הגנה על הרשעים – זוהר נח – 58 – אות קע"ד – הרב גוטליב