השחית כל בשר את דרכו – זוהר נח – 61 – אות קצ"ב – הרב גוטליב