מהו שכתוב "והשבות אל לבבך" – מאמרי הלב 38 – תשמ"ט מאמר י'ד חלק ב – הרב גוטליב