מהי הפעולה באדם, בדרך העבודה, המיוחסת לה' – מאמרי הלב 103 תשמ"ח מאמר ל"א חלק ב' – הרב גוטליב