אם יסתר איש במסתרים ואני לא אראנו? – זוהר נח – 62 – אות קצ"ד – הרב גוטליב