בְּלִבּוֹ בְּכָל עֵת לָשׁוּב לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ עַד שֶׁיִּזְכֶּה לְהִתְקָרֵב אֵלָיו יִתְבָּרַךְ בֶּאֱמֶת:
י. עַצְבוּת רוּחַ שֶׁבָּא עַל-יְדֵי יְגִיעַת וּרְדִיפַת הַמָּמוֹן בְּיוֹתֵר הוּא זֻהֲמַת הַנָּחָשׁ. וְעַל-יְדֵי-זֶה נַעֲשִׂים כָּל הָאֵיבָרִים כְּבֵדִים וְנֶחֱלָשׁ רוּחַ הַדּפֶק שֶׁבָּאָדָם שֶׁבּוֹ תָּלוּי חִיּוּתוֹ. וְכָל מַה שֶּׁנֶּחֱלָשׁ רוּחַ הַדּפֶק יוֹתֵר נַעֲשִׂים הָאֵיבָרִים כְּבֵדִים בְּיוֹתֵר וְכֵן נֶחֱלָשׁ רוּחַ הַדּפֶק עוֹד וְחוֹזֵר חָלִילָה, עַד שֶׁתּוּכַל נַפְשׁוֹ לָצֵאת עַל-יְדֵי טִרְדַּת תַּאֲוַת מָמוֹן שֶׁמִּשָּׁם עִקַּר הַדְּאָגוֹת וְהָעַצְבוּת רוּחַ:
יא. עַל-יְדֵי אֲנָחָה דִּקְדֻשָּׁה שֶׁמִּתְאַנֵּחַ לָשׁוּב לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ הוּא חוֹזֵר וּמַבְרִיא אֶת הָרוּחַ הַדּפֶק וְחוֹזֵר חִיּוּתוֹ. וְנִצּוֹל מֵהָעַצְבוּת רוּחַ שֶׁבָּא עַל-יְדֵי יְגִיעַת וְטִרְדַּת הַפַּרְנָסָה וְזוֹכֶה לְדַעַת גָּדוֹל וּלְקַבֵּל דִּבּוּרִים מִן הַשָּׁמַיִם:
יב. לְפִי הַגְדָּלַת הַדַּעַת כֵּן הַפַּרְנָסָה בְּנָקֵל וְכָל מִי שֶׁחָסֵר בְּדַעַת בְּיוֹתֵר הוּא יָגֵע וְטוֹרֵחַ אַחַר הַפַּרְנָסָה בְּיוֹתֵר:
יג. לְפִי הַגְדָּלַת הַדַּעַת כֵּן נִתְרַבֶּה הַשָּׁלוֹם, כִּי מַחֲלקֶת וְכַעַס וְאַכְזָרִיּוּת הוּא מֵחֶסְרוֹן הַדַּעַת. וְכָל מַה שֶּׁנִּתְרַבֶּה הַדַּעַת נִתְבַּטֵּל הַכַּעַס וְנִתְרַבֶּה הָרַחֲמָנוּת וְהַחֶסֶד וְהַשָּׁלוֹם. עַל כֵּן עַל-יְדֵי עֵסֶק הַתּוֹרָה שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה נִמְשָׁךְ דַּעַת נִתְבַּטֵּל הַכַּעַס וְנִמְשָׁךְ רַחֲמָנוּת וְשָׁלוֹם וְזוֹכִין לִרְפוּאָה:
יד. טְבִילַת מִקְוֶה מוֹשִׁיעַ מִכָּל הַצָּרוֹת וּמְטַהֶרֶת מִכָּל הַטֻּמְאוֹת וּמִכָּל הַחֲטָאִים כִּי מִקְוֶה מַמְשֶׁכֶת דַּעַת וְחֶסֶד עֶלְיוֹן מְאד. וְזוֹכֶה לְפַרְנָסָה בְּנָקֵל וְלִרְפוּאָה וּלְחַיִּים וַאֲרִיכוּת יָמִים וּלְעוֹרֵר בְּנֵי אָדָם לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ. וְנִתְבַּטֵּל הַמַּחֲלקֶת וְהַכַּעַס וְזוֹכֶה לְשָׁלוֹם וּלְרַחֲמִים וּלְדַעַת גָּדוֹל:
טו. טְבִילַת מִקְוֶה בְּשָׁבוּעוֹת הִיא חֶסֶד עֶלְיוֹן וְרַחֲמִים גְּדוֹלִים וְדַעַת נִפְלָא מְאד. כִּי שָׁבוּעוֹת הוּא שֵׂכֶל דַּק וְעֶלְיוֹן וְגָבהַּ מְאד שֶׁהוּא חֲסָדִים וְרַחֲמִים גְּדוֹלִים מְאד כִּי הָרַחֲמִים הוּא כְּפִי הַדַּעַת כְּמוֹ שֶׁמְּבאָר בְּמָקוֹם אַחֵר. אַשְׁרֵי הַזּוֹכֶה לְקַבֵּל קְדֻשַּׁת שָׁבוּעוֹת בִּפְרָט הַמִּקְוֶה שֶׁל שָׁבוּעוֹת שֶׁהִיא שֶׁל שַׁעַר הַחֲמִשִּׁים שֶׁמִּשָּׁם נִמְשֶׁכֶת הַקְּדֻשָּׁה וְהַטָּהֳרָה אָז עַל יִשְׂרָאֵל:
טז. הַשָּׁלוֹם תָּלוּי בְּדַעַת וְהַמַּחֲלקֶת הוּא הֵפֶךְ הַדַּעַת. אַךְ יֵשׁ מַחֲלקֶת לְשֵׁם שָׁמַיִם שֶׁהוּא בֶּאֱמֶת דַּעַת גָּדוֹל מְאד יוֹתֵר מֵהַדַּעַת שֶׁל שָׁלוֹם כִּי בֶּאֱמֶת זֶה הַמַּחֲלקֶת הוּא אַהֲבָה וְשָׁלוֹם גָּדוֹל. וּבְמִצְרַיִם שֶׁהָיָה הַדַּעַת בַּגָּלוּת בְּוַדַּאי לֹא הָיָה מַחֲלקֶת לְשֵׁם שָׁמַיִם כִּי זֶה תָּלוּי בַּדַּעַת כַּנַּ"ל. אַךְ אַחַר-כָּךְ כְּשֶׁנִּגְאֲלוּ מִמִּצְרַיִם עַל-יְדֵי משֶׁה שֶׁהוּא בְּחִינַת דַּעַת אָז זָכוּ לְזֶה הַדַּעַת שֶׁל מַחֲלקֶת לְשֵׁם שָׁמַיִם שֶׁהוּא בֶּאֱמֶת תַּכְלִית הַשָּׁלוֹם:

נז – אימתי יבוא בן דוד
א. הַכְּלָל וְהָעִקָּר הוּא שֶׁתִּהְיֶה לוֹ אֱמוּנַת חֲכָמִים וּלְהִזָּהֵר בִּכְבוֹדָם וְלִירָא מֵהֶם מְאד. וְאַף אִם נִדְמֶה לוֹ שֶׁהֵם עוֹשִׂים חַס וְשָׁלוֹם כְּנֶגֶד הַתּוֹרָה, הוּא צָרִיךְ לְהַאֲמִין שֶׁבְּוַדַּאי הֵם עוֹשִׂים נְכוֹנָה עַל-פִּי הַתּוֹרָה כִּי הַתּוֹרָה נִמְסְרָה לְחַכְמֵי הַדּוֹר לְדָרְשָׁהּ כְּפִי מַה שֶּׁיּוֹדְעִים. עַל כֵּן צָרִיךְ לְהַשְׁלִיךְ שִׂכְלוֹ וְדַעְתּוֹ רַק לִסְמךְ עֲלֵיהֶם:
ב. כָּל הָרְפוּאוֹת תְּלוּיִים בַּתּוֹרָה בִּבְחִינַת: "וּלְכָל בְּשָׂרוֹ מַרְפֵּא" (מִשְׁלֵי ד' כב) וְהַתּוֹרָה נִמְסְרָה לַחֲכָמִים וַאֲנַחְנוּ מְצֻוִּים לִשְׁמעַ מֵהֶם וְלִבְלִי לָסוּר מִדִּבְרֵיהֶם יָמִין וּשְׂמאל. וּמִי שֶׁמְּזַלְזֵל וְאֵינוֹ מַאֲמִין בְּדִבְרֵיהֶם מֵחֲמַת שֶׁנִּדְמֶה לוֹ שֶׁמִּדְּאוֹרַיְתָא אֵינוֹ כֵּן, עַל-יְדֵי-זֶה נֶחֱלֶה בְּמַכָּה שֶׁאֵין לָהּ רְפוּאָה וּמֵת בָּה כְּמַאֲמַר חֲכָמֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה, 'דִּלְמָא חִוְיָא דְּרַבָּנָן טְרַקֵהּ דְּלֵית לֵהּ אַסְוָתָא' (שַׁבָּת ק"י):
ג. כְּשֶׁנּוֹפְלִין מֵאֱמוּנַת חֲכָמִים הַתִּקּוּן לָזֶה הוּא נֶדֶר, שֶׁיִּדּור אֵיזֶה נֶדֶר וִיקַיֵּם מִיָּד עַל-יְדֵי-זֶה יָשׁוּב לֶאֱמוּנַת חֲכָמִים וְיִזְכֶּה לִרְפוּאָה שְׁלֵמָה. וְעַל-יְדֵי-זֶה מִתְנוֹצְצִים בּוֹ אוֹרוֹת הָאָבוֹת וְזוֹכֶה לְענֶג שַׁבָּת הַיְנוּ בְּחִינַת אֲכִילָה בִּקְדֻשָּׁה, וְזוֹכִין לְבַטֵּל הַכַּעַס וּלְהַכְנִיעַ וּלְהַפִּיל הָאוֹיְבִים וְהַשׂנְאִים. וְעַל-יְדֵי-זֶה יִפּל הַשַּׁעַר דְּסִטְרָא-אַחֲרָא וְיָבוֹא מָשִׁיחַ וְיִבְנֶה שַׁעֲרֵי הַקְּדֻשָּׁה:
ד. עַל-יְדֵי כַּעַס נִתְעוֹרֵר הַמְקַטְרֵג הַגָּדוֹל שֶׁהוּא עֵשָׂו הוּא אֱדוֹם וּמִן הַמְקַטְרֵג הָעֶלְיוֹן נִתְעוֹרְרִים וְנִשְׁתַּלְשְׁלִים מְקַטְרְגִים וְצָרִים עַל הָאָדָם הַכּוֹעֵס וְשׁוֹלְטִים עָלָיו. כִּי עַל-יְדֵי הַכַּעַס חָכְמָתוֹ מִסְתַּלֶּקֶת וְצֶלֶם אֱלקִים סָר מֵעַל פָּנָיו וּפָנָיו נוֹפְלִים בִּבְחִינַת לָמָּה חָרָה לָךְ וְלָמָּה נָפְלוּ פָנֶיךָ (בְּרֵאשִׁית ד' ו) וְאֵין לוֹ פְּנֵי אָדָם. וַאֲזַי יוֹצֵא מִגֶּדֶר אָדָם לְגֶדֶר בְּהֵמָה וְעַל יְדֵי זֶה שׁוֹלְטִים בּוֹ הַשׂנְאִים וְצָרָיו מְצֵרִים לוֹ כִּי נִדְמֶה לָהֶם כִּבְהֵמָה וְאֵינָם יְרֵאִים מִמֶּנּוּ:
ה. תִּקּוּן לַכַּעַס הוּא תַּעֲנִית כִּי עַל-יְדֵי תַּעֲנִית מַכְנִיעַ אֶת הַכַּעַס וְזֶה עִקַּר מַעֲלַת הַתַּעֲנִית. עַל כֵּן בְּיוֹם הַתַּעֲנִית הַבַּעַל דָּבָר מִתְגָּרֶה בָּאָדָם בְּיוֹתֵר וּמַזְמִין לוֹ כַּעַס לְקַלְקֵל אֶת הַתַּעֲנִית חַס וְשָׁלוֹם. וְצָרִיךְ שְׁמִירָה יְתֵרָה לָזֶה לִשְׁמֹר עַצְמוֹ מְאֹד מֵהָאֵשׁ שֶׁל הַכַּעַס בְּיוֹם הַתַּעֲנִית כִּי עִקַּר הַתַּעֲנִית הוּא לְהַכְנִיעַ אֶת הַכַּעַס. וְעַל-יְדֵי הַתַּעֲנִית הוּא מְתַקֵּן אֶת פָּנָיו וּמַחֲזִיר לְעַצְמוֹ אֶת חָכְמָתוֹ שֶׁהוּא צֶלֶם אֱלקִים הַמֵּאִיר בְּפָנָיו וְאָז הַכּל יְרֵאִים מִמֶּנּוּ וְאוֹיְבָיו נוֹפְלִים לְפָנָיו:
ו. הַזּוֹכֶה לִבְחִינַת ענֶג שַׁבָּת דְּהַיְנוּ לַאֲכִילָה בִּקְדֻשָּׁה אָז אֵינוֹ צָרִיךְ לָצוּם כִּי הוּא פּוֹעֵל בַּאֲכִילָתוֹ מַה שֶּׁפּוֹעֵל עַל-יְדֵי הַצּוֹם דְּהַיְנוּ לְכָל הַדְּבָרִים הַנַּ"ל בִּזְכוּת ענֶג שַׁבָּת:
ז. אֲכִילַת שַׁבָּת יְקָרָה וּקְדוֹשָׁה מְאד כִּי אֲכִילַת שַׁבָּת נַעֲשֶׂה קְדֻשָּׁה וֶאֱלהוּת גָּמוּר בְּלִי תַּעֲרוֹבוֹת סִיגִים כְּלָל. וְאֵין חֵלֶק לְהַסִּטְרָא אַחֲרָא מֵאֲכִילַת שַׁבָּת כְּלָל וּכְלָל כִּי אֲכִילַת שַׁבָּת הוּא כֻּלּוֹ קדֶשׁ. וְעַל-יְדֵי אֲכִילַת שַׁבָּת נִתְבַּטֵּל הַכַּעַס וְכָל שֻׁלְטָנֵי רֻגְזִין כֻּלְּהוּ עַרְקִין וְאִתְעַבְּרוּ וְאָז כֹּלָּא אַהֲבָה וְשָׁלוֹם:
ח. לְבַטֵּל וּלְהַכְנִיעַ הָאוֹיְבִים דַּי בְּצוֹם אוֹ בַּאֲכִילַת שַׁבָּת לְבַד, אֲבָל לְרֹב הַשָּׁלוֹם צְרִיכִין גַּם לְהַרְבּוֹת בִּצְדָקָה עַל כֵּן צְרִיכִים לִתֵּן צְדָקָה בְּיוֹם הַתַּעֲנִית כְּמַאֲמַר חֲכָמֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה: 'אַגְרָא דְּתַעֲנִיתָא צִדְקָתָא' (בְּרָכוֹת ו). וְכֵן צְרִיכִין לִתֵּן צְדָקָה לַעֲנִיִּים עַל שַׁבָּת אוֹ לְהַזְמִינָם עַל שֻׁלְחָנוֹ בְּשַׁבָּת וְאָז יִזְכֶּה גַּם לְשָׁלוֹם רָב הַיְנוּ שֶׁיִּזְכֶּה לְשָׁלוֹם שֶׁיֵּשׁ לוֹ פֶּה. כִּי לִפְעָמִים יֵשׁ שָׁלוֹם שֶׁאֵין לוֹ פֶּה הַיְנוּ שֶׁיֵּשׁ שָׁלוֹם בֵּין בְּנֵי אָדָם אֲבָל אֵין יְכוֹלִין לְדַבֵּר זֶה עִם זֶה בִּבְחִינַת: "וְלֹא יָכְלוּ דַּבְּרוֹ לְשָׁלוֹם" (בְּרֵאשִׁית ל"ז ד). אֲבָל עַל-יְדֵי אֲכִילַת שַׁבָּת עִם הַצְּדָקָה זוֹכִין לְשָׁלוֹם שֶׁיֵּשׁ לוֹ פֶּה הַיְנוּ שֶׁהַשָּׁלוֹם בִּשְׁלֵמוּת שֶׁמְּדַבְּרִים זֶה עִם זֶה בִּבְחִינַת: "לְמַעַן אַחַי וְרֵעָי אֲדַבְּרָה נָּא שָׁלוֹם בָּךְ" (תְּהִלִּים קכ"ב ח) כִּי הַפֶּה נִשְׁלָם בְּאוֹר גָּדוֹל בִּשְׁעַת אֲכִילַת שַׁבָּת:

נח – באר וענן ומן, כלם חזרו בזכות משה
א. הַצַּדִּיק הָאֱמֶת שֶׁיֵּשׁ לוֹ שְׁלֵמוּת הַדַּעַת הוּא בְּחִינַת משֶׁה וְהוּא כָּלוּל מִשְּׁלשָׁה אָבוֹת. וְהוּא מַמְשִׁיךְ שָׁלשׁ הַשְׁפָּעוֹת שֶׁהֵם אֲכִילָה שְׁתִיָּה וּמַלְבּוּשִׁים שֶׁהֵם בְּחִינַת מָן בְּאֵר וְעָנָן. וְהַצַּדִּיק לוֹחֵם תָּמִיד מִלְחֶמֶת ה' כִּי הוּא לוֹחֵם נֶגֶד קְלִפַּת הָמָן עֲמָלֵק שֶׁמִּמֶּנּוּ נִמְשָׁךְ פְּגַם הַבְּרִית. וְהַצַּדִּיק מַכְנִיעַ אוֹתוֹ וְאֶת כָּל הַצָּרִים הָרוֹדְפִים אַחַר הַחֲלוּשֵׁי כֹּחַ שֶׁבְּיִשְׂרָאֵל וּמְחַזֵּק אוֹתָם וּמַכְנִיס אוֹתָם לַעֲבוֹדַת הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ וּמַמְשִׁיךְ אוֹתָם לִבְחִינַת תִּקּוּן הַבְּרִית. וְעַל-יְדֵי-זֶה זוֹכֶה לְשֶׁפַע כְּפוּלָה הַיְנוּ בְּחִינַת לֶחֶם מִשְׁנֶה בְּשַׁבָּת הַיְנוּ מִשְׁנֵה תּוֹרָה שֶׁזּוֹכֶה לְחַדֵּשׁ בְּשַׁבָּת חִדּוּשִׁין דְּאוֹרַיְתָא עַל חַד תְּרֵין וְזוֹכֶה לִרְפוּאַת הַנֶּפֶשׁ וּרְפוּאַת הַגּוּף. וְעַל-יְדֵי-זֶה נִתְעוֹרֵר הָעוֹלָם לִתְשׁוּבָה מֵאַהֲבָה. וְכָל הַכְּשֵׁרִים שֶׁבַּדּוֹר נִתְרַפְּאִים מֵהַיִּסּוּרִים שֶׁסָּבְלוּ מִקּדֶם וְנַעֲשִׂים מְכֻבָּדִים בְּעֵינֵי הַבְּרִיּוֹת וְכָל אֶחָד וְאֶחָד לְפִי כַּשְׁרוּתוֹ כֵּן מְקַבֵּל יפִי וְהָדָר וְנִתְגַּדֵּל בְּעֵינֵי הַבְּרִיּוֹת. וּלְפִי הַגְּדֻלָּה וְהַכָּבוֹד שֶׁיֵּשׁ לוֹ לְפִי כַּשְׁרוּתוֹ כֵּן יָכוֹל לְקַבֵּל הִתְחַדְּשׁוּת הַתּוֹרָה שֶׁהִיא תּוֹרָה הַצְּפוּנָה שֶׁהִשְׁפִּיעַ הַצַּדִּיק בְּיוֹם הַשַּׁבָּת:
ב. עִקַּר קִיּוּמוֹ שֶׁל הַדַּעַת [שֶׁעַ"י נִמְשָׁךְ שָׁלשׁ הַשְׁפָּעוֹת הַנַּ"ל] הוּא עַל-יְדֵי שָׁלשׁ בְּחִינוֹת. א' צָרִיךְ לְלַמֵּד חָכְמָתוֹ לַאֲחֵרִים וּלְקָרְבָם תַּחַת כַּנְפֵי הַשְּׁכִינָה. ב' צָרִיךְ לְהַקְדִּים יִרְאַת חֶטְאוֹ לְחָכְמָתוֹ. ג' צָרִיךְ לְדַקְדֵּק אֵיךְ לְהוֹצִיא חָכְמָתוֹ שֶׁלֹּא יִהְיוּ נִבְזִים רַק יִהְיוּ דְּבָרָיו "דִּבְרֵי פִי חָכָם חֵן" (קהֶלֶת י' יב). וַאֲזַי זוֹכֶה עַל-יְדֵי הַדַּעַת לְכָל הַדְּבָרִים הַנַּ"ל:
ג. זֶה שֶׁהֶחָכָם מַשְׁפִּיעַ לֶחֶם מִשְׁנֶה הַנַּ"ל דְּהַיְנוּ מִשְׁנֵה תוֹרָה [וְכֵן כָּל הַדְּבָרִים הַנַּ"ל] הוּא עַל-יְדֵי שַׁבָּת כִּי שַׁבָּת מַשְׁפִּיעַ לְכָל הַמַּדְרֵגוֹת וּמְשַׁלֵּחַ הֶאָרוֹתָיו וּמְרַפֵּא רְפוּאַת הַנֶּפֶשׁ וּרְפוּאַת הַגּוּף:
ד. עַל-יְדֵי שֶׁמַּכְנִיעִין קְלִפַּת עֲמָלֵק שֶׁהִיא פְּגַם הַבְּרִית וְזוֹכִין לְתִקּוּן הַבְּרִית זוֹכִין לְשַׁבָּת. וְאָז בְּחִינַת שַׁבָּת מַשְׁפִּיעַ לִשְׁאָר הָעוֹלָמוֹת וְעַל-יְדֵי הֶאָרַת שַׁבָּת נִתְעוֹרֵר הָעוֹלָם לִתְשׁוּבָה מֵאַהֲבָה וּלְכָל הַנַּ"ל:
ה. כְּשֶׁהַדּוֹר אֵינָם שׁוֹמְרִים אֶת פִּיהֶם אֲזַי אֵין יְכֹלֶת בְּיָדָם לְקַבֵּל בְּחִינַת שַׁבָּת הַנַּ"ל כִּי שַׁבָּת תָּלוּי בִּשְׁמִירַת הַדִּבּוּר בִּבְחִינַת: "וְדַבֵּר דָּבָר" (יְשַׁעְיָה נ"ח יג) הַנֶּאֱמָר בְּשַׁבָּת. וַאֲזַי נִתְקַלְקֵל אֶצְלָם הֶאָרַת הַתְּשׁוּבָה וְאָז כְּשֶׁבָּא גְּדֻלָּה וְכָבוֹד לִכְשֵׁרֵי הַדּוֹר אֲזַי הֵם נִכְשָׁלִים בְּגֵאוּת וְהוּא בְּחִינַת גָּלוּת הַשְּׁכִינָה. עַל כֵּן הַכְּשֵׁרֵי הַדּוֹר צְרִיכִין לְהִתְבּוֹנֵן מְאֹד בְּהַהוֹד וְהַגְּדֻלָּה הַבָּא לָהֶם שֶׁלֹּא יִכָּשְׁלוּ בְּגַאֲוָה וְגַדְלוּת חַס וְשָׁלוֹם:

נט – מי שמשתדל תמיד לקרב בני אדם לעבודת השם יתברך
א. מִי שֶׁמִּשְׁתַּדֵּל תָּמִיד לְקָרֵב בְּנֵי אָדָם לַעֲבוֹדַת הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ צָרִיךְ לִשְׁמר אֶת עַצְמוֹ שֶׁלֹּא יִתְאַחֲזוּ בּוֹ הַקְּלִפּוֹת וְהָרָע שֶׁל אֵלּוּ בְּנֵי אָדָם. וְהָעֵצָה עַל-זֶה הוּא בְּחִינַת מִשְׁפָּט הַיְנוּ שֶׁיִּרְאֶה לִשְׁפּט אֶת עַצְמוֹ תָּמִיד עַל כָּל מַה שֶּׁעָשָׂה אִם הוּא כְּהגֶן אוֹ לָאו. וְיוֹכִיחַ וִייַסֵּר אֶת עַצְמוֹ עַל כָּל מַה שֶּׁעָשָׂה שֶׁלֹּא כְּהגֶן. וְעַל-יְדֵי בְּחִינַת מִשְׁפָּט הַזֶּה נִתְלַהֵב הַלֵּב וְאֵשׁ שֶׁל הִתְלַהֲבוּת הַזֹּאת שׂרֵף אֶת הַקְּלִפּוֹת מִלְּהִתְאַחֵז בּוֹ וְאָז מַכְנִיעַ אוֹתָם גַּם מִלְּהִתְאַחֵז בְּאֵלּוּ הַנְּפָשׁוֹת שֶׁקֵּרְבָן לַעֲבוֹדַת הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ:
ב. זֶה הָאִישׁ הַמִּשְׁתַּדֵּל לְקָרֵב וְלַעֲשׂוֹת נְפָשׁוֹת הוּא בּוֹנֶה בְּחִינַת הֵיכַל הַקּדֶשׁ. וְאַף-עַל-פִּי שֶׁיֵּשׁ כַּמָּה וְכַמָּה נְפָשׁוֹת שֶׁנּוֹפְלִים מִקְּדֻשָּׁתָם וְאֵינָם מִתְקַיְּמִים, אַף-עַל-פִּי-כֵן מֵאֵלּוּ שֶׁנִּשְׁאֲרוּ דְּבֵקִים בְּיִרְאָה עַל יָדוֹ עַל-יְדֵי-זֶה קָדוֹשׁ יֵאָמֵר לוֹ. וְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ נִתְכַּבֵּד מְאד עַל-יְדֵי שֶׁמְּקָרְבִין לַעֲבוֹדַת הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ אֵלּוּ הָרְחוֹקִים כִּי זֶה עִקַּר כְּבוֹדוֹ יִתְבָּרַךְ כְּשֶׁהָרְחוֹקִים מְאד נִתְקָרְבִים אֵלָיו:
ג. עַל-יְדֵי שֶׁמְּקָרֵב נְפָשׁוֹת לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ וְעַל-יְדֵי הִתְבּוֹדְדוּת שֶׁמִּתְבּוֹדֵד וּמֵשִׂיחַ בֵּינוֹ לְבֵין קוֹנוֹ וְשׁוֹפֵט וְדָן אֶת עַצְמוֹ עַל כָּל מַה שֶּׁעָשָׂה זוֹכֶה לִשְׁמִירַת שַׁבָּת שֶׁהוּא בִּטּוּל הָרָע וְהַקְּלִפּוֹת. וְעָלָיו אָמַר הַנָּבִיא: "וְנָתַתִּי לָהֶם בְּבֵיתִי וּבְחוֹמתַי יָד וָשֵׁם טוֹב מִבָּנִים וּמִבָּנוֹת" (יְשַׁעְיָה נ"ו ה). יָד הַיְנוּ שֶׁיִּהְיֶה לוֹ כֹּחַ לְהַעֲמִיד תַּלְמִידִים וּלְהַמְשִׁיךְ בָּהֶם רוּחַ חָכְמָה. וָשֵׁם הַיְנוּ שֶׁיִּזְכֶּה לְשֵׁם טוֹב שֶׁכָּל הַנְּפָשׁוֹת יִתְאַוּוּ תַּאֲוָה לְהִכָּלֵל בְּנַפְשׁוֹ וּשְׁמוֹ בִּבְחִינַת: "לְשִׁמְךָ וּלְזִכְרְךָ תַּאֲוַת נָפֶשׁ" (יְשַׁעְיָה כ"ו ח). וְזֶה טוֹב לוֹ בְּוַדַּאי מִבָּנִים וּבָנוֹת כִּי בָּנִים וּבָנוֹת הֵם מֻעָטִים וְזֶה שֶׁזָּכָה לְהַעֲמִיד תַּלְמִידִים חֲכָמִים וְזָכָה שֶׁיִּכָּלְלוּ בְּנַפְשׁוֹ נְפָשׁוֹת שֶׁל רַבִּים הֲרֵי הוּא כְּאִלּוּ יְלָדָם וְהֵמָּה מְרֻבִּים וּמְקַבְּלִים חִיּוּת מִמֶּנּוּ:
ד. עִקַּר שְׁמִירַת הַשֵּׁם שֶׁהִיא שְׁמִירַת הַנֶּפֶשׁ הוּא עַל-יְדֵי שֶׁיִּשְׁמוֹר עַצְמוֹ מִכַּעַס כִּי הַכַּעַס פּוֹגֵם בְּנַפְשׁוֹ. וּכְשֶׁשּׁוֹמֵר עַצְמוֹ מִכַּעַס וּכְשֶׁבָּא לְאֵיזֶה כַּעַס הוּא מִתְגַּבֵּר עַל יִצְרוֹ וּמַאֲרִיךְ אַפּוֹ וְכוֹבֵשׁ כַּעֲסוֹ זוֹכֶה לַעֲשִׁירוּת גָּדוֹל. וְעַל-יְדֵי-זֶה מַגְדִּיל שְׁמוֹ וְנַפְשׁוֹ וְזוֹכֶה לְשֵׁם טוֹב וְכָל הַנְּפָשׁוֹת תְּאֵבִים לְהִכָּלֵל בְּנַפְשׁוֹ. וְזוֹכֶה לְקָרֵב נְפָשׁוֹת הַרְבֵּה לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ שֶׁזֶּה עִקַּר כְּבוֹדוֹ:
ה. כַּעַס מַזִּיק לַעֲשִׁירוּת, וּכְשֶׁהַיֵּצֶר מֵסִית לָאָדָם שיכעוֹס יֵדַע שֶׁבְּזֹאת הַשָּׁעָה יַשְׁפִּיעוּ לוֹ מִלְּמַעְלָה אֵיזֶה סְכוּם מָמוֹן וְהַיֵּצֶר רוֹצֶה לְקַלְקֵל זֹאת הַהַשְׁפָּעָה שֶׁל הָעֲשִׁירוּת. וְעַל-יְדֵי קִלְקוּל הַשֶּׁפַע שֶׁל הָעֲשִׁירוּת הַבָּא עַל-יְדֵי הַכַּעַס פּוֹגֵם שְׁמוֹ וְנַפְשׁוֹ כַּנַּ"ל. אֲבָל כְּשֶׁשּׁוֹמֵר עַצְמוֹ מִן הַכַּעַס יִזְכֶּה לַעֲשִׁירוּת וְיַגְדִּיל שְׁמוֹ וְנַפְשׁוֹ וְיִזְכֶּה לְשֵׁם טוֹב וּלְהַעֲמִיד תַּלְמִידִים הַרְבֵּה וּלְקָרֵב נְפָשׁוֹת רַבּוֹת לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ וְכַנַּ"ל:
ו. וְדַע שֶׁיֵּשׁ כַּמָּה רְשָׁעִים שֶׁאָסוּר לְקָרְבָם תַּחַת כַּנְפֵי עֲבוֹדָתוֹ יִתְבָּרַךְ, כִּי הֵם מוֹרִידִים אֶת הַמְקָרְבָם מִמַּדְרֵגָתוֹ וְאֵין כֹּחַ בַּמִּשְׁפָּט הַנַּ"ל לְהַכְנִיעַ הָרָע שֶׁלָּהֶם, וַאֲזַי בָּא קִלְקוּל גָּדוֹל בְּכַמָּה בְּחִינוֹת כַּמְבֹאָר בִּפְנִים. עַל כֵּן זֶה הַמִּשְׁתַּדֵּל לְקָרֵב נְפָשׁוֹת צָרִיךְ לְהִתְפַּלֵּל הַרְבֵּה לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ שֶׁיִּזְכֶּה לֵידַע אֶת מִי לְרַחֵק וְאֶת מִי לְקָרֵב:

ס – דע שיש שבילי התורה, שיש בהם התבוננות גדול
א. דַּע שֶׁיֵּשׁ שְׁבִילֵי הַתּוֹרָה שֶׁיֵּשׁ בָּהֶם הִתְבּוֹנְנוּת גָּדוֹל מְאד שֶׁאִי אֶפְשָׁר לָבוֹא לַהִתְבּוֹנְנוּת הַזֹּאת כִּי אִם עַל-יְדֵי עֲשִׁירוּת גָּדוֹל מְאד. וּבְנֵי יִשָׂשׂכָר שֶׁהָיָה לָהֶם הִתְבּוֹנְנוּת הַזֹּאת בִּבְחִינַת: "וּמִבְּנֵי יִשָׂשׂכָר יוֹדְעֵי בִינָה" (דִּבְרֵי-הַיָּמִים-א י"ב לג) לֹא זָכוּ לָזֶה כִּי אִם עַל-יְדֵי עֲשִׁירוּת, בְּחִינַת: "יִשָׂשׂכָר חֲמוֹר גָּרֶם" (בְּרֵאשִׁית מ"ט יד) וְתַרְגּוּמוֹ: 'עַתִּיר בְּנִכְסִין'. וְעַל כֵּן כָּל הַנְּבִיאִים הָיוּ עֲשִׁירִים כְּמַאֲמַר חֲכָמֵינוּ, זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה. וְכֵן עוֹד כַּמָּה צַדִּיקִים גְּדוֹלִים וְנוֹרָאִים מְאד שֶׁהָיוּ עֲשִׁירִים גְּדוֹלִים מְאד. בִּפְרָט אוֹתָם שֶׁעָבַר דֶּרֶךְ יָדָם הַתּוֹרָה, דְּהַיְנוּ משֶׁה רַבֵּנוּ שֶׁהֵבִיא הַתּוֹרָה לְיִשְׂרָאֵל וְכֵן רַבִּי שֶׁסִּדֵּר וְחָתַם אֶת הַמִּשְׁנָיוֹת וְכֵן רַב אַשִׁי שֶׁסִּדֵּר וְחָתַם אֶת הַתַּלְמוּד, שֶׁכֻּלָּם הָיוּ עֲשִׁירִים גְּדוֹלִים מְאד כְּמַאֲמַר חֲכָמֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה. כִּי צְרִיכִין עֲשִׁירוּת גָּדוֹל לַהִתְבּוֹנְנוּת הַזֹּאת כַּנַּ"ל:
ב. לָבוֹא לַעֲשִׁירוּת דִּקְדֻשָּׁה הַזֹּאת הוּא עַל-יְדֵי אֲרִיכַת יָמִים הַיְנוּ שֶׁיִּרְאֶה שֶׁכָּל יוֹם וְכָל שָׁעָה שֶׁבָּאָה אַחַר-כָּךְ תִּהְיֶה אֲרֻכָּה וּרְחָבָה יוֹתֵר בְּתוֹסֶפֶת קְדֻשָּׁה וְטָהֳרָה. כִּי כָּל יוֹם וָיוֹם מִמָּקוֹם שֶׁמַּתְחִיל אֵצֶל כָּל אֶחָד בַּתְּחִלָּה הוּא קָצָר הַיְנוּ שֶׁבִּתְחִלַּת הַיּוֹם קָשָׁה עָלָיו מְאד הָעֲבוֹדָה שֶׁצָּרִיךְ לַעֲשׂוֹת בְּאוֹתוֹ הַיּוֹם. וְעַל כֵּן צְרִיכִין הִתְגַּבְּרוּת גָּדוֹל מְאד בְּכָל יוֹם וָיוֹם לְבַל יִפּל מִזֶּה שֶׁרוֹאֶה כְּבֵדוּת הָעֲבוֹדָה בְּכָל יוֹם, רַק יִתְחַזֵּק בְּכָל יוֹם לְהַתְחִיל מִן הַמֵּצַר והדוחק וְהַכְּבֵדוּת הַגָּדוֹל כְּפִי מַה שֶּׁיּוּכַל לְהִתְגַּבֵּר וְאַחַר-כָּךְ יִהְיֶה מִתְרַחֵב וְהוֹלֵךְ בַּעֲבוֹדָתוֹ יִתְבָּרַךְ. וְכָל שָׁעָה וְשָׁעָה שֶׁבָּאָה אַחַר-כָּךְ יִרְאֶה לְהַגְדִּילָהּ וּלְהַרְחִיבָהּ בְּתוֹסֶפֶת קְדֻשָּׁה וְכֵן בְּכָל יוֹם מִימֵי חַיָּיו יִרְאֶה לְהַגְדִּילוֹ וּלְהַרְחִיבוֹ בְּתוֹסֶפֶת קְדֻשָּׁה יְתֵרָה מִיּוֹם שֶׁלְּפָנָיו וְכֵן לְעוֹלָם, וְזֶה עִקַּר אֲרִיכַת יָמִים שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה זוֹכִין לַעֲשִׁירוּת דִּקְדֻשָּׁה. וְזֶהוּ: "וְאַבְרָהָם זָקֵן בָּא בַּיָּמִים" (בְּרֵאשִׁית כ"ד א) הַיְנוּ אֲרִיכַת יָמִים הַנַּ"ל וְעַל-יְדֵי-זֶה: "וַה' בֵּרַךְ אֶת אַבְרָהָם בַּכּל" הַיְנוּ בַּעֲשִׁירוּת דִּקְדֻשָּׁה הַנַּ"ל:
ג. עַל-יְדֵי יִרְאָה זוֹכִין לַאֲרִיכַת יָמִים הַנַּ"ל בְּחִינַת: "יִרְאַת ה' תּוֹסִיף יָמִים" (מִשְׁלֵי י' כז) הַיְנוּ שֶׁהַיִּרְאָה מְבִיאָה תּוֹסֶפֶת קְדֻשָּׁה בְּכָל יוֹם וָיוֹם שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה נִתְאָרְכִין וְנִתְרַחֲבִין הַיָּמִים כַּנַּ"ל:
ד. יֵשׁ כַּמָּה מִינֵי חֵן שֶׁל שֶׁקֶר, שֶׁעוֹשִׂין בְּנֵי-אָדָם בַּעֲמִידָה וּבַאֲכִילָה וּבְדִבּוּרָם עִם בְּנֵי-אָדָם וְכֵן בִּשְׁאָר דְּבָרִים, וּלְכָל דָּבָר יֵשׁ חֵן אַחֵר מְיֻחָד, וְהָאָדָם נִלְכָּד בָּזֶה עַל-יְדֵי שֶׁאֵינוֹ נִזְהָר מִתַּאֲוַת הֶבֶל יופי הַנָּשִׁים, כִּי זֶה תָּלוּי בָּזֶה, בְּחִינַת: "שֶׁקֶר הַחֵן וְהֶבֶל הַיּפִי" (שָׁם ל"א ל), וְעַל-יְדֵי-זֶה בָּא לַעֲנִיּוּת, כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב: "אַל תַּחְמד יָפְיָהּ בִּלְבָבֶךָ, כִּי בְעַד אִשָּׁה זוֹנָה עַד כִּכַּר לָחֶם" (שָׁם ו' כו) וְזֶה בְּחִינַת: "הוֹן מֵהֶבֶל יִמְעַט" (שָׁם י"ג יא), עַל-יְדֵי הֶבֶל הַיּפִי נִתְמַעֵט הַהוֹן. וְיִרְאָה הִיא הַהִפּוּךְ מִזֶּה כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב: "שֶׁקֶר הַחֵן וְהֶבֶל הַיּפִי אִשָּׁה יִרְאַת ה' הִיא תִתְהַלָּל" (שָׁם ל"א ל). נִמְצָא שֶׁעַל-יְדֵי יִרְאָה נִצּוֹלִין מִתַּאֲוַת שֶׁקֶר הַחֵן וְהֶבֶל הַיּפִי שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה בָּאִין לַעֲנִיּוּת וְזוֹכִין עַל יָדָהּ לַעֲשִׁירוּת דִּקְדֻשָּׁה הַנַּ"ל שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה זוֹכִין לַהִתְבּוֹנְנוּת הַנַּ"ל:
ה. עִקַּר הִתְבּוֹנְנוּת הַשֵׂכֶל שֶׁיִּהְיֶה עַל תִּקּוּנוֹ שֶׁיּוּכַל לְהִתְבּוֹנֵן הוּא עַל-יְדֵי לֵחוֹת וּשְׁמָנִים שֶׁבַּגּוּף. וְעַל-יְדֵי תַּאֲוַת נִאוּף וְהֶבֶל הַיּפִי נִפְסֶקֶת הַנְּשִׁימָה (עַיֵּן פְּנִים) שֶׁהִיא עִקַּר חִיּוּת הָאָדָם, וְעַל-יְדֵי-זֶה נִתְיַבְּשִׁין לֵחוֹת הַגּוּף וְנִתְקַלְקֵל הִתְבּוֹנְנוּת הַמּחַ וְהַשֵׂכֶל. וְעַל כֵּן כָּל הַמְשֻׁגָּעִים נַעֲשִׂין עַל-יְדֵי נִאוּף כַּיָּדוּעַ. וְכֵן שְׁאָר בְּנֵי אָדָם שֶׁאֵינָם מְשֻׁגָּעִים אֲבָל יֵשׁ בָּהֶם חֶסְרוֹן וּבִלְבּוּל הַדַּעַת הַרְבֵּה הַכּל בָא עַל-יְדֵי נִאוּף שֶׁמְּיַבֵּשׁ לֵחוֹת וּשְׁמָנִים שֶׁבַּגּוּף וְעַל-יְדֵי-זֶה נִתְקַלְקֵל הַשֵׂכֶל כַּנַּ"ל:
ו. שְׁלֵמוּת הַיִּרְאָה הוּא בְּשָׁלשׁ בְּחִינוֹת וְכָל בְּחִינָה כְּלוּלָה מִשָּׁלשׁ. הַבְּחִינָה הָרִאשׁוֹנָה מוֹרָא שָׁמַיִם שֶׁהִיא עַל-יְדֵי הִתְבּוֹנְנוּת בִּגְדֻלַּת הַבּוֹרֵא יִתְבָּרַךְ בְּחָכְמָתוֹ וּבִינָתוֹ וְדַעְתּוֹ, וְצָרִיךְ שֶׁכָּל הַשְּׁלשָׁה מחִין יִהְיוּ מְלֵאִים מִיִּרְאַת ה'. הַבְּחִינָה הַשְּׁנִיָּה מוֹרָא רַבָּךְ שֶׁהִיא עַל-יְדֵי הַלִּמּוּד שֶׁמְּקַבֵּל מֵהָרַב וְצָרִיךְ לְהַמְשִׁיכָהּ בְּכָל שְׁלשָׁה חֶלְקֵי הַלִּמּוּד בְּחִינַת: 'אוֹרַיְתָא תְּלִיתָאָה' (שַׁבָּת פ"ח). הַבְּחִינָה הַשְּׁלִישִׁית מוֹרָא אָב וָאֵם וְצָרִיךְ לְהַמְשִׁיכָהּ בִּבְחִינַת "בַּיִת וָהוֹן נַחֲלַת אָבוֹת". (מִשְׁלֵי י"ט) וְצָרִיךְ שֶׁתִּתְפַּשֵּׁט הַיִּרְאָה עַל כָּל שְׁלשָׁה חֶלְקֵי הָעֲשִׁירוּת שֶׁהֵם נַחֲלַת אָבוֹת בְּחִינַת: 'לְעוֹלָם יַשְׁלִישׁ אָדָם אֶת מְעוֹתָיו שְׁלִישׁ בְּקַרְקַע וּשְׁלִישׁ בִּפְרַקְמַטְיָא וּשְׁלִישׁ תַּחַת יָדוֹ' (בָּבָא מְצִיעָא מ"ב):
ז. בְּכָל הַתּוֹרָה כֻּלָּהּ לֹא נִזְכַּר תֵּבַת עֲשִׁירוּת רַק שָׁלשׁ פְּעָמִים הַיְנוּ אֵצֶל סְדוֹם: "וְלֹא תֹאמַר אֲנִי הֶעֱשַׁרְתִּי אֶת אַבְרָם" (בְּרֵאשִׁית י"ד כג). וְאֵצֶל רָחֵל וְלֵאָה "כִּי כָל הָעשֶׁר אֲשֶׁר הִצִּיל אֱלהִים" וְכוּ' (שָׁם ל"א טז). וְאֵצֶל שְׁקָלִים: "הֶעָשִׁיר לֹא יַרְבֶּה" (שְׁמוֹת ל' טו), כְּנֶגֶד שְׁלשָׁה חֶלְקֵי הָעֲשִׁירוּת הַנַּ"ל. שְׁלִישׁ שֶׁבִּפְרַקְמַטְיָא הוּא כְּנֶגֶד הָעֲשִׁירוּת שֶׁנִּזְכַּר אֵצֶל סְדוֹם, כִּי בִּסְדוֹם כְּתִיב: "הַנִּשְׁכָּחִים מִנִּי רָגֶל" (אִיּוֹב כ"ח ד), שֶׁרָצוּ לְבַטֵּל הַמַּשָׂא וּמַתָּן שֶׁהוּא בְּחִינַת רֶגֶל כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב: "שְׂמַח זְבוּלוּן בְּצֵאתֶךָ" (דְּבָרִים ל"ג יח) וְעַל כֵּן צָרִיךְ דַּוְקָא שְׁלִישׁ בִּפְרַקְמַטְיָא וּמַשָׂא וּמַתָּן. וּשְׁלִישׁ שֶׁבְּקַרְקַע הוּא כְּנֶגֶד הָעֲשִׁירוּת שֶׁאֵצֶל רָחֵל וְלֵאָה כִּי בֶּאֱמֶת עִקַּר הָעֲשִׁירוּת הוּא רַק בִּשְׁבִיל הִתְבּוֹנְנוּת הַתּוֹרָה, אֲבָל בְּלֹא זֶה הָעֲשִׁירוּת הוּא פְּסֹלֶת וְהוּא רַק בִּשְׁבִיל נָשִׁים וּקְטַנֵּי הַדַּעַת כְּמוֹתָן. וְזֶה שֶׁאָמְרוּ רָחֵל וְלֵאָה כִּי כָל הָעשֶׁר וְכוּ' שֶׁהוּא לֹא בִּשְׁבִיל הִתְבּוֹנְנוּת לָנוּ הוּא וּלְבָנֵינוּ, הַיְנוּ שֶׁהוּא רַק בִּשְׁבִיל נָשִׁים וּקְטַנֵּי הַדַּעַת אֲבָל: "וְאַתָּה כָּל אֲשֶׁר אָמַר אֵלֶיךָ אֱלהִים עֲשֵׂה" הַיְנוּ שֶׁאַתָּה צָרִיךְ לָעֲשִׁירוּת בִּשְׁבִיל הִתְבּוֹנְנוּת בְּגַדְלוּת ה' וּכְנֶגֶד זֶה צָרִיךְ שְׁלִישׁ בְּקַרְקַע בְּחִינַת: 'אִשָּׁה קַרְקַע עוֹלָם הִיא' (סַנְהֶדְרִין ע"ד). וּשְׁלִישׁ שֶׁבְּיָדוֹ הוּא כְּנֶגֶד הָעֲשִׁירוּת שֶׁנִּזְכַּר אֵצֶל שְׁקָלִים שֶׁנֶּאֱמַר שָׁם לְכַפֵּר עַל נַפְשׁוֹתֵיכֶם בְּחִינַת: "אֲשֶׁר בְּיָדוֹ נֶפֶשׁ כָּל חָי וְרוּחַ כָּל בְּשַׂר אִישׁ" (אִיּוֹב י"ב י):
ח. הִתְגַּלּוּת הַיִּרְאָה הוּא עַל-יְדֵי פְּקִידַת עֲקָרוֹת (עַיֵּן פְּנִים), וְכָל מַה שֶּׁנִּפְקָדִין עֲקָרוֹת בְּיוֹתֵר נִתְגַּלֶּה הַיִּרְאָה בְּיוֹתֵר. וְעַל כֵּן בְּראשׁ הַשָּׁנָה הָיָה פְּקִידַת יִצְחָק שֶׁהוּא תּקֶף הִתְגַּלּוּת הַיִּרְאָה מְאד בְּחִינַת פַּחַד יִצְחָק, וּכְשֶׁנִּפְקְדָה שָׂרָה נִפְקְדוּ כַּמָּה עֲקָרוֹת עִמָּהּ כְּמַאֲמַר חֲכָמֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה. וְעַל-יְדֵי יִרְאָה זוֹכִין לַאֲרִיכַת יָמִים בְּחִינַת זָקֵן כַּנַּ"ל וְעַל כֵּן אָמְרָה שָׂרָה: "כִּי יָלַדְתִּי בֵן לִזְקֻנָיו" (בְּרֵאשִׁית כ"א ז) כִּי עַל-יְדֵי לֵדַת יִצְחָק שֶׁהוּא הִתְגַּלּוּת הַיִּרְאָה עַל-יְדֵי-זֶה נִמְשָׁךְ אֲרִיכַת יָמִים בְּחִינַת זָקֵן כַּנַּ"ל:
ט. פְּקִידַת עֲקָרוֹת נַעֲשֶׂה עַל-יְדֵי שֶׁמְּעוֹרְרִין אֶת בְּנֵי אָדָם מִשְּׁינָתָם. כִּי יֵשׁ בְּנֵי אָדָם שֶׁיְּשֵׁנִים אֶת יְמֵיהֶם וְאַף שֶׁנִּדְמֶה לְהָעוֹלָם שֶׁהוּא עוֹבֵד אֶת ה' וְעוֹסֵק בְּתוֹרָה וּבִתְפִלָּה אַף-עַל-פִּי-כֵן הוּא בִּבְחִינַת שֵׁנָה כִּי כָּל עֲבוֹדָתוֹ נִשְׁאָר לְמַטָּה כִּי הִיא בְּלֹא חִיּוּת וְשֵׂכֶל וְאֵין לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ נַחַת מִמֶּנָּה וְאֵינָהּ יְכוֹלָה לְהִתְרוֹמֵם וְלַעֲלוֹת לְמַעְלָה. וְיֵשׁ שֶׁנָּפְלוּ לִבְחִינַת שֵׁנָה עַל-יְדֵי תַּאֲווֹת וּמַעֲשִׂים רָעִים. וְיֵשׁ שֶׁהֵם אֲנָשִׁים כְּשֵׁרִים וְיָפִים רַק שֶׁנְּפִילָתָם הִיא עַל-יְדֵי אֲכִילָה, כִּי לִפְעָמִים, כְּשֶׁאוֹכֵל אָדָם מַאֲכָל שֶׁלֹּא נִתְבָרֵר עֲדַיִן לְמַאֲכַל אָדָם, עַל-יְדֵי-זֶה אוֹבֵד אֶת פָּנָיו הַיְנוּ חָכְמָתוֹ וְשִׂכְלוֹ בְּחִינַת: "חָכְמַת אָדָם תָּאִיר פָּנָיו" (קהֶלֶת ח' א) (עַיֵּן פְּנִים) וְנוֹפֵל לִבְחִינַת שֵׁנָה. וּצְרִיכִין לְעוֹרְרוֹ מִשְּׁנָתוֹ וְאִי אֶפְשָׁר לְעוֹרְרוֹ כִּי אִם כְּשֶׁנִּתְעוֹרֵר תְּחִלָּה קְצָת מֵעַצְמוֹ כִּי צָרִיךְ אִתְעָרוּתָא דִּלְתַתָּא. רַק כְּשֶׁנִּתְעוֹרֵר מֵעַצְמוֹ אִם לֹא הָיוּ מְעוֹרְרִין אוֹתוֹ הָיָה נִשְׁאָר יָשֵׁן יוֹתֵר עַל כֵּן תֵּכֶף כְּשֶׁנִּתְעוֹרֵר צְרִיכִין לְהַרְאוֹת לוֹ פָּנָיו וּלְהַלְבִּישׁ לוֹ אֶת הַפָּנִים בְּסִפּוּרֵי מַעֲשִׂיּוֹת. וְיֵשׁ שִׁבְעִים פָּנִים לַתּוֹרָה וְהֵם בְּחִינַת שִׁבְעִים שָׁנִים. וּצְרִיכִין לְהַלְבִּישׁ אֶת הַפָּנִים דַּוְקָא, כִּי כְּמוֹ כְּשֶׁמְּרַפְּאִין אֶת הָעִוֵּר צְרִיכִין לְסָגְרוֹ וּלְצַמְצֵם לוֹ אֶת הָאוֹר כְּדֵי שֶׁלֹּא יַזִּיק לוֹ מַה שֶּׁיִּרְאֶה אֶת הָאוֹר פִּתְאם, כֵּן לָזֶה שֶׁהָיָה בְּשֵׁנָה וּבַחֹשֶׁךְ זְמַן רַב כְּשֶׁרוֹצִין לְהַרְאוֹת לוֹ פָּנָיו וּלְעוֹרְרוֹ מִשְּׁנָתוֹ צְרִיכִין לְהַלְבִּישׁ לוֹ אֶת הַפָּנִים בְּסִפּוּרֵי מַעֲשִׂיּוֹת כְּדֵי שֶׁלֹּא יַזִּיק לוֹ פִּתְאם הָאוֹר (עַיֵּן פְּנִים עוֹד שְׁנֵי טְעָמִים עַל זֶה). וְיֵשׁ כַּמָּה בְּחִינוֹת בָּזֶה שֶׁמַּלְבִּישִׁין אֶת הַפָּנִים, כִּי יֵשׁ מִי שֶׁאִי אֶפְשָׁר לְעוֹרְרוֹ בַּפָּנִים שֶׁלּוֹ וּצְרִיכִין לְהַרְאוֹת וּלְהַלְבִּישׁ לוֹ פָּנִים גָּבהַּ מִמַּדְרֵגַת הַפָּנִים שֶׁלּוֹ שֶׁנִּסְתַּלֵּק מִמֶּנּוּ בִּשְׁעַת שֵׁנָה. וְיֵשׁ מִי שֶׁנָּפַל מִכָּל הַשִּׁבְעִים פָּנִים לַתּוֹרָה וּנְפִילָתוֹ גְּדוֹלָה מְאד רַחֲמָנָא לִצְלָן, עַד שֶׁאִי אֶפְשָׁר לְעוֹרְרוֹ בְּשׁוּם פָּנִים מֵהַשִּׁבְעִים פָּנִים שֶׁהֵם בְּחִינַת שִׁבְעִים שָׁנִים כִּי אִם עַל-יְדֵי סִפּוּרֵי מַעֲשִׂיּוֹת שֶׁל שָׁנִים קַדְמוֹנִיּוֹת. שֶׁכָּל הַשִּׁבְעִים פָּנִים מְקַבְּלִין חִיּוּת מִשָּׁם וְעַל יָדָם יְכוֹלִים לְעוֹרֵר מֵהַשֵּׁנָה אֲפִלּוּ לְמִי שֶׁנָּפַל מִכָּל הַשִּׁבְעִים פָּנִים לַתּוֹרָה רַחֲמָנָא לִצְלָן. אַשְׁרֵי הַזּוֹכֶה לָבוֹא לְצַדִּיק כָּזֶה שֶׁיּוּכַל לְעוֹרְרוֹ מִשְּׁנָתוֹ בְּתִקּוּנִים נוֹרָאִים כָּאֵלֶּה שֶׁלֹּא יְבַלֶּה יָמָיו חַס וְשָׁלוֹם בְּשֵׁנָה. וְעַל-יְדֵי-זֶה נַעֲשֶׂה פְּקִידַת עֲקָרוֹת כִּי מִקּדֶם כְּשֶׁהָיוּ בִּבְחִינַת שֵׁנָה הָיוּ חֵרְשִׁים שֶׁלֹּא שָׁמְעוּ הִתְעוֹרְרוּת הֶחָכָם וְעַל-יְדֵי-זֶה לֹא יָכְלוּ גַּם כֵּן לְדַבֵּר שׁוּם דִּבּוּר לִפְנֵי הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ, כִּי 'סְתָם חֵרֵשׁ הוּא שֶׁאֵינוֹ שׁוֹמֵעַ וְאֵינוֹ מְדַבֵּר' (חֲגִיגָה ב). וְעַכְשָׁו כְּשֶׁמְּעוֹרְרוֹ הֶחָכָם וְשׁוֹמֵעַ דְּבָרָיו אָז יוּכַל לְדַבֵּר דִּבּוּרִים קְדוֹשִׁים לִפְנֵי הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ. וּמֵחֲמַת שֶׁהָיָה הַדִּבּוּר מְצֻמְצָם אֶצְלָם כָּל-כָּךְ זְמַן רַב מְאד שֶׁהָיוּ חֵרְשִׁים וְאִלְּמִים עַל כֵּן עַכְשָׁו כְּשֶׁיּוֹצֵא הַדִּבּוּר יוֹצֵא בְּכֹחַ גָּדוֹל בִּבְחִינַת: "גִּבּרֵי כֹחַ עשֵׂי דְּבָרוֹ" (תְּהִלִּים ק"ג כ), וְזֶה הַכֹּחַ בָּא לִכְלִי הַהוֹלָדָה בְּחִינַת: "כּחִי וְרֵאשִׁית אוֹנִי" (בְּרֵאשִׁית מ"ט ג). וּצְרִיכִין לִרְאוֹת שֶׁיִּהְיוּ כְּלֵי הַדִּבּוּר סְמוּכִין וּקְרוֹבִין אֶל כְּלֵי הַהוֹלָדָה שֶׁהֵם הַכְּלָיוֹת כְּדֵי שֶׁיּוּכְלוּ לְקַבֵּל כֹּחַ הַדִּבּוּר, הַיְנוּ שֶׁיֵּצֵא הַדִּבּוּר בֶּאֱמֶת שֶׁלֹּא יִהְיֶה בִּבְחִינַת: "קָרוֹב אַתָּה בְּפִיהֶם וְרָחוֹק מִכִּלְיוֹתֵיהֶם" (יִרְמְיָה י"ב ב) וְעַל-יְדֵי-זֶה נַעֲשֶׂה פְּקִידַת עֲקָרוֹת. נִמְצָא שֶׁעַל-יְדֵי הַצַּדִּיק הָאֱמֶת שֶׁהוּא מְעוֹרֵר אֶת הָעוֹלָם מִשְּׁנָתָם עַל-יְדֵי סִפּוּרֵי מַעֲשִׂיּוֹת שֶׁל שָׁנִים קַדְמוֹנִיּוֹת נַעֲשֶׂה פְּקִידַת עֲקָרוֹת וְעַל-יְדֵי-זֶה נִמְשָׁךְ יִרְאָה גְּדוֹלָה וְזוֹכִין לְכָל הַתִּקּוּנִים הַנַּ"ל:
י. כְּשֶׁעוֹסֵק לְעוֹרֵר אֶת בְּנֵי אָדָם מִשְּׁנָתָם צָרִיךְ לִשְׁמֹר עַצְמוֹ מִתַּלְמִידִים שֶׁאֵינָם הֲגוּנִים כְּדֵי שֶׁלֹּא יַזִּיק לוֹ הָרָע שֶׁלָּהֶם. אַךְ אִי אֶפְשָׁר לְבָשָׂר וָדָם לִשְׁמר עַצְמוֹ מִזֶּה שֶׁלֹא יִשְׁמְעוּ תַּלְמִידִים שֶׁאֵינָם הֲגוּנִים, עַל כֵּן צָרִיךְ שֶׁלִּמּוּדוֹ עִם תַּלְמִידָיו יִהְיֶה כְּאִלּוּ עֲשָׂאוֹ לַחֲבֵרוֹ וּכְאִלּוּ עֲשָׂאוֹ לְדִבְרֵי תּוֹרָה כְּמַאֲמַר חֲכָמֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה (סַנְהֶדְרִין צ"ט) (עַיֵּן פְּנִים). וְאָז הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ שׁוֹמֵר אוֹתוֹ שֶׁלֹּא יִהְיוּ דְּבָרָיו נִכְתָּבִין בְּכֹחַ הַזִּכָּרוֹן שֶׁל הַתַּלְמִיד שֶׁאֵינוֹ הָגוּן רַק יִהְיוּ נִשְׁכָּחִין מִמֶּנּוּ:
יא. בִּטְחוֹנֵי הַדּוֹר הֵם בְּחִינַת כְּלֵי הַהוֹלָדָה, וְעַל כֵּן הַכְּלָיוֹת שֶׁהֵם כְּלֵי הַהוֹלָדָה נִקְרָאִים בְּטוּחוֹת, כִּי כָּל הַהוֹלָדוֹת וְכָל הַהַשְׁפָּעוֹת נִמְשָׁכִים עַל-יְדֵי בִּטָּחוֹן. וְעַל כֵּן עַל-יְדֵי שֶׁשּׁוֹמְעִין וְלוֹמְדִין סִפּוּרֵי מַעֲשִׂיּוֹת הַקְּדוֹשִׁים מִצַּדִּיקִים גְּדוֹלִים, שֶׁמְּעוֹרְרִין אֶת בְּנֵי אָדָם מִשְּׁנָתָם שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה מַתְחִילִין לְדַבֵּר לִפְנֵי הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ בְּכֹחַ גָּדוֹל וּבֶאֱמֶת, עַד שֶׁהַכֹּחַ הַזֶּה בָּא לִכְלֵי הַהוֹלָדָה כַּנַּ"ל, עַל-יְדֵי-זֶה נִתְחַזֵּק הַבִּטָּחוֹן דִּקְדֻשָּׁה וְנִפְקָדִים הָעֲקָרוֹת וְזוֹכִין לְכָל הַתִּקּוּנִים הַנַּ"ל:
יב. יֵשׁ בִּטָּחוֹן דְּסִטְרָא אַחֲרָא בְּחִינַת "מִבְטָח בּוֹגֵד" (מִשְׁלֵי כ"ה יט). וְעַל-יְדֵי הִתְקַשְּׁרוּת הַזִּוּוּגִים דִּקְדֻשָּׁה שֶׁהוּא בִּשְׁבִיל הוֹלָדָה שֶׁהוּא בְּחִינַת בִּטָּחוֹן בְּחִינַת כְּלָיוֹת שֶׁהֵם כְּלֵי הַהוֹלָדָה כַּנַּ"ל בְּחִינַת: "בָּטַח בָּהּ לֵב בַּעְלָהּ" (מִשְׁלֵי ל"א יא), עַל-יְדֵי-זֶה נִשְׁבָּר הַבִּטָּחוֹן דְּסִטְרָא אַחֲרָא כְּחֶרֶס הַנִּשְׁבָּר. וְעַל זֶה מְרַמֵּז מַה שֶּׁשּׁוֹבְרִין כְּלֵי חֶרֶס בִּשְׁעַת הִתְקַשְּׁרוּת הַשִּׁדּוּכִים בִּבְחִינַת: "וַתִּבְטְחוּ בְּעשֶׁק וְנָלוֹז וְכוּ' וּשְׁבָרָהּ כְּשֵׁבֶר נֵבֶל יוֹצְרִים וְכוּ' וְלֹא יִמָּצֵא בִּמְכִתָּתוֹ חֶרֶשׂ" וְכוּ' (יְשַׁעְיָה ל' יב-ד). וּנְבָאֵר הַדָּבָר קְצָת כִּי עִקַּר מַעֲלַת הַבִּטָּחוֹן הוּא לִבְטחַ בַּה' וְלַעֲשׂוֹת טוֹב כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב: "בְּטַח בַּה' וַעֲשֵׂה טוֹב" (תְּהִלִּים ל"ז ג). דְּהַיְנוּ שֶׁלֹּא יִתְבַּלְבֵּל בְּתוֹרָתוֹ וַעֲבוֹדָתוֹ מֵחֲמַת דַּאֲגַת וְטִרְדַּת הַפַּרְנָסָה, רַק יַעֲסֹק בְּתוֹרָה וַעֲבוֹדָה וְיִבְטַח בְּהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ שֶׁיְּפַרְנְסוֹ כָּל יְמֵי חַיָּיו. וְאִם אֵינוֹ אוֹחֵז בְּבִטָּחוֹן כָּזֶה שֶׁיְּסַלֵּק עַצְמוֹ מֵעִסְקֵי עוֹלָם הַזֶּה לְגַמְרֵי וְרוֹצֶה לַעֲסֹק בְּמַשָׂא-וּמַתָּן אוֹ בִּמְלָאכָה גַּם כֵּן, עַל כָּל פָּנִים יִקְבַּע עִתִּים לַתּוֹרָה וְיִתְפַּלֵּל בִּזְמַנּוֹ וְכוּ' וְלֹא יִדְאַג וְלֹא יִתְבַּלְבֵּל מֵחֲמַת דַּאֲגַת הַפַּרְנָסָה רַק יִבְטַח בַּה'. גַּם לְעִנְיַן צְדָקָה וּגְמִילוּת חֲסָדִים וּלְהוֹצִיא מָמוֹן עַל עִסְקֵי מִצְווֹת יִהְיֶה לוֹ בִּטָּחוֹן בַּה' שֶׁיְּמַלֵּא מַחְסוֹרוֹ וּבִגְלַל הַדָּבָר הַזֶּה יְבָרְכֵהוּ ה'. וַאֲפִלּוּ אִם יוֹדֵעַ בְּעַצְמוֹ שֶׁאֵין מַעֲשָׂיו עוֹלִים יָפֶה כָּרָאוּי אַל יִפּל מִבִּטָּחוֹן מֵחֲמַת זֶה לוֹמַר מִי אָנכִי לִבְטחַ וְלִשָּׁעֵן בַּה' מֵאַחַר שֶׁהֲרֵעוֹתִי אֶת מַעֲשַׂי כָּל-כָּךְ. רַק יִבְטַח בְּחַסְדֵּי ה' אֲשֶׁר לֹא תַמְנוּ וּבְרַחֲמָיו שֶׁאֵינָם כָּלִים, שֶׁיְּרַחֵם עָלָיו וְיָזִין וִיפַרְנֵס אוֹתוֹ גַּם כֵּן כִּי "טוֹב ה' לַכּל". וְאַל יַטְרִיד עַצְמוֹ בְּדַאֲגוֹת וְטִרְדוֹת הַפַּרְנָסָה מֵחֲמַת קַטְנוּתוֹ בְּעֵינֵי עַצְמוֹ רַק יִתְחַזֵּק בְּבִטָּחוֹן אֵיךְ שֶׁהוּא מֵחֲמַת שֶׁכַּוָּנָתוֹ לַשָּׁמַיִם. וְכָל זֶה וְכַיּוֹצֵא בָּזֶה הוּא בִּטָּחוֹן דִּקְדֻשָּׁה. אֲבָל לַעֲשׂוֹת אֵיזֶה עַוְלָה חַס וְשָׁלוֹם מִכָּל-שֶׁכֵּן אֵיזֶה גְּזֵלָה וְרַמָּאוּת אוֹ לַעֲסֹק בְּזִיּוּפִים וּשְׁקָרִים וְלִסְחֹר בִּסְחוֹרוֹת מִחוּץ לַמְּדִינָה שֶׁאֲסָרָם הַמַּלְכוּת, וְלִבְטחַ בְּהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ שֶׁיַּצִּילוֹ וְיַעֲזר לוֹ לִגְמֹר הָעֵסֶק שֶׁלֹּא יִתְוַדַּע הַדָּבָר, זֶהוּ בִּטָּחוֹן דְּסִטְרָא אַחֲרָא בְּחִינַת "מִבְטָח בּוֹגֵד" הַנַּ"ל בְּחִינַת: "וַתִּבְטְחוּ בְּעשֶׁק וְנָלוֹז" וּבִטָּחוֹן כָּזֶה הוּא כְּחֶרֶס הַנִּשְׁבָּר שֶׁאֵין בּוֹ תִּקְוָה. וַאֲפִלּוּ מִי שֶׁעוֹסֵק בְּמַשָׂא-וּמַתָּן בִּגְדוֹלוֹת מִמֶּנּוּ הַרְבֵּה וּמַרְבֶּה לִלְווֹת מִכַּמָּה אֲנָשִׁים וּבוֹטֵחַ שֶׁהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ יַעְזְרוֹ לִגְמר הַמַּשָׂא-וּמַתָּן, גַּם זֶה הוּא בִּטָּחוֹן דְּסִטְרָא אַחֲרָא. אַדְּרַבָּה צָרִיךְ לִבְטחַ בְּבִטָּחוֹן חָזָק שֶׁאֲפִלּוּ אִם לֹא יַנְהִיג מַשָׂא-וּמַתָּן גָּדוֹל כָּזֶה אַף-עַל-פִּי-כֵן יְפַרְנְסוֹ הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ כָּרָאוּי. וְהַמַּשְׂכִּיל יָבִין דְּבָרִים הַרְבֵּה מִתּוֹךְ דְּבָרֵינוּ אֵיךְ לִבְרחַ מִבִּטָּחוֹן דְּסִטְרָא אַחֲרָא שֶׁהוּא כְּנֶגֶד הַתּוֹרָה וּלְהִתְחַזֵּק בְּבִטָּחוֹן דִּקְדֻשָּׁה אַף אִם הוּא כְּמוֹ שֶׁהוּא וְכַנַּ"ל:
יג. תְּקִיעַת שׁוֹפָר בְּראשׁ-הַשָּׁנָה הִיא בְּחִינַת הִתְעוֹרְרוּת הַשֵּׁנָה שֶׁמְּעוֹרְרִין בְּנֵי הָעוֹלָם מֵהַשֵּׁנָה שֶׁלֹּא יְבַלּוּ יְמֵיהֶם בְּשֵׁנָה חַס וְשָׁלוֹם. וְעַל-יְדֵי-זֶה מוֹצִיאִין הַדִּבּוּר בְּכֹחַ גָּדוֹל וְנִמְשָׁךְ בִּטָּחוֹן וּפְקִידַת עֲקָרוֹת וְנִמְשָׁךְ יִרְאָה גְּדוֹלָה, שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה נִצּוֹלִין מִנִּאוּף וּמֵהֶבֶל הַיּפִי וּמֵחֵן שֶׁל שֶׁקֶר וְזוֹכִין לַאֲרִיכַת יָמִים דִּקְדֻשָּׁה הַנַּ"ל וְזוֹכִין לַעֲשִׁירוּת גָּדוֹל דִּקְדֻשָּׁה, שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה זוֹכִין לְהִתְבּוֹנְנוּת גָּדוֹל מְאד בַּתּוֹרָה. וְכָל זֶה זוֹכִין עַל-יְדֵי תְּקִיעַת שׁוֹפָר שֶׁל ראשׁ-הַשָּׁנָה אֵצֶל הַצַּדִּיקֵי אֱמֶת שֶׁיּוֹדְעִין לְהַמְשִׁיךְ כָּל הַתִּקּוּנִים הָאֵלֶּה:

סא – על ידי אמונת חכמים
א. עַל-יְדֵי אֱמוּנַת חֲכָמִים נִזְדַּכֵּךְ הַמּחַ וְזוֹכֶה לְשֵׂכֶל בָּרוּר וְעַל-יְדֵי-זֶה יִזְכֶּה לְהוֹצִיא וּלְקַבֵּל מִכָּל מַה שֶּׁלּוֹמֵד בַּתּוֹרָה מִשְׁפְּטֵי אֱמֶת, דְּהַיְנוּ הַנְהָגוֹת יְשָׁרוֹת לַעֲבוֹדָתוֹ יִתְבָּרַךְ. שֶׁיֵּדַע אֵיךְ לְהִתְנַהֵג בְּכָל דָּבָר הֵן לְעַצְמוֹ הֵן לַאֲחֵרִים שֶׁמִּתְנַהֲגִים לְפִי דַּעְתּוֹ. אֲבָל כְּשֶׁפּוֹגֵם חַס וְשָׁלוֹם, בֶּאֱמוּנַת חֲכָמִים הוּא נִדּוֹן בִּיגִיעַת בָּשָׂר דְּהַיְנוּ בְּמוֹתָרוֹת, כְּמוֹ שֶׁאָמְרוּ חכמינו, זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה: 'הַלּוֹעֵג עַל דִּבְרֵי חֲכָמִים נִדּוֹן בְּצוֹאָה רוֹתַחַת' שֶׁנֶּאֱמַר "וְלַהַג הַרְבֵּה יְגִיעַת בָּשָׂר" (עֵרוּבִין כ"א). וְאָז עוֹלִים עֲשָׁנִים סְרוּחִים אֶל הַמּחַ וּמְעָרְבִין וּמְבַלְבְּלִין דַּעְתּוֹ וְאֵינוֹ יָכוֹל לְהוֹצִיא מִלִּמּוּדוֹ מִשְׁפְּטֵי אֱמֶת וְהַנְהָגוֹת אֲמִתִּיּוֹת אַדְּרַבָּה הוּא מוֹצִיא דְּבָרִים הֲפוּכִים מִן הָאֱמֶת. כְּמוֹ דּוֹאֵג הָאֲדוֹמִי שֶׁהוֹצִיא מִשְׁפָּט מְעֻקָּל שֶׁאֵין דָּוִד רָאוּי לָבוֹא בַּקָּהָל עַל-יְדֵי שֶׁלִּמּוּדוֹ הָיָה מִבְּחִינַת אֵלּוּ הַמּוֹתָרוֹת (עַיֵּן פְּנִים):
ב. יֵשׁ מַנְהִיגִים שֶׁנִּקְרָאִים בְּשֵׁם רַבִּי שֶׁלִּמּוּדָם מִמּוֹתָרוֹת וּפְסֹלֶת. וּבְוַדַּאי אֵינָם יְכוֹלִים לְהַנְהִיג אֲפִלּוּ אֶת עַצְמָם מִכָּל-שֶׁכֵּן אֶת אֲחֵרִים וְאַף-עַל-פִּי-כֵן נוֹטְלִין גְּדֻלָּה לְעַצְמָם וְרוֹדְפִים אַחַר הִתְנַשְׂאוּת לְהַנְהִיג אֶת הָעוֹלָם. וְצָרִיךְ כָּל אֶחָד לִרְאוֹת שֶׁלֹּא לְהַסְמִיךְ אוֹתָם וְשֶׁלּא לִתֵּן לָהֶם שׁוּם תֹּקֶף וָעֹז שֶׁלֹּא יִהְיוּ מְכֻנִּים בְּשֵׁם רַבִּי. כִּי הֵם עַצְמָם אֵינָם חַיָּבִים כָּל-כָּךְ כִּי יֵשׁ לָהֶם יֵצֶר הָרָע גָּדוֹל לְהַנְהִיג אֶת הָעוֹלָם. אַךְ אֵלּוּ הַנּוֹתְנִים לָהֶם תּקֶף וָעז וְנִסְמָכִים עַל יָדָם שֶׁיִּהְיוּ נִקְרָאִים בְּשֵׁם רַבִּי הֵם עֲתִידִים לִתֵּן דִּין וְחֶשְׁבּוֹן:
ג. עַל-יְדֵי שֶׁמַּסְמִיכִין רַבִּי שֶׁאֵינוֹ הָגוּן נֶחֱלָשׁ כְּתַב יִשְׂרָאֵל וְנוֹתְנִים כֹּחַ בִּכְתַב יָדָם. וּמֵחֲמַת זֶה הֵם גּוֹזְרִים שֶׁלֹּא יִהְיֶה תֹּקֶף לַכְּתָבִים שֶׁלָּנוּ רַק לַכְּתָבִים שֶׁלָּהֶם וְיִשְׂרָאֵל יִהְיוּ מֻכְרָחִים לִלְמֹד כְּתָב שֶׁלָּהֶם. וְעַל-יְדֵי-זֶה גּוֹזְרִין לְגָרֵשׁ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל מִמְּקוֹם הַיִּשּׁוּב שֶׁנִּתְיַשְּׁבוּ שָׁם יִשְׂרָאֵל מִכְּבָר אֶל מְקוֹמוֹת שֶׁלֹּא הָיוּ שָׁם יִשְׂרָאֵל מֵעוֹלָם שֶׁזֶּה בְּחִינַת גֵּרוּשׁ מֵאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל. וְעַל-יְדֵי-זֶה נִלְקָח מֵאִתָּנוּ חָכְמַת תַּהֲלוּכַת גַּלְגַּלֵּי הָרָקִיעַ לֵידַע כָּל הַהִשְׁתַּנּוּת וְהָעֲתִידוֹת הַבָּאִים עַל-יְדֵי גַּלְגַּלֵּי הָרָקִיעַ שֶׁזֶּה בְּחִינַת סוֹד הָעִבּוּר, וְנִמְסַר לָהֶם. כִּי הַנְּשָׁמָה מַנְהֶגֶת כָּל גַּלְגַּלֵּי הָרָקִיעַ (עַיֵּן פְּנִים), וּמִי יוֹדֵעַ הַנְהָגָתָם כְּמוֹ הַמַּנְהִיג, אֲבָל הַנְּשָׁמָה הַזֹּאת צְרִיכָה שֶׁיִּהְיֶה לָהּ גּוּף זַךְ וְנָקִי. וּבְמָקוֹם שֶׁיִּשְׂרָאֵל יוֹשְׁבִים שָׁם נִתְקַדֵּשׁ הָאֲוִיר בִּבְחִינַת אֲוִירָא דְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל (עַיֵּן פְּנִים), וְאָז כָּל הַפֵּרוֹת וְהַתְּבוּאוֹת הַגְּדֵלִים שָׁם שֶׁמֵּהֶם נִזּוֹן הָאָדָם וּמֵהֶם בָּא הַטִּפָּה זַרְעִית וּמִשָּׁם נִרְקָם הַגּוּף הַכּל הוּא בִּבְחִינַת: "פְּרִי הָאָרֶץ" (יְשַׁעְיָה ד' ב). וְאָז רָאוּי לְקַבֵּל נְשָׁמָה גְּדוֹלָה שֶׁמַּנְהֶגֶת כָּל גַּלְגַּלֵּי הָרָקִיעַ וְעַל-יְדֵי-זֶה יוֹדֵעַ חָכְמַת תַּהֲלוּכַת הַגַּלְגַּלִּים שֶׁזֶּה בְּחִינַת סוֹד הָעִבּוּר כַּנַּ"ל. אֲבָל כְּשֶׁנִּתְגָּרְשִׁים מִבְּחִינַת אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל וְאָז אֵין יְכוֹלִים לְהִתְרַקֵּם גּוּפִים זַכִּים וְאֵין יְכוֹלִים לְקַבֵּל נְשָׁמָה גְּדוֹלָה עַל כֵּן עַל-יְדֵי-זֶה נִלְקָח מֵאִתָּנוּ סוֹד הָעִבּוּר וְכָל זֶה עַל-יְדֵי שֶׁמַּסְמִיכִין רַבִּי שֶׁאֵינוֹ הָגוּן. אֲבָל כְּשֶׁהֶחָכָם הָרָאוּי לִסְמִיכָה נִסְמָךְ בְּשֵׁם רַבִּי עַל-יְדֵי-זֶה מֵבִיא הֶאָרָה וְכֹחַ בִּכְתַב יָדֵינוּ וְאָז גַּם כָּל מִשְׁפְּטֵי הַנְהָגוֹת שֶׁלָּהֶם כֻּלָּם עַל-יְדֵי כְּתַב יָדֵינוּ. וְעַל-יְדֵי כְּתַב יִשְׂרָאֵל נִתְקַדֵּשׁ הָאֲוִיר בִּבְחִינַת אֲוִירָא דְּאֶרֶץ-יִשְׂרָאֵל וְעַל-יְדֵי-זֶה נִתְתַּקֵּן כָּל הַנַּ"ל:
ד. גַּם עַל-יְדֵי פְּגַם אֱמוּנַת חֲכָמִים אֵין לוֹ עֵצָה שְׁלֵמָה לְעוֹלָם וְהוּא תָּמִיד מְסֻפָּק וַעֲצָתוֹ חֲלוּקָה לְכָאן וּלְכָאן. כִּי עַל-יְדֵי פְּגָם זֶה עַל-יְדֵי שֶׁנִּדּוֹן בְּמוֹתָרוֹת כַּנַּ"ל נַעֲשֶׂה לִבּוֹ מְטֻנָּף כְּמוֹ בֵּית הַכִּסֵּא שֶׁהוּא מְקוֹם עֲצַת הַנָּשִׁים כְּמַאֲמַר רַב עִילִישׁ (גִטִּין מ"ה). וְאָז כָּל עֲצוֹתָיו הֵם עֵצוֹת נִבְעָרוֹת וְאֵינוֹ יוֹדֵעַ לִגְמר עֵצָה שְׁלֵמָה בְּלִבּוֹ אֵיךְ לְהִתְנַהֵג בְּשׁוּם דָּבָר:
ה. כָּל הַמַּלְעִיג עַל הַסְּפָרִים הַקְּדוֹשִׁים שֶׁהוֹלְכִים עַל-פִּי תּוֹרָתֵנוּ הַקְּדוֹשָׁה הוּא נִדּוֹן גַּם כֵּן בְּצוֹאָה רוֹתַחַת. וְאֵינוֹ זוֹכֶה לְהוֹצִיא וּלְקַבֵּל מִלִּמּוּדוֹ הַנְהָגוֹת יְשָׁרוֹת וְתָמִיד עֲצָתוֹ חֲלוּקָה עַד שֶׁיָּשׁוּב עַל-זֶה בִּתְשׁוּבָה שְׁלֵמָה וְאָז יִתְתַּקֵּן כָּל הַנַּ"ל:
ו. מִי שֶׁכְּבָר נִשְׁקַע בְּאֵלּוּ הַמּוֹתָרוֹת יֵשׁ מַיִם שֶׁמְּטַהֵר מִזֹּאת הַטִּנּפֶת בְּחִינַת: "וְזָרַקְתִּי עֲלֵיכֶם מַיִם טְהוֹרִים וְכוּ' וּמִכָּל גִּלּוּלֵיכֶם אֲטַהֵר אֶתְכֶם" (יְחֶזְקֵאל ל"ו כה). וְאֵלּוּ הַמַּיִם הֵם בְּחִינַת מַחֲלקֶת שֶׁנִּקְרָא פְּלוּגְתָּא בְּחִינַת: "פֶּלֶג אֱלהִים מָלֵא מָיִם" (תְּהִלִּים ס"ה י) כִּי עַל-יְדֵי הַמַּחֲלקֶת שֶׁבָּא עָלָיו הוּא שָׁב בִּתְשׁוּבָה וּמְתַקֵּן פְּגַם אֱמוּנַת חֲכָמִים. כִּי עִקַּר הַמַּחֲלקֶת שֶׁבָּא עַל הָאָדָם הוּא מֵחֲמַת פְּגַם אֱמוּנַת חֲכָמִים וּלְפִי גּדֶל הַפְּגָם כֵּן בָּא עָלָיו מַחֲלקֶת. וְעַל כֵּן עַל-יְדֵי הַמַּחֲלקֶת יוּכַל לְהִתְבּוֹנֵן אֵיךְ פָּגַם בֶּאֱמוּנַת חֲכָמִים וְלָשׁוּב עַל-יְדֵי-זֶה לֶאֱמוּנַת חֲכָמִים וְעַל-יְדֵי-זֶה יִתְתַּקֵּן כָּל הַנַּ"ל. וְיֵשׁ צַדִּיקֵי הַדּוֹר שֶׁאֱמוּנָתָם שְׁלֵמָה בְּוַדַּאי וְאַף-עַל-פִּי-כֵן יֵשׁ עֲלֵיהֶם מַחֲלקֶת וְהוּא בִּבְחִינַת: "וְהוּא חֵטְא רַבִּים נָשָׂא" וְכוּ' (יְשַׁעְיָה נ"ג יב), שֶׁסּוֹבְלִין צַעַר הַמַּחֲלקֶת בִּשְׁבִיל פְּגַם אֱמוּנַת חֲכָמִים שֶׁל הָעוֹלָם, וְעַל-יְדֵי הַמַּחֲלקֶת שֶׁבָּא עֲלֵיהֶם מְתַקְּנִים אֱמוּנַת חֲכָמִים אֵצֶל הַהֲמוֹן עַם:
ז. כְּשֶׁנִּתְעוֹרֵר מִן הַמַּחֲלקֶת שֶׁבָּא עָלָיו לָשׁוּב עַל פְּגַם אֱמוּנַת חֲכָמִים, עַל-יְדֵי-זֶה נִמְתָּקִין כָּל הַדִּינִים וְכָל מָקוֹם שֶׁיֵּשׁ אֵיזֶה צִמְצוּם וְדִין נִמְתָּק עַל-יְדֵי-זֶה. כִּי יֵשׁ כַּמָּה סְפָרִים עַכְשָׁו הַהוֹלְכִים עַל-פִּי תּוֹרָתֵנוּ הַקְּדוֹשָׁה שֶׁבִּכְתָב וּבְעַל-פֶּה וְכֵן עֲתִידִין לִהְיוֹת עוֹד כַּמָּה סְפָרִים וְכֻלָּם צְרִיכִים לְהָעוֹלָם וְאָסוּר לְהַלְעִיג עַל שׁוּם אֶחָד מֵהֶם כַּנַּ"ל. וּבַתְּחִלָּה כְּשֶׁלֹּא הָיָה לוֹ אֱמוּנַת חֲכָמִים אָז כָּל הַסְּפָרִים הָיוּ אֶצְלוֹ כְּלֹא כִּי הָיָה מַלְעִיג עֲלֵיהֶם, וְעַל-יְדֵי שֶׁנִּתְעוֹרֵר מִן הַמַּחֲלקֶת שֶׁבָּא עָלָיו לָשׁוּב בִּתְשׁוּבָה עַל פְּגַם אֱמוּנַת חֲכָמִים חוֹזְרִים וְנֶחֱשָׁבִים בְּעֵינָיו הַסְּפָרִים שֶׁהָיוּ בְּעֵינָיו כְּלֹא. וְזֶה בְּחִינַת: "וְסֵפֶר כָּתַב אִישׁ רִיבִי" (אִיּוֹב ל"א לה), שֶׁעַל-יְדֵי הָרִיב וְהַמַּחֲלקֶת שֶׁבָּא עָלָיו נַעֲשֶׂה מִזֶּה סֵפֶר. וְיֵשׁ צַדִּיקֵי הַדּוֹר שֶׁאֱמוּנָתָם שְׁלֵמָה בְּוַדַּאי וְאַף-עַל-פִּי-כֵן יֵשׁ עֲלֵיהֶם מַחֲלקֶת מֵחֲמַת שֶׁאֵין לָהֶם אֱמוּנָה בְּעַצְמָם. וְאֵינָם מַאֲמִינִים שֶׁיֵּשׁ לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ שַׁעֲשׁוּעִים מֵחִדּוּשֵׁי תּוֹרָתָם שֶׁהֵם מְחַדְּשִׁים וְעַל-יְדֵי-זֶה הֵם מִתְרַשְּׁלִים בַּחִדּוּשִׁים שֶׁלָּהֶם וְאֵינָם כּוֹתְבִים אוֹתָם בְּסֵפֶר. כִּי מִי שֶׁזּוֹכֶה לְחַדֵּשׁ חִדּוּשֵׁי תּוֹרָה בְּעַצְמוֹ וְכַוָּנָתוֹ לַשָּׁמַיִם צָרִיךְ שֶׁיִּהְיֶה לוֹ אֱמוּנָה גַּם בְּעַצְמוֹ שֶׁיַּאֲמִין שֶׁיֵּשׁ לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ שַׁעֲשׁוּעִים גְּדוֹלִים גַּם מֵהַחִדּוּשִׁים שֶׁלּוֹ כַּנַּ"ל. וְאִם אֵינוֹ מַאֲמִין בַּחִדּוּשִׁים שֶׁל עַצְמוֹ הוּא גַּם כֵּן פְּגַם אֱמוּנַת חֲכָמִים וְעַל-יְדֵי-זֶה בָּא עֲלֵיהֶם גַּם כֵּן מַחֲלקֶת, וְעַל-יְדֵי-זֶה הֵם שָׁבִים בִּתְשׁוּבָה וְנֶחֱשָׁבִים אֶצְלָם חִדּוּשִׁים שֶׁלָּהֶם וְחוֹזְרִים וּמְחַדְּשִׁים וְכוֹתְבִים אוֹתָם בְּסֵפֶר וְנַעֲשֶׂה מִזֶּה סֵפֶר. וְהִנֵּה הַמְתָּקַת כָּל הַדִּינִים הִיא עַל-יְדֵי הַשֵׂכֶל שֶׁנִּקְרָא קדֶשׁ כַּיָּדוּעַ וְכָל דִּין וְצִמְצוּם יֵשׁ לוֹ שֵׂכֶל פְּרָטִי שֶׁנִּמְתָּק עַל יָדוֹ אַךְ יֵשׁ חָכְמָה עִלָּאָה שֶׁשָּׁם נִמְתָּקִים כָּל הַצִּמְצוּמִים וְכָל הַדִּינִים. וְהַתּוֹרָה יוֹצֵאת מֵחָכְמָה עִלָּאָה (כְּמ"ש בַּזּהַר הַקָּדוֹשׁ חֵלֶק ב ס"ב) וְאֵינָהּ יְכוֹלָה לְקַבֵּל מֵחָכְמָה עִלָּאָה רַק כְּשֶׁיֵּשׁ לָהּ שְׁלֵמוּת, וּשְׁלֵמוּת הַתּוֹרָה הוּא עַל-יְדֵי תּוֹרָה שֶׁבְּעַל-פֶּה, וְעַל כֵּן עַל-יְדֵי הַסְּפָרִים שֶׁנִּתְחַדְּשִׁים אֶצְלוֹ עַל-יְדֵי הַמַּחֲלקֶת עַל-יְדֵי-זֶה נִשְׁלָם הַתּוֹרָה. וְאָז הִיא יְכוֹלָה לְקַבֵּל מֵחָכְמָה עִלָּאָה שֶׁהִיא בְּחִינַת שֵׂכֶל הַכּוֹלֵל בְּחִינַת קָדְשֵׁי קֳדָשִׁים בְּחִינַת אֶבֶן שְׁתִיָּה וּמַשְׁפַּעַת בְּכָל הַחָכְמוֹת וְהַשִׂכְלִיִּים וְעַל-יְדֵי-זֶה נִמְתָּקִין כָּל הַדִּינִים:
ח. עַל-יְדֵי שֶׁנּוֹסְעִים עַל ראשׁ הַשָּׁנָה לְצַדִּיקִים אֲמִתִּיִּים עַל-יְדֵי-זֶה נִמְתָּקִין כָּל הַדִּינִים שֶׁבָּעוֹלָם וְזֶה צְרִיכִין בְּראשׁ הַשָּׁנָה עַל כֵּן נוֹסְעִין עַל ראשׁ הַשָּׁנָה דַּיְקָא:
ט. גַּם עַל-יְדֵי שֶׁבָּאִים כַּמָּה נַפְשׁוֹת יִשְׂרָאֵל לְהַצַּדִּיק הָאֱמֶת עַל ראשׁ הַשָּׁנָה וְנִכְלָלִים יַחַד בְּאַהֲבָה רַבָּה עַל-יְדֵי-זֶה בָּאָה שִׂמְחָה גְּדוֹלָה וְחֶדְוָה רַבָּה:

סב – על ידי אכילתם של ישראל, נעשה יחוד
א. עַל-יְדֵי אֲכִילָתָם שֶׁל יִשְׂרָאֵל נַעֲשֶׂה יִחוּד קֻדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא וּשְׁכִינְתֵּהּ אַפִּין בְּאַפִּין. רַק הָאֲכִילָה צְרִיכָה לִהְיוֹת מַאֲכָל אַחַר שֶׁנִּתְבָּרֵר מֵאֲחִיזַת הַקְּלִפּוֹת שֶׁנִּתְעָרְבוּ בְּמַאֲכָלִים עַל-יְדֵי אֲכִילַת עֵץ הַדַּעַת. כִּי עַל-יְדֵי מַאֲכָל שֶׁיֵּשׁ בּוֹ תַּעֲרוֹבוֹת הַנַּ"ל יוּכַל הָאָדָם לַחֲטֹא וְעַל-יְדֵי הַחֲטָאִים נַעֲשֶׂה פֵּרוּד בֵּין קֻדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא וּשְׁכִינְתֵּהּ:
ב. הַבֵּרוּר שֶׁל הַמַּאֲכָלִים הוּא עַל-יְדֵי אֱמוּנָה. וּכְשֶׁיֵּשׁ לוֹ אֱמוּנָה בִּשְׁלֵמוּת יוּכַל לִהְיוֹת עַל-יְדֵי אֲכִילָתוֹ יִחוּד קֻדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא וּשְׁכִינְתֵּהּ כַּנַּ"ל בְּחִינַת "וּרְעֵה אֱמוּנָה" (תְּהִלִּים ל"ז ג) בְּחִינַת אֲכִילָה עַל-יְדֵי אֱמוּנָה:
ג. מַה שֶּׁהִגְבִּיל הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ לַשֵׂכֶל הָאֱנוֹשִׁי שֶׁיּוּכַל לְהָבִין הִיא מִצְוָה גְּדוֹלָה לְחַדֵּד הַשֵׂכֶל לְהָבִין הַדָּבָר עַל בֻּרְיוֹ וְעַל זֶה נֶאֱמַר וְדַע מַה שֶּׁתָּשִׁיב לְאֶפִּיקוֹרס (אָבוֹת פֶּרֶק ב). אֲבָל יֵשׁ קֻשְׁיוֹת שֶׁאֵינוֹ בְּאֶפְשָׁרִי לַשֵׂכֶל הָאֱנוֹשִׁי לְהָבִין תֵּרוּץ עַל קֻשְׁיָא כָּזוֹ, רַק לֶעָתִיד לָבוֹא יִתְגַּלֶּה הַתֵּרוּץ אָסוּר לְאָדָם לְעַיֵּן בָּהֶם. וְכָל מִי שֶׁסּוֹמֵךְ עַל שִׂכְלוֹ וּמְעַיֵּן וְחוֹקֵר בָּהֶם עַל זֶה נֶאֱמַר: "כָּל בָּאֶיהָ לֹא יְשׁוּבוּן" (מִשְׁלֵי ב' יט), כִּי עַל קֻשְׁיָא כָּזוֹ אָסוּר לִסְמךְ עַל שִׂכְלוֹ רַק לְהַעֲמִיד עַל אֱמוּנָה:
ד. אֲפִלּוּ אֵלּוּ הַקֻּשְׁיוֹת שֶׁיֵּשׁ עֲלֵיהֶם תְּשׁוּבָה לִפְעָמִים נִסְתְּמוּ שְׁבִילֵי הַשֵׂכֶל וְאֵינוֹ יוֹדֵעַ לְהָשִׁיב עַל הָאֶפִּיקוֹרְסוּת שֶׁבְּלִבּוֹ. וְזֶה בְּחִינַת: "חָלַק לִבָּם" (הוֹשֵׁעַ י' ב) שֶׁיֵּשׁ מַחֲלקֶת בְּלִבּוֹ בֵּין שְׁנֵי יְצָרִין. כִּי הַיְדִיעָה הִיא מֵהַיֵּצֶר הַטּוֹב שֶׁבַּלֵּב וְהַסְתָּרַת הַיְדִיעָה הִיא מֵהַיֵּצֶר הָרָע שֶׁבַּלֵּב וְהִיא הִיא הָאֶפִּיקוֹרְסוּת וְהַקֻּשְׁיוֹת שֶׁהַיֵּצֶר הָרָע מַקְשֶׁה אֶת לִבּוֹ לִפּל בְּרָעָה. וְהַתִּקּוּן לָזֶה הוּא לִמּוּד הַפּוֹסְקִים כִּי שׁרֶשׁ הַמַּחֲלקֶת הַזֹּאת הוּא מִמַּחֲלקֶת שֶׁבִּקְדֻשָּׁה הַיְנוּ מַחֲלקֶת הַתַּנָּאִים וְהָאֲמוֹרָאִים שֶׁבַּגְּמָרָא וּמֵהִשְׁתַּלְשְׁלוּתָם לְמַטָּה נִתְהַוֶּה מִמֶּנּוּ מַחֲלקֶת הַיֵּצֶר הָרָע. וְעַל-יְדֵי לִמּוּד הַפּוֹסְקִים הֲלָכוֹת פְּסוּקוֹת נִתְקַשֵּׁר אֶל הַשָּׁלוֹם שֶׁבַּקְּדֻשָּׁה וְאָז נִתְבַּטֵּל מַחֲלוֹקֶת הַיֵּצֶר הָרַע שֶׁבְּלִבּוֹ וְנִפְתָּחִין לוֹ שַׁעֲרֵי הַשֵׂכֶל שֶׁיֵּדַע לְהָשִׁיב עַל הָאֶפִּיקוֹרְסוּת שֶׁבְּלִבּוֹ. וְכָל זְמַן שֶׁאֵינוֹ זוֹכֶה לְחַדֵּד וְלִפְתֹּחַ שִׂכְלוֹ צָרִיךְ לִסְמֹךְ רַק עַל אֱמוּנָה גַּם בְּקֻשְׁיוֹת אֵלּוּ כִּי הָעִקָּר הוּא הָאֱמוּנָה:
ה. שָׁלוֹ"ם רָאשֵׁי-תֵּבוֹת וְ'דַע מַ'ה שֶּׁ'תָּשִׁיב לְ'אֶפִּיקוֹרֶס, כִּי עַל-יְדֵי לִמּוּד פְּסַק הֲלָכָה שֶׁהוּא הַהַכְרָעָה וְהַשָּׁלוֹם זוֹכִין לָדַעַת לְהָשִׁיב עַל הָאֶפִּיקוֹרְסוּת שֶׁבְּלִבּוֹ:
ו. גַּם עַל-יְדֵי לִמּוּד הַפּוֹסְקִים זוֹכֶה לְהִתְפַּלֵּל כָּרָאוּי בְּכָל לְבָבוֹ. כִּי עִקַּר מְנִיעַת הַתְּפִלָּה שֶׁאֵינוֹ מִתְפַּלֵּל בְּכַוָּנָה כָּרָאוּי הוּא רַק מֵחֲמַת שֶׁאֵין הָאֱמוּנָה בִּשְׁלֵמוּת וְלִבּוֹ חָלוּק מֵהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ. כִּי בֶּאֱמֶת אִם הָיָה הָאָדָם יוֹדֵעַ וּמַאֲמִין בְּלֵב שָׁלֵם שֶׁמְּלא כָל הָאָרֶץ כְּבוֹדוֹ וְהוּא יִתְבָּרַךְ עוֹמֵד עָלָיו בִּשְׁעַת הַתְּפִלָּה וְשׁוֹמֵעַ וּמַאֲזִין וּמַקְשִׁיב כָּל דִּבּוּר וְדִבּוּר שֶׁל הַתְּפִלָּה, בְּוַדַּאי הָיָה מְדַקְדֵּק מְאד לְכַוֵּן אֶת דְּבָרָיו וְהָיָה מִתְפַּלֵּל בְּהִתְלַהֲבוּת גָּדוֹל. רַק מֵחֲמַת שֶׁלִּבּוֹ חָלוּק וְאֵינוֹ חָזָק בִּידִיעָה זֹאת בְּלֵב שָׁלֵם בִּשְׁבִיל זֶה אֵינוֹ מְדַקְדֵּק כָּל-כָּךְ וְאֵינוֹ מְכַוֵּן לִבּוֹ הֵיטֵב בִּתְפִלָּתוֹ. וְכָל זֶה נִמְשָׁךְ מֵהַקֻּשְׁיוֹת וְהַכְּפִירוֹת שֶׁבַּלֵּב הַנַּ"ל שֶׁהֵם בְּחִינַת מַחֲלקֶת הַיֵּצֶר הָרָע שֶׁבַּלֵּב. וְעַל כֵּן עַל-יְדֵי לִמּוּד הַפּוֹסְקִים שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה מְבַטְּלִין מַחֲלקֶת הַיֵּצֶר הָרָע בְּשָׁרְשׁוֹ כַּנַּ"ל עַל-יְדֵי-זֶה זוֹכֶה לְהִתְפַּלֵּל כָּרָאוּי בְּכָל לְבָבוֹ בֶּאֱמֶת. וְזֶה: "אוֹדְךָ בְּישֶׁר לֵבָב" (תְּהִלִּים קי"ט ז) 'לֵבָב' דַּיְקָא בִּשְׁנֵי יְצָרִין אֵימָתַי "בְּלָמְדִי מִשְׁפְּטֵי צִדְקֶךָ" כַּנַּ"ל:
ז. עִקַּר שְׁלֵמוּת וְקִשּׁוּטֵי הָאֱמוּנָה הוּא עַל-יְדֵי שֶׁמְּקָרְבִין רְחוֹקִים לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ. וּלְהַשְׁלִים אֶת הָאֱמוּנָה הַיְנוּ לְקָרֵב הָרְחוֹקִים צָרִיךְ מִתְּחִלָּה לְהַעֲלוֹת נִיצוֹצֵי אוֹתִיּוֹת הַדִּבּוּר. וְהַתִּקּוּן לָזֶה הוּא תַּעֲנִית כִּי כָּל הַתַּאֲווֹת הֵם בְּחִינַת קְלִפּוֹת וּמוֹתָרוֹת כִּי בְּלֹא הַתַּאֲווֹת יָכוֹל הַגּוּף לְהִתְקַיֵּם. וּכְשֶׁמִּתְגַּבְּרִין הַתַּאֲווֹת עַל הָאָדָם הוּא הִתְגַּבְּרוּת הַקְּלִפּוֹת עַל הַקְּדֻשָּׁה. וְרָאשֵׁי הַתַּאֲווֹת הֵם תַּאֲוַת אֲכִילָה וּשְׁתִיָּה שֶׁכָּל הַתַּאֲווֹת נִמְשָׁכִין אַחֲרֵיהֶם. וּכְשֶׁהֵם מִתְגַּבְּרִים מַמְשִׁיכִין הַדִּבּוּר אֶל הַגָּלוּת לְמֵצַר הַגָּרוֹן לְהָערֶף שֶׁאֵינוֹ יָכוֹל לְדַבֵּר שׁוּם דִּבּוּר לִפְנֵי הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ בְּחִינַת: "נִחַר גְּרוֹנִי" (תְּהִלִּים ס"ט ד). וְעַל-יְדֵי הַתַּעֲנִית שֶׁמַּרְעִיב אֶת עַצְמוֹ מְלַחְלֵחַ מֵצַר הַגָּרוֹן שֶׁיִּתְקַיֵּם: "קְרָא בְגָרוֹן אַל תַּחְשׂךְ" (יְשַׁעְיָה נ"ח א), שֶׁיּוּכַל לְדַבֵּר לִפְנֵי הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ וּלְהִתְפַּלֵּל בְּכַוָּנָה. וְאָז הוֹפֵךְ עַצְמוֹ הַדִּבּוּר וּמְלַקֵּט נִיצוֹצוֹת הַקְּדֻשָּׁה מִבֵּין הַקְּלִפּוֹת וְנִשְׁאָרִים בְּלֹא חִיּוּת. וְאָז הָעַכּוּ"ם שֶׁיְּנִיקָתָם מֵהַקְּלִפּוֹת כְּשֶׁרוֹאִין שֶׁאֵין לָהֶם שׁוּם חִיּוּת מַשְׁלִיכִין אֶת אֱמוּנָתָם וּפוֹנִים כֻּלָּם לֶאֱמוּנַת יִשְׂרָאֵל. וְעַל-יְדֵי-זֶה הוּא מַשְׁלִים אֶת הָאֱמוּנָה וְזוֹכֶה לֶאֱמוּנָה שְׁלֵמָה וְזוֹכֶה לְבָרֵר אֶת הַמַּאֲכָלִים, וְאָז נַעֲשֶׂה עַל-יְדֵי אֲכִילָתוֹ יִחוּד קֻדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא וּשְׁכִינְתֵּהּ אַפִּין בְּאַפִּין:
ח. אֱמוּנָה אֵינָהּ שַׁיָּכָה אֶלָּא בְּדָבָר שֶׁאֵינוֹ יוֹדֵעַ הַטַּעַם וְאַף-עַל-פִּי-כֵן אֵצֶל הַמַּאֲמִין הַדָּבָר גָּלוּי כְּאִלּוּ רוֹאֶה בְּעֵינָיו הַדָּבָר שֶׁמַּאֲמִין בּוֹ מֵחֲמַת גּדֶל אֱמוּנָתוֹ הַשְּׁלֵמָה:
ט. הָאֱמוּנָה מִתְחַדֶּשֶׁת אֵצֶל הָאָדָם בְּכָל בּקֶר בְּחִינַת "חֲדָשִׁים לַבְּקָרִים" (אֵיכָה ג' כג), וּבַיּוֹם מֵחֲמַת טִרְדוֹת עִסְקֵי הָעוֹלָם נִתְכַּסֶּה הָאֱמוּנָה:
י. מֵחֲמַת שֶׁאֵין הָאֱמוּנָה בִּשְׁלֵמוּת עַל-יְדֵי-זֶה רַבִּים נִכְשָׁלִים בְּטָעוּת וְעוֹשִׂים אֶת הַסִּבּוֹת אֶמְצָעִיים בֵּינָם לְבֵין הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ. הַיְנוּ שֶׁמַּאֲמִינִים בְּהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ אֲבָל מַאֲמִינִים גַּם כֵּן בְּאֶמְצָעִי וְאוֹמְרִים שֶׁצָּרִיךְ לַסִּבּוֹת, הַיְנוּ שֶׁמַּאֲמִינִים לְמָשָׁל בְּסִבַּת הַפַּרְנָסָה שֶׁהוּא הַמַּשָׂא-וּמַתָּן וְאוֹמְרִים שֶׁהַסִּבָּה שֶׁל הַמַּשָׂא-וּמַתָּן הִיא הָעִקָּר כְּאִלּוּ חַס וְשָׁלוֹם, בְּלֹא הַסִּבָּה שֶׁל הַמַּשָׂא-וּמַתָּן אֵין יְכלֶת בְּיַד הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ לָתֵת לָהֶם פַּרְנָסָה. וְסִבַּת הָרְפוּאָה שֶׁהִיא סַמִּים עוֹשִׂים מֵהֶם עִקַּר כְּאִלּוּ חַס וְשָׁלוֹם בְּלִי סַמִּים אֵין יְכלֶת בְּיַד הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ לְרַפְּאוֹת. וְאֵין הַדָּבָר כֵּן כִּי הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ הוּא סִבַּת כָּל הַסִּבּוֹת וְעִלַּת כָּל הָעִלּוֹת וְאֵינוֹ צָרִיךְ לְשׁוּם סִבָּה. וּבְעָסְקֵנוּ בְּאֵלּוּ הַסִּבּוֹת צְרִיכִין לְהַאֲמִין בְּהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ לְבַד וְלֹא לַעֲשׂוֹת מֵהַסִּבּוֹת עִקָּר:
יא. עִקַּר כָּל הַדְּבָרִים הוּא הַהַתְחָלָה כִּי כָּל הַהַתְחָלוֹת קָשׁוֹת מֵחֲמַת שֶׁיּוֹצֵא מֵהֶפֶךְ אֶל הֶפֶךְ, אֲבָל אַחַר הַהַתְחָלָה הוּא נִכְנָס מְעַט בְּהֶרְגֵּל וְאֵין קָשֶׁה עָלָיו כָּל-כָּךְ. וְעַל כֵּן הָעֲבוֹדָה וְהַיִּרְאָה שֶׁל הָאָדָם בְּכָל יוֹם הִיא כְּפִי הַהַתְחָלָה. כִּי בְּכָל יוֹם צָרִיךְ לַחֲזר לַאֲחוֹרָיו לְקַבֵּל כֹּחַ מִן הַהַתְחָלָה שֶׁאָז הָיָה קָשֶׁה עָלָיו בְּיוֹתֵר כַּנַּ"ל. עַל כֵּן צָרִיךְ לְהַתְחִיל בְּכָל פַּעַם מֵחָדָשׁ כִּי פֶּן וְאוּלַי לֹא הָיְתָה הַתְחָלָתוֹ כָּרָאוּי וְאִם כֵּן גַּם כָּל עֲבוֹדָתוֹ אֵינָהּ בִּשְׁלֵמוּת כָּרָאוּי כִּי הַכּל כְּפִי הַהַתְחָלָה כַּנַּ"ל. עַל כֵּן צָרִיךְ לְהִתְחַזֵּק לְעוֹרֵר לִבּוֹ לְהַתְחִיל בְּכָל פַּעַם מֵחָדָשׁ בְּכֹחַ הִתְלַהֲבוּת גָּדוֹל וּבְהִתְגַּבְּרוּת חָדָשׁ לַעֲבוֹדָתוֹ יִתְבָּרַךְ כְּאִלּוּ לֹא הִתְחִיל עֲדַיִן מֵעוֹלָם, כְּדֵי שֶׁתִּהְיֶה עֲבוֹדָתוֹ כָּרָאוּי כְּפִי כֹּחַ הַהַתְחָלָה כַּנַּ"ל. וְכֵן בְּכָל פַּעַם צָרִיךְ לַחֲשׁשׁ חֲשָׁשָׁא זֹאת פֶּן לֹא הִתְחִיל עֲדַיִן כָּרָאוּי וְיִתְגַּבֵּר לְהַתְחִיל מֵעַתָּה מֵחָדָשׁ כַּנַּ"ל:
יב. בְּכָל פַּעַם שֶׁבָּא לְהַצַּדִּיק צָרִיךְ גַּם כֵּן שֶׁיִּרְאֶה שֶׁיָּבוֹא בְּכָל פַּעַם מֵחָדָשׁ. לֹא כְּמוֹ שֶׁכְּבָר הָיָה אֵצֶל הַצַּדִּיק וְעַכְשָׁו הוּא בָּא פַּעַם שֵׁנִית רַק כְּמוֹ שֶׁבָּא עַכְשָׁו מֵחָדָשׁ פַּעַם רִאשׁוֹנָה. כִּי צָרִיךְ לְהַתְחִיל בְּכָל פַּעַם מֵחָדָשׁ כִּי הָעִקָּר הוּא הַהַתְחָלָה כַּנַּ"ל:
יג. עַל-יְדֵי מַחֲלקֶת בָּאִים כְּפִירוֹת שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה אֵין יְכוֹלִים גַּם לְהִתְפַּלֵּל בְּכַוָּנָה כַּנַּ"ל. אֲבָל כְּשֶׁיֵּשׁ שָׁלוֹם נִתְבַּטְּלִים הַכְּפִירוֹת וְהָאֶפִּיקוֹרְסוּת שֶׁיֵּשׁ בְּלֵב כָּל אֶחָד. כִּי כְּשֶׁיֵּשׁ שָׁלוֹם וּמִתְוַעֲדִים זֶה עִם זֶה יוּכַל כָּל אֶחָד לְהָשִׁיב אֶת חֲבֵרוֹ מִדֵּעוֹתָיו הָרָעוֹת וְיוֹצִיא הַכְּפִירוֹת וְהָאֶפִּיקוֹרְסוּת מִלִּבּוֹ. אֲבָל עַל-יְדֵי מַחֲלקֶת אֵינָם מִתְוַעֲדִים יַחַד לְדַבֵּר אֶחָד עִם חֲבֵרוֹ לַהֲפךְ דַּעְתּוֹ אֶל הָאֱמֶת וַאֲפִלּוּ כְּשֶׁמְּדַבְּרִים יַחַד אֵין אֶחָד שׁוֹמֵעַ דִּבְרֵי חֲבֵרוֹ מֵחֲמַת הַנִּצָּחוֹן שֶׁל הַמַּחֲלקֶת, נִמְצָא שֶׁעִקַּר הָאֱמוּנָה תְּלוּיָה בַּשָּׁלוֹם:
יד. לִזְכּוֹת לְשָׁלוֹם הוּא עַל-יְדֵי שֶׁיִּלְמוֹד פּוֹסְקִים:

סג – סוד כונת המילה
א. בְּרִית נִקְרָא בִּלְשׁוֹן תַּרְגּוּם אַמָּה וְהוּא בְּחִינַת אַמָּה בַּת שִׁשָּׁה טְפָחִים שֶׁהַבְּרִית כָּלוּל מֵהֶם וְהוּא בְּחִינַת "שְׂרָפִים עוֹמְדִים מִמַּעַל לוֹ שֵׁשׁ כְּנָפַיִם" וְכוּ' (יְשַׁעְיָה ו' ב):
ב. הַצַּדִּיקִים הַמַּנְהִיגִים הָאֲמִתִּיִּים יֵשׁ בָּהֶם כַּמָּה שִׁנּוּיִים בְּעִנְיַן הַנְהָגַת בְּנֵי הָעוֹלָם הַמִּתְקָרְבִים אֲלֵיהֶם. כִּי לִפְעָמִים הַצַּדִּיק מְקָּרֵב עַצְמוֹ אֶל הָעוֹלָם מְאד וְלִפְעָמִים הוּא מְכַסֶּה וּמַעֲלִים עַצְמוֹ מֵהֶם וּמִתְרַחֵק מֵהֶם מְאד. וְלֹא דַּי שֶׁמִּתְרַחֵק מֵהֶם וְאֵינָם יְכוֹלִים לְהִתְקָרֵב אֵלָיו אֶלָּא גַּם נוֹפְלִים עָלָיו קֻשְׁיוֹת וּתְמִיהוֹת עַד שֶׁנִּתְעַקֵּם וְנִתְבַּלְבֵּל מֹחָם מֵהַנְהָגָתוֹ עִמָּהֶם וְכָל זֶה לְטוֹבַת הַמִּתְקָרְבִים אֵלָיו. עַל כֵּן אַל יְבַהֲלוּךָ רַעְיוֹנֶיךָ עַל זֶה כִּי הַכּל לְטוֹבָתְךָ:
ג. כָּל מַה שֶּׁנִּתְקָרֵב יוֹתֵר לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ צָרִיךְ לֵידַע שֶׁהוּא רָחוֹק מְאד מִמֶּנּוּ יִתְבָּרַךְ. כִּי אִם יַחֲשֹׁב וִידַמֶּה בְּדַעְתּוֹ שֶׁכְּבָר נִתְקָרֵב לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ וְיוֹדֵעַ בִּידִיעַת הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ זֶה סִימָן שֶׁאֵינוֹ יוֹדֵעַ כְּלָל, כִּי אִם הָיָה יוֹדֵעַ קְצָת מֵהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ הָיָה יוֹדֵעַ שֶׁהוּא רָחוֹק מְאד מִמֶּנּוּ יִתְבָּרַךְ וְאֵינוֹ יוֹדֵעַ כְּלָל. וְזֶה דָּבָר שֶׁאִי אֶפְשָׁר לַפֶּה לְדַבֵּר וּלְהַסְבִּיר זֹאת כִּי לִגְדֻלַּת הַבּוֹרֵא יִתְבָּרַךְ אֵין שִׁעוּר:
ד. הַצַּדִּיק לִפְעָמִים מְקַבֵּל עַל עַצְמוֹ יִסּוּרִין בִּשְׁבִיל הָעוֹלָם. הַיְנוּ שֶׁאֵינוֹ רוֹצֶה הַהַשְׁפָּעָה וְהַהַשְׁגָּחָה שֶׁהָיָה צָרִיךְ לָבוֹא אֵלָיו וּמְקַבֵּל עַל עַצְמוֹ יִסּוּרִין כַּנַּ"ל כִּי הוּא בּוֹחֵר בְּהַשְׁפָּעָה וְהַשְׁגָּחָה רוּחָנִיית. וְאוֹתָהּ הַהַשְׁפָּעָה שֶׁהָלְכָה לָהּ נִתְפַּזְּרָה בֵּין הָעוֹלָם:
ה. יֵשׁ נָחָשׁ שֶׁהוּא בְּחִינַת "חֲכָמִים הֵמָּה לְהָרַע" הַחוֹקְרִים פִילוֹסוֹפְיָא וְאֶפִּיקוֹרְסוּת. וְעַל-יְדֵי דִּבּוּרִים רָעִים, כְּגוֹן: לָשׁוֹן הָרָע, רְכִילוּת, שְׁקָרִים, לֵיצָנוּת, חֲנוּפָה, וּמְבַיֵּשׁ אֶת חֲבֵרוֹ בְּדִבּוּרִים, וְנִבּוּל פֶּה, וּדְבָרִים בְּטֵלִים, וּשְׁאָר דִּבּוּרִים רָעִים וּבִפְרָט כְּשֶׁמְּדַבֵּר לָשׁוֹן הָרָע עַל צַדִּיקִים וּכְשֵׁרִים, עַל-יְדֵי כָּל אֵלּוּ הַדִּבּוּרִים רָעִים עוֹשִׂים כְּנָפַיִם לְהַנָּחָשׁ שֶׁיּוּכַל לָעוּף וּלְהַזִּיק בָּעוֹלָם מְאד חַס וְשָׁלוֹם, הַיְנוּ שֶׁמִּתְגַּבֶּרֶת וּמְעוֹפֶפֶת חָכְמָתָם וְאֶפִּיקוֹרְסוּת שֶׁלָּהֶם שֶׁהוּא בְּחִינַת נָחָשׁ הַקַּדְמוֹנִי עַל-יְדֵי דִּבּוּרִים רָעִים הַנַּ"ל וּמַזִּיקִים מְאד לְהָעוֹלָם. אֲבָל עַל-יְדֵי דִּבּוּרִים קְדוֹשִׁים עוֹשִׂים כְּנָפַיִם דִּקְדֻשָּׁה, וּכְשֶׁהַכְּנָפַיִם דִּקְדֻשָּׁה הֵם כְּתִקּוּנָם וְאֵין לְהַנָּחָשׁ כְּנָפַיִם מִדִּבּוּרִים רָעִים הַנַּ"ל אָז אֵינָם יְכוֹלִים לְהַזִּיק כָּל-כָּךְ לְהָעוֹלָם:

סד – ויאמר ה אל משה בא אל פרעה
א. אִסּוּר גָּדוֹל לְעַיֵּן בְּסִפְרֵי הַמְּחַקְּרִים, כִּי יֵשׁ כַּמָּה קֻשְׁיוֹת הַנִּמְשָׁכִים מִבְּחִינַת חָלָל הַפָּנוּי (עַיֵּן פְּנִים) שֶׁאִי אֶפְשָׁר לִמְצֹא עֲלֵיהֶם תֵּרוּץ בְּשׁוּם אֹפֶן. רַק לֶעָתִיד לָבוֹא יִתְגַּלֶּה הַתֵּרוּץ כִּי אָז יִתְגַּלֶּה סוֹד הַצִּמְצוּם שֶׁל הֶחָלָל הַפָּנוּי וְזֶה בְּעַצְמוֹ יִהְיֶה הַקִּבּוּל שָׂכָר שֶׁל הַצַּדִּיקִים, שֶׁיַּשִׂיגוּ הַשָׂגוֹת וְיָבִינוּ מַה שֶּׁהָיָה בִּלְתִּי אֶפְשָׁר לָהֶם לְהָבִין בָּעוֹלָם הַזֶּה. אֲבָל בְּזֶה הָעוֹלָם אִי אֶפְשָׁר לְיַשְּׁבָם בְּשׁוּם שֵׂכֶל וּמִי שֶׁמְּעַיֵּן בְּאֵלּוּ הַחָכְמוֹת הַנִּמְשָׁכִין מִשָּׁם יִהְיֶה נִשְׁקָע וְנֶאֱבָד שָׁם. כִּי עֲלֵיהֶם נֶאֱמַר: "כָּל בָּאֶיהָ לֹא יְשׁוּבוּן" (מִשְׁלֵי ב' יט), כִּי אִי אֶפְשָׁר לִמְצֹא שָׁם אֶת הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ לְהָשִׁיב עַל הַקֻּשְׁיוֹת וְהַמְּבוּכוֹת שֶׁבָּהֶם בְּשׁוּם שֵׂכֶל. רַק יִשְׂרָאֵל עַל-יְדֵי אֱמוּנָה עוֹבְרִים עַל כָּל הַחָכְמוֹת וְעַל כָּל הַמְּבוּכוֹת שֶׁבָּעוֹלָם כִּי הֵם מַאֲמִינִים בְּהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ וּבְתוֹרָתוֹ הַקְּדוֹשָׁה בְּלִי שׁוּם חֲקִירָה וְחָכְמָה רַק בֶּאֱמוּנָה שְׁלֵמָה. וְעַל שֵׁם זֶה נִקְרָאִים יִשְׂרָאֵל עִבְרִיִּים עַל-שֵׁם שֶׁעַל-יְדֵי אֱמוּנָתָם הֵם עוֹבְרִים וְעוֹלִים עַל כָּל מִינֵי חֲקִירוֹת וְחָכְמוֹת. כִּי אֵינָם צְרִיכִים לַחֲקֹר כְּלָל כִּי הֵם יוֹדְעִים הָאֱמֶת לַאֲמִתּוֹ עַל-יְדֵי אֱמוּנָתָם הַשְּׁלֵמָה שֶׁמַּאֲמִינִים בְּהָאֱמֶת כְּפִי מַה שֶּׁקִּבַּלְנוּ מֵאֲבוֹתֵינוּ וְרַבּוֹתֵינוּ הַקְּדוֹשִׁים וְעַל-יְדֵי-זֶה הֵם עוֹבְרִים וְעוֹלִים עַל כָּל הַחָכְמוֹת כֻּלָּם:
ב. וְדַע שֶׁיֵּשׁ צַדִּיקִים גְּדוֹלִים שֶׁהֵם צְרִיכִים דַּוְקָא לְעַיֵּן בְּאֵלּוּ הַחָכְמוֹת. אַף שֶׁגַּם הֵם אִי אֶפְשָׁר לָהֶם לְגַלּוֹת הָאֱלהוּת שֶׁיֵּשׁ שָׁם וּלְתָרֵץ כָּל הַקֻּשְׁיוֹת וְהַמְּבוּכוֹת הַבָּאִים מֵחָלָל הַפָּנוּי כִּי זֶה אִי אֶפְשָׁר עַד לֶעָתִיד לָבוֹא כַּנַּ"ל. אַף-עַל-פִּי-כֵן עַל-יְדֵי עִיּוּנָם בָּהֶם הֵם מַעֲלִים וּמוֹצִיאִים מֵהֶם כַּמָּה נְשָׁמוֹת שֶׁנָּפְלוּ וְנִשְׁקְעוּ בָּהֶם כִּי בְּרֹב קְדֻשַּׁת הַצַּדִּיק כְּשֶׁמְּעַיֵּן בְּחָכְמוֹת אֵלּוּ מַכְנִיעַ כֹּחַ הַמְּבוּכוֹת וְהַחֲקִירוֹת הַבָּאִים מֵחָכְמוֹת אֵלּוּ. וּמֵחֲמַת שֶׁכָּל דָּבָר חוֹשֵׁק לְשָׁרְשׁוֹ עַל כֵּן כְּשֶׁהַצַּדִּיקִים עוֹסְקִים בְּאֵלּוּ הַחָכְמוֹת אָז כָּל הַנְּשָׁמוֹת שֶׁנָּפְלוּ בָּהֶם חוֹשְׁקִים וְנִתְלַהֲבִים לְהִתְדַּבֵּק בְּנִשְׁמַת הַצַּדִּיק וְהוּא מוֹצִיא אוֹתָם מִשָּׁם:
ג. עַל-יְדֵי הַנִּגּוּן שֶׁל הַצַּדִּיק הַגָּדוֹל הָאֲמִתִּי הוּא מַעֲלֶה אֶת הַנְּשָׁמוֹת שֶׁנָּפְלוּ לְאֶפִּיקוֹרְסוּת הַנַּ"ל שֶׁאֵין עָלֶיהָ תְּשׁוּבָה (עַיֵּן פְּנִים):
ד. מַה שֶּׁיֵּשׁ מַחֲלֹקֶת בֵּין הַצַּדִּיקִים הָאֲמִתִּיִּים זֶה נִמְשָׁךְ מִבְּחִינַת חָלָל הַפָּנוּי (עַיֵּן פְּנִים) וְאִי אֶפְשָׁר לְהָבִין זֹאת בַּשֵׂכֶל. וְעַל כֵּן אָסוּר לְהַרְהֵר עַל הַמַּחֲלֹקֶת הַזֶּה רַק לְהַאֲמִין כִּי אֵלּוּ וָאֵלּוּ דִּבְרֵי אֱלֹהִים חַיִּים, רַק שֶׁאִי אֶפְשָׁר לָנוּ לְהָבִין זֹאת וְאָנוּ צְרִיכִים לְהִתְחַזֵּק רַק בָּאֱמוּנָה לְבַד:

סה – ויאמר בעז אל רות
א. יֵשׁ שָׂדֶה הָעֶלְיוֹנָה שֶׁשָּׁם גְּדֵלִים כָּל הַנְּשָׁמוֹת וְאֵלּוּ הַנְּשָׁמוֹת צְרִיכִים בַּעַל שָׂדֶה שֶׁיַּעֲסֹק בְּתִקּוּנָם. וְכָל מִי שֶׁרוֹצֶה לְרַחֵם עַל נִשְׁמָתוֹ שֶׁלֹא תִּהְיֶה עֲרֻמָּה וְנָעָה וְנָדָה מִחוּץ לַשָׂדֶה צָרִיךְ לְבַקֵּשׁ וּלְהִתְחַנֵּן הַרְבֵּה לִפְנֵי הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ כָּל יָמָיו, שֶׁיִּזְכֶּה לְהִתְקָרֵב לַצַּדִּיק הַזֶּה שֶׁהוּא בַּעַל הַשָׂדֶה. שֶׁהוּא מִסְתַּכֵּל עַל כָּל אֶחָד לַהֲבִיאוֹ אֶל הַתַּכְלִית שֶׁהוּא כֻּלּוֹ אֶחָד וְכֻלּוֹ טוֹב כַּמְבֹאָר לְקַמָּן אוֹת ב' וְאוֹת ג'. כִּי אִי אֶפְשָׁר לָבוֹא אֶל הַתַּכְלִית הַטּוֹב הַנִּצְחִי כִּי אִם עַל-יְדֵי הַצַּדִּיק הַזֶּה שֶׁהוּא בְּחִינַת בַּעַל הַשָׂדֶה:
ב. עִקַּר שְׁלֵמוּת הַתְּפִלָּה הוּא כְּשֶׁזּוֹכֶה לָבוֹא אֶל הַתַּכְלִית לַעֲשׂוֹת אֶחָד מִכָּל הַתְּפִלָּה. כִּי כְּשֶׁאָדָם עוֹמֵד לְהִתְפַּלֵּל כְּשֶׁמַּתְחִיל לוֹמַר הַתֵּבָה הָרִאשׁוֹנָה כְּגוֹן תֵּבַת בָּרוּךְ, תֵּכֶף כְּשֶׁיּוֹצֵאת הָאוֹת הָרִאשׁוֹנָה מֵהַתֵּבָה כְּגוֹן אוֹת ב' מִתֵּבַת בָּרוּךְ אָז הָאוֹת מְבַקֶּשֶׁת וּמִתְחַנֶּנֶת מֵהַנֶּפֶשׁ לְבַל תִּפָּרֵד מִמֶּנָּה, וְאֵינָהּ מַנַּחַת אֶת הַנֶּפֶשׁ לֵילֵךְ וּלְדַבֵּר יוֹתֵר וּמְחַבֶּקֶת וּמְלַפֶּפֶת אֶת הַנֶּפֶשׁ וּמְבַקֶּשֶׁת אוֹתָהּ לְבַל תִּפָּרֵד מִמֶּנָּה. וּמִכָּל שֶׁכֵּן כְּשֶׁגּוֹמֵר תֵּבָה אַחַת אָז כָּל הַתֵּבָה מְחַבֶּקֶת וְאוֹחֶזֶת אֶת הַנֶּפֶשׁ וְאֵינָהּ מַנַּחַת אוֹתָהּ לֵילֵךְ מִמֶּנָּה לְדַבֵּר שְׁאָר דִּבּוּרֵי הַתְּפִלָּה. כִּי כְּשֶׁאָדָם עוֹמֵד וּמִתְפַּלֵּל וּמְדַבֵּר דִּבּוּרֵי הַתְּפִלָּה אָז הוּא מְלַקֵּט צִיצִים וּפְרָחִים וְשׁוֹשַׁנִּים נָאִים. כְּאָדָם הַהוֹלֵךְ בַּשָׂדֶה וּמְלַקֵּט שׁוֹשַׁנִּים וּפְרָחִים נָאִים אַחַת לְאַחַת עַד שֶׁעוֹשֶׂה אֲגֻדָּה אַחַת, וְאַחַר-כָּךְ מְלַקֵּט עוֹד אַחַת לְאַחַת וְעוֹשֶׂה אֲגֻדָּה אַחֶרֶת וּמְחַבְּרָם יַחַד וְכֵן הוֹלֵךְ וּמְלַקֵּט וּמְקַבֵּץ כַּמָּה וְכַמָּה אֲגֻדּוֹת יָפוֹת וְנָאוֹת. כְּמוֹ כֵן הוּא הוֹלֵךְ בַּתְּפִלָּה מֵאוֹת לְאוֹת עַד שֶׁנִּתְחַבְּרִים כַּמָּה אוֹתִיּוֹת וְנַעֲשֶׂה מֵהֶם דִּבּוּר וְתֵבָה וְאַחַר-כָּךְ הוֹלֵךְ וּמְחַבֵּר עוֹד כַּמָּה אוֹתִיּוֹת וְנַעֲשֶׂה מֵהֶם תֵּבָה שְׁנִיָּה וְכוּ' וְאַחַר-כָּךְ נִתְחַבְּרִים שְׁתֵּי הַתֵּבוֹת. וְאַחַר-כָּךְ הוֹלֵךְ וּמְלַקֵּט יוֹתֵר עַד שֶׁגּוֹמֵר בְּרָכָה אַחַת וְאַחַר-כָּךְ מְלַקֵּט יוֹתֵר וְיוֹתֵר וְהוֹלֵךְ מֵאָבוֹת לִגְבוּרוֹת וּמִגְּבוּרוֹת לִקְדֻשּׁוֹת וְכֵן הוֹלֵךְ לְהַלָּן יוֹתֵר. וּמִי יְפָאֵר גּדֶל פְּאֵר הַלִּקּוּטִים וְהַקִּבּוּצִים שֶׁאָדָם מְלַקֵּט וּמְקַבֵּץ בְּדִבּוּרֵי הַתְּפִלָּה. וּכְשֶׁהַדִּבּוּר יוֹצֵא וְהַדִּבּוּר יוֹצֵא מֵהַנֶּפֶשׁ וּבָא וְנִשְׁמָע לְאָזְנָיו אָז הַדִּבּוּר מְבַקֵּשׁ מֵהַנֶּפֶשׁ וְאֵינוֹ מַנִּיחַ אוֹתָהּ לֵילֵךְ יוֹתֵר וּמְחַבֵּק וּמְלַפֵּף אוֹתָהּ לְבַל תֵּלֵךְ וְתִפָּרֵד מִמֶּנּוּ כַּנַּ"ל. כִּי אֵיךְ תּוּכַל לֵילֵךְ מִמֶּנִּי הֲלֹא אַתָּה רוֹאֶה אֶת יְקָר יָפְיִי וְזִיוִי וַהֲדָרִי וְתִפְאַרְתִּי, כִּי הֲלֹא אֲנִי תֵּבַת בָּרוּךְ וּשְׁמַע נָא מַה שֶּׁאַתָּה מְדַבֵּר וְהַשְׁמַע לְאָזְנֶיךָ מַה שֶּׁאַתָּה מוֹצִיא מִפִּיךָ. וְאֵיךְ תּוּכַל לֵילֵךְ יוֹתֵר כְּדֵי לִלְקֹט עוֹד סְגֻלּוֹת יְקָרוֹת וַחֲמוּדוֹת גְּדוֹלוֹת, כִּי אֵיךְ תּוּכַל לִפְרֹד מֵאִתִּי וְלִשְׁכֹּחַ אוֹתִי, עַל כָּל פָּנִים תִּרְאֶה שֶׁבְּכָל מָקוֹם שֶׁתֵּלֵךְ וְתָבוֹא לְשָׁם לֹא תִּשְׁכַּח אוֹתִי וְלֹא תִּפָּרֵד מִמֶּנִּי. עַל כֵּן עִקַּר שְׁלֵמוּת הַתְּפִלָּה הִיא כְּשֶׁזּוֹכֶה לַעֲשׂוֹת אֶחָד מִכָּל הַתְּפִלָּה, וּכְשֶׁעוֹמֵד בְּתֵבָה אַחֲרוֹנָה שֶׁל הַתְּפִלָּה יִהְיֶה עֲדַיִן עוֹמֵד בַּתֵּבָה הָרִאשׁוֹנָה. שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה לְעוֹלָם אֵינוֹ נִפְרָד מִן הָאוֹת הָרִאשׁוֹנָה שֶׁל הַתְּפִלָּה אֲפִלּוּ בִּגְמַר הַתְּפִלָּה. וְאָז הַתְּפִלָּה בִּשְׁלֵמוּת, אֲבָל לִזְכּוֹת לָזֶה אִי אֶפְשָׁר כִּי אִם עַל-יְדֵי הַצַּדִּיק הַגָּדוֹל הָאֲמִתִּי שֶׁהוּא בְּחִינַת בַּעַל הַשָׂדֶה הָעֶלְיוֹנָה, שֶׁהוּא יָכוֹל לְהָבִיא אֶת כָּל אֶחָד אֶל הַתַּכְלִית הָאֲמִתִּי שֶׁהוּא כֻּלּוֹ טוֹב וְכֻלּוֹ אֶחָד. וְעַל-יְדֵי-זֶה יִזְכֶּה לַעֲשׂוֹת אֶחָד מִכָּל הַתְּפִלָּה שֶׁזֶּהוּ עִקַּר שְׁלֵמוּת הַתְּפִלָּה כַּנַּ"ל:
ג. כְּשֶׁאָדָם זוֹכֶה עַל-יְדֵי הַבַּעַל שָׂדֶה לְהִסְתַּכֵּל עַל הַתַּכְלִית אָז אֵין לוֹ שׁוּם צַעַר וְשׁוּם יִסּוּרִין מִכָּל דָּבָר שֶׁבָּעוֹלָם. וּבֶאֱמֶת אֵין שׁוּם רַע בָּעוֹלָם רַק כֻּלּוֹ טוֹב. וְעִקַּר הַצַּעַר שֶׁיֵּשׁ לָאָדָם כְּשֶׁיֵּשׁ לוֹ אֵיזֶה יִסּוּרִים חַס וְשָׁלוֹם הוּא רַק מֵחֲמַת שֶׁלּוֹקְחִין מִמֶּנּוּ הַדַּעַת עַד שֶׁאֵינוֹ יָכוֹל לְהִסְתַּכֵּל עַל הַתַּכְלִית שֶׁהוּא כֻּלּוֹ טוֹב. כִּי אִם הָיָה זוֹכֶה לְהִסְתַּכֵּל עַל הַתַּכְלִית לֹא הָיָה לוֹ שׁוּם צַעַר כְּלָל מֵהַיִּסּוּרִים הַלָּלוּ. כִּי כַּוָּנַת הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ בְּוַדַּאי לְטוֹבָה, אִם לְהַזְכִּירוֹ שֶׁיָּשׁוּב בִּתְשׁוּבָה, אִם לְמָרֵק עֲווֹנוֹתָיו כְּדֵי שֶׁיִּזְכֶּה לְחַיֵּי עוֹלָם. וְאִם כֵּן הַיִּסּוּרִין הֵם טוֹבוֹת גְּדוֹלוֹת, וְהָיָה רָאוּי לוֹ לִהְיוֹת מָלֵא שִׂמְחָה מִגּדֶל הַטּוֹבָה שֶׁעוֹשֶׂה לוֹ הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ בְּאֵלּוּ הַיִּסּוּרִים אִם הָיָה זוֹכֶה לְהִסְתַּכֵּל עַל הַתַּכְלִית הַטּוֹב:
ד. צָרִיךְ לְהַרְגִּיל אֶת עַצְמוֹ בְּכָל פַּעַם בִּבְחִינַת בִּטּוּל, לְהִסְתַּכֵּל עַל הַתַּכְלִית הַטּוֹב הָאֲמִתִּי וְהַנִּצְחִי, וְזֶה אִי אֶפְשָׁר כִּי אִם עַל-יְדֵי שֶׁיִּסְתֹּם עֵינָיו מֵחֵזוּ דְּהַאי עָלְמָא, לִבְלִי לְהִסְתַּכֵּל כְּלָל עַל תַּאֲווֹת עוֹלָם הַזֶּה וַהֲבָלָיו. כִּי אִי אֶפְשָׁר לְהִסְתַּכֵּל וּלְהִכָּלֵל בְּהַתַּכְלִית כִּי אִם עַל-יְדֵי סְתִימוּ דְּעֵינִין שֶׁיִּסְתֹּם עֵינָיו לְגַמְרֵי מֵחֵזוּ דְּהַאי עָלְמָא, אַף גַּם לְדָחְקָם בְּהָאֶצְבַּע וְאָז לֹא יִהְיוּ לוֹ יִסּוּרִים וְצַעַר מִשּׁוּם דָּבָר שֶׁבָּעוֹלָם. אַךְ אִי אֶפְשָׁר לִהְיוֹת קָבוּעַ תָּמִיד בִּבְחִינַת הַבִּטּוּל כִּי יֵצֵא מִגֶּדֶר אֱנוֹשִׁי. וְעַל כֵּן בְּהֶכְרֵחַ שֶׁיִּהְיֶה הַבִּטּוּל בִּבְחִינַת רָצוֹא וָשׁוֹב, וְאָז הָרְשִׁימוּ שֶׁל הַבִּטּוּל מֵאִיר אֶל הַדַּעַת אוֹר מְתִיקוּת נְעִימוּת הִתְנוֹצְצוּת אֱלהוּת מַה שֶּׁאִי אֶפְשָׁר לְאֶחָד לְסַפֵּר לַחֲבֵרוֹ כְּלָל, וְעַל יְדֵי זֶה נִמְשָׁךְ שִׂמְחָה גְּדוֹלָה וְעַל יְדֵי זֶה נִמְשָׁכִין חִדּוּשִׁין דְּאוֹרַיְתָא, וְעַל יְדֵי זֶה יוּכַל לְהַחֲיוֹת אֶת עַצְמוֹ בְּכָל הַיִּסּוּרִים וְהַרְפַּתְקָאוֹת שֶׁעוֹבְרִים עָלָיו חַס וְשָׁלוֹם, וְיִזְכֶּה לִטְעֹם וּלְהַרְגִּישׁ בָּעוֹלָם הַזֶּה מֵעֵין עוֹלָם הַבָּא:
ה. בֶּאֱמֶת בִּשְׁעַת הַבִּטּוּל אֶל הַתַּכְלִית שֶׁהוּא כֻּלּוֹ טוֹב נִתְבַּטְּלִין הַיִּסּוּרִים כַּנַּ"ל, אַךְ אִי אֶפְשָׁר לִהְיוֹת תָּמִיד קָבוּעַ בִּבְחִינַת הַבִּטּוּל וּמֻכְרָח הַבִּטּוּל לִהְיוֹת בִּבְחִינַת רָצוֹא וָשׁוֹב כַּנַּ"ל. וּכְשֶׁחוֹזֵר הַשֵׂכֶל מֵהַבִּטּוּל אֶל הַמֹּחַ אָז אִי אֶפְשָׁר לְהַמּוֹחִין לְקַבֵּל זֶה הַשֵׂכֶל שֶׁל בְּחִינַת בִּטּוּל, כִּי הוּא בְּחִינוֹת אֵין סוֹף, וּמֵחֲמַת זֶה מַרְגִּישׁ הַמֹּחַ הַצַּעַר שֶׁל הַיִּסּוּרִין, אַף גַּם מִתְגַּבְּרִין הַיִּסּוּרִין בְּיוֹתֵר מִמַּה שֶּׁהָיוּ מִקּדֶם, כְּדֶרֶךְ שְׁנֵי אֲנָשִׁים הַנִּלְחָמִים זֶה עִם זֶה, כְּשֶׁאֶחָד רוֹאֶה שֶׁחֲבֵרוֹ מִתְגַּבֵּר עָלָיו אָז הוּא מִתְחַזֵּק וּמִתְגַּבֵּר בְּיוֹתֵר, אַךְ אַחַר-כָּךְ מְקִלִּין הַיִּסּוּרִים וּמִתְנַחֲמִים עֲלֵיהֶם עַל-יְדֵי הִתְחַדְּשׁוּת הַתּוֹרָה שֶׁזּוֹכֶה עַל-יְדֵי הַיִּסּוּרִין, כִּי עַל-יְדֵי הַבִּטּוּל שֶׁנִּתְבַּטֵּל אֶל הַתַּכְלִית וְהִשִׂיג שֶׁכָּל הַיִּסּוּרִים הֵם טוֹבוֹת גְּדוֹלוֹת עַל-יְדֵי-זֶה נִתְמַלֵּא שִׂמְחָה, וְהַשִׂמְחָה הוּא כְּלִי לְחִדּוּשִׁין דְּאוֹרַיְתָא (עַיֵּן פְּנִים) וְעַל-יְדֵי הִתְחַדְּשׁוּת הַתּוֹרָה מְקָרְרִין הַיִּסּוּרִים, וְזֶה בְּחִינַת "אַשְׁרֵי הַגֶּבֶר אֲשֶׁר תְּיַסְּרֶנּוּ יָהּ וּמִתּוֹרָתְךָ תְלַמְּדֶנּוּ", כִּי עַל-יְדֵי הַיִּסּוּרִים זוֹכֶה לְהִתְחַדְּשׁוּת הַתּוֹרָה:
ו. זֶה סִימָן שֶׁפָּעַל עַל יְדֵי הַיִּסּוּרִין וְקִבְּלָם כָּרָאוּי כְּשֶׁזּוֹכֶה אַחַר-כָּךְ לְחִדּוּשִׁין דְּאוֹרַיְתָא. כִּי זֶה סִימָן שֶׁזָּכָה לְבַטֵּל עַצְמוֹ אֶל הַתַּכְלִית עַל-יְדֵי הַיִּסּוּרִין, וְאַף שֶׁהֻכְרַח לָשׁוּב עַצְמוֹ מֵהַבִּטּוּל אַף-עַל-פִּי-כֵן מֵהָרְשִׁימוּ שֶׁנִּשְׁאָר מֵהַבִּטּוּל נִתְמַלֵּא שִׂמְחָה וְזָכָה לְחִדּוּשִׁין דְּאוֹרַיְתָא:

סו – ויהי נא פי שנים ברוחך אלי
א. דָּבָר גָּדוֹל מְאד לִהְיוֹת אֵצֶל הִסְתַּלְּקוּת הַצַּדִּיק אֲפִלּוּ מִי שֶׁאֵינוֹ תַּלְמִידוֹ, כִּי נִתְגַּלֶּה אָז הֶאָרָה גְּדוֹלָה מְאד. וְהוּא טוֹבָה גְּדוֹלָה לְכָל מִי שֶׁנִּמְצָא שָׁם. וְזוֹכִין עַל-יְדֵי-זֶה לַאֲרִיכוּת יָמִים. אַךְ לְהַתַּלְמִידִים הָעוֹמְדִים אָז מַגִּיעַ לָהֶם הֶאָרָה גְּדוֹלָה בְּיוֹתֵר. וִיכוֹלִין לִזְכּוֹת אָז לְקַבֵּל פִּי שְׁנַיִם בְּרוּחוֹ שֶׁל רַבּוֹ. וּבִלְבַד כְּשֶׁהֵם מְקֻשָּׁרִים בּוֹ הֵיטֵב כַּעֲנָפִים בְּאִילָן עַד שֶׁהֵם מַרְגִּישִׁים בְּעַצְמָם כָּל הָעֲלִיּוֹת וְהַיְרִידוֹת שֶׁיֵּשׁ לְרַבָּם אֲפִלּוּ בְּשָׁעָה שֶׁאֵינָם אֶצְלוֹ. וְאָז יוּכַל לִהְיוֹת שֶׁהַתַּלְמִיד יִתְפַּלֵּל בְּכַוָּנָה וְיוֹצִיא מִכֹּחַ אֶל הַפּעַל עֻבְדּוֹת וְצִדְקוּת יוֹתֵר מֵרַבּוֹ, וּבֶאֱמֶת הַכּל בְּכחוֹ שֶׁל רַבּוֹ:
ב. הַתַּלְמִידִים הֵם מִשּׁרֶשׁ אֶחָד עִם רַבָּם הַצַּדִּיק, וְהֵם תְּלוּיִים בּוֹ כַּעֲנָפִים בְּאִילָן, שֶׁהָאִילָן יוֹנֵק חִיּוּתוֹ מִשָּׁרְשׁוֹ וְהָעֲנָפִים יוֹנְקִים הַחִיּוּת דֶּרֶךְ הָאִילָן. וְיֵשׁ בָּזֶה כַּמָּה בְּחִינוֹת. כִּי יֵשׁ תַּלְמִידִים שֶׁהֵם בִּבְחִינַת עֲנָפִים, וְיֵשׁ שֶׁהֵם בִּבְחִינַת עָלִים, וְכֵן שְׁאָר הַבְּחִינוֹת, וְעַל כֵּן יְכוֹלִין לְקַבֵּל פִּי שְׁנַיִם בְּעֵת הַהִסְתַּלְּקוּת כַּנַּ"ל (עַיֵּן פְּנִים):
ג. יֵשׁ כַּמָּה בְּחִינוֹת הִסְתַּלְּקוּת, כִּי יֵשׁ גַּם בְּחִינַת הִסְתַּלְּקוּת הַשֵּׁם, שֶׁמְּסַלֵּק שְׁמוֹ וּפִרְסוּמוֹ שֶׁהוּא גַּם כֵּן בְּחִינַת הִסְתַּלְּקוּת הַנֶּפֶשׁ. כִּי הַשֵּׁם הוּא הַנֶּפֶשׁ, בְּחִינַת: "נֶפֶשׁ חַיָּה הוּא שְׁמוֹ" (בְּרֵאשִׁית ב' יט) וְיֵשׁ בָּזֶה בְּחִינַת מְסִירַת נֶפֶשׁ מַמָּשׁ (עַיֵּן לְקַמָּן סִימָן ר"ס) וְיֵשׁ גַּם הִסְתַּלְּקוּת מִדַּרְגָּא לְדַרְגָּא. וּכְפִי הַבְּחִינָה שֶׁל הַהִסְתַּלְּקוּת כֵּן יְכוֹלִין הַתַּלְמִידִים הָעוֹמְדִים אָז אֵצֶל הַצַּדִּיק לְקַבֵּל גַּם אֵיזֶה בְּחִינָה מִבְּחִינַת פִּי שְׁנַיִם. וּבִשְׁעַת הַהִסְתַּלְּקוּת לְגַמְרֵי אָז הַקַּבָּלָה שֶׁל פִּי שְׁנַיִם בְּמַדְרֵגָה יוֹתֵר עֶלְיוֹנָה וּגְדוֹלָה וְעַל כֵּן צָרִיךְ לְהִשְׁתַּדֵּל לְהַקְבִּיל פְּנֵי רַבּוֹ בְּכָל פַּעַם, כִּי אוּלַי עַכְשָׁו הוּא עֵת שֶׁל אֵיזֶה בְּחִינַת הִסְתַּלְּקוּת וּכְשֶׁיַּרְגִּיל עַצְמוֹ בָּזֶה יוּכַל לִזְכּוֹת לִבְחִינַת פִּי שְׁנַיִם בְּרוּחוֹ שֶׁל רַבּוֹ:
ד. כָּל הַמִּצְווֹת וְהָעֲבֵרוֹת עִקָּרָן עַל-יְדֵי שֶׁמּוֹצִיאִין מִכֹּחַ אֶל הַפֹּעַל, כִּי עִקַּר שְׁלֵמוּת הַמִּצְוָה הוּא רַק כְּשֶׁזּוֹכֶה לַעֲשׂתָהּ בְּפֹעַל, וּכְשֶׁמּוֹצִיאָהּ לַפֹּעַל הוּא בְּחִינַת בְּרִיאַת הָעוֹלָם מַמָּשׁ. וַהֲרֵי הוּא מְקַיֵּם עוֹלָם מָלֵא, וְכֵן לְהֵפֶךְ בַּעֲבֵרָה חַס וְשָׁלוֹם, בַּתְּחִלָּה הָעֲבֵרָה בְּכֹחַ שֶׁחוֹשֵׁב לַעֲשֹׂתָהּ חַס וְשָׁלוֹם, וְאַחַר-כָּךְ כְּשֶׁמּוֹצִיאָהּ לַפֹּעַל וְעוֹשֶׂה אוֹתָהּ, אָז הוּא רָשָׁע גָּמוּר וְחָשׁוּב כְּמֵת, וַהֲרֵי הוּא מְאַבֵּד עַצְמוֹ וּמְאַבֵּד עוֹלָם מָלֵא חַס וְשָׁלוֹם, כִּי כָּל הָעוֹלָם לֹא נִבְרָא רַק עַל-יְדֵי בְּחִינָה זֹאת שֶׁיָּצְאָה הַבְּרִיאָה מִכֹּחַ אֶל הַפֹּעַל עַל יָדוֹ יִתְבָּרַךְ, וְעַל כֵּן בְּכָל עֲבֵרָה חַס וְשָׁלוֹם פּוֹגְמִין בִּכְלָלִיּוּת הָעוֹלָמוֹת וּבִכְלָלִיּוּת הַשֵּׁמוֹת הַקְּדוֹשִׁים, רַחֲמָנָא לִצְלָן רַחֲמָנָא לְשֵׁזְבָן. וְאֵין תִּקְוָה כִּי אִם בִּתְשׁוּבָה, כִּי עַל-יְדֵי תְּשׁוּבָה עַל-יְדֵי שֶׁמִּתְחָרְטִים עַל הָעֲבֵרָה וְעוֹזְבִים אוֹתָהּ, עַל-יְדֵי-זֶה נִתְתַּקֵּן כָּל הַנַּ"ל וְחוֹזֵר וּמוֹצִיא תִּקּוּן כָּל הָעוֹלָמוֹת מִכֹּחַ אֶל הַפֹּעַל:
ה. לְהוֹצִיא מִכֹּחַ אֶל הַפֹּעַל הוּא עַל-יְדֵי שְׁלֵמוּת הַדִּבּוּר כִּי כָּל עֲשִׂיָּה שֶׁעוֹשֶׂה הָאָדָם צְרִיכָה לָבוֹא בִּתְחִלָּה בְּתּוֹךְ הַדִּבּוּר, כִּי כָּל הַדְּבָרִים צְרִיכִין לָבוֹא לִבְחִינַת מַחֲשָׁבָה דִּבּוּר וּמַעֲשֶׂה, וְכָל הַמַּחֲשָׁבוֹת שֶׁיֵּשׁ לְהָאָדָם כֻּלָּם מֻכְרָחִים לָבוֹא בְּתוֹךְ הַדִּבּוּר בִּשְׁעַת הַמַּחֲשָׁבָה, וְאַף-עַל-פִּי שֶׁאֵין הָאָדָם מַרְגִּישׁ זֹאת אַף-עַל-פִּי-כֵן הוּא בְּדַקּוּת גָּדוֹל, כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב בַּזּהַר הַקָּדוֹשׁ וְעַל יְדֵי הַדִּבּוּר נִגְמָר הַמַּעֲשֶׂה וְיוֹצֵא מִכֹּחַ אֶל הַפֹּעַל וְעַל כֵּן צְרִיכִין לְהַשְׁלִים אֶת הַדִּבּוּר כְּדֵי לְהוֹצִיא מִכֹּחַ אֶל הַפֹּעַל. (עַיֵּן לְקַמָּן אוֹת ח):
ו. שְׁלֵמוּת הַדִּבּוּר נַעֲשֶׂה עַל-יְדֵי בְּחִינַת עָלְמָא דְּאָתֵי, כִּי עַכְשָׁו הַדִּבּוּר חָסֵר וְאֵינוֹ בִּשְׁלֵמוּת, מֵאַחַר שֶׁאֵין כָּל הָעוֹלָם קוֹרְאִין לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ עִם הַדִּבּוּר, אֲבָל לֶעָתִיד יִקְרְאוּ כֻּלָּם לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ עִם הַדִּבּוּר. כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב: "כִּי אָז אֶהְפּךְ אֶל עַמִּים שָׂפָה בְרוּרָה לִקְרא כֻלָּם בְּשֵׁם ה"' (צְפַנְיָה ג' ט), 'שָׂפָה בְרוּרָה' דַּיְקָא. כִּי מֵאַחַר שֶׁהַכּל יִקְרְאוּ לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ עִם הַדִּבּוּר עַל כֵּן אָז יִהְיֶה לְהַדִּבּוּר שְׁלֵמוּת. וְכָל זֶה יִהְיֶה לֶעָתִיד עַל-יְדֵי גֹּדֶל הִתְגַּלּוּת הָאֱמֶת שֶׁיִּהְיֶה אָז. שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה יִרְאוּ הַכֹּל גְּדֻלַּת וְתִפְאֶרֶת הַצַּדִּיקִים וְהַכְּשֵׁרִים, וְכֵן לְהֵפֶךְ מַפֶּלֶת הָרְשָׁעִים, כִּי עִקַּר גְּדֻלַּת הַצַּדִּיקִים וְהַכְּשֵׁרִים הַנִּלְוִים אֲלֵיהֶם יִתְגַּלֶּה רַק לֶעָתִיד לָבוֹא, בְּיוֹם הַדִּין הַגָּדוֹל וְהַנּוֹרָא, כִּי אָז יִרְאוּ הַכּל גְּדֻלָּתָם וְתִפְאַרְתָּם. "מָה רַב טוּבְךָ" הַצָּפוּן לָהֶם. וְכֵן לְהִפּוּךְ יִרְאוּ הַכּל אָז מַפֶּלֶת הָרְשָׁעִים. כִּי אָז יִהְיֶה יוֹמָא דְּדִינָא רַבָּא שֶׁיִּהְיֶה הָאָדָם נִדּוֹן עַל כָּל מַעֲשֶׂה עַל כָּל פְּרָט וּפְרָט, וְלֹא יְוַתְּרוּ לוֹ עַל שׁוּם דָּבָר קָטָן כִּי אֵין שִׁכְחָה לְפָנָיו יִתְבָּרַךְ וְהַכּל יִהְיֶה נִזְכָּר לוֹ אָז. וְאָז יִרְאוּ הַחִלּוּק שֶׁבֵּין צַדִּיק לְרָשָׁע וּבֵין מִי שֶׁזָּכָה לְהִתְקָרֵב וּלְהִתְחַבֵּר לְצַדִּיקֵי אֱמֶת וּבֵין מִי שֶׁחָלַק עֲלֵיהֶם. וְעַל-יְדֵי גֹּדֶל הִתְגַּלּוּת הָאֱמֶת הַזֶּה יָשׁוּבוּ כֻּלָּם לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ וְיִקְרְאוּ כֻּלָּם בְּשֵׁם ה' וְעַל-יְדֵי-זֶה יִהְיֶה הַדִּבּוּר בִּשְׁלֵמוּת:
ז. אֲבָל צְרִיכִין לְהַמְשִׁיךְ בְּחִינַת עָלְמָא דְּאָתֵי גַּם בָּעוֹלָם הַזֶּה, דְּהַיְנוּ שֶׁיִּהְיֶה מַפָּלָה לָרְשָׁעִים גַּם בָּעוֹלָם הַזֶּה, וְזֶה נַעֲשֶׂה עַל-יְדֵי אֱמֶת כַּנַּ"ל. כִּי עִקַּר מַפֶּלֶת הָרְשָׁעִים לָעוֹלָם הַבָּא יִהְיֶה עַל-יְדֵי הָאֱמֶת שֶׁיִּתְגַּלֶּה אָז (עַיֵּן פְּנִים). וְעַל כֵּן כְּשֶׁזּוֹכֶה הָאָדָם לְהִתְפַּלֵּל בֶּאֱמֶת בִּשְׁבִיל הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ לְבַד בְּלִי שׁוּם פְּנִיָּה בִּשְׁבִיל בְּנֵי אָדָם, עַל-יְדֵי-זֶה זוֹכִין לְהַמְשִׁיךְ הַבְּחִינָה שֶׁל עוֹלָם הַבָּא בָּעוֹלָם הַזֶּה, דְּהַיְנוּ שֶׁיִּהְיֶה מַפֶּלֶת הָרְשָׁעִים גַּם בָּעוֹלָם הַזֶּה עַד שֶׁיֻּכְרְחוּ כֻּלָּם לָשׁוּב אֶל ה'. וְעַל-יְדֵי-זֶה מַמְשִׁיכִין שְׁלֵמוּת הַדִּבּוּר דִּקְדֻשָּׁה גַּם בָּעוֹלָם הַזֶּה. וְעַל-יְדֵי-זֶה זוֹכִין לְהוֹצִיא מִכֹּחַ אֶל הַפּעַל כָּל הַדְּבָרִים שֶׁבִּקְדֻשָּׁה שֶׁחוֹשֵׁק לַעֲשׂוֹת:
ח. מִי שֶׁהוּא נִצְרָךְ לַבְּרִיּוֹת בִּשְׁבִיל פַּרְנָסָה אוֹ אֲפִלּוּ יֵשׁ לוֹ פַּרְנָסָה מִשֶּׁלּוֹ, אֲבָל יֵשׁ לוֹ תַּאֲוָה שֶׁל כָּבוֹד וַחֲשִׁיבוּת שֶׁהוּא גַּם כֵּן בִּכְלָל נִצְרָךְ לַבְּרִיּוֹת כִּי הוּא נִצְרָךְ לְכָבוֹד וַחֲשִׁיבוּת שֶׁלָּהֶם, אָז יוּכַל לִפֹּל בְּשֶׁקֶר גָּדוֹל בִּתְפִלָּתוֹ הַיְנוּ לַעֲשׂוֹת תְּנוּעוֹת בְּשֶׁקֶר בִּשְׁבִיל בְּנֵי אָדָם מֵאַחַר שֶׁהוּא נִצְרָךְ לָהֶם בִּשְׁבִיל פַּרְנָסָה אוֹ כָּבוֹד וְכַיּוֹצֵא. וַאֲפִלּוּ מִי שֶׁהוּא כָּשֵׁר קְצָת וְאֵינוֹ צָבוּעַ וְשַׁקְרָן גָּמוּר. אַף-עַל-פִּי-כֵן כְּשֶׁהוּא נִצְרָךְ לַבְּרִיּוֹת בְּאֵיזֶה בְּחִינָה כַּנַּ"ל קָשֶׁה לוֹ מְאד שֶׁתִּהְיֶה תְּפִלָּתוֹ בֶּאֱמֶת גָּמוּר לַאֲמִתּוֹ, כִּי אַף שֶׁמִּתְבַּיֵּשׁ בְּעַצְמוֹ לְהִתְפַּלֵּל בְּשֶׁקֶר גָּמוּר מַמָּשׁ וְרוֹצֶה לְהִתְפַּלֵּל בֶּאֱמֶת אֲבָל הָאֱמֶת הוּא הַרְבֵּה מְאד, דְּהַיְנוּ שֶׁהוּא מַטְעֶה אֶת עַצְמוֹ וְעוֹשֶׂה אֵיזֶה תְּנוּעָה אוֹ אֵיזֶה הַמְחָאַת כַּף וְכוּ' בִּשְׁבִיל אֵיזֶה פְּנִיָּה שֶׁל פַּרְנָסָה אוֹ כָּבוֹד וְכַיּוֹצֵא. וְגּוֹנֵב דַּעַת עַצְמוֹ וּמַמְצִיא לְעַצְמוֹ סִבּוּבִים בְּמַחֲשַׁבְתּוֹ שֶׁהוּא צָרִיךְ בֶּאֱמֶת לַעֲשׂוֹת אוֹתָהּ הַתְּנוּעָה בִּתְפִלָּתוֹ וּמְכַסֶּה הַשֶּׁקֶר בֶּאֱמֶת. אֲבָל בּוֹחֵן לִבּוֹת יוֹדֵעַ שֶׁאֵין זֶה אֱמֶת, כִּי הָאֱמֶת הוּא רַק אֶחָד, לְהִתְפַּלֵּל בִּשְׁבִיל הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ לְבַדּוֹ בְּלִי שׁוּם פְּנִיָּה אַחֶרֶת, וְעַל כֵּן מִי שֶׁהוּא נִצְרָךְ לַבְּרִיּוֹת בְּאֵיזֶה בְּחִינָה שֶׁהוּא כַּנַּ"ל קָשֶׁה לוֹ מְאד לְהִתְפַּלֵּל בָּרַבִּים, כִּי בָּרַבִּים, נוֹפְלִים עָלָיו פְּנִיּוֹת גְּדוֹלוֹת וּשְׁקָרִים הַמְכֻסִּים בֶּאֱמֶת כַּנַּ"ל. עַל כֵּן צָרִיךְ הָאָדָם לִזָּהֵר בִּשְׁעַת תְּפִלָּתוֹ וַעֲבוֹדָתוֹ שֶׁעַל כָּל פָּנִים אָז לֹא יִהְיֶה בִּכְלָל נִצְרָךְ לַבְּרִיּוֹת. רַק יָשִׂים שִׂבְרוֹ וּבִטְחוֹנוֹ עַל ה' אֱלהָיו בֶּאֱמֶת וְלֹא יַחֲשׁב בִּשְׁעַת הַתְּפִלָּה בְּשׁוּם בֶּן אָדָם וְשׁוּם בְּרִיָּה כְּלָל וְאָז יוּכַל לַעֲמֹד בֵּין אֲלָפִים אֲנָשִׁים וּלְהִתְפַּלֵּל בֶּאֱמֶת בִּשְׁבִיל הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ לְבַדּוֹ, וְזֶה: "אֲהַלְלָה ה' בְּחַיָּי" (תְּהִלִּים קמ"ו ב), הַיְנוּ כְּשֶׁאֲנִי חַי חַיִּים שֶׁלִּי וְאֵינִי נִצְרָךְ לַבְּרִיּוֹת כִּי הַנִּצְרָךְ לַבְּרִיּוֹת חַיָּיו אֵינָם חַיִּים הַיְנוּ שֶׁאֵינָם חַיִּים שֶּׁלּוֹ. כִּי הוּא חַי מֵאֲחֵרִים, אֲבָל כְּשֶׁאֵינִי נִצְרָךְ לַבְּרִיּוֹת וַאֲנִי חַי חַיִּים שֶׁלִּי אָז אוּכַל לְהַלְּלוֹ וּלְהִתְפַּלֵּל לְפָנָיו בֶּאֱמֶת:
ט. עַל-יְדֵי הַחֵשֶׁק וְהַכִּסּוּפִין שֶׁחוֹשְׁקִים לְהוֹצִיא מִכֹּחַ אֶל הַפֹּעַל הַמִּצְוָה אוֹ שְׁאָר דָּבָר שֶׁבִּקְדֻשָּׁה שֶׁחוֹשֵׁק וְכוֹסֵף לַעֲשׂוֹת, עַל-יְדֵי-זֶה מַמְשִׁיךְ נְקֻדּוֹת אֶל אוֹתִיּוֹת הַדִּבּוּר שֶׁיּוּכַל לְהוֹצִיא הַדִּבּוּר בִּשְׁלֵמוּת מִמֵּצַר הַגָּרוֹן שֶׁיִּקְרָא וְיִצְעַק לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ הַרְבֵּה עִם הַדִּבּוּר, עַד שֶׁיּוֹצִיא הַדָּבָר שֶׁבִּקְדֻשָּׁה מִכֹּחַ אֶל הַפֹּעַל. וְזֶה בְּחִינַת: "נְקֻדּוֹת הַכֶּסֶף" (שִׁיר הַשִּׁירִים א' יא) שֶׁעַל-יְדֵי הַכִּסּוּפִין וְהַחֵשֶׁק נַעֲשִׂין נְקֻדּוֹת לְאוֹתִיּוֹת הַדִּבּוּר לְהוֹצִיא בִּשְׁלֵמוּת כַּנַּ"ל וְיִזְכֶּה לְהוֹצִיא לַפֹּעַל אֶת הַדָּבָר שֶׁבִּקְדֻשָּׁה:
י. כָּל הַמְּנִיעוֹת שֶׁיֵּשׁ לָאָדָם, כֻּלָּם הֵם רַק בִּשְׁבִיל הַחֵשֶׁק כְּדֵי שֶׁיִּהְיֶה לוֹ חֵשֶׁק יוֹתֵר לְהַדָּבָר שֶׁבִּקְדֻשָּׁה. כִּי כֵן דֶּרֶךְ הָאָדָם שֶׁכָּל מַה שֶּׁמּוֹנְעִים אוֹתוֹ יוֹתֵר מֵאֵיזֶה דָּבָר הוּא חוֹשֵׁק בְּיוֹתֵר לַעֲשׂתוֹ, וְעַל כֵּן כְּשֶׁאִישׁ הַיִּשְׂרְאֵלִי צָרִיךְ לַעֲשׂוֹת דָּבָר הַצָּרִיךְ לוֹ לְיַהֲדוּתוֹ. וּבִפְרָט כְּשֶׁצָּרִיךְ לַעֲשׂוֹת דָּבָר שֶׁכָּל יַהֲדוּתוֹ תָּלוּי בָּזֶה הַיְנוּ לִנְסֹעַ לְצַדִּיק הָאֱמֶת, אָז נוֹתְנִין לוֹ מִלְּמַעְלָה חֵשֶׁק. וְהַחֵשֶׁק שֶׁנּוֹתְנִין לוֹ הוּא עַל-יְדֵי הַמְּנִיעָה שֶׁמַּזְמִינִים לוֹ, כִּי עַל-יְדֵי הַמְּנִיעָה מִתְגַּבֵּר הַחֵשֶׁק כַּנַּ"ל, עַל כֵּן יֵדַע הָאָדָם שֶׁאֵין שׁוּם מְנִיעָה בָּעוֹלָם שֶׁלֹּא יוּכַל לְשַׁבְּרָהּ אִם יִרְצֶה. כִּי הַמְּנִיעָה הוּא רַק בִּשְׁבִיל הַחֵשֶׁק וּכְשֶׁיִּהְיֶה לוֹ חֵשֶׁק וְרָצוֹן חָזָק וְכִסּוּפִין גְּדוֹלִים כָּרָאוּי לְזֶה הָעֵסֶק דִּקְדֻשָּׁה שֶׁצָּרִיךְ לַעֲשׂוֹת, בְּוַדַּאי יִזְכֶּה לְגָמְרוֹ וּלְהוֹצִיאוֹ מִכֹּחַ אֶל הַפֹּעַל, כִּי הַמְּנִיעוֹת הֵם רַק בִּשְׁבִיל הִתְגַּבְּרוּת הַחֵשֶׁק כְּדֵי שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה דַּיְקָא יִזְכֶּה לְגָמְרוֹ כַּנַּ"ל:
יא. וְדַע שֶׁכָּל מַה שֶּׁהַנֶּחְשָׁק גָּדוֹל בְּיוֹתֵר מַזְמִינִים לוֹ מְנִיעוֹת גְּדוֹלוֹת בְּיוֹתֵר כְּדֵי שֶׁיִּתְגַּבֵּר הַחֵשֶׁק בְּיוֹתֵר, כִּי הַחֵשֶׁק הוּא כְּפִי הַמְּנִיעָה. וְעַל כֵּן רָאוּי לָאָדָם לְהָבִין כְּשֶׁיֵּשׁ לוֹ מְנִיעוֹת גְּדוֹלוֹת מְאד מְאד לְהִתְקָרֵב לְהַצַּדִּיק וְעוֹמְדִים וּמִשְׁתַּטְּחִים לְפָנָיו מְאד מִכָּל הַצְּדָדִים לְמָנְעוֹ, מִזֶּה בְּעַצְמוֹ יֵדַע וְיָבִין עצֶם מַעֲלַת הַנֶּחְשָׁק שֶׁמֵּחֲמַת זֶה הַמְּנִיעוֹת גְּדוֹלוֹת כָּל-כָּךְ, כִּי עַל כָּל הַדְּבָרִים שֶׁבִּקְדֻשָּׁה יֵשׁ מְנִיעוֹת רַבּוֹת וּבִפְרָט כְּשֶׁרוֹצֶה לִנְסֹעַ לְצַדִּיקִים אֲמִתִּיִּים שֶׁבָּזֶה תָּלוּי הַכּל אָז בְּוַדַּאי מִתְגַּבְּרִים הַמְּנִיעוֹת בְּיוֹתֵר, אֲבָל יֵשׁ בְּחִינַת נְקֻדַּת הָאֱמֶת בֵּין הַצַּדִּיקִים שֶׁכְּשֶׁרוֹצִים לְהִתְקָרֵב אֲלֵיהֶם שֶׁבָּזֶה תָּלוּי הַכּל אָז מִתְפַּשְּׁטִים וּמִשְׁתַּטְּחִים הַמְּנִיעוֹת מְאד מְאד מִכָּל הַצְּדָדִים, וּמִזֶּה בְּעַצְמוֹ יוּכַל לְהָבִין מַעֲלַת הַנֶּחְשָׁק כַּנַּ"ל. וְעַל כֵּן צָרִיךְ לְהִתְגַּבֵּר שֶׁיִּהְיֶה לוֹ רָצוֹן וְחֵשֶׁק חָזָק מְאד כְּפִי מַעֲלַת הַנֶּחְשָׁק הַזֶּה. וְעַל-יְדֵי-זֶה יִזְכֶּה לשבר הַמְּנִיעוֹת וּלְהַגִּיעַ אֵלָיו. כִּי זֶה כְּלָל שֶׁאֵין שׁוּם מְנִיעָה בָּעוֹלָם שֶׁלֹּא יוּכַל הָאָדָם לְשַׁבְּרָהּ, רַק צָרִיךְ שֶׁיִּהְיֶה הַחֵשֶׁק וְהָרָצוֹן חָזָק מְאד כְּפִי מַעֲלַת הַנֶּחֱשָׁק כַּנַּ"ל:
יב. גַּם אֵין רָאוּי לְהָאָדָם לִפְטֹר עַצְמוֹ וְלִמְצֹא לְעַצְמוֹ תֵּרוּץ לוֹמַר מֵאַחַר שֶׁהוּא חָפֵץ וְחוֹשֵׁק לַעֲשׂוֹת הַדָּבָר שֶׁבִּקְדֻשָּׁה, רַק שֶׁיֵּשׁ לוֹ מְנִיעוֹת וְאֹנֶס עַל כֵּן יִהְיֶה נֶחֱשָׁב לוֹ כְּאִלּוּ עֲשָׂאָהּ כְּמוֹ שֶׁאָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ, זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה: 'חָשַׁב לַעֲשׂוֹת מִצְוָה וְנֶאֱנַס וְלֹא עֲשָׂאָהּ מַעֲלֶה עָלָיו הַכָּתוּב כְּאִלּוּ עֲשָׂאָהּ' (בְּרָכוֹת ו). כִּי כָּל זֶה נֶאֱמַר רַק לְמִי שֶׁרוֹצֶה לָצֵאת בָּזֶה אָז יוֹצֵא בָּזֶה כִּי מַה לּוֹ לַעֲשׂוֹת, כִּי הֲלֹא יֵשׁ לוֹ אֹנֶס, אֲבָל מִי שֶׁאֵינוֹ רוֹצֶה לָצֵאת בָּזֶה רַק שֶׁהוּא רוֹצֶה הַמִּצְוָה אוֹ הַדָּבָר שֶׁבִּקְדֻשָּׁה בְּעַצְמוֹ אִם כֵּן מַה מּוֹעִיל לוֹ מַה שֶּׁמְּקִלִּין לוֹ שֶׁנֶּחֱשָׁב כְּאִלּוּ עֲשָׂאָהּ, כִּי הוּא אֵינוֹ מְקָרֵר דַּעְתּוֹ עִם הַכְּאִלּוּ, כִּי הוּא חָפֵץ וְתָאֵב וּמִתְגַּעְגֵּעַ מְאד לַעֲשׂוֹת הַמִּצְוָה בְּעַצְמָהּ וְלֹא לָצֵאת עִם הַכְּאִלּוּ. כִּי בֶּאֱמֶת רָאוּי לְאִישׁ הַיִּשְׂרְאֵלִי שֶׁיִּגְמֹר חֶפְצוֹ וּרְצוֹנוֹ בְּכָל דָּבָר שֶׁבִּקְדֻשָּׁה וּלְהוֹצִיאוֹ מִכֹּחַ אֶל הַפֹּעַל בִּשְׁלֵמוּת, וּמִי שֶׁיֵּשׁ לוֹ חֵשֶׁק כָּזֶה בְּוַדַּאי יִזְכֶּה לִגְמֹר וּלְהוֹצִיאוֹ מִכֹּחַ אֶל הַפֹּעַל וִישַׁבֵּר וִיבַטֵּל כָּל הַמְּנִיעוֹת וְהָאֳונָסִים. כִּי כֻּלָּם לֹא בָּאוּ רַק בִּשְׁבִיל הַחֵשֶׁק כַּנַּ"ל וּכְשֶׁיִּהְיֶה לוֹ חֵשֶׁק חָזָק כְּפִי מַעֲלוֹת הַנֶּחְשָׁק כַּנַּ"ל בְּוַדַּאי יִזְכֶּה לִגְמֹר כָּל מַה שֶּׁיִּרְצֶה לַעֲשׂוֹת בָּעוֹלָם אֵיזֶה דָּבָר שֶׁבִּקְדֻשָּׁה שֶׁיִּהְיֶה:
יג. כַּעַס מַזִּיק לְפַרְנָסָה (עַיֵּן לְקַמָּן סִימָן ס"ח) וְעַל-יְדֵי-זֶה הוּא רָחוֹק מֵאֱמֶת, כִּי כְּשֶׁפַּרְנָסָתוֹ דְּחוּקָה נַעֲשֶׂה בִּכְלָל נִצְרָךְ לַבְּרִיּוֹת. שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה אֵינוֹ יָכוֹל לְהִתְפַּלֵּל בֶּאֱמֶת כַּנַּ"ל וְעַל-יְדֵי-זֶה אֵינוֹ יָכוֹל לִגְמֹר וּלְהוֹצִיא מִכֹּחַ אֶל הַפֹּעַל כָּל הַמִּצְווֹת וְכָל הַדְּבָרִים שֶׁבִּקְדֻשָּׁה שֶׁצָּרִיךְ לַעֲשׂוֹת:
יד. כְּשֶׁמִּתְגַּבֵּר וּמְשַׁבֵּר הַכַּעַס עַל-יְדֵי-זֶה נַעֲשֶׂה וְנִמְשָׁךְ בְּחִינַת רוּחוֹ שֶׁל מָשִׁיחַ, וְנֶחֱשָׁב כְּאִלּוּ עַל יָדוֹ נִתְהַוֶּה וְנִבְרָא כָּל הָעוֹלָם וּמְלוֹאוֹ, וְאָז זוֹכֶה לְפַרְנָסָה וּלְהִתְפַּלֵּל בֶּאֱמֶת לַה' לְבַדּוֹ בְּלִי פְּנִיּוֹת בִּשְׁבִיל בְּנֵי אָדָם חַס וְשָׁלוֹם, וְזוֹכֶה לְהוֹצִיא מִכֹּחַ אֶל הַפּעַל כָּל הַמִּצְווֹת וְכָל הַדְּבָרִים שֶׁבִּקְדֻשָּׁה שֶׁצָּרִיךְ לַעֲשׂוֹת:
טו. שַׁבָּת הוּא בְּחִינַת אֱמֶת, וְעַל-יְדֵי-זֶה נִמְשָׁךְ מַפֶּלֶת הָרְשָׁעִים וְנִתְגַּלֶּה גְּדֻלַּת הַצַּדִּיקִים וְהַכְּשֵׁרִים וְעַל-יְדֵי-זֶה נִשְׁלָם הַדִּבּוּר דִּקְדֻשָּׁה וְעַל-יְדֵי-זֶה הַתְּפִלָּה בִּשְׁלֵמוּת:

סז – ויבן ה אלקים את הצלע אשר לקח
א. כְּשֶׁבָּא אֵיזֶה כָּבוֹד חָדָשׁ לָאָדָם צָרִיךְ לְהִתְיָרֵא מְאד, כִּי לִפְעָמִים בָּא לוֹ הַכָּבוֹד בִּשְׁבִיל הִסְתַּלְּקוּת נַפְשׁוֹ חַס וְשָׁלוֹם, עַל כֵּן צָרִיךְ לִזָּהֵר לְקַבֵּל אֶת הַכָּבוֹד בִּקְדֻשָּׁה גְּדוֹלָה לִשְׁמוֹ יִתְבָּרַךְ לְבַד, וְלִבְלִי לְהִשְׁתַּמֵּשׁ עִם הַכָּבוֹד לְצָרְכּוֹ וְלַהֲנָאַת עַצְמוֹ כְּלָל. כְּדֵי שֶׁלֹּא יַזִּיק לוֹ הַכָּבוֹד חַס וְשָׁלוֹם. שֶׁלֹּא יִקַּח אֶת נַפְשׁוֹ, כִּי הַנֶּפֶשׁ הִיא יְקָרָה מְאד וּצְרִיכִין לִזָּהֵר בָּהּ וּלְשָׁמְרָהּ מְאד, וּצְרִיכִין לְהִתְפַּלֵּל הַרְבֵּה לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ שֶׁלֹּא יַזִּיק לוֹ הַכָּבוֹד, שֶׁלֹּא תִּסְתַּלֵּק נַפְשׁוֹ עַל-יְדֵי-זֶה חַס וְשָׁלוֹם, כִּי הַכָּבוֹד הוּא שֹׁרֶשׁ כָּל הַנְּפָשׁוֹת, וּכְשֶׁהַנֶּפֶשׁ מִסְתַּלֶּקֶת הִיא מִסְתַּלֶּקֶת לְתוֹךְ הַכָּבוֹד שֶׁהוּא שָׁרְשָׁהּ:
ב. אַךְ עַל-פִּי רֹב בָּא הַכָּבוֹד לְטוֹבָה, כִּי כְּשֶׁבָּא נֶפֶשׁ חֲדָשָׁה לָאָדָם הִיא בָּאָה מְלֻבֶּשֶׁת בְּכָבוֹד, עַל כֵּן כְּשֶׁזּוֹכֶה לְקַבֵּל הַכָּבוֹד כָּרָאוּי יָכוֹל לְקַבֵּל נֶפֶשׁ חֲדָשָׁה עַל-יְדֵי הַכָּבוֹד שֶׁהִגִּיעַ לוֹ:
ג. עַל-יְדֵי תַּאֲוַת אֲכִילָה נִפְגָּם הַכָּבוֹד וּפוֹגֵם בִּכְבוֹדוֹ יִתְבָּרַךְ וְאָז הוּא בְּחִינַת הַסְתָּרַת פָּנִים. וְהַדִּינִים מִתְגַּבְּרִים חַס וְשָׁלוֹם, וְאָז נוֹפֵל הַכָּבוֹד לְהָעַזֵּי פָּנִים שֶׁבַּדּוֹר שֶׁהֵם נוֹטְלִין כָּל הַכָּבוֹד, וְכָל הַמַּנְהִיגוּת וְהַמְּלוּכָה וְהַמֶּמְשָׁלָה וְהַכָּבוֹד הוּא אֵצֶל הָעַכּוּ"ם וְהָרְשָׁעִים וְהָעַזֵּי פָּנִים, וְעַל כֵּן כְּשֶׁיִּשְׂרָאֵל צְרִיכִין לִפְעֹל אֵיזֶה תַּקִּיפוּת לְצרֶךְ קִיּוּם דָּתֵנוּ הַקְּדוֹשָׁה צְרִיכִין אֲנַחְנוּ לְקַבֵּל הַכֹּחַ מֵהֶם, אֲבָל כְּשֶׁמְּשַׁבְּרִין תַּאֲוַת אֲכִילָה אָז מַעֲלִין הַכָּבוֹד דִּקְדֻשָּׁה, וְאָז אֵין שׁוּם פְּקִידָה וּשְׂרָרָה וְהִתְמַנּוּת וְכָבוֹד לְהָעַזֵּי-פָּנִים, וְאָז הוּא בְּחִינַת נְשִׂיאוּת פָּנִים, שֶׁהוּא בִּטּוּל הַדִּינִים:
ד. עַל-יְדֵי צְדָקָה מַמְשִׁיכִין חֲסָדִים וּבִטּוּל הַדִּינִים וּמְתַקְּנִים פְּגַם הַכָּבוֹד שֶׁגּוֹרֵם הַסְתָּרַת פָּנִים כַּנַּ"ל וּמַעֲלִין הַכָּבוֹד וְהַמַּלְכוּת מֵהַסִּטְרָא אַחֲרָא, וּמְתַקְּנִים פְּגַם תַּאֲוַת אֲכִילָה וְחוֹזֵר הַכָּבוֹד אֶל הַמְּבִינֵי מַדָּע שֶׁהֵם מַנְהִיגֵי אֱמֶת:
ה. עַל כֵּן נוֹתְנִין צְדָקָה אֵצֶל 'וְאַתָּה מוֹשֵׁל בַּכּל', כְּדֵי לְהַעֲלוֹת הַכָּבוֹד וְהַמֶּמְשָׁלָה מֵהַסִּטְרָא אַחֲרָא אֶל הַקְּדֻשָּׁה כַּנַּ"ל:
ו. כְּשֶׁחוֹזֵר הַכָּבוֹד לְהַמְּבִינֵי מַדָּע דְּהַיְנוּ לְמַנְהִיגִים אֲמִתִּיִּים, אָז בִּתְחִלַּת מֶמְשַׁלְתָּם נַעֲשֶׂה מַחֲלֹקֶת:
ז. עַל-יְדֵי הַפֵּרוּד שֶׁיֵּשׁ בֵּין הַשֹׂנְאִים שֶׁל הַמְּבִינֵי מַדָּע הַנַּ"ל עַל-יְדֵי-זֶה יֵשׁ לָהֶם קִיּוּם בְּיוֹתֵר. אֲבָל כְּשֶׁהַשֹׂנְאִים מִתְחַבְּרִים יַחַד אָז יוֹנְקִים מְהֵרָה הַמּוֹתָרוֹת שֶׁבַּמֹּחַ שֶׁמִּשָּׁם חִיּוּתָם וְנוֹפְלִים מְהֵרָה:
ח. כְּשֶׁבָּא כָּבוֹד חָדָשׁ לָאָדָם וּמְלֻבָּשׁ בְּתוֹכוֹ נֶפֶשׁ דִּקְדֻשָּׁה כַּנַּ"ל צָרִיךְ לְחַזֵּק עַצְמוֹ בְּמִדַּת הַיִּרְאָה וּבְמִדַּת הָאַהֲבָה וְעַל-יְדֵי-זֶה יִזְכֶּה לְהוֹלִיד וּלְגַדֵּל אֶת הַנֶּפֶשׁ הַחֲדָשָׁה הַבָּאָה לוֹ עַל-יְדֵי הַכָּבוֹד כַּנַּ"ל (עַיֵּן פְּנִים):
ט. צָרִיךְ לְהִתְפַּלֵּל בְּכָל לִבּוֹ עַד שֶׁיַּרְגִּישׁ דִּבּוּרֵי הַתְּפִלָּה בְּכָל עַצְמוֹתָיו, אֲבָל כְּשֶׁמִּתְפַּלֵּל בְּלֹא לֵב אָז נִתְרַחֶקֶת הַנֶּפֶשׁ מִשָּׁרְשָׁהּ וְאָז נַפְשׁוֹ עֲיֵפָה וְעַצְמוֹתָיו נִבְהָלִים וְאֵין לוֹ חִיּוּת לֹא בְּנַפְשׁוֹ וְלֹא בְּעַצְמוֹתָיו, גַּם גּוֹרְמִים חַס וְשָׁלוֹם עַל-יְדֵי שֶׁמִּתְפַּלֵּל בְּלֹא לֵב הִסְתַּלְּקוּת הַחָכְמָה מִן הַזְּקֵנִים וְהַחֲכָמִים:
י. עַל-יְדֵי שֶׁנּוֹתְנִין כָּבוֹד לְזָקֵן שֶׁשָּׁכַח תַּלְמוּדוֹ, עַל-יְדֵי-זֶה מַמְשִׁיכִין מַיִם קָרִים בִּבְחִינַת מֵימֵי הַדַּעַת לְהַחֲיוֹת נַפְשׁוֹ הָעֲיֵפָה דְּהַיְנוּ שֶׁמְּתַקְּנִים הַפְּגָם שֶׁל הַמִּתְפַּלְּלִים בְּלֹא לֵב שֶׁעַל-יְדֵי-זֶה נַפְשׁוֹ עֲיֵפָה:
יא. עַל-יְדֵי צַדִּיקֵי אֱמֶת נִמְשָׁכִין בְּחִינַת מַיִם קָרִים מֵימֵי הַדַּעַת וּמְחַיִּים נַפְשׁוֹ הָעֲיֵפָה. וְאָז זוֹכֶה לְהִתְפַּלֵּל בְּכָל לִבּוֹ בְּכַוָּנָה גְּדוֹלָה עַד שֶׁכָּל עַצְמוֹתָיו שׁוֹמְעִין הֵיטֵב כָּל דִּבּוּרֵי הַתְּפִלָּה וְאָז תְּפִלָּתוֹ בִּבְחִינַת: "כָּל עַצְמוֹתַי תּאמַרְנָה" וְכוּ' (תְּהִלִּים ל"ה), שֶׁמִּתְפַּלֵּל עִם כָּל כֹּחוֹ וּמֹחוֹ שֶׁבְּעַצְמוֹתָיו שֶׁזֶּה עִקַּר שְׁלֵמוּת הַתְּפִלָּה:
יב. זֶהוּ הַחִלּוּק שֶׁבֵּין הַלּוֹמֵד מִתּוֹךְ הַסֵּפֶר וּבֵין הַשּׁוֹמֵעַ מִפִּי צַדִּיקֵי אֱמֶת, כִּי הַלּוֹמֵד מִתּוֹךְ הַסֵּפֶר אֵינוֹ יוֹדֵעַ הַשִּׁעוּר שֶׁצָּרִיךְ לִלְמד לְהַחֲיוֹת נַפְשׁוֹ, אֲבָל כְּשֶׁשּׁוֹמֵעַ מִפִּי הַצַּדִּיק אֲזַי מַשְׁפִּיעַ לוֹ בְּחִינַת מַיִם קָרִים לְפִי הָרָאוּי לוֹ לְפִי מַדְרֵגָתוֹ:

סח – כל הנפשות תאבים ומתאוים לממון
א. הַנֶּפֶשׁ בָּאָה מִמָּקוֹם עֶלְיוֹן שֶׁהַמָּמוֹן בָּא וְנִשְׁתַּלְשֵׁל וְנִתְהַוֶּה מִשָּׁם, כִּי הַתְחָלַת הַמָּקוֹם שֶׁנִּשְׁתַּלְשֵׁל מִשָּׁם הַמָּמוֹן הוּא בְּחִינַת קְדֻשָּׁה וְשֶׁפַע קֹדֶשׁ, רַק אַחַר-כָּךְ נִתְגַּשֵּׁם לְמַטָּה וְנִתְהַוֶּה מָמוֹן, וְזֶה שֶׁנֶּאֱמַר עַל הַמָּמוֹן שֶׁל שְׂכִיר יוֹם: "וְאֵלָיו הוּא נוֹשֵׂא אֶת נַפְשׁוֹ" (דְּבָרִים כ"ד טו). וְעַל כֵּן הַנֶּפֶשׁ תְּאֵבָה לְמָמוֹן מֵחֲמַת שֶׁהַנֶּפֶשׁ בָּאָה מִמָּקוֹם שֶׁהַמָּמוֹן בָּא מִשָּׁם, אַךְ צָרִיךְ לִבְלִי לְהִתְאַוּוֹת לְהַמָּמוֹן בְּעַצְמוֹ כַּמְבֹאָר כְּבָר גֹּדֶל גְּנוּת תַּאֲוַת מָמוֹן רַק לְהִתְאַוּוֹת וְלֶאֱהֹב הַמָּקוֹם שֶׁהַמָּמוֹן בָּא וּמִשְׁתַּלְשֵׁל מִשָּׁם כַּנַּ"ל:
ב. דַּע שֶׁרָאוּי שֶׁכָּל יִשְׂרָאֵל יִהְיֶה לָהֶם מָמוֹן, אַךְ יֵשׁ מִדָּה אַחַת שֶׁמַּפְסֶדֶת וּמְאַבֶּדֶת מֵהֶם הַמָּמוֹן, וְהַמִּדָּה הָרָעָה הַזֹּאת הִיא מִדַּת הַכַּעַס שֶׁעַל יָדָהּ מַפְסִיד וּמְאַבֵּד הַמָּמוֹן שֶׁהָיָה רָאוּי שֶׁיִּהְיֶה לוֹ, וְתֵדַע שֶׁכְּשֶׁהַיֵּצֶר הָרָע מֵסִית אוֹתְךָ לִכְעֹס תֵּדַע שֶׁבְּזֹאת הַשָּׁעָה מַשְׁפִּיעִין לְךָ מִלְּמַעְלָה אֵיזֶה סַךְ מָמוֹן וְהַיֵּצֶר הָרָע רוֹצֶה לְקַלְקֵל הַהַשְׁפָּעָה הַזֹּאת עַל-יְדֵי הַכַּעַס שֶׁהִזְמִין לְךָ שֶׁהוּא מַזִּיק אֶת הַשֶּׁפַע וְהָעֲשִׁירוּת (עַיֵּן פְּנִים):
ג. וְדַע שֶׁאֲפִלּוּ אִם כְּבָר הִגִּיעָה לוֹ הַשֶּׁפַע וְנִתְהַוָּה מִמֶּנּוּ מָמוֹן וּכְבָר יֵשׁ לוֹ הַמָּמוֹן, עַל כָּל זֶה לִפְעָמִים הַבַּעַל דָּבָר מְגָרֶה אוֹתוֹ בְּכַעַס גָּדוֹל כָּל כָּךְ עַד שֶׁמַּפְסִיד וּמְאַבֵּד מֵאִתּוֹ אֲפִלּוּ הַמָּמוֹן שֶׁיֵּשׁ לוֹ כְּבָר. ה' יִשְׁמְרֵנוּ וְיַצִּילֵנוּ מִמִּדָּה הַמְגֻנָּה הַזֹּאת אָמֵן כֵּן יְהִי רָצוֹן:

סט – הגוזל את חברו ממון, בזה הוא גוזל ממנו בנים
א. אִסּוּר גְּזֵלָה חָמוּר מְאד כִּי כְּשֶׁגּוֹזֵל אֶת חֲבֵרוֹ מָמוֹן בָּזֶה הוּא גּוֹזֵל מִמֶּנּוּ בָּנִים, הַיְנוּ שֶׁהַגַּזְלָן נוֹטֵל מֵהַנִּגְזָל בָּנִים, וְאִם זֶה הַנִּגְזָל עֲדַיִן לֹא הָיָה לוֹ בָּנִים יוּכַל לִגְזֹל מִמֶּנּוּ שֶׁלֹּא יִהְיֶה לוֹ, וַאֲפִלּוּ אִם כְּבָר יֵשׁ לְהַנִּגְזָל בָּנִים יוּכַל לְהַזִּיק לוֹ הַגַּזְלָן שֶׁיָּמוּתוּ בָּנָיו חַס וְשָׁלוֹם עַל-יְדֵי הַגְּזֵלָה שֶׁגָּזַל מִמֶּנּוּ מָמוֹן:
ב. עַל-יְדֵי שֶׁגּוֹזֵל אֶת חֲבֵרוֹ בָּא לְהִרְהוּרִים שֶׁהוּא מִתְדַּבֵּק וְנִכְסָף לְאֵשֶׁת חֲבֵרוֹ שֶׁגְּזָלוֹ עַל-יְדֵי הַמָּמוֹן שֶׁנָּטַל מִמֶּנּוּ:
ג. גַּם לִפְעָמִים יְאַבֵּד הַגַּזְלָן בַּת זוּג שֶׁלּוֹ עַל-יְדֵי הַגְּזֵלָה וְלִפְעָמִים יוּכַל הַגַּזְלָן לִגְזֹל מֵהַנִּגְזָל אֶת הַבַּת זוּג שֶׁל הַנִּגְזָל:
ד. גַּם אֶפְשָׁר שֶׁיִּהְיֶה לְהָאָדָם מָמוֹן גְּזֵלָה אַף-עַל-פִּי שֶׁלֹּא גָּזַל כְּלוּם בְּיָדַיִם, כִּי גַּם עַל-יְדֵי חֶמְדָּה וְתַאֲוָה וְהִשְׁתּוֹקְקוּת שֶׁיֵּשׁ לוֹ לְמָמוֹן חֲבֵרוֹ גַּם בָּזֶה לְבַד יָכוֹל לְגָזְלוֹ, וְזֶהוּ הָאִסּוּר הֶחָמוּר שֶׁל לֹא תַחְמֹד, כִּי הַחֶמְדָּה בְּעַצְמָהּ הִיא אִסּוּר חָמוּר מְאד, כִּי גַּם בְּהַחֶמְדָּה יֵשׁ כֹּחַ לִגְזֹל מֵחֲבֵרוֹ מָמוֹנוֹ וְנֶפֶשׁ בָּנָיו וּבְנוֹתָיו כְּמוֹ הַגּוֹזֵל מַמָּשׁ:
ה. עַל יְדֵי צְדָקָה יוּכַל לְתַקֵּן מָמוֹן גְּזֵלָה שֶׁיֵּשׁ לוֹ הַיְנוּ שֶׁגְּזָלוֹ עַל-יְדֵי חֶמְדָּה, אֲבָל גְּזֵלָה מַמָּשׁ אֵין לָהּ תִּקּוּן עַד שֶׁיָּשִׁיב אֶת הַגְּזֵלָה אוֹ אִם גָּזַל אֶת הָרַבִּים שֶׁאִי אֶפְשָׁר לְהַחֲזִיר יַעֲשֶׂה מֵהֶם צָרְכֵי רַבִּים כְּמוֹ שֶׁאָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זַ"ל:
ו. אִם רוֹאֶה אָדָם שֶׁמְּזוֹנוֹתָיו מְצֻמְצָמִין יַעֲשֶׂה מֵהֶם צְדָקָה. כִּי עַל-יְדֵי צְדָקָה מְתַקֵּן מָמוֹנוֹ שֶׁיִּהְיֶה לוֹ מָמוֹן וּפַרְנָסָה בְּרֶוַח:
ז. הַנּוֹשֵׂא אִשָּׁה לְשֵׁם מָמוֹן הוּא שׁוֹטֶה וּכְסִיל וּפוֹגֵם וּמְאַבֵּד דַּעְתּוֹ וְעַל-יְדֵי-זֶה הַוְיָן לֵהּ בָּנִים שֶׁאֵינָם מְהֻגָּנִים, כְּמוֹ שֶׁאָמְרוּ חֲכָמֵינוּ, זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה (קִדּוּשִׁין ע):
ח. עַל-יְדֵי תַּאֲוַת מָמוֹן נַעֲשִׂים שֹׂנְאִים וּכְפִי הִתְגַּבְּרוּת תַּאֲוַת מָמוֹן כֵּן הִתְגַּבְּרוּת הַשֹׂנְאִים, וּכְשֶׁמִּתְגַּבֵּר תַּאֲוַת מָּמוֹן בְּיוֹתֵר נַעֲשִׂים עַל-יְדֵי-זֶה שֹׂנְאֵי חִנָּם:
ט. עַל-יְדֵי תַּאֲוַת מָמוֹן נִתְעַכֵּר וְנִתְבַּלְבֵּל מֹחוֹ וְנַעֲשֶׂה כְּסִיל וְכֵן כָּל מַה שֶּׁמִּתְאַוֶּה יוֹתֵר לְמָמוֹן נִתְעַכֵּר הַמֹּחַ בְּיוֹתֵר:
י. כָּל אָדָם יֵשׁ לוֹ מוֹתְרֵי מֹחִין שֶׁמֵּהֶם יוֹצְאִין הַשְׂעָרוֹת, וְהֶחָכָם וְהַצַּדִּיק אַף שֶׁיֵּשׁ לוֹ גַּם כֵּן מוֹתְרֵי מֹחִין בְּחִינַת שְׂעָרוֹת, אֲבָל הֵם בְּחִינַת שַׁעַר בְּיָמִין עַל הַשִּׁי"ן, שֶׁמּוֹתְרֵי מֹחִין שֶׁלּוֹ הֵם בְּחִינַת שְׁעָרִים שֶׁפּוֹתֵחַ בָּהֶם שַׁעֲרֵי הַחָכְמָה וְהַמַּדָּע לַעֲבוֹדַת הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ. כִּי מֵחֲמַת שֶׁמֹּחוֹ בְּעַצְמוֹ אִי אֶפְשָׁר לְהָעוֹלָם לְסָבְלוֹ לְקַבֵּל מֵאוֹרוֹ, הוּא צָרִיךְ לְהִתְלַבֵּשׁ וּלְהַשְׁפִּיל עַצְמוֹ לִדְבָרִים קְטַנִּים נְמוּכִים כְּדֵי שֶׁיּוּכְלוּ הָעוֹלָם לְקַבֵּל מִמֶּנּוּ כְּדֵי שֶׁיִּפְתַּח לָהֶם שַׁעֲרֵי הַחָכְמָה וְהַמַּדָּע לְקָרְבָם לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ:
יא. הַמֹּחִין שֶׁל הַצַּדִּיק הֵם בְּחִינַת תְּפִלִּין. וּמַה שֶּׁהַצַּדִּיק מַשְׁפִּיל עַצְמוֹ לִפְעָמִים לִדְבָרִים קְטַנִּים וּנְמוּכִים כְּדֵי שֶׁיּוּכְלוּ הָעוֹלָם לְקַבֵּל מִמֶּנּוּ שֶׁזֶּהוּ אֶצְלוֹ בְּחִינַת מוֹתְרֵי מֹחִין כַּנַּ"ל זֶה בְּחִינַת רְצוּעוֹת שֶׁל תְּפִלִּין:

ע – ויהי ביום השמיני קרא משה
א. יֵשׁ צַדִּיק אֲמִתִּי שֶׁהוּא יְסוֹד הָעוֹלָם כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב: "וְצַדִּיק יְסוֹד עוֹלָם" (מִשְׁלֵי י' כה), וְזֶה הַצַּדִּיק הוּא רַק יָחִיד בָּעוֹלָם כִּי הוּא יְסוֹד הָעוֹלָם שֶׁכָּל הַדְּבָרִים נִמְשָׁכִין מִמֶּנּוּ, וַאֲפִלּוּ כָּל הַצַּדִּיקִים הֵם רַק עֲנָפִים מִמֶּנּוּ כָּל אֶחָד לְפִי בְּחִינָתוֹ, יֵשׁ שֶׁהוּא בְּחִינַת עָנָף מִמֶּנּוּ. וְיֵשׁ שֶׁהוּא בִּבְחִינַת עָנָף מִן הֶעָנָף. וְזֶה הַצַּדִּיק הַיָּחִיד בָּעוֹלָם הוּא עָנָו וְשָׁפֵל וּמֵשִׂים עַצְמוֹ כֶּעָפָר וְעַל-יְדֵי-זֶה יֵשׁ לוֹ כֹּחַ הַמּוֹשֵׁךְ לְהַמְשִׁיךְ כָּל הָעוֹלָם אֵלָיו לְקָרְבָם לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ וּלְתוֹרָתוֹ הַקְּדוֹשָׁה, וְזֶה הַצַּדִּיק מַמְשִׁיךְ כָּל הַהַשְׁפָּעוֹת לְהָעוֹלָם:
ב. גַּם הוּא בְּחִינַת מִשְׁכָּן שֶׁהָיָה לוֹ כֹּחַ הַמּוֹשֵׁךְ לְהַמְשִׁיךְ אֱלֹהוּת לְהַמָּקוֹם שֶׁהָיָה עוֹמֵד שָׁם וְכֵן הַצַּדִּיק הַזֶּה יֵשׁ לוֹ כֹּחַ הַמּוֹשֵׁךְ לְהַמְשִׁיךְ אֱלֹהוּת לַמָּקוֹם שֶׁהוּא שָׁם:
ג. גַּם הַכָּבוֹד שֶׁיֵּשׁ לְכָל אָדָם שֶׁבָּעוֹלָם מִקָּטָן וְעַד גָּדוֹל כֻּלָּם הֵם מְקַבְּלִים רַק מֵהַצַּדִּיק הַזֶּה, כִּי כָּל הַכָּבוֹד וְהַגְּדֻלָּה הוּא רַק אֶצְלוֹ וְכֻלָּם מְקַבְּלִים מִמֶּנּוּ. וְכֵן הִתְחַדְּשׁוּת הַכָּבוֹד, כִּי בְּכָל פַּעַם נִתְחַדֵּשׁ הַכָּבוֹד שֶׁזֶּה הַמְּמֻנֶּה בָּא לְהִתְמַנּוּת אַחֵר וְנִתְחַדֵּשׁ הָרָאשִׁיּוּת וְהַכָּבוֹד הוּא הַכּל עַל-יְדֵי זֶה הַצַּדִּיק כְּפִי הֲקָמָתוֹ אֶת הַמִּשְׁכָּן בְּכָל פַּעַם שֶׁמִּשָּׁם בָּא כָּל הַכָּבוֹד:
ד. מַה שֶּׁהָעוֹלָם רְחוֹקִים מִן הַצַּדִּיק הַזֶּה וְאֵין הַכּל נִמְשָׁכִים אֵלָיו הוּא עַל-יְדֵי כֹּחַ הַמַּכְרִיחַ. שֶׁהוּא כְּנֶגֶד כֹּחַ הַמּוֹשֵׁךְ שֶׁל הַצַּדִּיקִים, כִּי יֵשׁ בְּנֵי אָדָם שֶׁעַל-יְדֵי דִּבּוּרֵיהֶם וּמַעֲשֵׂיהֶם הֵם מַפְסִיקִים וּמַכְרִיחִים לְהִתְרַחֵק מֵהַצַּדִּיק הָאֱמֶת, וְעִקַּר הִתְגַּבְּרוּת כֹּחַ הַמַּכְרִיחַ הוּא עַל-יְדֵי גֵּאוּת וְגַסּוּת הָרוּחַ וְכָבוֹד שֶׁמִּתְיָרֵא שֶׁיִּהְיֶה נִפְחָת כְּבוֹדוֹ וְיִתְבַּזֶּה כְּשֶׁיִּתְקָרֵב אֶל הָאֱמֶת, עַל כֵּן כָּל מִי שֶׁרוֹצֶה לֵידַע הָאֱמֶת לַאֲמִתּוֹ יַשְׁפִּיל דַּעְתּוֹ בֶּאֱמֶת וְיִזְכֹּר פְּחִיתוּתוֹ וְשִׁפְלוּתוֹ בֶּאֱמֶת וְכָל מַה שֶּׁעָבַר עָלָיו מֵעוֹדוֹ, וּכְשֶׁיַּרְגִּישׁ שִׁפְלוּתוֹ בֶּאֱמֶת אָז בְּוַדַּאי יִתְגַּלֶּה לוֹ הָאֱמֶת וְיִתְגַּבֵּר כֹּחַ הַמּוֹשֵׁךְ עַל כֹּחַ הַמַּכְרִיחַ וְיִהְיֶה נִמְשָׁךְ בִּזְרִיזוּת גָּדוֹל לְהַצַּדִּיק הָאֱמֶת:
ה. כְּשֶׁנּוֹתֵן צְדָקָה לְהַצַּדִּיק הַזֶּה שֶׁמֵּשִׂים עַצְמוֹ כְּעָפָר הוּא מִתְבָּרֵךְ מִיָּד, כִּי הוּא בְּחִינַת זְרִיעָה עַל הֶעָפָר שֶׁמְּצַמֵּחַ כִּפְלֵי כִּפְלַיִם בִּבְחִינַת: "זִרְעוּ לָכֶם לִצְדָקָה וְקִצְרוּ לְפִי חָסֶד" (הוֹשֵׁעַ י' יב):
ו. כָּל מַה שֶּׁהָאָדָם מַקְטִין אֶת עַצְמוֹ בְּיוֹתֵר יֵשׁ לוֹ כֹּחַ הַמּוֹשֵׁךְ יוֹתֵר דְּהַיְנוּ לְהַמְשִׁיךְ שְׁכִינַת אֱלֹהוּתוֹ לַתַּחְתּוֹנִים שֶׁיִּשְׁכֹּן עִמָּנוּ שֶׁזֶּהוּ רְצוֹנוֹ יִתְבָּרַךְ מִיּוֹם שֶׁבָּרָא אֶת עוֹלָמוֹ. וְכֵן לְהַמְשִׁיךְ אֲנָשִׁים אֵלָיו לְקָרְבָם לַעֲבוֹדָתוֹ יִתְבָּרַךְ וְכֵן לְהַמְשִׁיךְ הַשְׁפָּעוֹת טוֹבוֹת וּבְרָכוֹת לְיִשְׂרָאֵל וּכְמוֹ כֵן הוּא זוֹכֶה לְהִמָּשֵׁךְ וּלְהִתְקָרֵב לְהַצַּדִּיק הָאֱמֶת כַּנַּ"ל:

עא – קשה מאד להיות מפרסם
קָשֶׁה מְאד לִהְיוֹת מְפֻרְסָם, כִּי מִי שֶׁהוּא מְפֻרְסָם צָרִיךְ לִסְבֹּל יִסּוּרִים בִּשְׁבִיל רַבִּים, רַק שֶׁיֵּשׁ שֶׁמֻּכְרָחִים מִן הַשָּׁמַיִם לִהְיוֹת מְפֻרְסָם:

עב – לפעמים בא לאדם הרהור תשובה
א. אִם מִתְעוֹרֵר אָדָם לִתְשׁוּבָה אָז כְּשֶׁרוֹצֶה לִכְנֹס בְּדַרְכֵי ה' וְלִנְסֹעַ לְהַצַּדִּיק מִתְגַּבֵּר עָלָיו בְּכָל פַּעַם יֵצֶר הָרָע יוֹתֵר גָּדוֹל, עַל כֵּן צָרִיךְ בְּכָל פַּעַם הִתְגַּבְּרוּת בְּיוֹתֵר וְהִתְחַזְּקוּת חָדָשׁ נֶגֶד הַיֵּצֶר הָרָע הֶחָדָשׁ שֶׁמִּתְגַּבֵּר עָלָיו בְּכָל פַּעַם, וּמִזֶּה בָּא מַה שֶּׁלִּפְעָמִים כְּשֶׁנִּתְעוֹרֵר הָאָדָם לִנְסֹעַ אֶל הַצַּדִּיק וּלְאַנְשֵׁי אֱמֶת וְיֵשׁ לוֹ תְּשׁוּקָה גְּדוֹלָה, וְאַחַר-כָּךְ כְּשֶׁמַּתְחִיל לִנְסֹעַ נֶחֱלָשׁ חִשְׁקוֹ וְלִפְעָמִים כְּשֶׁבָּא לְהַצַּדִּיק נוֹפֵל מִתְּשׁוּקָתוֹ לְגַמְרֵי. כָּל זֶה נִמְשָׁךְ מִבְּחִינָה הַנַּ"ל כִּי תֵּכֶף כְּשֶׁנִּתְעוֹרֵר לִנְסֹעַ לְהַצַּדִּיק הָאֱמֶת אָז הֵמִית יִצְרוֹ הָרָע שֶׁהָיָה לוֹ בַּתְּחִלָּה וְאַחַר-כָּךְ כְּשֶׁרָצָה לִנְסֹעַ נִתְהַוָּה לוֹ יֵצֶר הָרָע חָדָשׁ חָזָק מִבַּתְּחִלָּה כִּי 'כָּל הַגָּדוֹל מֵחֲבֵרוֹ יִצְרוֹ גָּדוֹל מִמֶּנּוּ'