כשפים וכוחות של טומאה – זהר לפסח פרשת בא אות ק"כז – הרב גוטליב