"ההוא יהודאי – זוהר נח – 35 – אות ק"א – הרב גוטליב