"דינא דגהינום" – זוהר נח – 26 – אות ס"ט – הרב גוטליב