חומות פתחים ושערים – זהר לפסח פרשת בא אות ק"כג – הרב גוטליב