לעולם תהא דעתו של אדם מעורבת עם הבריות – הרב גוטליב